انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

ابوذر.ف

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Mess around وقت گذرونی ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

2 Tag along آویزان دیگران شدن ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

3 Band score امتیاز کلی، نمره کلی ١٣٩٧/١١/٢٩
|

4 Natural born بالفطره ١٣٩٧/٠٣/٢٢
|

5 Stick with پیگیری کردن ١٣٩٧/٠٢/٢٦
|

6 unceremoniously ساده ، بی تشریفات ،بی تعارف ، بی نزاکت ١٣٩٧/٠٢/٢٣
|

7 refreshment پذیرایی ١٣٩٧/٠٢/١٧
|

8 Terms شرایط ، ضوابط ١٣٩٧/٠٢/١٧
|

9 leading off منشعب می شود ١٣٩٧/٠٢/١٦
|

10 GateCrash بدون دعوت به مهمانی رفتن ١٣٩٧/٠٢/١٢
|

11 reception party مهمانی رسمی ، پاگشا ١٣٩٧/٠٢/١٢
|

12 Dubbed [سینما] دوبله شده ١٣٩٧/٠٢/١٢
|

13 Stuntman بدل کار ١٣٩٧/٠٢/١٢
|

14 Remade ورژن جدید فیلم ١٣٩٧/٠٢/١٢
|

15 Hone hone a skill
تسلط پیدا کردن بر یک مهارت
١٣٩٧/٠٢/١٢
|

16 Compulsory Compulsory course
درس اجباری
١٣٩٧/٠٢/١٢
|

17 Sandwich course کارآموزی ، طرح کاد ١٣٩٧/٠٢/١٢
|

18 Undergraduated کارشناسی ١٣٩٧/٠٢/١٢
|

19 approachable صمیمی ، خودمانی ١٣٩٧/٠٢/١٠
|

20 misrepresent تحریف کردن ١٣٩٧/٠٢/٠٨
|

21 News blackout تحریم خبر ١٣٩٧/٠٢/٠٨
|

22 surf the net بی هدف در اینترنت گشت و گذار کردن ١٣٩٧/٠٢/٠٨
|

23 take up کلاس برداشتن ١٣٩٧/٠٢/٠٨
|

24 climbing کوه نوردی ١٣٩٧/٠٢/٠٨
|

25 Be half the fun نیمی از لذت ١٣٩٧/٠٢/٠٥
|

26 come into fashion مد شدن ١٣٩٧/٠٢/٠٥
|

27 harmless fun تفریح بی ضرر ١٣٩٧/٠٢/٠٥
|

28 a blast معرکه ١٣٩٧/٠٢/٠٥
|

29 leisure facilities امکانات تفریحی ١٣٩٧/٠٢/٠٥
|

30 snap up a bargain خرید مقرون به صرفه داشتن
جنس ارزان را قاپ زدن
pick up a bargain
١٣٩٧/٠٢/٠٣
|

31 pick up a bargain خرید مقرون به صرفه داشتن
جنس ارزان را قاپ زدن
snap up a bargain
١٣٩٧/٠٢/٠٣
|

32 bargain hunter شکارچی اجناس مقرون به صرفه ١٣٩٧/٠٢/٠٣
|

33 Shopaholic عاشق خرید ١٣٩٧/٠٢/٠٣
|

34 Craze مد زودگذر ١٣٩٧/٠٢/٠٣
|

35 dress down لباس غیر رسمی
خودمانی پوشیدن
١٣٩٧/٠٢/٠٣
|

36 badly dressed بد لباس ١٣٩٧/٠٢/٠٣
|

37 dress up لباس رسمی پوشیدن
تیپ رسمی زدن
١٣٩٧/٠٢/٠٣
|

38 overdressed لباس بیش از حد فاخر پوشیدن ١٣٩٧/٠٢/٠٣
|

39 smarten up لباس آراسته پوشیدن ١٣٩٧/٠٢/٠٣
|

40 panorama جهان نما ١٣٩٧/٠٢/٠٣
|

41 Remediation بهبود ١٣٩٧/٠٢/٠١
|

42 interval بازه زمانی ١٣٩٧/٠١/٢٩
|

43 Academic institution نهاد علمی ١٣٩٧/٠١/٢٩
|

44 on completion of در پیِ تکمیلِ
پس از تکمیلِ
١٣٩٧/٠١/٢٩
|

45 monitored achievement پیشرفت کنترل شده ١٣٩٧/٠١/٢٩
|

46 of their own مخصوص به خود ١٣٩٧/٠١/٢٨
|

47 Every Walk of Life هر نوع قشری ١٣٩٧/٠١/٢٨
|

48 Walk of Life قشر ١٣٩٧/٠١/٢٨
|

49 surrounding حول محورِ
حول موضوع
١٣٩٧/٠١/٢٣
|

50 simple distinction مرز مشخص ١٣٩٧/٠١/٢٣
|

51 Overall decline افت کلی ١٣٩٧/٠١/٢٣
|

52 Anecdotal evidence شواهد روایت شده ١٣٩٧/٠١/٢٢
|

53 Individuals تک تک افراد ١٣٩٧/٠١/٢٢
|

54 Government Officials دولتمردان ١٣٩٧/٠١/٢٢
|

55 Give rise منجر شدن ١٣٩٧/٠١/٢٢
|

56 conventional sense معنی متعارف ١٣٩٧/٠١/٢٢
|

57 Works great بهترین کاره
خیلی جواب میده ( عمیانه )
١٣٩٦/١٢/١٣
|

58 Unwind after the tough daily grind استراحت کردن بعد از کار سخت روزانه ١٣٩٦/١٢/٠٧
|

59 Get mind right ذهن را سامان دادن ١٣٩٦/١١/٣٠
|

60 Empathetic هم احساس ، هم درد ١٣٩٦/١١/٣٠
|

61 revered محترم ١٣٩٦/١١/٢٩
|

62 welcoming خوش برخورد ١٣٩٦/١١/٢٩
|

63 sitting arrangement چیدمان صندلی ها ١٣٩٦/١١/٢٩
|

64 Good Plus امتیاز خوب ١٣٩٦/١١/٢٩
|

65 Set aside تفکیک کردن ١٣٩٦/١١/٢٩
|

66 Pinch of یه ذره، اندکی ١٣٩٦/١١/٢٩
|

67 Welcoming مهمان نواز ١٣٩٦/١١/٢٨
|

68 milliseconds کسری از ثانیه ١٣٩٦/١١/٢٨
|

69 Vast world دنیای بیکران ١٣٩٦/١١/٢٨
|

70 Swamped with work غرق در کار ١٣٩٦/١١/٢٨
|

71 Head and shoulders above یک سر و گردن بالاتر ١٣٩٦/١١/٢٨
|

72 Give a hand پول دستی دادن ١٣٩٦/١١/٢٨
|

73 Pour heart out درد دل کردن ١٣٩٦/١١/٢٨
|

74 Fair weathered friend دوست دوران خوشی ها ١٣٩٦/١١/٢٨
|

75 Utmost Precision نهایت دقت ١٣٩٦/١١/٢٨
|

76 different parts of the world اقصی نقاط دنیا ١٣٩٦/١١/٢٨
|

77 Much more بیشتر ، خیلی بیشتر ١٣٩٦/١١/٢٨
|

78 Every now and again بعصی اوقات، گاهاً ١٣٩٦/١١/٢٨
|

79 wash over غرق کردن ، در برگرفتن ١٣٩٦/١١/٢٨
|

80 Bitterly cold بدجور سرد ١٣٩٦/١١/٢٧
|

81 Aim هدف گذاری کردن ١٣٩٦/١١/٢٧
|

82 Fluently سلیس ١٣٩٦/١١/٢٧
|

83 And So forth etc
et cetera
١٣٩٦/١١/٢٧
|

84 Poacher شکارچی غیرمجاز ١٣٩٦/١١/٢٧
|

85 Poach شکار غیر مجاز ١٣٩٦/١١/٢٧
|

86 Of all places اون هم از همه جا ١٣٩٦/١١/٢٦
|

87 look after مراقبت کردن
مواظبت کردن
١٣٩٦/١١/٢٦
|

88 literature منابع علمی و ادبی ١٣٩٦/١١/٢٥
|

89 let loose به حال خود رها کردن
آزاد گذاشتن
١٣٩٦/١١/٢٤
|

90 ambience حال و هوا ١٣٩٦/١١/٢٤
|

91 In my opinion مطابق نظر و سلیقه من ١٣٩٦/١١/٢٤
|

92 How fast Time flies چقدر زمان زودگذر است ١٣٩٦/١١/٢٤
|

93 I take a trip down memory lane یک سر به خاطراتم میزنم
خاطراتم را مرور میکنم
١٣٩٦/١١/٢٤
|

94 I am positive من خوش بین هستم ١٣٩٦/١١/٢٤
|

95 respectable salary حقوق آبرومند
حقوق در شاءن
١٣٩٦/١١/٢٤
|

96 revered محترم ١٣٩٦/١١/٢٤
|

97 Lose touch قطع رابطه کردن ١٣٩٦/١١/٢٣
|

98 As best به بهترین حالت ١٣٩٦/١١/٢٣
|

99 Desperately با نااُمیدی
نا اُمیدانه
١٣٩٦/١١/٢٣
|

100 Close to در نزدیکیِ ١٣٩٦/١١/٢٣
|

101 Dance moves حرکات موزون ١٣٩٦/١١/٢٣
|

102 Express ارائه دادن ١٣٩٦/١١/٢٣
|

103 Wide Range طیف گسترده ١٣٩٦/١١/٢٣
|

104 Sharpen To improve ١٣٩٦/١١/٢٣
|

105 Nip stress in the bud استرس را در نطفه خفه کردن
مانع ایجاد استرس شدن
١٣٩٦/١١/٢٣
|

106 I get serious pleasure به شدت لذت میبرم ١٣٩٦/١١/٢٣
|

107 Flawlessly بی عیب
بدون کم و کاستی
١٣٩٦/١١/٢٣
|

108 outward appearance شکل ظاهری ١٣٩٦/١١/٢٣
|

109 ill fitting بد قواره
بدسایز
١٣٩٦/١١/٢٣
|

110 Modishly In a stylish manner ١٣٩٦/١١/٢٣
|

111 Stir fried تَفت دادن(در روغن) ١٣٩٦/١١/٢٢
|

112 Stew خورشت ١٣٩٦/١١/٢٢
|

113 Overheard تصادفی شنیدن ١٣٩٦/١١/٢٢
|

114 Swamp بد جور گیر کردن در کاری(عامیانه)
مثل چی در گِل گیر کردن (عامیانه)
١٣٩٦/١١/٢٢
|

115 UnNerve اعصاب کسی را بهم ریختن ١٣٩٦/١١/٢٢
|

116 Single Handedly تنها و هول هولکی ١٣٩٦/١١/٢٢
|

117 Long for Crave , desire
آرزو داشتن
١٣٩٦/١١/٢٢
|

118 Whit the ease of Whit the help of
به کمک
١٣٩٦/١١/٢٢
|

119 Lack of stops کمبود ایستگاهها ١٣٩٦/١١/٢٢
|

120 All around در کل ١٣٩٦/١١/٢٢
|

121 Send back باز پس فرستادن
پس دادن
١٣٩٦/١١/٢٢
|

122 Worth a visit به یکبار دیدن می ارزد ١٣٩٦/١١/٢١
|

123 Particularly منحصر به فرد ١٣٩٦/١١/٢١
|

124 Unspoiled بکر
دست نخورده
١٣٩٦/١١/٢١
|

125 Well worth با ارزش
ارزشمند
١٣٩٦/١١/٢١
|

126 take part حضور پیدا کردن
حضور بهم رساندن
حضور داشتن
١٣٩٦/١١/٢١
|

127 Eye catching چشم نواز ١٣٩٦/١١/٢١
|

128 Attractiveness جذابیت ١٣٩٦/١١/٢١
|

129 By my side در کنار من ١٣٩٦/١١/٢١
|

130 Regrettably متاسفانه
بطور تاسف آوری
١٣٩٦/١١/١٩
|

131 Off of work تعطیل در کار ١٣٩٦/١١/١٩
|

132 So as به گونه ای که
جوری که
١٣٩٦/١١/١٨
|

133 Obviously به وضوح ١٣٩٦/١١/١٨
|

134 I for one من به شخصه
من شخصا
١٣٩٦/١١/١٨
|

135 Chill out to relax completely
استراحت کردن
١٣٩٦/١١/١٧
|

136 insufficient ناکارآمد ١٣٩٦/١١/١٧
|

137 Move about حرکت کردن ، جابجا شدن ١٣٩٦/١١/١٣
|

138 Keep running در حال استفاده ١٣٩٦/١١/١١
|

139 Ages قرن ها ١٣٩٦/١١/١١
|

140 Motivated انگیزه بخش ١٣٩٦/١١/١١
|

141 Far fetched دور از دسترس ١٣٩٦/١١/٠٩
|

142 Operationalize بهره برداری کردن ١٣٩٦/١١/٠٦
|

143 Wildlife حیات وحش ١٣٩٦/١١/٠٥
|

144 Tandem راستا ١٣٩٦/١١/٠٤
|

145 Take care دقت کردن ١٣٩٦/١١/٠٣
|

146 organizational behavior رفتار سازمانی ١٣٩٦/٠٩/٢٠
|

147 get carried away جوگیر شدن ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

148 storm off با عصبانیت از جایی رفتن ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

149 come out پاک شدن لک یا کثیفی ١٣٩٦/٠٧/٢٥
|

150 take back گذشته را به یاد آوردن ١٣٩٦/٠٧/١٣
|

151 up for something willing to do a particular activity
مایل به انجام کاری بودن
١٣٩٦/٠٧/١٠
|

152 up for something پایه بودن ١٣٩٦/٠٧/١٠
|

153 anchorwoman خانم گوینده رادیو یا تلویزیون ١٣٩٦/٠٧/٠٤
|

154 read over بررسی کردن، بازبینی کرد ١٣٩٦/٠٧/٠٤
|

155 stay over به عنوان مهمان خونه کسی برای یک شب خوابیدن ١٣٩٦/٠٧/٠٤
|

156 brush off something با دست کشیدن چیزی را تمیز کردن ١٣٩٦/٠٧/٠٤
|

157 come to mind به ذهن رسیدن ١٣٩٦/٠٧/٠٤
|

158 get down کسی را ناراحت کردن، کسی را نا امید کردن ١٣٩٦/٠٧/٠١
|