انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

شهریار آریابد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 قوانین عالی اجتماعی داتاهای پهرم هازمانی ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

2 نظارت عالیه برترین نگریستار ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

3 خدمات اجتماعی عام المنفعه زاوریهای هازمانی سودهمگانی ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

4 مرتکبان جنایات جنگی پیشاران تبهکاریهای رزمیک ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

5 مرتکبین قتل عام دسته جمعی پیشاران کشتار گروهی ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

6 احسنت در پارسی " افدستا" در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

7 مرتکب در پارسی پیشار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
پیشاران = مرتکبین
١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

8 مرتبط در پهلوی " پتوستpatvast " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
پتوستان = مرتبطین
١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

9 مربی در پارسی " پرورتار" ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

10 مراقب در پارسی " پایشگر " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
پایش = مراقبت
پایندگان ، پایشگران= مراقبین
١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

11 ممارست این واژه تازی شده واژه پهلوی " مروستن " به چم تمرین کردن است ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

12 مرتع در پهلوی " واستر ، راغ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

13 مر این واژه تازی شده واژه پهلوی " مرکmarak " به چم بار ، کرت می باشد ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

14 مذبح در پارسی " کرپانگاه " ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

15 جامعه شناسی در پارسی " هازه شناسی ، چپیره شناسی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
هازه ، هازمان = جامعه
١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

16 مدیرکل در پارسی " سرراینیتار ، سر راستار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
سر رایشور
١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

17 مدیرعامل در پارسی " ورزیتار "در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
راینیتار کارگزار
راستارکارگزار
١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

18 مدهوش واژه های دیگر پارسی " سترت ، هاژی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

19 مختصات در پارسی " ویژیدگان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

20 مردود در پارسی " مولیده " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

21 مرخم در پارسی " آژیانه " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

22 مرحوم در پارسی " هو فرورتhofarvart ، ویترکvitartak " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

23 طلاب حوزه علمیه قم در پارسی " هاوشتان دانشکده چیستایی گشم"
هاوشت = طلبه
چیستا = علم
١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

24 مدخل در پهلوی " ویتار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

25 مددکار یارمند ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

26 مدارس دینی در پهلوی " هرپاتستان ها " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

27 مخیلات در پارسی " گمانیده ها " ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

28 خلوت در پارسی" نهفت " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

29 خلخال در پارسی " پای اورنگ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

30 مخمل در پارسی " کمخا kamkha " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

31 دوره جاهلیت دورک کانایی ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

32 اختصاصی در پارسی " ویژاندن " به چم خصوصی کردن ،ویژه خود ساختن ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

33 مخروط در پارسی " سروین " ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

34 مخدوش در پارسی " خراشدار " ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

35 مخدرات در پارسی " پردگیان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

36 مختلف الاصل در پارسی " یوت گهر " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

37 مختلف الاخلاق در پارسی " یوت خوی" در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

38 مخترع در اوستا " کبادور kobador " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

39 مخمر در پارسی " خازا ، سرشته " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

40 شورای عالی انقلاب فرهنگی رایشکده پهرم رستاخیز فرهنگی ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

41 مجمع عالی قضات انجمن پهرم داوران ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

42 محکمه الهی دادگاه خدایی ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

43 یا محول الحول و الاحوال ای دگرگون کننده پیرامون و جاورها ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

44 مخالفت کردن در پارسی " پترنیدن " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
پتیرکان= همیستاران = مخالفان
پتیرک= مخالف
١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

45 محوطه در پارسی " پرکان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

46 محکوم در پهلوی " ایراخت " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

47 محفل در پارسی " ارسن ، آیشگاه ، جرگ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

48 محصور در پارسی " پروندیش "در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

49 جلیقه در پارسی " برگستوان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

50 محرک در اوستا " موتار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

51 محدودیت در پارسی " مرزینی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

52 محدث در پارسی " سرواینده " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
سروایندگان = محدثین
١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

53 محترم در پارسی " آزرم دار ، فرنافت " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

54 محارم در پهلوی " استیکان ostikan " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

55 متوسل در پارسی " آگش " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

56 متوجهات در پارسی " نمیدگان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

57 متوجه در پارسی " نمیده " از بن نمیدن ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
نمیدگان = متوجهات
١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

58 متناهی در پارسی " پایاندار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

59 متمسک در پارسسی " آگسار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

60 متلاشی در پهلوی " فرکست farakast " که گفته می شود واژه فکستنی پارسی نیز از همین ریشه می باشد، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ... ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

61 متقلب در پارسی " دگل ور ، دگلباز " واژه دگل همان دغل می باشد ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

62 متغیر در پارسی " ورتناک " از بن ورتیدن ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

63 متخلخل در پارسی " روزندار ، کاوکدار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

64 خلا در پارسی " کاوک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

65 متخاصم در پارسی " کینگر " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو
کینورز
١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

66 مثلث در پارسی " تریز " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

67 متجاوز در پهلوی " ویهزک vihezak " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٣١
|

68 مجانس در پارسی " همگن " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٣١
|

69 متالیک در پارسی " توپالیک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
متال = فلز = توپال
١٣٩٨/٠١/٣١
|

70 بخار در پهلوی " کوپ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٣١
|

71 مبلغ mablagh در پارسی " پزوارش ، رساد "
mobalegh در پارسی " رساننده "
در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
١٣٩٨/٠١/٣١
|

72 مبطل در پارسی پترانگر paterangar " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٣١
|

73 مبرهن در پارسی " پروهان دار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٣١
|

74 مامور فرمانور ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

75 مودب در پارسی " فرهیختار ، فرهدار " ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

76 موتلف در پارسی " یگانستگ " از بن یگانستن به چم هم پیمان شدن ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

77 ماهی مرکب در پارسی " ماهی زکاب " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

78 مانع در پهلوی " سپز sepoz" در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
موانع = سپزها
ممانعت =سپزیدن
١٣٩٨/٠١/٢٧
|

79 ماهی قباد ماهی کوات ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

80 مالیخولیا در پارسی " سیاه دریم " گونه ای بیماری روانی که از پندار های خام برمی آید.در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

81 مالک در پارسی " داشتار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

82 مال پرست در پارسی " هیرپرست " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

83 مال در پهلوی " هیر ، آورتاک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

84 ماده در پهلوی " ماتک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
ماتکان = مواد
١٣٩٨/٠١/٢٦
|

85 لیزر پارسی " فراتاو " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

86 لیتوگرافی در پارسی " سنگ نگاری ، چاپ سنگی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

87 لهو در پارسی " ماژ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

88 لوبیا در پارسی " تلک tolek " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
تلک سرخ = لوبیا قرمز
تلک بوبردی = لوبیا بلبلی
١٣٩٨/٠١/٢٦
|

89 لمس در پارسی " پسودن به چم دست مالیدن ، بی سهش به چم بی حسی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

90 لکنت در پهلوی " ژودش jodesh ، تمندگی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

91 افتتاح بازگشایی ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

92 تلقیح مصنوعی در پارسی " بارورسازی ساختگی ،وپیک دستی "
وپیک در پهلوی به چم لقاح
١٣٩٨/٠١/٢٦
|

93 لقاح در پهلوی " وپیک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

94 لغز در پارسی " پردک ، آک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
آک گوی = لغز خواندن
١٣٩٨/٠١/٢٦
|

95 لعاب در پارسی " گلیز ، خیوک ، پت " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
پتدار ، گلیزدار = لعابدار
١٣٩٨/٠١/٢٦
|

96 لطایف الحیل در پارس " ترفندهای نغز" در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

97 لطایف در پارسی " نغزها " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

98 صمغ در پارسی " ژد " در نسک: فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

99 لژیون در پارسی " گند gond " در نسک: فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
لژیونر = گندور
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

100 لحظات در پارسی " لخت ها " از لخت lakht
لحظه ای = لختی
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

101 لج در پارسی " وستاری ، ستیهش "
لجباز = وستار
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

102 گیتار واژه پیشنهادی پارسی " شش تار " ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

103 digital در پارسی " انگشتال " از ساخته های استاد گرامی ، آقای میر جلال الدین کزازی.
در پارسی پسوند " ال " همانند انگلیسی بسیار پرکاربرد می باشد ، مانند : ...
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

104 رتبه در پهلوی " رچن rochan " برابر با واژه انگلیسی grade ، در نسک: فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
رچنبندی = رتبه بندی ، درجه ...
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

105 گاراژ در پارسی " پاساد " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

106 گارد در پارسی " پاتار ، پاسپا " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

107 کیسه در پارسی " گوال ، هنبان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
گوال هوا = کیسه هوا
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

108 کنف در پارسی " کنپ kanap " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

109 کنتاکت در پهلوی و پارسی " پرماس " به چم اتصال و تماس گرفتن است ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
کنتاکتور = پرماسار
کنت ...
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

110 کمد در پهلوی " تونک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

111 کمان حلاجی در پارسی " لورک ، شفشاهنگ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

112 وباء در پهلوی " ریتاک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

113 کفالت در پهلوی " بریستاری " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

114 کفال در پارسی " سرماهی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

115 کساد در پارسی " بی رواگ " به چم بی رونقی ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

116 مسیر در پهلوی " وتیرگ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

117 کروکودیل در پارسی " گاویال " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

118 کرنش در پارسی " خمش " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
خمیدن = کرنش کردن
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

119 کربق در پارسی " کربک" در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

120 یاشار در پارسی " پایا ، پاینده " ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

121 کافئین در پارسی " بنگهر bangohar " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

122 کتک خور در پارسی " لت خور " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

123 مثبت در پارسی " هایی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

124 کتان در پراسی " بزرک bazrak " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

125 حنظل در پارسی " کپست kapast " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

126 کالسکه در پهلوی " ورتیون " درنسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
ورتیونران = کالسکه چی
١٣٩٨/٠١/٢٢
|

127 مجازی در پهلوی " اهستیک ahastik " ، اهستی
فضای مجازی = اسپاش اهستی
١٣٩٨/٠١/٢٢
|

128 کازینو در پارسی " منگیاکده ، منگسرا " درنسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

129 کار مجازی در پهلوی " اهستکار " ، اهست ahast به چم غیر حقیقی ، مجازی ، درنسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

130 الکتروکاردیوگرافی در پارسی " گش نگاری کهربایی" ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

131 کاردیولوژی در پارسی " گش شناسی " درنسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

132 الکتروکاردیو گرافی در پارسی " گش نگاری کهربایی " درنسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
کاردیو گرافی = گش نگاری
١٣٩٨/٠١/٢٢
|

133 کاتالوگ در پارسی " پهرستار " درنسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

134 کاپوت در پارسی " پوشن " درنسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

135 قهر در پارسی افزون بر خشم گ غژم ، غراش ، دژند " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
قهراً = غراشی ، دژندی
قهر آمیز = د ...
١٣٩٨/٠١/٢١
|

136 قومس در پارسی " کومش " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢١
|

137 قوطی در پارسی " کیوت " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢١
|

138 قناری در پارسی " پیاک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢١
|

139 قنادی در پارسی " پانیذگری ، غندگری " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو ١٣٩٨/٠١/٢١
|

140 قناس در پارسی " کژ ، کولگ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
قناسی = کولگی ، کژی
١٣٩٨/٠١/٢١
|

141 قنداق در پارسی " پاوند " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو ١٣٩٨/٠١/٢١
|

142 قلوه سنگ در پارسی " گرده سنگ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو ١٣٩٨/٠١/٢١
|

143 قهوه خانه در پارسی " بنکخانه " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
قهوه ساز = بنک ساز
قهوه چی = بنکور
١٣٩٨/٠١/٢١
|

144 قلقلی دگرگون شده واژه پارسی " غلغلی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو ١٣٩٨/٠١/٢١
|

145 قفقاز دگرگون شده واژه پهلوی " گابگه " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
١٣٩٨/٠١/٢١
|

146 قطعی در پارسی " تاشتی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو
بطور قطع = تاشتکی
١٣٩٨/٠١/٢١
|

147 قطعات یدکی در پارسی " پالادگان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو ١٣٩٨/٠١/٢١
|

148 قطران در پارسی " کتران " به چم شیره درخت ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو ١٣٩٨/٠١/٢١
|

149 قطبش در پارسی " میخش " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو
قطبش پذیری = میخش پذیری
١٣٩٨/٠١/٢١
|

150 قیراندود در پارسی " گژف اندود " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
قیرگون = گژفگون
قیرپاش = گژف پاش
١٣٩٨/٠١/٢١
|

151 قیچک ترکی شده واژه پارسی " غژک ، پکاوچ "، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو ١٣٩٨/٠١/٢١
|

152 بی خبر در پارسی " بی ویچار " ١٣٩٨/٠١/٢١
|

153 یراق در پارسی " زینه " ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

154 ابزار و یراق در پارسی " افزار و زینه " ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

155 قروت در پهلوی " پینوک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
سیاه پینوک = قراقروت
١٣٩٨/٠١/٢٠
|

156 قرینه در پارسی " جور ، اخت " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
جوران ، هم اخت = قراین
١٣٩٨/٠١/٢٠
|

157 قرائت در پارسی " خوانش " ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

158 زغال اخته در پارسی " ژگال اخته " ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

159 قدقد نادرست نویسی واژه " غدغد " پارسی ، پس از چیرگی تازیان و ترکان آلتایی بسیاری از آواها و واژگان پارسی ریخت ترکی و تازی بخود گرفتند ، مانند :
اواو = ...
١٣٩٨/٠١/٢٠
|

160 قدرقدرت در پارسی " ابر توان ، ابر پادیاوند" ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

161 قالب گیری قالب :نادرست نویسی واژه " کارپ ، کرپ " پارسی ، در نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
کارپ گیری = قالب گیری
کارپ زدن = ...
١٣٩٨/٠١/٢٠
|

162 قابل تبدیل در پارسی " ورتیدنی ، ورتش پذیر " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/١٩
|

163 فیزیکدان در پارسی " گیتیکدان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/١٩
|

164 فوران در پارسی " فشانش " از بن فشاندن ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/١٩
|

165 قاطع در اوستا " هایان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/١٩
|

166 قاروره در پارسی " پیشار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/١٩
|

167 قارچ درست ان در پارسی " غارچ " است ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/١٩
|

168 فلزات در پارسی " توپال ها " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
فلزات قلیایی = توپال های شخاری
١٣٩٨/٠١/١٩
|

169 فطیر در پارسی " خشکنا " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/١٩
|

170 فرمول در پارسی " نمودک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/١٩
|

171 عرض جغرافیایی در پارسی" پهنای گیتایی " ١٣٩٨/٠١/١٩
|

172 عقل کل در پارسی " خرد نخست ، پارن خرد " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/١٩
|

173 عشقه در پارسی " پاپیچال " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/١٩
|

174 فرات در پهلوی " هوفراتو " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/١٩
|

175 فانسقه در پارسی "فشنگدان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/١٩
|

176 فرش در پهلوی " پوپ ، ویسترگ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/١٩
|

177 فرعی در پهلوی " ستاکیsotaki " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/١٩
|

178 قرقره در پارسی " غرغره " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/١٨
|

179 غایب در پهلوی " اونaven، اوناک avenak " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/١٨
|

180 عیدی در پهلوی " نیوک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/١٨
|

181 عوض کردن در پارسی " ورتنیدن " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/١٨
|

182 مکانیک در پارسی " فندشناسی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/١٧
|

183 بلبل در پارسی " بوبرد" در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/١٧
|

184 عنبیه در پارسی " رنگاور " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/١٧
|

185 علم غیب در پارسی " دانش نهفتگان" ١٣٩٨/٠١/١٧
|

186 جنتلمن فرهمند ١٣٩٨/٠١/١٧
|

187 حد نصاب در پارسی " ترازین " ، " مرزدار " ١٣٩٨/٠١/١٧
|

188 فتق در پارسی " فنج " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از الوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

189 قلاب در پارسی " چنگک " ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

190 عطسه پارسی تازی شده " اتسه " از " اتس " ، در پهلوی " شنوسک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از الوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

191 عصر طلایی در پارسی " دورک زرین " ، روزگار تلایی ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

192 عصر حجر قدیم در پارسی " دورک پارینه سنگی " ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

193 اعداد اعشاری در پارسی " شمارگان دهگانی " ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

194 عزب در پهلوی " وزک ، پیوارگ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از الوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

195 منی در پارسی " شوس " به چم آب گشنی ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از الوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

196 عروض در پهلوی " ویچست " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از الوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

197 عربون در پارسی " آرمون " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از الوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

198 عروج در پارسی " فراپویی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از الوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

199 مجهز در پارسی " وردک" به چم جهاز و " وردک دار " به چم مجهز ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از الوالقاسم پرتو .
وردکی ها = تجهیزات
١٣٩٨/٠١/٠٧
|

200 عاریه در پارسی " سپردگ ، سپنجی " ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

201 هودج در پارسی " هودگ " ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

202 ظاهر در پهلوی " پیتاک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
پیتاکیدن = ظاهر شدن
١٣٩٨/٠١/٠٦
|

203 متهم در پهلوی " پسمار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

204 حالت در پارسی " جاور " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
جاوری = حال
خوشجاوری = خوشحالی
جاورها = حالات
١٣٩٨/٠١/٠٦
|

205 طمطراق این واژه پارسی تازی شده " تراک و ترنب " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
ترنب = طم : بلندی و برجستگی
تراک = طر ...
١٣٩٨/٠١/٠٦
|

206 صدف در پهلوی " شسن " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

207 قی در پارسی " هراش " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
هراشیدن = قی کردن
١٣٩٨/٠١/٠٦
|

208 تشکر سپاسداری ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

209 پارس آوای سگ در پارسی " هاپ هاپ " است نه پارس ، پارس و پارسی نام سپند و ارزشمند در فرهنگ ایرانی می باشدکه افزون بر نام یک ویس بزرگ آریایی نام زبان شکوهم ... ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

210 واق در پارسی " هاپ هاپ " گفته می شود ،چنانکه به سگ در گفتار کودکانه و کوچه بازاری " هاپو " نیز گویند. ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

211 طق در پارسی " تغ تغ ، تخ تخ " آوای برخوردن چیزی به چیز دیگر که تازی شده آن طقمی باشد، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

212 طعمه در پهلوی " پایدام " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

213 طراق پارسی " تراک " تازی گشته ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
تراک تراک = طراق طراق، آوایی که از شکستن چیزی پدید آید.
١٣٩٨/٠١/٠٥
|

214 طراح در پهلوی " هنداختار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
هنداخ = طرح
١٣٩٨/٠١/٠٥
|

215 طبقه اجتماعی در پهلوی " پشک ، کاست " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
وینارتار کاستی = نظام طبقاتی
١٣٩٨/٠١/٠٥
|

216 انرژی در پهلوی " اژ ozh " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو "
با اژ = با انرژی
اژزا = انرژی زا
١٣٩٨/٠١/٠٥
|

217 طبق کش در پارسی " تپگ کش "
تپگ دار ، تپودار =مطبق ، دارای اشکوب
١٣٩٨/٠١/٠٥
|

218 طاق کسری در پارسی " تاگ خسرو " ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

219 طاقدار در پارسی " تاگدار " ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

220 طاق نصرت در پارسی " تاک پیروزی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

221 ضایعه در پهلوی " تبست tabast " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
تبست ها = ضایعات
١٣٩٨/٠١/٠٣
|

222 قالب در پارسی " تپنک topank " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

223 صمیمی در پهلوی " ویستاخ ، خواتیک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
ویستاخی = صمیمیت
١٣٩٨/٠١/٠٣
|

224 ضحا در پارسی " چاشت " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

225 صلا تازی شده پارسی " هلا " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

226 صریح در پارسی رک ، رشناک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

227 صراحی در پارسی " تنگ tong، تکوکtagok " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

228 صافی در پارسی " تنگبیز " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

229 صافکار در پارسی " پخکار " کسی که پخی و کژی ها را بهینه می کند ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
پخکاری = صافکاری
١٣٩٨/٠١/٠٣
|

230 صراط تازی شده واژه پهلوی " سرات " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
سرات چینوت = صراط مستقیم
١٣٩٨/٠١/٠٣
|

231 صدقه در پهلوی " داشن " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

232 صابون در پارسی " برهو barho " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

233 شأن در پارسی " سپاوگ ، پایگاه " ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

234 شئون در پارسی " سپاوگان ، پایگاه ها " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

235 عدسی در پهلوی " وینوک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
وینوک چشمی = عدسی چشمی
وینوک گوژ = عدسی محدب
١٣٩٨/٠١/٠٣
|

236 شمعک در پارسی : سپندارک = شمع کوچک
پادیر گ = ستون
١٣٩٨/٠١/٠٣
|

237 شعله در پهلوی " وخش " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
وخشان = شعله ور
شعله ورشدن = وخشیدن
١٣٩٨/٠١/٠٣
|

238 شعبه در پهلوی " اوارک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

239 تضامنی در پارسی " پایندی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
هنبازینک پایندی = شرکت تضامنی
١٣٩٨/٠١/٠٢
|

240 عیار در پهلوی " اپار apar " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
١٣٩٨/٠١/٠٢
|

241 عمو نوروز در گذر روزگاران واژگان پارسی دگرگونی های بسیار پیدا کرده و " پاپانوروز " یکی از آن واژگان است .
- در فرنگی " پاپانوئل "
- در پارسی نوین " باب ...
١٣٩٧/١٢/٢٩
|

242 تکثیر فزونش ، بسش : از بن بسیدن .
فزونگرایی = تکثر
١٣٩٧/١٢/٢٩
|

243 سیلو در پارسی " پرخو ، خنبگ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٢٩
|

244 سیکل در پهلوی " دورک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٢٩
|

245 سیمان در پهلوی " ساخن " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٢٩
|

246 سهام در پهلوی " زون zovan ، ذانگ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
زوندار = سهامدار
هنبازیک زونی = شرکت سهامی
١٣٩٧/١٢/٢٩
|

247 سونات در پهلوی " نواک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٢٩
|

248 سوفسطایی در پهلوی " زپاکانگر " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابو القاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢٩
|

249 قلیا در پهلوی " شخار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
شخاری = قلیایی
گهر شخاری = جوهر قلیایی
١٣٩٧/١٢/٢٧
|

250 سندروس در پهلوی " پیگال " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢٧
|

251 سنبوق در پهلوی " سنبک " به چم کرجی و زورق در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢٧
|

252 آسفالت در پهلوی " گزپ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢٧
|

253 سماور در پارسی " جوشار" ١٣٩٧/١٢/٢٧
|

254 سمسار در پهلوی " سپسار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢٧
|

255 نعنا در پهلوی " نانوک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢٧
|

256 قطاب در پهلوی " سنبوسک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢٧
|

257 سکه در پهلوی " پرک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
پرکیدن = ضرب سکه
١٣٩٧/١٢/٢٧
|

258 سفسطه در پهلوی " زپاکان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢٧
|

259 سرویس در پهلوی " زاوری ، پرستک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
زاوریدن = سرویس دادن ، ارائه خدمت
خودزاوری - سلف سر ...
١٣٩٧/١٢/٢٧
|

260 وصال در پارسی " رسش " از بن رسیدن .
همرسش = بهم رسیدن
١٣٩٧/١٢/٢٧
|

261 منفی در پارسی " نایی " در نسک: فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
ناییدن = منفی کردن ، منتفی
نایش = نفی
نایاگرایی = منفی بافی
١٣٩٧/١٢/٢٧
|

262 سنت در پهلوی " چنب " در نسک: فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٢٧
|

263 ساقیگری در پارسی " چمانیگری " در نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
چمانیگران = ساقیان
١٣٩٧/١٢/٢٦
|

264 ساقین در پارسی " دوساگ " در نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
ساگ بلند = ساق بلند
ساگ دار = ساقدار
١٣٩٧/١٢/٢٦
|

265 ساقط در پارسی " شخیدن " در نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
شخید = ساقط کرد
١٣٩٧/١٢/٢٦
|

266 ساق پا در پارسی " ساگ پا " در نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢٦
|

267 ژئوپلیتیک در پهلوی " بوم ویناریک " در نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢٦
|

268 زیارت در پهلوی " مسینش " از بن مسیدن ، درنسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
مسیتگاه=زیارتگاه
١٣٩٧/١٢/٢٥
|

269 زرقان در پارسی " زرگان " ، درنسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢٥
|

270 رفیق در پارسی " همرای " نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

271 رواق در پارسی " ستاوند " نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

272 روز ازل در پهلوی " روز اسر " نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

273 زیتون در پهلوی " زیت " نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

274 رقیب در پهلوی " همال " نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

275 رقاص در پهلوی "وشتنده " از بن وشتن به چم پایکوبی کردن، نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
وشتان = رقصان
وشتندگان = رقاصان
١٣٩٧/١٢/٢٢
|

276 رفاه در پهلوی " دروت " نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
دروت هازمانی = رفاه اجتماعی
فراهمش هازمانی = تامین هازمانی
١٣٩٧/١٢/٢٢
|

277 رغبت در پهلوی " یازش " از بن یازیدن نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

278 مطلق در پهلوی " آپچک " نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
نمی آپچک = رطوبت مطلق
فرمانروایی آپچکی = حکومت مطلقه
١٣٩٧/١٢/٢٢
|

279 شفاف در پهلوی " سهیک " نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

280 کنایه در پارسی " گواژش " از بن گواژیدن ، نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

281 رشید در پارسی " گوالیده " نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

282 اسفنجان در پارسی " سپندگان " است که به چم جای سپندو پاک می باشد و در پی دگردیسی زبان پارسی به اسپندگان و اسفنجان دگرگون شده است . ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

283 رقص در پهلوی " وشت " ، نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
وشتیدن = رقصیدن
وشتان = رقصان
١٣٩٧/١٢/٢١
|

284 دافع در پارسی " رانا ، سپوزک " ، نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
رانای بدی = دافع شر
١٣٩٧/١٢/٢١
|

285 دجال در پارسی " ددسار " ، نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢١
|

286 خوشحال " شادبهر " ، نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢١
|

287 خنثی این واژه تازی شده " خنزک " پهلوی است ، نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
خنزکیدن = خنثی سازی ، خنثی کردن
١٣٩٧/١٢/٢١
|

288 منطق در پهلوی " کرویز " ، نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢١
|

289 دلال در پهلوی " داسار " ، نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
داساری = دلالی ، سوداگری
١٣٩٧/١٢/٢١
|

290 دقت در پهلوی " نزومانش " از بن نزومانیدن ، نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
نزومان = دقیق
نزومانیدن = دقت کردن
پا ...
١٣٩٧/١٢/٢١
|

291 خلاف در پارسی " ناروا " ، نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
نارواکاری = خلاف کاری
نارواگری = تخلف
داتاز ناروایی = خل ...
١٣٩٧/١٢/٢١
|

292 خلاء در پارسی " تهیک " ، نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢١
|

293 تعطیل در پارسی " هشتن ، فرویش " ، نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
هشتیدن = تعطیل کردن
هشتاندن = به تعطیلی کشاندن
١٣٩٧/١٢/٢١
|

294 مونتاژ در پارسی " همبندی ئ" ، نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢١
|

295 خرطوم در پارسی " شنگرک " ، نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢١
|

296 خائن در پهلوی " دند" در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
دندیدن = خیانت کردن
دندش = خیانت
١٣٩٧/١٢/٢٠
|

297 حوضچه در پارسی " تالابک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

298 حوصله در پهلوی " نیخشادش ، شگانک ، کژار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

299 حلیم درست این واژه در پارسی " هلیم " است ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

300 حلول در پهلوی " خلش " به چم رخنه ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
خلیدن = حلول کردن ، رخنه کردن
١٣٩٧/١٢/٢٠
|

301 موازن در پارسی " همسنگ ، همتراز "
همترازی یا همسنگی = موازنه
١٣٩٧/١٢/١٩
|

302 تشریفاتی در پارسی " زیبش گرایی " یار پایبند به زیبش ١٣٩٧/١٢/١٩
|

303 جولقی در پارسی " گوالگی " کلندر پشمینه پوش و گوال به دوش، درنسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٩
|

304 جهاد در پهلوی " ارتیک " درنسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
ارتیک بزرگ = جهاد اکبر
ارتیک کوچک = جهاد اصغر
ارتیک راه ...
١٣٩٧/١٢/١٩
|

305 جو در پارسی " ویو ، پناد " درنسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
دگرگونی پنادی یا ویوی = تغییرات جوی
١٣٩٧/١٢/١٩
|

306 جناس در پهلوی " گناد " از بن گن به چم جنس و نوع ، در نسک " فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابئالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٩
|

307 جنایت در پهلوی " ریپتکی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٩
|

308 حج در پهلوی " هنج " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
هنجیدن = به حج رفتن
هنجی = حاجی
١٣٩٧/١٢/١٩
|

309 حرارت دادن در پارسی " تفتن " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٩
|

310 حشیش در پهلوی " هاسیس " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
در پارسی " خس "
١٣٩٧/١٢/١٩
|

311 چارطاقی در پارسی " چهارتاکی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٩
|

312 جمجمه در پهلوی " کدفت ، مسترگ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٩
|

313 جعفری این واژه تازی شده " گفری " پارسی است ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٩
|

314 چاتمه در پهلوی " چیتک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
چیتک فنگ = چاتمه فنگ
١٣٩٧/١٢/١٩
|

315 جاهل در پهلوی " کانا " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
کانایش = جهالت
١٣٩٧/١٢/١٩
|

316 خمیر در پارسی " خاز " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٩
|

317 جزوه در پارسی " ورشیم " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٩
|

318 ثبت اسناد در پارسی " آگاشت گتگ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٩
|

319 تهمت پارسی " سپزگی ، چفته " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٩
|

320 حمایل در پارسی " برآویز " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٩
|

321 توقف " درنگیدن " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٩
|

322 تفسیر افزون بر واژه " زند " واژه " هویداگری " نیز به چم تفسیر می باشد.
هویدا = آشکار
١٣٩٧/١٢/١٦
|

323 توابین در پهلوی و اوستا " پتیت یا پتت" به چم توبه می باشد از اینرو " پتتگر " به چم توبه کننده و " پتتگران " به چم توابین بکار می رود،از نسک " فرهنگ برابرهای ... ١٣٩٧/١٢/١٦
|

324 تناوب در پارسی " پستایش " از بن پستاییدن به چم به نوبت انجام دادن ، از نسک " فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٦
|

325 تمرکز در پارسی " وندساری " از نسک " فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
وندسارگرایی = تمرکز گرایی
برپایه نسک اوستا می توان واژه " ...
١٣٩٧/١٢/١٦
|

326 طلاق در پهلوی " هلش helesh " از نسک " فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
هلیدن = طلاق دادن
هلیده = مطلقه
١٣٩٧/١٢/١٦
|

327 تمایز در پارسی " ناسانی " از نسک " فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٦
|

328 تماشا در پارسی " بینش "
تماشاچی = بینشگر
تماشاخانه = بینش سرا
١٣٩٧/١٢/١٦
|

329 تلخیص کردن در پارسی " ژاویدن " از نسک " فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
ژاوشگر =خلاصه ککنده
١٣٩٧/١٢/١٦
|

330 خلاصه در پهلوی " ژاو " از نسک " فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٦
|

331 تقلبی در پارسی " ناسرگی " در نسک :فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
١٣٩٧/١٢/١٥
|

332 واق واق آوای سگ در زبان پارسی " هاپ هاپ " درست است ، که در گویش توده ها با سگ هاپو گویند. ١٣٩٧/١٢/١٥
|

333 تفاوت در پهلوی " بونش" در نسک :فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
بوناندن = تفاوت گذاشتن
بونیدن = تفاوت داشتن
١٣٩٧/١٢/١٥
|

334 تعویق در پارسی " واپساندن" در نسک :فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٥
|

335 تعمیر در پهلوی " نیسارش " در نسک :فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٥
|

336 تعلیق در پهلوی " آگیش " در نسک :فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٥
|

337 تعلیم در پهلوی " آموک " در نسک :فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٥
|

338 رگلاژ در پهلوی " پتمانش" در نسک :فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٥
|

339 تقویم در پهلوی " زیگ " در نسک :فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٥
|

340 تقلید در پارسی " خمانش " از بن خمانیدن ،در نسک :فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
خمانشگر= مقلد
١٣٩٧/١٢/١٥
|

341 حقیقت در پارسی " آمیغ ، اور evar " در نسک :فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
اوری=رئالی = حقیقی
اورگر = رئالیست = حقیفت گرا
ا ...
١٣٩٧/١٢/١٥
|

342 رامق در پارسی " رامگ " در نسک " فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. به چم توشمند ١٣٩٧/١٢/١٥
|

343 بهادر این واژه یک نام مغولی است که در "اولان باتور (جای دلیران) " پایتخت مغولستان دیده می شود ، و در پارسی :باتور به بهادر دگرگون شده و با هیچ واژه هندوار ... ١٣٩٧/١٢/١٥
|

344 دایان هر گفته و نوشته ای باید دانش پایه باشد تا ماندگار و جاودانه شود ،واژه " دایان " به هیچ روی واژه ای ایرانی نیست که بتوان بر روی یک ایران گذاشت ، بلکه ... ١٣٩٧/١٢/١٥
|

345 تصمیم در پارسی " ویدایش " از بن ویداییدن " به چم تصمیم گرفتن : از نسک فرهنگ برابرهای پاسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٥
|

346 تذهیب در پارسی " زریابی" ١٣٩٧/١٢/١٥
|

347 پوتین در زبان پارسی برای گونه های کفش ، ایرانیان نام هایی گوناگون داشتند ، چراکه از نخستین مردمانی بودند که برای سازگاری با آب و هوای چندگانه کفشهای درخور ... ١٣٩٧/١٢/١٤
|

348 چکمه در پاارسی " موک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٤
|

349 تجمل در پارسی " زیبش" برابر نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
زیبش گرایی = تجمل گرایی
١٣٩٧/١٢/١٤
|

350 تامین در پهلوی " استوانش" از بن استوانیدن به چم تامین کردن : کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٣
|

351 پیشخدمت در پارسی " پیشیار" ١٣٩٧/١٢/١٣
|

352 باطل کردن در پارسی " ستردن " برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٢
|

353 ایمان در پهلوی " گروش " برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٢
|

354 ایمن کردن در پهلوی " ارمندیدن " برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٢
|

355 ایثار در پهلوی " هدمان " برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٢
|

356 ائتلاف در پارسی " یگانستن "برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٢
|

357 اوقاف در پهلوی " درستادها " در اوستا " روانکان ، برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
رایشکده برتر درستادها= شورای عالی اوقاف
١٣٩٧/١٢/١٢
|

358 ازون برون در پارسی " پوزه دراز ، بینی دراز " برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٢
|

359 انبساط در پهلوی " ویستارش " برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٢
|

360 عام المنفعه در پهلوی " فراسودگ " برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٢
|

361 اموال منقول در پهلوی " دستکارگان " برابر نسک فرهنگ برابرهایپارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٢
|

362 اموال غیرمنقول در پهلوی " ویسان " برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٢
|

363 امانت در پهلوی " ایرمان " برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٢
|

364 لوح در پهلوی " پلمه " برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٢
|

365 ثبت در پهلوی " آگاشتن " برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٢
|

366 اعتراف در پارسی " خستو " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
خستویدن= اعتراف کردن
١٣٩٧/١٢/١١
|

367 اعتراف نامه در پارسی " خستونامه " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١١
|

368 اعتدال در پهلوی " پتمانش " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١١
|

369 اعتبار در پهلوی " ورسنگ ، ویچور " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
ورسنگ بایگی = اعتبار بانکی
١٣٩٧/١٢/١١
|

370 اطلاعیه در پهلوی " ازدنامه " از بن ازدنیدن به چم اطلاع دادن ، برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
ازدنش = اطلاع
١٣٩٧/١٢/١١
|

371 شرایط اضطراری در پارسی " سامه های ناگزیری " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١١
|

372 شرایط در پارسی " سامه ها" برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو ١٣٩٧/١٢/١١
|

373 اطاق عمل در پهلوی " کتک کرنتار ، کتک نیشکار " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١١
|

374 اطاق در پهلوی " کتک " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
پیشه وران کتک = اطاق اصناف
١٣٩٧/١٢/١١
|

375 اضافه کار در پارسی " بیشکار" برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو ١٣٩٧/١٢/١١
|

376 اصلاح قانون در پارسی " داتا ویرایی" برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو ١٣٩٧/١٢/١١
|

377 اصلاح نباتات در پارسی " گیاه ویرایی " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١١
|

378 اصلاحیه در پارسی " ویرایگ " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو
ویراینده = اصلاح کننده
١٣٩٧/١٢/١١
|

379 اشتها در پارسی " پژوهان " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١١
|

380 اشتراک در پهلوی " همی ، همباگی " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
همباگیک = اشتراکی
همباگی دانستارها = اشتراک اطلاعا ...
١٣٩٧/١٢/١١
|

381 اشتباه در پهلوی و پارسی " رمژک " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
رمژکیدن = اشتباه کردن
١٣٩٧/١٢/١١
|

382 شبح در پراسی " تاردیس " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١١
|

383 اسلاید در پارسی " نمایک " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١١
|

384 اردوگاه در پارسی " بونک " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
اردو یک واژه ترکی است
١٣٩٧/١٢/١١
|

385 مصدر در پهلوی " وچک " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١١
|

386 ارثیه در پارسی " مانداک " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١١
|

387 دوره در پهلوی " دورک " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١١
|

388 اداره کننده در پارسی "وینارتار " از بن وینارتن ١٣٩٧/١٢/١١
|

389 استقبال پذیراک ١٣٩٧/١٢/١١
|

390 صفرا در پهلوی " ویش " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو ١٣٩٧/١٢/١١
|

391 قمارباز در پارس" منگ باز" ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

392 آنالیزور در پارسی " واکاونده ، واکاوگر " ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

393 اتمام در پارسی " پساخت ، فرجامین . ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

394 واجبات در پارسی " بایاها " از بن بایستن به چم بایسته بودن ، واجب بودن. ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

395 عوارض در پارسی "گزیت ها " ، " ناخوشی ها" ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

396 مطالبات در پارسی " یوزش ها " از بن یوختن به چم طلب کردن است.
یوزشگر = خواهنده = مطالبه ککنده
١٣٩٧/١٢/٠٧
|

397 سناتور در پارسی " هموند نشیناد زبرگان " ، " زبروند" ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

398 مجلس سنا در پارسی " نشیناد زبرگان " یا مهستان بزرگان. ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

399 فلان در پارسی " باستار و بیسار " ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

400 اتوماسیون در پارسی " خودکاری" برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

401 اتهام در پارسی " سپزگی " برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

402 اجتماعات در پارسی " چپیرگان " و " هازمان " برابر فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه - جلد نخست از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

403 اتحادیه " باهماد " واژه نوساخت شاد روان احمد کسروی تبریزی.
١٣٩٧/١٢/٠٧
|

404 آریو برزن در ست این نام در زبان پارسی " آریو برزین " است ، ولی در ترزبانی نسک های یونانی به پارسی این کژی رخ داده و آریوبرزوس را آریو برزن برگردانده اند . ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

405 نهایت در پهلوی " افدم " ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

406 چندجانبه در پارسی " چندسویه "
چندسوگرایی = چندجانبه گرایی
١٣٩٧/١٢/٠٦
|

407 چارق در پارسی " پالیک" ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

408 برازجان در پارسی " گرازگان" : گراز نام جانوری مقدس در آیین مزدیسنا است که در اوستا به گونه " ویراز: آمده از اینرو این شهر را سرزمین گراز نام نهاده اند و تاز ... ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

409 قصر شیرین در پارسی " کاخ شیرین" : برابر تاریخ ایران در زمان ساسانیان (نوشته کریستین سن) خسرو جوان ساسانی پیش از تاجگذاری و شورش بهرام چوبین با شیرین ارمنی آشنا ... ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

410 چهرقان در پارسی " چهرگان " چهر یا چهره پارسی در اوستا �چیترا �آمده و بچم رخسار است و با پسوند گان به چم جای رخسار است. ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

411 اندوهجرد اندوهگرد= اندوهجرد: اندوه برابر است با درد و دژم و با پسوند �گرد� ساخته و یا آفریده اندوه معنا میدهد و در زبان تازی اندوهجرد شده است. ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

412 مهرنجان مهرانگان = مهرنجان :� میترا� در زبان اوستایی و مهر درپارسی بمعنای عهد و پیمان و فرشته نگاهبان در دین مزدیسنایی است و در اینجا بمعنای سرزمین پیمان ها ... ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

413 قندوز در پارسی " کهندژ " به چم کلات و دژ باستانی که پس از چیرگی تازیان " قندوز " شده است. ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

414 قبرس پارسی شده آن " کیبر " و یونانی آن " کیبروس" که در زبان تازی قبرس شده است. ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

415 مقدونیه پارسی شده آن " مکدونی" ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

416 قوچان در نسک های کهن پارسی به " خبوشان " نامور است که تازی آن " قوچان" شده . ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

417 تیرازیس این واژه یونانی شده " شیراز " بوده و به هیچ روی نام باستانی شیراز نمی باشد، نویسندگان یونانی همه نام های ایرانی را ریخت یونانی داده و در نوشتارهای ... ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

418 صائین قلعه در پارسی " شاهین کلات یا شاهین دژ " ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

419 زنجان در پارسی " زندیگان " این نام از سه بخش " زند: تفسیر اوستا ، یک : پسوند و ان پسوند جا و سرزمین که روهم به چم سرزمین مفسران اوستا می باشد .
زندیک ...
١٣٩٧/١٢/٠٥
|

420 طالقان در پارسی " تالگان " به چم سرزمین ویس تات و تالشی زبان. ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

421 زیاران سرزمین ویس دیلمی زیار ، مرداویچ زیاری یکی از ایرانیان میهن پرست و پایه گذار دودمان زیاریان و زنده کننده آیین های ناب ایرانی که در پی زدودن زبان و فره ... ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

422 سوسا " شوش" از نام خدای هتمتی ( ایلام ) بنام " این شوشیناگ " گرفته شده و سوسا یونانی شده آن می باشد و هرگز در فرهنگ ایرانی روایی نداشته است . در نسک ها ... ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

423 پوتیکارا در پهلوی " ارتکان " به چم چشمه پاک است که در زبان یونانی و مکدونی (مقدونی ) پوتیکارا شده و به هیچ روی ریشه ایرانی ندارد .
همانگونه که " ایساتیس " ...
١٣٩٧/١٢/٠٤
|

424 موجودات پدیدگان ،هستیان ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

425 پدافند کوتاه شده " پاد آفند " به چم رویارویی با آفند و تازش. ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

426 آفند تازش ، تاخت ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

427 توران " توران به چم سرزمین دلاوران " آریایی نژادان آنسوی آمودریا که به ساکاها نامور بودند و همواره با دیگر هم نژادان خویش برای زندگی برخوردار پیکار می ک ... ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

428 لاکچری سرخوش ،سرخوشانه، افدوار ( شگفت وار) ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

429 نئولیبرالیسم در پارسی " نوآزادگرایی ، نورستاگرایی " ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

430 حلوا در پارسی " پست post" ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

431 دکل در پارسی " فرسپ " ، همچنین تیرک یا دیرک .
فرسپ نفتی = دکل نفتی
١٣٩٧/١٢/٠٤
|

432 منطقه واژه پیشنهادی " کویاد koyad " از واژه کوی با پسوند جا و مکان " اد" به چم جای کوی و برزن ، در ایران هر شهر به چند بخش تقسیم می شود که عبارتند از: کو ... ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

433 خطرناک سهمناک ، سهمگین ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

434 معاهده در پهلوی " پدیستاگ " برابر فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی.
پدیستاگان = معاهدات
پدیستیدن= معاهده بستن
١٣٩٧/١٢/٠٤
|

435 دریاچه ارومیه در اوستا ، پهلوی و پارسی " چیچست " آمده ولی ارومیه نامی بیگانه است . ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

436 دریای خزر در پارسی " کاسپیان " که در لاتین کاسپین شده است ، این نام از یک ویس ایرانی بنام کاس پی یعنی کاسی های دشت نشین گرفته شده، کاسی ها یک ویس بزرگ باستانی ... ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

437 نسب " پروز " در شاهنامه فردوسی بزرگ. ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

438 جیره " بیستگان" در شاهنامه فردوسی بزرگ. ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

439 سوشیانت در اوستا سه تن رهایی بخش بنام های هوشیدر ، هوشیدر ماه و استوت ارت از پشت ایست واستر پسر اشو زرتشت سپیتمان می باشند و مادران آنها به ترتیب : سروتت فذر ... ١٣٩٧/١٢/٠١
|

440 مثبت اندیش در پارسی " وه اندیش ، به اندیش " کسی که اندیشه او نیرو بخش و افزاینده باشد . ١٣٩٧/١٢/٠١
|

441 رجحان در پهخلوی " اوپرتات " برابر نسک اردویراف نامه از رشید یاسمی. ١٣٩٧/١٢/٠١
|

442 سیج در پهلوی " سیچ " برابر نسک اردویراف نامه از رشید یاسمی.
أسیچ = بی رنج و محنت
١٣٩٧/١٢/٠١
|

443 معاصر در پهلوی " هنیام " برابر نسک اردویراف نامه از رشید یاسمی ١٣٩٧/١٢/٠١
|

444 موزه در پهلوی " موک " گونه ای کفش که در ترکی به آن چکمه گویند، برابر نسک اردویراف نامه از رشید یاسمی ١٣٩٧/١٢/٠١
|

445 کمال در پهلوی " هماک " برابر نسک اردویراف نامه از رشید یاسمی. ١٣٩٧/١٢/٠١
|

446 بلخ در پارسی باستان " باختریش " برابر سنگ نوشته های درایوش هخامنشی در پارسه (تخت جمشید). ١٣٩٧/١١/٣٠
|

447 مصر در پارسی باستان " مودرای " نام کشور پرآمون ها یا پسران آمون( فرعون ها) ، خدای مودرای باستان. ١٣٩٧/١١/٣٠
|

448 جادو در اوستا " یاتو " ١٣٩٧/١١/٣٠
|

449 هروآباد " هری آباد" به چم آبادی و روستای آریایی . ١٣٩٧/١١/٣٠
|

450 گیلوان در پهلوی " گیلپان " یا گیلبان به چم نگهبان سرزمین ومردم گیل ١٣٩٧/١١/٣٠
|

451 اوباش آشوبگران ١٣٩٧/١١/٣٠
|

452 موازات همراستا ١٣٩٧/١١/٢٩
|

453 جنوب غربی اواخشتر باختری ١٣٩٧/١١/٢٩
|

454 جنوب شرقی اواخشتر خاوری ١٣٩٧/١١/٢٩
|

455 شمال شرقی اپاختر خاوری ١٣٩٧/١١/٢٩
|

456 شمال غربی اپاختر باختری ١٣٩٧/١١/٢٩
|

457 اعضاء هموندان ١٣٩٧/١١/٢٩
|

458 ترویج در پارسی " رواگیدن " از بن رو ، رواگ به چم رواگ دادن .
رواگ کار = مروج
١٣٩٧/١١/٢٩
|

459 قباد این نام و این واژه ریشه در زبان و تاریخ ایران داردو هیچ پیوندی با واژه کوت تازی ندارد ، از سویی آبادیس یک رسانه ایرانی و ویژه پارسی زبانان است ، پس د ... ١٣٩٧/١١/٢٩
|

460 صندوق بین المللی پول در پارسی " تبنگوی اندرمرتیانی پول" ١٣٩٧/١١/٢٩
|

461 سازمان صنایع دفاع در پارسی " سازمان برساخت های پدافندی" وابسته به ورزیناد پدافند ( وزارت دفاع). ١٣٩٧/١١/٢٩
|

462 گیان در اوستا " ژین" در پهلوی " گیان " و در پارسی امروز به گونه "جان " بکار می رود که با واژه های زی ، زیو ، زیست ، زندگی ، ژیوار و زاتو هم ریشه می باشد. ... ١٣٩٧/١١/٢٨
|

463 قباد در پارسی " کوات " گویند که در زبان تازی قباد شده است.
کوی کوات = کیکوات = کیقباد
کواتیان = قبادیان
١٣٩٧/١١/٢٨
|

464 منزل در پهلوی " مانستان " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی با برگردان خانم مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٨
|

465 روم در پهلوی " هوروم" برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی با برگردان خانم مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٨
|

466 مستقر در پهلوی " مانیستن " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی با برگردان خانم مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٨
|

467 اخراج در پهلوی " پزدگی " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان خانم مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٨
|

468 روسیه کاربرد درست در پارسی " روس" است ، هر کشوری درخور زبان و فرهنگ کشور خود نام های بیگانه را بومی سازی می کند ، رویه ای که از روزگار باستان تاکنون برجای ... ١٣٩٧/١١/٢٨
|

469 صندوقچه در پارسی " تبنگوچه " ١٣٩٧/١١/٢٨
|

470 اهمال در پهلوی " سودگ " برابر فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٧
|

471 فهم در پهلوی " هزوارش ، اوزوارش " از بن هزواریدن به چم فهمیدن برابر فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی.
هزواریدن = فهماندن
١٣٩٧/١١/٢٧
|

472 آش در پهلوی " باگ " برابر فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی.
سپیدباگ " آش دوغ
باگ خور =آش خور
١٣٩٧/١١/٢٧
|

473 تعقیب در پهلوی " پزدینیدن " برابر فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٧
|

474 واقعی در پهلوی " ویزورد" برابر فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٧
|

475 فاسد در پهلوی " ونیستگ " برابر فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٧
|

476 توجه در پهلوی " ایاسش " از بن ایاسیدن به چم متوجه شدن، برابر فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی.
ایاسنده = توجه کننده
ای ...
١٣٩٧/١١/٢٧
|

477 متوجه شدن در پهلوی " ایاسیدن" برابر فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٧
|

478 فرقه در پهلوی " ریستگ " برابر فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٧
|

479 عیب در پهلوی " آهوگ " برابر فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٧
|

480 عهد در پهلوی " پدیستاگ " برابر فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٧
|

481 طرح در پهلوی " هنداختار " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی . ١٣٩٧/١١/٢٧
|

482 سری در پهلوی " رازیگ " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی.
١٣٩٧/١١/٢٧
|

483 جنگل درود بر هم میهنان فرهیخته
زبان و فرهنگ ناب آریایی ریشه در هزاران سال داشته و بدور از قوم ، قبیله ، فرقه ، تیره و تبار ، بنیادی روشن و سرچشمه ای ...
١٣٩٧/١١/٢٧
|

484 بشقاب در پهلوی " پدیشخوار" برابر نسک فرهنگ کوچک پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٧
|

485 اجاق در پهلوی " بریزن " برابر نسک فرهنگ کوچک پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٧
|

486 مسلح در پهلوی " زینیگ " و در پارسی " رزم افزاردار" برابر نسک فرهنگ کوچک پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٧
|

487 قرعه در پهلوی " ویزگ " برابر نسک فرهنگ کوچک پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٧
|

488 دایه در پهلوی " دایگ " برابر نسک فرهنگ کوچک پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٧
|

489 آبجو در پهلوی " وشگ " برابر نسک فرهنگ کوچک پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٧
|

490 ثروت در پهلوی " هیر " برابر کارنامه اردشیر پاپکان ساسانی و نگارش استاد بهرام فره وشی به چم ثروت و دارایی است و کسانی که در آتشکده ها برزارش ها (خیرات و نذ ... ١٣٩٧/١١/٢٧
|

491 ظرف در پارسی افزون بر " آوند " ، " کبارگ " نیز به چم ظرف می باشد برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٤
|

492 آش دوغ در پارسی " سپیدباگ " ١٣٩٧/١١/٢٤
|

493 فال در پهلوی " مروگ " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٤
|

494 علوفه در پهلوی " واستر " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٤
|

495 طویله در پهلوی " پهست " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٤
|

496 سطل در پهلوی " هیزگ : برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٤
|

497 مجبور در پهلوی " أچارگ" برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٤
|

498 میمون در پهلوی " کپیگ" برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٤
|

499 کتاب در پهلوی " نبیگ " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی.
در اوستا " نسک"
١٣٩٧/١١/٢٤
|

500 نقب در پهلوی " سوراگ " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٤
|

501 وجب در پهلوی " وژگ ، ویدست " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٤
|

502 توزین در پارسی " ترازش " از بن ترازیدن به چم وزن کردن ١٣٩٧/١١/٢٤
|

503 صدراعظم در پهلوی " بیدخش " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٤
|

504 هدیه در پهلوی " داسر " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٤
|

505 همنوع در پهلوی " هم سردگ " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی . ١٣٩٧/١١/٢٤
|

506 یقین در پهلوی " ایوار " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی ١٣٩٧/١١/٢٤
|

507 باوفا در پهلوی " ایکانگ " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی . ١٣٩٧/١١/٢٤
|

508 شغال در پهلوی " تورگ " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٤
|

509 بامعنی در پهلوی " چیمیگ " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٤
|

510 مخرب در پهلوی " زدار " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی ١٣٩٧/١١/٢٤
|

511 امتیاز در پهلوی " بهرگ " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٣
|

512 جرات در پهلوی " ایارش " از بن ایاریدن به چم جرات کردن است، برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٣
|

513 بلع در پهلوی و پارسی " اوبارش " از بن اوباریدن به چم بلعیدن است ، برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٣
|

514 بلور در پهلوی " آبگینگ " که همان آبگینه امروزی است، برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٣
|

515 جاری در پهلوی " روگ " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی
این واژه هم چیم واژه تچن و روان است.
١٣٩٧/١١/٢٣
|

516 جنگل در پهلوی " ویشگ " که در زبان پارسی بیشه شده است، برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی.
که از واژه می توان واژ ...
١٣٩٧/١١/٢٣
|

517 افعی در پهلوی " چیپاک ،شیباگ " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٣
|

518 خالص در پهلوی همچنین واژه " أگومگ" از بن گمیختن به چم آمیختن و آمیغ و ترکیب کردن گرفته شده و با پسوند منفی ساز " أ" به مفهوم خالص است ، برابر نسک فرهنگ ک ... ١٣٩٧/١١/٢٣
|

519 حیاتی در پهلوی " گیانی " از بن گیان (جان) برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید فخرایی.
١٣٩٧/١١/٢٣
|

520 پیش غذا در پهلوی " پیش پارگ" برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٣
|

521 بی حس در پهلوی " بی سهش " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٣
|

522 بی حرکت در پهلوی " اپی روگ " یا بی روگ ، أروگ ١٣٩٧/١١/٢٣
|

523 راکد در پهلوی " بی روگ " ١٣٩٧/١١/٢٣
|

524 صدمه در پهلوی " ویزایش " از بن ویزاییدن به چم آسیب و صدمه زدن می باشد، برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی.
بر هم ...
١٣٩٧/١١/٢٣
|

525 صخره در پهلوی " ویم " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٣
|

526 خروج در پهلوی " اوزنیگ" از بن اوزیدن به چم برون رفتن و خارج شدن است که واژه" اوزداهیک " به چم خارجی و بیگانه نیز از همین بنیاد می باشد، برابر نسک فرهنگ ک ... ١٣٩٧/١١/٢٣
|

527 مسرف در پهلوی " وانیگر " از ریشه وانی به چم اسراف کردن و تلف کردن آمده ، برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢١
|

528 غلبه در پهلوی " وانش " از بن وانیدن به چم غلبه کردن و چیره شده است ، برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢١
|

529 طناب در پهلوی " وندگ" برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢١
|

530 محافظ در پهلوی " داشتار " از بن داشتن برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢١
|

531 نبات در پهلوی " تبرزد" ١٣٩٧/١١/٢١
|

532 ناحیه در پهلوی " پاذگس یا پاگس " برا بر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی با برگردان خانم مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢١
|

533 تطهیر در پهلوی " پادیاب " برا بر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی با برگردان خانم مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢١
|

534 قول در پهلوی " پدست " هم به چم تعهد و هم قول ، برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی با برگردان خانم مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢١
|

535 تعهد در پهلوی " پدست" برا بر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی با برگردان خانم مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢١
|

536 مقیم در پهلوی " مانش " برا بر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی با برگردان خانم مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢١
|

537 قاقم در پهلوی " کاکم " برا بر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی با برگردان خانم مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢١
|

538 در حضور در پهلوی " هندمان " برا بر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی با برگردان خانم مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢١
|

539 ساروج در پهلوی " چاروگ" ١٣٩٧/١١/٢١
|

540 ابوی در اوستا " پیتر " ، در پهلوی " پاپ و پاپا " و در پارسی " باب و بابا"
مانند : پاپکان = بابکان ، پاپی =بابی
١٣٩٧/١١/٢١
|

541 رزق در پهلوی " روچیک " که همان روزیک یا روزی می باشد، این واژه به زبان تازی رفته و رزق شده ، برابر نسک فرهنگ واژه های فارسی در عربی نوشته محمدعلی امام ش ... ١٣٩٧/١١/١٨
|

542 آریوزاد زاده آریایی ١٣٩٧/١١/١٨
|

543 فریبرز در پهلوی : پری بزر " به چم دارای بلندی و قامت چون پریان، پری قامت ، خوش اندام . ١٣٩٧/١١/١٨
|

544 فرورتیش در پهلوی " پرورتیش " به چم پیشگام و پیشرو می باشد که از پیشوند فرا که در اوستا و پهلوی به گونه "پرور ، فرور " و واژه " تیش " به چم " گام" آمیخته و س ... ١٣٩٧/١١/١٧
|

545 رادبد به چم " نگهبان جوانمرد " ١٣٩٧/١١/١٧
|

546 نیکراد به چم " جوانمرد نیکوسرشت " ١٣٩٧/١١/١٧
|

547 سپندراد به چم " جوانمرد پاک و مقدس " ١٣٩٧/١١/١٧
|

548 کیارخ به چم " شاه چهر ، شاهرو " می باشد.
مانند : شاهرخ
١٣٩٧/١١/١٧
|

549 کیابد به چم " نگهبان شاه ، پاینده امیر و فرمانروا است . ١٣٩٧/١١/١٧
|

550 کینام به چم : شاه نام ، امیرنام . ١٣٩٧/١١/١٧
|

551 کیسار از واژه اوستایی " کوی سار " و پهلوی " کیسار " به چم سرفرمانروا شاه شاهان. ١٣٩٧/١١/١٧
|

552 کیزاد به چم " شاه زاده " که از واژه " کی " به چم امیر و شاه با پسوند " زاد" ساخته شده است . ١٣٩٧/١١/١٧
|

553 رادزام این واژه نوساخت به چم " جوانمرد زمین " می باشد ، واژه " زام " به چم زمین است ، مانند : زامیاد ( یادگار زمین) که فرشته نگهبان زمین در آیین مزدیسنا می ... ١٣٩٧/١١/١٦
|

554 رادیار بن واژه " راد " به چم جوانمرد و کریم می باشد که با پسوند " یار " به چم یار و انسان جوانمرد است. ١٣٩٧/١١/١٦
|

555 زبرگان این واژه به چم " بزرگان و مردمان شریف و نجیب بکار رفته و برابر نسک فرهنگ واژه های فارسی در عربی نوشته محمدعلی امام شوشتری در زبان تازی زبرجان شده است ١٣٩٧/١١/١٦
|

556 خنیفقان در پارسی " خناپگان " به چم جایی که آب و هوای خنک دارد،برابر نسک فرهنگ واژه های فارسی در عربی نوشته محمدعلی امام شوشتری.
این واژه از این بخشها ساخ ...
١٣٩٧/١١/١٦
|

557 خناق در پارسی " خناگ " به چم خفگی، برابر نسک فرهنگ واژه های فارسی در عربی نوشته محمدعلی امام شوشتری. ١٣٩٧/١١/١٦
|

558 غوزک در پارسی " گوژگ " به چم برجستگی و برآمدگی پا.برابر نسک فرهنگ واژه های فارسی در عربی نوشته محمدعلی امام شوشتری. ١٣٩٧/١١/١٦
|

559 جوزجان در پارسی " گوژگان " به چم جای برآمده و بلندی می باشد، برابر نسک فرهنگ واژه های فارسی در عربی نوشته محمدعلی امام شوشتری. ١٣٩٧/١١/١٦
|

560 سبک ادبی یا هنری در پارسی " دبستان " ١٣٩٧/١١/١٥
|

561 کریم در پارسی " دهشمند " ١٣٩٧/١١/١٥
|

562 اقدام در پارسی " فرنفش " از بن فرنفتن به چم گام برداشتن ، انجام دادن ، اجرا کردن.
فرنفت = اقدام کرد
١٣٩٧/١١/١٥
|

563 جریان در پارسی " تچش " از بن تچیدن به چم روانش و روان شدن. ١٣٩٧/١١/١٥
|

564 قواره در پارسی " تختگ " یکان شمارش پارچه برابر نسک فرهنگ واژه های فارسی در عربی نوشته محمدعلی امام شوشتری. ١٣٩٧/١١/١٤
|

565 حواله در پارسی " پتک " یا بتک یا پته برابر نسک فرهنگ واژه های فارسی در عربی نوشته محمدعلی امام شوشتری. ١٣٩٧/١١/١٤
|

566 برجیس در پارسی " برگیس " که همان اورمزد و مشتری باشد،برابر نسک فرهنگ واژه های فارسی در عربی نوشته محمدعلی امام شوشتری. ١٣٩٧/١١/١٤
|

567 مطبوخ در پارسی " پختگ " برابر نسک فرهنگ واژه های فارسی در عربی نوشته محمدعلی امام شوشتری. ١٣٩٧/١١/١٤
|

568 قرقی پارسی " باشگ " برابر نسک فرهنگ واژه های فارسی در عربی نوشته محمدعلی امام شوشتری. ١٣٩٧/١١/١٤
|

569 با در پارسی " باگ " که کوتاه شده آن " با " به چم آش می باشد، برابر نسک فرهنگ واژه های فارسی در عربی نوشته محمدعلی امام شوشتری. ١٣٩٧/١١/١٤
|

570 باده پارسی " بادگ " ١٣٩٧/١١/١٤
|

571 ابد در پهلوی " اپس " این واژه از پسوند " ا"منفی ساز چون : بی ، نا با افزودن به پس به چم بعد و پشت ساخته شده و نمونه آن : امرداد (بی مرگی) می باشد و رو ... ١٣٩٧/١١/١٤
|

572 عجایب در اوستا و پهلوی " افد" به چم شگفت است و بر این پایه می توان واژه های زیر را پیشنهاد کرد:
افد= عجیب ، شگفت
افد آور= تعجب آور ، شگفت آور
افد ...
١٣٩٧/١١/١٤
|

573 یشت از بن " یزتن" و " یشتن " اوستایی به چم ستایش که واژه های یزد و جشن از آن گرفته شده است. ١٣٩٧/١١/١٤
|

574 امنیت در زبان پارسی امروز واژه " زینهاری" بجای ایمنی روایی دارد و در نوشته های سده های گذشته بسیار پرکاربرد بوده است ، از اینرو می توان برپایه واژه سازی و ... ١٣٩٧/١١/١٤
|

575 معتبر واژه پارسی پیشنهادی " روادار"
مانند: بن مایه روادار= منبع معتبر
١٣٩٧/١١/١٣
|

576 اعتبار واژه پارسی پیشنهادی " رواییک " از بن روا ١٣٩٧/١١/١٣
|

577 طاق بستان در پارسی " تاگ بوستان " سازه ای گنبدی مانند که در کنار سرچشمه و بوستان زیبا بر دل کوه نگاره هایی از پیروزی ها ، باورها و رخدادهای روزگار ساسانی کند ... ١٣٩٧/١١/١٣
|

578 طاقچه در پارسی " تاگ کوچک" ١٣٩٧/١١/١٣
|

579 طاق در پارسی " تاگ " به چم سازه ای گنبدی .
تاگچه= طاقچه
١٣٩٧/١١/١٣
|

580 کلکچال " کولاکچال " نام یکی از چکادهای رشته کوه البرز اواخشتری (جنوبی) به چم گودی و مغاک کولاک با بلندای 3350 متر در اپاختر (شمال) تهران که از راه بوستان ج ... ١٣٩٧/١١/١٣
|

581 نهاوند بر پایه نسک (کتاب) نام دیه ها و شهرهای ایران نوشته احمد کسروی تبریزی " نهاوند" به چم جایی در پیش رو . ١٣٩٧/١١/١٠
|

582 شانجان در پارسی " شانگان " برپایه نسک( کتاب) نام دیه ها و شهرهای ایران نوشته احمد کسروی تبریزی.این نام کوتاه شده شاهنگان بوده به چم جای شاهنگ. ١٣٩٧/١١/١٠
|

583 فورجان در پارسی " پورگان " به چم جا و سرزمین پسر ، برپایه نام دیه ها و شهرهای ایران نوشته احمد کسروی تبریزی. ١٣٩٧/١١/١٠
|

584 ارسنجان در پارسی " ارسنگان " به چم جای خوش آب و هوا که از دو بخش " ارسن = خوش آب وهوا پسوند جا و مکان " گان " ساخته شده است. ١٣٩٧/١١/١٠
|

585 ارجان در پارسی " ارگان " که کوتاه شده " آریاگان " به معنای سرزمین آریایی است و امروزه بهبهان نامیده می شود .
این نام هیچ پیوند ریشه ای با واژگان : ارزن ...
١٣٩٧/١١/٠٩
|

586 آران برابر نوشته های رومی و یونانی سرزمین های فراسوی رود ارس که گروهی از آریایی ها باشندگان آن بودند " آران " نام گرفت ولی پس از جدایی از ایران و با ا ... ١٣٩٧/١١/٠٧
|

587 پل در زبان پهلوی " پارد " که در پی دگرگونی زبان پارسی پل شده است . ١٣٩٧/١١/٠٧
|

588 بادجان در پارسی " بادگان " ١٣٩٧/١١/٠٧
|

589 ورزق در پارسی " ورزگ " از بن ورزیدن به چم ورزیده و نیرومند. ١٣٩٧/١١/٠٧
|

590 دهق در پارسی " دهگ" ١٣٩٧/١١/٠٧
|

591 عیب کاستی ١٣٩٧/١١/٠٦
|

592 مصنوعات در پارسی " برساخت ها " ١٣٩٧/١١/٠٦
|

593 صنعت در پارسی " برساخت "
برساخت های پدافندی = صنایع دفاعی
برساخت گردشگری =صنعت توریسم
١٣٩٧/١١/٠٦
|

594 هونجان در پارسی " هینگان " : هینگ به چم مجهز و در اینجا به چم جای مجهز. ١٣٩٧/١١/٠٢
|

595 فریمان در پار سی " پریمان " به چم خانه پریان ١٣٩٧/١١/٠٢
|

596 عروسان در پارسی " آروسان " به چم جای آروس و جای زیبا. ١٣٩٧/١١/٠٢
|

597 ریجاب در پهلوی " ریژآپ" و در پارسی " ریزآب " و در کردی " ریژآو " به چم آب روان . ١٣٩٧/١١/٠٢
|

598 جیان در پارسی " گیان " به چم جان ١٣٩٧/١١/٠٢
|

599 رازقان در پارسی " رازگان" به چم سرزمین رازها ١٣٩٧/١١/٠٢
|

600 جاجرود در پارسی " چاکرود " به چم شکاف رود. ١٣٩٧/١١/٠٢
|

601 قلعه نو در پارسی " کلات نو " ، نودژ ١٣٩٧/١١/٠٢
|

602 مخلوط در پارسی " گمیزش " از بن گمیختن ١٣٩٧/١١/٠١
|

603 بجنورد در پهلوی " ویژن کرت" و در پارسی " بیژنگرد" به چم ساخته بیژن . ١٣٩٧/١١/٠١
|

604 ورزقان در پارسی " برزگان " به چم جای کشت و کار می باشد. ١٣٩٧/١١/٠١
|

605 جوشقان در پارسی " کوشکگان " یا " جوشگان" ، کوشک به تختگاه فرمانروای و جایگاه دیوانی گفته می شود و با پسوند " گان " به چم جای کوشک ها و یا جای چشمه های جو ... ١٣٩٧/١١/٠١
|

606 هریرود در زبان پارسی " هری " به چم آریایی می باشد و هریرود به چم " رود آریایی " ، واژه آریا در اوستا و سانسکریت به گونه ، ایر ، هری ، هاریانا ، آریانا ، آ ... ١٣٩٧/١٠/٣٠
|

607 ویسپوبیش نام درختی است در اوستای اشو زرتشت وخشور آریایی که بنیاد و ریشه همه درختان از آن دانسته شده است و خود این واژه به چم (معنی ) همه درختان ، همه بیشه ها ... ١٣٩٧/١٠/٣٠
|

608 حقانیت سزش: از بن سزیدن ١٣٩٧/١٠/٣٠
|

609 بادمجان در پارسی " بادنگان" ١٣٩٧/١٠/٢٩
|

610 آشپز در پارسی " خورشگر "
سرخورشگر= سر آشپز
١٣٩٧/١٠/٢٩
|

611 آشپزخانه در پارس " خورشخانه" ١٣٩٧/١٠/٢٩
|

612 مازیار رستاخیزگر و رهبر پایداری ایرانیان در برابر تازیان در تپورستان ( مازندران ) کهن پسر کارن و از خاندان بلند آوازه کارنوندیان. ١٣٩٧/١٠/٢٩
|

613 نریمان در اوستا " نریمنه " به چم مرد اندیشه و منش ، پدر سام و نیای رستم دستان. ١٣٩٧/١٠/٢٩
|

614 رستم ابر پهلوان ایرانی پسر زال ، سام ، نریمان از تبار گرشاسب و به چم رستگار . ١٣٩٧/١٠/٢٩
|

615 تهمینه در پارسی " تهم " به چم نیرو و تخم آمده که با پسوند " ینه " به چم نیرومند و نژاده می باشد ، مانند : تهمتن = دارای تن نیرومند . ١٣٩٧/١٠/٢٩
|

616 سهراب به چم دارنده روی سرخ ، مانند سهرورد : گل سرخ. ١٣٩٧/١٠/٢٩
|

617 بربط در پارسی " بربت" ١٣٩٧/١٠/٢٦
|

618 سنتور این واژه کوتاه و دگرگون شده " شاهان تار " پارسی است ، چراکه این ساز از تارهای بسیار ساخته شده و بزرگترین گروه از سازهای زهی ایرانی می باشد. ١٣٩٧/١٠/٢٦
|

619 امیران در اوستا " کویان " از بن کوی (kavi ) در پارسی " کیان " ، کی و کیا
کوی آرش = کیارش
١٣٩٧/١٠/٢٦
|

620 میرزا در پارسی " کوی زاد" در اوستا کوی ( kavi ) به چم امیر و فرمانروا می باشد که امروزه به گونه " کی ، کیا " دگرگون شده است : مانند :
کوی کوات= کیکوات ...
١٣٩٧/١٠/٢٦
|

621 تشریفات زیبش: از بن زیبیدن ، کاری زیبنده ، در خور ، سزاوار ١٣٩٧/١٠/٢٦
|

622 مکابیز در سنگ نوشته داریوش بزرگ یکی از هفت تنان می باشد و در پارسی " بغابوخش " به چم رهایی یافته خداوند است و یک نام ایرانی که به یونایی دگرگون شده و مگابیز ... ١٣٩٧/١٠/٢٦
|

623 سمندر سام اندر : درون آتش ١٣٩٧/١٠/٢٦
|

624 تابوت در پارسی " استودان" به چم استخوان دان ، در ایران باستان پیکر مردگان را در سازه ای سفالی دو تیکه می گذاشتند و در دل کوه می نهادند ولی بیشتر مردم مردگ ... ١٣٩٧/١٠/٢٦
|

625 استرلاب اختریاب ، ستاره یاب ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

626 تحدی هماورد خواهی ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

627 تحلیل گر واکاونده ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

628 مستضعفین ستوهندگان : کسانی که بستوه آمده اند. ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

629 تضعیف " ستوهش " از بن ستوهیدن به چم ناتوان ساختن ، سست کردن. ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

630 ضعف ستوه ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

631 افغان آریایی های وارسته و پاک سرشت و بدور از ویسگرایی و نژادستیزی باید بپذیرند که نام سرزمین های باختری ایران بزرگ همواره بنام " خراسان " و " آریانا " بوده ... ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

632 پشتو زبان پشتو یا پختو از زبان های ایران خاوری بوده و ریشه در پهلوی دارد و مانند زبان های سغدی و سکایی از یک سرچشمه می باشند و گویشوران آن بیشتر از ویس ( ... ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

633 شاه فنر شاه پیچو ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

634 فنر واژه پارسی پیشنهادی " پیچو " از بن پیچیدن به چم پیچیده کوچک ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

635 کمک فنر پیچویار ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

636 ضربان کوبش ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

637 فریما در پارسی سره " پریماه " به چم پری و فرشته ماهرو ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

638 مستمر پیدار ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

639 کاشان بر پایه یافته های باستانی و نوشته های کهن : کاسی ها یکی از دیرین ترین ویسهای ایرانی باشنده در کرانه های دریای کاسپیان بودند که پس از افزایش جمعیت به ... ١٣٩٧/١٠/٢٢
|

640 تسمه فتراک ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

641 یغما ربایش ، تارش ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

642 چپاول تارانش : از بن تاراندن ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

643 چاپیدن تاراندن ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

644 چاپارخانه دیوان برید ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

645 مسکین مستمند ١٣٩٧/١٠/١٩
|

646 قلب گش ١٣٩٧/١٠/١٩
|

647 تقبیح نکوهش ١٣٩٧/١٠/١٩
|

648 تشابه مانستگی ١٣٩٧/١٠/١٩
|

649 شباهت مانستن ، همانندی ١٣٩٧/١٠/١٩
|

650 ایروان در پهلوی " ایرپان " به معنای نگهبان آریایی ، که در پارسی به ایربان و سپس ایروان دگرگون شده است . ١٣٩٧/١٠/١٨
|

651 باراندوز در پارسی " باران دژ " بوده که پس از چیرگی ترکان آلتایی و مغولان به ایران، واژه " دژ " در ترکی به " دوز " دگرگون و روی هم به معنای دژ و کلات بارانی م ... ١٣٩٧/١٠/١٨
|

652 رئیس در اوستا " رتو " ، در پارسی " رد " ١٣٩٧/١٠/١٨
|

653 طرز این واژه تازی شده " ترز " پارسی است. ١٣٩٧/١٠/١٨
|

654 نسیم در پارسی " افشنگ " ١٣٩٧/١٠/١٨
|

655 ارگان نهاد ، هموند ،هندام. ١٣٩٧/١٠/١٧
|

656 ارگانیک پیزیو،زیست پایه ، بن زیست ، به فرآورده هایی گفته میشود که زیست پایه بوده و از هرگونه آلایش ناسازگار با زیست انسانی بدور می باشند. ١٣٩٧/١٠/١٧
|

657 شاورما در پارسی " چرخان " که در ترکی به آن " چویرما " گویند که تازی آن " شاورما " شده است و گونه ای کباب ترکی عثمانی می باشد با واژه دونر (چرخان ) از یک ر ... ١٣٩٧/١٠/١٧
|

658 مزودرم پوست میانی ١٣٩٧/١٠/١٧
|

659 بیوسفر زیوسپهر : یکی از لایه های هوا و به معنای هوازیست ، بخش های دیگر : فام سپهر ، هواسپهر ١٣٩٧/١٠/١٧
|

660 بیونیک زیویک : زی ، زیو ، ژیوار و زیست همگی معنای زندگی را می رسانند و پسوند " یک" در زبان پارسی ، مانند پارسیک ، داتیک ، گاسانیک و ... وابستگی و نسبت را ... ١٣٩٧/١٠/١٧
|

661 بیوپسی واژه پیشنهادی " زیپار " به معنای قطعه و پاره ای از بافت زنده. ١٣٩٧/١٠/١٧
|

662 تاکس گزیت ، ساو ١٣٩٧/١٠/١٧
|

663 آرمئیتی شیدایی : در " سپنتا آمئیتی " به معنای شیدایی پاک ١٣٩٧/١٠/١٦
|

664 پروچیستا پردانش ١٣٩٧/١٠/١٦
|

665 جاماسپ در اوستا " یاماسپ " در پارسی " ژاماسپ " ١٣٩٧/١٠/١٦
|

666 مگابیز این نام در سنگ نبشته های داریوش بزرگ هخامنشی به گونه " بغابوخش " آمده که به معنی رهایی یافته خداوند است.
نام یکی از هفت تنان در کنار : هوتن ، ار ...
١٣٩٧/١٠/١٦
|

667 کامبیز در سنگ نبشته های داریوش بزرگ به گونه " کامبادیا" آمده و در زبان تازی کمبوجیه و فرانسوی کامبیز گردیده است. ١٣٩٧/١٠/١٦
|

668 پادوسپان اسپهبدان تپورستان (مازندران) از نوادگان پیروز یکم ساسانی بودند که به باوندیان و پادوسپانیان نامور شدند ، پس از مرگ پیروز یکم پادشاهی از میان سه پسر و ... ١٣٩٧/١٠/١٦
|

669 باوندیان باوندیان شاخه ای از دودمان ساسانی بودندکه نام خود را از باو برادرزاده انوشیروان دادگر فرزند کوات (قباد) فرزند پیروز یکم ساسانی گرفته اند و با پادوسپا ... ١٣٩٧/١٠/١٦
|

670 شکیل خوش ریخت ١٣٩٧/١٠/١٦
|

671 شکل ریخت
بدریخت = بد شکل
١٣٩٧/١٠/١٦
|

672 دغل نیرنگ ١٣٩٧/١٠/١٦
|

673 نسخه برداری در پارسی " پچین برداری ، گرته برداری " ١٣٩٧/١٠/١٦
|

674 کپی برداری در پارسی " گرته برداری " ١٣٩٧/١٠/١٦
|

675 فتوکپی در پارسی " فروز گرته " ١٣٩٧/١٠/١٦
|

676 کپی در پارسی " گرته "
فروز گرته = فتو کپی
چندگرته = پلی کپی
١٣٩٧/١٠/١٦
|

677 مظنون گمانیک ١٣٩٧/١٠/١٥
|

678 انحراف کژروی ١٣٩٧/١٠/١٥
|

679 مفسر هویداگر ، زندیک ١٣٩٧/١٠/١٥
|

680 تقلب نارو ١٣٩٧/١٠/١٢
|

681 وسایط میانورها ١٣٩٧/١٠/١٢
|

682 قولنج کورنگ ١٣٩٧/١٠/١٢
|

683 کلاسیک گاسونیک ، گاسونی. ١٣٩٧/١٠/١٢
|

684 افسریه در پارسی درست آن " افسران " به معنای جایگاه نیروی ارتشی ، افسر به تاج شاهی نیز گفته می شودو امروزه نام کویی در بخش خاوری شهر تهران چسبیده به کوهای ... ١٣٩٧/١٠/١١
|

685 صاحبقران در پارسی " سده مند " دارنده سده ها ١٣٩٧/١٠/١١
|

686 شمس العماره کاخ خورشید ، کوشک خورشید. ١٣٩٧/١٠/١١
|

687 قصر فیروزه در پارسی " کاخ پیروزگ" کاخی که گنبد آن رنگ پیروزه دارد. ١٣٩٧/١٠/١١
|

688 قزل حصار این واژه ترکی شده ، واژه " سرخ بارو " است چنانکه : قزلباش به معنای سرخ سر ، قزل قلعه به معنای سرخ دژ می باشد . ١٣٩٧/١٠/١١
|

689 قروه در پارسی " گریوه " به معنای جای ناهموار ، پستی و بلندی . ١٣٩٧/١٠/١١
|

690 آمین ایدون باد ١٣٩٧/١٠/١١
|

691 حجره تیمچه ١٣٩٧/١٠/١١
|

692 صعب العلاج دژدرمان یا دش درمان ١٣٩٧/١٠/١١
|

693 بین الملل اندر مرتیان ١٣٩٧/١٠/١١
|

694 مخاطرات گزندها ١٣٩٧/١٠/١١
|

695 تزلزل ناپایداری ، نوسان ١٣٩٧/١٠/١١
|

696 islamic revolution anniversary سالگرد رستاخیز اسلامی ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

697 until now تاکنون ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

698 quickly ارتاک ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

699 antics تلخک بازی ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

700 ecological community هازمان بومی ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

701 analogies مانندگی ها ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

702 stumbling افتان و خیزان ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

703 picket بارو ، پرچین ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

704 چلیپا نماد گردونه خورشید یا گیسوی یار ، که در اوستا به گونه " هو استی" و در سانسکریت " سواستیکا " به چم خوب بودن است. ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

705 سوسنقین دگرگون شده واژه پارسی " سوسن گین =سوسنگین" به معنای آکنده از گل سوسن ، نام یکی از روستاهای باستانی شهرستان ساوه (براده های زر) می باشد . ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

706 ورجان دگرگون شده " ورگان " به معنای جای سرپوشیده ، جای دژ : در اوستا واژه " ور " که در " وریم کرت =ورجم کرت( دژ ساخته جمشید " به معنای جای سرپوشیده و دژ ... ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

707 آق قلا ترکی شده " اسپید دژ " پارسی و به معنای دژ سپید ، نام یکی از بخش های تاریخی تپورستان (مازندران کنونی ) که در تقسیمات کشوری دولت جمهوری اسلامی بخشی از ... ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

708 قارقابازار به یونانی " کوراکی " به ارمنی " گئورگی یا گیراگی" به معنای یک شنبه و رویهم به معنای یکشنبه بازار می باشد، برابر کتاب نام شهرها و دیه های ایران نوشته ... ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

709 جورقان در پارسی " گوروان " ، " گورپان" به معنای نگهبان گور ، برابر کتاب نام شهرها و دیه های ایران نوشته احمد کسروی تبریزی. ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

710 مزلقان در پارسی " مزدگان " به معنای جای نیایش و ستایش خداوند است، برابر کتاب نام شهر ها و دیه ها ی ایران نوشته احمد کسروی تبریزی. ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

711 کهک دگرگون شده " گهک " برابر کتاب نام شهر ها و دیه های ایران نوشته احمد کسروی به معنای جای گرم است. ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

712 منورالفکر روشن اندیش ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

713 میکروبیولوژی ریز زیست شناسی =زیوریزشناسی: زیو = زی، زیست ، ژیوار - ریز= میکرو ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

714 متدلوژی روش شناسی ، شیوه شناسی ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

715 فیزیولوژی اندام شناسی ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

716 ارتوپدی " استو بهی " بهبود دادن استخوان ها ، بهسازی استخوان ها.
استوبهور = ارتوپد، بهبودی دهنده استخوان ها
١٣٩٧/١٠/٠٨
|

717 ارتودنسی دندان ویناری : رشته ای از پزشکی که به وینارش یا مرتب کردن دندان ها می پردازد .
دندان وینار =ارتو دنس ، وینارشگر دندان
١٣٩٧/١٠/٠٨
|

718 مهندس اندازور ، هندازور ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

719 مادون قرمز زیر سرخ " نام پرتویی است. ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

720 مابعدالطبیعه فراسرشتیک ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

721 کنکاش پارسی ناب : رایزنی ، سگالش ، رایش از بن راییدن. ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

722 الکتریسیته کهرباییک ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

723 الکتریکی " کهربایی " از کهربا به معنای رباینده کاه که در لاتین "الکترا " به همین معنا بکار رفته است.
کهربا افزار = ابزار الکتریکی یا ابزار برقی
١٣٩٧/١٠/٠٨
|

724 چریک تکاور : نیرویی رزمی که به ناگهانی تاخت آورد . ١٣٩٧/١٠/٠٥
|

725 تضارب هماورد ١٣٩٧/١٠/٠٥
|

726 عملیات پیکار ١٣٩٧/١٠/٠٥
|

727 خوش کلام نیک مانثر ، نیکو گفتار ١٣٩٧/١٠/٠٥
|

728 ورجم کرت دژی که به فرمان اهورا مزدا و بدست جمشید پیشدادی در آریاویچ ساخته شد و به چم جای سرپوشده و ساخته جمشید است ، یک آرمان شهر که نه سر د بود و نه گرم ، ب ... ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

729 قناد کندور ( kandvar ) ، پانیذور
کندوری= قنادی
کنداب = آب قند
کاخ کند = قصر قند
١٣٩٧/١٠/٠٤
|

730 رستوران خورشکده ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

731 غواص ژرفارو ، ژرف نورد ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

732 سمعک نیوشا ، نیوشور، نیوشک ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

733 عینک نگرین : وابسته به چشم و نگریستن. ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

734 گمرک گزیت بار ، باژبار : مالیاتی که از بار دریافت می شود ، گزیتی که از کالا دریافت می شود . ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

735 مضراب کوبگ، کوبه از بن کوبیدن ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

736 ضرب کوبش ،کوبید ، کوبیک ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

737 مضروب کوبیده ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

738 ضربت کوبش از بن کوبیدن. ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

739 صندوق قرض الحسنه تبنکوی وام نیکان ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

740 تقابل رویارویی ١٣٩٧/١٠/٠٢
|

741 انتقال ترابرد ١٣٩٧/١٠/٠٢
|

742 حمل و نقل ترابری ١٣٩٧/١٠/٠٢
|

743 پرتغال به پارسی نام میوه ای است که آنرا " نارنگ" گویندکه به تازی نارنج شده و نارنگی از آن خانواده است.
نام درست کشور اروپایی " پرتوکال " است که به معن ...
١٣٩٧/١٠/٠٢
|

744 مجاهد پیکارگر ، کوشنده. ١٣٩٧/١٠/٠٢
|

745 ایساتیس این نام یونانی شده " ایزت " همان یزد است و از ریشه یزتن ، یشتن اوستای می باشد. ١٣٩٧/١٠/٠١
|

746 لوامه نکوهشگر ، نکوهنده ١٣٩٧/١٠/٠١
|

747 اسفند در اوستا " سپنتا آمئیتی " به معنای شیدایی پاک ، عشق مقدس. ١٣٩٧/١٠/٠١
|

748 دی در اوستا " دتشو " detesho به معنای خالق ، آفریننده . ١٣٩٧/١٠/٠١
|

749 آذر در اوستا " آتر " در پهلوی " آدر " و در پارسی " آذر " که همان آتش است. ١٣٩٧/١٠/٠١
|

750 آبان در اوستا " اپم نپات " ، آپان به معنای آبها . ١٣٩٧/١٠/٠١
|

751 مرداد در اوستا " امرتات " بی مرگی ، جاودانگی .
مرداد به معنای مرگ و نیستی
١٣٩٧/١٠/٠١
|

752 خرداد در اوستا " هورتات " به معنای رسایی و کمال. ١٣٩٧/١٠/٠١
|

753 اردیبهشت " ارتا وهیشتا" به معنای بهترین راستی ١٣٩٧/١٠/٠١
|

754 بهرام این نام در اوستا " ورثرغنه" ، در پهلوی" ورهرام" ، در ارمنی" وارام" و در گرجی" گورام " می باشد. ١٣٩٧/١٠/٠١
|

755 مسقط این نام تازی شده " مزدکت " پارسی و به معنای جای نیایش است . ١٣٩٧/١٠/٠١
|

756 کیاکلا این نام کوتاه شده " کیا کلات " به معنای دژ کیا می باشد. ١٣٩٧/١٠/٠١
|

757 عقاب در اوستایی " سئن " در پارسی " سین " در نام های ایرانی بسیار پرکاربرد می باشد.
رامسین= عقاب آرام
سیمرغ = پرنده عقاب مانند ، پرنده افسانه ای
١٣٩٧/١٠/٠١
|

758 بلدرچین در پارسی " وشم " ١٣٩٧/١٠/٠١
|

759 مخدر منگین ، کرخت آور ١٣٩٧/١٠/٠١
|

760 نجاست پلشتی ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

761 راکد در پهلوی " بی تچن " ، بی تچش از بن تچیدن به معنای روان شدن . ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

762 صندوق حمایت از کودکان تبنکوی پشتیبانی از کودکان ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

763 صندوق بین المللی پول تبنکوی اندرمرتیان پول ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

764 ملل متحد مرتیان یگانیک ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

765 صندوق ذخیره تبنکوی هنبارش ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

766 صفحه در پارسی " سات " ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

767 عافیت در اوستا " اشتود " (oshtvad ) ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

768 طهارت در پهلوی" پاتیابی" ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

769 جوجه تیغی در زبان پهلوی " ژوژک " ، خارپشت ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

770 آلاچیق آلونک ١٣٩٧/٠٩/٢٥
|

771 فلک الافلاک شاپورخواست: برپایه نسک " ایران در زمان ساسانیا نوشته کریستین سن " به خواست شاپور ساسانی بر بالای تپه ای در نزدیکی شهر خرم آباد کنونی دژی ساخته شد ک ... ١٣٩٧/٠٩/٢٥
|

772 achaemenian هخامنش به معنای نیک منش ، کسی که دارای سرشت و خوی نیکوست ، برپای لوح سیمین و زرین که بدستور داریوش سوم هخامنشی نوشته و به یادگار مانده است ، هخامنش ، ... ١٣٩٧/٠٩/٢٥
|

773 بهتیش به معنای خوشگام ، خوش قدم و نیک گام، نام یکی از سرداران داریوش سوم هخامنشی در نبرد با اسکندر مقدونی در بندر صیدای لبنان در 332 پیش از میلاد و پس از ... ١٣٩٧/٠٩/٢٥
|

774 ماهیدشت بر پایه بنیاد دانشی و نگره های استوار نام این شهر " مادی دشت " به معنای دشت مادها می باشد ، شادروان احمد کسروی تبریزی در نسک گرانسنگ خود " نام دیه ها ... ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

775 مراغه به باور دانشمند فرهیخته شادروان احمد کسروی تبریزی نام این شهر در زبان پارسی و گویش مادی به گونه " ماداوه " یا " مادآباد " به معنای شهر و آبادی ویس ما ... ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

776 هیدج نام این شهر در پارسی " هیردژ" به معنای دژ و کلات ثروت و دارایی است. ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

777 آریو درود بر هم میهنان فرهیخته
واژه " آریو " که درست آن " آریو برزین " است به معنای آریایی بلند بالا : آریو = آریایی ، بزر = قامت و بلندی و ین پسوند ...
١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

778 معقول خردمندانه ، خردین ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

779 کافر سپاس از همه کوشندگان و پایندگان زبان پارسی رسا و بالنده
دوست ارجمندی که واژه دریکونت را بررسی و آنرا با داریک یا دریک (darik )، یگان پول روزگار د ...
١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

780 نجات بوختن : رهایی ، رستن
بوخت ادرشیر = بوشهر = رهایی یافته بدست اردشیر
بوختاور= ناجی
١٣٩٧/٠٩/٢١
|

781 استقلال در پارسی " رهش " از بن رهیدن به معنای رها شدن ، آزاد شدن ، رستن. ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

782 انقلاب رستاخیز
١٣٩٧/٠٩/٢١
|

783 ایلام ناهمسو با برداشت های بی پایه برخی از هم میهنان ، واژه " ایلام " نه یک واژه ایرانی بلکه یک واژه آرامی و به معنای سرزمین کوهستانی است ، مردمانی که در ... ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

784 کرد در پارسی کهن " گرد " به معنای دلیر و بی پروا
گردان = گروه دلاوران
سرگرد = فرمانده گروه دلاوران
گردکوی( کردکوی) = محله دلاوران
شهر کرد ...
١٣٩٧/٠٩/٢١
|

785 using بهره مند ، بهره ور ، ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

786 مندلیج بندنیجین . [ ب َ دِ ] (اِخ ) مندلیج یا مندلی حالیه است که در سرحد ایران و عراق قرار گرفته ، نزدیک کرمانشاه واقع در صدکیلومتری مشرق مایل بشمال بغداد. ... ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

787 سق در پارسی " ازگ " برپایه نسک فرهنگ واژه های فارسی در زبان عربی نوشته محمد علی امام شوشتری -تهران - تیر 1347 که به زبان تازی راه یافته و سق شده است. ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

788 گنبد کاووس شهر گنبد کاووس بنام فرمانروای زیاری " کاووس پسر وشمگیر و نوه مرداویچ زیاری که مردی دانش پرور و میهن پرست بود نام گذاری شده، از این فرمانروای فرهیخته ... ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

789 بروجرد در پهلوی " بزروکرت " در پارسی " برزوگرد " به معنای شهر و ساخته بزرو که تازی آن بروجرده شده و از نام سپهسالار داریوش سوم هخامنشی ، آریوبرزین (آریو برز ... ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

790 بروجن در پارسی " برزوگان " به معنای سرزمین برزو یا آریوبرزین که یکی از سپهسالاران داریوش سوم هخامنشی بوده و در سال 332 پیش از میلاد پس از نبردی سخت با نیرو ... ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

791 بیرجند در پارسی " پیرگند " که تازی شده آن بیرجند و به معنای " پیر دلاور یا بزرگ دلاوران است ، واژه گند ، گندی و گندو در زبان پارسی به معنای سپاهی ، نیروی ر ... ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

792 هیربد در آیین مزدیسنا سمت های دینی از هاوشت (طلبه) ، آتربان (نگهبان آتش ) ، هیربد( نگهبان دارایی) آغاز و به موبد( پیشوایی دینی ) و موبدان موبد ( بزرگ همه ... ١٣٩٧/٠٩/٢٠
|

793 گرگان در اوستا " ورکان" و در پارسی کهن " هیرکان" یک واژه و نام کهن ایرانی است که از آمیخته شدن واژه " هیر " به معنا ی ثروت و دارایی با پسوند " کان " به ... ١٣٩٧/٠٩/٢٠
|

794 عروسک در پارسی " اروسک" ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

795 مادون " زیر ،خرده ، پایین "
خرده فرهنگ = subculture
زیرگروه =subgroup
١٣٩٧/٠٩/١٩
|

796 مافوق " فرا ، ابر "
فراسدا = مافوق صوت
فرامشیمن = مافوق بشر
فراسرشتیک = مافوق طبیعی
١٣٩٧/٠٩/١٩
|

797 گرامافون واک نگار ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

798 وزارت پست و تلکراف و تلفن فرزیناد برید، دورنگار و دورواک ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

799 وزارت خارجه فرزیناد اوزداهیک ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

800 وزارت خانه فرزیناد ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

801 خدمات گماشتارها ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

802 خدمت در پارسی "گماشتار " از بن گماشتن به معنای به خدمت گرفتن ، استخدام کردن.
گمارش = استخدام
گماشته = مستخدم
١٣٩٧/٠٩/١٩
|

803 اجرای احکام فرنفش دستورها : انجام دستورها ، اقدام فرمان ها. ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

804 سازمان اطلاعات امنیت سازمان دانستار و دمناییک ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

805 شورای امنیت رایشکده دمناییک ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

806 مزدوج " یوخنده " از بن یوختن به معنای جفت شدن.
یوخندگان = مزدوجین
١٣٩٧/٠٩/١٩
|

807 زوج در پارسی " جفت " از ریشه اوستای " یوخت " به معنای دوگان.
یوختن = ازدواج کردن
یوزش = ازدواج
دفتر یوزش= دفتر ازدواج
١٣٩٧/٠٩/١٩
|

808 وسیله نقلیه آبی خاکی هواناو ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

809 قوم آتیلا در اوستا " خیون" ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

810 مقننه داتاگذاری ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

811 مجلس عوام نشیناد توده ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

812 همجنس همگن ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

813 پادشاه ماردوش آژیدهاک : اژدها پیکر ، به فرانسوی آستیاگ ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

814 book نسک ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

815 breed زادآوری ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

816 منسجم همبافت ،یگانیک،همبستگی ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

817 اشاره در پارسی " پرخیده " ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

818 مطالبه در پارسی " یوزش ": از بن یوزیدن به معنای طلب کردن است .
یوزش ها = مطالبات
١٣٩٧/٠٩/١٨
|

819 سفر در پارسی " نوردش " از بن نوردیدن به معنای سفر کردن ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

820 قبیله در پارسی و پهلوی " واس ، ویس "
ویس ها = قبایل
واسپور = پسر قبیله ، نجیب زاده
١٣٩٧/٠٩/١٨
|

821 ملکه " شاهنگ " ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

822 طغیان " سپوزش " : از بن سپوختن به معنای طغیان کردن . ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

823 خرافاتی " چرندگرا" : گراینده به سوی چرندی و پوچی. ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

824 قباله واژه پیشنهادی " پذیرفتار " به معنای پذیرفته شده ، قبول شده ، که خود واژه قباله نیز از قبول تازی آمده است . ١٣٩٧/٠٩/١٧
|

825 شبکه در پارسی همان " کاریز " است که هم به معنای کانال و هم به معنای شبکه می باشد و در زبان تازی به آن قنات گویند .
کاریز برون مرزی = کانال یا شبکه خار ...
١٣٩٧/٠٩/١٧
|

826 سایت پایگاه ١٣٩٧/٠٩/١٧
|

827 وبسایت واژه پیشنهادی " تارگاه " ١٣٩٧/٠٩/١٧
|

828 وبلاگ واژه پیشنهادی " تارنما " : وب= تار لوگو به معنای نما ونشان . ١٣٩٧/٠٩/١٧
|

829 رییس جمهور در اوستا " ویسپرد" به معنای بزرگ همه : ویسپ به معنا همه و رتو و رد به معنا بزرگ می باشد. ١٣٩٧/٠٩/١٧
|

830 دخانیات دودناک ١٣٩٧/٠٩/١٧
|

831 وایت برد در پارسی " تخته سپید" ١٣٩٧/٠٩/١٧
|

832 تابلو در پارسی " نمایه ، نمایا "
نمایه فرتورگری=تابلوی عکاسی
نمایه های راهنمایی= تابلوهای راهنمایی
نمایه ساز = تابلوساز
١٣٩٧/٠٩/١٧
|

833 حضار " باشندگان" از بن باشیدن به معنای بودن و هستن ،
در نزد باشنده = در محضر کسی
باشندگی = حضور ، سکونت داشتن
در باشندگی = در حضور
١٣٩٧/٠٩/١٤
|

834 شورا " رایشکده " از بن راییدن به معنای مشورت کردن ، رایش به معنای مشورت .
نیشنادرایشکده = مجلس شورا
هموند رایشکده = عضو شورا
١٣٩٧/٠٩/١٤
|

835 مشاور در پارسی " رایشور" از بن راییدن به معنای مشورت کردن ، شور کردن .
١٣٩٧/٠٩/١٤
|

836 حکام دستوران ، دستورگران ، فرمانداران ، فرمانروایان. ١٣٩٧/٠٩/١٤
|

837 شورای حکام سگالشکده دستوران ، رایشکده دستوران : واژه سگالیدن و راییدن هر دو به معنای مشورت کردن و شور کردن است.
سگالش= مشورت
رایش= مشورت
رایزن = مش ...
١٣٩٧/٠٩/١٤
|

838 احکام دستورها ، فرمان ها ،
دستورهای مزدی = احکام حقوق
انجام دستورها = اجرای احکام
١٣٩٧/٠٩/١٤
|

839 پلیس در پهلوی " خشرپات " دگرگون شده خشثرپاون به معنای نگهبان شهر ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

840 آخر در پهلوی " افدم " ، افدمین بجای آخرین ، زمان افدم بجای آخر الزمان. ١٣٩٧/٠٩/١٢
|

841 خمسه مسترقه در پارسی " بهیزگ ، وهیزگ " و اندرگاه : در آیین مزدیسنا سال را 360 روز می گرفتند و در پایان 5 روز به آن می افزودند و به آن پنجه تنتره یا پنجه دزیده می ... ١٣٩٧/٠٩/١٢
|

842 مرکز در اوستا " مید ،میدیو " که در واژه های میدیوماه ، میدیو زرم ، میدیو شم و میدیارم دیده می شود و معنای آنها به ترتیب : میانه ماه یا چهاردم ماه ، میانه ... ١٣٩٧/٠٩/١٢
|

843 نسل در پارسی " زایک " از بن زاییدن . ١٣٩٧/٠٩/١٢
|

844 ادبیات " فرهی ها " ، فرهی های توده = ادبیات عامه . ١٣٩٧/٠٩/١١
|

845 ادب در پارسی" فره " از بن فرهیختن که آنرا با " خره = فره= فر به معنای شکوه " نباید یکی پنداشت ، از واژه " فره " فرهنگ و فرهیخته ساخته شده است .
با ...
١٣٩٧/٠٩/١١
|

846 داوطلب " داونده" از بن داویدن به معنای نامزد شدن ، داوطلب شدن ، داوندگی = داوطلبی ، داوندگان = داوطلبان ١٣٩٧/٠٩/١١
|

847 فلکه " گردال " ١٣٩٧/٠٩/١١
|

848 اعتراض " فراژکش " از بن فراژکیدن به معنای به تندی گراییدن ، بیان خواسته با روشی تند که از واژه ژکیدن گرفته شده ، ژکیدن یعنی زیر لب غر و لند کردن ، نمود بی ... ١٣٩٧/٠٩/١١
|

849 استخدام " گمارش " از بن گماشتن به معنای استخدام کردن ، بکار گماردن ، گمارشگر = استخدام کننده. ١٣٩٧/٠٩/١١
|

850 آخرین در پهلوی " افدمین " ، افدم = آخر ، افدمین پگاه = آخرین صبح ، حرف آخر = سخن افدم . ١٣٩٧/٠٩/١١
|

851 صراف " ارزگر " کسی که داد و ستد ازر انجام می دهد ، ارزشناس ، ارزگری = صرافی ١٣٩٧/٠٩/١١
|

852 فاجعه در پارسی " دهشت " ، دهشت پرگوار زیستی = فاجعه محیط زیستی ، دهشت های نبرد= فجایع جنگ ١٣٩٧/٠٩/١١
|

853 فجیع " سهمناک" ١٣٩٧/٠٩/١١
|

854 انتصابات در پارسی " گماشتمان " از بن گماشتن به معنای انتصاب کردن ، منصوب کردن . ١٣٩٧/٠٩/١١
|

855 ضحاک اژدها پیکر : آژی= اژدها و دهاک = پیکر ، که در زبان تازی " ضحاک" شده است ، در زبان فرانسوی آستیاگ و لاتین آستیاگس گردیده . ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

856 فرم " ریختار" از بن ریختن به معنا شکل دادن ، ریختارها=فرم ها و اشکال ، قالب ها ، ریختاربندی = قالبندی ، فرم بندی ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

857 هفت تنان نام گروهی از ابرمردان آریایی که پس از درگذشت کامبادیا (کموجیه ) باهم سوگند یاد کردند ایران را از نابسامانی برهانند و گئومات یا همان بردیای دروغین را ... ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

858 وندیداد در اوستا " وی دیو دات" به معنای قانون ضد دیو که بخشی از نسک اوستا و در بردارنده راه و روش های زندگی درست و باید ها و نبایدهای رفتار پیروان دین م ... ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

859 پوپک شانه بسر : نام پرنده ای است . ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

860 تقدیر در پارسی " والایش " از بن والاییدن به معنای تقدیر کردن ، ارج نهادن. ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

861 غده در پارسی " خجش " khajesh ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

862 تسلیم در زبان پارسی " ستوهش " از بن ستوهیدن " یعنی تسلیم شدن . ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

863 شعار در پارسی " آرنگ " ، آرنگ های رستاخیزی = شعائر انقلابی ، سخنان آرنگی = حرف های شعاری و بی مایه. ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

864 آهار آهار یک واژه پارسی بجای " جلا" است ، آهار دادن = جلا دادن ، شمشیرش را آهار داده بود یعنی شمشیر خود را جلا داده بود ، آهار نام روستایی در شهرستان شمی ... ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

865 انتظار در زبان پارسی " پیوس " ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

866 غریزه در پارسی " آسن " ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

867 نظارت " نگروری " ، نگریستن = نظارت کردن ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

868 ناظر " نگرور " ، " دیده ور" ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

869 تعویض " ورتش " از بن ورتیدن (معاوضه کردن). ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

870 عضو " هموند " ، هموند سازمان = عضو سازمان ، هموند نگرمند = عضو ناظر ، هموندی = عضویت ، هموندان = اعضا ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

871 کسالت آور رنج آور ، نژندبار ، دژم آور ، اندوهبار ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

872 geo این پیشوند در زبان پارسی " زام " به معنای زمین است ، مانند: زامیاد به معنای یادگار زمین و نام فرشته نگهبان زمین در آیین مزدیسنا می باشد.
زامنگاری ...
١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

873 پارسیاد " پارس یاد" به معنای یادگار پارس ، یادمان پارس و ایران. ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

874 خالص در پهلوی " اپیژک " ، اپیژکین = خلوص ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

875 یوزیدن یوزیدن = طلبیدن ، یوزش = مطالبه ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

876 اطلاعات " دانستار " از بن دانستن :یعنی داده های پردازش شده، اطلاعات ، information ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

877 ماقبل پیشتر ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

878 هریراد " هری " به معنای آریایی و " راد " به معنای جوانمرد که روی هم می شود" آریایی جوانمرد" هری در نام های پارسی کهن بسیار دیده می شود :
هریانا=هاریانا= ...
١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

879 ایلماه ایل یک واژه ترکی و به معنای ویس و مردم است، از اینرو هر واژه ای با این نام آمیخته گردد. بنیاد و ریشه ترکی خواهد داشت ،مانند:
ایلراه =کوچراه
ا ...
١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

880 پارسپات " پارس پات " نگهبان پارس ، کسی که از مردم پارس ، فرهنگ پارس و زبان پارسی نگهبانی می کند ، واژه ای رسا و بجای پرسپولیس که یونانی شده " پارس شهر" می ... ١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

881 مانیاد واژه مانیاد را برپایه ساختار آن می توان معنا کرد ، از اینرو اگر : " مانی" با پسوند " اد" آمیخته گرد به معنای سرزمین مانی و اگر " مان " با " یاد " ... ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

882 جز در پهلوی " یوت " ، اجزا = یوت ها ، بجز ، به غیز از = یوتر ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

883 اداره در پارسی " وینارکده ، وینار اد، وینارگاه "
وینارتن = اداره کردن
وینارش = اداره امور
١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

884 اداره کردن در پارسی " وینارتن " ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

885 کثیف در پهلوی" ریمن " و در پارسی " ریم " ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

886 متحیر افزون بر واژه های سرگشته ، مات و سردرگم ، واژه پهلوی " سترت " start نیز همین معنا را دارد، ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

887 علامت در پارسی " دخشک" dakhshak ، دخشک ها = علایم . ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

888 انفجار در پهلوی " گافش " از بن گافتن به معنای منفجر کردن .
گافنده = منفجر کننده، ترکاننده
گافه = منفجره
١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

889 تحریم در زبان پارسی و پهلوی " پروستار " به معنای محاصره شده و تحریم شده از بن پروستن به معنای محاصره کزدن می باشد . ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

890 خارجه در پهلوی واژه " اوزداهیک " به معنای بیگانه ، غریبه و خارجه است .
فرزیناد اوزداهیک = وزارت امور خارجه
١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

891 دایره واژه نوساخت " گردال" از گرد ال به معنای گرد شده و دایره پیشنهاد می گردد. ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

892 محیط در پهلوی " پرگوار" به معنای محیط و گرداگرد است ، پرگوار زیست= محیط زیست ، پرگوار گردال= محیط دایره ، گزندهای پرگواری = خطرات محیطی و ... ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

893 به نظر در پارسی " سهستن " به نظر رسیدن ، به نظر آمدن ، سهست = به نظر آمد . ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

894 قطع در پهلوی " ثورس " برش و قطع. ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

895 مواظب در پهلوی " زیمن " ، زیمندار ی= مواظبت ، مراقبت . ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

896 احمق در پهلوی " مورک " به معنای کودن و بی خرد. ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

897 محصول در پارسی " ویندار" به معنای دستاورد و محصول از بن " ویندن " به معنی تحصیل کردن ، بدست آوردن . ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

898 تحصیل در اوستا" وینش" برابر تحصیل از بن " ویندن " به معنای تحصیل کردن است.
وینشمند = تحصیل کرده
وینشگر = محصل ، تحصیل کننده
وینشدار= تحصیل د ...
١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

899 اقدام کردن در پارسی " فرنفتن " ، فرنفت = اقدام کرد ، فرنفشگر= اقدام کننده. ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

900 سریع در پهلوی " ارتاک " ، ارتاک رو = سریع السیر ، ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

901 مرتب در پارسی " راینش" از بن " راینیدن" به معنای مرتب کردن، منظم کردن .
راینشگر = مرتب کننده ، ترتیب دهنده ، ناظم.
١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

902 معیت در پهلوی " اپاکی " یعنی همراهی و در معیت. ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

903 صعود در پارسی " بالستن " ، بالست= صعود کرد . ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

904 ستاره جدی در زبان پارسی" نهازیگان" می باشد. ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

905 سکون در پارسی " ایستش " و" توشت" به معنای سکوه ، قرارگرفتن و آرام گرفتن است. ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

906 عاشق در زبان پهلوی و در متن کارنامه اردشیر پاپکان " ویاپان " و " دوشارم " آمده و هردو به معنای عشق و محبت است .
در اوستا واژه" آرمئیتی" به معنای عشق ...
١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

907 نامرئی در پارسی " نابین " ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

908 تربیت در پارسی : فرهیختن = تربیت کردن ، فرهیزش= تربیت ، فرهخت = تربیت شد ، فرهیخته = ادیب . ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

909 محاصره " پروستار " از بن پروستن به معنای محاصره کردن . ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

910 اسباب در پهلوی " بناک " به معنای بنه ، بار ، اسباب ، وسایل. ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

911 آذوقه در پهلوی " پتخوی " به معنای توشه ، آذوقه ، برگرفته از کارنامه اردشیر بابکان ساسانی با گردآوری بهرام فره وشی. ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

912 نسخه " پچین" رونوشت ، نسخه
نسخ = پچین ها
نسخه برداری = پچین برداری
١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

913 خطاط خط در زبان اوستایی" تپیریه" ، پهلوی " دیپ " و پارسی که از سرچشمه زبان های اوستایی و پهلوی می باشد " دبیر" شده و از همین واژه : دبستان ،
دبیرس ...
١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

914 وان در پارسی " آبزن " نام آوند بزرگی است که روی تون گرمابه نهاده می شود . ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

915 امکانات " داشتارها " به معنای همه داشته ها.
امکانات رفاهی=داشتارهای آسایشی.
امکانات موجود = داشتارهای پدیدار.
١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

916 ورود " اندرش " واژه نوساخت از " اندر شدن" ، ورود ، داخل شدن .
وی اندرش = خروج ، ضد ورود : پسوند " وی " در آغاز واژه به معنای نفی ، ضد است ، مانند : و ...
١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

917 ابرقدرت " ابرپادیاوند" از واژه پهلوی : پادیاوندبه معنای قدرت گرفته شده و با پیشوند " ابر " به معنای فرا نیرو ، فرا توان و فراقدرت است. ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

918 قدرت در پهلوی " پادیاوند " به معنای زور ، توانایی ، یارا و قدرت است.
پادیاوندگری = قدرت طلبی
پادیاوند رزمی = قدرت نظامی
١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

919 دودناک بجای واژه تازی " دخانیات " که از " دخانی " به معنای دود و دودی گرفته شده، واژه" دودناک " که از دود با افزودن پسوند " ناک " ساخته شده و به معنای آل ... ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

920 واردات واژه پیشنهادی " اندرسپارش " از بن اندرسپاردن به معنای به داخل واگذاردن ، به داخل آوردن : از واژه " اندر" یعنی داخل و سپارش یعنی واگذاری.

١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

921 صادرات " فراسپارش" واژه ای نوساخت از بن فراسپاردن و به معنای واگذاری به بیرون ، به بیرون سپاردن ، به خارج فرستادن.
فراسپاری = صدور
١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

922 خصوصی " آوریژوند" و " آویژدار " اختصاصی و خصوصی ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

923 انسان در پارسی کهن " مشی " ، " مرت " و در اوستا " گئومرت " : به باور ایرانیان باستان مشی (آدم) و مشیانه (حوا)و سپس مرت و مرتیانه شده و در پایان گئومرت به ... ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

924 حقوق بشر " مشیان هوده " در باور ایرانیان باستان : مشی و مشیانه و مرت و مرتیانه همان آدم و حوا در باور سریانی و آرامی است که در نسک های تورات و قران راه یافته ... ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

925 کویجان کویجان تازی شده " کویگان" پارسی است که از واژه کوی و کویگ به معنای محله با افزوده پسوند جا و مکان " ان " ساخته شده و روی هم به معنای محلات، کویستان ... ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

926 محسوس " سهشدار" از واژه سهش به معنای حس. ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

927 حسگر " سهشگر " ، در زبان پارسی ، سهش برابر با حس و احساس است. ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

928 قهقهه این واژه دگرگون شده " گاه گاه" پارسی است ، آوایی که به هنگام خنده بلند می پیچد،.
بسیاری از آواها در پارسی امروز ریخت تازی به خود گرفته اند ، ما ...
١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

929 شایعه فرافکنی ، دروغ پردازی ١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

930 تزریق " سپوزش " از بن سپوختن به معنای فروبردن .
سپوزشگر = تزریق کننده
١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

931 مطاع فرمانفرما ١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

932 اندر واژه اندر دگرگون شده " هندر " پهلوی و به معنای درون و درون شدن است ، مانند : اندرون ،اندرونی ، اندر کار ، اندرگاه و..
این واژه با enter انگلیسی ...
١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

933 برج برج دگرگون شده واژه " بیرتا " پهلوی و " بارو " پارسی است که امروزه به گونه آمیخته بکار میرود : برج و بارو
برابر نسک ( کتاب ) : تاریخ سیاسی و اج ...
١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

934 تمرین واژه پارسی " برزش" از بن" برزیدن ، ورزیدن " پارسی بجای تمرین پیشنهاد می گردد.
برزیدن = تمرین کردن
برزین ها = تمرینات
١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

935 ریاضی واژه" ورزندگ " از بن ورزیدن پارسی بجای " ریاضی " و " ورزندگی" بجای" ریاضت" پیشنهاد می گردد.
ورزندگر= ریاضی دان
چیستاهای ورزندگ = علوم ری ...
١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

936 رونق رونق تازی شده " روندگ " پارسی و از ریشه رفتن ، که واژه های دیگر مانند : روند ، روایی ، رواگ (رواج) ، روارو . ... از آن ساخته شده است.
روندگ بوستا ...
١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

937 cash machine خودپرداز ، پرداختار، پردازور . ١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

938 رندیک واژه " رند " یک واژه پارسی و به معنای زیرک و باهوش است که در سروده های حافظ بسیار بکار رفته و همگی گویای همین معانی می باشند ، از اینرو بجای واژه سیا ... ١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

939 سیاست سیاست یک واژه تازی و از ریشه " سئس و سیاس" و برابر با واژه " رند " پارسی است و واژه هایی چون :زیرک ، باهوش و... فرانمود آن می باشد .
رندیک =سیاس ...
١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

940 رند رند به معنای " سیاس ، زیرک ، هوشمند "
رندیک = سیاست
رندی =سیاسی و زیرکی
١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

941 خانقین خانقین تازی شده " خانگان (خانگ ان) پارسی است . ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

942 وسمه تازی شده " وسم" و" وشم" پارسی می باشد. ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

943 قراقروت قراقروت یک واژه ترکی است که به آن در زبان پارسی " تربگ" گویند. ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

944 شیاف در پارسی" پرزگ " گویند. ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

945 طبق تازی شده " تپگ و تپو" پارسی ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

946 سفته تازی شده " سفتگ " پارسی است. ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

947 زنجبیل زنجبیل تازی شده " زنگویر " و" زنگباری" پارسی می باشد و منسوب به شهر زنگبار و خشکاد آفریقا و خود واژه " زنگ " در زبان پارسی به معنای ساهپوست و تیره ... ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

948 زبرقان این واژه تازی شده" زبرگان" پارسی است. ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

949 قاچاقچی " گریزشگر " کسی که دادو ستد ناروا کند و همواره در پی دررفتن باشد. ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

950 قاچاق واژه" گریزش" پارسی از بن گریختن بجای واژه " قاچاق " ترکی به همان معنای در رفتن پیشنهاد می گردد.
گریزشی = قاچاقی
گریزشگر = قاچاقچی
گریزش کا ...
١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

951 مروج مروج از رواج با ریشه پارسی" رواگ" می شود" رواگر " یعنی رواکننده ، ترویج =رواگری ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

952 توربین در زبان پارسی به چرخ آبی " سرن " گفته می شود که در روزگار ساسانی کاربرد داشته و می توان آنرا به جای" توربین " پیشنهادنمود >
سرن بادی= توربین باد ...
١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

953 بواسیر بواسیر تازی شده " باسورگ " پهلوی است. ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

954 سرمه در پارسی" راسخت" ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

955 دلق دلق تازی شده " دنگ " پارسی است به معنای رخت درویشان. ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

956 خیرات در پارسی" برزارش " ، خیر = برزارشگر ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

957 بندر بندر دگرگون شده "بندودر " پهلوی است که به زبان تازی راه یافته . ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

958 مربا مربا تازی شده " انبگ " پارسی است. ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

959 تسوج واژه پارسی " تسو " به معنای ساعت و " تسوگ" که در زبان تازی تسوج گردیده در روزگار ساسانیان به بخش از استان گفته می شد . ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

960 خیمه خیمه تازی شده " گومه " پارسی و به معنای سراپرده و چادر . ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

961 صحت در پارسی " بهبودی " و در اوستا " ایشت " هر دو به معنای صحت و سلامت .
ایشتمند = سلامت و دارای صحت
١٣٩٧/٠٨/٢٨
|

962 صف در پارسی " رسمن ، رده " ، صفی = رسمنی . ١٣٩٧/٠٨/٢٨
|

963 نقره در اوستا " ارزت " به معنای نقره که واژه آرژانتین به معنای سرزمین ارزت از آن گرفته شده است. ١٣٩٧/٠٨/٢٨
|

964 مسکن در اوستا " شینت " یعنی مسکن ، زیستگاه ، کاشانه . ١٣٩٧/٠٨/٢٨
|

965 قطعه افزون بر آنچه که دوستان در معنی قطعه آورده اند ، واژه " هندات " پهلوی و پارسی نیز پیشنهاد می گردد ، قطعات =هنداتها . ١٣٩٧/٠٨/٢٨
|

966 جراحی جراحی در زبان پارسی " کرنت " ، جراح " کرنتور" و جراحت " افگار و زخمی " . ١٣٩٧/٠٨/٢٨
|

967 میکروویو ریز آوا ١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

968 تلفن واژه پیشنهادی " دورواک " یعنی گفتگو ،گپ ، گفت و شنود از راه دور (دور واک) ، مانند : پژواک(بازتاب گفتار و آوا ) ، فرواک ( پیشگفتار ) . ١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

969 گشواد گشواد به معنی فصیح و شیوا ١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

970 فصیح فصیح در پارسی " گشواد" ، فصاحت = گشوادی . ١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

971 عمود برابر عمود در زبان پارسی " کوپال " است. ١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

972 عمو در زبان پارسی باستان " اودر " یعنی برادر پدر .
عمونوروز : نامی نادرست است ، در ایران باستان به پیر سپید مویی که در جشن های نوروزی ، پیشکش هایی را ...
١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

973 مستشار در پارسی پناپند و رایزن ١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

974 خرانق خرانق دگرگون شده" فرانک " است . ١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

975 موسیقی تازی شده موزیک لاتین که در پارسی به آن " خنیا" گویند
خنیایی =موزیکال =موسیقایی
خنیاگر = موزیسین =موسیقدان
١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

976 بلاشجرد ولخش ، بلاش ، ورخش نام چند تن از شاهان اشکانی و نام پسر پیروز یکم ساسانی می باشد و پسوند " کرت ، گرد " در پارسی و " گراد ، گارت " در اسلاوی و آلمان ... ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

977 دولاب دولاب دگرگون شده " دورآب " یعنی جایی که از آب دور است ، نام چندین روستای ایران و بویژه در خاور دروازه دولاب یا خیابان 17 شهریور کنونی تهران، منطقه 1 ... ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

978 نقشه رهنمون ، پینمون
نقشه راه = رهنما
نقشه برداری = رهنمون برداری
نقشه کشی = رهنمون کشی و ...
١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

979 بابل نام شهر کهن آرامی " بابل" (با کسره ب دوم) که در کتاب تورات نیز آمده و در سنگ نوشته داریوش هخامنشی از آن بنام " بابیروش " یاد شده نباید با نام " باب ... ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

980 زابل زابل بر پایه کتاب " نام شهرها و دیه های ایران " نوشته احمد کسروی تبریزی از شیوه دگردیسی واج های زبان پارسی چون : " ر " به " ل " دگرگون شده " زاور ... ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

981 قهاوند قهاوند تازی شده" گهاوند ، کهاوند " پارسی و به معنای منسوب به کوه ، وابسته به کوه و کوه جای است. ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

982 شاندیز شاندیز دگرگون شده" شاهاندژ " پارسی و به معنای دژ شاهان و فرمانروایان است ، مانند ، شازند که " شاه زند" بوده .
بن مایده : کتاب " نام شهرهای و دی ...
١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

983 سهرورد سهرورد دگرگون شده " چیتراورت ، چهرورد" پارسی و به معنای گل چهر ، گل رخ و گل سرخ ، زادگاه دانشمند نامی ایران پیر شهاب دین (شیخ شهاب الدین )سهروردی نام ... ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

984 ارونق ارونق تازی شده " آرانک " پارسی و به معنای آران کوچک و یا سزرمین کوچک آریایی است ، آران ، آلان ، به یونانی آبانیا ، به یک ویس (قوم) ایرانی گفته می شو ... ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

985 بی ربط بی پی ، بی بنیاد ، بی ریشه ، ناپیوند ، اپی ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

986 پاتاوه پاتاوه دگرگون شده " پاتابگ " از واژه " پا و تابیدن" یعنی دور پا پیچیدن، همانگونه که دوستان فرهیخته نیز آنرا معنا کرده اند، پارچه یا بافته ای بوده ... ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

987 چوپق این واژه در زبان پارسی " چوبک " بوده که به زبان ترکی راه یافته و چوپق شده است ، و واژه چوبکی =چوپوقی نیز از این دست می باشد. ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

988 ملایر ملایر ، مال ایر دگرگون شده "مان ایر =مانیر" پارسی به معنای جای ، خانه و مسکن آریایی است ، در این نام " مال یک واژه تازی و به معنای دارایی می باشد ... ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

989 قصران قصران تازی شده " کوهسران " پارسی به معنای سرزمین کوهستانی است ، رودبار کوهسران (رودبار قصران) از بخش های استان تهران می باشد که منطقه ای کوهستانی و د ... ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

990 خرقان در ریشه یابی نام شهرها و روستا ها و دیگر بخشهای ایران ، بر پایه ریخت کنونی و خواندن یک و یا دو کتاب با رویکردهای قومی و نژادی نمی تواند معنای درست را ... ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

991 قهفرخ قهفرخ تازی شده " کهفرخ" و " کوه فرخ " پارسی و به معنای کوه خجسته و شکوهمند است. ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

992 وردنجان واژه وردنجان تازی شده " وردنگان " پارسی و به معنای جا و سرزمین گل ها می باشد ، برپایه کتاب " نام شهرها و دیه های ایران " شادروان احمد کسروی تبریزی ،" ... ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

993 اردهال دگرگون شده " اردهان ، اردگان " به معنای جای پاک و مقدس است ، در استان های یزد ، پیشوند " ارد " در نام برخی شهرها و روستا های ایران دیده می شودکه نما ... ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

994 سمیرم برپایه کتاب " نام شهرها و دیه های ایران " نوشته شادروان احمد کسروی تبریزی : سمیرم ، شمیران هردو در واژگان " سمی ، شمی " به معنای سرد مشترکند و هم ر ... ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

995 هیر هیر در واژگان " هیربد ، هیرکان ،هیران ، هیرمند " اگر درخت یا هیزم باشد به ترتیب معنای نگهبان درخت ، چشمه درخت یا جای هیزم ، جای درخت ، دارای درخت ر ... ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

996 ارشق ارشق تازی شده " ارشگ " و " اشک " نام سردودمان اشکانی است که به ارد اشک ( اشک مقدس) نیز نامور می باشد ،
در زبان ارمنی " آرشاگ "
اشگ آباد (ع ...
١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

997 جونقان جونقان تازی شده " گونگان " پارسی که از واژه " گونگ" پهلوی و " گونه " پارسی به معنای آفتاب و رخسار گرفته شده و با پسوند جا و مکان " ان" سرزمین آف ... ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

998 بافق بافق از شهرهای کهن و باستانی است و نمی تواند ریشه تازی داشته باشد از اینرو و برابر ریخت شناسی واژگان پارسی که به زبان تازی دگرگون شده اند ، نام این ش ... ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

999 تیرجرد در پهلوی " تیشتر کرت " ، در پارسی " تیرگرد " که تازی شده آن " تیرجرد" می باشد و از نام فرشته باران" تیشتر "در دین زرتشتی گرفته شده و به معنای شهر تیر ... ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

1000 راستقان این واژه تازی شده " راستگان " به معنای جا و مکان راستی و صداقت، از واژه " راست" و پسوند" گان " . ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

1001 تجن تجن تازی شده " تچن " پارسی از بن " تچیدن" به معنای روان و جاری شونده است. ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

1002 قهدریجان قهدریجان تازی شده " کهدریگان " پارسی و به معنای سرزمین و کو و دره ها و پستی و بلندی هاست ، برخی هم آنرا تازی شده " کدرگان " دانسته اند که به معنای جا ... ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

1003 قمصر برخی قمصر را تازی شده "کوم سر" ، "کمسر " دانسته اند که معنای درستی از آن بر نمی آید ولی برپایه ویژگی های کوهستانی می توان این واژه را دگرگون شده " که ... ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

1004 قهاب قهاب تازی شده " کهاب ، کوه آب " به معنای آب کوه است ، پیشوند" که یا کوه(قه) " در نام چندین روستا و شهر دیده می شود، مانند: کهرود (قهرود) ، کهستان ... ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

1005 قهرود قهرود دگرگون شده " کوهرود ،کهرود " به معنای رود کوهستانی یا رودی که از کوه سرازیر می شود. ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

1006 اوجان اوجان تازی شده " آبگان " پارسی است و به معنای سرزمین آب و فرشته نگهبان آب های روان در آیین زرتشتی می باشد که در اوستا " اپم نپات" آمده است و واژه های ... ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

1007 تیجان تیجان تازی شده " تیرگان " پارسی و به معنای سرزمین تیشتر یا تیر ، فرشته نگهبان باران در آیین زرتشتی است.
نام شهر ها و روستاهای ایران که از این د ...
١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

1008 منوجان منوجان تازی شده " مینوگان" پارسی و به معنای جایی چون بهشت و یا مکان بهشتی می باشد. ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

1009 فهلیان " پرثو " در سنگ نوشته داریوش بزرگ هخامنشی که نام یکی از خاندان های آریایی و یکی از سه شاخه بزرگ آریایی است که درپی دگردیسی واژگان پارسی " پهل و پهلوی ... ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

1010 بختاجرد " بختاکرت " در پهلوی و " بختاگرد " در پارسی که تازی شده آن " بختاجرد " شده و به معنای شهر ، ساخته و آفریده بخت می باشد. ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

1011 همایجان همایگان : هماو همای نام پرنده ای شکاری و نماد فر شاهنشاهی که با پسوند " گان " می شود " همایگان " به معنای جای هماو زیست گاه هما . ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

1012 رونیز رونیز دگرگون شده واژه اوستایی " ریونیز " به معنای نیست و نابود کننده ریا و نیرنگ است و همچنین فرنام فریدون پسر آبتین در شاهنامه . ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

1013 هریجان هریجان دگرگون شده واژه " هریگان " پارسی است به معنای جا و مکان آریایی ، " هری " در اوستا و سنسکریت همان آریا و آریو در زبان پارسی ئمی باشد .
ما ...
١٣٩٧/٠٨/٢١
|

1014 دزبن واژه "دزبن " دگرگون شده " دژبن " پارسی و به معنای دژپایه و کلات بنیاد است .
واژه های " دز ، دج ، دیز ، دوز " همگی همان " دژ " پارسی است که در نا ...
١٣٩٧/٠٨/٢١
|

1015 بیجار بیجار تازی شده واژه " بیدزار " پارسی است و نام نوین گروس باستانی که به علت داشتن درختان پرشمار بید بدین نام دگرگون و شناخته شده است.
اینکه برخی ...
١٣٩٧/٠٨/٢١
|

1016 کوچصفهان کوچصفهان دگرگون شده " کوی سپاهان " یا " کوچ اسپهان " به معنای محله سپاهیان و لشگریان است .
نام شهر اصفهان نیز در نگارش پارسی به گونه " سپاهان " و ...
١٣٩٧/٠٨/٢١
|

1017 کسما کسما : برابر نگره شادروان احمد کسروی تبریزی در کتاب گرانسنگ " نام های شهرها و دیه های ایران " دگرگون شده " کاسمان " یعنی خانه و جای ویس (قوم) کاسی ... ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

1018 هرسین واژه " سین " در پارسی همان واژه " سئن " اوستایی است و به معنای عقاب که در ساختار بسیاری از واژگان امروز نیز دیده می شود ، مانند : سئن دژ (سنندج) ، س ... ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

1019 چهریق چهریق : تازی شده واژه پارسی " چهرگ یا چهره " که در اوستا " چیترا" می باشد و به معنای سیما ، روی و رخسار است. ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

1020 برغان برغان : تازی شده " برگان" پارسی است و به معنای جای پربرگ می باشد، چراکه برگ در تازی" برغ و ورق " شده و اژه هایی چون : ورقه ، اوراق و تورق ساخته ش ... ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

1021 صائین صائین : تازی شده " شاهین " پارسی است که در نام شهر " صائین قلعه " استان زندیگان (زنجان ) نیز دیده می شود و به پارسی درست " شاهین کلات" و به معنای د ... ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

1022 بسطام بسطام :تازی شده واژه " گستهم " پارسی و به معنای منشور می باشد. ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

1023 دیزج رود دیزج رود : بخش نخست "دیزج " تازی شده واژه " دژک " به معنای کلات و دژ کوچک می باشد و پارسی سره آن " دژک رود " به معنای رودخانه دژ کوچک است . ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

1024 کارن کارن : برپایه اسناد و نوشته های معتبر تاریخی یک نام ایرانی است و کارن نخست ، یکی از سرداران اشکانی بوده که تبار او به یکی از پهلوانان نامی ایران با ... ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

1025 گرمادوز گرمادوز : از دو واژه " گرما و دژ " ساخته شده و به معنای دژ و کلات گرم است که در زبان ترکی و پس از سرازیر شدن ترکان آلتایی به ایران و جایگزین شدن زب ... ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

1026 ممقان ممقان : تازی شده " مامگان " پارسی است و به معنای سرزمین مادری که پس از رخنه تازی ها به ایران بسیاری از واژگان و نام های ایرانی دچار دگرگونی شده و ریخ ... ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

1027 جیرنده واژه " جیرنده " تازی شده " گیرنده " پارسی به معنای ستاننده و از بن گرفتن می باشد و به هیچ روی با جیران ترکی به معنای آهو هم معنی و هم ریشه نمی باشد، ... ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

1028 دابو اسپهبد " دابو " یا " دابویا " فرزند گیل گاوباره ( دارای کلاهخود گاوسر) پسر گیلانشاه پسر پیروز پسر نرسی پسر جاماسب پسر پیروز یکم ساسانی و یکی از اسپهب ... ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

1029 سقز سقز : تازی شده " سکازی " پارسی است که به معنای زیستگاه سکاها و از نام قوم سکاهای آریایی نژاد و باشندگان شمال ایران باستان گرفته شده که در روزگار هخام ... ١٣٩٧/٠٨/١٩
|

1030 سنجار "سنجار " و " سنقر " هردو تازی شده واژه " شنگار " پارسی است و گونه ای پرنده شکاری می باشد: سنجار از شهر های کردنشین عراق و مردم آنجا پیرو آیین ایزد ... ١٣٩٧/٠٨/١٩
|

1031 سناباد سناباد یک واژه پارسی و از ریشه " سئن آپات " پهلوی گرفته شده و به معنای آبادی عقاب و روستای عقاب می باشد و نام کهن شهر مشهد تا پیش از شهادت پیشوای هش ... ١٣٩٧/٠٨/١٩
|

1032 عشق آباد واژه " عشق آباد " دگرگون شده " اشگ آباد " پارسی است و نام پایه گذار این شهر باستانی خراسان بزرگ ، ارد اشگ نخست بنیاد گذار و سردودمان اشکانی و برا ... ١٣٩٧/٠٨/١٩
|

1033 بسیج واژه " پسیچ " از بن پسیچیدن یک واژه کهن پارسی است و به معنای مهیا کردن و آماده ساختن و فراهم نمودن برای یک کارسترگ رزمی یا رویدادهای پیش بینی نشده ، ... ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

1034 مدیر واژه " رایینیشور " پارسی از بن رایینیدن ( مدیریت کردن ، اداره کردن ) به جای " مدیر " پیشنهاد می گردد ،
رایینیش بجای مدیریت.
١٣٩٧/٠٨/١٥
|

1035 رئیس جمهور واژه " رئیس" یک واژه تازی است که در زبان پارسی برابر آن " فرنشین " برساخته و پیشنهاد گردیده ، واژه " جمهور " نیز به معنای هازه (جامعه) و توده مردم ا ... ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

1036 ویسپرد " ویسپرد " در اوستا به گونه " ویسپ رتو " آمده و به معنای همه سران ، همه بزرگان و کل ردان است، ویسپ= همه ، رتو و رد= بزرگ ، سرور ، مهتر .
١٣٩٧/٠٨/١٥
|

1037 تراژدی واژه " نژندبار " پارسی به معنای دربردارنده اندوه و دژم سخت به جای تراژدی پیشنهاد می گردد. ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

1038 آذربایجان " آتروپاتگان" در پهلوی و " آذرپاتگان " در پارسی که تازی شده آن " آذربایجان " گردیده است ، بخش شمال باختری ایران پیش از سال 332 میلادی بنام مادکوچک ... ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

1039 سورتمه لیزور : یک واژه پارسی نوساخت و به معنای لیزخورنده و لیزگر به جای واژه سورتمه ترکی پیشنهاد می گردد. ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

1040 گندی واژه " گند gond ، گندی gondi و گندو gondo هر سه واژه پارسی و به معنای دلاور است که در کتاب کهن کارنامه اردشیر پاپکان به گونه سپاه گند یعنی سپاه دلی ... ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

1041 قندهار قندهار : تازی شده " گندوپارس " و نام یکی از فرمانروایان روزگار اشکانی است ، برابر یافته های باستانی ، گندوپارس خود را در سکه های کشف شده به زبان ی ... ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

1042 ریزآوا واژه نوساخت " ریزآوا " از دوبخش ریز و آوا می باشد که به معنای سدای (صدای) خرد و پایین است و بجای واژه " میکروویو " پیشنهاد می گردد. ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

1043 میکروفون واژه " ریزواک " از واژه " ریز" به معنای خرد و کوچک و پایین و پسوند " واک" پارسی به معنای آوا و واج ساخته شده و در واژه فرواک (پیشگفتار ) و پژو ... ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

1044 آقای " خشای " و " خواجه یا خواجو " واژگانی پارسی هستند و به معنای سرور ، بزرگ و شاه بکار می رفته که جای آن را در زبان پارسی واژه مغولی " آقا یا آغا " گر ... ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

1045 کهرمان کارمان ، کهرمان به معنای کار اندیش که در زبان تازی قهرمان شده است. ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

1046 خشکاد واژه " خشکاد " از واژه " خشک " و پسوند " جا و مکان " اد " از سوی فرهنگستان زبان پارسی ساخته و بجای " قاره " بکار می رود و به معنای جای خشک است .< ... ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

1047 قاره واژه " خشکاد " از واژه " خشک " و پسوند " جا و مکان " اد " از سوی فرهنگستان زبان پارسی ساخته و بجای " قاره " بکار می رود و به معنای جای خشک است .< ... ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

1048 سریال واژه " پیمند" پارسی از واژه " پی " به معنای بن ، ریشه و دنباله که با افزودن پسوند " مند " ساخته شده به جای " سریال " با همان معنا پیشنهاد می گردد . ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

1049 هوگو " هوگو- hogav " در اوستا نام خانوادگی فرشوشتر فرزین گشتاسپ کیانی وجاماسپ داماد اشو زرتشت وخشور آریایی است و به معنای پهلوان خوب و دلاور نیک است و بع ... ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

1050 کویاد کویاد : از واژه " کوی ( koy )" پارسی و به معنای محله است که با پسوند جا و مکان " اد " واژه نوین " کویاد " را می سازد و به جای واژه تازی " منطقه " پ ... ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

1051 فرزیناد واژه " فرزین " یک واژه پارسی و همان " وزیر " است که با پسوند جا و مکان " اد " واژه نوین " فرزیناد " را می سازد و بجای " وزارت و وزارتخانه " پیشنها ... ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

1052 سپندارمذ " سپندار مذ " به معنای پارسایی و فروتنی پاک و " سپندارمذگان " جشنی از جشن های ایرانیان باستان و بویژه مزدیسنان بوده و امروزه برابر با جشن ولنتاین ارو ... ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

1053 دلقک " تلخک " یک واژه پارسی است که در زبان تازی " دلقک" شده و تلخک کسی است که دردها ، رنج ها و تلخی های مردمان را به زبان و نمایشی شوخ و زیرکانه بیان می ... ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

1054 سفیر " پتامبر " در پهلوی و پارسی به معنای سفیر است . ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

1055 صرف گسارش از بن گساردن در زبان پارسی به معنای صرف و صرف کردن است . ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

1056 معده در پارسی" اروسپر " به معنای معده. ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

1057 خبر در پارسی " ویچار " به معنای خبر است و " ویچارگزاری : خبرگزاری ، ویچاردن : مخابره ، ویچارگان : مخابرات . ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

1058 حلق در پارسی " زپر " به معنای حلق می باشد . ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

1059 ذات واژه " زاتو " در اوستا و " زاد" در پارسی به زبان تازی راه یافته و به گونه " ذات " در آمده و امروزه واژه های : زادآوری ، زادن ، زایش و ... از آن گ ... ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

1060 علم واژه علم در زبان اوستایی ، پارسی و پهلوی برابر با " چیستا " می باشد و در انگلیسی به آن " ساینس: scienc " گویند که جایگاهی بالاتر از " دانش یا know ... ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

1061 ذخیره در زبان پارسی واژه " تلنبار و هنبارش " نیز به معنای ذخیره بکار می رود. ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

1062 باغ وحش در پارسی " کنام " جایگزین واژه آمیخته ( ترکیبی ) پارسی - تازی " باغ وحش " و " zoo " می باشد که در سروده فردوسی بزرگ دیده می شود :
دریغ است که ...
١٣٩٧/٠٨/١٤
|

1063 باکو نام شهر باکو : برگرفته از واژه اوستای و پارسی باستان " بغ ،بگ و باگ " به معنای خدا می باشد و به گونه " بغپان، باگپان ، باکوان " به معنای نگهبان خد ... ١٣٩٧/٠٨/١٣
|

1064 عصر عصر : در اوستا " رپیتوین " آمده و به معنای پسینگاه می باشد. ١٣٩٧/٠٨/١٣
|

1065 مخلوق مخلوق : در پارسی " دهمان " آمده و به معنای آفریده شده و داده خداوند است. ١٣٩٧/٠٨/١٣
|

1066 کافر واژه " گبر و دریکونت " هر دو در اوستا ، پهلوی و پارسی به معنای کافر می باشند ، ولی بگونه ای روشن" دریکونت " به معنای دروغ گرا و کافر بکار می رود ... ١٣٩٧/٠٨/١٣
|

1067 عدل عدل : در اوستا " اشتاد و دات " آمده ، و واژه های دادگری ، دادستان ، دادور ، دادار ، دادگستری و.... از آن گرفته شده و از اینرو واژه های " اشتادور (د ... ١٣٩٧/٠٨/١٣
|

1068 قوزک قوزک : تازی شده واژه پارسی " گوژک" است به معنای برآمده کوچک و گوژ مانندمی باشد. ١٣٩٧/٠٨/١٣
|

1069 قانون در پهلوی " داتا و داد " به معنای قاون و عدالت آمده و از اینرو "داتا" جایگزین درستی برای قانون است و بر این پایه می توان : " داتاگذار " بجای قانونگذا ... ١٣٩٧/٠٨/١٣
|

1070 مسافر نوردشگر : از بن نوردیدن جایگزین واژه مسافر تازی پیشنهاد می گردد. ١٣٩٧/٠٨/١٣
|

1071 رکاب در زبان پارسی " وهنگ " بجای رکاب کاربرد داشته که در پی آلایش زبانی واژه رکاب تازی فراگیر شده است. ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

1072 وفا در زبان پارسی " توختن " برابر با وفادار شدن است و " توختار " برابر وفادار ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

1073 بودجه بودجه در زبان فرانسوی " بودجکت " است و به کیسه پولی گفته می شد که در آن اندوخته فرد نگهداری و بطور رایج به کمربند بسته می شد و برابر آن در زبان پا ... ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

1074 پاتوق واژه " پاتوق " یک واژه ترکی و مغولی استو به معنای جای گردهمایی، جایگاه رایزنی و هم اندیشی می باشد که برابر آن در زبان پارسی " باهماد " از واژه باهم ... ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

1075 باهماد واژه " باهماد " از ساخته های زبان شناس و دانشمند نامی شادروان احمد کسروی تبریزی است و به معنای پاتوق ، جای گردهمایی و جایگاه رایزنی و هم اندیشی می با ... ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

1076 مجلس نشیناد : بهترین ، خوشتراشترین و رساترین واژه جایگزین واژه " مجلس " تازی است، چراکه " نشیناد " از بن " نشین" با پسوند جا و مکان " اد " به معنای جای نش ... ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

1077 هازه هازه : یک واژه پارسی و به معنای جامعه است و واژه " هازمان" به معنای جمعیت می باشد. ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

1078 کورس واژه کورس به معنای میدان اسب دوانی را در زبان پارسی " اسپریس" گویند که بدون دگرگونی از زبان پهلوید برجای مانده و البته زبان پهلوی همان زبان پارسی است ... ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

1079 نخجیر نخجیر : تازی شده واژه " نخگیر ": پارسی است که از "نخ " به معنای رشته و ریسمان و ریشه " گرفتن " آمده و روی هم به معنای شکار شده و صید است و گاهی هم ب ... ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

1080 خارق العاده واژه " پادروند" از پسوند " پات و پاد " برابر با ضد و مخالف ، ناسازگار و واژه " روند " از ریشه رفتن و به معنای رویه و عادت ساخته شد و روی هم به معن ... ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

1081 فوق العاده فوق العاده: یک واژه پرکاربرد در زبان پارسی است و بسیاری از واژه های جایگزین پیشنهاد شده از سوی دوستداران زبان پارسی رسایی چندانی ندارد از اینرو پیش ... ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

1082 حاجت برابر واژه حاجت در زبان پارسی " آیفت" می باشد ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

1083 تهران تهران : ناهمسوی با نگره پردازی های انجام شده تا کنون به هیچ روی واژه تازی نبوده و از سویی برابر با نگره شادروان احمد کسروی که تهران را از دو بخش " ته ... ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

1084 برزخ برابر واژه تازی " برزخ " در زبان اوستایی و پارسی " همستکان " است. ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

1085 کلام همان گونه که دوستان فرهیخته گفنه اند " کلام " یک واژه تازی است و به معنای سخن ، گفتار و برابر آن در اوستا و پارسی " مانثر " است ، به کلام مقدس در ز ... ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

1086 فتوا فتوا : یک واژه تازی و برابر آن در اوستا و پارسی " وچر " می باشد . ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

1087 چرند " چرند " یک واژه پارسی و به معنای "خرافه " است و " چرندی ها" معادل " خرافات " و چرندگرایی" برابر با " خرافه گرایی " . ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

1088 زعفران بر پایه برخی پژوهش های انجام شده" زعفران " تازی شده واژه پارسی " زرپران " به معنای پرهای زرین و گرانبها می باشد و به هیچ روی ریشه تازی نداشته و با ... ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

1089 دیزج دیزج : تازی شده نام پارسی " دژک " به معنای دژ کوچک است و نام شهری در استان زندیگان (زنجان ) می باشد. ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

1090 مائده برابر واژه " مائده" در زبان پارسی که ریشه در زبان اوستایی دارد " میزد " است و همان معنای خوان آسمانی دارد که در آن خوراکی های مینوی نهاده می شود. ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

1091 سوق سوق : تازی شده " سو ، سوگ " پارسی است به معنای سمت و جهت و در زبان تازی بجای بازار کاربرد دارد، مانند : چهار سو به معنای بازار چها گوش یا بازاری که ... ١٣٩٧/٠٨/٠٥
|

1092 قرنطینه قرنطینه : تازی شده واژه " کارنتینا " در لاتین می باشد و از نام جزیره ای گرفته شده که بیماران دارای واگیری را در آن نگهداری می کردند تا از گسترش بیمار ... ١٣٩٧/٠٨/٠٥
|

1093 جغرافیا جغرافیا : تازی شده واژه " ژئو گرافی " در لاتین است که از دو بخش " ژئو به معنی زمین و گرافی به معنی نگاشتن است و در زبان پارسی برابر آن " زامنگاری " م ... ١٣٩٧/٠٨/٠٥
|

1094 هندسه هندسه : تازی شده واژه " هندازه ، اندازه" پارسی است که در پهلوی به گونه " هندازگ " آمده و به معنای اندازه گرفتن است و واژه "هندازگر ، اندازه گر " ب ... ١٣٩٧/٠٨/٠٥
|

1095 یاقوت یاقوت : تازی شده واژه " یاکوت" پارسی است و گونه ای سنگ کانی و آراستنی می باشد. ١٣٩٧/٠٨/٠٥
|

1096 قفل قفل: برابر آن در پارسی " چلن " و برابر قفل ساز ،" چلنگر "می باشد. ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

1097 صراط صراط : نام پلی در جهان برین که برابر آن در اوستا و پارسی" چینوت" است . ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

1098 جلفا جلفا : تازی شده واژه پارسی " گلپا " می باشد و به معنای گل پایه و گل بنیاد است و نام یکی از شهرهای مرزی استان آتروپاتگان (آذربایجان) خاوری و کرانه های ... ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

1099 منجیل منجیل : تازی شده " مانگیل " پارسی و به معنای خانه ویس (قوم) گیل می باشدو نام یکی از شهرهای استان گیلان . ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

1100 سکنجبین سکنجبین: تازی شده " سرکه انگبین " پارسی است که از دو آخشیگ (عنصر ) سرکه و انگبین (عسل) بدست می آید . ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

1101 سنقر سنقر: تازی شده (معرب) واژه پارسی " شنگار" به معنای باز شکاری است که بگونه " سنجار " نیز آمده است. ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

1102 ازل واژه " ازل " تازی شده (معرب) واژه " اسر " به معنای بی آغاز یا آغازی که آغازی ندارد و یک واژه پارسی کهن است که تا کنون بدون دگرگونی کاربرد دارد ، ا ... ١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

1103 قیصر واژه " قیصر " تازی شده (معر ب) " سزار " در لاتین و " کایزر " در زبان آلمانی و " تزار " در زبان روسی است ولی برپایه منابع یونانی و رومی این نام ب ... ١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

1104 چلن واژه چلن: یک واژه پارسی است به معنای قفل و " چلنگر " به معنای قفل ساز . ١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

1105 گرکان گرکان یک واژه پارسی و با نگارش درست " گبرکان " به معنای چشمه گبری است و " گبری و گبری " به زرتشتیان گفته می شود و" کان " نیز به معنای چشمه و معدن است ... ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

1106 قافلانکوه قافلانکوه : این واژه دگرگون شده واژه کهن پارسی " کابیان کوه ، کاویان کوه " است که پس از چیرگی تازیان و ترکان آلتایی ، مانندبسیاری از شهر ها ،روستاها ... ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

1107 نخجوان نخجوان: در پارسی پهلوی"نخگیرپان " است و از واژه " نخگیر" به معنای شکار که افزودن پسوند پان که همان بان باشد به معنای نگهبان شکار و شکارکاه می باشد ... ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

1108 اصلاندوز شهریار آریابد

واژه " اصلاندوز "یک واژه ترکی است به معنای " دژ شیر " و نام یکی از شهرهای استان آرتاویل می باشد و پس از چیرگی ترکان آلتایی که ...
١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

1109 پدرام پدرام : در پارسی پهلوی " پت رام " به معنی بدرود ، جاوید ، به آرامش و دارای دوبخش است : پت = به رام = آرامش . ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

1110 قزوین قزوین : تازی شده ( معرب) " کاسپیان " است ، کاسی نام ویس(قوم ) ایرانی و از نخستین باشندگان کرانه های دریایی آپاختری (شمالی ) ایران باستان است که خود ... ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

1111 زند واژه " زند " یک واژه پارسی به معنای تفسیر است ، زند اوستا = تفسیر اوستا ، پازند اوستا =تفسیر پهلوی اوستا و هم چنین واژه" زندیگ " زندیک " از زند ریش ... ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

1112 آب واژه " آب " یک واژه پارسی است که ریشه در اوستا دارد و بگونه " اپم نپات " آمده ودر پهلوی " آپ " ، در پارسی " آب" ، در گویش کردی " آو " و در گویش های ... ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

1113 فردوس " فردوس" تازی شده (معرب) واژه پارسی" پردیس" که در اوستا بگونه " پاری دیز " آمده و در لاتین " پارادایز " شده که همگی به معنی باغ و بهشت برین است. ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

1114 سیمرغ واژه " سیمرغ در اوستا به گونه " سئن مرغ " آمده و به معنای مرغ عقابی یا مرغی چون عقاب است ، واژه"سئن" در سنن دژ (سنندج=دژ عقاب) ، سئن آبات (سناباد=آ ... ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

1115 ماژیک واژه " ماژیک " یا مژیک ،مجیک در لاتین به معنای جادوگر است که ریشه در واژه پارسی " مغیک " دارد " مغ " به روحانی دین مزدیسنا (زرتشتی ) گفته می شود وب ... ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

1116 دهر واژه " دهر" تازی شده (معرب) واژه پارسی " دیرند" است که بخش نخست " دیر " به معنای کهن و زمان گذشته است و بخش دوم " اند" به معنای چندی و چند و روی هم ب ... ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

1117 اپس واژه " اپس " در اوستا و پهلوی به یک معنی بکار رفته و آن نیز " زمان بی پایان است که وارد زبان تازی (عربی)شده و " ابد " گردیده با همان معنا و مفهوم. ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

1118 اسر واژه " اسر " به معنای بی آغاز یا آغازی که آغازی ندارد یک واژه پارسی کهن است که تا کنون بدون دگرگونی کاربرد دارد ، این واژه از پسوند منفی ساز " ا" و ... ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|