برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امیر گنجی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 درگویش تاتی( شو)به شب و شوهر گویند.البته در تلفظ متفاوت. ١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

2 درگویش تاتی( karka_کرک)به مرغ میگویند. ١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

3 در گویش تاتی (اسبه) یعنی سگ. ١٣٩٩/٠٥/٠٦
|

4 در گویش تاتی به روباه( لوآس)میگویند. ١٣٩٩/٠٥/٠٦
|

5 در گویش تاتی جوراب را گویند. ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

6 در گویش تاتی (dim )صورت و چهره را گویند‌ ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

7 در گویش تاتی بشقاب را گویند. ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

8 در گویش تاتی یعنی فردا ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

9 در گویش تاتی (پایین)به جیرا(بیا پایین) ١٣٩٩/٠٤/٢٣
|

10 Chilea،جوجه در گویش تاتی ١٣٩٩/٠٤/٢٣
|

11 گویش تاتی گرگ،برگ ١٣٩٩/٠٤/٢٣
|