برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ابوالفضل بيگدلی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند
ر.ک ماده ۴۰ قانون مدنی
١٣٩٧/١١/٢٣
|

2 وضعیتی که از قبل وجود داشته است توسط دادگاه اعلام میشود ١٣٩٧/١١/١٦
|

3 مخالفت_ضدیت
١٣٩٧/١١/١٣
|

4 در صورتی که افراد به علت وقوع اختلاف در دادگاه حاضر شوند و برای حل این منازعه و اختلاف حکمی صادر شود حکم ترافعی گویند.


١٣٩٧/١١/٠٦
|

5 کسی که تحت سرپرستی پدر و جد پدری یا همان ولی قهری است .(ر.ک مدنی اشخاص و محجورین
دکتر صفایی ص ۲۸۴)
١٣٩٧/١١/٠٦
|

6 طرف قرارداد ١٣٩٧/١١/٠٤
|

7 سابق_گذشته ١٣٩٧/١١/٠٢
|