برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

عباس کاراوند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 جزیی نگر
( تجزیه گرا)
١٣٩٨/١٠/٢٦
|

2 چالش نیروهای خارجی ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

3 چالش نیروهای خارجی ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

4 زمانی که شخصی تجربه اش را برای شما بازگو می کند اگر شما تصور کنید که آن تجربه را هم خودتان کرده اید vicarious رخ داده است ١٣٩٨/١٠/٢٢
|

5 طراحی
مدل
١٣٩٨/١٠/٢٢
|

6 راه اندازی محصولات جدید ١٣٩٨/١٠/١٤
|

7 فرایند بازگشتی
فرایند تکراری
١٣٩٨/١٠/٠٩
|

8 تنظیم مجدد
تدوین مجدد
مجددا بیان کردن
مجددا بیان کردن
١٣٩٨/١٠/٠٧
|

9 صرفنظر کردن از این که ١٣٩٨/١٠/٠٦
|

10 صرفنظر کردن ١٣٩٨/١٠/٠٦
|

11 تجارب غیرمستقیم ١٣٩٨/١٠/٠٥
|