برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

عباس محمدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 یکی پس از دیگری ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

2 هنر اصیل ١٣٩٩/٠٤/٠٨
|

3 تا به امروز ١٣٩٩/٠٤/٠٧
|

4 اصیل ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

5 تمام مویی ١٣٩٩/٠٣/٣١
|

6 شگرف ١٣٩٩/٠٣/٢١
|

7 اقدامات ١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

8 to do something that will cause something to happen in the future
ساختن آینده
١٣٩٩/٠٢/١٦
|

9 نادر، بی تا، تک ١٣٩٨/١٢/٢٦
|

10 در خوشبینانه حالت ١٣٩٨/١٢/١٤
|

11 لوازم جانبی ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

12 گرانقیمت ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

13 پر تقاضاترین - مورد توجه ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

14 تپه جنگلی ١٣٩٨/١٠/٢٢
|

15 محدودیتی وجود ندارد ١٣٩٨/١٠/١١
|

16 پیشی گرفتن - جلو زدن ١٣٩٨/١٠/١١
|

17 مواد اولیه ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

18 در گذشته ١٣٩٨/١٠/٠٤
|

19 شادابی ١٣٩٨/١٠/٠١
|

20 باعث شدن، موجب شدن ١٣٩٨/٠٩/٢٧
|

21 با جدیت ١٣٩٨/٠٩/٢٧
|

22 مورد ارزیابی قرار گرفتن ١٣٩٨/٠٩/١٨
|

23 کمتر از ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

24 مسابقه تسحیلاتی ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

25 بالا دست ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

26 ایرادگیری، خرده گیری، بهانه گیری، مته به خشخاش گذاری ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

27 سبک شناسی ١٣٩٨/٠٩/٠٦
|

28 محدود تر ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

29 گل سر سبد ١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

30 لوکس ١٣٩٨/٠٨/٢٩
|

31 آدم قبل نمیشم ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

32 پیرامونی ١٣٩٨/٠٦/٢٣
|

33 دور تا دور ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

34 تغییر نظر ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

35 ملزومات مورد نیاز ١٣٩٨/٠٢/٢١
|

36 بی حد و حصر ١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

37 بی کران، بی پایان، لایتناهی، نهمار، بیشمار، بی مر ١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

38 (به صورت ذرات بسیار ریز به قطر چند میکرون درآوردن) میکرونی کردن ١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

39 لباس یکسره که در جلو یا پشت زیپ دارد ١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

40 شناخته شده، معروف شده ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

41 بدون طرح یا الگو، ساده ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

42 در مرخصی بودن ١٣٩٨/٠١/١٨
|

43 چیزی که مطابق انتظار ما یا جوری که ما دوست داریم نمیشود و پیش نمیرود. ١٣٩٨/٠١/١٧
|

44 1. ترک کردن 2. پیشرفت داشتن ١٣٩٨/٠١/١١
|

45 پوشِت ١٣٩٧/١٢/٢١
|

46 شوی لباس ١٣٩٧/١٢/١٩
|

47 در چله زمستان ١٣٩٧/١٢/١٨
|

48 نوعی پارچه که از نخ پنبه ای تولید میشود - پارچه پیکه هم بهش گفته میشه ١٣٩٧/١٢/١٣
|

49 هنر دوست - طرفدار ١٣٩٧/١٢/١٢
|

50 طبق معمول، قابل انتظار ١٣٩٧/١١/٢٨
|