برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

جهانبخش مرادی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 شگفت انگیز ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

2 افراطی ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

3 متحمل شدن ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

4 درمعرض قرار گرفتن ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

5 مرتب و منظم ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

6 اعدام ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

7 تحلیل ، سنتز کردن ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

8 کمیته پارلمانی ، انجمن حزبی ، سران حزب ١٣٩٩/٠١/٢١
|

9 مملکت‌داری ١٣٩٩/٠١/٢١
|

10 زمیندار ١٣٩٩/٠١/٢١
|