برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ابوذر.ف

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 این دیگر ناز شست دارد ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

2 ذوق زبان ١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

3 ذوق ١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

4 چرت زدن ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

5 گذر کردن، عبور کردن ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

6 مَشک،خیک ١٣٩٨/٠٩/٠٦
|

7 ...to be part of ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

8 قایق سواری در امواج خروشان ١٣٩٨/٠٨/٢٨
|

9 قسمت خروشان رود ١٣٩٨/٠٨/٢٨
|

10 make a noise to warn ١٣٩٨/٠٨/٢٧
|

11 خارج شدن از مسیر
منحرف شدن از مسیر
١٣٩٨/٠٨/٢٧
|

12 با ماشین دنبال کسی رفتن
با ماشین برای گرفتن چیزی رفتن
١٣٩٨/٠٨/٢٦
|

13 send out for s.th
از رستوران غذا سفارش دادن
١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

14 به عقب برگرداندن فیلم یا نوار کاست برای دوباره دیدن یا شنیدن ١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

15 همراه آهنگ خواندن، همنوایی ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

16 سالهای پر هیاهو ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

17 پر حرف ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

18 وادار شدن یا مجبور شدن به انجام کاری ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

19 از جایی به جایی دیگر رفتن( در جهت جنوب) ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

20 چیزهای ناخوشایند ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

21 اندود رنگ ١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

22 a lot
a ton of people means a lot of people
١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

23 چپانده، مچاله ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

24 بد هیکل ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

25 ساده پوش، لباس راحت پوشیدن ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

26 Since, because ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

27 پیام صوتی ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

28 دیگر به چیزی نیاز نداشتن ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

29 مدنظر داشتن، در فکرِ چیزی یا انجام کاری بودن ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

30 مهربان، رفتار دوستانه داشتن
Friendly, kind
١٣٩٨/٠٧/١٩
|

31 parents and family ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

32 تعجب نداره ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

33 سوار کردن و رساندن ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

34 شامل بودن، دارا بودن ١٣٩٨/٠٧/١٠
|

35 تمیز کردن، از بین بردن ١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

36 وقت گذرونی ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

37 آویزان دیگران شدن ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

38 امتیاز کلی، نمره کلی ١٣٩٧/١١/٢٩
|

39 بالفطره ١٣٩٧/٠٣/٢٢
|

40 پیگیری کردن ١٣٩٧/٠٢/٢٦
|

41 ساده ، بی تشریفات ،بی تعارف ، بی نزاکت ١٣٩٧/٠٢/٢٣
|

42 پذیرایی ١٣٩٧/٠٢/١٧
|

43 شرایط ، ضوابط ١٣٩٧/٠٢/١٧
|

44 منشعب می شود ١٣٩٧/٠٢/١٦
|

45 بدون دعوت به مهمانی رفتن ١٣٩٧/٠٢/١٢
|

46 مهمانی رسمی ، پاگشا ١٣٩٧/٠٢/١٢
|

47 [سینما] دوبله شده ١٣٩٧/٠٢/١٢
|

48 بدل کار ١٣٩٧/٠٢/١٢
|

49 ورژن جدید فیلم ١٣٩٧/٠٢/١٢
|

50 hone a skill
تسلط پیدا کردن بر یک مهارت
١٣٩٧/٠٢/١٢
|

51 Compulsory course
درس اجباری
١٣٩٧/٠٢/١٢
|

52 کارآموزی ، طرح کاد ١٣٩٧/٠٢/١٢
|

53 کارشناسی ١٣٩٧/٠٢/١٢
|

54 صمیمی ، خودمانی ١٣٩٧/٠٢/١٠
|

55 تحریف کردن ١٣٩٧/٠٢/٠٨
|

56 تحریم خبر ١٣٩٧/٠٢/٠٨
|

57 بی هدف در اینترنت گشت و گذار کردن ١٣٩٧/٠٢/٠٨
|

58 کلاس برداشتن ١٣٩٧/٠٢/٠٨
|

59 کوه نوردی ١٣٩٧/٠٢/٠٨
|

60 نیمی از لذت ١٣٩٧/٠٢/٠٥
|

61 مد شدن ١٣٩٧/٠٢/٠٥
|

62 تفریح بی ضرر ١٣٩٧/٠٢/٠٥
|

63 معرکه ١٣٩٧/٠٢/٠٥
|

64 امکانات تفریحی ١٣٩٧/٠٢/٠٥
|

65 خرید مقرون به صرفه داشتن
جنس ارزان را قاپ زدن
pick up a bargain
١٣٩٧/٠٢/٠٣
|

66 خرید مقرون به صرفه داشتن
جنس ارزان را قاپ زدن
snap up a bargain
١٣٩٧/٠٢/٠٣
|

67 شکارچی اجناس مقرون به صرفه ١٣٩٧/٠٢/٠٣
|

68 عاشق خرید ١٣٩٧/٠٢/٠٣
|

69 مد زودگذر ١٣٩٧/٠٢/٠٣
|

70 لباس غیر رسمی
خودمانی پوشیدن
١٣٩٧/٠٢/٠٣
|

71 بد لباس ١٣٩٧/٠٢/٠٣
|

72 لباس رسمی پوشیدن
تیپ رسمی زدن
١٣٩٧/٠٢/٠٣
|

73 لباس بیش از حد فاخر پوشیدن ١٣٩٧/٠٢/٠٣
|

74 لباس آراسته پوشیدن ١٣٩٧/٠٢/٠٣
|

75 جهان نما ١٣٩٧/٠٢/٠٣
|

76 بهبود ١٣٩٧/٠٢/٠١
|

77 بازه زمانی ١٣٩٧/٠١/٢٩
|

78 نهاد علمی ١٣٩٧/٠١/٢٩
|

79 در پیِ تکمیلِ
پس از تکمیلِ
١٣٩٧/٠١/٢٩
|

80 پیشرفت کنترل شده ١٣٩٧/٠١/٢٩
|

81 مخصوص به خود ١٣٩٧/٠١/٢٨
|

82 هر نوع قشری ١٣٩٧/٠١/٢٨
|

83 قشر ١٣٩٧/٠١/٢٨
|

84 حول محورِ
حول موضوع
١٣٩٧/٠١/٢٣
|

85 مرز مشخص ١٣٩٧/٠١/٢٣
|

86 افت کلی ١٣٩٧/٠١/٢٣
|

87 شواهد روایت شده ١٣٩٧/٠١/٢٢
|

88 تک تک افراد ١٣٩٧/٠١/٢٢
|

89 دولتمردان ١٣٩٧/٠١/٢٢
|

90 منجر شدن ١٣٩٧/٠١/٢٢
|

91 معنی متعارف ١٣٩٧/٠١/٢٢
|

92 بهترین کاره
خیلی جواب میده ( عمیانه )
١٣٩٦/١٢/١٣
|

93 استراحت کردن بعد از کار سخت روزانه ١٣٩٦/١٢/٠٧
|

94 ذهن را سامان دادن ١٣٩٦/١١/٣٠
|

95 هم احساس ، هم درد ١٣٩٦/١١/٣٠
|

96 محترم ١٣٩٦/١١/٢٩
|

97 خوش برخورد ١٣٩٦/١١/٢٩
|

98 چیدمان صندلی ها ١٣٩٦/١١/٢٩
|

99 امتیاز خوب ١٣٩٦/١١/٢٩
|

100 تفکیک کردن ١٣٩٦/١١/٢٩
|

101 یه ذره، اندکی ١٣٩٦/١١/٢٩
|

102 مهمان نواز ١٣٩٦/١١/٢٨
|

103 کسری از ثانیه ١٣٩٦/١١/٢٨
|

104 دنیای بیکران ١٣٩٦/١١/٢٨
|

105 غرق در کار ١٣٩٦/١١/٢٨
|

106 یک سر و گردن بالاتر ١٣٩٦/١١/٢٨
|

107 پول دستی دادن ١٣٩٦/١١/٢٨
|

108 درد دل کردن ١٣٩٦/١١/٢٨
|

109 دوست دوران خوشی ها ١٣٩٦/١١/٢٨
|

110 نهایت دقت ١٣٩٦/١١/٢٨
|

111 اقصی نقاط دنیا ١٣٩٦/١١/٢٨
|

112 بیشتر ، خیلی بیشتر ١٣٩٦/١١/٢٨
|

113 بعصی اوقات، گاهاً ١٣٩٦/١١/٢٨
|

114 غرق کردن ، در برگرفتن ١٣٩٦/١١/٢٨
|

115 بدجور سرد ١٣٩٦/١١/٢٧
|

116 هدف گذاری کردن ١٣٩٦/١١/٢٧
|

117 سلیس ١٣٩٦/١١/٢٧
|

118 etc
et cetera
١٣٩٦/١١/٢٧
|

119 شکارچی غیرمجاز ١٣٩٦/١١/٢٧
|

120 شکار غیر مجاز ١٣٩٦/١١/٢٧
|

121 اون هم از همه جا ١٣٩٦/١١/٢٦
|

122 مراقبت کردن
مواظبت کردن
١٣٩٦/١١/٢٦
|

123 منابع علمی و ادبی ١٣٩٦/١١/٢٥
|

124 به حال خود رها کردن
آزاد گذاشتن
١٣٩٦/١١/٢٤
|

125 حال و هوا ١٣٩٦/١١/٢٤
|

126 مطابق نظر و سلیقه من ١٣٩٦/١١/٢٤
|

127 چقدر زمان زودگذر است ١٣٩٦/١١/٢٤
|

128 یک سر به خاطراتم میزنم
خاطراتم را مرور میکنم
١٣٩٦/١١/٢٤
|

129 من خوش بین هستم ١٣٩٦/١١/٢٤
|

130 حقوق آبرومند
حقوق در شاءن
١٣٩٦/١١/٢٤
|

131 محترم ١٣٩٦/١١/٢٤
|

132 قطع رابطه کردن ١٣٩٦/١١/٢٣
|

133 به بهترین حالت ١٣٩٦/١١/٢٣
|

134 با نااُمیدی
نا اُمیدانه
١٣٩٦/١١/٢٣
|

135 در نزدیکیِ ١٣٩٦/١١/٢٣
|

136 حرکات موزون ١٣٩٦/١١/٢٣
|

137 ارائه دادن ١٣٩٦/١١/٢٣
|

138 طیف گسترده ١٣٩٦/١١/٢٣
|

139 To improve ١٣٩٦/١١/٢٣
|

140 استرس را در نطفه خفه کردن
مانع ایجاد استرس شدن
١٣٩٦/١١/٢٣
|

141 به شدت لذت میبرم ١٣٩٦/١١/٢٣
|

142 بی عیب
بدون کم و کاستی
١٣٩٦/١١/٢٣
|

143 شکل ظاهری ١٣٩٦/١١/٢٣
|

144 بد قواره
بدسایز
١٣٩٦/١١/٢٣
|

145 In a stylish manner ١٣٩٦/١١/٢٣
|

146 تَفت دادن(در روغن) ١٣٩٦/١١/٢٢
|

147 خورشت ١٣٩٦/١١/٢٢
|

148 تصادفی شنیدن ١٣٩٦/١١/٢٢
|

149 بد جور گیر کردن در کاری(عامیانه)
مثل چی در گِل گیر کردن (عامیانه)
١٣٩٦/١١/٢٢
|

150 اعصاب کسی را بهم ریختن ١٣٩٦/١١/٢٢
|

151 تنها و هول هولکی ١٣٩٦/١١/٢٢
|

152 Crave , desire
آرزو داشتن
١٣٩٦/١١/٢٢
|

153 Whit the help of
به کمک
١٣٩٦/١١/٢٢
|

154 کمبود ایستگاهها ١٣٩٦/١١/٢٢
|

155 در کل ١٣٩٦/١١/٢٢
|

156 باز پس فرستادن
پس دادن
١٣٩٦/١١/٢٢
|

157 به یکبار دیدن می ارزد ١٣٩٦/١١/٢١
|

158 منحصر به فرد ١٣٩٦/١١/٢١
|

159 بکر
دست نخورده
١٣٩٦/١١/٢١
|

160 با ارزش
ارزشمند
١٣٩٦/١١/٢١
|

161 حضور پیدا کردن
حضور بهم رساندن
حضور داشتن
١٣٩٦/١١/٢١
|

162 چشم نواز ١٣٩٦/١١/٢١
|

163 جذابیت ١٣٩٦/١١/٢١
|

164 در کنار من ١٣٩٦/١١/٢١
|

165 متاسفانه
بطور تاسف آوری
١٣٩٦/١١/١٩
|

166 تعطیل در کار ١٣٩٦/١١/١٩
|

167 به گونه ای که
جوری که
١٣٩٦/١١/١٨
|

168 به وضوح ١٣٩٦/١١/١٨
|

169 من به شخصه
من شخصا
١٣٩٦/١١/١٨
|

170 to relax completely
استراحت کردن
١٣٩٦/١١/١٧
|

171 ناکارآمد ١٣٩٦/١١/١٧
|

172 حرکت کردن ، جابجا شدن ١٣٩٦/١١/١٣
|

173 در حال استفاده ١٣٩٦/١١/١١
|

174 قرن ها ١٣٩٦/١١/١١
|

175 انگیزه بخش ١٣٩٦/١١/١١
|

176 دور از دسترس ١٣٩٦/١١/٠٩
|

177 بهره برداری کردن ١٣٩٦/١١/٠٦
|

178 حیات وحش ١٣٩٦/١١/٠٥
|

179 راستا ١٣٩٦/١١/٠٤
|

180 دقت کردن ١٣٩٦/١١/٠٣
|

181 رفتار سازمانی ١٣٩٦/٠٩/٢٠
|

182 جوگیر شدن ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

183 با عصبانیت از جایی رفتن ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

184 پاک شدن لک یا کثیفی ١٣٩٦/٠٧/٢٥
|

185 گذشته را به یاد آوردن ١٣٩٦/٠٧/١٣
|

186 willing to do a particular activity
مایل به انجام کاری بودن
١٣٩٦/٠٧/١٠
|

187 پایه بودن ١٣٩٦/٠٧/١٠
|

188 خانم گوینده رادیو یا تلویزیون ١٣٩٦/٠٧/٠٤
|

189 بررسی کردن، بازبینی کرد ١٣٩٦/٠٧/٠٤
|

190 به عنوان مهمان خونه کسی برای یک شب خوابیدن ١٣٩٦/٠٧/٠٤
|

191 با دست کشیدن چیزی را تمیز کردن ١٣٩٦/٠٧/٠٤
|

192 به ذهن رسیدن ١٣٩٦/٠٧/٠٤
|

193 کسی را ناراحت کردن، کسی را نا امید کردن ١٣٩٦/٠٧/٠١
|