برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد

دوستدار و شیفته زبان پارسی<br>تلاش برای پاسداری و زنده کردن واژگان فراموش شده پارسی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 آماده کردن ، پر کردن (آ) ١٣٩٨/١٠/١٦
|

2 خرابه،ویرانه،جای عقب مانده ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

3 ورم کردن (آ) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

4 آماریدن = آماریدن : شمردن(ن) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

5 سبب ورم شدن (ن) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

6 ورم کردن (آ) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

7 آماردن = آماریدن : شمردن(ن) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

8 لگد و جفتک زدن (ب) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

9 آماده کردن (ب) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

10 لگد زدن ، جفتک زدن ( ب) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

11 گناه کردن و لرزیدن (ن،س) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

12 ۱. لگد زدن
۲. جستجو (ن،س)
١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

13 آلوده کردن (ب) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

14 در بغل گرفتن (ن،س) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

15 آشفتن (ب) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

16 آشفتن (ن،س) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

17 آگندن و پر ساختن (آ) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

18 آلودن (آ) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

19 آغوشیدن (ب) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

20 آویختن و چنگ زدن (ب) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

21 آگندن = آگنیدن : آلوده کردن (ب) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

22 آگنیدن = آگندن : آلوده کردن (ب) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

23 آغشتن و آلودن (از آگشته) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

24 بستن (ع) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

25 آگاه کردن (آ) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

26 آگاه کنانیدن (ب) ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

27 ۱. آویختن
۲. چنگ زدن
۳. پیچیدن(ب)
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

28 ۱. آلوده کردن(آلودن)
۲. پر ساختن(ن،س)
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

29 ۱. بستن
۲. آلودن
۳. آویختن
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

30 آلودن ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

31 جنگ و دشمنی کردن (ب) ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

32 در بغل گرفتن (ن،س) ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

33 بغل کردن (ن،س) ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

34 در بغل گرفتن (ن،س) ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

35 آگندن و آلودن (آ) ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

36 تر و آلوده کنانیدن (ن،س) ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

37 آلوده کردن (آ) ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

38 فراهم ساختن و انبار کردن (ن،س) ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

39 برانگیختن (ب) ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

40 پر کردن (ب) ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

41 فراهم ساختن (ن،س) ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

42 آغاز کردن (ب) ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

43 آغاردن = آغاریدن : خیس کردن و سیراب کردن (ب) ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

44 سرشتن و خمیر کردن (ب) ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

45 ۱.حرکت کردن
۲. به پایین انداختن (ن،س)
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

46 آشامیدن (آ) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

47 مضطرب و پریشان شدن (آ) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

48 بانگشت پای ایستادن و لیز خوردن (ل) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

49 آشفته کنانیدن (آ) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

50 پریشان و مضطرب شدن (ب) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

51 کوفتن و ساییدن ( ن،ب) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

52 آشُردن
مخفف آشوردن ، کوفتن ، ساییدن (آ)
١٣٩٨/٠٢/١١
|

53 طلوع کردن و برآمدن خورشید (شعر فخرالدین گرگانی) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

54 آرام گرفتن (ب)
فعل آسایش
١٣٩٨/٠٢/١١
|

55 منع کردن از رفتن (ن) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

56 آسایش دادن (آ) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

57 استراحت کردن (آ) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

58 آسان کردن ، تسریع نمودن (آ) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

59 آزار دادن و بانگ کردن (ب) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

60 آجیده کردن (ب) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

61 آجیده کردن (ب) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

62 آجیده کردن (ب) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

63 آزار دادن و فریاد کردن (ن) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

64 آجیده کردن (ب) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

65 ۱. خلانیدن سوزن
۲. آزردن
۳. رنگ کردن (ب)
١٣٩٨/٠٢/١١
|

66 آجیده کردن و سوزن فرو بردن (آ) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

67 آجیده کنانیدن (ن،س) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

68 آزمایش کردن (ب) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

69 حسرت و تاسف و غم خوردن (ن،س) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

70 تعظیم و عنایت کردن (آ) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

71 آزار دادن ١٣٩٨/٠٢/١١
|

72 رنجاندن ١٣٩٨/٠٢/١١
|

73 ۱. خلانیدن سوزن
۲. رنگ کردن
١٣٩٨/٠٢/١١
|

74 آزاردن = آزاریدن : اذیت کردن ١٣٩٨/٠٢/١١
|

75 آزار دادن ، باعث آزار شدن ١٣٩٨/٠٢/١١
|

76 ۱. آراستن (ن س)
۲. آوردن (آ)
١٣٩٨/٠٢/١١
|

77 بیرون آمدن باد با صدا از گلو ١٣٩٨/٠٢/١١
|

78 سست و بیکار بودن ١٣٩٨/٠٢/١١
|

79 آرمدن = آرمیدن : استراحت کردن ١٣٩٨/٠٢/١١
|

80 آرمیدن = آرمدن : استراحت کردن ١٣٩٨/٠٢/١١
|

81 کوتاه شده (مخفف) آراستن به معنای توانستن و یارستن ١٣٩٨/٠٢/١١
|

82 آرزوییدن = آرزودن : آرزو کردن ١٣٩٨/٠٢/١١
|

83 آرایش دادن ١٣٩٨/٠٢/١١
|

84 آرزودن = آرزوییدن : آرزوکردن

١٣٩٨/٠٢/١١
|

85 سبب زیبیدن (زیباکردن) شدن ١٣٩٨/٠٢/١١
|

86 استراحت کردن ١٣٩٨/٠٢/١١
|

87 آرام گرفتن و استراحت کردن ١٣٩٨/٠٢/١١
|

88 آسایش دادن ١٣٩٨/٠٢/١١
|

89 بن مضارع: وای سا (وایسا)
۱. صبرکردن (بیشتر)
۲. ایستادن ، بلند شدن (کمتر)
١٣٩٨/٠٢/١١
|

90 برخاستن ، به پا شدن ، ایستادن ، بلند شدن ١٣٩٨/٠٢/١١
|

91 زیبا کردن ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

92 ۱. استراحت کردن، آساییدن
۲. بخشیدن
١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

93 خیرات کردن ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

94 ۱. بیرون کشیدن (مطلقا )
۲. کشیدن تیغ از غلاف
١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

95 سبب شدن برای پیش آمدن ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

96 آچاردن = آچاریدن
چاشنی و ترشی به غذا دادن
١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

97 سوزن فرو بردن ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

98 آجَستن = آجِستن

۱. درخت کاشتن
۲. برقرار ساختن سنگ
١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

99 از حد گذشتن
آجاردن همسان آجاریدن است
١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

100 پوشیده داشتن ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

101 ستودن ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

102 شاشیدن ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

103 ۱. آباد کردن
۲. ستودن
١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

104 ستودن ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|