برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی سیریزی

نویسنده رمان (( هدایت، خوابهای سعید،مانی ماحوزایی، قمرالملوک، اسلام ، ایران و تازیان ))
انجام امور تدارکات، حسابرسی مالی ، حسابرسی انبارها، امور نظارتی کارگاه آشپزی و نظارتی خدماتی،آموزش نویسندگی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 در افغانستان، به ارایشگر سلمان یا سلمانی گویند. ١٣٩٨/١٢/٠٥
|

2 در افغانستان، به آرایشگر سلمان یا سلمانی گویند. ١٣٩٨/١٢/٠٥
|

3 در افغانستان به آرایشگر ، سلمان یا سلمانی گویند. ١٣٩٨/١٢/٠٥
|

4 در افغانستان به آدر ماه ، برج قوس گویند ١٣٩٨/١٢/٠٥
|

5 در افغانستان به آذر ماه ، برج قوس گویند ١٣٩٨/١٢/٠٥
|

6 در افغانستان به آبان ماه ، برج عقرب گویند ١٣٩٨/١٢/٠٥
|

7 در افغانستان به ابان ، برج عقرب گویند ١٣٩٨/١٢/٠٥
|

8 در افغانستان به آدامس گویند . ١٣٩٨/١٢/٠٥
|

9 در افغانستان به ادامس ، ساجق گویند ١٣٩٨/١٢/٠٥
|

10 در افغانستان به آجر گویند ١٣٩٨/١٢/٠٥
|

11 حریق ، در افغانستان به آتش سوزی گویند ١٣٩٨/١٢/٠٥
|

12 نام اتش نشانی در افغانستان ١٣٩٨/١٢/٠٥
|

13 در گویش فارسی دری افغانی مشترک ١٣٩٨/١٢/٠٥
|

14 در گویش افغانی یعنی شیرنی، دشلمه ١٣٩٨/١٢/٠٥
|

15 در گویش افغانی یعنی دیشلمه، آب نبات ١٣٩٨/١٢/٠٥
|

16 در گویش افغانی یعنی شیرنی، آب نبات ١٣٩٨/١٢/٠٥
|

17 آبگوشت ١٣٩٨/١٢/٠٥
|

18 نوعی بیماری تنفسی در زمینه پنومونی است که از ویروس های پوشش دار می باشد، این نوع ویروس جزو خانواده بزرگی از ویروس‌هاست که از ویروس سرماخوردگی معمو ... ١٣٩٨/١٢/٠٥
|

19 نام بیماری خطرناک تنفسی ویروسی است که به آن نشانگان تنفسی حاد یا سارس گویند.
در حال حاضر بهترین راه پیشگیری، زدودن فرهنگ دست دادن و روبوسی است. < ...
١٣٩٨/١٢/٠٥
|

20 سانسکریتSanskrit- زبان باستانیِ فرهنگِ معنوی هندو (وداها). متون مقدسِ بزرگی از این زبان سرچشمه گرفته است. ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

21 سانسکریتSanskrit- زبان باستانیِ فرهنگِ معنوی هندو (وداها). متون مقدسِ بزرگی از این زبان سرچشمه گرفته است. ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

22 سات - چیت - آنانداSat - Chit - Ananda بمعنیِ آگاهیِ مسرور و جاودان. سکوت درونی. خودِ مرگ ناپذیر (جاودان). آگاهیِ خالصِ سرور انگیز. شهود. تائو. خدایِ ... ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

23 ساتSat- بمعنیِ هستیِ جاودان (ازلی و ابدی). یکی از سه ویژگیِ سات – چیت – آناندا یا سکوت سرور انگیزِ درونی. چیزی در ما که هرگز نمی میرد. ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

24 ست سنگSatsang- بمعنیِ ائتلاف (همنشینی) با حقیقت. مجالست با آنهائیکه آرمانهای عالیِ معنوی دارند. همچنین مصاحبت با افراد به روشن بینی رسیده. کتاب مقدس: ... ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

25 شاکتیShakti- انرژی خلاق و پویایِ زنانه در بدن انسان و در طبیعت.
شاکتی، کوندالینیِ بیدار شده است. بمنظور آفرینش، شاکتی باید به همتای (نقطۀ مقابل) ...
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

26 شامباوی مودراShambhaviMudra- تمرین بالا کشیدن چشم ها بسمت نقطۀ بین ابروها درحالیکه در این ناحیه شیار مختصری ایجاد کرده ایم. این شیار مختصر در بین ابر ... ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

27 شاکتی پات Shaktipat - بیدارسازیِ قدرت کوندالینی/ شاکتی در یک طالب معنوی بوسیلۀ یک گورو یا استاد معنوی. هرچند که این امر ممکن است برای رهرو سودمند باش ... ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

28 شیوا Shiva- در یوگا، شیوا قابل مقایسه با سکوت درونی، بی صدایی، جنبۀ تجربۀ سرور انگیزِ نایل شده از طریق مراقبه و سایر تمرینات یوگا است. شیوا، بذر سکو ... ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

29 سیداسانا Sidhasana - بمعنیِ وضعیت کامل یا وضعیت افرادِ کامل. روشی از نشستن برای پرانایاما و مراقبه که ساقهای پا بصورت ضربدری زیر هم قرار گرفته (مثل چ ... ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

30 سیدهیSiddhi– بمعنی حدّ کمال.
سیدهی ها (کرامات) قدرت هایی هستند که بعنوان فرآوردۀ جانبی در طی پاکسازیِ یوگیانه ای که در راه روشن بینی در سیستم اعص ...
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

31 شری یانترا Sri Yantra
(شری چاکرا - Sri Chakra) بمعنیِ نمودار یا چرخه ای مجلل. نمایشگر ساختار معنوی سیستم اعصاب انسان و کیهان. شری یانترا با ریاضیا ...
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

32 شری وایدیاSri Vidya بمعنیِ معرفت مجلل.
این معرفت در تانترا ثمرۀ تکامل تجربی انسان است. تجربه ای که در کتب مقدس نیز ذکر شده است . شری وایدیا همان ...
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

33 سوماSoma- ماده ای تولید شده در جهاز هاضمه که بطور فزاینده ای باعث ارتقاء فرآیند یوگا می شود.
سوما از علم کیمیای الهی بر میخیزد. هوا و عصاره های ج ...
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

34 ریشیRishi- بمعنی بیننده.
کسیکه دارای رسانایی اکستاتیک (کوندالینی) بر پا خواسته در سیستم اعصاب و تجارب پالایش یافته در ادراک حسیِ درون و بیرون بدن ...
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

35 راجا یوگاRaja Yoga- بمعنیِ یوگایِ شاهانه. نامی که با توجه به کاربرد اصولیِ تمارین هشت شاخۀ یوگا، مشروح در یوگا سوتراهای پاتانجالی ارائه شده است. ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

36 پرانایاماPranayama- بمعنیِ توسعۀ پرانا.
پرانا اولین تجلی آگاهی در بدن انسان است که می تواند به سمت بیانی عالی و معنوی ترغیب گردد. این امر از طریق ...
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

37 پرانا Prana - بمعنیِ اولین واحد. پرانا،
اولین تجلیِ آگاهی در سیستم اعصاب است. امری که بواسطۀ جریان و حرکت انرژی تجربه میشود و در تمرینات یوگا از ...
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

38 پراسادوPrasad - هدیه یا پیشکشی معنوی که به افراد آرمانی، استاد معنوی یا معلم خویش تقدیم می کنیم. امری که باعث برگشت برکتی معنوی به سمت ما خواهد گردید. ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

39 پادماسانا Padmasana- بمعنی وضعیت نیلوفر (آبی) یا لوتوس. طریقی از نشستن برای مراقبه و پرانایاما که با بکارگیری ضربدریِ ساق پاها و تکیه آنها بر روی پاه ... ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

40 پراتیاهاراPratyahara- بمعنیِ پس کشیدن و برکندن.
(برکندن انرژی سیال ذهنی از برابر قالبهای محدود – مترجم). برکندن تمرکزِ اصلیِ توجه ، بر روی حس های ...
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

41 مالا Mala- رشته ای از مهره ها (شبیه تسبیح)، شامل 108 مهره که برای شمارش دورهای تکرار در تمارین معنوی بکار گرفته شده و همچنین گاهی بمنظورهای معنوی و م ... ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

42 ماهابهاراتا Mahabharata- منظومۀ بزرگ و حماسی هندو که به شرح زنگیِ کریشنا و جنگی که بین دو فامیل رقیب (پانداواس و کائوراواس) رخ میدهد می پردازد. بهاگو ... ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

43 مانی پوراManipura– بمعنی شهر جواهرات.
چاکرای سوم واقع در ناحیۀ ناف / شبکۀ خورشیدی و مربوط به هاضمه. در فرآیند روشن بینی، این چاکرا وظیفۀ ایجاد و ...
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

44
اُم OM (همچنین اوم AUM تلفظ می شود) – مقدس ترین مانترای هجایی در هند و همچنین در سایر فرهنگ ها. خاستگاه اولیۀ ارتعاش الهی در بشر. اوم به تنهایی و ...
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

45 اَوم در زبان باستاتی به معنی(( این ))می باشد و اوستایی آن اُئِم است
در یوگا :
اُم OM (همچنین اوم AUM تلفظ می شود) – مقدس ترین مانترای هجایی در ...
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

46 نیاماNiyama- بمعنی مراعات.
دومین شاخه از یوگای هشت شاخه ای مطرح در یوگا سوتراهای پاتانجالی. نیاماها جنبه های رفتاری است که منجر به پشتیبانی فرآین ...
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

47 اوجاسOjas- جزئی انرژی گون و تابناک که با پرورش و پالایش انرژی جنسی در جهت مقصودی عالی و معنوی، به شکل سرور انگیزی در بدن انسان توسعه می یابد. ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

48 نولی Nauli- بمعنی کره گیری
(روندی که توسط تکان های شدید و متناوب صورت می گیرد). تمرینی از یوگا شامل چرخش عضلات شکمی ابتدا در یک جهت و سپس در جهتی ...
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

49 نادی شودانا Nadi Shodana- شکلی ساده و آرام بخش از پرانایاما که با بکار گیری انگشتان دست، تنفسی متناوب از سوراخ های بینی را ایجاد می کند. ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

50 نادا یوگا Nada Yoga- طریقی از یوگا که به شکلی طبیعی، رخداد صدای درونی (از قبیل OM) را بعنوان سوژۀ مراقبه بکار می گیرد. از آنجاییکه ممکن است رخ نمودن ... ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

51 نادیNadi- بمعنی کانال.
نادی ها، عصب های ظریف و معنوی هستند که با عصب های فیزیکی مرتبط اند. هزاران نادی در بدن وجود دارند اما تنها چند عدد از آنها ...
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

52 مولادهارا Muladhara- بمعنیِ ریشه یا بنیان.
اولین چاکرا واقع در ناحیۀ عجان (خشتک به فارسی) که انرژی کوندالینی ابتدا در این ناحیه بیدار می شود.
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

53 مولاباندا Mulabandha(همچنین Mula Bandha نیز تلفظ می شود) – بمعنیِ قفل ریشه.
تحریک اصولی انرژی جنسی به سمت بالا در سیستم اعصاب که در حین تمارین یو ...
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

54 مودرا Mudra- بمعنیِ مُهر و موم (درزگیری و ممانعت از نشتِ انرژی).
مجموعه ای از حرکات و وضعیت های فیزیکیِ مختلف که باعث هدایت انرژی اکستاتیک به سمت ...
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

55 موکشا Muksha- روشن بینی.
آزادی در این زندگی به شکل سرور اکستاتیک و برون ریزی عشق الهی. آزادی از چرخۀ تولد و مرگ
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

56 مایا Maya- بمعنی وَهم است.
منظور، طبیعتِ وهم آلود و گمراهِ تجربۀ دنیا، توسط یک شخص اشراق نایافته است. جهل و مرگ، بخشی از فعالیت های مایا است. شخص ...
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

57 مانترا یوگا Mantra Yoga- سبکی از تمرین یوگا که بر روش های ذهنی که مانتراها و سوتراها را بکار میگیرند استوار است .

١٣٩٨/١٢/٠٢
|

58 مانترا Mantra- آوا (هجا) یا مجموعه ای از آواهایی که در تمرین مراقبۀ عمیق (مدیتیشن) بکار گرفته می شوند. ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

59 مودرا ی (نشان) اعظم. ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

60 ماها مودرا Maha Mudra- بمعنیِ مودرا ی (نشان) اعظم. وضعیتی پیشرفته از یوگا که در جهت پالایش و گشودگیِ سوشومنا (عصب نخاعی) طراحی شده است. ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

61 لینگامLingam- اندام جنسیِ مردانه.
هم بعنوان معنی ظاهری و هم به لحاظ انرژی بعنوان قدرت شیوا در اتحاد یوگیانۀ انرژی های شیوا و شاکتی در سرتاسر سیست ...
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

62 کُندالینی یوگا Kundalini Yoga- سیستمی از تمرینات، که اصولا جهت بیدارسازیِ انرژی کوندالینی در سرتاسر بدن طراحی شده است. تکنیک های بکار گرفته شدۀ کوندا ... ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

63 کوندالینیKundalini- بمعنیِ مار چنبره زده. واژه ای مفهومی و استعاره ای، استفاده شده در شرح حالات فعّال و نهانِ انرژی جنسی در سرتاسر فرآیند دگرگونیِ مع ... ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

64 کریا یوگا Kriya Yoga- بمعنی یوگای تکنیکی. سبکی از یوگا که از طریق سر فصل های آموزشیِ سنت های مختلف و در اَشکال بسیار عرضه شده است. آموزه های اصلیِ کر ... ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

65 کومباکا Kumbhaka- بمعنی حَبسِ تنفّس. نگه داشتن تنفس در درون (کومباکای داخلی) و در بیرون (کومباکای خارجی) در بازه های زمانیِ مختلف در حین تمارین یوگا. ... ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

66 کرتانKirtan– سُرایش مذهبی.
تمرین کرتان از طریق در هم آمیختن باکتی (سرسپردگی) و تکرار مانترا (ذکر) و پرانایاما، میتواند بطور معنی داری منجر به ارت ...
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

67 کرتان یا کیرتانKirtan– سُرایش مذهبی. تمرین کرتان از طریق در هم آمیختن باکتی (سرسپردگی) و تکرار مانترا (ذکر) و پرانایاما، میتواند بطور معنی داری منجر ... ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

68 کچاری مودراKechari Mudra- بمعنی پرواز از طریق (فضای) درون.
کچاری تمرینی است که در آن زبان به سمت کامِ دهان (سقفِ نرم) برخاسته و در نهایت بر فراز ...
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

69 کارما یوگاKarma Yoga- طریقِ عمل. روش معنویِ فعالیت در دنیا بر اساس خدمتی معنوی (سوا Seva). درصورتیکه این کار به شکلی اصولی یعنی با رهایش از چشمداشتِ ... ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

70 کاپالباتیKapalbhati- بمعنی "درخشش پیشانی" یا چهره ای تابناک.
کاپالباتی یک شات کارمای سنتی است. روشی تنفسی که در آن نفَس به شکلی طبیعی و ناگهانی ا ...
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

71 کارماKarma- بمعنیِ عمل و اثرات آن.
عقیده ای مبنی بر اینکه اعمال گذشتۀ ما، تمایلات، محدودیت ها و فرصت های فعلی ما را خلق کرده اند. اینها گاهی منسو ...
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

72 کاما سوتراKama Sutra- کتابی راهنما و کهن راجع به روابط جنسی و اجتماعی بین مرد و زن. هرچند که در غرب عقیدۀ رایج بر این است که این کتاب متنی تانتریک اس ... ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

73 جنانا یوگا Jnana Yoga- طریق معرفت.
سیستمی از تمرین یوگا مبتنی بر استدلال و کاوشی شهودی. جنانا یوگا غالبا با فهمی اشتباه مواجه بوده است بطوریکه آن ...
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

74 جیوتیشJyotish- سیستم ستاره بینیِ هندو. ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

75 جنانا مودرا یا چین مودرا
Jnana Mudra or Chin Mudra- نوعی مودرای دست که انگشتان شست و اشارۀ دست ها مماس با یکدیگر قرار گرفته و با دستانی که در حالت ...
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

76 جیوان
موکتیJivan Mukti- یک روح آزادی یافته و به بینهایت پیوسته. یک وجود انسانیِ روشن بین. کسی که به آگاهی مسیحایی نایل شده است.
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

77 جیوا Jiva– روح فردی. بدن و آگاهی نفسانیِ مرتبط با آن. یک وجود انسانیِ نا آگاه و اشراق نایافته. ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

78 جالاندرا باندا
Jalandhra Bandha
- بمعنی قفل چانه که در طول مراحل مشخصی از کومباکا (حبس تنفس) تمرین میشود. در مجموعه دروس AYP روشی پیشرفته تر به ...
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

79 جالا نتی
Jala Neti
- شستشوی بینی از طریق جاری نمودن محلول آب نمک در مجاری بینی و با استفاده از "قوری نتی" یا از طریق بالا کشیدن مستقیم این محلو ...
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

80 آیدا و پینگالا
Ida and Pingala-
دو عصب معنوی (نادی) اصلی در بدن و دارای رتبۀ دوم اهمیت پس از عصب نخاعی (سوشومنا).
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

81 هاتا یوگا پرادیپیکا
Hatha Yogka Pradipika-
متنی با قدمت 500 ساله و اثر سوات ماراما که بسیاری از تمریناتِ سبک هاتا یوگا در آن شرح و تفصیل شد ...
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

82 هاتا یوگا HathaYoga-
بمعنی اتحاد خورشید و ماه.
سیستمی از تمرینات یوگا که بر روی پاکسازی سیستم اعصاب از طریق روش های جسمانی (آسانا)، تنفسی (پر ...
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

83 گورو Guru– بمعنی محو کنندۀ تاریکی.
گورو همان آموزگارِ درونی ماست که همچنین بیرون از ما نیز تلالو دارد. (در عرفان و ادبیات پارسی گورو هم معنی با ا ...
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

84 سوشومنا Sushumna - عصب نخاعی (ستون مهره ای)، که از ناحیۀ خاجی تا به سر امتداد یافته است. مهمترین عصب معنوی (نادی) در بدن. بواسطۀ پالایش و گشودگیِ سو ... ١٣٩٨/١١/٣٠
|

85 سوترا Sutra - بمعنی بند.
عبارتی کوتاه که حاویِ حکمتی معنوی است. وقتی گروهی از این عبارات کوتاه در کنار هم قرار می گیرند، اتصال آنها با یکدیگر، ...
١٣٩٨/١١/٣٠
|

86 سوامی Swami - بمعنیِ سرور یا ارباب.
عنوانی در جهت مشخص نمودن معلمی که به روشن بینی رسیده است. عوامانه تر، عنوانی است که در جهت مشخص ساختن رتبه ...
١٣٩٨/١١/٣٠
|

87 سوادهیستانا Svadhisthana - بمعنیِ محل سکنی.
این دومین چاکرا و واقع در ناحیۀ اندام های جنسیِ داخلی است. آن، محل سکنی برای ذخیره گاه عظیم انرژی ...
١٣٩٨/١١/٣٠
|

88 تانترا یوگا Tantra Yoga - تانترا بمعنیِ دو چیز در هم بافته شده. معنیِ آن شبیه یوگاست، یعنی در هم پیوستن. تانترا گسترده ترین سیستم شناخته شدۀ یوگاست ... ١٣٩٨/١١/٣٠
|

89 تاپاس Tapas - بمعنی حرارت یا شدّت.
جنبه ای از باکتی (اشتیاق معنوی) که در پسِ اشتیاق برای اتحاد با الوهیت و روشن بینی، نیرویی معنوی ایجاد میکند. ت ...
١٣٩٨/١١/٣٠
|

90 تراتاکا Trataka - بمعنی خیره شدنی ثابت.
امری که با تثبیت خیرگی روی یک موضوع و ادامۀ آن برای مدتی از زمان انجام می شود. این کار کمک زیادی به پالای ...
١٣٩٨/١١/٣٠
|

91 توریا Turiya - بمعنیِ حالت چهارم. تجربۀ سکوت درونیِ پرورش یافته در مراقبه. نامگذاری این اسم بدلیل آنست که از سه حالت اولیۀ آگاهی، یعنی بیداری، رویا ... ١٣٩٨/١١/٣٠
|

92 اوجایی پرانایاما Ujjayi Pranayama - تمرینی تکمیلی که در حین تنفس اسپاینال و سایر تمرینات پرانایاما انجام می شود. در این روش، اپیگلوت (دریچۀ نای که ... ١٣٩٨/١١/٣٠
|

93 اودیانا Uddiyana - بمعنی اوج گرفتن. تمرینی از یوگا که عمل بالا کشیدن شکم توسط دیافراگم را در حالیکه ریه ها از هوا خالیست، بکار می گیرد. این تمرین ... ١٣٩٨/١١/٣٠
|

94 اوپانیشادها Upanishads - تفاسیری بر وداها. نوشته هایی در شکل گفت و شنود که پایۀ فلسفۀ غیر ثنوی (وحدت وجودی) ودانتاها را شکل می دهند. 108 اوپانیشاد ... ١٣٩٨/١١/٣٠
|

95 واجرولی مودرا Vajroli Mudra - تمرینی که یک مرد یا زن را قادر می سازد تا بتواند برون پاشی ترشحات جنسیِ در حال انزال یا پیش از انزال را به سمت بالا ... ١٣٩٨/١١/٣٠
|

96 وداها بر چهار دسته اند: ریگ، یاجور، ساما، آتهاروا ١٣٩٨/١١/٣٠
|

97 ودا Veda - بمعنی دانش.
وداها کهن ترین متون مقدس هند بشمار می روند که برای 5000 سال از طریق سنت مکتوب و شفاهی محفوظ نگاه داشته شده اند. وداها بر چ ...
١٣٩٨/١١/٣٠
|

98 ودانتا Vedanta - بمعنی پایانِ ودا. شاخۀ وحدت وجودی (غیر ثنوی) فلسفۀ هندو که اساسا در اوپانیشادها، بهاگواد گیتا و براهما سوترا به شرح درآمده است. ١٣٩٨/١١/٣٠
|

99 ویگیان بهایراو تانترا Vigyan Bhayrav Tantra - متنی کهن و تانتریک که بسیاری از روش های تمرینی یوگا را مشخص می سازد. تمرکز این کتاب بر روی اصلی بسیار ح ... ١٣٩٨/١١/٣٠
|

100 ویشودهی Vishuddhi – بمعنیِ پاکی.
پنجمین چاکرا و واقع در گلو. ویشودهی دروازۀ انرژی پرانیک برای خیزش به سمت سر، و همچنین کلید مرکزی ارتباطات و گ ...
١٣٩٨/١١/٣٠
|

101 یوگا Yoga - بمعنی پیوستن یا اتحاد.
حوزه ای پهناور از دانش و معرفت و تمارینی که در ارتباط با توسعۀ فرآیند تکاملیِ "دگرگونی معنوی انسان" هستند. رو ...
١٣٩٨/١١/٣٠
|

102 یاما Yama - بمعنی مهار.
اولین شاخه از یوگای هشت مرحله ایِ مشروح در یوگا سوتراهای پاتانجالی. یاماها جنبه های رفتاری هستند که از فرآیند دگرگونی مع ...
١٣٩٨/١١/٣٠
|

103 یوگا نیدرا Yoga Nidra - بمعنی خواب یوگایی. حالتی از پابرجا ماندن آگاهی در حین خواب عمیق. این امر بواسطۀ تکنیک های ویژه ای میتواند پرورش یابد. همچنی ... ١٣٩٨/١١/٣٠
|

104 یوگا سوتراها Yoga Sutras - بمعنی بندهای اتحاد.
مشهورترین متن معتبر در یوگا به نویسندگی پاتانجالی و حدود 400 پس از میلاد مسیح. یوگا سوتراها در ...
١٣٩٨/١١/٣٠
|

105 یوگی Yogi - یک تمرین گرِ یوگایِ مردانه ١٣٩٨/١١/٣٠
|

106 یونی مودرا Yoni Mudra - تمرینی از یوگا که آجنا (چشم سوم) را پالایش و گشوده ساخته و با تحریک انرژی کوندالینی/ شاکتی، باعث خیزش آن از ناحیه لگن به بالا ... ١٣٩٨/١١/٣٠
|

107 یوگینی Yogini - یک تمرین گر یوگایِ زنانه ١٣٩٨/١١/٣٠
|

108 یونی Yoni - بمعنی زهدان یا سرچشمه.
اندام جنسی زنانه که هم بلحاظ لغوی و هم جریانات انرژی بعنوان سمبل قدرتِ شاکتی در اتحاد یوگیانۀ انرژی های شی ...
١٣٩٨/١١/٣٠
|

109 یوگا Yuga (Yuga را با Yoga اشتباه نگیرید) - یک عصر یا دوران تاریخی که بوسیلۀ محاسبات نجومی و وضعیت های زمین در طول زمان در ارتباط با خورشید، سیارات ... ١٣٩٨/١١/٣٠
|

110 در زبان سانسکریت و یوگا یعنی حرارت ١٣٩٨/١١/٣٠
|

111 در زبان سانسکریت و یوگا یعنی ساختار ١٣٩٨/١١/٣٠
|

112 در زبان سانسکریت و در یوگا یعنی جنبش ١٣٩٨/١١/٣٠
|

113 دوشا Dosha – بمعنی مزاج . انواع سه گانۀ مزاج های بیولوژیک در پزشکیِ آیورودا که برای هر فرد اساسنامه ای فردی را مشخص میسازد. واتا (جنبش)، پیتا (حرارت) ... ١٣٩٨/١١/٣٠
|

114 دیانا Dhyana - بمعنی مراقبه (مدیتیشن).
شاخۀ هفتم از یوگای هشت مرحله ای پاتانجالی، مشروح در کتاب یوگا سوترا. مراقبه، فرآیند گسترش توجه است از تمر ...
١٣٩٨/١١/٣٠
|

115 دائوتی Dhauti - پاکسازی کل مسیر روده ها بوسیله بلع مقدار مشخص و قابل توجهی از آب نمک و دفع آن توسط حرکات روده. همچون باستی، این روش نیز باعث تسهیلِ ... ١٣٩٨/١١/٣٠
|

116 دارانا Dharana - بمعنیِ توجهِ تمرکز یافته.
ششمین شاخه از یوگای هشت شاخه ایِ پاتانجالی که در یوگا سوتراها شرح داده شده است. دارانا اولین مرحله از ...
١٣٩٨/١١/٣٠
|

117 دارما Dharma - بمعنی آنچه که متحمّل می شود.
این واژه در یوگا به فعالیت و کاری که شخص در دنیا انجام می دهد اطلاق شده و امری است که بطور طبیعی حمای ...
١٣٩٨/١١/٣٠
|

118 دارشان Darshan - بمعنی دیدن یا تجربه کردن است.
دیدن یا تجربه نمودن حضور اشخاصی که مقصود و هدفی والا را انتخاب نموده اند. این واژه عموما بمعنی قرا ...
١٣٩٨/١١/٣٠
|

119 نام نوعی پارچه.
چیت Chit - بمعنی آگاهی. یکی از سه مشخصۀ سات – چیت – آناندا یا سکوت سرور آمیزِ درونی ما.
١٣٩٨/١١/٣٠
|

120 چاکرا Chakra - بمعنی چرخ است.
چاکراها مراکز انرژیِ نوروبیولوژیکی و معنوی در بدن انسان هستند که بواسطۀ آنها، هزاران عصب یا نادی ظریف با یکدیگر در ...
١٣٩٨/١١/٣٠
|

121 براهماری پرانایاما Brahmari Pranayama – بمعنی تنفس زنبوری (صدای زنبور) است. نوعی تنفس مکمّل که از طریق بکارگیریِ حنجره (جعبۀ صدای انسان واقع در زیر ... ١٣٩٨/١١/٣٠
|

122 براهما سوترا Brahma Sutra - از مجوعه کتب اصلیِ فلسفۀ غیر ثنوی (وحدت وجودی) ودانتا است.
بقیه این کتب شامل بهاگاوادگیتا و 108 اوپانیشاد می شوند
١٣٩٨/١١/٣٠
|

123 براهماچاریا Brahmacharya – بمعنی قدم نهادن در براهما یا قدم نهادن در نیروی خلاق الهی است. تعبیر متداول آن بمعنیِ تجرّد است اما در واقع این واژه معنا ... ١٣٩٨/١١/٣٠
|

124 باگاوادگیتا Bhagavad Gita - بمعنی نغمۀ الهی
پر خواننده ترین متن آسمانی و محبوب ترین کتاب خداشناسی در هند.
گاهی آن را کتاب مقدس هندوان بشمار م ...
١٣٩٨/١١/٣٠
|

125 باستریکا پرانایاما Bastrika Pranayama -
(همچنین Bhastrika نیز تلفظ می شود). بمعنی تنفس غرّش ناک (دم آهنگری). نوعی تکنیک تنفسی سریع (نَفَس زدن) ...
١٣٩٨/١١/٣٠
|

126 باستی Basti - پاکسازی قسمت زیادی از روده (قولون) با استفاده از نوعی تنقیۀ محلولِ ملایم آب نمک. این روش پس از اینکه رسانایی اکستاتیک (کوندالینی) بواسط ... ١٣٩٨/١١/٣٠
|

127 باندا Bandha - بمعنی قفل.
یک وضعیت عضلانی قفل شده که در مسیر تمرینات یوگا بکار گرفته می شود. بعنوان مثال: مولاباندا (قفل ریشه) و اودیانا باندا (ق ...
١٣٩٨/١١/٣٠
|

128 آیورودا Ayurveda - بمعنی دانش حیات.

نظام درمانیِ باستانی و مبتنی بر اصول یوگا که بر تعادل بخشی روی مزاج ها (عناصر بنیادین) و پراناها (انرژی ...
١٣٩٨/١١/٣٠
|

129 آواتار Avtar - بمعنی حلول خداوند در انسان.
همچنین بمعنی نجات بخشِ معنویِ بشریت.

تولد یک آواتار اغلب از پیش بشارت می شود. چنین فردی معمولا ...
١٣٩٨/١١/٣٠
|

130 آتمن Atmen - روح فنا ناپذیر بشر. خود الهی که در هر شخص حضور دارد. با آغاز روند مراقبه، آتمن در ابتدا در شکل سکون، صلح و سکوت درونی تجربه شده و بعده ... ١٣٩٨/١١/٣٠
|

131 آشوینی مودرا Asvini Mudra - نوعی مولاباندا (قفل ریشه) یِ حرکتی. در این تکنیک ماهیچۀ اسفنکتر مقعد به تناوب و ملایمت انقباض و انبساط می یابد. این امر ز ... ١٣٩٨/١١/٣٠
|

132 آشتانگا یوگا Ashtanga Yoga – بمعنی یوگای هشت مرحله ای. سیستمی از تمرینات یوگا که بر پایۀ هشت شاخه از یوگا استوار است. سبکی که در کتاب یوگا سوترا تال ... ١٣٩٨/١١/٣٠
|

133 آسانا Asana – بمعنی وضعیت. سومین شاخه از یوگای هشت شاخه ای مشروح در کتاب یوگا سوتراهای پاتانجالی. آساناها به شکل جسمانی و در جهت نرمش و گشایش عصب ها ... ١٣٩٨/١١/٣٠
|

134 آناندا Ananda - بمعنی سُرور. یکی از سه ویژگی در سات – چیت – آناندا یا سکوت سرور انگیزِ درونی. ١٣٩٨/١١/٣٠
|

135 آناهاتا Anahata - بمعنی صدای بی بازخورد (صدایی که بر خلاف سایر صداها از برخورد دو چیز بهم ایجاد نمی شود). چهارمین چاکرا واقع در ناحیۀ قلب. اینجا جای ... ١٣٩٨/١١/٣٠
|

136 آمریتا Amrita - بمعنی شهدِ مستی آور (نکتار). در یوگا این شهد مرتبط با ترشحات معطری است که از مغز سرازیر شده و از طریق مجرای پَسین بینی و حلق به سمت ج ... ١٣٩٨/١١/٣٠
|

137 آکاشا Akasha - بمعنی فضا (اثیر)، بویژه فضای همه جا حاضر و درونی. وقتیکه این واژه در سامیاما بکار می رود، باعث ظهور بدن در وحدتِ فضای درون شده و بدان ... ١٣٩٨/١١/٣٠
|

138 آمارولی Amaroli - ادرار درمانی، تمرینی کهن و معنوی که در دو کتاب هاتایوگا پرادیپیکا و دامار تانترا تشریح شده است. (این روش در کتب کلاسیک طب سنتی ایرا ... ١٣٩٨/١١/٣٠
|

139 آجنا Ajna - بمعنی فرمان. چاکرای ششم، همچنین بعنوان چشم سوم شناخته شده است. ناحیه ای شامل نوروبیولوژی اعصاب ازمرکز میان ابروها تا مرکز سر و بصل النخا ... ١٣٩٨/١١/٣٠
|

140 آدوایتا Advaita - مشابه ودانتا، شاخه ای از فلسفۀ هندو که اساسا در اوپانیشادها، بهاگوادگیتا و براهما سوترا شرح داده شده است. نوعی دیدگاه وحدت وجودی ( ... ١٣٩٨/١١/٣٠
|

141 سونر در زبان سانسکریت به معنای هنر می باشد در تغییرات زبانی در زبان اوستاتی س به ه تبدیل گشته و سو به هون تغییر یافته و هون نر یا هنون نره که ب ... ١٣٩٨/١١/٣٠
|

142 هنر در زبان سانسکریت سونره می باشد در تغییرات زبانی در زبان اوستاتی س به ه تبدیل گشته و سو به هون تغییر یافته و هون نر یا هنون نره که به معنای نیک ... ١٣٩٨/١١/٣٠
|

143 آریانا گرانده-بوترا، بازیگر و خواننده اهل آمریکا است.

آریانا،سراسر سرزمین کنونی افغانستان و به طور کلی بخش‌های شرقی ایران امروز و مناطقی از ...
١٣٩٨/١١/٣٠
|

144 سیاره ای که مکانی ایده‌آل برای میزبانی و شایسته حیات باشد یعنی دنیایی از جزیره‌ها، دریاهای کم عمق و دامنه‌های زیبا. جایی که شرایط مورد نیاز برای حفظ ... ١٣٩٨/١١/٣٠
|

145 بنیانگذار سلسله ی هخامنشی در سده ی هشتم پیش از میلاد
در ایران باستان هخامنیش
١٣٩٨/١١/٣٠
|

146 بنیانگذار سلسله ی هخامنشی در سده ی هشتم پیش از میلاد ١٣٩٨/١١/٣٠
|

147 هَجامَ در ایران باستان : از سوی من، از طرف من ، از جانب من
١٣٩٨/١١/٣٠
|

148 هَجا یک حرف ربطی در ایران باستان بود و به معنای از است
(( از ))
١٣٩٨/١١/٣٠
|

149 هَجا یک حرف ربطی در ایران باستان بود و به معنای از است
(( از ))
١٣٩٨/١١/٣٠
|

150 نام یکی از سرداران کوروش بزرگ که در جنگ با یونانیان به وی پیشنهاد کرد که برای دنبال کردن سپاه یونان و گرفتن آن کشور، بار شتران را بر زمین بگذارند و م ... ١٣٩٨/١١/٣٠
|

151 هَیا ، هائوو یک حرف ربطی در ایران باستان بود و به معنای که است
(( که)
١٣٩٨/١١/٣٠
|

152 هَیا ، هائوو یک حرف ربطی در ایران باستان بود و به معنای که است
(( که)
١٣٩٨/١١/٣٠
|

153 نامی در ایران باستان ١٣٩٨/١١/٣٠
|

154 هَماتا=hamats :از یک مادر
(سنسکریت: سَماتا)
١٣٩٨/١١/٣٠
|

155 هَماتا=hamats :از یک مادر
(سنسکریت: سَماتا)
١٣٩٨/١١/٣٠
|

156 ویشتاسپَهیا پیتا:
و پدر ویشتاسب(ویشتاسپ، پدر داریوش بزرگ)
١٣٩٨/١١/٣٠
|

157 ویندفرنا پسر وَیَسیارَ یکی از بزرگان
ویندفرنا نام یکی از شش خانواده ی بزرگ هخامنشی که برای کشتن بردیای دروغین با داریوش همدست شده بود
١٣٩٨/١١/٣٠
|

158 وَیَسیارَ نام پدر ویندفرنا
ویندفرنا نام یکی از شش خانواده ی بزرگ هخامنشی که برای کشتن بردیای دروغین با داریوش همدست شده بود
١٣٩٨/١١/٣٠
|

159
ویدَرنا:
نام رهبر یکی از شش خانواده ی بزرگ هخامنشی که برای کشتن بردیای دروغین با داریوش همدست شده بود.
١٣٩٨/١١/٣٠
|

160 ویَخنَ= vyaxna اسفند ماه در تقویم هخامنشی ١٣٩٨/١١/٣٠
|

161 هَدیش= hadish
حرمسرا، کاخ خصوصی یا درونی در تخت جمشید
١٣٩٨/١١/٣٠
|

162 آراخوزی:
هَرَئووَتیس= harauvatis (جایی در جنوب افغانستان) (( هَرَوْوَتیش 𐏃𐎼𐎢𐎺𐎫𐎡𐏁))
رَخَج، آراخوزی
١٣٩٨/١١/٣٠
|

163 رَخَج:
هَرَئووَتیس= harauvatis (جایی در جنوب افغانستان) (( هَرَوْوَتیش 𐏃𐎼𐎢𐎺𐎫𐎡𐏁))
رخج، آراخوزی
١٣٩٨/١١/٣٠
|

164 هَرَئووَتیس= harauvatis (جایی در جنوب افغانستان)
(( هَرَوْوَتیش 𐏃𐎼𐎢𐎺𐎫𐎡𐏁))
رخج، آراخوزی
١٣٩٨/١١/٣٠
|

165 هَرَئووَتیس= harauvatis (جایی در جنوب افغانستان) (( هَرَوْوَتیش 𐏃𐎼𐎢𐎺𐎫𐎡𐏁))
رخج، آراخوزی
١٣٩٨/١١/٣٠
|

166 هَرَئیوَ= haraiva (اوستایی: هَرَئِوَ)
۱ـ نام باستانی شهر هرات
۲ـ نام مردمی پیش از مادها در جنوب خراسان .
١٣٩٨/١١/٣٠
|

167 هَرَئیوَ= haraiva (اوستایی: هَرَئِوَ)
۱ـ نام باستانی شهر هرات
۲ـ نام مردمی پیش از مادها در جنوب خراسان .
١٣٩٨/١١/٣٠
|

168 هَمَ پیتا از یک پدرند، هم خانواده اند. ١٣٩٨/١١/٣٠
|

169 در ایران باستان مترادف دشمن هَنینایا می بوده است. ١٣٩٨/١١/٣٠
|

170 در ایران باستان مترادف دشمن هَنینایا می بوده است. ١٣٩٨/١١/٣٠
|

171 هووارزمییَ: خوارزم (( سرزمین خورشید)) ١٣٩٨/١١/٣٠
|

172 هووَجَ= huvaja نام باستانی سرزمین ایلام ١٣٩٨/١١/٣٠
|

173 هوتانا hutana :
نام یکی از شش خانواده ی بزرگ هخامنشی که برای نابودی بردیای دروغین با داریوش بزرگ همدست شده بود. ((پدر زن بردیای دروغین ))
١٣٩٨/١١/٣٠
|

174 هووَخشَتَرَ= huvaxshatara پسر فرورتیش و نوه ی دیاکو پادشاه ایلام ١٣٩٨/١١/٣٠
|

175 هَیا ، هائوو یک حرف ربطی در ایران باستان بود و به معنای که است
(( که))
١٣٩٨/١١/٣٠
|

176 هیدارْن=hidarn نام یکی از سرداران خشایارشاه در جنگ با یونانی ها ١٣٩٨/١١/٣٠
|

177 هیدالو= hidalu
نام باستانی سرزمینی در زمان ایلامیان ((شوشتر))
١٣٩٨/١١/٣٠
|

178 در ایران باستان به یونان یَئونا می گفتند. ١٣٩٨/١١/٣٠
|

179 در ایران باستان به یونان یَئونا می گفتند. ١٣٩٨/١١/٣٠
|

180 در ایران باستان به رئیس یِتالیت(yetalit) می گفتند. ١٣٩٨/١١/٣٠
|

181 در ایران باستان به رئیس یِتالیت(yetalit) می گفتند. ١٣٩٨/١١/٣٠
|

182 یَویا در ایران باستان : کال ، کانال ، آبراه ١٣٩٨/١١/٣٠
|

183 وَس دَهیو ، در ایران باستان به معنای :
همه کشورها
١٣٩٨/١١/٣٠
|

184 وَهِیَ ویشداپای:
نامی در ایران باستان ((پسرانه))
١٣٩٨/١١/٣٠
|

185 وَسنا اَئورَمَزداهَ=�
(خواهش ، تمنّا ، التماس ) یا درخواست از اهورامزدا
١٣٩٨/١١/٣٠
|

186 وَسنا: خواست، آرزو، خواهش، اراده
اوستایی ان وَسنَ می شود
١٣٩٨/١١/٣٠
|

187 وَسنا: خواست، آرزو، خواهش، اراده
اوستایی ان وَسنَ می شود
١٣٩٨/١١/٣٠
|

188 وَ هیزدات:
نام پسرانه در ایران باستان.
١٣٩٨/١١/٣٠
|

189
وَ هوکا ام ایرانی باستانی ، نام یکی از سرداران ،
نام پدر اردومَینِش (((اَردومَینِش نام رهبر یکی از شش خانواده ی بزرگ هخامنشی که برای ...
١٣٩٨/١١/٣٠
|

190 وِه اَنتیوک : بهتر از انتاکیه
Vah antiuk (جندی شاپور) شهری بوده که شاپور اول در خاور شوش، جنوب خاوری دزفول و شمال باختری شوشتر در خوزستان سا ...
١٣٩٨/١١/٣٠
|

191 وِه اَنتیوک :
Vah antiuk (بهتر از انتاکیه) جندی شاپور. شهری بوده که شاپور اول در خاور شوش، جنوب خاوری دزفول و شمال باختری شوشتر در خوزستان س ...
١٣٩٨/١١/٣٠
|

192 نام باستانی شهر کابل در زمان اسکندر ١٣٩٨/١١/٣٠
|

193 نَوَمَ نهمین ١٣٩٨/١١/٣٠
|

194 نَشایی=
نام باستانی سرزمینی در جنوب نهاوند پیش از مادها
١٣٩٨/١١/٣٠
|

195 نَجیانا=
نام زْرَنک یا زَرَنکَ یا زَره یا سکستان یا سیستان در زمان هخامنشیان و آغاز اشکانیان و پیش از ماندگار شدن سَکاها در آن سرزمین. سکاها که گر ...
١٣٩٨/١١/٣٠
|

196 نَپا : نوه، فرزندزاده ١٣٩٨/١١/٣٠
|

197 ناویا= navya
ناو، کشتی، سفینه
١٣٩٨/١١/٣٠
|

198 نانایَ= nanaya

نام دین ایلامیان که خدایش کِریرشَ بوده و تا زمان پارت ها ادامه داشته است.
١٣٩٨/١١/٣٠
|

199 مودرایَ نان مصر در ایران باستان ١٣٩٨/١١/٣٠
|

200 موسَسیر= musasir نام باستانی شهر سلماس (آذربایجان غربی) پیش از مادها ١٣٩٨/١١/٣٠
|

201 مودَرایَ نام مصر در زبان ایران باستان ١٣٩٨/١١/٣٠
|

202 مَنخُرشادشیا :
نام مردانه در زمان هخامنشیان
١٣٩٨/١١/٣٠
|

203 سنسکریت؛ مَمَ
اوستایی: مَنَ
مَنا: از من
١٣٩٨/١١/٣٠
|

204 در زبان باستانی ایران : پدر من ١٣٩٨/١١/٣٠
|

205 اوستایی: مَنَ
سنسکریت؛ مَمَ
مَنا: از من
١٣٩٨/١١/٣٠
|

206 مَنا: از من
اوستایی: مَنَ
سنسکریت؛ مَمَ
١٣٩٨/١١/٣٠
|

207 مَرغَزَنَ= marqazana بهمن ماه در تقویم هخامنشی ١٣٩٨/١١/٣٠
|

208
مَکَ= maka مِکران یا بلوچستان
١٣٩٨/١١/٣٠
|

209 گُرباس:
نام یکی از سرداران کوروش در گرفتن بابل
١٣٩٨/١١/٣٠
|

210 گَئوبَرووَ یا گئوبرد ،
۱_نام رهبر یکی از شش خانواده ی بزرگ هخامنشی که برای کشتن بردیای دروغین با داریوش همدست شده بود.
۲_نام یکی از سرداران ک ...
١٣٩٨/١١/٣٠
|

211 مَردونیا : نام پدر گِئوبَرودَ ١٣٩٨/١١/٣٠
|

212 مَرتییَم= martiyam انسان، آدم، بشر، نژاد ١٣٩٨/١١/٣٠
|

213 مِرِئُئِه :
نام همسر کمبوجیه، پسر داریوش بزرگ
١٣٩٨/١١/٣٠
|

214 نام باستانی کردستان پیش از مادها ١٣٩٨/١١/٣٠
|

215 مازارِس نام مردانه در زمان هخامنشیان.
نام سردار ایرانی
١٣٩٨/١١/٣٠
|

216 نام پسرانه در زمان هخامنشیان،
داماد کوروش بزرگ
١٣٩٨/١١/٣٠
|

217 نام پسر پارتاتوا که پیش از مادها بر آذربایجان فرمانروایی می کرد
١٣٩٨/١١/٣٠
|

218 در سال 1963 کارگرانی در کاپادوکیه Kapadoukia در توریستی ترین بخش استان نوشهیر؛ ترکیه برای ایجاد ساختمانی؛ به کندن زمین مشغول بودند، ناگهان با چاه ی ... ١٣٩٨/١١/٢٩
|

219 درینکویو derinkuy:
شهری است زیر زمینی با نام درینکویو derinkuy که یکی از شگفت انگیزترین کشف تاریخ آیین زرتشت، ایران باستان و پیروان اهورا مزدا در ...
١٣٩٨/١١/٢٩
|

220 درینکویو derinkuy:
شهری است زیر زمینی با نام درینکویو derinkuy که یکی از شگفت انگیزترین کشف تاریخ آیین زرتشت، ایران باستان و پیروان اهورا مزدا در ...
١٣٩٨/١١/٢٩
|

221 قوه غضبيه در حدّ تعادل باشد، شجاعت نامند، و حدّ افراط آن تهور و بيباكي است به طوريكه شخص دست به كارهائي زند كه عقل آن را تجويز نمينمايد، و حدَ تفريط ... ١٣٩٨/١١/٢٩
|

222 قوه شهويه در حدّ تعادل عفّت نامیده می سود
و اگر در حدّ افراط باشد؛ شِرَّه يا فجور‌ است، كه غرق شدن در لذات جسماني است،به حدي كه نه شرع ونه عق ...
١٣٩٨/١١/٢٩
|

223 اینجا ١٣٩٨/١١/٢٩
|

224 نام یکی از شاهان ایلام (2280 پیش از میلاد) ١٣٩٨/١١/٢٩
|

225 کَمبوجَیَ= شکل تلفظ واژه کمبوجیه نام پدر و پسر کوروش در زمان هخامنشیان،
اوستایی: کَمبوجیو
سنسکریت: کامبوجیو
١٣٩٨/١١/٢٩
|

226 کَمبوجَیَ= شکل تلفظ واژه کمبوجیه نام پدر و پسر کوروش در زمان هخامنشیان،
اوستایی: کَمبوجیو
سنسکریت: کامبوجیو
١٣٩٨/١١/٢٩
|

227 کَمبوجَیَ= شکل تلفظ واژه کمبوجیه نام پدر و پسر کوروش در زمان هخامنشیان،
اوستایی: کَمبوجیو
سنسکریت: کامبوجیو
١٣٩٨/١١/٢٩
|

228 کِریرشَ ،نام یکی از خدایان ایلامی ١٣٩٨/١١/٢٩
|

229 کَرمَپَدَ واژه باستانی به معنی
نام فروردین در سالنمای هخامنشی
١٣٩٨/١١/٢٩
|

230 کَرتَم واژه باستانی به معنی کرده ، انجام داده ١٣٩٨/١١/٢٩
|

231 نامی که کوروش بزرگ بر بخش خاوری ارمنستان (آسیای صغیر) نهاد ١٣٩٨/١١/٢٩
|

232 کانال ، آبراه، گودال ١٣٩٨/١١/٢٩
|

233 کال ١٣٩٨/١١/٢٩
|

234 فْرَهَرَوَم:
روی هم، سر جمع، در کل، من حیث المجموع، به طور کلی
١٣٩٨/١١/٢٩
|

235 نام مدر دیاکو (فْرَوَرتیش) ١٣٩٨/١١/٢٩
|

236 نام ایرانی در زمان هخامنشی
نام پدر همسر کوروش
١٣٩٨/١١/٢٩
|

237 فْرابَرَ واژه باستانی: بخشید، داد، اعطا کرد
(سنسکریت: پْرابهَرَت)
١٣٩٨/١١/٢٩
|

238 فْرابَرَ واژه باستانی: بخشید، داد، اعطا کرد
(سنسکریت: پْرابهَرَت)
١٣٩٨/١١/٢٩
|

239 فْرابَرَ واژه باستانی: بخشید، داد، اعطا کرد
(سنسکریت: پْرابهَرَت)
١٣٩٨/١١/٢٩
|

240 واک ، واج ، وات ، ، بندواژه ، حرف (حرف ها) ١٣٩٨/١١/٢٨
|

241 واک ، واج ، وات ، ، بندواژه ، حرف (حرف ها) ١٣٩٨/١١/٢٨
|

242 واک ، واج ، وات ، بندواژه ، حرف (حرف ها) ١٣٩٨/١١/٢٨
|

243 واک ، واج ، وات ، ، بندواژه ، حرف (حرف ها) ١٣٩٨/١١/٢٨
|

244 واک ها ، واج ها، وات ها، ، بندواژه، حرف ،حروف ١٣٩٨/١١/٢٨
|

245 واک ها ، واج ها، وات ها، ، بندواژه ، حروف (حرف ها) ١٣٩٨/١١/٢٨
|

246 واک ها ، واج ها، وات ها، ، بندواژه ١٣٩٨/١١/٢٨
|

247 واک ها ، واج ها، وات ها، ، بندواژه ،حروف ١٣٩٨/١١/٢٨
|

248 واک ها ، واج ها، وات ها، ، بندواژه ، حروف ١٣٩٨/١١/٢٨
|

249 اَپاریک، پیگیری، تمدید، پی جویی و ادامه ١٣٩٨/١١/٢٨
|

250 اَپاریک، پیگیری، پی جویی ، ادامه ١٣٩٨/١١/٢٨
|

251 اَپاریک، تمدید، پی جویی و ادامه ١٣٩٨/١١/٢٨
|

252 اَپاریک، پیگیری، ادامه، و تمدید ١٣٩٨/١١/٢٨
|

253 اَپاریک، پیگیری، تمدید، پی جویی ١٣٩٨/١١/٢٨
|

254 نیکاس، شکل ، ریخت، نقش، رخسار، رخ، قیافه،صورت، گونه،ساختار، چهره،سیما ١٣٩٨/١١/٢٨
|

255 نیکاس، شکل ، ریخت، نقش، رخسار، رخ، قیافه،صورت، گونه،ساختار، چهره ١٣٩٨/١١/٢٨
|

256 نیکاس، شکل ، ریخت، نقش، رخسار، رخ، قیافه،صورت، گونه،ساختار، چهره ١٣٩٨/١١/٢٨
|

257 نیکاس ، ریخت، نقش، ریخت ، رخ،قیافه، ساختار،صورت، گونه ١٣٩٨/١١/٢٨
|

258 نیکاس، شکل ، ریخت، نقش، رخیار، رخ،قیافه،صورت، گونه،چهره ١٣٩٨/١١/٢٨
|

259 نیکاس، شکل ، ریخت، نقش، رخسار، رخ،قیافه،صورت، گونه،خد ١٣٩٨/١١/٢٨
|

260 نیکاس، شکل ، ریخت، نقش، رخساره، رخ،قیافه،صورت، گونه ١٣٩٨/١١/٢٨
|

261 نیکاس، شکل ، ریخت، نقش، رخسار، رخ،قیافه ١٣٩٨/١١/٢٨
|

262 سنجش، برابری، قیاس کردن، در زبان ایران آما ، : سَمیتی ١٣٩٨/١١/٢٨
|

263 سنگ نوشته ، ١٣٩٨/١١/٢٨
|

264 سنگ نوشته، لیپیوار ١٣٩٨/١١/٢٨
|

265 کتاب ، نوشته ، نوشتار (مَتیان) ١٣٩٨/١١/٢٨
|

266 مُتیان ، نوشته ، نوشتار ١٣٩٨/١١/٢٨
|

267 آهیشا: از مد رفته، از بین رفته، نسخ شده ، باطل شده، منسوخ . ١٣٩٨/١١/٢٨
|

268 آهیشا: از مد رفته، از بین رفته، نسخ شده ، باطل شده ١٣٩٨/١١/٢٨
|

269 هوتَئُسا نام سهبانوی گستاپ یا کستاب شاه ١٣٩٨/١١/٢٨
|

270 کشه، تالی ، راسه ، دیپ، راه ، مسیر، باند، دبیره ، سمیره ١٣٩٨/١١/٢٨
|

271 تکرار ، دوباره کاری ، از سرگیری، دوباره انجام دادن،بازگویی، واگویی، بازگو کردن، بازگفتن، مکررررر
در ایران باستان
پَبید
آم رِد
سَبدال
١٣٩٨/١١/٢٨
|

272 تکرار ، دوباره کاری ، از سرگیری، دوباره انجام دادن،بازگویی، واگویی، بازگو کردن، بازگفتن، مکررررر
در ایران باستان پَبید
آم رِد
سَبدال
١٣٩٨/١١/٢٨
|

273 تکرار ، دوباره کاری ، از سرگیری، دوباره انجام دادن،بازگویی، واگویی، بازگو کردن، بازگفتن، مکررررر
در ایران باستان پَبید ، آم رِد، سَبدال
١٣٩٨/١١/٢٨
|

274 دوباره کاری ، از سرگیری، دوباره انجام دادن،بازگویی، واگویی، بازگو کردن، بازگفتن،
در ایران باستان پبید ، آم رد، سبدال
١٣٩٨/١١/٢٨
|

275 فعل ، عمل، کار، کردار، کنش، اثر، شغل
و ایران باستان ساتو sato
اوستایی: ثاتو
١٣٩٨/١١/٢٨
|

276 کنش ، عمل، کار، کردار، کنش، اثر، شغل
و ایران باستان ساتوsato
اوستایی: ثاتو
١٣٩٨/١١/٢٨
|

277 کنش ، عمل، کار، کردار، کنش، اثر، شغل
و ایران باستان ساتوsato
اوستایی: ثاتو
١٣٩٨/١١/٢٨
|

278 کنش ، عمل، کار، کردار، کنش، اثر، شغل
و ایران باستان ساتوsato
اوستایی: ثاتو
١٣٩٨/١١/٢٨
|

279 در ایران باستان ، ناما بودهاست. ١٣٩٨/١١/٢٨
|

280 در ایران باستان ، ناما بودهاست. ١٣٩٨/١١/٢٨
|

281 در ایران باستان، اسم ، نام ١٣٩٨/١١/٢٨
|

282 یک صفحه ی پر از حروف الفبا با نام ((اویجا)) یا ((اوی یا)) (Ouija) برای احضار ارواح و اجنه مرسومه. ١٣٩٨/١١/٢٨
|

283 یک صفحه ی پر از حروف الفبا با نام ((اویجا)) یا ((اوی یا)) (Ouija) برای احضار ارواح و اجنه مرسومه. ١٣٩٨/١١/٢٨
|

284 دختر قاسم بن محمد بن ابوبکر است که یکی از زنان حضرت امام محمدباقر و مادر جعفرصادق می باشد. ١٣٩٨/١١/٢٨
|

285 امام صادق یا امام جعفر صادق، مشهور به رئیس مذهب جعفری و همین‌طور رئیس مذهب شیعه، و امام ششم شیعیان دوازده امامی و امام پنجم شیعیان اسماعیلیه
(۱۷ ...
١٣٩٨/١١/٢٨
|

286 شیعه، گرایشی خاص در اسلام بر اساس یک رشته نظرات و تحلیلات کلامی و تاریخی است.مذاهب فقهی اهل سنت پیرو نظرات فقهی چند نفر از فقهای مدینه و عراق هستند، ... ١٣٩٨/١١/٢٨
|

287 یک صفحه ی پر از حروف الفبا با نام ((اویجا)) یا ((اوی یا)) (Ouija) برای احضار ارواح و اجنه مرسومه. ١٣٩٨/١١/٢٨
|

288 یک صفحه ی پر از حروف الفبا با نام ((اویجا)) یا ((اوی یا)) (Ouija) برای احضار ارواح و اجنه مرسومه. ١٣٩٨/١١/٢٨
|

289 یک صفحه ی پر از حروف الفبا با نام ((اویجا)) یا ((اوی یا)) (Ouija) برای احضار ارواح و اجنه مرسومه. ١٣٩٨/١١/٢٨
|

290 موسس سازمان تحقيقات مربوط به روح ١٣٩٨/١١/٢٨
|

291 در ریاضیات، دو بردار را متعامد (به انگلیسی: Orthogonal) گویند هرگاه برهم عمود باشند. به عبارت دیگر دو بردار متعامدند اگر و تنها اگر ضرب داخلی آنها بر ... ١٣٩٨/١١/٢٧
|

292 پَستو، نهانگاه، مخفیگاه، سروم، انباری، صندوق خانه ١٣٩٨/١١/٢٧
|

293 پَستو، نهانگاه، مخفیگاه، سروم ١٣٩٨/١١/٢٧
|

294 کوروش= زیور، گردنبند، زره، جوشن، کورورش
؛سنسکریت: کوروه
اوستایی: کوئیریس
١٣٩٨/١١/٢٧
|

295 کوروش= زیور، گردنبند، زره، جوشن، کورورش
؛سنسکریت: کوروه
اوستایی: کوئیریس
١٣٩٨/١١/٢٧
|

296 کوروش= زیور، گردنبند، زره، جوشن، کورورش
؛سنسکریت: کوروه
اوستایی: کوئیریس
١٣٩٨/١١/٢٧
|

297
گَندار : قندهار
١٣٩٨/١١/٢٧
|

298
گِدرُزی=
نام باستانی بلوچستان در زمان اسکندر
١٣٩٨/١١/٢٧
|

299
گُبریاس=
یکی از مشاوران داریوش
١٣٩٨/١١/٢٧
|

300 گائوبَرودَ=
نام یکی از سرداران کوروش در گرفتن بابل


١٣٩٨/١١/٢٧
|

301 کسی که خود را بردیا پسر کوروش خواند و به او بردیای دروغین گفته اند. او یکی از مغ ها (روحانیون) بود. ١٣٩٨/١١/٢٧
|

302 گَئوبَرووَنام رهبر یکی از شش خانواده ی بزرگ هخامنشی که برای کشتن بردیای دروغین با داریوش همدست شده بود. ١٣٩٨/١١/٢٧
|

303 روستای سیَلک (نزدیک کاشان) زمانی که پیش از مادها شهر شد
١٣٩٨/١١/٢٧
|

304 علامت عدل های تجاری ١٣٩٨/١١/٢٧
|

305 نرینه،نر، مذکر، مرد، پسر ١٣٩٨/١١/٢٧
|

306 شرکت دروازه ملل به مدیریت علي اكبر سيريزي واقع در استان يزد در زمینه آماده سازي و ريسندگي الياف نساجي بافندگي منسوجات و ساخت منسوجات برای پارچه س ... ١٣٩٨/١١/٢٧
|

307 وُلُسوالی یا اولُسوالی در افغانستان معادل شهرستان است.
و والسوال حاکم یا فرماندار شهرستان در افغانستان می گویند.

کیتی یکی از سهرستان های ...
١٣٩٨/١١/٢٧
|

308 رُخ‌نمود یا فنوتیپ یا رُخ‌مانه (به فرانسوی: Phonotype، فِنوتیپ) (به انگلیسی: Phenotype، فینوتایپ) خصوصیات قابل مشاهده یا صفت یک جاندار است. مانند خصو ... ١٣٩٨/١١/٢٧
|

309 رُخ‌ مانه یا فنوتیپ یا رُخ‌ نمود (به فرانسوی: Phonotype، فِنوتیپ) (به انگلیسی: Phenotype، فینوتایپ) خصوصیات قابل مشاهده یا صفت یک جاندار است. مانند خ ... ١٣٩٨/١١/٢٧
|

310 جنس ماده :
ماده، مادینه، مؤنث، زن ، دختر
جنس نر:
نر،مذکر، نرینه، مرد، پسر
دودیسی جنس :
دودیسی جنسی به تفاوت رخ مانه جنس نر با ماده ( ...
١٣٩٨/١١/٢٧
|

311 جنس ماده :
ماده، مادینه، مؤنث
جنس یک سازواره (موجود زنده) است که سلول جنسی تخمک را می‌سازد.
جنس در منطق یکی از کلیات خمس، به معنی مفهومی ک ...
١٣٩٨/١١/٢٧
|

312 ساتن :پارچه ساتن که در زبان انگلیسی ساتین ( Satin) نوشته می شود. پارچه ای است نرم با رنگ های براق و لوکس که از نرمی و لطافت خاصی برخوردار است از ابر ... ١٣٩٨/١١/٢٧
|

313 مترجم ((نوشته یا گفته ای را از فارسی به دیگر زبانها و بلعکس ترجمه نماید.)) ١٣٩٨/١١/٢٧
|

314 نام یکی از شاهان ایلام (1190 پیش از میلاد) ١٣٩٨/١١/٢٧
|

315 نام یکی از شاهان ایلام (1170 پیش از میلاد) ١٣٩٨/١١/٢٧
|

316 شَرکَری یا شیر کری نام باستانی شهری در کناره های کویر نمک پیش از مادها که شاید سمنان باشد ١٣٩٨/١١/٢٧
|

317 شیرکَری یا شَرکَری نام باستانی شهری در کناره های کویر نمک پیش از مادها که شاید سمنان باشد ١٣٩٨/١١/٢٧
|

318 شیاتیم واژه باستانی شادی است. ١٣٩٨/١١/٢٧
|

319 نام فرمانده سواره نظام ایران در سمرقند و بخارا در زمان اسکندر ١٣٩٨/١١/٢٧
|

320 سْپِردا: sperda نام بخش باختری ارمنستان که کوروش بر آن نهاد ١٣٩٨/١١/٢٧
|

321 نام یک سردار از قبیله های شمالی ماد ١٣٩٨/١١/٢٧
|

322 زیکِرتو:
نام گروهی از ایرانیان پیش از مادها در آذربایجان
١٣٩٨/١١/٢٧
|

323 زَرَنکَ نام قدیم و باستانی سیستان است. ١٣٩٨/١١/٢٧
|

324 دیاکو= بنیانگذار پادشاهی مادی (701 – 708 پیش از میلاد) و نیای مادری کوروش بزرگ. سرگذشت وی این گونه بود: مادها قبیله ای زندگی می کردند. دیاکو اندیشید ... ١٣٩٨/١١/٢٧
|

325 دهیونام : کشور، مملکت (واژه باستانی ) ١٣٩٨/١١/٢٧
|

326 دَهیاوَ= سرزمین ها، مناطق، نواحی، ایالات ١٣٩٨/١١/٢٧
|

327 دو ویتا تَرَنَم= دوچندان ، مضاعف ، دوبرابر
اوستایی دوویتا
سانسکریت:دْویتا
١٣٩٨/١١/٢٧
|

328 دو ویتا تَرَنَم= دوچندان ، مضاعف ، دوبرابر
اوستایی دوویتا
سانسکریت:دْویتا
١٣٩٨/١١/٢٧
|

329 دو ویتا تَرَنَم= دوچندان ، مضاعف ، دوبرابر
اوستایی دوویتا
سانسکریت:دْویتا
١٣٩٨/١١/٢٧
|

330 دو ویتا تَرَنَم= دوچندان ، مضاعف ، دوبرابر
اوستایی دو ویتا
سانسکریت:دْویتا
١٣٩٨/١١/٢٧
|

331 دوشیارا، خکسالی ، نایابی ١٣٩٨/١١/٢٧
|

332 در باستان ، قحطی ، خکسالی ١٣٩٨/١١/٢٧
|

333 نام باستانی چغازنبیل در استان خوزستان در زمان ایلامیان (پارسی باستان) ١٣٩٨/١١/٢٧
|

334 دَشداسَک نام ایرانی در دوران باستان ١٣٩٨/١١/٢٧
|

335 دِسِر :
در فرهنگ‌های آشپزی کشورهای سراسر جهان (گاهی به آن پی‌غذا یا پس غذا نیز می‌گویند) که معمولاً در پایان یک وعدهٔ غذایی مصرف می‌شود.
دَس ...
١٣٩٨/١١/٢٧
|

336 دَریک:
نام واحد پول در زمان داریوش اول که از طلای ناب ساخته می شد .

درباری
١٣٩٨/١١/٢٧
|

337 نام ایراتی (دخترانه)
روشنایی
یکی از دختران کوروش هخامنشی
١٣٩٨/١١/٢٧
|

338 نام یکی از شاهان ایلام (2092 پیش از میلاد)
١٣٩٨/١١/٢٧
|

339 رَئوچَپتیوا= روز ، روشن (پارسی باستان)
(اوستایی: رَئُچَنَ)
١٣٩٨/١١/٢٧
|

340 رَئوچَپتیوا= روز (پارسی باستان)
(اوستایی: رَئُچَنَ)
١٣٩٨/١١/٢٧
|

341 در زبان پارسی باستان واژه دَرَیَ دریا می شود ١٣٩٨/١١/٢٧
|

342 دْرَنوگَ، دروغ، تقلب، ناروا، نادرست،چاخان ،جعل، کذب ، ناحق ١٣٩٨/١١/٢٧
|

343 دْرَنوگَ، دروغ، تقلب، ناروا، نادرست،چاخان ،جعل، کذب ، ناحق ١٣٩٨/١١/٢٧
|

344 دْرَنوگَ= دروغ، تقلب ١٣٩٨/١١/٢٧
|

345 دارَیَووش= داریوش
(اوستایی: دارَیو؛ سنسکریت: دارَیَ)
١٣٩٨/١١/٢٧
|

346 دارَیَووش= داریوش
(اوستایی: دارَیو؛ سنسکریت: دارَیَ)
١٣٩٨/١١/٢٧
|

347 دارَیَووش= داریوش
(اوستایی: دارَیو؛ سنسکریت: دارَیَ)
١٣٩٨/١١/٢٧
|

348 خْشَترَم در زبان پارسی باستان امپراتور
برابر با پادشاه در واژه خْشایَ ثییَ شاه و یا خْشایَ ثییا پادشاه
١٣٩٨/١١/٢٧
|

349 یکی از شاهان ایلام (645 پیش از میلاد) ١٣٩٨/١١/٢٧
|

350 خْشَترَپاوَن در زبان پارسی باستان :
فرماندار و مأمور دریافت مالیات از شهرهای گرفته شده در زمان هخامنشیان
١٣٩٨/١١/٢٧
|

351 خْشَپَواَ در زبان پارسی باستان شب ١٣٩٨/١١/٢٧
|

352 خْشایَ ثییا در زبان پارسی باستان شاه، پادشاه
١٣٩٨/١١/٢٧
|

353 خْشایَ ثییَ در زبان پارسی باستان شاه، پادشاه
در زبان اوستایی خِشَئِتا
١٣٩٨/١١/٢٧
|

354 خْشایَ ثییَ در زبان پارسی باستان شاه، پادشاه
در زبان اوستایی خِشَئِتا
١٣٩٨/١١/٢٧
|

355
چَئیش پیش :
نام پسر هَخامنش و یکی از نیاکان داریوش یکم که 730 پیش از میلاد پادشاه پارس بود.
١٣٩٨/١١/٢٦
|

356 در زبان پارسی باستانی ، وَیَم هَخامَنیشییا ثَهْیامَهْی:
ما هخامنشی خوانده (یا نامیده) می شویم
١٣٩٨/١١/٢٦
|

357 ثَهْیا در زبان باستان : خوانده ، نامیده ١٣٩٨/١١/٢٦
|

358 ثاتی در زبان باستان می گوید
(اوستایی: ساستی؛ سنسکریت: سَنستی)
١٣٩٨/١١/٢٦
|

359 ثاتی در زبان باستان می گوید
(اوستایی: ساستی؛ سنسکریت: سَنستی)
١٣٩٨/١١/٢٦
|

360 ثاتی در زبان باستان می گوید
(اوستایی: ساستی؛ سنسکریت: سَنستی)
١٣٩٨/١١/٢٦
|

361 پنجاب (شهری در پاکستان) ١٣٩٨/١١/٢٦
|

362 تْیَشام در پارسی باستان : که به انها
تْیَ (که) شام (شان؛ ضمیر متصل مفعولی جمع) که به آنان، که به آنها
١٣٩٨/١١/٢٦
|

363 تیسافِرن :
نام یکی از فرمانروایان داریوش دوم در آسیای خرد (( اسیای کوچک ، اسیای صغیر))
١٣٩٨/١١/٢٦
|

364 اسیای کوچک ، اسیای خرد ١٣٩٨/١١/٢٦
|

365 در پارسی باستان پیتا ١٣٩٨/١١/٢٦
|

366 پدر ١٣٩٨/١١/٢٦
|

367 در پارسی باستانی پیتا ١٣٩٨/١١/٢٦
|

368 وَهوکا (پسر خشایارشاه) ١٣٩٨/١١/٢٦
|

369 نام باستانی فهرج در استان بلوچستان در زمان اسکندر ١٣٩٨/١١/٢٦
|

370 نام همسر وَهوکا (پسر خشایارشاه) ١٣٩٨/١١/٢٦
|

371 کاخ زمستانی، قشلاق، تجر ١٣٩٨/١١/٢٦
|

372 نام خرداد ماه در تقویم هخامنشی
١٣٩٨/١١/٢٦
|

373 کاخ زمستانی، قشلاق، تچر ١٣٩٨/١١/٢٦
|

374 نام برادر یکی از شاهان ایلام ، نام ایلامی ١٣٩٨/١١/٢٦
|

375 نام فرمانداری که کوروش برای ساردس برگزید. ١٣٩٨/١١/٢٦
|

376 تخمه، ریشه، نسل، دودمان، تبار، نژاد، گوهر ، در زبان پارسی باستانی : تَئوما، تئونایا و در زبان سنسکریت: توکمَنَ ، تَنُخمَن در زبان اوستایی ١٣٩٨/١١/٢٦
|

377 تخمه، ریشه، نسل، دودمان، تبار، نژاد، گوهر تَنُخمَن در زبان اوستایی در زبان پارسی باستانی : تَئوما و در زبان سنسکریت: توکمَنَ ١٣٩٨/١١/٢٦
|

378 تخمه، ریشه، نسل، دودمان، تبار، نژاد، گوهر ، تَنُخمَن در زبان اوستایی در زبان پارسی باستانی : تَئوما و در زبان سنسکریت: توکمَنَ ١٣٩٨/١١/٢٦
|

379 تخمه، ریشه، نسل، دودمان، تبار، نژاد، گوهر تَنُخمَن در زبان اوستایی در زبان پارسی باستانی : تَئوما و در زبان سنسکریت: توکمَنَ ١٣٩٨/١١/٢٦
|

380 تخمه، ریشه، نسل، دودمان، تبار، نژاد، گوهر، تَنُخمَن در زبان اوستایی در زبان پارسی باستانی : تَئوما و در زبان سنسکریت: توکمَنَ ١٣٩٨/١١/٢٦
|

381 ریشه، نسل، دودمان، تبار، نژاد، تَنُخمَن در زبان اوستایی در زبان پارسی باستانی : تَئوما و در زبان سنسکریت: توکمَنَ ١٣٩٨/١١/٢٦
|

382 توکمَنَ در زبان سانسکریت :
تخمه، ریشه، نسل، دودمان، تبار، نژاد
در زبان پارسی باستانی : تَئوما
و تَنُخمَن در زبان اوستایی


١٣٩٨/١١/٢٦
|

383 تَنُخمَن در زبان اوستایی :
تخمه، ریشه، نسل، دودمان، تبار، نژاد
در زبان پارسی باستانی : تَئوما
در زبان سنسکریت: توکمَنَ

١٣٩٨/١١/٢٦
|

384 تَئوما:
تخمه، ریشه، نسل، دودمان، تبار، نژاد
در زبان اوستایی: تَئُخمَن
در زبان سنسکریت: توکمَنَ

نام یکی از شاهان ایلام و برادر اورتاک ...
١٣٩٨/١١/٢٦
|

385 پَرووی یَتَ در زبان باستانی : قدیم ، دیرباز ١٣٩٨/١١/٢٦
|

386 پیش، جلو ، پیش از ، قبل از در زبان سنسکریت : پورمَ
در زبان اوستایی آن پَئورْ وَنَئِمَ می باشد
و در زبان پارسی باستانی ،پَرووَم = پیش از ، ...
١٣٩٨/١١/٢٦
|

387 پیش، جلو ، پیش از ، قبل از در زبان اوستایی آن پَئورْ وَنَئِمَ می باشد
و در زبان سنسکریت: پوروَم پیش از، قبل از است
و در زبان پارسی باستانی ...
١٣٩٨/١١/٢٦
|

388 در زبان پارسی باستانی ،پَرووَم = پیش از ، قبل از
اوستایی آن پَئورْ وَنَئِمَ= پیش، جلو می شود
و در زبان سنسکریت: پوروَم پیش از، قبل از است
١٣٩٨/١١/٢٦
|

389 پردیس، فردوس، باغچه، بهشت ١٣٩٨/١١/٢٦
|

390 نام قبیله ی دیاکو بنیانگذار مادها ١٣٩٨/١١/٢٦
|

391 پارت ، خراسان ١٣٩٨/١١/٢٦
|

392 نام یکی از پادشاهان ایلام ١٣٩٨/١١/٢٦
|

393 ایما:
این است ، اینها می باشد.

اشاره، رمز،
١٣٩٨/١١/٢٦
|

394 نام باستانی رودخانه ی آبدیز در زمان ایلامیان ١٣٩٨/١١/٢٦
|

395 پسر هووخشتر و آخرین شاه ماد (550 پیش از میلاد) ١٣٩٨/١١/٢٦
|

396 وَهیَ : در زبان پارسی از این و اوستای آن اوهی است. ١٣٩٨/١١/٢٦
|

397 منزل :
سرا ، خانه ، جایگاه ، مقام ، هدف ، کاشانه ، مرحله
محل توقف در سفر
واحد اندازه گیری طول
هر منزل حدود چهار الی پنج فرسخ راه پیم ...
١٣٩٨/١١/٢٦
|

398 پَرثَنگا: پرسنگ، فرسنگ، فرسخ ( شش کیلومتر) پرثنگا یا پرثنها برابر ۳۱ اَسپَرسا ( هر اسپرسا ۱۹۳ سانتیمتر) و هر اسپَرسا ۳۶۰ آرشن (هر آرشن حدود ۵۳ ... ١٣٩٨/١١/٢٦
|

399 داده ـ اعطا ـ بخشیده شده (پارسی باستان)
(اوستایی: پَئیتی یَئِشَ)
١٣٩٨/١١/٢٦
|

400 پارسوماش یا پارسواشَ (parsuvasha) نام سرزمینی در خاور شوشتر (در خوزستان) پیش از مادها
١٣٩٨/١١/٢٦
|

401 پارسواشَ (parsuvasha) نام سرزمینی در خاور شوشتر (در خوزستان) پیش از مادها
به آن پارسوماش هم می گویند.
١٣٩٨/١١/٢٦
|

402 پاسارگاد ، اردو گای پارسیان ١٣٩٨/١١/٢٦
|

403 نام پادشاهی که پیش از مادها بر آذربایجان فرمانروایی می کرد ١٣٩٨/١١/٢٦
|

404 کسی که از سوی خسرو گماشته می شد سِپوریک بود و در دروه اسلامی فاذوسبان نامیده شد. ١٣٩٨/١١/٢٦
|

405 کسی که از سوی خسرو گماشته می شد سِپوریک بود و در دروه اسلامی فاذوسبان نامیده شد. ١٣٩٨/١١/٢٦
|

406 در زمان هخامنشی به دوره گفته می شد. ١٣٩٨/١١/٢٦
|

407 اُستان دار ، فرمان دار، فرمانروایی پادگوس یا ایالت ١٣٩٨/١١/٢٦
|

408 اختیار ١٣٩٨/١١/٢٦
|

409 پادگُس : ایالت ، استان ، پادگوس ١٣٩٨/١١/٢٦
|

410 مراقب ، محافظ ١٣٩٨/١١/٢٦
|

411 نام پایتخت ایلام ١٣٩٨/١١/٢٦
|

412 بنده، برده، گوش به فرمان، فرمانبر، خادم، خدمتکار، نوکر ١٣٩٨/١١/٢٦
|

413 زمین ١٣٩٨/١١/٢٦
|

414 بَغ بوخشَ نام رهبر یکی از شش خانواده ی بزرگ هخامنشی که برای کشتن بردیای دروغین با داریوش همدست شده بود.

١٣٩٨/١١/٢٦
|

415 بَغ یَدیش= ماه ستایش خدا ١٣٩٨/١١/٢٦
|

416 اومان مینانو:
نام پادشاه ایلام
١٣٩٨/١١/٢٦
|

417 اَ وَ در زبان اوستایی خواستن ١٣٩٨/١١/٢٦
|

418 اورتاکو :
نام برادر خوم بان کالداش پادشاه ایلام (674 پیش از میلاد)
١٣٩٨/١١/٢٦
|

419 اوه یا اَوَ : خواستن ١٣٩٨/١١/٢٦
|

420 آرشن واحد اندازه گیری طول و برابر با بیست انگستَ یعنی حدود ۵۴ سانتیمتر .
(هر شش یَوَه یک انگست و هر 20 انگستَ یک آرشن بوده و هر 360 آرشن، یک ...
١٣٩٨/١١/٢٦
|

421 یَوَه :
واحد اندازه گیری در طول بود و برابر با یک ششم انگست تقریباً ۴.۵ میلیمتر
(هر شش یَوَه یک انگست و هر 20 انگستَ یک آرشن بوده و هر ...
١٣٩٨/١١/٢٦
|

422 اَنگست :
واحد اندازه گیری طول بوده که برابر 27 میلیمتر
(هر انگستَ شش یَوَه و هر 20 انگستَ یک آرشن بوده و هر 360 آرشن، یک اسپرسا و هر 31 اسپرس ...
١٣٩٨/١١/٢٦
|

423 اَنام : اعلی، معظم، اعلم ١٣٩٨/١١/٢٦
|

424 اَمهی : در زبان باستانی بودیم ١٣٩٨/١١/٢٦
|

425 اَماخَم تَئوما در زبان باستانی هم نژاد، دودمانمان ، تبار مان
١٣٩٨/١١/٢٦
|

426 نام یکی از سرداران داریوش است. ١٣٩٨/١١/٢٦
|

427 بِسوس نام فرماندار دامغان در زمان داریوش سوم که با شنیدن تازش اسکندر به ایران، با همدستی کسی به نام بَرَزانتیس داریوش را که به آن جا گریخته بود دستگی ... ١٣٩٨/١١/٢٦
|

428 بَرَزانتیس ؛
نام فرماندار رُخَج (سرزمین جنوب افغانستان) در زمان داریوش سوم که با شنیدن تازش اسکندر به ایران، با همدستی کسی به نام بسوس، داریوش سو ...
١٣٩٨/١١/٢٦
|

429 بَردیا نام دومین پسر کوروش ١٣٩٨/١١/٢٦
|

430 بَر : ناحیه، محله، ملک، سرزمین ١٣٩٨/١١/٢٦
|

431 بَراَرتَخشیر:
سرزمین اردشیر. (بَر: ناحیه، محله، ملک، سرزمین ارتخشیر) نام باستانی بَردَشیر که بردسیر، گواشیر، کواشیر، وِه اردشیر، به اردشیر نیز خو ...
١٣٩٨/١١/٢٦
|

432 کسی که به اردشیر سوم زهر داد و او را کشت ١٣٩٨/١١/٢٦
|

433 باژیم ، باژ ،مالیات ، باج ، عوارض، واژ ١٣٩٨/١١/٢٦
|

434 باژیم ، باژ ،مالیات ، باج ، عوارض، واژ ، گزیتک ١٣٩٨/١١/٢٦
|

435 باژیم ، گزیتک، مالیات ، باج ١٣٩٨/١١/٢٦
|

436 باژیم، گزیتک ، باج ، عوارض ١٣٩٨/١١/٢٦
|

437 باژیم : مالیات ، باج ، عوارض ١٣٩٨/١١/٢٦
|

438 باغَیادیش : نخستین ماه پاییز در تقویم هخامنشی برابر با مهر ١٣٩٨/١١/٢٦
|

439 بابیروس : بابل ١٣٩٨/١١/٢٦
|

440 باختریس : بلخ ١٣٩٨/١١/٢٦
|

441 اَسماکَم واژه سنسکریت اَماخَم به معنای
از ما می باشد ، همچون ما می باشد ، با ما هست و آن
اوستایی اِهماکِم می باشد.
١٣٩٨/١١/٢٦
|

442 اِهماکِم واژه اوستایی برابر اَماخَم :
از ما می باشد ، همچون ما می باشد ، با ما هست
و سنسکریت آن اَسْماکَم است
١٣٩٨/١١/٢٦
|

443 اَماخَم :
از ما می باسد ، همچون ما می باشد ، با ما هست
اوستایی آن اِهماکِم و سنسکریت آن اَسْماکَم
١٣٩٨/١١/٢٦
|

444 اَکونَویَتا :
انجام می شود ، اجرا می شود
١٣٩٨/١١/٢٦
|

445 اِکسیارِت :

نام پدر زن ایرانی اسکندر که دخترش رُکسانا همسر اسکندر شد.
١٣٩٨/١١/٢٦
|

446 اِستاتیرا :
نام همسر اردشیر سوم و نیز نام دختر داریوش سوم که همسر اسکندر شد
١٣٩٨/١١/٢٦
|

447 اَسمانَم: در زبان باستان یعنی آسمان . ١٣٩٨/١١/٢٦
|

448 واحد اندازه گیری طول در دوره باستان برابر با فرسنگ بوده
(هر پَرثنها یا فرسنگ برابر ۳۱ اَسپَرسا و هر َاَسپَرسا برابر با حدود ۱۹۳ سانتی مت ...
١٣٩٨/١١/٢٦
|

449 اَسپَرسا :
واحد اندازه گیری طول برابر 193سانتی متر (هر پَرثنها یا فرسنگ برابر 31 اسپرسا بوده است)
١٣٩٨/١١/٢٦
|

450 اَریارامنَهیاپیتا نام ایرانی در دوره هخامنشی ١٣٩٨/١١/٢٦
|

451 اَریارامنَ نام ایرانی باستانی در دوره هخامنشی ١٣٩٨/١١/٢٦
|

452 اَروکو نام پسر کوروش و نوه کمبوجیه که در تازش آشوریان به عنوان گروگان به آنان سپرده شد ((نظور کوروش بزرگ نیست.)) ١٣٩٨/١١/٢٦
|

453 اُرُن تُبات نام یکی از فرمانروایان داریوش سوم که هنگام تازش اسکندر سخت در برابر او پایداری کرد ١٣٩٨/١١/٢٦
|

454 شهر گئومات یا سرزمین پیسیائووَدَ ، شهر بردیای دروغین است. ١٣٩٨/١١/٢٦
|

455 شهر گئومات یا سرزمین پیسیائووَدَ ، شهر بردیای دروغین است. ١٣٩٨/١١/٢٦
|

456 پیسیائووَدَ نام سرزمین یا شهر گئومات
(شهر بردیای دروغین)]
١٣٩٨/١١/٢٦
|

457 اَرَکادرِس : نام کوهی در پیسیائووَدَ
[پیسیائووَدَ = سرزمین یا شهر گئومات بردیای دروغین]
١٣٩٨/١١/٢٦
|

458 اَرغیجان:
نام باستانی یکی از روستاهای نیشابور (اَپَرشَتر، ابرشهر)
در بعضی منابع به شهرستان کنونی بجنورد اشاره شده است.
١٣٩٨/١١/٢٦
|

459 اَرَشْنی = (واحد اندازه گیری طول ) اَرَش ، ارش ، ذراع
(مقدار طول یا درازی چیزی به اندازه ی از سر انگشتان دست تا آرنج که تقریبا نیم متر است)
١٣٩٨/١١/٢٦
|

460 اَرشَک
نام پسر اردشیر سوم
نام بنیان سر سلسله اشکانیان
١٣٩٨/١١/٢٦
|

461 اَرشامَهیا پیتا نام پدر ارشاما یا ارشامَ و ارشام پدر ویشتاسپ و ویشتاسپ داریوش ١٣٩٨/١١/٢٦
|

462 ارشامَ پدر ویشتاسپ و پدر بزرگ داریوش یکم
ارشاما هم می گویند
١٣٩٨/١١/٢٦
|

463 ارشاما پدر ویشتاسپ و پدر بزرگ داریوش یکم
ارشامَ هم می گویند
١٣٩٨/١١/٢٦
|

464 اَرسام= یکی از پسران اردشیر دوم ١٣٩٨/١١/٢٦
|

465 اَردومَینِش نام رهبر یکی از شش خانواده ی بزرگ هخامنشی که برای کشتن بردیای دروغین با داریوش همدست شده بود.
١٣٩٨/١١/٢٦
|

466 اَرَخُواتیش نام سرزميني در جنوب افغانستان در زمان داریوش بزرگ ١٣٩٨/١١/٢٦
|

467 اَرتَ وَردیا ((art varia)) نام یکی از سرداران داریوش ١٣٩٨/١١/٢٦
|

468 اَرتَبْرنا (( artabr na)) نام ایرانی ، اسم پسرانه
پسر بزرگ داریوش که از نخستین همسر او که دختر گبریاس بود، زاده شد.
١٣٩٨/١١/٢٦
|

469 اَرتَبَ واحد اندازه گیری حجم برابر 52 یا 55 لیتر در ایران باستان ١٣٩٨/١١/٢٦
|

470 اَرتافِرن اسم مردانه، نام ایرانی ، برادر داریوش بزرگ (( کوروش کبیر)) ١٣٩٨/١١/٢٦
|

471 ارتاباز نام یکی از فرمانده سپاه اردشیر سوم در آسیای خُرد((آسیای صغیر یا کوچک)) ١٣٩٨/١١/٢٦
|

472 اَرَبایَ در زبان باستانی عربستان ١٣٩٨/١١/٢٦
|

473 اَدا در زبان باستان یعنی افرید ، به وجود اورد، خلق کرد، پدید آورد. ١٣٩٨/١١/٢٦
|

474 اَجَمی یا = در زبان باستان یعنی :
بیاید، پیش آید، اتفاق افتد
١٣٩٨/١١/٢٦
|

475 اَبی = به ١٣٩٨/١١/٢٦
|

476 اَثَهیَ= در زبان باستانی هر چه، آنچه ١٣٩٨/١١/٢٦
|

477 اَثورا= آسور، آشور ١٣٩٨/١١/٢٦
|

478 اَبَرَنتا=
هستند، می باشند ( مترادف آهنتا)
١٣٩٨/١١/٢٦
|

479 اَئورَمَزدا=
اهورا (هستی بخش) مزدا (دانای همه چیز)
اهورمزدا
١٣٩٨/١١/٢٦
|

480 آهَنتا= هستند، می باشند ١٣٩٨/١١/٢٦
|

481 خشایَثی یَ آهم در زبان باستانی شاهنشاه هستم ١٣٩٨/١١/٢٦
|

482 آه = صوتی برای تاسف ( افسوس، حیف، دریغا، وای)
آهَ= بوده، بودند
١٣٩٨/١١/٢٦
|

483 آهَم= در زبان باستانی هستم ١٣٩٨/١١/٢٦
|

484 آنامک= دی ماه در سالنمای هخامنشی ١٣٩٨/١١/٢٦
|

485 آماتا= اصیل، بزرگزاده، نجیب زاده ١٣٩٨/١١/٢٦
|

486 آساک= نام باستانی شهر قوچان در استان خراسان رضوی در زمان هخامنشیان و اشکانیان. ١٣٩٨/١١/٢٦
|

487 آریوبَرزَن ، نام سرداری ایرانی که در زمان تازش اسکندر به ایران که از بهبهان به تخت جمشید می رفت، در کوهستان سر راه، راه را بر او بست و با او سخت ج ... ١٣٩٨/١١/٢٦
|

488 آریارَمْنا= نام پدر بزرگ داریوش اول ١٣٩٨/١١/٢٦
|

489 آریارَمْن=
نام پارسی ((پسرانه ))
یکی از فرمانداران داریوش
١٣٩٨/١١/٢٦
|

490 آریاسپِ=
یکی از پسران اردشیر دوم
دارنده اسب اصیل ایرانی
پاکزاد ، نجیب
١٣٩٨/١١/٢٦
|

491 آرابیا= عرب ، عربی ١٣٩٨/١١/٢٦
|

492 آدوکَنیش= نام آبان ماه در سالنمای هخامنشی ١٣٩٨/١١/٢٦
|

493 آثیابَئوشنَ= نام ایرانی در زمان هخامنشی ١٣٩٨/١١/٢٦
|

494 آثریادی= آذر ماه در تقویم هخامنشی ١٣٩٨/١١/٢٦
|

495 آثروپاتِن= مترادف آثروپاتا است ))
نام فرمانروای ایرانی آذربایجان که از سوی اسکندر گماشته شد و چنین پیداست که نام آذربایجان هم برگرفته از نام ...
١٣٩٨/١١/٢٦
|

496 آثروپاتا= نام فرمانروای ایرانی آذربایجان که از سوی اسکندر گماشته شد و شاید نام آذربایجان هم برگرفته از نام همین فرمانروا باشد ١٣٩٨/١١/٢٦
|

497 هوتَئُسا نام اوستایی شهبانوی گشتاسب شاه ((آتوسا)) ١٣٩٨/١١/٢٦
|

498 آپادانا = تالار، سالن، کاخ بیرونی یا عمومی در تخت جمشید ١٣٩٨/١١/٢٦
|

499 ایژَ (izha) در زبان اوستایی آرزو ، خوشبختی ١٣٩٨/١١/٢٦
|

500 ایشتی (ishti) در زبان اوستایی یعنی دارایی ١٣٩٨/١١/٢٦
|

501 مَ این یو (ma in yo) در زبان اوستایی مینو ، روح ، آخرت ، دنیای دیگر ١٣٩٨/١١/٢٦
|

502 ایشت یَ (isht ya) در زبان اوستایی به معنای خشت می باشد ١٣٩٨/١١/٢٦
|

503 هیزو (hizu) در زبان اوستایی زبان ١٣٩٨/١١/٢٦
|

504 ر زبان اوستایی مور چه ، مور می باشد فقط با تغییر در تلفظ
مورَ (mura)
١٣٩٨/١١/٢٦
|

505 اُروپی (urupi) در زبان اوستایی روباه می باشد. ١٣٩٨/١١/٢٦
|

506 ایسویَن (iso yan) توانا ، قوی ، نیرومند ١٣٩٨/١١/٢٦
|

507 دُ ایثرَ (do ithra) در زبان اوستانیی دیده ، چشم ١٣٩٨/١١/٢٦
|

508 گَئو (gao) در زبان اوستایی یعنی گاو ١٣٩٨/١١/٢٦
|

509 رَاُخشنَ (ra okhshna) در زبان اوستایی روشن ، درخشان ١٣٩٨/١١/٢٦
|

510 گَئِثا (gaetha) در زبان اوستایی گیتی ، جهان ١٣٩٨/١١/٢٦
|

511 غول ، گوریل ، نسناس ،ابلیس، اهرمن، اهریمن، روح پلید، شیطان، عفریت و زبان اوستایی دَئِوَ (daewa) ١٣٩٨/١١/٢٦
|

512 یَزَمَ ایدِ (yazama ide) می ستایم ، می پرستم ١٣٩٨/١١/٢٦
|

513 بَئوَرِ (bae ware) در زبان اوستایی ده هزار ١٣٩٨/١١/٢٦
|

514 گَئِسو (ga eso) در زبان اوستایی گیسو و موی سر ١٣٩٨/١١/٢٦
|

515 سَخو آرِ (sakhu are) در زبان اوستایی سخن می باشد. ١٣٩٨/١١/٢٦
|

516 اِمَوَنت (emawant) در زبان اوستایی نیرومند ١٣٩٨/١١/٢٦
|

517 اِوِرِزیدَ (ewerezida) در زبان اوستایی بی کار، تنبل ، منفی ورزیده . ١٣٩٨/١١/٢٦
|

518 وَرِز (warez) در زبان اوستایی ورزیدن ١٣٩٨/١١/٢٦
|

519 اِرِزَتَ (erezata) در زبان اوستایی نقره ١٣٩٨/١١/٢٦
|

520 اِرِخشَ (erekhsha) در زبان اوستایی تیر انداز ، و چون خورشید و آفتاب پرتویی روشنایی دارد به خورشید و آفتاب هم گفته می شود. ١٣٩٨/١١/٢٦
|

521 اَپوثرَ (سکون ث و فتحه ر ) (apothra) در زبا اوستایی یعنی :
پسر ، فرزند
١٣٩٨/١١/٢٦
|

522 اَسپَ در زبان اوستایی یعنی اسب ١٣٩٨/١١/٢٦
|

523 پوثرَ (pothra) (سکون ث و فتحه ر ) در زبان اوستایی یعنی:
پسر ، فرزند
١٣٩٨/١١/٢٦
|

524 اَپ (ap) در زبان اوستایی آب می شود ١٣٩٨/١١/٢٦
|

525 فضا-زمان یک مدل ِ مفهومی است که سه بُعد از فضا را با بُعد چهارم که زمان است، ترکیب می‌کند. ١٣٩٨/١١/٢٦
|

526 nebulae یا سحابی‌ها ابرهایی حجیمی از غبار، گاز هلیوم و هیدروژن، و پلاسم. ١٣٩٨/١١/٢٦
|

527 nebulae یا سحابی‌ها ابرهایی حجیمی از غبار، گاز هلیوم و هیدروژن، و پلاسم. ١٣٩٨/١١/٢٦
|

528 مادۀ تاریک ، در اخترشناسی و کیهان‌شناسی، ماده‌ای فرضی است که چون از خود نور یا امواج الکترومغناطیسی منتشر یا بازتاب نمی‌کند، نمی‌توان آن را مستقیما” ... ١٣٩٨/١١/٢٥
|

529 ادوین هابل – کاشف انبساط کیهان ١٣٩٨/١١/٢٥
|

530 سحابی خرچنگ ده سال نوری وسعت دارد و دقیقا در مرکز سحابی یک تپ اختر قرار گرفته: یک ستاره نوترونی به سنگینی خورشید اما به اندازه یک شهر کوچک. تپ اختر ... ١٣٩٨/١١/٢٥
|

531 تپ اخترها (Pulsar)‏ یا ستاره های تپنده – ستاره‌های نوترونی چرخانی هستند که با سرعت بسیار زیادی دوران می‌کنند و پالس‌های مداومی از انرژی تابشی به همرا ... ١٣٩٨/١١/٢٥
|

532 تپ اخترها (Pulsar)‏ یا ستاره های تپنده – ستاره‌های نوترونی چرخانی هستند که با سرعت بسیار زیادی دوران می‌کنند و پالس‌های مداومی از انرژی تابشی به همرا ... ١٣٩٨/١١/٢٥
|

533 جمع تپ اختر
تپ اخترها (Pulsar)‏ یا ستاره های تپنده – ستاره‌های نوترونی چرخانی هستند که با سرعت بسیار زیادی دوران می‌کنند و پالس‌های مداومی از ان ...
١٣٩٨/١١/٢٥
|

534 هر ستارگان منفجر شوند و از هم بپاشند و به ابر نواختر(Supernova) تبدیل می شوند ١٣٩٨/١١/٢٥
|

535 هر گاه ستارگان منفجر شوند و از هم بپاشند و به ابر نواختر(Supernova) تبدیل می شوند ١٣٩٨/١١/٢٥
|

536 دکتر بنجری متعتقد است که جهان ما درون حبابی در حال انبساط در حال پیشروی به ابعاد جدید است. که کل جهان در لبه این حباب در حال انبساط قرار دارد. و ت ... ١٣٩٨/١١/٢٥
|

537 یک حجم ناشناخته به نام انرژی تاریک که تقریبا سه چهارم کیهان را تشکیل داده است. ١٣٩٨/١١/٢٥
|

538 در حالتی بنیادی، کیهان از خاصیت‌هایی همچون جرم، بار الکتریکی و تکانه تشکیل شده است. این خاصیت‌ها می‌توانند با یکدیگر کنش داشته و روی هم تاثیر‌گذار با ... ١٣٩٨/١١/٢٥
|

539 تکانه(Momentum) . در مکانیک نیوتنی، به حاصل ضرب جرم در بردار سرعت، تکانه گفته می‌شود. ١٣٩٨/١١/٢٥
|

540 تکانه (Momentum) . در مکانیک نیوتنی، به حاصل ضرب جرم در بردار سرعت، تکانه گفته می‌شود. ١٣٩٨/١١/٢٥
|

541 سفیدچاله جایی فرضی در کائنات است که مقدار و چگالی ماده و انرژی در‌ آن بسیار زیاد است. گفته می‌شود سرعت فرار ماده و انرژی در سفیدچاله ها باید بسیار بی ... ١٣٩٨/١١/٢٥
|

542 کرم‌چاله‌ دو قسمت مختلف از فضا-زمان را به یکدیگر متصل می‌سازد. به لحاظ تئوری با عبور از این میانبر می‌توان از نقطه‌ای در فضا-زمان به نقطه‌‌ای دیگر من ... ١٣٩٨/١١/٢٥
|

543 یک فیزیکدان آلمانی بنام کارل شوارتزشیلد برای نخستین بار موفق به یافتن یکی از پاسخ های دقیق معادله میدان اینشتین در نسبیت عام شد. این پاسخ مربوط به یک ... ١٣٩٨/١١/٢٥
|

544 یک فیزیکدان آلمانی بنام کارل شوارتزشیلد برای نخستین بار موفق به یافتن یکی از پاسخ های دقیق معادله میدان اینشتین در نسبیت عام شد. این پاسخ مربوط به یک ... ١٣٩٨/١١/٢٥
|

545 در نظریه ی کوانتوم،هر ذره ایی با یک موج همراه است. موج نیز به نوبه خود،احتمال یافتن ذره را نشان می دهد
جهان زمانی که بسیار جوان بوده،از یک ذره ی ز ...
١٣٩٨/١١/٢٥
|

546 یک مثال از شرودینگر است در خصوص قوانین مکانیک کوانتومی بر اشیای عادی و روزمره اعمال شود:
گربه ای در جعبه ای سر بسته گذاشته می شود. درون جعبه تفنگ ...
١٣٩٨/١١/٢٥
|

547 لغت زبت همان ضبط است که عرب انرا معرب کرده است، که در زبان روسی به شکل زبوت забота و در لیتوانی به شکل ژبت žẽbti در همین معنا (care) به کار میرود. ١٣٩٨/١١/٢٥
|

548 سمومی که باکتری آن را ترشح و تولید میکند و در درونش وجود دارد .
توکسین . اب زهردار
١٣٩٨/١١/٢٥
|

549 زهرابه میکروبها ١٣٩٨/١١/٢٥
|

550 سم تولیدی از قارچ است که معمولاً غلات و مغزبجات را آلوده می کنند.
هیچ موجود زنده‌ای از این سم در امان نیست. این سموم می‌توانند نکروز بافتی، سی ...
١٣٩٨/١١/٢٥
|

551 اسیا خرد که همان اسیا صغیر یا اسیا کوچک باشد، به کشور ترکیه و بخشی از ارمنستان ، گرجستان و ..‌ گویند ١٣٩٨/١١/٢٥
|

552 اسیا کوچک که همان اسیا خرد یا اسیا صغیر باشد، به کشور ترکیه و بخشی از ارمنستان ، گرجستان و ..‌ گویند ١٣٩٨/١١/٢٥
|

553 اسیا صغیر که همان اسیا خرد یا اسیا کوچک باشد، به کشور ترکیه و بخشی از ارمنستان ، گرجستان و ..‌ گویند. ١٣٩٨/١١/٢٥
|

554 ماوراالنهر به سرزمین پهناوری در آسیای مرکزی، که در شمال شرقی فلات ایران قرار دارد. به آن ورا رود یا فرا رود یا وراز رود نیز گفته می‌شود؛ کشورهایی چ ... ١٣٩٨/١١/٢٥
|

555 همان ماوراالنهر است و به سرزمین پهناوری در آسیای مرکزی، که در شمال شرقی فلات ایران قرار دارد. به آن ورا رود یا فرا رود یا وراز رود نیز گفته می‌شود ... ١٣٩٨/١١/٢٥
|

556 همان ماوراالنهر یا ورا رود است و به سرزمین پهناوری در آسیای مرکزی، که در شمال شرقی فلات ایران قرار دارد. به آن ورا رود یا فرا رود یا وراز رود نیز گ ... ١٣٩٨/١١/٢٥
|

557 ماوراالنهر به سرزمین پهناوری در آسیای مرکزی، که در شمال شرقی فلات ایران قرار دارد. به آن ورا رود یا فرا رود یا وراز رود نیز گفته می‌شود؛ کشورهایی چ ... ١٣٩٨/١١/٢٥
|

558 مراد خداوند است که مافوق و برتر همه وجودات و مخلوقات است‌. ١٣٩٨/١١/٢٥
|

559 آرزو نمود ، تقاضا کرد. چیزی را خواست ١٣٩٨/١١/٢٥
|

560 در هر دو سوي خط استوا در عرض جغرافيايي حدود 35-30 درجه شمالي و 30-25 درجه جنوبي كمربند پرفشاري قرار گرفته است كه يك دليل خشك بودن اين ناحيه و وجود صح ... ١٣٩٨/١١/٢٥
|

561 ساتاسپ یا ساتاسب اولین کاشف منطقه بدون باد و مدار اسب.
Latitude نام پارسي ساتاسپ ( دارنده يكصد اسب) كه واژه اسب را هم در خود مستتر دارد.

در ...
١٣٩٨/١١/٢٥
|

562 یکی از ثقفی ها : مختار بن ابوعبید ثقفی قیام کننده‌ای طرفدار علویان بود که مقر اصلی‌اش در کوفه قرار داشت. او در سال ۶۸۵ م شورشی را علیه خلافت اموی آغ ... ١٣٩٨/١١/٢٥
|

563 حکمای اسلامی به چهار عالم کلی یا به چهار نشأه معتقدند:
عالم طبیعت یا ناسوت
عالم مثال یا ملکوت
عالم عقول یا جبروت
عالم الوهیت یا لاهوت.
١٣٩٨/١١/٢٥
|

564 عالم معنا همان عالم جبروت است یعنی عالم عقول که از صور و اشباح مبرا است و فوق عالم ملکوت است ١٣٩٨/١١/٢٤
|

565 عالم عقول همان عالم جبروت است یعنی عالم معنا که از صور و اشباح مبرا است و فوق عالم ملکوت است ١٣٩٨/١١/٢٤
|

566 چهار عالم :
۱_ عالم طبیعت یا ناسوت
۲_ عالم مثال یا ملکوت
۳_،۳،عالم عقول یا جبروت
۴_ عالم الوهیت یا لاهوت
عالم طبیعت یا ناسوت؛ عالم ...
١٣٩٨/١١/٢٤
|

567 عالم طبیعت همان عالم ناسوت است یعنی یعنی عالم ماده، حرکت، زمان و مکان و به عبارت دیگر عالم طبیعت و محسوسات یا عالم دنیا. ١٣٩٨/١١/٢٤
|

568 عالم جبروت، یعنی عالم عقول، یا عالم معنا که از صور و اشباح مبرا است و فوق عالم ملکوت است. و بالاتر از ناسوت و ملکوت است. ١٣٩٨/١١/٢٤
|

569 عالم لاهوت یعنی عالم الوهیت و احدیت. ١٣٩٨/١١/٢٤
|

570 عالم ناسوت، یعنی عالم ماده و حرکت و زمان و مکان، و به عبارت دیگر عالم طبیعت و دنیا به عبارت دیگر خلقت جهان به صورت جسم یعنی آفرینش بیجان، گیاه حیوا ... ١٣٩٨/١١/٢٤
|

571 عالم ملکوت یا مثال عالمی است برتر از طبیعت و در آن صور و ابعاد وجود دارد اما از حرکت و زمان و تغییر در آن خبری نیست ١٣٩٨/١١/٢٤
|

572 عالم مثال یا ملکوت عالمی است برتر از طبیعت و در آن صور و ابعاد وجود دارد اما از حرکت و زمان و تغییر در آن خبری نیست. ١٣٩٨/١١/٢٤
|

573 مدیتیشن یا مراقبه به معنای تمرین برای رسیدن به حالتی است که در آن فرد با نادیده گرفتن محرک های پیرامون ، خودآگاهانه و به صورت ارادی ، ذهن خویش را وا ... ١٣٩٨/١١/٢٤
|

574 در روانشناسی و بحث مدیوم از شهود با نام های متعددی از جمله خرد، صدای درونی، ندای قلب، راهنمای درونی، استاد درون و… یاد می شود.و به طور کلی یعنی دیدن ... ١٣٩٨/١١/٢٤
|

575 فردیست که نقش رابط ارواح را ایفا میکندتا آنان بتوانند با انسان رابطه برقرار کنند. به آن مدیوم یا واسطه روحی هم می گویند. ١٣٩٨/١١/٢٤
|

576 اکتوپلاسم نوعی حرکت یا شگرد برای احضار ارواح است به عبارتی در شخص مدیوم یا واسطه روحی ((مراد آن کسی که می تواند روح را احضار کند.)) ماده ای وحود ... ١٣٩٨/١١/٢٤
|

577
به فردی که می‌تواند به هر وسیله با ارواح ارتباط برقرار کند مدیوم یا واسطه روحی گفته می‌شود
١٣٩٨/١١/٢٤
|

578 منسوب به مدیوم ، یعنی فردی که می‌تواند به هر وسیله با ارواح ارتباط برقرار کند مدیوم گفته می‌شود ١٣٩٨/١١/٢٤
|

579 شتابان ، سریع
بستگی به کاربرد واژه دارد : به تندی صحبت کردن یعنی از روی عصانیت و درشت صحبت کردن است.
تند صحبت کردن یعنی سریع حرف زدن به گونه ...
١٣٩٨/١١/٢٤
|

580 تفویض اختیار یعنی تقسیم مجدد اختیار و قدرت به سمت پایین یعنی به زیردستان، یک مدیر به تنهایی نمی‌تواند تمام وظایفی را که به او منسوب شده انجام دهد. تف ... ١٣٩٨/١١/٢٤
|

581 سنسار ، وازایش ،باززایی ، زادْمُرد، آژی‌مَرچ و تناسخ یعنی زاییده شدن دوباره پس از مرگ، به عبارتی روح جسم را مانند لباس کهنه ترک و لباس نو می‌پوشد یع ... ١٣٩٨/١١/٢٤
|

582 سنسار ، وازایش ،باززایی ، زادْمُرد، آژی‌مَرچ و تناسخ یعنی زاییده شدن دوباره پس از مرگ، به عبارتی روح جسم را مانند لباس کهنه ترک و لباس نو می‌پوشد یع ... ١٣٩٨/١١/٢٤
|

583 وازایش ،سنسار ، زادْمُرد، آژی‌مَرچ و تناسخ یعنی زاییده شدن دوباره پس از مرگ، به عبارتی روح جسم را مانند لباس کهنه ترک و لباس نو می‌پوشد یعنی پس از م ... ١٣٩٨/١١/٢٤
|

584 وازایش، سنسار ،باززایی ، زادْمُرد، آژی‌مَرچ و تناسخ یعنی زاییده شدن دوباره پس از مرگ، به عبارتی روح جسم را مانند لباس کهنه ترک و لباس نو می‌پوشد یعن ... ١٣٩٨/١١/٢٤
|

585 سنسار ،باززایی ، زادْمُرد، آژی‌مَرچ و تناسخ یعنی زاییده شدن دوباره پس از مرگ، به عبارتی روح جسم را مانند لباس کهنه ترک و لباس نو می‌پوشد یعنی پس از ... ١٣٩٨/١١/٢٤
|

586 وازایش ،باززایی ، زادْمُرد، آژی‌مَرچ و تناسخ یعنی زاییده شدن دوباره پس از مرگ، به عبارتی روح جسم را مانند لباس کهنه ترک و لباس نو می‌پوشد یعنی پس از ... ١٣٩٨/١١/٢٤
|

587 به طورکلی هر چیزی یا گفته ای که ممنوع است و باید از انجام دادن و گفتن آن پرهیز کزد و یا خط قرمز است و عدول از ان جایز نیست.
در سال 1777 میلادی، ا ...
١٣٩٨/١١/٢٤
|

588 سترگی ،بزرگی، جلیل، خطیر، عظمی، کبیر، کلان، معظم، مهمی ١٣٩٨/١١/٢٣
|

589 تخس، جسور، خودراء ی، خودسر، خودکامه، خیره سر، زکاره، ستیزه جو، ستیزه کار، ستیهنده، کله شق، گستاخ، مستبد، معاند، یک دنده ١٣٩٨/١١/٢٣
|

590 بری، بی میل، روگردان، دلزده، سیر، ضجور، گریزان، متنفر، مشمئز، منزجر، نافر، نفور، وازده ١٣٩٨/١١/٢٣
|

591 بری، بی میل، روگردان، دلزده، سیر، ضجور، گریزان، متنفر، انزجار، منزجر، نافر، نفور، وازده ١٣٩٨/١١/٢٣
|

592 بری، بی میل، روگردان، دلزده، سیر، ضجور، گریزان، متنفر، مشمئز، منزجر، نافر، نفور، وازده ١٣٩٨/١١/٢٣
|

593 بری، بی میل، روگردان، دلزده، سیر، ضجور، گریزان، متنفر، مشمئز، منزجر، نفور، وازده ١٣٩٨/١١/٢٣
|

594 بری، بی میل، روگردان، دلزده، سیر، ضجور، گریزان، متنفر، مشمئز، منزجر، نافر، وازده ١٣٩٨/١١/٢٣
|

595 خسته دل، غمخوار، غمگین، غمناک، نومید،پژمده ،نامید، آزرده ،حزین ومغموم ١٣٩٨/١١/٢٣
|

596 به تعدادی از ستاره ها که از زمین نزدیک به هم دیده می شوند و به شکل خاصی تصور می شوند ١٣٩٨/١١/٢٣
|

597 نمایشی زیبا و دوست داشتنی بر اساس نوشته کامران شهلایی و با کارگردانی محمد پارسائی خواه
بازیگران: سید مرتضی فخر موسوی ((هنرمند و گزارشگر ))
...
١٣٩٨/١١/٢٣
|

598 نام دیگر ستاره سهیل است و ستاره سهیل پس از شباهنگ دومین ستارهٔ پرنور آسمان شب است که به ان پرک هم می گویند ١٣٩٨/١١/٢٣
|

599 نام دیگر ستاره سهیل است و ستاره سهیل پس از شباهنگ دومین ستارهٔ پرنور آسمان شب است که به ان اگست هم می گویند ١٣٩٨/١١/٢٣
|

600 سهیل پس از شباهنگ دومین ستارهٔ پرنور آسمان شب است ١٣٩٨/١١/٢٣
|

601 دومین ستارهٔ پرنور صورت فلکی شکارچی و دهمین ستارهٔ درخشان آسمان شب است. ١٣٩٨/١١/٢٣
|

602 زمانی که ستاره به دور دوم خود می رسد بزرگ و درخشنده شده و کم کم سرد می شود. ١٣٩٨/١١/٢٣
|

603 ستاره ای که تقریباً هزار برار خورشید شعاع و درخشندگی داشته باشد. ١٣٩٨/١١/٢٣
|

604 ابرغول‌های زرد به گروهی از سترگان گویند که مراحل پایانی زندگی خود را می‌گذرانند و به هلیوم سوزی (یا مراحل بالاتر) رسیده‌اند و سرد هستند. ١٣٩٨/١١/٢٣
|

605 واحد و حدی است که جرم هسته ستاره بعد از انفجار را با این حد مقایسه می شود
اگر جرم هسته ستاره بعد از انفجار از حد چاندراسکار کمتر باشد به کوتوله س ...
١٣٩٨/١١/٢٣
|

606 واحد اندازگیری بر پایه جرم خورشید است و یک جرم خورشیدی ۳۳۲٬۹۴۶ برابر جرم زمین است (M⊕) ١٣٩٨/١١/٢٣
|

607 یکی از اجسام اسمانی است.
دسته ای از ستارگان ایت که پایان داغ رشته اصلی را تشکیل می‌دهند. این ابرغول‌ها جرم خود را با سرعت‌های زیادی یعنی میان ۱۰ ...
١٣٩٨/١١/٢٣
|

608 رشته اصلی طبقه‌ای از ستارگان را شامل می‌شود که بین درخشندگی، اندازه و دمای آنها رابطه پایداری وجود دارد و یک ستاره در میانسالی به این حالت می‌رسد. سن ... ١٣٩٨/١١/٢٣
|

609 ابر غولهای سرخ ((یکی از اجسام آسمانی )) ١٣٩٨/١١/٢٣
|

610 کره گونه ، بیضی درواتی ، شکل کره ، گلوله ای ١٣٩٨/١١/٢٣
|

611 همان جسم اسمانی است، یعنی هرچیز هر شیء کوچک و بسیار بزرگ در بیرون از زمین و بع عبارت دیگر در فضاء نی باشد. ١٣٩٨/١١/٢٣
|

612 به هر شیء کوچک یا بسیار بزرگ بیرون از زمین به عبارتی در آسمان و فضاء جسم آسمانی گویند. ١٣٩٨/١١/٢٣
|

613 به چم یا معنای اسپ یا اسب است
مانتد هوسپا یعنی دارنده اسب خوب
١٣٩٨/١١/٢٣
|

614 دارنده اسب خوب
هو به چم یا معنای خوب و سپا همان اسپ یا اسب است
١٣٩٨/١١/٢٣
|

615 دارنده اسب شست وشوی شده، اسب تمیز و پاکیزه
هیچدسپ ، هیچدسب ، نام چهارمین نیای زرتشت که در گاهان دوبار نامش امده است.
١٣٩٨/١١/٢٣
|

616 نمایشی زیبا و دوست داشتنی بر اساس نوشته کامران شهلایی و با کارگردانی محمد پارسائی خواه
بازیگران: سید مرتضی فخر موسوی ((هنرمند و گزارشگر ))
...
١٣٩٨/١١/٢٣
|

617 ماشینی در بین زمین و هوا ،
فولکس واگن خودروی معلق را تولید کرد.
این خودروی ۲ نفره، آپشن رانندگی خودکار، سنسور ضد تصادف دارد و هیچ نوع گاز مضری ...
١٣٩٨/١١/٢٣
|

618 مردی با ضریب هوشی ۲۱۰ بالاترین ضریب هوشی IQ در جهان جهان.
در ۷ سالگی وارد ناسا شد و در ۱۵ سالگی دکترا گرفت.
١٣٩٨/١١/٢٣
|

619 پیراهن مردانه در عهد ساسانی،پیراهن هایی با دامن گرد ( نیم دایره رو به بالا ) پهلو چاکدار وتزیین یافته با نوارهایی که حرکت پا در آن بهنگام سواری وشکار ... ١٣٩٨/١١/٢٣
|

620 پوشینه، در، درپوش، کلاه، روسری | رازدار، سرنگهدار، محرم، همراز، سرپوش ١٣٩٨/١١/٢٢
|

621 بومسلمیه شعبه‌ای از راوندیه محسوب می‌شود که پیروان آن معتقد به امامت ابومسلم خراسانی و حیات جاوید او بودند همچنین است بوکوکیه که شعبه‌ای از بومسلمیه ... ١٣٩٨/١١/٢٢
|

622 ابوعثمان عمرو بن بحر که جاحظ شهره بود در علم کلام، ادبیات عرب، حدیث، تفسیر، تاریخ ،عالم و داشمند بوده و تالیفاتی هم داشته ١٣٩٨/١١/٢٢
|

623 کسی که پدرش عرب و مادرش از نژاد دیگر باشد ١٣٩٨/١١/٢٢
|

624 یکی از سرداران بزرگ در زمان سلطنت داریوش سوم که در جنبش همگانی با تهاجم و تجاوز اسکندر مقابل و پیکار کرد. ١٣٩٨/١١/٢٢
|

625 نام یکی از مغان زرتشتی است که ادعای پادشاهی کرد
کمبوجیه پیش از رفتن به مصر برادر خود، بردیا، را کشته بود لیکن مردم از این موضوع خبر نداشتند. از ای ...
١٣٩٨/١١/٢٢
|

626 نام یکی از مغان زرتشتی است که ادعای پادشاهی کرد
کمبوجیه پیش از رفتن به مصر برادر خود، بردیا، را کشته بود لیکن مردم از این موضوع خبر نداشتند. از ای ...
١٣٩٨/١١/٢٢
|

627 نام یکی از مغان زرتشتی است که ادعای پادشاهی کرد
کمبوجیه پیش از رفتن به مصر برادر خود، بردیا، را کشته بود لیکن مردم از این موضوع خبر نداشتند. از ای ...
١٣٩٨/١١/٢٢
|

628 یکی از امیران یا سرداران یک دسته از تیراندازان و کمانداران و قراولان در یک منطقه یا ناحیه ١٣٩٨/١١/٢٢
|

629 آزرده، افگار، جریحه دار، ریش، زخم دار، زخمناک، زخمی، آسیب دیده، زخم خورده، نزار، مصدوم، ناعادل و مجروح ١٣٩٨/١١/٢٢
|

630 آزرده، افگار، جریحه دار، ریش، خسته، زخم دار، زخمناک، زخمی، آسیب دیده، زخم خورده، نزار، مصدوم، ناعادل ١٣٩٨/١١/٢٢
|

631 آزرده، خسته، جریحه دار، ریش، خسته، زخم دار، زخمناک، زخمی، آسیب دیده، زخم خورده، نزار، مصدوم، ناعادل ١٣٩٨/١١/٢٢
|

632 می تواند نام نبردی باشد که در شوال سال ۱۵ هجری قمری برابر با نوامبر ۶۳۶ میلادی میان سپاه خلافت راشدین به فرماندهی سعد بن ابی وقاص و لشکر ایرانشهر به ... ١٣٩٨/١١/٢٢
|

633 یُمن به ضمه حرف اول
اغر، تبرک، شگون، سعد، فال نیک، نیک فالی، همایون
یَمن به فتحه اول نام کشوری در جنوب عربستان
١٣٩٨/١١/٢٢
|

634 پان ایرانیسمی یک جنبش یا ایده در راستای همبستگی کلیه اقوام ساکن در ایران است اما در واقع یک حرکت ناسیوناسیتی و افراطی می باشد که این اتحاد را در ز ... ١٣٩٨/١١/٢٢
|

635 پسی زن برزنجیر ستاره ای است در صورت فلکی اندرو مدا ١٣٩٨/١١/٢١
|

636 ستاره ای است که در صورت فلکی آندرومدا قرار دارد ١٣٩٨/١١/٢١
|

637 ماهی ۵۴ یک ستاره ای است که در صورت فلکی ماهی قرار دارد. ١٣٩٨/١١/٢١
|

638 ستارگان کوچکی هستند که خورشیدهای نورانی و گرم تبدیل نمی‌شوند بلکه بلافاصله پس از تشکیل سرد می‌شوند و نوری از خود نمی‌تابانند بگونه‌ای که به سختی دیده ... ١٣٩٨/١١/٢١
|

639 کوتوله‌های قرمز که ستاره‌های کوتوله M نیز خوانده می‌شوند، بیش از ۵۰ برابر تاریک‌تر از خورشید بوده و فقط ۱۰ تا ۲۰ درصد آن جرم دارند. این اجرام کیهانی ... ١٣٩٨/١١/٢١
|

640 کوتوله‌های قرمز که ستاره‌های کوتوله M نیز خوانده می‌شوند، بیش از ۵۰ برابر تاریک‌تر از خورشید بوده و فقط ۱۰ تا ۲۰ درصد آن جرم دارند. این اجرام کیهانی ... ١٣٩٨/١١/٢١
|

641 در صورت فلکی ماکیان، یک منبع تولید اشعه ایکس وجود دارد که به ان ماکیان ایکس گویند. ١٣٩٨/١١/٢١
|

642 خوشهٔ ستاره‌ای مجموعه‌ای از ستارگان است که با نیروی گرانشی دوجانبه به یکدیگر پیوسته‌اند و دو نوع خوشه وجود دارند: خوشه کروی و خوشه باز. خوشه‌های کروی ... ١٣٩٨/١١/٢١
|

643 این ستاره در صورت فلکی سگ کوچک قرار دارد و درخشان‌ترین ستاره آن صورت است ١٣٩٨/١١/٢١
|

644 در حالت عمومی یک سامانهٔ ستاره‌ای دست کم دارای یک ستاره و چندین پیکر مدارگرد (مانند ستاره ای دیگر، شهاب‌سنگ‌ها، دنباله‌دارها، ماه‌ها و سیاره‌ها) است. ١٣٩٨/١١/٢١
|

645 نام درخشان ترین ستاره اسمان در شب است به شباهنگ هم می گویند ١٣٩٨/١١/٢١
|

646 نام درخشان ترین ستاره اسمان در شب است به شعرای یمانی هم می گویند ١٣٩٨/١١/٢١
|

647 دکمه، دگمه ، کلید ((وسیله کوچکی جهت بستن طرفین یک جامه و سر آستین و یقه_ وسیله جهت قطع و وصل جریان برق)) ١٣٩٨/١١/٢١
|

648 دکمه، دگمه ، کلید ((وسیله کوچکی جهت بستن طرفین یک جامه و سر آستین و یقه_ وسیله جهت قطع و وصل جریان برق)) ١٣٩٨/١١/٢١
|

649 دکمه، دگمه ، کلید ((وسیله کوچکی جهت بستن طرفین یک جامه و سر آستین و یقه_ وسیله جهت قطع و وصل جریان برق)) ١٣٩٨/١١/٢١
|

650 قصابی کردن، سلاخی کردن ، بریدن اندام ١٣٩٨/١١/٢١
|

651 مثله کردن ، بریدن اندام ، تکه پاره کردن بدن، قصابی کردن ، سلاخی کردن ١٣٩٨/١١/٢١
|

652 کشتار، بریدن اندام ، قصابی کردن ، مثله نمودن ١٣٩٨/١١/٢١
|

653 سنگدلی ، بی رحمی ، قساوت ١٣٩٨/١١/٢١
|

654 قساوت، سنگدلی ، بی رحمی ١٣٩٨/١١/٢١
|

655 سبُع یعنی دد، حیوان ، جانور درنده
سَبَع یعنی هفت ، عدد هفت
نکته این است که در عربی سبُع یعنی دد ، جانور و سُبوع با ضمه روی سین و به‌معنا ...
١٣٩٨/١١/٢١
|

656 در عربی سُبوع با ضمه روی سین و به‌معنای هفته، که وقتی تنوین بگیرد، معنایش می‌شود هفت‌بار. یا خود سَبْع با فتحه روی سین و نون ساکن که همان عدد هفت است ... ١٣٩٨/١١/٢١
|

657 از واژه سبع می اید یعنی: جانور، دد، درنده، درنده خو، وحشی
سّبُعانه ((سبوعانه)) یعنی ددمنشانه از سبع می اید.
نکته این است که در عربی سُبوع هم ...
١٣٩٨/١١/٢١
|

658 ولنتاین ایرانی ، روز زن و عشق ایرانی ، روز ۲۹ بهمن ١٣٩٨/١١/٢١
|

659 ولنتاین ایرانی ١٣٩٨/١١/٢١
|

660 دارنده اسبی به مانتد شیر ،
شیراسپ ، شیرسب
١٣٩٨/١١/٢١
|

661 دارنده اسب دلیر ١٣٩٨/١١/٢١
|

662 دارنده اسبی برگردونه ١٣٩٨/١١/٢١
|

663 هوکاسب ١٣٩٨/١١/٢١
|

664 دارنده اسب زرنگ و زیبا ١٣٩٨/١١/٢١
|

665 دارنده اسب زیبا و زرنگ ١٣٩٨/١١/٢١
|

666 زیبا و زرنگ ١٣٩٨/١١/٢١
|

667 دارنده اسب فروغمند ، دارنده اسب خورشیدی ١٣٩٨/١١/٢١
|

668 دارنده اسب فروغمند ، دارنده اسب خورشیدی
شیداسپ
١٣٩٨/١١/٢١
|

669 دارنده اسب تندرو ، ١٣٩٨/١١/٢١
|

670 دارنده اسب تندرو ١٣٩٨/١١/٢١
|

671 دارنده اسب اریایی ، آریاسب ١٣٩٨/١١/٢١
|

672 دارنده اسب اریایی ، اریاسپ ١٣٩٨/١١/٢١
|

673 دارنده هزار اسب و یا دارنده اسب زر یعنی طلایی
زراسپ ، زرسب
١٣٩٨/١١/٢١
|

674 دارنده اسب طلایی یا اسب قزل
زرسپ ، زراسب
١٣٩٨/١١/٢١
|

675 دارنده اسبی به ارزش ده هزار اسب و دارنده ده هزار اسب
بیوراسپ
١٣٩٨/١١/٢١
|

676 دارنده اسبی به ارزش ده هزار اسب و یا دارنده ده هزار اسب
بیوراسب
١٣٩٨/١١/٢١
|

677 ده هزار عدد ١٣٩٨/١١/٢١
|

678 دارنده اسب قوی (تهماسپ) ١٣٩٨/١١/٢١
|

679 دارنده اسب قوی (تهماسب) ١٣٩٨/١١/٢١
|

680 دارنده اسب درخشان(جاماسب) ١٣٩٨/١١/٢١
|

681 دارنده اسب درخشان(جاماسپ) ١٣٩٨/١١/٢١
|

682 دارنده اسب ارزنده( ارجاسپ) ١٣٩٨/١١/٢١
|

683 دارنده اسب ارزنده ( ارجاسب) ١٣٩٨/١١/٢١
|

684 دارنده اسب تیزرو (لهراسب) ١٣٩٨/١١/٢١
|

685 دارنده اسب نر (گشتاسپ) ١٣٩٨/١١/٢١
|

686 دارنده اسب تیز رو(لهراسپ) ١٣٩٨/١١/٢١
|

687 دارنده اسب نر (گشتاسب) ١٣٩٨/١١/٢١
|

688 دارنده اسب لاغر (گرشاسپ) ١٣٩٨/١١/٢١
|

689 دارنده اسب لاغر (گرشاسب) ١٣٩٨/١١/٢١
|

690 فرمانده نظامی ایرانی و رهبر جنبش سیاه‌جامگان، ملقب به ابومسلم خراسانی ((بهزادان پورونداد هرمز)) ١٣٩٨/١١/٢١
|

691 فرمانده نظامی ایرانی و رهبر جنبش سیاه‌جامگان، ملقب به ابومسلم خراسانی ١٣٩٨/١١/٢١
|

692 فرمانده نظامی ایرانی و رهبر جنبش سیاه‌جامگان ملقب به ابومسلم خراسانی ١٣٩٨/١١/٢١
|

693 حاج حسین خسروخاور، جانباز ۷۰درصد دفاع مقدس ١٣٩٨/١١/٢١
|

694 حاج حسین خسروخاور جانباز ۷۰درصد دفاع مقدس ١٣٩٨/١١/٢١
|

695 سیاره سنگی که '55 Cancri e'نام دارد به دور ستاره خورشید مانندی در صورت فلکی عقرب می گردد و دو برابر زمین است. سرعت حرکت این سیاره به دور خورشیدش آن ق ... ١٣٩٨/١١/٢١
|

696 سیاره سنگی که '55 Cancri e'نام دارد به دور ستاره خورشید مانندی در صورت فلکی عقرب می گردد و دو برابر زمین است. سرعت حرکت این سیاره به دور خورشیدش آن ق ... ١٣٩٨/١١/٢١
|

697 سیاره سنگی که '55 Cancri e'نام دارد به دور ستاره خورشید مانندی در صورت فلکی عقرب می گردد و دو برابر زمین است. سرعت حرکت این سیاره به دور خورشیدش آن ق ... ١٣٩٨/١١/٢١
|

698 سیاره سنگی که '55 Cancri e'نام دارد به دور ستاره خورشید مانندی در صورت فلکی عقرب می گردد و دو برابر زمین است. سرعت حرکت این سیاره به دور خورشیدش آن ق ... ١٣٩٨/١١/٢١
|

699 سمندر مکزیکی خویشاوندی نزدیکی با سمندر دارد. سمندر در خشکی زندگی می‌کند ولی سمندر مکزیکی به آب وابسته است. هر دوی آن‌ها شش دارند ولی بیشتر از روش آبش ... ١٣٩٨/١١/٢١
|

700 سمندر مکزیکی خویشاوندی نزدیکی با سمندر دارد. سمندر در خشکی زندگی می‌کند ولی سمندر مکزیکی به آب وابسته است. هر دوی آن‌ها شش دارند ولی بیشتر از روش آبش ... ١٣٩٨/١١/٢١
|

701 پزشک و ورزشکاری که در زمینه ویروس کرونا تحقیق می کند. ١٣٩٨/١١/٢١
|

702 ورزشکار و پزشک جینی ١٣٩٨/١١/٢١
|

703 یک تماشاخانه در شهر رم در ایتالیا است. کولوسئوم بزرگترین تماشاخانه در امپراتوری روم بوده‌است. کولوسئوم ظرفیتی میان ۵۰۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰ نفر و ۸۰ درب ورودی ... ١٣٩٨/١١/٢١
|

704 نام کتابی از موسی بن شاکر خراسانی ، تالیف ریاضی ، رساله بزرگ
المجسطی نزد منجمان اسلامی اهمیت بسیار داشت و چند بار ترجمه و تفسیر شد. نخستین کسی که ...
١٣٩٨/١١/٢١
|

705 پسران موسی بن شاکر خراسانی به نام‌های ابو جعفر محمد بن موسی بن شاکر ١٣٩٨/١١/٢١
|

706 دانشمند ایرانی و اصالتاً خراسانی و ساکن بغداد (دانشمند ) ستاره شناس ، ریاضیدان و ...) آورده اند که نام پیشین خاندانش شیداسپ بوده است. ١٣٩٨/١١/٢١
|

707 دانشمند ایرانی و اصالتاً خراسانی و ساکن بغداد (دانشمند ) ستاره شناس ، ریاضیدان و ...) آورده اند که نام پیشین خاندانش شیداسپ بوده است. ١٣٩٨/١١/٢١
|

708 به فضا پیمای بیگانه و با هر چیز غیر عادی که دانشمندان ناسا برای ان توجیه و توضیح ندارند
به عبارتی هر شیء ای که در هوا و فضا دیده شود و هیچ تو ضیح ...
١٣٩٨/١١/٢٠
|

709 نام صخره باستانی النسلا | Ancient Al Naslaa Rock است.
آبادی تیما در عربستان، از آن دست مناطقی است که به خاطر صخره های عجیب و افسانه های تاریخی اش ...
١٣٩٨/١١/٢٠
|

710 نام صخره باستانی النسلا | Ancient Al Naslaa Rock است.
آبادی تیما در عربستان، از آن دست مناطقی است که به خاطر صخره های عجیب و افسانه های تاریخی اش ...
١٣٩٨/١١/٢٠
|

711 ارنستو چه گوارا (چگوارا) یا ال چه (ارنستو رافائل گوارا دلاسرنا)
چریک و انقلابی که هم سیاستمدار بود و هم پزشک و هم نویسنده
١٣٩٨/١١/٢٠
|

712 ارنستو چه گوارا (چگوارا) یا ال چه (ارنستو رافائل گوارا دلاسرنا)
چریک و انقلابی که هم سیاستمدار بود و هم پزشک و هم نویسنده
١٣٩٨/١١/٢٠
|

713 ارنستو چه گوارا (چگوارا) یا ال چه (ارنستو رافائل گوارا دلاسرنا)
چریک و انقلابی که هم سیاستمدار بود و هم پزشک و هم نویسنده
١٣٩٨/١١/٢٠
|

714 چه گوآرا یا چه گوارا ، ارنستو چه چگوارا ١٣٩٨/١١/٢٠
|

715 ویلیام آندرس خلبان اپولو ۸ ، خلبان ماه نشین ١٣٩٨/١١/٢٠
|

716 ویلیام آندرس خلبان آپولو ۸ ١٣٩٨/١١/٢٠
|

717 نام یکی از مبارزان مصری است که با متجاوزین فرانسوی جنگید و بالاخره دستگیر شد.
پس از دستگیری او را به نزد ناپلئون بردند و ناپلئون به او گفت :
ﺑ ...
١٣٩٨/١١/٢٠
|

718 گوسفند دریایی در واقع یک نوع حلزون دریایی است که از جلبک‌ها تغذیه می‌کند. طول بدن آن حدوداً ۵ میلی‌متر یا بیشتر است.
این جانور، تنها جانور تاکنون ...
١٣٩٨/١١/٢٠
|

719 میوه ای معطر و متعلق به گل سرخیان است که از این رو در دسته سیب و گلابی قرار می گیرد.
برای درمان دیابت، فشارخون و بیماری های قلبی و عروقی ، سرطان ...
١٣٩٨/١١/٢٠
|

720 می تواند نام میوه ای معطر و متعلق به گل سرخیان باشد که از این رو در دسته سیب و گلابی قرار می گیرد.
برای درمان دیابت، فشارخون و بیماری های قلبی و ع ...
١٣٩٨/١١/٢٠
|

721 میوه ای معطر و متعلق به گل سرخیان است که از این رو در دسته سیب و گلابی قرار می گیرد.
برای درمان دیابت، فشارخون و بیماری های قلبی و عروقی ، سرطان ...
١٣٩٨/١١/٢٠
|

722 در جمله بدین گونه استفاده می شود که با اطمینان ، مطمئناً ، قطعاً _ بی شک و تردید ١٣٩٨/١١/٢٠
|

723 دست درازتر، کنایه از تسلط بیشتر داشتن در کارها؛ طولا (طولی)
مهارت ، زبردستی ، توانایی .
١٣٩٨/١١/٢٠
|

724 نترس، جسور ، غافل ، بی احتیاط ١٣٩٨/١١/٢٠
|

725 به نمایش گذاشتن ((ظاهر و نمایان کردن توانمندی )) پیدار ساختن آنچه توان دارد_ هویدا نمودن تمامی توان ١٣٩٨/١١/٢٠
|

726 واژهٔ تکفیر از کلمهٔ عربی کفر مشتق شده‌است. در اتهام تکفیر، شخصِ تکفیری، دیگر مسلمانان را متهم به ناخالص بودن و از راه اسلام منحرف شدن می‌کند. ١٣٩٨/١١/١٨
|

727 سنگ دل ،بی رحم از قساوت می آید
اما برخی به اشتباه شکل قصی القلب می نویسند.
١٣٩٨/١١/١٧
|

728 یورش اوردن، هجوم و حمله کردن ، شبیخون زدن و به یکبارگی یورش اوردن ، تازیدن ١٣٩٨/١١/١٦
|

729 دویدن، تاختن، راندن، حمله بردن، حمله کردن، هجوم بردن، ١٣٩٨/١١/١٦
|

730 فارِس ، سوارکار ١٣٩٨/١١/١٦
|

731 شیهه ١٣٩٨/١١/١٦
|

732 خرد وله ، پاره پاره ، خرد وریز شده ١٣٩٨/١١/١٦
|

733 ریز ریز ، خرد و کوچک ، تکه پاره ١٣٩٨/١١/١٦
|

734 ادویه کدو تنبل یا Pumpkin Pie که ترکیبی از ادویه های گرم مانند: آویشن، جوز هندی، زنجبیل و میخک می باشد ١٣٩٨/١١/١٣
|

735 ادویه کدو تنبل یا Pumpkin Pie که ترکیبی از ادویه های گرم مانند: آویشن، جوز هندی، زنجبیل و میخک می باشد ١٣٩٨/١١/١٣
|

736 ادویه مرغ یا Poultry که برای پختن مرغ مورد استفاده قرار می گیرد و عناصر آن شامل مریم گلی خشک شده، آویشن خشک شده، رزماری خشک شده، جوز هندی، فلفل سیاه ... ١٣٩٨/١١/١٣
|

737 ادویه مرغ یا Poultry که برای پختن مرغ مورد استفاده قرار می گیرد و عناصر آن شامل مریم گلی خشک شده، آویشن خشک شده، رزماری خشک شده، جوز هندی، فلفل سیاه ... ١٣٩٨/١١/١٣
|

738 ادویه ترشی یا Pickling یک چاشنی ترکیبی برای طعم دادن به میوه ها و سبزیجات کنسرو شده است و عموماً از دانه های خردل، دانه گشنیز، میخک، زنجبیل، دارچین، ... ١٣٩٨/١١/١٣
|

739 ادویه ترشی یا Pickling یک چاشنی ترکیبی برای طعم دادن به میوه ها و سبزیجات کنسرو شده است و عموماً از دانه های خردل، دانه گشنیز، میخک، زنجبیل، دارچین، ... ١٣٩٨/١١/١٣
|

740 ادویه ترشی یا Pickling یک چاشنی ترکیبی برای طعم دادن به میوه ها و سبزیجات کنسرو شده است و عموماً از دانه های خردل، دانه گشنیز، میخک، زنجبیل، دارچین، ... ١٣٩٨/١١/١٣
|

741 ادویه روباه خشک یافرش خشک و به انگلیسی Dry Rub یک ادویه از شهر کانزاس است. این ادویه ترکیبی از شکر قهوه ای، پاپریکا، نمک، فلفل سیاه و پودر سیر می ب ... ١٣٩٨/١١/١٣
|

742 ادویه روباه خشک یا فرش خشک Dry Rub یک ادویه از شهر کانزاس است. این ادویه ترکیبی از شکر قهوه ای، پاپریکا، نمک، فلفل سیاه و پودر سیر می باشد. کافیست ای ... ١٣٩٨/١١/١٣
|

743 ادویه روباه خشک یا فرش خشک ((Dry Rub)) یک ادویه از شهر کانزاس است. این ادویه ترکیبی از شکر قهوه ای، پاپریکا، نمک، فلفل سیاه و پودر سیر می باشد. کافی ... ١٣٩٨/١١/١٣
|

744 ادویه زعتر یا Za’atar ادویه ای معطر و تند بوده که یک ترکیب خاص داشته و خاص منطقه خاورمیانه علی الخصوص کشورهایی مانند لبنان و سوریه می باشد. اجزای آن ... ١٣٩٨/١١/١٣
|

745 ادویه زعتر یا Za’atar ادویه ای معطر و تند بوده که یک ترکیب خاص داشته و خاص منطقه خاورمیانه علی الخصوص کشورهایی مانند لبنان و سوریه می باشد. اجزای آن ... ١٣٩٨/١١/١٣
|

746 Baharat یا بهارات یک ادویه همه کاره در غذاهای خاورمیانه که عموماً از فلفل سیاه، زیره، دارچین، میخک، هل، گشنیز، جوز، زردچوبه، زعفران و زنجبیل تشکیل شد ... ١٣٩٨/١١/١٣
|

747 Baharat یا بهارات یک ادویه همه کاره در غذاهای خاورمیانه که عموماً از فلفل سیاه، زیره، دارچین، میخک، هل، گشنیز، جوز، زردچوبه، زعفران و زنجبیل تشکیل شد ... ١٣٩٨/١١/١٣
|

748 Baharat یا بهارات یک ادویه همه کاره در غذاهای خاورمیانه که عموماً از فلفل سیاه، زیره، دارچین، میخک، هل، گشنیز، جوز، زردچوبه، زعفران و زنجبیل تشکیل شد ... ١٣٩٨/١١/١٣
|

749 ادویه جرک یا Jerk یک ادویه ترکیبی جامائیکایی است که از فلفل سیاه و قرمز، فلفل شیرین، دارچین، آویشن، جوز هندی و سیر تشکیل میشود.
١٣٩٨/١١/١٣
|

750 ادویه جرک یا Jerk یک ادویه ترکیبی جامائیکایی است که از فلفل سیاه و قرمز، فلفل شیرین، دارچین، آویشن، جوز هندی و سیر تشکیل می شود.
١٣٩٨/١١/١٣
|

751 ادویه پودر چیلی: این ادویه ترکیبی از ادویه های استفاده شده در غذاهای کشورهای آمریکای لاتین مانند: چیلی آنچو، فلفل قرمز، زیره و پونه مکزیکی است. ١٣٩٨/١١/١٣
|

752 ادویه ادوبو یا Adobo یک ادویه همه کاره است که گوشت را قبل از گریل کردن با آن ترکیب می کنند. ادوبو مخلوطی از پودر سیر، پودر پیاز، پونه، نمک، فلفل و گا ... ١٣٩٨/١١/١٣
|

753 ادویه ادوبو یا Adobo یک ادویه همه کاره است که گوشت را قبل از گریل کردن با آن ترکیب می کنند. ادوبو مخلوطی از پودر سیر، پودر پیاز، پونه، نمک، فلفل و گا ... ١٣٩٨/١١/١٣
|

754 ادویه Panch Phoron یکی دیگر از طعم دهنده های هندی بوده که در کشورهای بنگلادش، نپال و جنوب هند بیشتر مورد پسند است. این ادویه از ترکیب پنج دانه شنبلیل ... ١٣٩٨/١١/١٣
|

755 ادویه Panch Phoron یکی دیگر از طعم دهنده های هندی بوده که در کشورهای بنگلادش، نپال و جنوب هند بیشتر مورد پسند است. این ادویه از ترکیب پنج دانه شنبلیل ... ١٣٩٨/١١/١٣
|

756 ادویه Garam Masala: واژه Garam به معنی گرم است و معمولاً از ترکیب ادویه های گرم مانند: دارچین و هل ساخته میشود. ترکیبات این ادویه در مناطق مختلف جهان ... ١٣٩٨/١١/١٣
|

757 ادویه چات ماسالا یا Chaat Masala که یک ادویه ترکیبی در کشور هندوستان بوده و در کشورهای هند، بنگلادش و پاکستان بسیار مورد استفاده می باشد.ترکیبات این ... ١٣٩٨/١١/١٣
|

758 ادویه Quatre Epices: یک ادویه ترکیبی از دستورالعمل های غذایی کشور فرانسه می باشد؛ این ادویه فرانسوی عموماً از ترکیب فلفل سیاه و یا سفید، میخک، جوز ه ... ١٣٩٨/١١/١٣
|

759 ادویه Khmeli Suneli: این ادویه در اصل گرجستانی بوده و از ادویه های گرم و تند همچون شنبلیله، گشنیز، مرزه، دارچین، میخک و دانه های فلفل سیاه تولید می ش ... ١٣٩٨/١١/١٣
|

760 ادویه Khmeli Suneli: این ادویه در اصل گرجستانی بوده و از ادویه های گرم و تند همچون شنبلیله، گشنیز، مرزه، دارچین، میخک و دانه های فلفل سیاه تولید می ش ... ١٣٩٨/١١/١٣
|

761 ادویه Khmeli Suneli: این ادویه در اصل گرجستانی بوده و از ادویه های گرم و تند همچون شنبلیله، گشنیز، مرزه، دارچین، میخک و دانه های فلفل سیاه تولید می ش ... ١٣٩٨/١١/١٣
|

762 ادویه Herbes de Provence : این ادویه از ترکیب فصلی بسیاری از گیاهان و به ویژه گیاهانی که در جنوب فرانسه بسیار فراوان هستند، ساخته می شود. این ترکیب ش ... ١٣٩٨/١١/١٣
|

763 ادویه Herbes de Provence : این ادویه از ترکیب فصلی بسیاری از گیاهان و به ویژه گیاهانی که در جنوب فرانسه بسیار فراوان هستند، ساخته می شود. این ترکیب ش ... ١٣٩٨/١١/١٣
|

764 ادویه Fines Herbes یکی از ترکیبات دستورالعمل های آشپزی در کشورهای اروپایی می باشد و از ترکیب چهار گیاه خشک یا تازه مانند جعفری فرنگی، پیازچه، ترخون و ... ١٣٩٨/١١/١٣
|

765 ادویه Togarashi نیز یک ادویه ژاپنی بوده و از موادی همچون فلفل چیلی، پوست مرکبات، دانه های کنجد و جلبک های دریایی ساخته شده است. ١٣٩٨/١١/١٣
|

766 ادویه Gomasio که یک ادویه ژاپنی است و از دانه کنجد برشته شده و نمک با دانه های بزرگ تولید می شود. همچنین این ادویه با برنج بسیار خوشمزه است. ١٣٩٨/١١/١٣
|

767 ادویه Gomasio که یک ادویه ژاپنی است و از دانه کنجد برشته شده و نمک با دانه های بزرگ تولید می شود. همچنین این ادویه با برنج بسیار خوشمزه است. ١٣٩٨/١١/١٣
|

768 پنج ادویه چینی: اگر می خواهید طعم واقعی غذاهای آسیایی را بچشید حتما باید یک بار این ادویه را به دستورالعمل های غذایی خود اضافه کنید. این ادویه از 5 ... ١٣٩٨/١١/١٣
|

769 . برخی از ادویه های تشکیل دهنده هریسه فلفل قرمز، دانه های گشنیز، زیره سبز، زیره سیاه، پیاز، سیر و چیلی می باشد. ١٣٩٨/١١/١٣
|

770 ادویه هریسه یا Harissa مخلوطی از فلفل های قرمز دودی است که به صورت گسترده در غذاهای تونسی و دیگر کشورهای شمالی قاره آفریقا محبوب می باشد. از این ادوی ... ١٣٩٨/١١/١٣
|

771 فندق، دانه کنجد،گشنیز، جوز هندی، فلفل سیاه، نمک دریا و زیره می باشد ١٣٩٨/١١/١٣
|

772 ادویه هریسه یا Harissa مخلوطی از فلفل های قرمز دودی است که به صورت گسترده در غذاهای تونسی و دیگر کشورهای شمالی قاره آفریقا محبوب می باشد. از این ادوی ... ١٣٩٨/١١/١٣
|

773 ادویه دوکاه یا Dukkah یک مخلوط مصری از دانه� ها و ادویه جات مختلفی مانند: فندق، دانه کنجد،گشنیز، جوز هندی، فلفل سیاه، نمک دریا و زیره می باشد ١٣٩٨/١١/١٣
|

774 ادویه دوکاه یا Dukkah یک مخلوط مصری از دانه ها و ادویه جات مختلفی مانند: فندق، دانه کنجد،گشنیز، جوز هندی، فلفل سیاه، نمک دریا و زیره می باشد ١٣٩٨/١١/١٣
|

775 . ترکیبات ادویه بربره یا berbere
شامل هل، شنبلیله، زیره، زنجبیل، چیلی و پاپریکا می باشد.
١٣٩٨/١١/١٣
|

776 ادویه بربره یا Berbere یک چاشنی آفریقایی علی الخصوص اتیوپی بوده و ترکیبی از ادویه های تند، تلخ و شیرین است که در کشورهای دیگری همچون سومالی، جیبوتی و ... ١٣٩٨/١١/١٣
|

777 ادویه بربره یا Berbere یک چاشنی آفریقایی علی الخصوص اتیوپی بوده و ترکیبی از ادویه های تند، تلخ و شیرین است که در کشورهای دیگری همچون سومالی، جیبوتی و ... ١٣٩٨/١١/١٣
|

778 گوشت را به قطعات مربعی شکل برش داده و تمیز شسته و آبکش کنید. سپس یک شماره پیاز را نگینی خرد کرده و همراه با گوشت و اندکی روغن روی حرارت ملایم گاز به ... ١٣٩٨/١١/١٣
|

779 مواد لازم برای طاجین گوشت و به مراکشی :
گوشت قرمز 6۰۰ گرم
میوه به متوسط 4 شماره
نخود 5۰۰ گرم
جعفری خرد شده 4 قاشق غذاخوری
گوجه فرنگی م ...
١٣٩٨/١١/١٣
|

780 نوعی خورش با گوشت قرمز و میوه به پخته میشود و از یک نوع ادویه مخصوص مراکشی به نام راس الحانوت بهره گیری می‌شود. ١٣٩٨/١١/١٣
|

781 طاجین ظرفی هست که خورش را در آن درست می‌کنند.
در مراکش در ان طاجین گوشت و به درست می کنند.
١٣٩٨/١١/١٣
|

782 پودر زیره 1 قاشق چایخوری
پودر زنجبیل 1 قاشق چایخوری
نمک 1 قاشق چایخوری
فلفل سیاه 3/4 قاشق چایخوری
پودر دارچین 1/2 قاشق چایخوری
تخم گشن ...
١٣٩٨/١١/١٣
|

783 ادویه راس الحانوت ادویه ای مخصوص کشورهای شمال آفریقا و بویژه کشور مراکش است. این ادویه خوش عطر از ترکیب چند ادویه تهیه می شود و برای غذاهای گوشتی یا ... ١٣٩٨/١١/١٣
|

784 ادویه راس الحانوت ادویه ای مخصوص کشورهای شمال آفریقا و بویژه کشور مراکش است. این ادویه خوش عطر از ترکیب چند ادویه تهیه می شود و برای غذاهای گوشتی یا ... ١٣٩٨/١١/١٣
|

785 مواد اولیه این ادویه شامل :
پودر انبه ترش خشک شده 4 قاشق چایخوری
زیره سبز بو داده3 قاشق چایخوری
نمک سیاه 3 قاشق چایخوری
نمک 3 قاشق چایخور ...
١٣٩٨/١١/١٣
|

786 چات ماسالا نیز ادویه ای هندی است اما در پاکستان ودر ترشی های پاکستانی استفاده میشود ١٣٩٨/١١/١٣
|

787 چات ماسالا نیز ادویه ای هندی است اما در پاکستان در ترشی های پاکستانی استفاده میشود ١٣٩٨/١١/١٣
|

788 مواد لازم

جوز هندی 2 عدد

اَنیسون یا بادیان 3 عدد

فلفل سیاه 2 قاشق چایخوری

زیره سبز 4 قاشق چایخوری

زردچوبه 3 قاشق ...
١٣٩٨/١١/١٣
|

789 ترکیب ادویه گرام ماسالا بستگی به تمایل اشخاص و استفاده از مقدار و نوع ادویه دارد ، بعنوان مثال اگر از فلفل قرمز و پاپریکا در این ادویه بیشتر استفاده ... ١٣٩٨/١١/١٣
|

790 ادویه گرام ماسالا یا گراماسالا یکی از معروف ترین ادویه های هندی است و در اغلب غذاها مصرف میشود و می توانید آن را در بعضی فروشگاه ها به صورت آماده پید ... ١٣٩٨/١١/١٣
|

791 زیره سیاه و زیره سبز، دو نوع از متداول ترین گونه های زیره در کشور ما هستند. زیره گیاهی با طبع گرم است و خاصیت ضد نفخ قوی دارد. زیره می تواند هضم غذا ... ١٣٩٨/١١/١٣
|

792 دانه های رازیانه خواص دارویی بسیاری دارند. این دانه گیاهی، ترشح هورمون های مورد نیاز خانم ها را تحریک می کند، از این رو معمولا مصرف آن برای خانم ها ت ... ١٣٩٨/١١/١٣
|

793 گل برگ های خشک گل محمدی می توان برای تهیه مربا، دمنوش و تزئین دسر و سالاد استفاده کرد. از گل برگ های تازه گل محمدی، گلاب استخراج می شود که در تهیه بس ... ١٣٩٨/١١/١٣
|

794 گلپر طعم دهنده خوبی برای بسیاری از غذاها و خوراکی هاست و خواص دارویی فراوانی نیز دارد. گلپر یک ضد قارچ و ضد میکروب قوی است و می تواند در درمان عفونت ... ١٣٩٨/١١/١٣
|

795 گلپر طعم دهنده خوبی برای بسیاری از غذاها و خوراکی هاست. اما خواص دارویی فراوانی نیز دارد. گلپر یک ضد قارچ و ضد میکروب قوی است و می تواند در درمان عفو ... ١٣٩٨/١١/١٣
|

796 به پودر تخم گشنیز یا اسیاب شده تخم گنیز گویند ١٣٩٨/١١/١٣
|

797 تخم گشنیز عطر بسیار مطبوعی دارد و از آن در تهیه نقل و آبنبات و برخی شیرینی ها استفاده می شود.

تخم گشنیز خاصیت ضد آرتریت و ضد التهاب دارد، می ت ...
١٣٩٨/١١/١٣
|

798 گشنیز گیاهی معطر است که هم از برگ و هم از دانه های خوشبوی آن به عنوان طعم دهنده و چاشنی غذا استفاده می شود.

تخم گشنیز عطر بسیار مطبوعی دارد و ...
١٣٩٨/١١/١٣
|

799 پودر فلفل قرمز، ادویه ای قرمز و خوشرنگ است که می تواند طعمی تند و آتشین به خوراک شما ببخشد. طعم تند فلفل قرمز ناشی از وجود ترکیبی به نام Capsaicin در ... ١٣٩٨/١١/١٣
|

800 دارچین ادویه ای است که از پودر کردن پوست درخت آن به دست می آید. دارچین یکی از بهترین ادویه های دارویی برای کنترل و مقابله با دیابت است. برای کنترل قن ... ١٣٩٨/١١/١٣
|

801 ترکیبی از پودر فلفل قرمز و درصدی از پودر دانه فلفل سیاه ١٣٩٨/١١/١٣
|

802 پودر اسیاب شده دانه های سیاه و پوسته هل که علاوه بر عطر استثنایی خود، دارای خاصیت تقویت کننده برای سیستم گردش خون و قلب، دیوریتیک و ادرار آور، نشاط ... ١٣٩٨/١١/١٣
|

803 روغن خردل می تواند دردهای موضعی را درمان کند. برای این کار محل درد را با روغن خردل ماساژ داده می شود. ١٣٩٨/١١/١٣
|

804 سس خردل از ترکیب دانه های زرد و کوچک خردل با آبلیمو، آبغوره یا سرکه و افزودنی های دیگر به دست می آید. خردل طعم تندی دارد و معمولا به همراه انواع ساند ... ١٣٩٨/١١/١٣
|

805 پودر دانه خردل است که در طعم دهندگی غذا موثر است. ١٣٩٨/١١/١٣
|

806 ادویه جوز هندی نوعی ادویه است که از پودر کردن هسته میوه گیاه جوز بویا به دست می آید.
جوز هندی تقویت کننده سیستم گوارش و دفع ادرار است و می تواند م ...
١٣٩٨/١١/١٣
|

807 جوز هندی : هسته میوه جوز هندی تا حدودی به گردو شباهت دارد اما باریک و کوچکتر از آن است. ١٣٩٨/١١/١٣
|

808 Paprika Spices _ ادویه پاپریکا
ادویه پودری پاپریکا از ترکیب فلفل قرمز تند و فلفل دلمه ای خشک شده، ساخته می شود. پاپریکا در بسیاری از کشورهای جه ...
١٣٩٨/١١/١٣
|

809 Paprika نام نوعی فلفل دمله ای است ولی در امر اشپزی به ادویه پاپریکا گویند.
ادویه پودری پاپریکا از ترکیب فلفل قرمز تند و فلفل دلمه ای خشک شده، ساخ ...
١٣٩٨/١١/١٣
|

810 ادویه پاپریکا :
ادویه پودری پاپریکا از ترکیب فلفل قرمز تند و فلفل دلمه ای خشک شده، ساخته می شود. پاپریکا در بسیاری از کشورهای جهان به کار می رود و ...
١٣٩٨/١١/١٣
|

811 ادویه پاپریکا :
ادویه پودری پاپریکا از ترکیب فلفل قرمز تند و فلفل دلمه ای خشک شده، ساخته می شود. پاپریکا در بسیاری از کشورهای جهان به کار می رود و ...
١٣٩٨/١١/١٣
|

812 اصطلاح آمریکانو برمیگردد به سالهای ۱۹۷۰ کلمه کافه آمریکانو یک کلمه ایتالیایی است که عده ای می‌گویند در زمان جنگ جهانی دوم یک سرباز آمریکایی عادت داشت ... ١٣٩٨/١١/١٣
|

813 اسپرسو ریسترتو یا به اختصار ریسترتو معنای اسپرسوی کوتاه‌شده یا بریده‌شده می‌دهد و از ریشه‌ی restrict می‌آید به‌معنای محدودشده. ریسترتو فلسفه‌ی مینی‌م ... ١٣٩٨/١١/١٣
|

814 اسپرسو ریسترتو یا به اختصار ریسترتو معنای اسپرسوی کوتاه‌شده یا بریده‌شده می‌دهد و از ریشه‌ی restrict می‌آید به‌معنای محدودشده. ریسترتو فلسفه‌ی مینی‌م ... ١٣٩٨/١١/١٣
|

815 این محصول در سال ۱۹۶۱ توسط شرکت کارنیشن به بازار ارائه شد. یک بطری باز نشده از کافی میت می‌تواند تا دو سال بدون نگهداری در یخچال سالم بماند و پس از ب ... ١٣٩٨/١١/١٣
|

816 نستله نام شرکتی ایت که در سال ۱۸۶۶ توسط هنری نستله تأسیس و در حال حاضر دارای ۴۴۷ کارخانه در ۱۹۴ کشور جهان می‌باشد و شمار کارکنان آن بالغ بر ۳۳۳ هزار ... ١٣٩٨/١١/١٣
|

817 لاته ماکیاتو Latte macchiato و کافه ماکیاتو cafe macchiato نوشیدنی ایتالیایی است، در زبان ایتالیایی لاته به معنی شیر و ماکیاتو، خال خال، علامت گذاری ... ١٣٩٨/١١/١٣
|

818 کبوشی همان کشیش است که در اصل از نام فرقه‌ای از راهبان کاتولیک به دست امده که به انها کاپوچین می گفتند و معمولاً چهرهٔ رنگ پریده‌ای دارند و کلاه س ... ١٣٩٨/١١/١٣
|

819 کاپوسن یا کاپوچین نام فرقه‌ای از راهبان کاتولیک است که معمولاً چهرهٔ رنگ پریده‌ای دارند و کلاه سیاهی بر سر می‌گذارند.
ایتالیایی‌ها کف شیر و قهوهٔ ...
١٣٩٨/١١/١٣
|

820 کاپوچین" نام فرقه‌ای از راهبان کاتولیک است که معمولاً چهرهٔ رنگ پریده‌ای دارند و کلاه سیاهی بر سر می‌گذارند.
ایتالیایی‌ها کف شیر و قهوهٔ پاشیده ش ...
١٣٩٨/١١/١٣
|

821 کاپوچینو، نام نوشیدنی است که به صورت ترکیبی از دو شات قهوه اسپرسو، شکر و مقداری شیر به اندازه معین تشکیل می‌شود ١٣٩٨/١١/١٣
|

822 کاپوچینو ترکیبی از شیر و قهوه است. این نوشیدنی اصالتاً، ایتالیایی است. برای تهیه کاپوچینو، مطابق مراحل زیر پیش بروید:

شیر را روی گاز درون ظرفی ...
١٣٩٨/١١/١٣
|

823 قهوه دارک رست اسیدیته کمتری از انواع دیگر دارند و به دلیل اینکه زیاد برشته می شود، به رنگ قهوه ای تیره دیده می شود. دارای سطح روغنی هستند و عطر و طعم ... ١٣٩٨/١١/١٣
|

824 قهوه دارک رست اسیدیته کمتری از انواع دیگر دارند و به دلیل اینکه زیاد برشته می شود، به رنگ قهوه ای تیره دیده می شود. دارای سطح روغنی هستند و عطر و طعم ... ١٣٩٨/١١/١٣
|

825 قهوه مدیوم رست اسیدیته کمتری از لایت رست دارد و از آنجایی که بیشتر برشته می شود به رنگ قهوه ای دیده می شود، نسبت به لایت رست شیرین تر بوده و سطح آن خ ... ١٣٩٨/١١/١٣
|

826 قهوه لایت رست :
این نوع قهوه بسیار خوش طعم و خوش عطر بوده و اسیدیته بیشتری دارد و از آنجایی که کمتر برشته می شود، دارای رنگ روشن تری و عطر قوی تری ...
١٣٩٨/١١/١٣
|

827 برشتگی تیره یا Dark Roast:
قهوه دارک رست رنگ تیره شکلات مانند و حتی سیاه دارد، سطح آن آغشته به کمی روغن است، کافئین آن به کمترین مقدار و تلخی به ب ...
١٣٩٨/١١/١٢
|

828 برشتگی متوسط-تیره یا Medium-dark roast:
در این درجه رست کم کم نشانه هایی از روغن قهوه پدیدار می شود، بادی قهوه سنگین تر و طعم آن به سمت تلخی بیشتر ...
١٣٩٨/١١/١٢
|

829 برشتگی متوسط-تیره یا Medium-dark roast:
در این درجه رست کم کم نشانه هایی از روغن قهوه پدیدار می شود، بادی قهوه سنگین تر و طعم آن به سمت تلخی بیشتر ...
١٣٩٨/١١/١٢
|

830 برشتگی متوسط یا Medium roast یا میان برشت:
در برشتگی متوسط نیز هنوز روغن قهوه روی آن به چشم نمی‌خورد، همچنین میزان کافئین نسبت به قهوه های تیره تر ...
١٣٩٨/١١/١٢
|

831 برشتگی متوسط یا Medium roast یا میان برشت:
در برشتگی متوسط نیز هنوز روغن قهوه روی آن به چشم نمی‌خورد، همچنین میزان کافئین نسبت به قهوه های تیره تر ...
١٣٩٨/١١/١٢
|

832 برشته کردن روشن یا Light Roast:
برشت روشن رنگی قهوه‌ای روشن دارد و خبری از روغن قهوه روی دانه ها وجود ندارد. در برشتگی روشن میزان کافئین بیشتر از ...
١٣٩٨/١١/١٢
|

833 برشته کردن روشن یا Light Roast:
برشت روشن رنگی قهوه‌ای روشن دارد و خبری از روغن قهوه روی دانه ها وجود ندارد. در برشتگی روشن میزان کافئین بیشتر از ...
١٣٩٨/١١/١٢
|

834 برشته کردن روشن یا Light Roast:
برشت روشن رنگی قهوه‌ای روشن دارد و خبری از روغن قهوه روی دانه ها وجود ندارد. در برشتگی روشن میزان کافئین بیشتر از ...
١٣٩٨/١١/١٢
|

835 انواع رُست قهوه:
انواع رست قهوه چهار نوع ایت :
۱_ light
۲_ medium
۳_ medium dark
۴_ dark
این چهار درجه رست در بازه زمانی س ...
١٣٩٨/١١/١٢
|

836 انواع دان قهوه یا میوه قهوه از سه نوع درخت تولید می شود، عربیکا، روبوستا و لیبریکا که هر کدام از این نوع قهوه‌ها، ویژگی‌های مختص خود را دارند، ویژگی‌ ... ١٣٩٨/١١/١٢
|

837 قهوه سبز Green Coffee را می توان قهوه بو داده نشده یا برشته نشده تعریف کرد.
اما وقتی صحبت از قهوه سبز می شود داستان از آن قرار است که دانه قهوه رُ ...
١٣٩٨/١١/١٢
|

838 قهوه سبز Green Coffee را می توان قهوه بو داده نشده یا برشته نشده تعریف کرد.
اما وقتی صحبت از قهوه سبز می شود داستان از آن قرار است که دانه قهوه رُ ...
١٣٩٨/١١/١٢
|

839 برشته کردن ، در مورد قهوه بو دادن می باشد. ١٣٩٨/١١/١٢
|

840 قهوه ترک: این نوع قهوه رایج در کشور ترکیه میراثی از امپراطوری عثمانی است و از انواع بسیار محبوب و شناخته شده در ایران است اگر طعم قهوه ترک را در خود ... ١٣٩٨/١١/١٢
|

841 قهوه اسپرسو: این نوع قهوه نیز با بافتی درشت تر از حالت آردی به صورت تجاری عرضه می شود و از نظر درصد برشته و رست کردن بین ۶۵ تا ۷۵ درصد است، از نظر طع ... ١٣٩٨/١١/١٢
|

842 قهوه اسپرسو: این نوع قهوه نیز با بافتی درشت تر از حالت آردی به صورت تجاری عرضه می شود و از نظر درصد برشته و رست کردن بین ۶۵ تا ۷۵ درصد است، از نظر طع ... ١٣٩٨/١١/١٢
|

843 قهوه فرانسه: این نوع قهوه از نظر دانه بندی آسیاب به صورتی درشت تر از حالت آردی و به اصطلاح گرَند کافی ،آسیاب می شود. درصد برشتگی به عنوان معیار بو دا ... ١٣٩٨/١١/١٢
|

844 نسکافه نوعی قهوه فوری یا Instant coffee :

قهوه فوری نوعی از قهوه است که با روش های متفاوت صنعتی فراوری و خشک شده که حاصل آن “کریستال”های قهوه ...
١٣٩٨/١١/١٢
|

845 قهوه فوری یا Instant coffee :

قهوه فوری نوعی از قهوه است که با روش های متفاوت صنعتی فراوری و خشک شده که حاصل آن “کریستال”های قهوه است که دم آو ...
١٣٩٨/١١/١٢
|

846 قهوه فوری یا Instant coffee :

قهوه فوری نوعی از قهوه است که با روش های متفاوت صنعتی فراوری و خشک شده که حاصل آن “کریستال”های قهوه است که دم آو ...
١٣٩٨/١١/١٢
|

847 بودادن یا رُست قهوه ((رست به ضمه حرف ر)) یعنی دانه قهوه که در ابتدا سبز یا شیری رنگ است را با حرارت به رنگ قهوه ای در اوردن. ١٣٩٨/١١/١٢
|

848 رُست قهوه ((رست به ضمه حرف ر)) یعنی بو دادن قهوه یعنی دانه قهوه که در ابتدا سبز یا شیری رنگ است را با حرارت به رنگ قهوه ای در اوردن. ١٣٩٨/١١/١٢
|

849 Excellenca coffee _ قهوه اکسلسا :
درخت آن حدود 25 متر ارتفاع دارد. دانه های قهوه تولید شده از آن مانند دانه های قهوه لیبریکا بزرگ هستند، شکلی نام ...
١٣٩٨/١١/١٢
|

850 درخت آن حدود 25 متر ارتفاع دارد. دانه های قهوه تولید شده از آن مانند دانه های قهوه لیبریکا بزرگ هستند، شکلی نامتقارن و نامنظم دارند و دارای عطر و طعم ... ١٣٩٨/١١/١٢
|

851 قهوه لیبریکا یکی از انواع دانه های قهوه است که امروزه بسیار کمیاب شده ولی در تاریخ قهوه جهان جایگاه مهمی دارد.
درخت قهوه لیبریکا تا ارتفاع 20 متر ...
١٣٩٨/١١/١٢
|

852 قهوه لیبریکا یکی از انواع دانه های قهوه است که امروزه بسیار کمیاب شده ولی در تاریخ قهوه جهان جایگاه مهمی دارد.
درخت قهوه لیبریکا تا ارتفاع 20 متر ...
١٣٩٨/١١/١٢
|

853 دانه های قهوه روبوستا کوچک بوده و بافت صافی دارند، کیفیت پایین تری از عربیکا دارند.
قهوه روبوستا اسیدیته پایین تر و مزه ای تلخ تر از عربیکا دارد و ...
١٣٩٨/١١/١٢
|

854 دانه های قهوه روبوستا کوچک بوده و بافت صافی دارند، کیفیت پایین تری از عربیکا دارند.
قهوه روبوستا اسیدیته پایین تر و مزه ای تلخ تر از عربیکا دارد و ...
١٣٩٨/١١/١٢
|

855 دانه های قهوه روبوستا کوچک بوده و بافت صافی دارند، کیفیت پایین تری از عربیکا دارند.
قهوه روبوستا اسیدیته پایین تر و مزه ای تلخ تر از عربیکا دارد و ...
١٣٩٨/١١/١٢
|

856 Arabica caffea یا قهوه عربیکا :
درخت قهوه عربیکا در مناطق کوهستانی و ارتفاعات که بارندگی زیاد است و همچنین در سایه رشد می کند. درخت ها نسبتا کوچک ...
١٣٩٨/١١/١٢
|

857
قهوه کوهی همان قهوه عربیکا است :
درخت قهوه عربیکا در مناطق کوهستانی و ارتفاعات که بارندگی زیاد است و همچنین در سایه رشد می کند. درخت ها نسبتا ...
١٣٩٨/١١/١٢
|

858 قهوه یمنی همان قهوه عربیکا است:
درخت قهوه عربیکا در مناطق کوهستانی و ارتفاعات که بارندگی زیاد است و همچنین در سایه رشد می کند. درخت ها نسبتا کوچک ...
١٣٩٨/١١/١٢
|

859 درخت قهوه عربیکا در مناطق کوهستانی و ارتفاعات که بارندگی زیاد است و همچنین در سایه رشد می کند. درخت ها نسبتا کوچک هستند و ارتفاع آن ها حدود 9 تا 12 م ... ١٣٩٨/١١/١٢
|

860 لوییجی بتزرا، صاحب یک شرکت تولیدی در سال ۱۹۰۳ اسپرسو را اختراع کرد
اسپرسو به نوعی فراوری قهوه گویند که برخی به اشتباه آن را نوعی قهوه در طبیعت می ...
١٣٩٨/١١/١٢
|

861 موکا چینو همان Caffe mocha _ کافه موکا است که یکی از مشتقات کافه لاته می باشد که الزاماً به آن شکلات داغ شیرین اصافه می کنند . ١٣٩٨/١١/١٢
|

862 Caffe mocha _ کافه موکا، یکی از مشتقات کافه لاته می باشد که الزاماً به آن شکلات داغ شیرین اصافه می کنند . نام دیگرش موکاچینو می باشد ١٣٩٨/١١/١٢
|

863 کافه موکا، یکی از مشتقات کافه لاته می باشد که الزاماً به آن شکلات داغ شیرین اصافه می کنند . نام دیگرش موکاچینو می باشد. ١٣٩٨/١١/١٢
|

864 Caffe latte یا کافه لاته پایه اصلی ان قهوه که معمولاً اسپرسو می باشد و شیر داغ است بنابراین کافه لاته از ترکیب قهوه و شیر داغ و پودر داغ یا شرب ... ١٣٩٨/١١/١٢
|

865 کافه لاته پایه اصلی ان قهوه که معمولاً اسپرسو می باشد و شیر داغ است بنابراین کافه لاته از ترکیب قهوه و شیر داغ و پودر داغ یا شربت شکلات داغ ته ... ١٣٩٨/١١/١٢
|

866 کافه لاته که پایه اصلی ان قهوه که معمولاً اسپرسو می باشد و شیر داغ است بنابراین کافه لاته از ترکیب قهوه و شیر داغ و پودر داغ یا شربت شکلات داغ ... ١٣٩٨/١١/١٢
|

867 به جوانه حبوبات با طرز تهیه ویژه گفته می شود.‌ ١٣٩٨/١١/١٢
|

868 Sea bunny نام یک موجود دریایی زیر اندام است که در فارسی به ان خرگوش دریایی گفته می شود:
یک نرم تن دو ونیم سانتی است که به خاطر شباهتش به خرگوش چ ...
١٣٩٨/١١/١٢
|

869 یک نرم تن دو ونیم سانتی است که به خاطر شباهتش به خرگوش چنین نامیده می شود.
موجودی دو جنسه که دارای اندام نر و ماده است و برای تولید مثل نیاز به جف ...
١٣٩٨/١١/١٢
|

870 گرانترین قهوه جهان با نام کاپی لواک از مدفوع گربه ای بنام لواک در اندونزی تهیه می شود.
لواک ها در یک مزرعه قرنطینه شده ی قهوه نگهداری می شوند < ...
١٣٩٨/١١/١٢
|

871 Capi lovac کاپی لواک نام نوعی قهوه است.
گرانترین قهوه جهان با نام کاپی لواک از مدفوع گربه ای بنام لواک در اندونزی تهیه می شود.
لواک ها در ...
١٣٩٨/١١/١٢
|

872 گرانترین قهوه جهان با نام کاپی لواک از مدفوع گربه ای بنام لواک در اندونزی تهیه می شود.
لواک ها در یک مزرعه قرنطینه شده ی قهوه نگهداری می شوند < ...
١٣٩٨/١١/١٢
|

873 Koffie verkeerd یا قهوه اشتباه
مردم هلند قهوه را سیاه و بدون افزودنی می نوشند ، اما با پیدایش قهوه اسپرسو ، لاته ، کاپو چینو و .. شکل و ذائقه ق ...
١٣٩٨/١١/١٢
|

874 مردم هلند قهوه را سیاه و بدون افزودنی می نوشند ، اما با پیدایش قهوه اسپرسو ، لاته ، کاپو چینو و .. شکل و ذائقه قهوه خوردن تغییر یافت که هلندی ها و ... ١٣٩٨/١١/١٢
|

875 نوعی فرم و نمودار که اطلاعات یک برنامه ، چیز و حتی نفر مانند بیمار بر روی آن ثبت تا فرد دیگر در صورت لزوم از آن اگاهی یابد . ١٣٩٨/١١/٠٨
|

876 بازرگانی ، انجام هر عمل و کاری به منظور کسب سود و درآمد. ١٣٩٨/١١/٠٨
|

877 دزموند داس باور داشت که انسان نباید انسان دیگری را بکشد بر همین عقیده بود که سربازان و فرماندهان او را مسخره می‌کردند. او در طول خدمت در دوران جنگ ... ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

878 قاراملیک یا قراملک نام یک پهلوان است :
مردم در دومین روز عید نوروز در میدان بزرگ مرکز شهر گرد آمده و کشتی پهلوانی برگزار می‌کردند،در بین مردم، جوا ...
١٣٩٨/١٠/٠٩
|

879 سیگار اشنو در زمانی که سیگار وینستون با ۳۶ ریال به می فروش می رفت، با ربودن گوی سبقت و با فروش ۵ ریالی نیمی از بازار کشور را در اختیار خود قرار دا ... ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

880 آقای شمشیری کار خود را با شاگردی در قهوه خانه استارت زد، اما خیلی زود با نداشتن سواد و پول کافی اولین کار مستقل خود را در سال ۱۳۲۰با افتتاح چلوکبابی ... ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

881 مورخ مشهور رومی ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

882 پرتو ، درخشش و...، نور دارای ماهیت دوگانه موج و ذره است. بدین معنا که نور هم زمان هر دو حالت موج بودن و ذره بودن را نشان می دهد. ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

883 در سال ۱۳۶۱ در ارجان بهبهان آرامگاهی مربوط به عیلامیان کشف شد. این آرامگاه حاوی تابوتی بزرگ از جنس برنز بود. به همراه این تابوت یک حلقه طلایی، نود و ... ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

884 نام گاو مقدس در مصر باستان بوده و هر گاه سن و از ۲۵ تجاوز می‌کرد و یا می مرد، او را در رود نیل غرق کرده و جسد وی را مومیایی نموده و در مقبرهٔ ویژه ... ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

885 در گویش افغانستانی یعنی آبجو ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

886 در گویش افغانستانی یعنی کیف ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

887 در گویش افغانستانی یعنی شکر ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

888 در گویش افغانستانی یعنی زندگی ، سکونت ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

889 در گویش افغانستانی یعنی کیسه، گونی ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

890 بوتَل در گویش افغانستانی یعنی شیشه، بطری و بُتَل ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

891 بتَل در گویش افغانستانی یعنی شیشه ، بطری ، بوتَل ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

892 در گویش افغانستانی یعنی کفش ، چکمه و بوت ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

893 در گویش افغانستانی یعنی کفش ، چکمه ، بُت ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

894 در گویش افغانستانی یعنی به عنوان ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

895 بَنجارَه والا در گویش افغانستانی یعنی فروشنده دوره گرد ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

896 در گویش افغانستانی یعنی سبیل ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

897 بَنجارَه در گویش افغانستانی یعنی فروشنده ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

898 چراغ مُشتی در گویش افغانستانی یعنی چراغ قوه ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

899 در گویش افغانستانی یعنی کمک هزینه تحصیلی ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

900 در گویش افغانستانی یعنی خشمگین ، بد قهر، کسی که با نفرت قهر کرده است. ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

901 در گویش افغانستانی یعنی بخاری نفتی ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

902 چند َبجَه در گویش افغانستانی یعنی ساعت چنده؟! ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

903 بَحیره در گویش افغانستانی یعنی دریاچه ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

904 در گویش افغانستانی یعنی ساعت ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

905 در گویش افغانستانی یعنی دوچرخه ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

906 در گویش افغانستانی یعنی خوراک یا غذای شب مانده ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

907 در گویش افغانستانی یعنی درگوشی ، پچ پچ کنان ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

908 در گویش افغانستانی یعنی عتیقه ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

909 در گویش افغانستانی ، به برادر ، برار، بیادر گویند ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

910 در گویش افغانستانی به داداش ، بیادر ، برار گویند ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

911 در گویش افغانستانی یعنی برار ، داداش ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

912 در گویش افغانستانی یعنی داداش ، بیادر ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

913 در گویش افغانستانی یعنی اکسیژن ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

914 در گویش افغانستانی یعنی پیشرفت و توسعه ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

915 در گویش افغانستانی و پشتو یعنی رفیق یا دوست ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

916 اینجینَر واژه انگلیسی است و در گویش افغانستانی یعنی مهندس ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

917 در زبان پارسی دری و گویش افغانستانی یعنی انباری ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

918 اَلماری واژه پرتقالی است و در گویش افغانستانی یعنی قفسه ، کمد ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

919 اَلماری واژه پرتقالی است و در گویش افغانستانی یعنی قفسه ، کمد ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

920 در زبان پارسی دری و گویش افغانستانی یعنی افسانه ای ، اسطوره ای ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

921 در زبان پارسی دری و گویش افغانستانی به سوت ، اوشپلاق ، اُشپُلاق ، هُشپُلک گویند.

١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

922 اوشپلاق ، اُشپُلاق ، هُشپُلک در زبان پارسی دری و گویش افغانستانی یعنی سوت ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

923 اوشپلاق ، اُشپُلاق ، هُشپُلک در زبان پارسی دری و گویش افغانستانی یعنی سوت ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

924 اوشپلاق ، اُشپُلاق ، هُشپُلک در زبان پارسی دری و گویش افغانستانی یعنی سوت ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

925 اِسپار در زبان پارسی دری و گویش افغانستانی یعنی آهن سر تیز جهت شخم زدن ، خیش ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

926 در زبان پارسی دری و گویش افغانستانی یعنی بوق ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

927 در گویش افغانی چراغ فانوس ١٣٩٨/٠٨/٢٧
|

928 اشپلاق در گویش افغانی یعنی سوت ١٣٩٨/٠٨/٢٧
|

929 در گویش افغانی ، ارتش می باشد ١٣٩٨/٠٨/٢٧
|

930 در گویش افغانی جناب سرکار ١٣٩٨/٠٨/٢٧
|

931 شماره سامانه تعزیرات حکومتی و همچنین شماره ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ سامانه پیامکی تعزیرات است.
WWW.T135.IR تارنماری این سازمان است.
١٣٩٨/٠٨/٢٧
|

932 شماره سامانه تعزیرات حکومتی و همچنین شماره ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ سامانه پیامکی تعزیرات است.
WWW.T135.IR تارنماری این سازمان است.
١٣٩٨/٠٨/٢٧
|

933 شماره سامانه تعزیرات حکومتی و همچنین شماره ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ سامانه پیامکی تعزیرات است.
WWW.T135.IR تارنماری این سازمان است.
١٣٩٨/٠٨/٢٧
|

934 شماره سامانه تعزیرات حکومتی و همچنین شماره ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ سامانه پیامکی تعزیرات است.
WWW.T135.IR تارنماری این سازمان است.
١٣٩٨/٠٨/٢٧
|

935 الکس مورگان مهاجم سی ساله آمریکایی و ستاره جان جهانی فرانسه توانست در ۱۶۰ بازی ملی،۱۰۱ گل بزند و با آقای علی دایی فقط ۸ گل فاصله دارد. ١٣٩٨/٠٨/٢٧
|

936 تنها در هشت سال دفاع مقدس در جنگ بین ایران عراق ، خلبان امیر خلیلی خلبان جنگنده f14 در مدت ۱۴ سال در کابین بود و هشت بار پیاپی در هوا سوخت گیری ... ١٣٩٨/٠٨/٢٧
|

937 خانه ای بر روی قله ای بر صخره سنگی در میان دریا در ایسلند که تنهای راه عبور به آن خانه از طریق هلکوپتر یا بال گرد است ، ١٣٩٨/٠٨/٢٧
|

938 پایین پوش ، ساق پوش ، پوشاک پا و نیم تنه پایینی بدن انسان.
اولین قومی که از شلوار استفاده کرده و به عبارتی نولید کرده، آریائیان بودند.
هرودت نی ...
١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

939 Phyllanthus emblica:
انگور فرنگی هندی میوه درختی زینتی است و میوه‌های خوراکی تولید می‌کند و تا حدود ۱۸ متر ارتفاع و در برخی موارد به ندرت تا ۳۰ مت ...
١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

940 انگور فرنگی هندی میوه درختی زینتی است و میوه‌های خوراکی تولید می‌کند و تا حدود ۱۸ متر ارتفاع و در برخی موارد به ندرت تا ۳۰ متر ارتفاع می‌تواند رشد کن ... ١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

941 میروبالان میوه درختی زینتی است و میوه‌های خوراکی تولید می‌کند و تا حدود ۱۸ متر ارتفاع و در برخی موارد به ندرت تا ۳۰ متر ارتفاع می‌تواند رشد کند.
١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

942 آملج یا اَمَلَج میوه درختی زینتی است و میوه‌های خوراکی تولید می‌کند و تا حدود ۱۸ متر ارتفاع و در برخی موارد به ندرت تا ۳۰ متر ارتفاع می‌تواند رشد کند ... ١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

943 اونلا میوه درختی زینتی است و میوه‌های خوراکی تولید می‌کند و تا حدود ۱۸ متر ارتفاع و در برخی موارد به ندرت تا ۳۰ متر ارتفاع می‌تواند رشد کند.
میو ...
١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

944 آملا میوه درختی زینتی است و میوه‌های خوراکی تولید می‌کند و تا حدود ۱۸ متر ارتفاع و در برخی موارد به ندرت تا ۳۰ متر ارتفاع می‌تواند رشد کند.
میوه ...
١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

945 آمُله میوه درختی زینتی است و میوه‌های خوراکی تولید می‌کند و تا حدود ۱۸ متر ارتفاع و در برخی موارد به ندرت تا ۳۰ متر ارتفاع می‌تواند رشد کند.
میو ...
١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

946 فرناز ملکی یا ستین خواننده و نوازنده زن متولد اسفند سال ۱۳۶۷ در تهران می باشد و در زبان انگلیسی تحصیل کرده و یک برادر و یک خواهر دارد.
او از هجده ...
١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

947 فرناز ملکی یا ستین خواننده و نوازنده زن متولد اسفند سال ۱۳۶۷ در تهران می باشد و در زبان انگلیسی تحصیل کرده و یک برادر و یک خواهر دارد.
او از هجده ...
١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

948 آروکوت که کلمه‌ای در زبان بومیان آمریکا به معنای آسمان است توسط ناسا به یک جرم فضایی خیلی دور دست به نام آلتیما تولی نام گذاری شد.
به گفته ناسا، ...
١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

949 بیرون آوردن ، بیرون کشیدن. ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

950 بیرون آوردن ، بیرون کشیدن ، (((آهیختن ))) ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

951 متصدی کار کردن با اینترنت و هر سایتی ، کارور ، اپراتور ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

952 کاربر ، اپراتور ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

953 چندجهانی (Multiverse) برای فهم آن ابتدا بیایید با تصوری که ما از جهان داریم شروع کنیم. منظور ما از جهان، جهانی است که قابل مشاهده و شامل تمام چیزهایی ... ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

954 هر فروپاشی یک جهان پاکتی (pocket universe) منفرد تولید می‌کند که این عبارت اصطلاح گوت برای ناحیه‌ی متصل فضا-زمان است. آهنگ انبساط‌ها بسیار سریع‌تر از ... ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

955 هر فروپاشی یک جهان پاکتی (pocket universe) منفرد تولید می‌کند که این عبارت اصطلاح گوت برای ناحیه‌ی متصل فضا-زمان است. آهنگ انبساط‌ها بسیار سریع‌تر از ... ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

956 نظریه‌ی ریسمان (String Theory) یعنی به‌جای چهار نیروی بنیادی مستقل، یعنی هسته‌ای قوی، نیروی هسته‌ای ضعیف، نیروی الکترومغناطیس و نیروی گرانشی، یک نظری ... ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

957 نظریه‌ی ریسمان (String Theory) یعنی به‌جای چهار نیروی بنیادی مستقل، یعنی هسته‌ای قوی، نیروی هسته‌ای ضعیف، نیروی الکترومغناطیس و نیروی گرانشی، یک نظری ... ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

958 کوانتومی یا جهان‌های موازی (Parallel Universes) جهان‌هایی هستند که می‌توانند وقایع طبیعی و قوانین فیزیکی متفاوتی با جهان ما داشته باشند. این جهان‌ها ... ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

959 کوانتومی یا جهان‌های موازی (Parallel Universes) جهان‌هایی هستند که می‌توانند وقایع طبیعی و قوانین فیزیکی متفاوتی با جهان ما داشته باشند. این جهان‌ها ... ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

960 کوانتومی یا جهان‌های موازی (Parallel Universes) جهان‌هایی هستند که می‌توانند وقایع طبیعی و قوانین فیزیکی متفاوتی با جهان ما داشته باشند. این جهان‌ها ... ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

961 زگوند "
زگوند با شکل ( " ) یک نشانه سَجاوَندی یا سَگاوَندی یا نقطه‌گذاری که برای روشن کردن معنی و آغاز و انجام عبارت‌ها و جمله‌ها و بندها ...
١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

962 سمی کالن یا نقطه ویرگل ؛
سمی کالن با شکل (؛) یک نشانه سَجاوَندی یا سَگاوَندی یا نقطه‌گذاری که برای روشن کردن معنی و آغاز و انجام عبارت‌ها و ج ...
١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

963 نفطه ویرگول یا سمی کالن
با شکل ( ؛ ) یک نشانه سَجاوَندی یا سَگاوَندی یا نقطه‌گذاری که برای روشن کردن معنی و آغاز و انجام عبارت‌ها و جمله‌ها ...
١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

964 علامت پرسش یا سوالی
علامت سوالی با شکل ( ؟ ) یک نشانه سَجاوَندی یا سَگاوَندی یا نقطه‌گذاری که برای روشن کردن معنی و آغاز و انجام عبارت‌ها و ج ...
١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

965 علامت پرسش یا سوالی
علامت سوالی با شکل ( ؟ ) یک نشانه سَجاوَندی یا سَگاوَندی یا نقطه‌گذاری که برای روشن کردن معنی و آغاز و انجام عبارت‌ها و ج ...
١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

966 گیومه ��
گیومه با شکل ( �� ) یک نشانه سَجاوَندی یا سَگاوَندی یا نقطه‌گذاری که برای روشن کردن معنی و آغاز و انجام عبارت‌ها و جمله‌ها و بندها ...
١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

967 گیومه ��
گیومه با شکل ( �� ) یک نشانه سَجاوَندی یا سَگاوَندی یا نقطه‌گذاری که برای روشن کردن معنی و آغاز و انجام عبارت‌ها و جمله‌ها و بندها در ...
١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

968 درنگ ,
درنگ با شکل ( , ) یک نشانه سَجاوَندی یا سَگاوَندی یا نقطه‌گذاری که برای روشن کردن معنی و آغاز و انجام عبارت‌ها و جمله‌ها و بندها در ن ...
١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

969 درنگ ,
درنگ با شکل ( , ) یک نشانه سَجاوَندی یا سَگاوَندی یا نقطه‌گذاری که برای روشن کردن معنی و آغاز و انجام عبارت‌ها و جمله‌ها و بندها در ن ...
١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

970 علامت تعجب
علامت تعجب ! با شکل ( !) یک نشانه سَجاوَندی یا سَگاوَندی یا نقطه‌گذاری که برای روشن کردن معنی و آغاز و انجام عبارت‌ها و جمله‌ها و ...
١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

971 دو نقطه :
دو نقطه با شکل ( : ) یک نشانه سَجاوَندی یا سَگاوَندی یا نقطه‌گذاری که برای روشن کردن معنی و آغاز و انجام عبارت‌ها و جمله‌ها و بند ...
١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

972 دو نقطه :
دو نقطه با شکل ( : ) یک نشانه سَجاوَندی یا سَگاوَندی یا نقطه‌گذاری که برای روشن کردن معنی و آغاز و انجام عبارت‌ها و جمله‌ها و بن ...
١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

973 سه نقطه ...
سه نقطه با شکل ( ...) یک نشانه سَجاوَندی یا سَگاوَندی یا نقطه‌گذاری که برای روشن کردن معنی و آغاز و انجام عبارت‌ها و جمله‌ها و ب ...
١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

974 سه نقطه (...)
سه نقطه با شکل ( ...) یک نشانه سَجاوَندی یا سَگاوَندی یا نقطه‌گذاری که برای روشن کردن معنی و آغاز و انجام عبارت‌ها و جمله‌ها و ...
١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

975 اپاسچرفی یا آپاستروف , '
آپاسچروفی یا آپاستروف با شکل ( , ' ) یک نشانه سَجاوَندی یا سَگاوَندی یا نقطه‌گذاری که برای روشن کردن معنی و آ ...
١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

976 اپاسچرفی یا آپاستروف , '
آپاسچروفی یا آپاستروف با شکل ( , ' ) یک نشانه سَجاوَندی یا سَگاوَندی یا نقطه‌گذاری که برای روشن کردن معنی و آ ...
١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

977 اپاسچرفی یا آپاستروف , '
آپاسچروفی یا آپاستروف با شکل ( , ' ) یک نشانه سَجاوَندی یا سَگاوَندی یا نقطه‌گذاری که برای روشن کردن معنی و آ ...
١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

978 پریم '
پریم با شکل (' ) یک نشانه سَجاوَندی یا سَگاوَندی یا نقطه‌گذاری که برای روشن کردن معنی و آغاز و انجام عبارت‌ها و جمله‌ها و بندها در نگار ...
١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

979 پریم '
پریم با شکل (' ) یک نشانه سَجاوَندی یا سَگاوَندی یا نقطه‌گذاری که برای روشن کردن معنی و آغاز و انجام عبارت‌ها و جمله‌ها و بندها در نگار ...
١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

980 گرگی حاصل جفتگیری سگ و گرگ است که به آن گرگاس یا سگ گرگ نیز می گویند. ١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

981 سگ گرگ یا گرگاس حاصل جفتگیری سگ و گرگ است که به آن گرگی نیز می گویند. ١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

982 گرگاس یا سگ گرگ حاصل جفت گیری گرگ و سگ می باشد که به آن گرگی نیز می گویند. ١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

983 شیریمه یا سریمه یا موجود باسن چشمی، موجودی افسانه ای در ژاپن است. که به جای مقعدش یک چشم بزرگ دارد که این ترکیب در پیکرش ترس را در موجودات و انسان ب ... ١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

984 سیریمه یا شیریمه یا باسن چشمی موجودی افسانه ای در ژاپن است. که به جای مقعدش یک چشم بزرگ دارد که این ترکیب در پیکرش ترس را در موجودات و انسان به وجود ... ١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

985 شیریمه یا سیریمه یا باسن چشمی موجودی افسانه ای در ژاپن است. که به جای مقعدش یک چشم بزرگ دارد که این ترکیب در پیکرش ترس را در موجودات و انسان به وجود ... ١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

986 شیریمه یا سریمه یا باسن چشمی موجودی افسانه ای در ژاپن است. که به جای مقعدش یک چشم بزرگ دارد که این ترکیب در پیکرش ترس را در موجودات و انسان به وجود ... ١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

987 لغتنامه ، دیکشنری و یا فرهنگ واژگان که البته باید گفت فرهنگ واژه ای عمومی که هر کاربری در آن مشارکت دارد و همچون من احساس می کند سایت اختصاصی خودش ... ١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

988 لغتنامه ، دیکشنری و یا فرهنگ واژگان که البته باید گفت فرهنگ واژه ای عمومی که هر کاربری در آن مشارکت دارد و همچون من احساس می کند سایت اختصاصی خودش ... ١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

989 قبل از هر معنی و مفهوم، تصویر لغتنامه ، دیکشنری و فرهنگ واژگان در ذهن مصور می گردد. بنابراین بهترین معنا آن است که بگوئیم ، فرهنگ واژه ، البته فره ... ١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

990 ستاک در حقیقت شکل ساده و بدون صرف و شناسه یک واژه‌است که معمولاً به تنهایی بکار نمی‌رود. ١٣٩٨/٠٨/٢١
|

991 کسی که ادای آدم سست با دست های شل را در می اورد یعنی خل بازی و نوعی دغل بازی ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

992 تنها زن ايراني پارلمان هلند ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

993 دانشمند آزمايشگاه بل و مطرح کننده ايده قانون کلي ليزر گاز که در 1960 ايده خود را به مرحله باروري رسانيد. پس از آن جوايز و مدالهاي متعدد بين المللي را ... ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

994 موسس و رئيس شرکت ebay و از بنيانگذاران تجارت الکترونيک در جهان ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

995 از مديران ارشد شرکت اريکسون ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

996 از مديران ارشد شرکت مخابرات AT&T آمريکا ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

997 مدير بخش بين الملل شبکه خبري CNN ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

998 مدير فني سايت Yahoo ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

999 از مديران ارشد شرکت مخابرات AT&T آمريکا ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

1000 آزاده تبازاده

دانشمند ايستگاه فضايي ناسا
١٣٩٨/٠٨/١٩
|

1001 رئيس جراحان مغز جهان در آلمان ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

1002 عضو هيات مديره ايستگاه فضايي ناسا ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

1003 مدير برنامه هاي داخلي ايستگاه فضايي ناسا ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

1004 معاون وزارت بازرگاني آمريکا و دستيار رياست جمهوري آمريکا در کاخ سپيد ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

1005 معاون ارشد سایت گوگل ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

1006 اولین بانوی گردشگر یا توریست فضایی در جهان، رئیس تکنولوژی تلکام . ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

1007 کادر اسپرت نام روستایی در کشور سوئد است که در نزدیکی آن یک غار وجود دارد که در فصل بهار شروع به یخ زدن اب در سطح و سقف و ورودی آن می نماید و در تا ... ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

1008 این جزیره در نزدیکی سواحل برزیل در اقیانوس اطلس قرار دارد و از طرف دولت ورود افراد به استثنایی گروه تحقیقاتی و مراقبین محیط زیست ممنوع می باشد.
در ...
١٣٩٨/٠٨/١٩
|

1009 کماندار که از نام آرش کماندار ایرانی گرفته شده است.
در اوستا از ارش با نام ارخشه یاد شده است.
١٣٩٨/٠٨/١٩
|

1010 نام آرش کماندار در اوستا می باشد.
کماندار در زبان انگلیسی از آرش گرفته شده است
Archer
١٣٩٨/٠٨/١٩
|

1011 معاون ارشد شرکت IBM بزرگترین شرکت تولیدی سخت افزار در جهان ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

1012 استاد دانشگاه و بنیانگذار نسل سوم کامپیوتر در جهان ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

1013 پرفسور لطفی زاده ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

1014 سهو ، لغزش ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

1015 یکسان ، همچند ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

1016 مغ ، کاهن ، آتش بان ، نگهبان آتش ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

1017 ایرادگیری ، جداسازی ، نوعی شیرینی رولی ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

1018 هان آهنگ است، اراده، قصد، میل، نیت، سرود، لحن،ملودی، نغمه، نوا، روش، طرز ١٣٩٨/٠٨/١٨
|

1019 کنگر گیاهی خودرو است که برگ‌های خاردار و ساقه‌های ضخیم شبیه به کرفس دارد. از گیاه کنگر در پخت سوپ،خورشت کنگر و حتی در سالاد خام استفاده می‌شود. در یو ... ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

1020 کنگر گیاهی خودرو است که برگ‌های خاردار و ساقه‌های ضخیم شبیه به کرفس دارد. از گیاه کنگر در پخت سوپ،خورشت کنگر و حتی در سالاد خام استفاده می‌شود. در یو ... ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

1021 کوفته سماغ نام یکی از غذاهای درج شده در کتاب نادرمیرزا مربوط به پنج غذای مهم درباره قاجاری است ،
نگارش کتاب نادرمیرزا در سال 1292 آغاز و در سا ...
١٣٩٨/٠٨/١٤
|

1022 چقرتمه نام یکی دیگر از پنج غذای مهم ساهان قاجاری است که در کتاب آشپزی نادرمیرزا آمده است، نگارش این کتاب در سال 1292 آغاز و در سال 1301 به پای ... ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

1023 قورمه نعناع نیز نام یکی از پنج غذای مهم سلاطین قجری آورده شده در کتاب آشپزی نادرمیرزا می باشد، نگارش این کتاب در سال 1292 آغاز و در سال 1301 به پ ... ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

1024 گزنه پلو نام یکی از پنج غذای مهم دربار قاجاری است.
گزنه پلو:گچرتکان را به پارسی گزنه گویند .... این پلو نیکو شود با گوشت بره شیرمست. گزنه را چون ...
١٣٩٨/٠٨/١٤
|

1025 آش لبنی برگرفته از کتاب نادر میرزا در خصوص پنج غذای مهم شاهان قاجار،
آش لبنی:کشک ساییده، برنج پاک شسته و گوشت فربه و اندکی نخود یا نیمه آن (لپه) ف ...
١٣٩٨/٠٨/١٤
|

1026 ۱_ آش لبنی
۲_ گزنه پلو
۳_قورمه نعناع
۴_چقرتمه
۵_کوفته سماغ
١٣٩٨/٠٨/١٤
|

1027 در اسپانیا خوراکی به نام اِسکابش وجود دارد که به باور برخی پژوهشگران همان آش سِکِبا ایرانی است که به واسطه، سلطه اعراب بر قسمت‌هایی از اسپانیا این آ ... ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

1028 آآش اسپیدباج نوع آش یا همان شوربای ایرانی است.
جالب است بدانید در گذشته آش‌ها به دو دسته مهم تقسیم می شدند، دسته نخست، به آش‌هایی که با سرکه ته ...
١٣٩٨/٠٨/١٤
|

1029 آآش سِکباج یک نوع آش یا همان شوربای ایرانی است که معرب واژه پارسی سکبا می‌باشد. این آش نشانه بارز تاثیر آشپزی ایرانی در زمان ساسانیان و بعد از آن بر ... ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

1030 آآش سِکباج�یک نوع آش یا همان شوربای ایرانی است که معرب واژه پارسی سکبا می‌باشد. این آش نشانه بارز تاثیر آشپزی ایرانی در زمان ساسانیان و بعد از آن بر ... ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

1031 منسوب به نیکوتر. خوبتر. |شادمانه تر. ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

1032 ۱_هریسه
۲. پاپادزولز – Papadzules
۳_ پنیر کانتال – Cantal Cheese
۴. تاریدا – Tharida
۵. آکوآکوتا – Acquacotta
۶. سوپ سیاه
۷. ت ...
١٣٩٨/٠٨/١٣
|

1033 Papadzules ، پاپادزولز نوعی غذای سنتی از شبه‌جزیره یوکاتان است که توسط مایاها تهیه می‌شد .
توضیح بیشتر به پاپادزولز رجوع شود.
١٣٩٨/٠٨/١٣
|

1034 Cantal Cheese ، پنیر کانتال که به زمان گال ها بازمی‌گردد یکی از قدیمی‌ترین پنیرهای تاریخ فرانسه است.
این پنیر نیمه‌خشک توسط یکی از تاریخ‌دان‌های ...
١٣٩٨/٠٨/١٣
|

1035 Tharida , تاریدا نام یک نوع سوپ عربی است که به طایفه غسانیان نسبت داده شده و به زمان قبل از اسلام بازمی‌گردد.
غسانیان گوشت را با آب و نوعی پو ...
١٣٩٨/٠٨/١٣
|

1036 Acquacotta ، آکوآکوتا نام یک غذای باستانی و فراموش شده است.
این غذای محلی به منطقه مارما در ایتالیا تعلق دارد. آکوآکوتا یک سوپ ساده است که معنای ن ...
١٣٩٨/٠٨/١٣
|

1037 Acquacotta، آکوآکوتا نام نوعی غذای محلی مربوط به منطقه مارما در ایتالیا می باشد.
آکوآکوتا یک سوپ ساده است که معنای نام آن “آب جوشیده” است. کشا ...
١٣٩٨/٠٨/١٣
|

1038 Tamales, تامال نام نوعی غذای باستانی است، این غذای سنتی از ۱۵۰۰ سال پیش قبل از میلاد طبخ می‌شود و حتی برخی آن را به ۸۰۰۰ سال پیش از میلاد هم نسبت می‌ ... ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

1039 Moretum ، مورتوم نام نوعی پنیر است که در روم باستان در غذاهای مختلف استفاده می‌شده است. ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

1040 Macco ، ماکو نام نوعی غذای باستانی در امپراطوری روم باستان می باشد.
این غذا یا بهتر این سوپ رومی باستانی از باقلای له‌شده تهیه می‌شود. اما باید ...
١٣٩٨/٠٨/١٣
|

1041 هریسه یک غذای سنتی ارمنی است. که شباهت به آش غلیظ یا پوره دارد، این پوره که از گندم و مرغ و یا گوشت قرمز تهیه می‌شود ،معمولاً مخصوص فستیوال‌ها یا ایا ... ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

1042 پاپادزولز نوعی غذای سنتی از شبه‌جزیره یوکاتان است که توسط مایاها تهیه می‌شد و در آن از تورتیلا، مخصوصاً ذرت خوابیده در سس دانه کدو، تهیه می‌شود. در د ... ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

1043 پنیر کانتال که به زمان گال ها بازمی‌گردد یکی از قدیمی‌ترین پنیرهای تاریخ فرانسه است. این پنیر نیمه‌خشک توسط یکی از تاریخ‌دان‌های فرانسه به نام گریگور ... ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

1044 تاریدا ، یک نوع سوپ عربی است که به طایفه غسانیان نسبت داده شده و به زمان قبل از اسلام بازمی‌گردد.
غسانیان گوشت را با آب و نوعی پودر سوخاری (ک ...
١٣٩٨/٠٨/١٣
|

1045 سوپ سنگ یک غذای افسانه ایبود و احتمالاً به هیچ وجه واقعی نبوده است.
درباره دستور تهیه این سوپ افسانه‌های مختلفی وجود دارد، طبق یکی از افسانه چند ...
١٣٩٨/٠٨/١٣
|

1046 سوپ سیاه نام نوعی غذای باستانی و فراموش شده است که فقط متعلق به یک قوم جسور و مبارزه بوده و برای دیگر اقوام دلچیب نبوده است.
سوپ سیاه یک سوپ سنتی ...
١٣٩٨/٠٨/١٣
|

1047 تامال نام نوعی غذای باستانی است، این غذای سنتی از ۱۵۰۰ سال پیش قبل از میلاد طبخ می‌شود و حتی برخی آن را به ۸۰۰۰ سال پیش از میلاد هم نسبت می‌دهند. نام ... ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

1048 شیر خند یا شریخند دسری است که از شیر تهیه شده و نام آن از کلمه سانسکریت “خشیر” (شیر) و کلمه پارسی “قند” گرفته شده است. زادگاه این دسر چندان مشخص نیست ... ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

1049 شریخند دسری است که از شیر تهیه شده و نام آن از کلمه سانسکریت “خشیر” (شیر) و کلمه پارسی “قند” گرفته شده است. زادگاه این دسر چندان مشخص نیست اما آن را ... ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

1050 این سوپ یا غذای برتر امپراطوری روم باستان بود که برای تهیه این سوپ باقلا با سبزیجات و ادویه پخته می‌شود، سپس روغن‌ زیتون اضافه شده و سوپ آماده است و ... ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

1051 ماکو نام شهری در آذربیجان و می تواند نام نوعی غذای باستانی در امپراطوری روم باشد.
این غذا یا بهتر این سوپ رومی باستانی از باقلای له‌شده تهیه می‌شو ...
١٣٩٨/٠٨/١٣
|

1052 در روم باستان مورتوم همانند پنیر بود که بر روی غذاهای مختلف استفاده می‌کردند. ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

1053 خبیص که به آن آفروشه ، افروشه ، حلوا و نوعی شیرینی گویند و به عبارت صحیح تر ، هر چیز ی که از شکر و آرد ((برنج، گندم و...)) درست کنند و مزه شیرینی ... ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

1054 آفروشه که به آن افروشه ، خبیص ، حلوا و نوعی شیرینی گویند و به عبارت صحیح تر ، هر چیز ی که از شکر و آرد ((برنج، گندم و...)) درست کنند و مزه شیرینی ... ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

1055 افروشه که به آن آفروشه ، خبیص ، حلوا و نوعی شیرینی گویند و به عبارت صحیح تر ، هر چیز ی که از شکر و آرد ((برنج، گندم و...)) درست کنند و مزه شیرینی ... ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

1056 نبات یعنی رویدنی ، گیاه و می تواند طبرزد، تبرزد ، تبرزه به معنای قند و شکر ، قند قرمز ، شکر ذوب شده قرمز رنگ ، نبات باشد. ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

1057 تبرزد ، طبرزد به معنای قند و شکر ، قند قرمز ، شکر ذوب شده قرمز رنگ ، نبات ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

1058 تبرزد ، تبرزه به معنای قند و شکر ، قند قرمز ، شکر ذوب شده قرمز رنگ ، نبات ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

1059 طبرزد ، تبرزه به معنای قند و شکر ، قند قرمز ، شکر ذوب شده قرمز رنگ ، نبات ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

1060 برنج منجمد شده و یخ زده، به عبارت درست تر برنج طبخ گردیده ((پلوی سرد شده))
١٣٩٨/٠٨/١٣
|

1061 در غذا، منظور غذایی پرچرب و خوشگوار است. ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

1062 از جمله طعام هایی که برای پادشاهان دودمان ساسانی مهیّا می کردند، خورش شاهی نام داشت که مرکّب بود از گوشت گرم و سرد و برنج فسرده، برگ معطّر و مرغان مس ... ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

1063 آب، دومین آفرینش مادی و یکی از چهار عنصر اصلی حیات است که در نزد ایرانیان باستان از عناصر مفید و سودمند شمرده شده است. نگاهبانی آب‌ها به عهدة خرداد ا ... ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

1064 نگارة درفش بهرام، غرم است. دهمین تجلّی ایزد بهرام، که نمادی از جنگجویی و دلیری است، به پیکرغرم است که با نام بهرام در‌پیوند است . ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

1065 نگاره‌ درفش نستوه، آهو است. واژة آهو از صفت اوستایی aasu به معنی تیزرو گرفته شده است که با معنای نستوه (خستگی ناپذیر) مطابقت دارد ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

1066 نگاره درفش بیژن، کنیزکی سیاه‌موی و ارغوانی پوست است و نشان می‌دهد که وی همان‌قدر که در جنگ جسور، دلاور و سریع‌العمل است، همان قدر هم در باختن نرد عشق ... ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

1067 نگارة درفش ‌گیو، گرگ است. گرگ در نمادپردازی جانوران، نماد درنده خویی و بی‌رحمی است.
این نگاره با سنگ‌دلی و بی‌رحمی گیو، در کشتن افراد بی‌خبر از ن ...
١٣٩٨/٠٨/١٢
|

1068 نگاره درفش ریونیز، پلنگ است. پلنگ نماد دلاوری در جنگ و غرور و خودخواهی است‌، این نگاره با غرور و خودخواهی مآبانه‌ی ریونیز، در دواطلب شدنش برای کشتن ف ... ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

1069 نگارة درفش شیدوش، ببر است، ببر نمادی از طبقة جنگجوست این نگاره با شیدوش که از پسران گودرز است درپیوند است و نماد توتم خانوادگی و خصوصیت جنگجویی و سلح ... ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

1070 فرهاد، یکی از پهلوانان ایرانی‌است که نسبش به فریدون می‌رسد و نگارة درفش او گاومیش است که نماد توتم خانوادگی اوست. ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

1071 نگارة درفش فریبرز، پسر کی‌کاووس، خورشید است که علامت اقتدار و بزرگی و نشان توتم خانوادگی اوست. سراپردة سپیدرنگ او نیز، نمادی از فضیلت و برتری اوست که ... ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

1072 نگارة درفش گرازه، گراز است‌.گراز نزد ایرانیان حیوانی مقدس و نمادی از بی پروایی، تنومندی، خشونت ودر نشان‌های نجابت خانوادگی، علامت جنگجوی بی‌رحم و خشم ... ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

1073 نگارة ‌درفش رستم اژدهایی هفت سر است که از یک سو اهریمنی و نماد توتم خاندان کابلی اوست و از سوی دیگر در آیین مهر پرستی و زروانی جانوری مقدس شمرده شده ... ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

1074 نگارة درفش گودرز ‌ شیر است. شیر‌ علامت خاص کسانی بوده است که از حیث مرتبت و مقام بر دیگران تقدم داشته‌اند. این نگاره با گودرز و خاندانش که از لحاظ جا ... ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

1075 درفش افراسیاب، سیاه رنگ است. با توجه به این‌ که افراسیاب، نمایندة اهریمن بر روی زمین و سمبل بی‌رحمی‌ و بد‌اندیشی است، با رنگ درفشش تناسب دارد.

١٣٩٨/٠٨/١٢
|

1076 نگارة درفش توس، فیل است. فیل از آفریده‌های اهریمنی شمرده شده است ،این نگاره با سراپرده‌ سیاه رنگ توس تناسب دارد و هر دو، نماد خصوصیت اهریمنی و توتم خ ... ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

1077 دیو سپید، مشهورترین دیو شاهنامه و سرکردة دیوان مازندران است که کاووس را اسیر می‌کند. دیوان مازندران به گفتة فردوسی از خطرناکترین و جسورترین دشمنان ای ... ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

1078 اکوان دیو در شاهنامه، نماد دیو باد است که به هیأت گورخر وحشی به گله‌های اسب کاووس آسیب می‌رساند،چگونگی ظاهر شدن و اوصاف اکوان دیو با افسانة چینی فئی ... ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

1079 فئی لین می‌تواند پیکر باد را به دلخواه به وزش درآورد. همانند اکوان دیو که در شاهنامه، نماد دیو باد است که به هیأت گورخر وحشی به گله‌های اسب کاووس آ ... ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

1080 اکوان دیو در شاهنامه، نماد دیو باد است که به هیأت گورخر وحشی به گله‌های اسب کاووس آسیب می‌رساند.چگونگی ظاهر شدن و اوصاف اکوان دیو با افسانة چینی فئی ... ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

1081 بکها یک واژه از زبان و گویش اردو و پشتو است که به معنای قلیان به کار می رود
قلیان یا نارگیلی به عربی غلیون یا النرجيلة به زبان اردو بکها ب ...
١٣٩٨/٠٨/١١
|

1082 قلیان یا نارگیلی به عربی غلیون یا النرجيلة به زبان اردو بکها به انگلیسی Hookah می باشد که توسط حکیم و دانشمند ایرانی ابوالفتح گیلانی آفریده ... ١٣٩٨/٠٨/١١
|

1083 قلیان یا نارگیلی به عربی غلیون یا النرجيلة به زبان اردو بکها به انگلیسی Hookah می باشد که توسط حکیم و دانشمند ایرانی ابوالفتح گیلانی آفریده ... ١٣٩٨/٠٨/١١
|

1084 قلیان یا نارگیلی به عربی غلیون یا النرجيلة به زبان اردو بکها به انگلیسی Hookah می باشد که توسط حکیم و دانشمند ایرانی ابوالفتح گیلانی آفریده ... ١٣٩٨/٠٨/١١
|

1085 قلیان یا نارگیلی به عربی غلیون یا النرجيلة به زبان اردو بکها به انگلیسی Hookah می باشد که توسط حکیم و دانشمند ایرانی ابوالفتح گیلانی آفریده ... ١٣٩٨/٠٨/١١
|

1086 حکیم و دانشمند ایرانی ابوالفتح گیلانی آفریده ۹۲۶ خورشیدی و وزیر دربار ابوالفتح جلال‌الدین محمدجلال الدین اکبر سومین پادشاه از سلسله گورکانیان یا ا ... ١٣٩٨/٠٨/١١
|

1087 حکیم و دانشمند ایرانی ابوالفتح گیلانی آفریده ۹۲۶ خورشیدی و وزیر دربار ابوالفتح جلال‌الدین محمد اکبر سومین پادشاه از سلسله گورکانیان یا امپراتوری م ... ١٣٩٨/٠٨/١١
|

1088 مخلوط شدن، درهم شدن، همخوابگی ١٣٩٨/٠٨/١١
|

1089 استراحت کردن ، آرام گرفتن ١٣٩٨/٠٨/١١
|

1090 خودشیفتگی یعنی عشق بسیار زیبا به خود و عاشق و شیفته خویشتن شدن و خود را بهترین دیدن. خودشیفتگی یعنی نارسیسیسم.
یا نارسیسیسم از ریشه لغت یونانی‌ ن ...
١٣٩٨/٠٨/١١
|

1091 حزب باد گرا یا فرصت‌طلب، همانگونه که باد، تابع است؛ یعنی تابع جریان‌های سرد و گرم و از جای سرد به جای گرم در حرکت. یعنی امروز به چپ می‌وزد و ممکن ا ... ١٣٩٨/٠٨/١١
|

1092 حزب باد گرا یا فرصت‌طلب، همانگونه که باد، تابع است؛ یعنی تابع جریان‌های سرد و گرم و از جای سرد به جای گرم در حرکت. یعنی امروز به چپ می‌وزد و ممکن ا ... ١٣٩٨/٠٨/١١
|

1093 حزب باد گرا یا فرصت‌طلب، همانگونه که باد، تابع است؛ یعنی تابع جریان‌های سرد و گرم و از جای سرد به جای گرم در حرکت. یعنی امروز به چپ می‌وزد و ممکن ا ... ١٣٩٨/٠٨/١١
|

1094 حزب باد گرا یا فرصت‌طلب، همانگونه که باد، تابع است؛ یعنی تابع جریان‌های سرد و گرم و از جای سرد به جای گرم در حرکت. یعنی امروز به چپ می‌وزد و ممکن ا ... ١٣٩٨/٠٨/١١
|

1095 mockingbird یا پرنده یا مرغ مقلد از دسته سبک بالان یا گنجشک سانان که به تقلید صدای دیگر پرندگان ،حشرات، دوزیستان و حتّی بر خی اصوات و حرف های ان ... ١٣٩٨/٠٨/١١
|

1096 مرغ مقلد یا mockingbird یا پرنده مقلد از دسته سبک بالان یا گنجشک سانان که به تقلید صدای دیگر پرندگان ،حشرات، دوزیستان و حتّی بر خی اصوات و حرف ه ... ١٣٩٨/٠٨/١١
|

1097 مرغ مقلد یا mockingbird یا پرنده مقلد از دسته سبک بالان یا گنجشک سانان که به تقلید صدای دیگر پرندگان ،حشرات، دوزیستان و حتّی بر خی اصوات و حرف ه ... ١٣٩٨/٠٨/١١
|

1098 در دسته کلاغ ها، پرنده ای به نام کلاغ سفید یا کلاغ سپید وجود ندارد.

بیماری زالی: زالی یا آلبینیسم (به فرانسوی: Albinisme)، بیماری است که در اث ...
١٣٩٨/٠٨/١١
|

1099 سبک بالان ١٣٩٨/٠٨/١١
|

1100 مارمولک ها به شانزده خانواده بخش می گردند که عبارتند از : ایگوانا، آفتاب پرست، گیردلد، آگامید, مارمولک کورکودیل، مارمولک شبانه، مارمولک تمساح، مارمو ... ١٣٩٨/٠٨/١١
|

1101 جکوس یا جکو نام علمی مارمولک خانگی با اندازه تقریبی ۱۸–۱۵ سانتی‌متر است.
این مارمولک برآمدگی‌های پشتی فراوان و بزرگ دارد و از این روی همانندی ...
١٣٩٨/٠٨/١١
|

1102 جکو یا جکوس نام علمی مارمولک خانگی با اندازه تقریبی ۱۸–۱۵ سانتی‌متر است.
این مارمولک برآمدگی‌های پشتی فراوان و بزرگ دارد و از این روی همانند ...
١٣٩٨/٠٨/١١
|

1103 مارمولک خانگی با نام جکو یا جکوس با اندازه تقریبی ۱۸–۱۵ سانتی‌متر است.
این مارمولک برآمدگی‌های پشتی فراوان و بزرگ دارد و از این روی همانندی بس ...
١٣٩٨/٠٨/١١
|

1104 نام نوعی مارمولک است که بومی جزایر سولاوسی در اندونزی می باشد و قدرت پرواز دارد که به وسیله دو بال در طرفین بدنش از این درخت به درختی دیگر و یا ... ١٣٩٨/٠٨/١١
|

1105 می تواند نام نوعی مارمولک باشد که قدرت پرواز دارد ، این مارمولک با بالهای عجیب و به قفسه سینه چسبیده می تواند مسافت زیادی بین درختان به رواز درآی ... ١٣٩٨/٠٨/١١
|

1106 نام نوعی مارمولک است که قدرت پرواز دارد ، این مارمولک با بالهای عجیب و به قفسه سینه چسبیده می تواند مسافت زیادی بین درختان به پرواز درآید. ١٣٩٨/٠٨/١١
|

1107 مراسم سالگرد افتتاح دانشگاه تهران؛ در روز ۱۵ بهمن سال ۱۳۲۷ محمدرضا شاه برای اعطای دانشنامه تحصیلی به دانشجویان دانشکدۀ حقوق به آنجا رفت. ناصر فخرآرای ... ١٣٩٨/٠٨/١١
|

1108 پی نیکیر ایزد بانوی بزرگ ایلامی ها((عیلامی ها)) می بوده که یک جشن بزرگ بنام کدبانوی ارگ هر سال برای وی در آغاز سال نو که در آغاز پاییز بوده در قا ... ١٣٩٨/٠٨/١١
|

1109 پی نیکیر ایزد بانوی بزرگ ایلامی ها((عیلامی ها)) می بوده که یک جشن بزرگ بنام کدبانوی ارگ هر سال برای وی در آغاز سال نو که در آغاز پاییز بوده در قا ... ١٣٩٨/٠٨/١١
|

1110 در باور ایرانیان باستان، انسان در پگاه به خوابی نامیمون می رود که دیوی بنام بوشاسپ‌دیو انسان را وادار به این خواب نامبارک می نماید تا جهان به خواب ... ١٣٩٨/٠٨/١١
|

1111 سونی اکسپریا پروژکتور هر سطح صافی را تبدیل به یک گوشی هوشمند اندرویدی لمسی می‌کند.
یعنی به کمک اکسپریا پروژکتور شرکت سونی، می‌توانید ویدیویی که در ...
١٣٩٨/٠٨/١٠
|

1112 ورونیکا نام یک فیلم مهیج محصول مکزیک و به زبان اسپانیایی است که در ژانر وحشت به کارگردانی کارلوس آلگارا و
آلخاندرو مارتینز-بلتران و تهیه کنندگ ...
١٣٩٨/٠٨/١٠
|

1113 کوکابورا یا جغد قهوه‌ای، پرنده‌ای که در استرالیا و گینه نو زیست دارد.
کوکابوراها از خود صدای بلندی کاملآ شبیه با خنده و انسان درمی‌آورند. گونه ...
١٣٩٨/٠٨/١٠
|

1114 کوکابورا نوعی پرنده است که استرالیا و گینه نو زیست دارد .
کوکابوراها از خود صدای بلندی کاملآ شبیه با خنده و انسان درمی‌آورند. گونه کوکابورای خندا ...
١٣٩٨/٠٨/١٠
|

1115 کوکابورا یا جغد قهوه‌ای، پرنده‌ای بزرگ‌جثه از رسته سبزقباسانان از خانواده ماهی‌خور است. محل زندگی این پرنده استرالیا و گینه نو است.
کوکابوراها از ...
١٣٩٨/٠٨/١٠
|

1116 کوکابورا یا جغد قهوه‌ای، پرنده‌ای بزرگ‌جثه از رسته سبزقباسانان از خانواده ماهی‌خور است. محل زندگی این پرنده استرالیا و گینه نو است.
کوکابوراها از ...
١٣٩٨/٠٨/١٠
|

1117 مانتیس یا آخوندک حشره‌ای است باریک به مانند ملخ به رنگ سبز با پاهای دراز، سر بزرگ و دو جفت بال و هنگامی که آرام می‌ایستد پاهای خود را مانند دو دست ... ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

1118 آخوندک حشره‌ای است باریک به مانند ملخ به رنگ سبز با پاهای دراز، سر بزرگ و دو جفت بال و هنگامی که آرام می‌ایستد پاهای خود را مانند دو دست به سمت جل ... ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

1119 در سال های نه چندان دور در روستای پیپلانتری در راجستان هند، اغلب وقتی دختری بدنیا می امد یکی از اعضای خانواده سنگ سخت و تیزی را در دهان نوزاد فرو می ... ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

1120 در سال های نه چندان دور در روستای پیپلانتری در راجستان هند، اغلب وقتی دختری بدنیا می امد یکی از اعضای خانواده سنگ سخت و تیزی را در دهان نوزاد فرو می ... ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

1121 یک آشپزخانه مدرن دارای پنج قانون طلایی است:
۱_ مثلث طلایی : در یک آشپزخانه ایده آل وجود یک مثلث فرضی که به مثلث طلایی معروف است ، الزامی است. گوش ...
١٣٩٨/٠٨/١٠
|

1122 پنج قانون طلایی آشپزخانه:
۱_ مثلث طلایی : در یک آشپزخانه ایده آل وجود یک مثلث فرضی که به مثلث طلایی معروف است ، الزامی است. گوشه های این مثلث محل ...
١٣٩٨/٠٨/١٠
|

1123 جزیره آشپزخانه یک پیشخوان مستقل است که جدا از دیگر کابینت‌ها و پیشخوان‌ها، درست در وسط فضای آشپزخانه قرار می‌گیرد. این قطعه چند کاره به کارایی آشپزخا ... ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

1124 یک گیاه از شیپوریان می باشد که ساقه‌های سادهٔ آن سرتاسر پوشیده از برگ‌های غلافیِ رنگارنگ و خالدار است.
این گیاه مانند برگ انجیری بسیار سمی است و ...
١٣٩٨/٠٨/١٠
|

1125 در اسطوره یونان آرتیمیس و در اسطوره‌های رومی دیانا الهه زمین و شکار.
این الهه دوقلوی آپولون،خدای موسیقی و هنر است.
١٣٩٨/٠٨/١٠
|

1126 نخسین زن دریاسالار و دریانورد ایرانی در زمان خشایار شاه می باشد. ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

1127 خیدر نام افشین یکی از سرداران مأمون عباسی که در دستگیری بابک یا پاپک خرمدین نقش مهمی داشت. ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

1128 سووشون به آئین عزاداری سیاوش گویند. ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

1129 خلیج پارس ، دریای پارس ، خلیج همیشگی فارس ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

1130 ایده ، طرح و به عبارتی ساده ترین راه حل برای فکر کردن در درباره مسئله و یا نیاز است. ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

1131 نگلریا فاولری ، آمیب تک سلولی است که به مغز خور مشهور است این تک سلولی از طریق بینی از آب آلوه وارد بدن و سپس به جمجمه وارد شده و با تکثیر به تخری ... ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

1132 نگلریا فاولری ، آمیب تک سلولی است که به مغز خور مشهور است این تک سلولی از طریق بینی از آب آلود وارد بدن و سپس به جمجمه وارد شده و با تکثیر به تخریب ... ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

1133 نگلریا فاولری ، آمیب تک سلولی است که به مغز خور مشهور است این تک سلولی از طریق بینی از آب آلود وارد بدن و سپس به جمجمه وارد شده و با تکثیر به تخریب ... ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

1134 هالووین، جشنی است که در شب ۳۱ اکتبر هر سال در بین مسیحیان به ویژه کاتولیک ها برگزار می گردد.
طبق روایات و افسانه ها، در این شب بین جهان مردگان ...
١٣٩٨/٠٨/١٠
|

1135 کیفر دادن ، مجازات نمودن ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

1136 یاری رساندن ، یاری کردن ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

1137 دست نماز ، پادیاب، پادیاو ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

1138 پادیاب، پادیاو، وضوء ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

1139 پادیاب، دست نماز ، وضوء زرتشتیان ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

1140 وضوء زرتشتیان، دست نماز ، ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

1141 هیلکو باکتر ، نام باکتری است که در معده ایجاد زخم معده نموده و نام صحیح آن هیلکوباکتر پیلوری می باشد. ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

1142 روستای زرگر از توابع شهرستان آبیک استان قزوین است.
مردم این روستا به زبان رومانو((زبان زرگری )) صبحت می کنند و به لاتین می نویسند .
اینان از بق ...
١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

1143 چراغ ها را خاموش کنید. ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

1144 من سرما خوردم. ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

1145 فشار از روی کسی برداشتن، آروم کردن. ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

1146 کنار آمدن یا از پس چیزی برآمدن. ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

1147 چه خبر درای؟ از کجا می دانی، خدا را چه دیدی؟!!
این یک اصطلاح است در زمانی که هیچ انتظاری نداریم.
١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

1148 اینها مردم غارنشین هستند ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

1149 غار نشین ، مردم غار نشین ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

1150 یه کار بهت دادم(( اصطلاحی که یکی کاری را که انجام می دهد، خراب می کند و بهش گند می زند.)) ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

1151 آتو ، اطلاعاتی که می شه علیه کسی استفاده کرد. ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

1152 ترک کردن ، کسی را تنها گذاشتن ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

1153 به فنا رفتی ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

1154 از مخ زدنش دست بردار ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

1155 مخ زدن و توی تور کردن ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

1156 بگذارید بیاید داخل ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

1157 کسی را به داخل جایی راه دادن ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

1158 It was a line ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

1159 گیر دادن به چیزی _ متمرکز شدن روی چیزی ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

1160 Fixate on ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

1161 این تله یا حُقه بود ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

1162 هیلکو باکتر ، نام باکتری است که در معده ایجاد زخم معده نموده و نام صحیح آن هیلکوباکتر پیلوری می باشد. ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

1163 دکتر رابين وارن متخصص آسیب شناسی با کمک دکتر بری مارشال موفق شدند در سال 1982 باكتري عامل زخم معده را كشف كنند. كشف عامل عفوني براي زخم معده راهگشا ... ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

1164 دکتر جوان به نام بري مارشال با کمک دکتر رابين وارن متخصص آسیب شناسی موفق شدند در سال 1982 باكتري عامل زخم معده را كشف كنند. كشف عامل عفوني براي زخم ... ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

1165 قبر درمانی به نوعی روان درمانی در کشور چین برای افراد افسرده استفاده می شود.
در این روش افراد در گودی قبر دراز کشیده و چون فقط آسمان را می بینن ...
١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

1166 ایمپاستر، نوعی بیماری روانی است که باید درمان شود و امکان درمان دارد،
گاهی انسان های بسیار موفق و لایق تصویر می کنندکه نالایق و بی کفایتند و هم ...
١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

1167 تماماً، جملگی، کلاً، واقعاً ، همگی ، سرومندانه ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

1168 تماماً، جملگی، کلاً، واقعاً ، همگی ، کاملاً ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

1169 شرمیدن، خجل شدن ، خجالت کردن، شرم کردن ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

1170 شرمادن، خجل شدن ، خجالت کردن، شرم کردن ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

1171 باوریدن، باور کردن، ایمان آوردن ، اعتقاد داشتن ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

1172 باوردن، باور کردن، ایمان آوردن ، اعتقاد داشتن ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

1173 تجربه ، آزمون، امتحان ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

1174 منظم ، سازمان یافته و سزوار ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

1175
این کد مربوط به شماره پرواز هواپیمای معروف ۱۱ سپتامبر میباشد.

Q نماد بمب و فیتیله - ۳۳ از نمادهای اصلی صهیونیسم - NY مخفف کلمه ی ...
١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

1176 این کتاب نوشته و تأليف آلیستر ادوارد کرولی جستجوگر انگلیسی علوم خفیه، نویسنده ای پرکار، آزمایش کننده ی داروهای روان گردان، لذت جو، طرفدار پر و پا قرص ... ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

1177 این کتاب نوشته و تأليف آلیستر ادوارد کرولی جستجوگر انگلیسی علوم خفیه، نویسنده ای پرکار، آزمایش کننده ی داروهای روان گردان، لذت جو، طرفدار پر و پا قرص ... ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

1178 آلیستر ادوارد کرولی جستجوگر انگلیسی علوم خفیه، نویسنده ای پرکار، آزمایش کننده ی داروهای روان گردان، لذت جو، طرفدار پر و پا قرص کوهنوردی و شطرنج، انقل ... ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

1179 آلیستر ادوارد کرولی جستجوگر انگلیسی علوم خفیه، نویسنده ای پرکار، آزمایش کننده ی داروهای روان گردان، لذت جو، طرفدار پر و پا قرص کوهنوردی و شطرنج، انقل ... ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

1180 آلیستر ادوارد کرولی جستجوگر انگلیسی علوم خفیه، نویسنده ای پرکار، آزمایش کننده ی داروهای روان گردان، لذت جو، طرفدار پر و پا قرص کوهنوردی و شطرنج، انقل ... ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

1181 لیچی یا سرخالو یک میوه مربوط به فصل تابستان جنوب کشور چین است.
این میوه به شکل قلب و گرد و دارای پوست زبر و قرمز است و در زیر پوستش شیره ای خوشمزه ...
١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

1182 سرخالو یا لیچی میوه فصل تابستان جنوب کشور چین است.
این میوه به شکل قلب و گرد و دارای پوست زبر و قرمز است و در زیر پوستش شیره ای خوشمزه و خوشگوار د ...
١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

1183 سیب سیاه یکی از انواع کمیاب سیب ها است که به دلیل رشد در آب و هوای خاص فقط در تبت قابل رشد و نمو می باشد، ضمن خاصیت ویژه دارای طعم مخصوص و متحصر ... ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

1184 ابوالکلام آزاد نخستین دانشمندی است که متوجه شد آن ذوالقرنین که در کتاب وحی مسلمانان ((قرآن )) از آن یاد شده ، همان کوروش است. مولانا ابوالکلام آزاد ی ... ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

1185 کوروش بزرک از سلسله و دودمان هخامنشیان ، برابر با نشانه های دینی و روایتی همان ذوالقرنین یعنی کسی که اندامی درشت و حکمرانی دادگستر و مردی نیکوست، م ... ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

1186 00 مامور شناخته شده سرویس مخفی انگلیس است که در رمان ها و داستان از وی چنین یاد نی شود.
00 پیشوند تماس بین المللی است.
00 را به عنوان استاند ...
١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

1187 اَمرداد یعنی بی مرگی و جاودانگی و مرداد یعنی مرگ و نیستی. ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

1188 مرداد یعنی مرگ و نیستی و امرداد یعنی بی مرگی و جاودانگی ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

1189 آپولون در اصل خدای نور و روشنایی بود بدین جهت او را در یونان ((فبوس)) phoebus نامیده اند که معنی درخشان نیز می دهد.به وی خدای زرین مو نیز لقب می دادن ... ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

1190 این انجمن توسط مهروانجی فرزند مانکجی پور لیمجی پور هوشنگ هاتریا مردی بازرگان و نویسنده و فردی موثر در الغای مالیات جزیه برای زرتشتیان در ایران. و ب ... ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

1191 این کتاب نوسته و تأليف مانكی لیمجی است که در سال ۱۲۴۳ به چاپ رساند.
مانکجی پور لیمجی پور هوشنگ هاتریا در سال ۱۱۹۲ خورشیدی (۱۸۱۳ میلادی) در _مورا ...
١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

1192 این کتاب نوسته و تأليف مانكی لیمجی است که در سال ۱۲۴۳ به چاپ رساند.
مانکجی پور لیمجی پور هوشنگ هاتریا در سال ۱۱۹۲ خورشیدی (۱۸۱۳ میلادی) در _مورا ...
١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

1193 مانکجی پور لیمجی پور هوشنگ هاتریا در سال ۱۱۹۲ خورشیدی (۱۸۱۳ میلادی) در _موراسومالی_ یکی از بخش‌های بندر ((سورات)) زاده شد. نیاکانش از زرتشتیانی بودند ... ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

1194 مانکجی پور لیمجی پور هوشنگ هاتریا در سال ۱۱۹۲ خورشیدی (۱۸۱۳ میلادی) در _موراسومالی_ یکی از بخش‌های بندر ((سورات)) زاده شد. نیاکانش از زرتشتیانی بودند ... ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

1195 در زبان اوستایی و سانسکریت به زن اطلاق می گردیده و مفهوم آن یعنی دارنده فروغ راستی و پارسایی. که امروز فقط واژه بانو به جا مانده است. ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

1196 ریثه سیه بانو در زبان سانسکریت به زن اطلاق می گردیده و مفهوم آن یعنی دارنده فروغ راستی و پارسایی. ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

1197 به نوعی ادرار گاو گویند که در قدیم به علت داشتن آمونیاک برای زنی که فرزندش را سقط کرده بود به عنوان نوشیدنی تجویز می شده است. ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

1198 نارسیسیسم از ریشه لغت یونانی نارسیس گرفته شده و به معنای خود شیفتگی است ، بعنی عشق بسیار زیبا به خود و عاشق و شیفته خویشتن شدن و خود را بهترین دیدن. ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

1199 مهمترین سوغات و غذای محلی زرند عبارتند از کلمپه، بزقرمه، کماچ سهن، نان روغن جوشی، چلو گوشت زرندی و سیریزی ، سوهان ، پسته سیریز و پته که نوعی رومیزی ... ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

1200 طولانی ترین عمر متعلق به یک نوع کرم لوله ای میکروسکپی به نام نماتود است که اخیراً در سیبری به صورت یخ زده و منجمد کشف گردیده که بعد از ۴۲ هزار سال ب ... ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

1201 نماتود، نام یک نوع کرم لوله ای میکروسکپی که در سیبری به صورت یخ زده و منجمد کشف شده که بعد از ۴۲ هزار سال بیدار گردیده و به زندگیش ادامه می دهد. ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

1202