برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی اصغر سلحشور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 چاپارخانه (معنای قدیمی تر واژه)
برای نمونه Achaemenid Post Office: چاپارخانه های هخامنشی
١٣٩٨/٠٩/١٣
|

2 جامه دار، خرقه دار، ملبس ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

3 طوق ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

4 گام بردارنده، قدم زننده، در حال پیاده روی ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

5 مجعد، فردار، در هم پیچیده ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

6 جاری کننده، جاری شونده، ریزش کننده، روان کننده ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

7 خدیو، سرور، بزرگ، شاه، پادشاه ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

8 fire altar: آتشدان
fire temple: آتشکده
١٣٩٨/٠٥/٢٦
|

9 ژرف، عمیق، گود ١٣٩٨/٠٥/٢٢
|

10 جهان شمول، فراگیر، همگانی ١٣٩٨/٠٥/٢١
|

11 رخبام، تزئینات سراسری لبه بام ساختمان ١٣٩٨/٠٥/٢٠
|

12 این کلمه که ریشه ایرانی دارد به معنای سکو و صفحه است ١٣٩٨/٠٥/٢٠
|

13 با to به معنای متمایل به ١٣٩٨/٠٥/٢٠
|

14 گام برداشتن، قدم زدن، در صف حرکت کردن، به صورت ردیفی حرکت کردن ١٣٩٨/٠٥/١٩
|

15 دانه ای، مهره مانند ١٣٩٨/٠٥/١٩
|

16 مناسک آیینی ١٣٩٨/٠٥/١٨
|

17 چکیده شده، چکیده وار ١٣٩٨/٠٥/١٨
|

18 پدیدار شدن، نمایان شدن، آشکار شدن ١٣٩٨/٠٥/١٨
|

19 گَوو در زبان لری بختیاری به معنی برادر ١٣٩٨/٠٥/١٧
|

20 تکه، قطعه (ابزار و شیء) ١٣٩٨/٠٥/١٦
|

21 تاریخگذاری ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

22 دژم، شرزه ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

23 ناموجود ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

24 موسوم به ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

25 بسترسازی
مقدمه سازی
١٣٩٨/٠٥/١٢
|

26 پژوهش علمی ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

27 هماهنگ کننده
سازگار کننده
وفق دهنده
١٣٩٨/٠٥/١١
|

28 خدای نام ١٣٩٨/٠٥/١١
|

29 طبق سنت
بر اساس عرف موجود
١٣٩٨/٠٥/١١
|

30 بازنمایی نادرست ١٣٩٨/٠٥/١١
|

31 هم اندیشی ١٣٩٨/٠٥/١١
|

32 بیان، زبان
به عنوان نمونه:
visual vocabulary: بیان بصری
یا musical vocabulary: زبان موسیقیایی
١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

33 ترکیب
آمیزش
تلفیق
١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

34 در حال جست و خیز
١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

35 با هم
توامان
با همدیگر
١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

36 کژدم- مردها یا گیرتابلولوها(کژدم مردها بر هنرهای دیداری و بصری مانند نقوش برجسته، مهرها و غیره در دنیای باستان و به ویژه شرق نزدیک پدیدار شده اند). ١٣٩٨/٠٥/٠٥
|

37 دافع نیروهای شرور
دافع چشم بد
دافع نیروهای اهریمنی
١٣٩٨/٠٥/٠٥
|

38 خاطر نشان کردن
اشاره کردن
بیان کردن
ابراز داشتن
١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

39 glyptic ١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

40 بلند و دراز ١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

41 وقفی و پیشکشی ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

42 گستره ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

43 عملاً، فعالانه ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

44 در حال قدم زدن یا گام برداشتن ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

45 شاداب و پر انرژی ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

46 محل رجوع، محل مراجعه (به چیزی یا شخصی) ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

47 عامدانه
به صورت عمدی
عمداً
١٣٩٨/٠٤/٣١
|

48 حالت ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

49 منعطف، انعطاف پذیر ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

50 مزدایی، مرتبط با اهورامزدا ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

51 کنار نهادن، کنار گذاشتن ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

52 ایجاد کننده ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

53 فَر یا فره ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

54 در همین راستا ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

55 تاثیرگذار و کارامد ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

56 غنماندی، دارای غنا ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

57 اطلس گونه، به حالت اطلس ١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

58 Referral ١٣٩٨/٠٤/١١
|

59 غیر شمایلی، نمادین ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

60 مکتب ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

61 دورریز ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

62 حفره ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

63 پیش، پیشا، پیش از ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

64 فروگشت ١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

65 به این معنی که ١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

66 گمراه و کافر ١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

67 تحرک بخشیدن، تحریک و تشویق کردن ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

68 خلق کردن، آفریدن ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

69 الگو ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

70 متقدم، قدیمی ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

71 مقوله ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

72 غیر قابل شناسایی، غیر قابل تشخیص ١٣٩٧/١٢/١٨
|

73 از نو بنیان نهادن، دوباره ساختن ١٣٩٧/١٢/١٣
|

74 انفکاک ١٣٩٧/١٢/١٣
|

75
Achaemnian : هخامنشیان
achaemenids: هخامنشی ها
Achaemenid: هخامنشی
١٣٩٧/١٢/٠٥
|

76 بندهشن ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

77 موجودات دو رگه و ترکیبی ١٣٩٧/١١/٢٨
|

78 مسبَک ١٣٩٧/١١/٢٧
|

79 تاریه قومی ١٣٩٧/١١/١٨
|

80 تاریخ یک قوم و نژاد ١٣٩٧/١١/١٨
|

81 انکار همعصری (یکی از دیدگاه های یوهانس فابیان، انسان شناس آلمانی) ١٣٩٧/١١/١٥
|

82 همسو کردن ١٣٩٧/١٠/٢٩
|

83 داده ١٣٩٧/١٠/٢٨
|

84 تأثیرگذار ١٣٩٧/١٠/٢٨
|

85 بازبینی و اصلاح ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

86 روندگرایی، فرایندی ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

87 فرا روندگرایی، فرا فرایندی ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

88 اقتباس و بهره گیری ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

89 خاطر نشان ساختن ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

90 ایجاد و آفرینش ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

91 خلق و ایجاد ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

92 توانایی و استعداد ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

93 غیر مسئله ساز ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

94 ترفند ١٣٩٧/١٠/٢١
|

95 نظر افکندن، اندیشیدن ١٣٩٧/١٠/٢١
|

96 جامع تر ١٣٩٧/١٠/١٩
|

97 قدمت و کهنگی ١٣٩٧/١٠/١٩
|

98 قابلیت استفاده دوباره، قابلیت بازیافت ١٣٩٧/١٠/١٨
|

99 ترسیم کردن ١٣٩٧/١٠/١٨
|

100 فروپاشی و از هم گسیختگی ١٣٩٧/١٠/١٨
|

101 جامع تر ١٣٩٧/١٠/١٧
|

102 دوباره صحه گذاشتن، دوباره تاکید کردن ١٣٩٧/١٠/١٧
|

103 نوگرایی ١٣٩٧/١٠/١٤
|

104 sedimented ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

105 الگوی زمان-مکان ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

106 لحن و آوا ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

107 دقیق تر ١٣٩٧/٠٩/١٦
|

108 tradition ١٣٩٧/٠٩/١٦
|

109 practice ١٣٩٧/٠٩/١٦
|

110 نشانه ای ١٣٩٧/٠٩/١٢
|

111 تبر دستی ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

112 مناسک مذهبی، مناسک آیینی ١٣٩٧/٠٩/٠٢
|

113 ترجمان، بازگردان ١٣٩٧/٠٩/٠١
|

114 بازاندیشی، تفکر دوباره ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|