انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

محمد

دوستدار و شیفته زبان پارسی<br>تلاش برای پاسداری و زنده کردن واژگان فراموش شده پارسی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 خرابه،ویرانه،جای عقب مانده ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

2 ورم کردن (آ) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

3 آماریدن = آماریدن : شمردن(ن) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

4 سبب ورم شدن (ن) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

5 ورم کردن (آ) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

6 آماردن = آماریدن : شمردن(ن) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

7 لگد و جفتک زدن (ب) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

8 آماده کردن (ب) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

9 لگد زدن ، جفتک زدن ( ب) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

10 گناه کردن و لرزیدن (ن،س) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

11 ۱. لگد زدن
۲. جستجو (ن،س)
١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

12 آلوده کردن (ب) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

13 در بغل گرفتن (ن،س) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

14 آشفتن (ب) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

15 آشفتن (ن،س) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

16 آگندن و پر ساختن (آ) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

17 آلودن (آ) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

18 آغوشیدن (ب) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

19 آویختن و چنگ زدن (ب) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

20 آگندن = آگنیدن : آلوده کردن (ب) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

21 آگنیدن = آگندن : آلوده کردن (ب) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

22 آغشتن و آلودن (از آگشته) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

23 بستن (ع) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

24 آگاه کردن (آ) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

25 آگاه کنانیدن (ب) ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

26 ۱. آویختن
۲. چنگ زدن
۳. پیچیدن(ب)
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

27 ۱. آلوده کردن(آلودن)
۲. پر ساختن(ن،س)
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

28 ۱. بستن
۲. آلودن
۳. آویختن
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

29 آلودن ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

30 جنگ و دشمنی کردن (ب) ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

31 در بغل گرفتن (ن،س) ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

32 بغل کردن (ن،س) ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

33 در بغل گرفتن (ن،س) ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

34 آگندن و آلودن (آ) ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

35 تر و آلوده کنانیدن (ن،س) ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

36 آلوده کردن (آ) ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

37 فراهم ساختن و انبار کردن (ن،س) ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

38 برانگیختن (ب) ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

39 پر کردن (ب) ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

40 فراهم ساختن (ن،س) ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

41 آغاز کردن (ب) ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

42 آغاردن = آغاریدن : خیس کردن و سیراب کردن (ب) ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

43 سرشتن و خمیر کردن (ب) ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

44 ۱.حرکت کردن
۲. به پایین انداختن (ن،س)
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

45 آشامیدن (آ) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

46 مضطرب و پریشان شدن (آ) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

47 بانگشت پای ایستادن و لیز خوردن (ل) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

48 آشفته کنانیدن (آ) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

49 پریشان و مضطرب شدن (ب) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

50 کوفتن و ساییدن ( ن،ب) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

51 آشُردن
مخفف آشوردن ، کوفتن ، ساییدن (آ)
١٣٩٨/٠٢/١١
|

52 طلوع کردن و برآمدن خورشید (شعر فخرالدین گرگانی) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

53 آرام گرفتن (ب)
فعل آسایش
١٣٩٨/٠٢/١١
|

54 منع کردن از رفتن (ن) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

55 آسایش دادن (آ) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

56 استراحت کردن (آ) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

57 آسان کردن ، تسریع نمودن (آ) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

58 آزار دادن و بانگ کردن (ب) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

59 آجیده کردن (ب) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

60 آجیده کردن (ب) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

61 آجیده کردن (ب) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

62 آزار دادن و فریاد کردن (ن) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

63 آجیده کردن (ب) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

64 ۱. خلانیدن سوزن
۲. آزردن
۳. رنگ کردن (ب)
١٣٩٨/٠٢/١١
|

65 آجیده کردن و سوزن فرو بردن (آ) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

66 آجیده کنانیدن (ن،س) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

67 آزمایش کردن (ب) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

68 حسرت و تاسف و غم خوردن (ن،س) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

69 تعظیم و عنایت کردن (آ) ١٣٩٨/٠٢/١١
|

70 آزار دادن ١٣٩٨/٠٢/١١
|

71 رنجاندن ١٣٩٨/٠٢/١١
|

72 ۱. خلانیدن سوزن
۲. رنگ کردن
١٣٩٨/٠٢/١١
|

73 آزاردن = آزاریدن : اذیت کردن ١٣٩٨/٠٢/١١
|

74 آزار دادن ، باعث آزار شدن ١٣٩٨/٠٢/١١
|

75 ۱. آراستن (ن س)
۲. آوردن (آ)
١٣٩٨/٠٢/١١
|

76 بیرون آمدن باد با صدا از گلو ١٣٩٨/٠٢/١١
|

77 سست و بیکار بودن ١٣٩٨/٠٢/١١
|

78 آرمدن = آرمیدن : استراحت کردن ١٣٩٨/٠٢/١١
|

79 آرمیدن = آرمدن : استراحت کردن ١٣٩٨/٠٢/١١
|

80 کوتاه شده (مخفف) آراستن به معنای توانستن و یارستن ١٣٩٨/٠٢/١١
|

81 آرزوییدن = آرزودن : آرزو کردن ١٣٩٨/٠٢/١١
|

82 آرایش دادن ١٣٩٨/٠٢/١١
|

83 آرزودن = آرزوییدن : آرزوکردن

١٣٩٨/٠٢/١١
|

84 سبب زیبیدن (زیباکردن) شدن ١٣٩٨/٠٢/١١
|

85 استراحت کردن ١٣٩٨/٠٢/١١
|

86 آرام گرفتن و استراحت کردن ١٣٩٨/٠٢/١١
|

87 آسایش دادن ١٣٩٨/٠٢/١١
|

88 بن مضارع: وای سا (وایسا)
۱. صبرکردن (بیشتر)
۲. ایستادن ، بلند شدن (کمتر)
١٣٩٨/٠٢/١١
|

89 برخاستن ، به پا شدن ، ایستادن ، بلند شدن ١٣٩٨/٠٢/١١
|

90 زیبا کردن ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

91 ۱. استراحت کردن، آساییدن
۲. بخشیدن
١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

92 خیرات کردن ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

93 ۱. بیرون کشیدن (مطلقا )
۲. کشیدن تیغ از غلاف
١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

94 سبب شدن برای پیش آمدن ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

95 آچاردن = آچاریدن
چاشنی و ترشی به غذا دادن
١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

96 سوزن فرو بردن ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

97 آجَستن = آجِستن

۱. درخت کاشتن
۲. برقرار ساختن سنگ
١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

98 از حد گذشتن
آجاردن همسان آجاریدن است
١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

99 پوشیده داشتن ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

100 ستودن ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

101 شاشیدن ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

102 ۱. آباد کردن
۲. ستودن
١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

103 ستودن ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|