انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

محمد

دوستدار و شیفته زبان پارسی
تلاش برای پاسداری و زنده کردن واژگان فراموش شده پارسی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کپره خرابه،ویرانه،جای عقب مانده ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

2 آماهیدن ورم کردن (آ) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

3 آماریدن آماریدن = آماریدن : شمردن(ن) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

4 آماسیدن سبب ورم شدن (ن) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

5 آماسیدن ورم کردن (آ) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

6 آماردن آماردن = آماریدن : شمردن(ن) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

7 آلیزیدن لگد و جفتک زدن (ب) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

8 آمادن آماده کردن (ب) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

9 آلیزدن لگد زدن ، جفتک زدن ( ب) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

10 آلیدن گناه کردن و لرزیدن (ن،س) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

11 آلیختن ۱. لگد زدن
۲. جستجو (ن،س)
١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

12 آلودن آلوده کردن (ب) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

13 آلوشیدن در بغل گرفتن (ن،س) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

14 آلفتن آشفتن (ب) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

15 آلفتیدن آشفتن (ن،س) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

16 آگیندن آگندن و پر ساختن (آ) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

17 آلاییدن آلودن (آ) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

18 آگوشیدن آغوشیدن (ب) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

19 آگیشیدن آویختن و چنگ زدن (ب) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

20 آگندن آگندن = آگنیدن : آلوده کردن (ب) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

21 آگنیدن آگنیدن = آگندن : آلوده کردن (ب) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

22 آگشتن آغشتن و آلودن (از آگشته) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

23 آگستن بستن (ع) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

24 آگاهیدن آگاه کردن (آ) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

25 آگاهانیدن آگاه کنانیدن (ب) ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

26 آکیشیدن ۱. آویختن
۲. چنگ زدن
۳. پیچیدن(ب)
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

27 آکنیدن ۱. آلوده کردن(آلودن)
۲. پر ساختن(ن،س)
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

28 آکستن ۱. بستن
۲. آلودن
۳. آویختن
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

29 آکندن آلودن ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

30 آفندیدن جنگ و دشمنی کردن (ب) ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

31 آغیشتن در بغل گرفتن (ن،س) ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

32 آغیشیدن بغل کردن (ن،س) ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

33 آغوشیدن در بغل گرفتن (ن،س) ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

34 آغندن آگندن و آلودن (آ) ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

35 آغشتانیدن تر و آلوده کنانیدن (ن،س) ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

36 آغشتن آلوده کردن (آ) ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

37 آغالشتن فراهم ساختن و انبار کردن (ن،س) ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

38 آغالیدن برانگیختن (ب) ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

39 آغستن پر کردن (ب) ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

40 آغاشتن فراهم ساختن (ن،س) ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

41 آغازیدن آغاز کردن (ب) ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

42 آغاردن آغاردن = آغاریدن : خیس کردن و سیراب کردن (ب) ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

43 آشوردن سرشتن و خمیر کردن (ب) ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

44 آغارانیدن ۱.حرکت کردن
۲. به پایین انداختن (ن،س)
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

45 آشمیدن آشامیدن (آ) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

46 آشوبیدن مضطرب و پریشان شدن (آ) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

47 آشکوخیدن بانگشت پای ایستادن و لیز خوردن (ل) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

48 آشفتانیدن آشفته کنانیدن (آ) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

49 آشفتن پریشان و مضطرب شدن (ب) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

50 آشزدن کوفتن و ساییدن ( ن،ب) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

51 آشردن آشُردن
مخفف آشوردن ، کوفتن ، ساییدن (آ)
١٣٩٨/٠٢/١١
|

52 آسیدن طلوع کردن و برآمدن خورشید (شعر فخرالدین گرگانی) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

53 آسودن آرام گرفتن (ب)
فعل آسایش
١٣٩٨/٠٢/١١
|

54 آستانیدن منع کردن از رفتن (ن) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

55 آسایانیدن آسایش دادن (آ) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

56 آساییدن استراحت کردن (آ) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

57 آسانیدن آسان کردن ، تسریع نمودن (آ) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

58 آژیریدن آزار دادن و بانگ کردن (ب) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

59 آژندن آجیده کردن (ب) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

60 آژندیدن آجیده کردن (ب) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

61 آژیدن آجیده کردن (ب) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

62 آزیریدن آزار دادن و فریاد کردن (ن) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

63 آژدن آجیده کردن (ب) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

64 آزیدن ۱. خلانیدن سوزن
۲. آزردن
۳. رنگ کردن (ب)
١٣٩٨/٠٢/١١
|

65 آزندن آجیده کردن و سوزن فرو بردن (آ) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

66 آزندانیدن آجیده کنانیدن (ن،س) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

67 آزمودن آزمایش کردن (ب) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

68 آزمانیدن حسرت و تاسف و غم خوردن (ن،س) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

69 آزرمیدن تعظیم و عنایت کردن (آ) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

70 آزردانیدن آزار دادن ١٣٩٨/٠٢/١١
|

71 آزردن رنجاندن ١٣٩٨/٠٢/١١
|

72 آزدن ۱. خلانیدن سوزن
۲. رنگ کردن
١٣٩٨/٠٢/١١
|

73 آزاردن آزاردن = آزاریدن : اذیت کردن ١٣٩٨/٠٢/١١
|

74 آزارانیدن آزار دادن ، باعث آزار شدن ١٣٩٨/٠٢/١١
|

75 آریدن ۱. آراستن (ن س)
۲. آوردن (آ)
١٣٩٨/٠٢/١١
|

76 آروغیدن بیرون آمدن باد با صدا از گلو ١٣٩٨/٠٢/١١
|

77 آروندیدن سست و بیکار بودن ١٣٩٨/٠٢/١١
|

78 آرمدن آرمدن = آرمیدن : استراحت کردن ١٣٩٨/٠٢/١١
|

79 آرمیدن آرمیدن = آرمدن : استراحت کردن ١٣٩٨/٠٢/١١
|

80 آرستن کوتاه شده (مخفف) آراستن به معنای توانستن و یارستن ١٣٩٨/٠٢/١١
|

81 آرزوییدن آرزوییدن = آرزودن : آرزو کردن ١٣٩٨/٠٢/١١
|

82 آراییدن آرایش دادن ١٣٩٨/٠٢/١١
|

83 آرزودن آرزودن = آرزوییدن : آرزوکردن

١٣٩٨/٠٢/١١
|

84 آرایانیدن سبب زیبیدن (زیباکردن) شدن ١٣٩٨/٠٢/١١
|

85 آرامدن استراحت کردن ١٣٩٨/٠٢/١١
|

86 آرامیدن آرام گرفتن و استراحت کردن ١٣٩٨/٠٢/١١
|

87 آرامانیدن آسایش دادن ١٣٩٨/٠٢/١١
|

88 وایسادن بن مضارع: وای سا (وایسا)
۱. صبرکردن (بیشتر)
۲. ایستادن ، بلند شدن (کمتر)
١٣٩٨/٠٢/١١
|

89 وخسادن برخاستن ، به پا شدن ، ایستادن ، بلند شدن ١٣٩٨/٠٢/١١
|

90 آراستن زیبا کردن ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

91 آراخیدن ۱. استراحت کردن، آساییدن
۲. بخشیدن
١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

92 آراختن خیرات کردن ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

93 آختن ۱. بیرون کشیدن (مطلقا )
۲. کشیدن تیغ از غلاف
١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

94 آخانیدن سبب شدن برای پیش آمدن ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

95 آچاردن آچاردن = آچاریدن
چاشنی و ترشی به غذا دادن
١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

96 آجیدن سوزن فرو بردن ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

97 آجستن آجَستن = آجِستن

۱. درخت کاشتن
۲. برقرار ساختن سنگ
١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

98 آجاردن از حد گذشتن
آجاردن همسان آجاریدن است
١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

99 آبشتن پوشیده داشتن ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

100 آبانیدن ستودن ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

101 آبتاختن شاشیدن ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

102 آبادانیدن ۱. آباد کردن
۲. ستودن
١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

103 آبانیدن ستودن ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|