برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

عباس کاراوند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اداراه دولتی
سازمان دولتی
١٣٩٩/٠١/٠٦
|

2 ماهیت متغیر ١٣٩٨/١٢/٢٦
|

3 دیدگاه شناختی ١٣٩٨/١٢/٢٣
|

4 دیدگاه شناختی ١٣٩٨/١٢/٢٣
|

5 چارچوب های معنابخشی متعدد ١٣٩٨/١٢/١٩
|

6 معنا بخشی
١٣٩٨/١٢/١٩
|

7 دورنمای ارتقا یافته/ بهبودیافته ١٣٩٨/١٢/١٩
|

8 ارتقا یافته
بهبود یافته
پیشرفته
١٣٩٨/١٢/١٩
|

9 برای این کار
به این علت
به این جهت
به این دلیل
١٣٩٨/١٢/١٩
|

10 پیامد مطلوب
پیامد خواستنی
نتیجه مطلوب
خواسته ها یا مطلوب ها آن چیزهایی است که خواسته قلبی ماست . خواسته قلبی افراد ممکن است خیلی جاها با هم ...
١٣٩٨/١٢/١٩
|

11 قسمت بزرگ
بخش عمده
١٣٩٨/١٢/١٧
|

12 هدف نهایی ١٣٩٨/١٢/١٦
|

13 با در نظر گرفتن
به ذهن سپردن
١٣٩٨/١٢/١٥
|

14 غامض - شگفت انگیز - دیر فهمیدنی - دشوار ١٣٩٨/١٢/١٥
|

15 “driving edge” organizations.
با توجه به این که driving به معنی تحریک و تههیج کردن است و edge نیز به تمایل شدید و شور و اشتیاق نیز به کار می ...
١٣٩٨/١٢/١٤
|

16 ساختار کل
١٣٩٨/١٢/١٤
|

17 مشتری محور ١٣٩٨/١٢/١٣
|

18 به خوبی توسعه یافته ١٣٩٨/١٢/١٣
|

19 بسط دادن
علنی کردن
آشکار کردن
١٣٩٨/١٢/٠٨
|

20 سرمایه گذاران ١٣٩٨/١٢/٠٨
|

21 چیدمان ایده ها ١٣٩٨/١٢/٠٧
|

22 ترتیب ایده ها
آرایش ایده ها
١٣٩٨/١٢/٠٧
|

23 موضوع مشترک ١٣٩٨/١١/٢٧
|

24 تعمیم بیش از حد
تعمیم افراطی
١٣٩٨/١١/٢٥
|

25 از روی شناخت ١٣٩٨/١١/٢٥
|

26 تعصب خود
خود تعصبی
١٣٩٨/١١/٢١
|

27 تحت تاثیر قرار دادن چیزی ١٣٩٨/١١/٢١
|

28 قرار گرفتن ذیل
قرار گرفتن زیر
افتادن تحت
١٣٩٨/١١/١١
|

29 جزیی نگر
( تجزیه گرا)
١٣٩٨/١٠/٢٦
|

30 چالش نیروهای خارجی ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

31 چالش نیروهای خارجی ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

32 زمانی که شخصی تجربه اش را برای شما بازگو می کند اگر شما تصور کنید که آن تجربه را هم خودتان کرده اید vicarious رخ داده است ١٣٩٨/١٠/٢٢
|

33 طراحی
مدل
١٣٩٨/١٠/٢٢
|

34 راه اندازی محصولات جدید ١٣٩٨/١٠/١٤
|

35 فرایند بازگشتی
فرایند تکراری
١٣٩٨/١٠/٠٩
|

36 تنظیم مجدد
تدوین مجدد
مجددا بیان کردن
مجددا بیان کردن
١٣٩٨/١٠/٠٧
|

37 صرفنظر کردن از این که ١٣٩٨/١٠/٠٦
|

38 صرفنظر کردن ١٣٩٨/١٠/٠٦
|

39 تجارب غیرمستقیم ١٣٩٨/١٠/٠٥
|