برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ابوذر.ف

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کُند زبان ١٣٩٩/٠٢/٠٣
|

2 جلوه حق ١٣٩٨/١١/٠٩
|

3 این دیگر ناز شست دارد ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

4 ذوق زبان ١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

5 ذوق ١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

6 چرت زدن ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

7 گذر کردن، عبور کردن ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

8 مَشک،خیک ١٣٩٨/٠٩/٠٦
|

9 ...to be part of ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

10 قایق سواری در امواج خروشان ١٣٩٨/٠٨/٢٨
|

11 قسمت خروشان رود ١٣٩٨/٠٨/٢٨
|

12 make a noise to warn ١٣٩٨/٠٨/٢٧
|

13 خارج شدن از مسیر
منحرف شدن از مسیر
١٣٩٨/٠٨/٢٧
|

14 با ماشین دنبال کسی رفتن
با ماشین برای گرفتن چیزی رفتن
١٣٩٨/٠٨/٢٦
|

15 send out for s.th
از رستوران غذا سفارش دادن
١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

16 به عقب برگرداندن فیلم یا نوار کاست برای دوباره دیدن یا شنیدن ١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

17 همراه آهنگ خواندن، همنوایی ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

18 سالهای پر هیاهو ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

19 پر حرف ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

20 وادار شدن یا مجبور شدن به انجام کاری ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

21 از جایی به جایی دیگر رفتن( در جهت جنوب) ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

22 چیزهای ناخوشایند ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

23 اندود رنگ ١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

24 a lot
a ton of people means a lot of people
١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

25 چپانده، مچاله ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

26 بد هیکل ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

27 ساده پوش، لباس راحت پوشیدن ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

28 Since, because ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

29 پیام صوتی ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

30 دیگر به چیزی نیاز نداشتن ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

31 مدنظر داشتن، در فکرِ چیزی یا انجام کاری بودن ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

32 مهربان، رفتار دوستانه داشتن
Friendly, kind
١٣٩٨/٠٧/١٩
|

33 parents and family ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

34 تعجب نداره ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

35 سوار کردن و رساندن ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

36 شامل بودن، دارا بودن ١٣٩٨/٠٧/١٠
|

37 تمیز کردن، از بین بردن ١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

38 وقت گذرونی ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

39 آویزان دیگران شدن ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

40 امتیاز کلی، نمره کلی ١٣٩٧/١١/٢٩
|

41 بالفطره ١٣٩٧/٠٣/٢٢
|

42 پیگیری کردن ١٣٩٧/٠٢/٢٦
|

43 ساده ، بی تشریفات ،بی تعارف ، بی نزاکت ١٣٩٧/٠٢/٢٣
|

44 پذیرایی ١٣٩٧/٠٢/١٧
|

45 شرایط ، ضوابط ١٣٩٧/٠٢/١٧
|

46 منشعب می شود ١٣٩٧/٠٢/١٦
|

47 بدون دعوت به مهمانی رفتن ١٣٩٧/٠٢/١٢
|

48 مهمانی رسمی ، پاگشا ١٣٩٧/٠٢/١٢
|

49 [سینما] دوبله شده ١٣٩٧/٠٢/١٢
|

50 بدل کار ١٣٩٧/٠٢/١٢
|