برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی مقدسی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 در میان گذاشتن چیزی با کسی@@@@ ١٣٩٨/١١/٠٨
|

2 مگس ها
١٣٩٨/١٠/٠٣
|

3 A very old traditional story from a particular place
that was originally passed on to people in a spoken form
١٣٩٨/٠٩/١٢
|

4 Find out
١٣٩٨/٠٧/١٦
|

5 connect in
متصل است
١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

6 @ با مشتری وقت گذاشتن @
١٣٩٨/٠٦/٣٠
|