برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی بهرامی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 عقد معوض در ازای چیزی ک میدهد چیز دیگری میگیرد ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

2 هر حادثه غیر قابل پیش بینی ١٣٩٩/٠٤/٠٩
|