برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ابوذر.ف

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 جلوه حق ١٣٩٨/١١/٠٩
|

2 این دیگر ناز شست دارد ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

3 ذوق زبان ١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

4 ذوق ١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

5 چرت زدن ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

6 گذر کردن، عبور کردن ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

7 مَشک،خیک ١٣٩٨/٠٩/٠٦
|

8 ...to be part of ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

9 قایق سواری در امواج خروشان ١٣٩٨/٠٨/٢٨
|

10 قسمت خروشان رود ١٣٩٨/٠٨/٢٨
|

11 make a noise to warn ١٣٩٨/٠٨/٢٧
|

12 خارج شدن از مسیر
منحرف شدن از مسیر
١٣٩٨/٠٨/٢٧
|

13 با ماشین دنبال کسی رفتن
با ماشین برای گرفتن چیزی رفتن
١٣٩٨/٠٨/٢٦
|

14 send out for s.th
از رستوران غذا سفارش دادن
١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

15 به عقب برگرداندن فیلم یا نوار کاست برای دوباره دیدن یا شنیدن ١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

16 همراه آهنگ خواندن، همنوایی ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

17 سالهای پر هیاهو ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

18 پر حرف ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

19 وادار شدن یا مجبور شدن به انجام کاری ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

20 از جایی به جایی دیگر رفتن( در جهت جنوب) ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

21 چیزهای ناخوشایند ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

22 اندود رنگ ١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

23 a lot
a ton of people means a lot of people
١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

24 چپانده، مچاله ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

25 بد هیکل ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

26 ساده پوش، لباس راحت پوشیدن ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

27 Since, because ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

28 پیام صوتی ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

29 دیگر به چیزی نیاز نداشتن ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

30 مدنظر داشتن، در فکرِ چیزی یا انجام کاری بودن ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

31 مهربان، رفتار دوستانه داشتن
Friendly, kind
١٣٩٨/٠٧/١٩
|

32 parents and family ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

33 تعجب نداره ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

34 سوار کردن و رساندن ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

35 شامل بودن، دارا بودن ١٣٩٨/٠٧/١٠
|

36 تمیز کردن، از بین بردن ١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

37 وقت گذرونی ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

38 آویزان دیگران شدن ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

39 امتیاز کلی، نمره کلی ١٣٩٧/١١/٢٩
|

40 بالفطره ١٣٩٧/٠٣/٢٢
|

41 پیگیری کردن ١٣٩٧/٠٢/٢٦
|

42 ساده ، بی تشریفات ،بی تعارف ، بی نزاکت ١٣٩٧/٠٢/٢٣
|

43 پذیرایی ١٣٩٧/٠٢/١٧
|

44 شرایط ، ضوابط ١٣٩٧/٠٢/١٧
|

45 منشعب می شود ١٣٩٧/٠٢/١٦
|

46 بدون دعوت به مهمانی رفتن ١٣٩٧/٠٢/١٢
|

47 مهمانی رسمی ، پاگشا ١٣٩٧/٠٢/١٢
|

48 [سینما] دوبله شده ١٣٩٧/٠٢/١٢
|

49 بدل کار ١٣٩٧/٠٢/١٢
|

50 ورژن جدید فیلم ١٣٩٧/٠٢/١٢
|

51 hone a skill
تسلط پیدا کردن بر یک مهارت
١٣٩٧/٠٢/١٢
|

52 Compulsory course
درس اجباری
١٣٩٧/٠٢/١٢
|

53 کارآموزی ، طرح کاد ١٣٩٧/٠٢/١٢
|

54 کارشناسی ١٣٩٧/٠٢/١٢
|

55 صمیمی ، خودمانی ١٣٩٧/٠٢/١٠
|

56 تحریف کردن ١٣٩٧/٠٢/٠٨
|

57 تحریم خبر ١٣٩٧/٠٢/٠٨
|

58 بی هدف در اینترنت گشت و گذار کردن ١٣٩٧/٠٢/٠٨
|

59 کلاس برداشتن ١٣٩٧/٠٢/٠٨
|

60 کوه نوردی ١٣٩٧/٠٢/٠٨
|

61 نیمی از لذت ١٣٩٧/٠٢/٠٥
|

62 مد شدن ١٣٩٧/٠٢/٠٥
|

63 تفریح بی ضرر ١٣٩٧/٠٢/٠٥
|

64 معرکه ١٣٩٧/٠٢/٠٥
|

65 امکانات تفریحی ١٣٩٧/٠٢/٠٥
|

66 خرید مقرون به صرفه داشتن
جنس ارزان را قاپ زدن
pick up a bargain
١٣٩٧/٠٢/٠٣
|

67 خرید مقرون به صرفه داشتن
جنس ارزان را قاپ زدن
snap up a bargain
١٣٩٧/٠٢/٠٣
|

68 شکارچی اجناس مقرون به صرفه ١٣٩٧/٠٢/٠٣
|

69 عاشق خرید ١٣٩٧/٠٢/٠٣
|

70 مد زودگذر ١٣٩٧/٠٢/٠٣
|

71 لباس غیر رسمی
خودمانی پوشیدن
١٣٩٧/٠٢/٠٣
|

72 بد لباس ١٣٩٧/٠٢/٠٣
|

73 لباس رسمی پوشیدن
تیپ رسمی زدن
١٣٩٧/٠٢/٠٣
|

74 لباس بیش از حد فاخر پوشیدن ١٣٩٧/٠٢/٠٣
|

75 لباس آراسته پوشیدن ١٣٩٧/٠٢/٠٣
|

76 جهان نما ١٣٩٧/٠٢/٠٣
|

77 بهبود ١٣٩٧/٠٢/٠١
|

78 بازه زمانی ١٣٩٧/٠١/٢٩
|

79 نهاد علمی ١٣٩٧/٠١/٢٩
|

80 در پیِ تکمیلِ
پس از تکمیلِ
١٣٩٧/٠١/٢٩
|

81 پیشرفت کنترل شده ١٣٩٧/٠١/٢٩
|

82 مخصوص به خود ١٣٩٧/٠١/٢٨
|

83 هر نوع قشری ١٣٩٧/٠١/٢٨
|

84 قشر ١٣٩٧/٠١/٢٨
|

85 حول محورِ
حول موضوع
١٣٩٧/٠١/٢٣
|

86 مرز مشخص ١٣٩٧/٠١/٢٣
|

87 افت کلی ١٣٩٧/٠١/٢٣
|

88 شواهد روایت شده ١٣٩٧/٠١/٢٢
|

89 تک تک افراد ١٣٩٧/٠١/٢٢
|

90 دولتمردان ١٣٩٧/٠١/٢٢
|

91 منجر شدن ١٣٩٧/٠١/٢٢
|

92 معنی متعارف ١٣٩٧/٠١/٢٢
|

93 بهترین کاره
خیلی جواب میده ( عمیانه )
١٣٩٦/١٢/١٣
|

94 استراحت کردن بعد از کار سخت روزانه ١٣٩٦/١٢/٠٧
|

95 ذهن را سامان دادن ١٣٩٦/١١/٣٠
|

96 هم احساس ، هم درد ١٣٩٦/١١/٣٠
|

97 محترم ١٣٩٦/١١/٢٩
|

98 خوش برخورد ١٣٩٦/١١/٢٩
|

99 چیدمان صندلی ها ١٣٩٦/١١/٢٩
|

100 امتیاز خوب ١٣٩٦/١١/٢٩
|

101 تفکیک کردن ١٣٩٦/١١/٢٩
|

102 یه ذره، اندکی ١٣٩٦/١١/٢٩
|

103 مهمان نواز ١٣٩٦/١١/٢٨
|

104 کسری از ثانیه ١٣٩٦/١١/٢٨
|

105 دنیای بیکران ١٣٩٦/١١/٢٨
|

106 غرق در کار ١٣٩٦/١١/٢٨
|

107 یک سر و گردن بالاتر ١٣٩٦/١١/٢٨
|

108 پول دستی دادن ١٣٩٦/١١/٢٨
|

109 درد دل کردن ١٣٩٦/١١/٢٨
|

110 دوست دوران خوشی ها ١٣٩٦/١١/٢٨
|

111 نهایت دقت ١٣٩٦/١١/٢٨
|

112 اقصی نقاط دنیا ١٣٩٦/١١/٢٨
|

113 بیشتر ، خیلی بیشتر ١٣٩٦/١١/٢٨
|

114 بعصی اوقات، گاهاً ١٣٩٦/١١/٢٨
|

115 غرق کردن ، در برگرفتن ١٣٩٦/١١/٢٨
|

116 بدجور سرد ١٣٩٦/١١/٢٧
|

117 هدف گذاری کردن ١٣٩٦/١١/٢٧
|

118 سلیس ١٣٩٦/١١/٢٧
|

119 etc
et cetera
١٣٩٦/١١/٢٧
|

120 شکارچی غیرمجاز ١٣٩٦/١١/٢٧
|

121 شکار غیر مجاز ١٣٩٦/١١/٢٧
|

122 اون هم از همه جا ١٣٩٦/١١/٢٦
|

123 مراقبت کردن
مواظبت کردن
١٣٩٦/١١/٢٦
|

124 منابع علمی و ادبی ١٣٩٦/١١/٢٥
|

125 به حال خود رها کردن
آزاد گذاشتن
١٣٩٦/١١/٢٤
|

126 حال و هوا ١٣٩٦/١١/٢٤
|

127 مطابق نظر و سلیقه من ١٣٩٦/١١/٢٤
|

128 چقدر زمان زودگذر است ١٣٩٦/١١/٢٤
|

129 یک سر به خاطراتم میزنم
خاطراتم را مرور میکنم
١٣٩٦/١١/٢٤
|

130 من خوش بین هستم ١٣٩٦/١١/٢٤
|

131 حقوق آبرومند
حقوق در شاءن
١٣٩٦/١١/٢٤
|

132 محترم ١٣٩٦/١١/٢٤
|

133 قطع رابطه کردن ١٣٩٦/١١/٢٣
|

134 به بهترین حالت ١٣٩٦/١١/٢٣
|

135 با نااُمیدی
نا اُمیدانه
١٣٩٦/١١/٢٣
|

136 در نزدیکیِ ١٣٩٦/١١/٢٣
|

137 حرکات موزون ١٣٩٦/١١/٢٣
|

138 ارائه دادن ١٣٩٦/١١/٢٣
|

139 طیف گسترده ١٣٩٦/١١/٢٣
|

140 To improve ١٣٩٦/١١/٢٣
|

141 استرس را در نطفه خفه کردن
مانع ایجاد استرس شدن
١٣٩٦/١١/٢٣
|

142 به شدت لذت میبرم ١٣٩٦/١١/٢٣
|

143 بی عیب
بدون کم و کاستی
١٣٩٦/١١/٢٣
|

144 شکل ظاهری ١٣٩٦/١١/٢٣
|

145 بد قواره
بدسایز
١٣٩٦/١١/٢٣
|

146 In a stylish manner ١٣٩٦/١١/٢٣
|

147 تَفت دادن(در روغن) ١٣٩٦/١١/٢٢
|

148 خورشت ١٣٩٦/١١/٢٢
|

149 تصادفی شنیدن ١٣٩٦/١١/٢٢
|

150 بد جور گیر کردن در کاری(عامیانه)
مثل چی در گِل گیر کردن (عامیانه)
١٣٩٦/١١/٢٢
|

151 اعصاب کسی را بهم ریختن ١٣٩٦/١١/٢٢
|

152 تنها و هول هولکی ١٣٩٦/١١/٢٢
|

153 Crave , desire
آرزو داشتن
١٣٩٦/١١/٢٢
|

154 Whit the help of
به کمک
١٣٩٦/١١/٢٢
|

155 کمبود ایستگاهها ١٣٩٦/١١/٢٢
|

156 در کل ١٣٩٦/١١/٢٢
|

157 باز پس فرستادن
پس دادن
١٣٩٦/١١/٢٢
|

158 به یکبار دیدن می ارزد ١٣٩٦/١١/٢١
|

159 منحصر به فرد ١٣٩٦/١١/٢١
|

160 بکر
دست نخورده
١٣٩٦/١١/٢١
|

161 با ارزش
ارزشمند
١٣٩٦/١١/٢١
|

162 حضور پیدا کردن
حضور بهم رساندن
حضور داشتن
١٣٩٦/١١/٢١
|

163 چشم نواز ١٣٩٦/١١/٢١
|

164 جذابیت ١٣٩٦/١١/٢١
|

165 در کنار من ١٣٩٦/١١/٢١
|

166 متاسفانه
بطور تاسف آوری
١٣٩٦/١١/١٩
|

167 تعطیل در کار ١٣٩٦/١١/١٩
|

168 به گونه ای که
جوری که
١٣٩٦/١١/١٨
|

169 به وضوح ١٣٩٦/١١/١٨
|

170 من به شخصه
من شخصا
١٣٩٦/١١/١٨
|

171 to relax completely
استراحت کردن
١٣٩٦/١١/١٧
|

172 ناکارآمد ١٣٩٦/١١/١٧
|

173 حرکت کردن ، جابجا شدن ١٣٩٦/١١/١٣
|

174 در حال استفاده ١٣٩٦/١١/١١
|

175 قرن ها ١٣٩٦/١١/١١
|

176 انگیزه بخش ١٣٩٦/١١/١١
|

177 دور از دسترس ١٣٩٦/١١/٠٩
|

178 بهره برداری کردن ١٣٩٦/١١/٠٦
|

179 حیات وحش ١٣٩٦/١١/٠٥
|

180 راستا ١٣٩٦/١١/٠٤
|

181 دقت کردن ١٣٩٦/١١/٠٣
|

182 رفتار سازمانی ١٣٩٦/٠٩/٢٠
|

183 جوگیر شدن ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

184 با عصبانیت از جایی رفتن ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

185 پاک شدن لک یا کثیفی ١٣٩٦/٠٧/٢٥
|

186 گذشته را به یاد آوردن ١٣٩٦/٠٧/١٣
|

187 willing to do a particular activity
مایل به انجام کاری بودن
١٣٩٦/٠٧/١٠
|

188 پایه بودن ١٣٩٦/٠٧/١٠
|

189 خانم گوینده رادیو یا تلویزیون ١٣٩٦/٠٧/٠٤
|

190 بررسی کردن، بازبینی کرد ١٣٩٦/٠٧/٠٤
|

191 به عنوان مهمان خونه کسی برای یک شب خوابیدن ١٣٩٦/٠٧/٠٤
|

192 با دست کشیدن چیزی را تمیز کردن ١٣٩٦/٠٧/٠٤
|

193 به ذهن رسیدن ١٣٩٦/٠٧/٠٤
|

194 کسی را ناراحت کردن، کسی را نا امید کردن ١٣٩٦/٠٧/٠١
|