انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

شهریار آریابد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 طاغی در پارسی " سپوزنده ، سپوزشگر " ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

2 طغیان کردن در پارسی " سپوختن " ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

3 طاغوت در پارسی " سپوزشگر "
از بن سپوختن به چم سرپیچی کردن
١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

4 مکالمه با تلفن " پرماسش" از بن پرماسیدن ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

5 مهذب نا ریمنی ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

6 تمارض ناخوشگرایی ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

7 تجاهل کاناگرایی ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

8 توالی دنباله دار ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

9 صعب العبور " دش گذر " ، دژگذر " ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

10 سنت شکنی در پارسی " چنب شکنی ، چنب ستیزی " ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

11 قطر دایره در پارسی " ترامون پرهون "
پرهون = دایره
ترامون = قطر
١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

12 کمک های اولیه در پارسی " بهیاری ها ، یاریهای نخستین" ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

13 جعبه سیاه شگای سیاه ، کیپوت سیاه ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

14 جعبه کمک های اولیه در پارسی " کیپوت بهیاری ها " ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

15 خرافات در پارسی" چرندی ها "
چرند = خرافه
چرندگرایی = خرافاتی، خرافه گرایی
١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

16 معافیت مالیاتی پرگوت گزیتی ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

17 محور شرارت در پارسی" آسه اهریمنی" ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

18 موانع رشد در پارسی " سپزهای گوالندگی " ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

19 ظاهر و غایب در پارس " پیتاک و اوناک" ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

20 اردوی دانش آموزی بونک دانش آموزی ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

21 ماجراجویی در پارسی " گربزی "
گربزه = جربزه
١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

22 مدافعان حرم در پارسی " رانایان مشکوی "
رانا= مدافع
مشکوی= حرم
١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

23 رسمی در پارسی " رستادی " ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

24 شوربا در پارسی " شورباگ " ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

25 قیفی در پارسی " بتویی " ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

26 دوئل در پارسی " مردامرد" برابر کارنامه اردشیر پاپکان ، نبردی که میان اردوان اشکانی و اردشیر ساسانی در شهر بوخت اردشیر ( بوشهر ) رویداد و به پایان کار اشکا ... ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

27 تماشاچی نگریستار ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

28 مجوس در پهلوی " مغیک " به چم پیروان مغ و رهروان موبد می باشد ، این واژه در زبان لاتین " مژیک ، ماژیک " شده و رومیان به شوند کینه ای که از مزدیسنان داشتند ... ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

29 کالبد دگرگون شده " کارپ " پهلوی ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

30 آندوسکوپی اندرنگری ،درون نگری ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

31 پریسکوپ فرانگر ، فرابین ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

32 قره بلاغ در پارسی " سیاه چشمه " ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

33 قزل قلعه در پارسی " سرخدژ " ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

34 ترفیع در پارسی " اپرگری" ١٣٩٨/٠٣/٢١
|

35 مروجین در پارسی " رواگندگان ، رواگوران" ١٣٩٨/٠٣/٢١
|

36 تکفیر در پارسی " دروند شمردن" ١٣٩٨/٠٣/٢١
|

37 تنازع ستیزش ١٣٩٨/٠٣/٢١
|

38 اختصاص در پارسی " ویژانش " از بن ویژاندن به چم ویژه کاری و انجام کار گزیده. ١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

39 هلاکت در پارسی" سیژش " از بن سیژیدن به چم هلاک کردن. ١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

40 روشنفکر روشن نگر ١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

41 استفتا وچر خواستن ١٣٩٨/٠٣/١٣
|

42 روابط عمومی در پارسی " پیوندهای همگانی "
پیوند = رابطه
١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

43 نظم عمومی در پارسی " راینش همگانی " ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

44 بی نظمی در پارسی " بی راینشی ، بی سامانی " ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

45 نظم دادن در پارسی " راینیدن " ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

46 نظام مند در پارسی " سامانمند ، راینشمند " ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

47 منظم در پارسی " راینشدار " از بن راینیدن به چم نظم دادن ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

48 بلع در پارسی " اوبارش " ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

49 بلعنده در پارسی " اوبارنده " از بن اوباریدن ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

50 ناامنی در پارسی " نا زینهاری " ، " بی ارمندی " ١٣٩٨/٠٣/٠٥
|

51 ثنا یسنا ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

52 معوق در پارسی " واپسانده" ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

53 تاثیرات در پارسی " هنایش ها " از بن هناییدن به چم اثر کردن. ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

54 غنایم جنگی در پارسی " پروه های رزمی " ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

55 خنثی سازی در پارسی " خنزک سازی" ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

56 سهامی خاص در پارسی " زونی ویژه" ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

57 سهامی عام در پارسی " زونی همگانی" ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

58 سهام عدالت در پارسی " زون رشن " ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

59 قالب تهی کردن در پارسی " کارپ تهی کردن " کالبد تهی کردن به چم جان باختن و مردن است. ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

60 قالب ریزی در پارسی " کارپ ریزی " ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

61 قالب بندی در پارسی " کارپ بندی " ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

62 قالب سازی در پارسی " کارپ سازی" ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

63 محور عمودی در پارسی " آسه کوپالی " ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

64 لعابدار در پارسی " پتدار ، گلیزدار " در نسک: فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

65 درجات در پارسی " رچن ها " در نسک: فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

66 ضایع کردن در پارسی " تبستیدن " ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

67 ضایعات در پارسی " تبست ها " در نسک: فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

68 دوائر در پارسی " پرهون ها " پرهون به چم دایره ،در نسک: فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

69 مثلثات در پارسی " تریزان " از تریز به چم مثلث ،در نسک: فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

70 مربی گری در پارسی " پرورتاری " از بن پروردن ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

71 وحشت کردن نهیپیدن ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

72 وحشت آور نهیپ آور ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

73 وحشتناک در پارسی " نهیپناک" ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

74 اقیانوس منجمد شمالی آپشین بستاک اپاختری ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

75 مقرر داشتن در پارسی " نشاختن " ١٣٩٨/٠٢/٢٩
|

76 مقرری در پارسی " نشاختگی " ١٣٩٨/٠٢/٢٩
|

77 تغییرات جوی دگرش های آب و هوایی ١٣٩٨/٠٢/٢٩
|

78 نواسانات بازار ارز نوانش های بازار ارز
ورتش های بازار ارز
١٣٩٨/٠٢/٢٩
|

79 هنرهای تجسمی هنرهای پیکرسازی ١٣٩٨/٠٢/٢٩
|

80 هادی الکتریکی هاختار کهربایی
رسانای کهربایی
١٣٩٨/٠٢/٢٩
|

81 استخراج فلزات معدنی برهیزش توپال های کانی.
برهیختن= استخراج کردن
١٣٩٨/٠٢/٢٩
|

82 شورای عالی کار و رفاه اجتماعی رایشکده پهرم کار و دروت هازمانی ١٣٩٨/٠٢/٢٩
|

83 شورای عالی دفاع ملی رایشکده پهرم پدافند پاترمی ١٣٩٨/٠٢/٢٩
|

84 اسباب خانه کاچار ، کاچال ١٣٩٨/٠٢/٢٥
|

85 معاذالله در پهلو و پارسی " پرگست " در نسک : لغت فرس اسدی ١٣٩٨/٠٢/٢٥
|

86 حشرات در اوستا " خرفستران " ١٣٩٨/٠٢/٢٥
|

87 غلظت در پارسی " دفزکی " ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

88 موذیانه در پارسی " موتکانه "
موتک = موذی
١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

89 مهلکه در پارسی " سیژگاه " از بن سیژیدن به چم هلاک کردن ، در نسک: فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

90 منفی باف در پارسی " نایی باف " ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

91 منطق الطیر در پارسی" کرویز پرندگان " ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

92 خیانت در پارسی " دندش " از بن دندیدن به چم خیانت کردن ، در نسک: فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
دند = خائن
دندشگر = خیانتکار
١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

93 سنت گرایی در پارسی " چنب گرایی " ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

94 حقیقت جویی در پارسی " اوریک خواهی ، آمیغ خواهی " ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

95 ایثارگر در پارسی " هدمانگر " ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

96 الواح در پارسی " پلمه ها" ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

97 غفلت در پارسی " پرناسی" ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

98 فرقه گرایی در پارسی " ریستگ گرایی " ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

99 یغور در پارسی " زمخت ، ستبر " ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

100 آرتین درود بر هم میهنان فرهیخته
نخست اینکه آبادیس یک رسانه ایرانی و ویژه زبان پارسی می باشد و نه ترکی، پس وابسته به هیچ ، قوم ، قبیله و طایفه ای نیست ...
١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

101 هق هق در پارسی " هک هک " که به نادرست هق هق شده است ،
مانند : نغ نغ = نق نق
تخ تخ = تق تق
١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

102 وعید در پارسی " بیم " ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

103 هفت ایام در پارسی " هفت روز "
کیوان شید= شنبه
مهرشید = یک شنبه
مهشید= دوشنبه
تیرشید = چهارشنبه
اورمزدشید = پنجشنبه
ناهیدشید( آدینه ) = ...
١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

104 هفت حرف در پارسی " هفت وات " ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

105 هذیان در پارسی " هلگ ، ژاژ ، یان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
هلگ گویی ، ژاژگویی = هذیان گویی
١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

106 هدایت در پهلوی " هاخت ، هاچش " از بن هاختن و هاچیدن به چم هدایت کردن ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
هاختار = هادی
١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

107 هجی کردن در پارسی " واج گفتن " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

108 هجا در پهلوی " آوات " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

109 اوصاف در پارسی " زاب ها " ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

110 بی حوصلگی در پارسی " بی کژاری ، ناشکیبایی" در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

111 اوضاع در پارسی " جاورها ، نهش ها " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

112 وصله در پارسی " وژنگ " در نسک ، فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
وژنگیدن = وصله کردن
١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

113 وصف در پارسی " زابش " از بن زابیدن به چم وصف کردن. ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

114 رفاه اجتماعی دروت هازمانی ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

115 وضع موجود هستار ، نهش کنونی ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

116 نکول در پارسی " وادنگ " ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

117 وافی در اوستا " ویسپ " ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

118 اتم در پهلوی " اتم etom ، ایو " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

119 واجب الوجود در پارسی " بایابود" ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

120 نیمکره در پارسی " نیمپادک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
نیمپادک اپاختری = نیمکره شمالی
نیمپادک اواخشتری = نیمکره جن ...
١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

121 وجود عام هستی هماد ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

122 وجود عقلی بودش خردیک ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

123 وجود انتزاعی بودش آهیخته ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

124 وبا در پهلوی " ریتاک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

125 wire strain gauge خمش سنج کهربایی ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

126 white castiron چدن سپید ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

127 white metal توپال سپید ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

128 whitelight شید سپید ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

129 نور در پارسی " شید"
١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

130 نوحه از ریشه پهلوی " انوی ، نیوه " از بن انوییدن به چم مویه کردن و سوگ سرود ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه ازابوالقاسم پرتو .
نیوه خوان ...
١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

131 نقاله در پارسی " نیمپر " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه ازابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

132 نوسان در پارسی " نوانش " از بن نوانیدن
نوسان قیمت = نوانش نرخ
١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

133 عهد بستن در پهلوی " پتستیدن "
پتست ، پدست = قول ، عهد
١٣٩٨/٠٢/٢١
|

134 سازمان ملل متحد در پارسی " سازمان پاترمان یگانیک " ١٣٩٨/٠٢/٢١
|

135 هوخشتر نام این فرمانروایی مادی از دو بخش: " هو " به چم خوب و نیک و " خشثریه یا خشتر " به چم شهریار ساخته شده و روی هم به چم شهریار خوب می باشد. ١٣٩٨/٠٢/٢١
|

136 نفقه در پهلوی " تورتیز " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

137 نعمت در پارسی " پلاو ، شیدان" ، در پهلوی " فرهدهش " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

138 ناظم در پارسی " راینیتار ، نهشگر " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

139 نظام در پارسی " نهش ، سامان " ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

140 نظم در پارسی " راینش " از بن راینیدن به چم نظم دادن ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

141 نطنز این نام تازی شده " نتنز " پارسی و به چم شهر غنچه ها می باشد، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

142 نسب نامه در پارسی " پروزنامه " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
پروزشناسی = نسب شناسی
١٣٩٨/٠٢/١٩
|

143 نزول در پارسی " فرودش ، نشیبش " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

144 نخلستان در پارسی " کویکستان" ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

145 نخاله در پارسی " نابیخته " ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

146 نحس در پهلوی " مرخشه marakhshe " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
مرخشگی = نحوست
١٣٩٨/٠٢/١٩
|

147 ناقص در پارسی " آکیده ، ابوند ، نارسا " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

148 ناسخ در پارسی " نیستگر ، پاچنگر " ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

149 نقاب این واژه تازی شده واژه پهلوی " نکاپ " به چم روپوش و روبند می باشد، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
نکاپدار = نقابد ...
١٣٩٨/٠٢/١٩
|

150 نارواج در پارسی " نارواگ " ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

151 نفیر این واژه تازی شده واژه پهلوی " نپیر " به چم گاودم است ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

152 نفی در پارسی " نیگرایی ، نایستن " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

153 منجمد در پارسی " بستاک ، افسردگ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

154 منتقد در پارسی " سرهیده sarahide " از بن سرهیدن به چیم نقد کردن ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
سرهیدگان = منتقدین
١٣٩٨/٠٢/١٧
|

155 منتظر در پارسی " پیوسنده " از بن پیوسیدن به چیم انتظار کشیدن، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

156 منتظران در پارسی " پیوسندگان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

157 نابغه در پهلوی " ازدا azda " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

158 میلیارد در پارسی " وسیار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

159 میلیون در پارسی " وسان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

160 میلیونر در پارسی " وساندار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

161 میل در پارسی " گرز " به چیم افزار لوله ای، مانند : گرزلنگ = میل لنگ،گرزباستانی = میل باستانی
" گرایش ، مانند : گرایش به نیکی = میل به نیکی "
د ...
١٣٩٨/٠٢/١٧
|

162 میکرب در اوستا " تمیک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
تمیکی = میکربی
تمیک شناسی = میکرب شناسی
١٣٩٨/٠٢/١٧
|

163 مهیا در پهلوی " پسچک pasachak " از بن پسیچیدن به چیم آماده کردن ،در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

164 مهندسین در پارسی " هندازوران " ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

165 اسطوره در اوستا " میتخت mitokht "در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

166 مهاجر در پهلوی " فاتورا ، فروایشگر " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
فاتورایان ، فروایشگران = مهاجران
فاتوراپذیری = مه ...
١٣٩٨/٠٢/١٧
|

167 مهاجرت در پهلوی " فاتورش ، فروایش " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
فاتوریدن ، فرواییدن = مهاجرت کردن ، کوچیدن
١٣٩٨/٠٢/١٧
|

168 طنین در پهلوی " پتان " در نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
طنین انداز = پتان انداز
١٣٩٨/٠٢/١٦
|

169 بید مجنون در پهلوی " ویتوپت " در نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/١٦
|

170 موعد در پارسی �نیوند" در نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/١٦
|

171 منهدم کردن در پهلوی "ویشفتن " در نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/١٦
|

172 اوقات در پهلوی " آوام ها " ١٣٩٨/٠٢/١٦
|

173 وقت در پهلوی " اوام ، آوام "در فرهنگ پهلوی به پارسی از استاد بهرام فره وشی.
١٣٩٨/٠٢/١٦
|

174 قسمت در پهلوی " ویچک " در فرهنگ پهلوی به پارسی از استاد بهرام فره وشی. ١٣٩٨/٠٢/١٦
|

175 واجب در پارسی" بایا " ، در پهلوی " فریجپان" در فرهنگ پهلوی به پارسی از استاد بهرام فره وشی. ١٣٩٨/٠٢/١٦
|

176 وحشت در پهلوی " نیهیپ " در فرهنگ پهلوی به پارسی از استاد بهرام فره وشی.
نیهیپناک= وحشتناک
١٣٩٨/٠٢/١٦
|

177 بادغیس در پارسی " واتگیس" ١٣٩٨/٠٢/١٦
|

178 غیرعادی در پارسی " نارودی ، ناروندیک "
غیرعادی شدن = ناروندیدن
١٣٩٨/٠٢/١٦
|

179 عادی در پارسی " روندی ،روندیک "
عادی شدن = روندیدن
١٣٩٨/٠٢/١٦
|

180 موازنه در پارسی" ترازنش ، همسنگی " ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

181 طرفدار و حامی سوگیر ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

182 تفریغ در پارسی " ماژانش" از بن ماژاندن ، در نسک: فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

183 تفریغ بودجه در پارسی " ماژانش همیان " ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

184 تسلیح در پارسی " زیناوندیدن" در نسک: فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

185 اسلحه در پارسی " زینگ" در نسک: فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
زیناوند = مسلح
زینگدار= سلاحدار
زیناوندیدن = مسلح کردن
ز ...
١٣٩٨/٠٢/١٥
|

186 تسلیحات کشتار جمعی در پارسی " زینگان کشتار گروهی " ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

187 تعهدات خارجی در پارسی " پدستان اوزداهیک" ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

188 تعهدات بین المللی در پارسی " پدستان اندر پاترمانی" ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

189 نظام حقوق در یایی خزر در پارسی " وینارش داتیکی دریای کاسپیان" ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

190 نظام توزیع عادلانه ثروت در پارسی " وینارش پخش دادمندانه سرمایه" ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

191 نظام توزیع در پارسی " وینارش پخش "
سامانه پخش
١٣٩٨/٠٢/١٥
|

192 جهاز در پارسی " وردک " در نسک: فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

193 ریاضت اقتصاد در پارسی " سختی آبریک "
تنگنای آبریک
١٣٩٨/٠٢/١٥
|

194 علم اقتصاد در پارسی " چیستای آبریک " ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

195 اقتصاد در پهلوی " آبریک " در نسک: فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

196 نظام اقتصادی در پارسی " وینارش آبریک" ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

197 ملل متمدن در پارسی " پاترمان شهریگر "
مردمان شهریگر
١٣٩٨/٠٢/١٥
|

198 نظام حکومتی در پارسی " وینارش فرمانروایی "
وینارش دولتی
١٣٩٨/٠٢/١٥
|

199 نظام بین المللی در پارسی " وینارش اندرپاترمانی " ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

200 نظام اجتماعی در پارسی " وینارش هازمانی " ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

201 نظام حقوقی در پارسی " وینارش داتیکی" ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

202 ملزم در پارسی " بایاوند " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

203 ملزوم در پارسی " باییده " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

204 ملتهب در پهلوی " تفتیک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

205 ملت در پهلوی " پاترم " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
١٣٩٨/٠٢/١٤
|

206 تحصیل کرده در پارسی " ویندمند " از بن ویندن به چم تحصیل و بدست آوردن . ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

207 مقید در پهلوی " نیوندک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

208 مقصر در پارسی " سستکار " ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

209 مقراض در پهلوی " چینا " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

210 مقدر در پهلوی " برهنیده " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
برهنیدگان = مقدرات
١٣٩٨/٠٢/١٤
|

211 مقتضی در پارسی " بایسته " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
مقتضیات = بایستگان
١٣٩٨/٠٢/١٤
|

212 مقاوم در پهلوی " پتوک ،پتران ، نستوه " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

213 مفرط در پارسی " فرابود ، فرهست " ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

214 مفاصاحساب در پارسی " ترازبند " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١١
|

215 مفارق در پارسی " تارک ، هباک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١١
|

216 مقنعه ای واژه تازی شده " مکنا " در پارسی است ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١١
|

217 مغلوب در پارسی " کالیده " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١١
|

218 مغلطه پارسی " دگل بازی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١١
|

219 مغرور در پارسی " بادسار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١١
|

220 معنویات در پارسی " مینوگان " از ریشه مینوی به چم آن جهانی و باور فراسهشی( مافوق حسی) ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
می ...
١٣٩٨/٠٢/١١
|

221 معصومه در پارسی " نامویگ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١١
|

222 غلیظ در پارسی " دفزک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١١
|

223 معتمد در پارسی " خست ، اپستامیک" در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١١
|

224 معاوضه در پارسی " ورتش " از بن ورتیدن به چم تعویض کردن ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١١
|

225 معاف پهلوی " پرگوت " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
پرگوتش= معافیت
پرگوتیدن= معاف کردن
١٣٩٨/٠٢/١١
|

226 مظروف در پارسی " گنجان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١١
|

227 مطبوع در پارسی " تافت " به چم نگاشتن ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١١
|

228 مطبوعات در پارسی " تافت ها " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١١
|

229 غلط در پهلوی " میت " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
امیت = بی غلط
١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

230 مصونیت در پارسی " پاسادش " پاسادی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

231 مصلح در پهلوی " شاهیدگ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
شاهیدگان = مصلحان
١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

232 مصلحت در پهلوی " ورنیک varanik " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

233 مصحف در اوستا " نپی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

234 مشوق در پهلوی " سوتینیتار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

235 مشروع در پارسی " داتیک ، روا " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . " ١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

236 مشروح در پهلوی " گوکانیک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

237 مشتعل در پارسی " وخشاک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

238 مسواک در پارسی " روفان ، چوچ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

239 مشترک در پارسی " همبست " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

240 مشاعرات در پهلوی " ویچستاران " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
ویچست = سروده
ویچستار = سرایش ورزی
١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

241 مسموم در پارسی " زهرناک ، مستوک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

242 مسلح کردن در پارسی " زیناوندیدن " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
مسلح = زیناوند
سلاح = زینگ
١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

243 مسلما در پارسی " تاشتکی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

244 سلحشور از واژه اوستایی " سلهشور " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

245 مسکوک در پارسی " پرشیان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

246 مسقطی در پارسی " مزگتی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

247 مسخره در پارسی " خریش " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

248 مسح در پارسی " پرواسیدن ، پرماسیدن " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

249 مهلت در پارسی " مولش " از بن مولیدن به چم مهلت گرفتن ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

250 مستدل در پارسی " پروهاندار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

251 مستحب در پارسی " روامند ، روادار" ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

252 مسبب در پهلوی " جتکساز ، وهانیک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
سبب= جتک ، وهان
١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

253 سبب در پهلوی " جتک jatak، وهان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

254 مزین در پارسی " زیوردار ، فرخار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

255 مریم نخودی در پارسی " ماندارو " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

256 مرمرین در پارسی " رخامی ، ارژنین" ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

257 مرکبات طبیعی گمیختگان سرشتی ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

258 قوانین عالی اجتماعی داتاهای پهرم هازمانی ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

259 نظارت عالیه برترین نگریستار ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

260 خدمات اجتماعی عام المنفعه زاوریهای هازمانی سودهمگانی ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

261 مرتکبان جنایات جنگی پیشاران تبهکاریهای رزمیک ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

262 مرتکبین قتل عام دسته جمعی پیشاران کشتار گروهی ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

263 احسنت در پارسی " افدستا" در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

264 مرتکب در پارسی پیشار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
پیشاران = مرتکبین
١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

265 مرتبط در پهلوی " پتوستpatvast " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
پتوستان = مرتبطین
١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

266 مربی در پارسی " پرورتار" ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

267 مراقب در پارسی " پایشگر " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
پایش = مراقبت
پایندگان ، پایشگران= مراقبین
١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

268 ممارست این واژه تازی شده واژه پهلوی " مروستن " به چم تمرین کردن است ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

269 مرتع در پهلوی " واستر ، راغ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

270 مر این واژه تازی شده واژه پهلوی " مرکmarak " به چم بار ، کرت می باشد ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

271 مذبح در پارسی " کرپانگاه " ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

272 جامعه شناسی در پارسی " هازه شناسی ، چپیره شناسی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
هازه ، هازمان = جامعه
١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

273 مدیرکل در پارسی " سرراینیتار ، سر راستار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
سر رایشور
١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

274 مدیرعامل در پارسی " ورزیتار "در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
راینیتار کارگزار
راستارکارگزار
١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

275 مدهوش واژه های دیگر پارسی " سترت ، هاژی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

276 مختصات در پارسی " ویژیدگان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

277 مردود در پارسی " مولیده " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

278 مرخم در پارسی " آژیانه " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

279 مرحوم در پارسی " هو فرورتhofarvart ، ویترکvitartak " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

280 طلاب حوزه علمیه قم در پارسی " هاوشتان دانشکده چیستایی گشم"
هاوشت = طلبه
چیستا = علم
١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

281 مدخل در پهلوی " ویتار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

282 مددکار یارمند ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

283 مدارس دینی در پهلوی " هرپاتستان ها " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

284 مخیلات در پارسی " گمانیده ها " ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

285 خلوت در پارسی" نهفت " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

286 خلخال در پارسی " پای اورنگ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

287 مخمل در پارسی " کمخا kamkha " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

288 دوره جاهلیت دورک کانایی ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

289 اختصاصی در پارسی " ویژاندن " به چم خصوصی کردن ،ویژه خود ساختن ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

290 مخروط در پارسی " سروین " ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

291 مخدوش در پارسی " خراشدار " ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

292 مخدرات در پارسی " پردگیان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

293 مختلف الاصل در پارسی " یوت گهر " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

294 مختلف الاخلاق در پارسی " یوت خوی" در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

295 مخترع در اوستا " کبادور kobador " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

296 مخمر در پارسی " خازا ، سرشته " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

297 شورای عالی انقلاب فرهنگی رایشکده پهرم رستاخیز فرهنگی ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

298 مجمع عالی قضات انجمن پهرم داوران ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

299 محکمه الهی دادگاه خدایی ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

300 یا محول الحول و الاحوال ای دگرگون کننده پیرامون و جاورها ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

301 مخالفت کردن در پارسی " پترنیدن " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
پتیرکان= همیستاران = مخالفان
پتیرک= مخالف
١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

302 محوطه در پارسی " پرکان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

303 محکوم در پهلوی " ایراخت " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

304 محفل در پارسی " ارسن ، آیشگاه ، جرگ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

305 محصور در پارسی " پروندیش "در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

306 جلیقه در پارسی " برگستوان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

307 محرک در اوستا " موتار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

308 محدودیت در پارسی " مرزینی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

309 محدث در پارسی " سرواینده " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
سروایندگان = محدثین
١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

310 محترم در پارسی " آزرم دار ، فرنافت " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

311 محارم در پهلوی " استیکان ostikan " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

312 متوسل در پارسی " آگش " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

313 متوجهات در پارسی " نمیدگان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

314 متوجه در پارسی " نمیده " از بن نمیدن ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
نمیدگان = متوجهات
١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

315 متناهی در پارسی " پایاندار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

316 متمسک در پارسسی " آگسار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

317 متلاشی در پهلوی " فرکست farakast " که گفته می شود واژه فکستنی پارسی نیز از همین ریشه می باشد، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ... ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

318 متقلب در پارسی " دگل ور ، دگلباز " واژه دگل همان دغل می باشد ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

319 متغیر در پارسی " ورتناک " از بن ورتیدن ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

320 متخلخل در پارسی " روزندار ، کاوکدار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

321 خلا در پارسی " کاوک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

322 متخاصم در پارسی " کینگر " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو
کینورز
١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

323 مثلث در پارسی " تریز " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

324 متجاوز در پهلوی " ویهزک vihezak " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٣١
|

325 مجانس در پارسی " همگن " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٣١
|

326 متالیک در پارسی " توپالیک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
متال = فلز = توپال
١٣٩٨/٠١/٣١
|

327 بخار در پهلوی " کوپ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٣١
|

328 مبلغ mablagh در پارسی " پزوارش ، رساد "
mobalegh در پارسی " رساننده "
در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
١٣٩٨/٠١/٣١
|

329 مبطل در پارسی پترانگر paterangar " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٣١
|

330 مبرهن در پارسی " پروهان دار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٣١
|

331 مامور فرمانور ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

332 مودب در پارسی " فرهیختار ، فرهدار " ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

333 موتلف در پارسی " یگانستگ " از بن یگانستن به چم هم پیمان شدن ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

334 ماهی مرکب در پارسی " ماهی زکاب " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

335 مانع در پهلوی " سپز sepoz" در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
موانع = سپزها
ممانعت =سپزیدن
١٣٩٨/٠١/٢٧
|

336 ماهی قباد ماهی کوات ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

337 مالیخولیا در پارسی " سیاه دریم " گونه ای بیماری روانی که از پندار های خام برمی آید.در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

338 مالک در پارسی " داشتار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

339 مال پرست در پارسی " هیرپرست " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

340 مال در پهلوی " هیر ، آورتاک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

341 ماده در پهلوی " ماتک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
ماتکان = مواد
١٣٩٨/٠١/٢٦
|

342 لیزر پارسی " فراتاو " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

343 لیتوگرافی در پارسی " سنگ نگاری ، چاپ سنگی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

344 لهو در پارسی " ماژ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

345 لوبیا در پارسی " تلک tolek " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
تلک سرخ = لوبیا قرمز
تلک بوبردی = لوبیا بلبلی
١٣٩٨/٠١/٢٦
|

346 لمس در پارسی " پسودن به چم دست مالیدن ، بی سهش به چم بی حسی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

347 لکنت در پهلوی " ژودش jodesh ، تمندگی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

348 افتتاح بازگشایی ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

349 تلقیح مصنوعی در پارسی " بارورسازی ساختگی ،وپیک دستی "
وپیک در پهلوی به چم لقاح
١٣٩٨/٠١/٢٦
|

350 لقاح در پهلوی " وپیک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

351 لغز در پارسی " پردک ، آک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
آک گوی = لغز خواندن
١٣٩٨/٠١/٢٦
|

352 لعاب در پارسی " گلیز ، خیوک ، پت " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
پتدار ، گلیزدار = لعابدار
١٣٩٨/٠١/٢٦
|

353 لطایف الحیل در پارس " ترفندهای نغز" در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

354 لطایف در پارسی " نغزها " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

355 صمغ در پارسی " ژد " در نسک: فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

356 لژیون در پارسی " گند gond " در نسک: فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
لژیونر = گندور
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

357 لحظات در پارسی " لخت ها " از لخت lakht
لحظه ای = لختی
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

358 لج در پارسی " وستاری ، ستیهش "
لجباز = وستار
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

359 گیتار واژه پیشنهادی پارسی " شش تار " ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

360 digital در پارسی " انگشتال " از ساخته های استاد گرامی ، آقای میر جلال الدین کزازی.
در پارسی پسوند " ال " همانند انگلیسی بسیار پرکاربرد می باشد ، مانند : ...
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

361 رتبه در پهلوی " رچن rochan " برابر با واژه انگلیسی grade ، در نسک: فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
رچنبندی = رتبه بندی ، درجه ...
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

362 گاراژ در پارسی " پاساد " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

363 گارد در پارسی " پاتار ، پاسپا " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

364 کیسه در پارسی " گوال ، هنبان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
گوال هوا = کیسه هوا
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

365 کنف در پارسی " کنپ kanap " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

366 کنتاکت در پهلوی و پارسی " پرماس " به چم اتصال و تماس گرفتن است ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
کنتاکتور = پرماسار
کنت ...
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

367 کمد در پهلوی " تونک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

368 کمان حلاجی در پارسی " لورک ، شفشاهنگ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

369 وباء در پهلوی " ریتاک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

370 کفالت در پهلوی " بریستاری " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

371 کفال در پارسی " سرماهی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

372 کساد در پارسی " بی رواگ " به چم بی رونقی ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

373 مسیر در پهلوی " وتیرگ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

374 کروکودیل در پارسی " گاویال " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

375 کرنش در پارسی " خمش " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
خمیدن = کرنش کردن
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

376 کربق در پارسی " کربک" در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

377 یاشار در پارسی " پایا ، پاینده " ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

378 کافئین در پارسی " بنگهر bangohar " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

379 کتک خور در پارسی " لت خور " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

380 مثبت در پارسی " هایی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

381 کتان در پراسی " بزرک bazrak " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

382 حنظل در پارسی " کپست kapast " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

383 کالسکه در پهلوی " ورتیون " درنسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
ورتیونران = کالسکه چی
١٣٩٨/٠١/٢٢
|

384 مجازی در پهلوی " اهستیک ahastik " ، اهستی
فضای مجازی = اسپاش اهستی
١٣٩٨/٠١/٢٢
|

385 کازینو در پارسی " منگیاکده ، منگسرا " درنسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

386 کار مجازی در پهلوی " اهستکار " ، اهست ahast به چم غیر حقیقی ، مجازی ، درنسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

387 الکتروکاردیوگرافی در پارسی " گش نگاری کهربایی" ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

388 کاردیولوژی در پارسی " گش شناسی " درنسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

389 الکتروکاردیو گرافی در پارسی " گش نگاری کهربایی " درنسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
کاردیو گرافی = گش نگاری
١٣٩٨/٠١/٢٢
|

390 کاتالوگ در پارسی " پهرستار " درنسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

391 کاپوت در پارسی " پوشن " درنسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

392 قهر در پارسی افزون بر خشم گ غژم ، غراش ، دژند " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
قهراً = غراشی ، دژندی
قهر آمیز = د ...
١٣٩٨/٠١/٢١
|

393 قومس در پارسی " کومش " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢١
|

394 قوطی در پارسی " کیوت " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢١
|

395 قناری در پارسی " پیاک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢١
|

396 قنادی در پارسی " پانیذگری ، غندگری " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو ١٣٩٨/٠١/٢١
|

397 قناس در پارسی " کژ ، کولگ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
قناسی = کولگی ، کژی
١٣٩٨/٠١/٢١
|

398 قنداق در پارسی " پاوند " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو ١٣٩٨/٠١/٢١
|

399 قلوه سنگ در پارسی " گرده سنگ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو ١٣٩٨/٠١/٢١
|

400 قهوه خانه در پارسی " بنکخانه " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
قهوه ساز = بنک ساز
قهوه چی = بنکور
١٣٩٨/٠١/٢١
|

401 قلقلی دگرگون شده واژه پارسی " غلغلی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو ١٣٩٨/٠١/٢١
|

402 قفقاز دگرگون شده واژه پهلوی " گابگه " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
١٣٩٨/٠١/٢١
|

403 قطعی در پارسی " تاشتی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو
بطور قطع = تاشتکی
١٣٩٨/٠١/٢١
|

404 قطعات یدکی در پارسی " پالادگان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو ١٣٩٨/٠١/٢١
|

405 قطران در پارسی " کتران " به چم شیره درخت ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو ١٣٩٨/٠١/٢١
|

406 قطبش در پارسی " میخش " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو
قطبش پذیری = میخش پذیری
١٣٩٨/٠١/٢١
|

407 قیراندود در پارسی " گژف اندود " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
قیرگون = گژفگون
قیرپاش = گژف پاش
١٣٩٨/٠١/٢١
|

408 قیچک ترکی شده واژه پارسی " غژک ، پکاوچ "، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو ١٣٩٨/٠١/٢١
|

409 بی خبر در پارسی " بی ویچار " ١٣٩٨/٠١/٢١
|

410 یراق در پارسی " زینه " ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

411 ابزار و یراق در پارسی " افزار و زینه " ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

412 قروت در پهلوی " پینوک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
سیاه پینوک = قراقروت
١٣٩٨/٠١/٢٠
|

413 قرینه در پارسی " جور ، اخت " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
جوران ، هم اخت = قراین
١٣٩٨/٠١/٢٠
|

414 قرائت در پارسی " خوانش " ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

415 زغال اخته در پارسی " ژگال اخته " ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

416 قدقد نادرست نویسی واژه " غدغد " پارسی ، پس از چیرگی تازیان و ترکان آلتایی بسیاری از آواها و واژگان پارسی ریخت ترکی و تازی بخود گرفتند ، مانند :
اواو = ...
١٣٩٨/٠١/٢٠
|

417 قدرقدرت در پارسی " ابر توان ، ابر پادیاوند" ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

418 قالب گیری قالب :نادرست نویسی واژه " کارپ ، کرپ " پارسی ، در نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
کارپ گیری = قالب گیری
کارپ زدن = ...
١٣٩٨/٠١/٢٠
|

419 قابل تبدیل در پارسی " ورتیدنی ، ورتش پذیر " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/١٩
|

420 فیزیکدان در پارسی " گیتیکدان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/١٩
|

421 فوران در پارسی " فشانش " از بن فشاندن ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/١٩
|

422 قاطع در اوستا " هایان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/١٩
|

423 قاروره در پارسی " پیشار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/١٩
|

424 قارچ درست ان در پارسی " غارچ " است ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/١٩
|

425 فلزات در پارسی " توپال ها " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
فلزات قلیایی = توپال های شخاری
١٣٩٨/٠١/١٩
|

426 فطیر در پارسی " خشکنا " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/١٩
|

427 فرمول در پارسی " نمودک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/١٩
|

428 عرض جغرافیایی در پارسی" پهنای گیتایی " ١٣٩٨/٠١/١٩
|

429 عقل کل در پارسی " خرد نخست ، پارن خرد " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/١٩
|

430 عشقه در پارسی " پاپیچال " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/١٩
|

431 فرات در پهلوی " هوفراتو " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/١٩
|

432 فانسقه در پارسی "فشنگدان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/١٩
|

433 فرش در پهلوی " پوپ ، ویسترگ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/١٩
|

434 فرعی در پهلوی " ستاکیsotaki " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/١٩
|

435 قرقره در پارسی " غرغره " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/١٨
|

436 غایب در پهلوی " اونaven، اوناک avenak " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/١٨
|

437 عیدی در پهلوی " نیوک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/١٨
|

438 عوض کردن در پارسی " ورتنیدن " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/١٨
|

439 مکانیک در پارسی " فندشناسی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/١٧
|

440 بلبل در پارسی " بوبرد" در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/١٧
|

441 عنبیه در پارسی " رنگاور " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/١٧
|

442 علم غیب در پارسی " دانش نهفتگان" ١٣٩٨/٠١/١٧
|

443 جنتلمن فرهمند ١٣٩٨/٠١/١٧
|

444 حد نصاب در پارسی " ترازین " ، " مرزدار " ١٣٩٨/٠١/١٧
|

445 فتق در پارسی " فنج " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از الوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

446 قلاب در پارسی " چنگک " ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

447 عطسه پارسی تازی شده " اتسه " از " اتس " ، در پهلوی " شنوسک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از الوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

448 عصر طلایی در پارسی " دورک زرین " ، روزگار تلایی ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

449 عصر حجر قدیم در پارسی " دورک پارینه سنگی " ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

450 اعداد اعشاری در پارسی " شمارگان دهگانی " ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

451 عزب در پهلوی " وزک ، پیوارگ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از الوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

452 منی در پارسی " شوس " به چم آب گشنی ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از الوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

453 عروض در پهلوی " ویچست " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از الوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

454 عربون در پارسی " آرمون " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از الوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

455 عروج در پارسی " فراپویی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از الوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

456 مجهز در پارسی " وردک" به چم جهاز و " وردک دار " به چم مجهز ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از الوالقاسم پرتو .
وردکی ها = تجهیزات
١٣٩٨/٠١/٠٧
|

457 عاریه در پارسی " سپردگ ، سپنجی " ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

458 هودج در پارسی " هودگ " ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

459 ظاهر در پهلوی " پیتاک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
پیتاکیدن = ظاهر شدن
١٣٩٨/٠١/٠٦
|

460 متهم در پهلوی " پسمار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

461 حالت در پارسی " جاور " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
جاوری = حال
خوشجاوری = خوشحالی
جاورها = حالات
١٣٩٨/٠١/٠٦
|

462 طمطراق این واژه پارسی تازی شده " تراک و ترنب " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
ترنب = طم : بلندی و برجستگی
تراک = طر ...
١٣٩٨/٠١/٠٦
|

463 صدف در پهلوی " شسن " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

464 قی در پارسی " هراش " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
هراشیدن = قی کردن
١٣٩٨/٠١/٠٦
|

465 تشکر سپاسداری ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

466 پارس آوای سگ در پارسی " هاپ هاپ " است نه پارس ، پارس و پارسی نام سپند و ارزشمند در فرهنگ ایرانی می باشدکه افزون بر نام یک ویس بزرگ آریایی نام زبان شکوهم ... ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

467 واق در پارسی " هاپ هاپ " گفته می شود ،چنانکه به سگ در گفتار کودکانه و کوچه بازاری " هاپو " نیز گویند. ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

468 طق در پارسی " تغ تغ ، تخ تخ " آوای برخوردن چیزی به چیز دیگر که تازی شده آن طقمی باشد، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

469 طعمه در پهلوی " پایدام " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

470 طراق پارسی " تراک " تازی گشته ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
تراک تراک = طراق طراق، آوایی که از شکستن چیزی پدید آید.
١٣٩٨/٠١/٠٥
|

471 طراح در پهلوی " هنداختار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
هنداخ = طرح
١٣٩٨/٠١/٠٥
|

472 طبقه اجتماعی در پهلوی " پشک ، کاست " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
وینارتار کاستی = نظام طبقاتی
١٣٩٨/٠١/٠٥
|

473 انرژی در پهلوی " اژ ozh " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو "
با اژ = با انرژی
اژزا = انرژی زا
١٣٩٨/٠١/٠٥
|

474 طبق کش در پارسی " تپگ کش "
تپگ دار ، تپودار =مطبق ، دارای اشکوب
١٣٩٨/٠١/٠٥
|

475 طاق کسری در پارسی " تاگ خسرو " ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

476 طاقدار در پارسی " تاگدار " ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

477 طاق نصرت در پارسی " تاک پیروزی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

478 ضایعه در پهلوی " تبست tabast " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
تبست ها = ضایعات
١٣٩٨/٠١/٠٣
|

479 قالب در پارسی " تپنک topank " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

480 صمیمی در پهلوی " ویستاخ ، خواتیک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
ویستاخی = صمیمیت
١٣٩٨/٠١/٠٣
|

481 ضحا در پارسی " چاشت " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

482 صلا تازی شده پارسی " هلا " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

483 صریح در پارسی رک ، رشناک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

484 صراحی در پارسی " تنگ tong، تکوکtagok " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

485 صافی در پارسی " تنگبیز " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

486 صافکار در پارسی " پخکار " کسی که پخی و کژی ها را بهینه می کند ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
پخکاری = صافکاری
١٣٩٨/٠١/٠٣
|

487 صراط تازی شده واژه پهلوی " سرات " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
سرات چینوت = صراط مستقیم
١٣٩٨/٠١/٠٣
|

488 صدقه در پهلوی " داشن " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

489 صابون در پارسی " برهو barho " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

490 شأن در پارسی " سپاوگ ، پایگاه " ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

491 شئون در پارسی " سپاوگان ، پایگاه ها " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

492 عدسی در پهلوی " وینوک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
وینوک چشمی = عدسی چشمی
وینوک گوژ = عدسی محدب
١٣٩٨/٠١/٠٣
|

493 شمعک در پارسی : سپندارک = شمع کوچک
پادیر گ = ستون
١٣٩٨/٠١/٠٣
|

494 شعله در پهلوی " وخش " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
وخشان = شعله ور
شعله ورشدن = وخشیدن
١٣٩٨/٠١/٠٣
|

495 شعبه در پهلوی " اوارک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

496 تضامنی در پارسی " پایندی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
هنبازینک پایندی = شرکت تضامنی
١٣٩٨/٠١/٠٢
|

497 عیار در پهلوی " اپار apar " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
١٣٩٨/٠١/٠٢
|

498 عمو نوروز در گذر روزگاران واژگان پارسی دگرگونی های بسیار پیدا کرده و " پاپانوروز " یکی از آن واژگان است .
- در فرنگی " پاپانوئل "
- در پارسی نوین " باب ...
١٣٩٧/١٢/٢٩
|

499 تکثیر فزونش ، بسش : از بن بسیدن .
فزونگرایی = تکثر
١٣٩٧/١٢/٢٩
|

500 سیلو در پارسی " پرخو ، خنبگ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٢٩
|

501 سیکل در پهلوی " دورک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٢٩
|

502 سیمان در پهلوی " ساخن " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٢٩
|

503 سهام در پهلوی " زون zovan ، ذانگ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
زوندار = سهامدار
هنبازیک زونی = شرکت سهامی
١٣٩٧/١٢/٢٩
|

504 سونات در پهلوی " نواک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٢٩
|

505 سوفسطایی در پهلوی " زپاکانگر " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابو القاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢٩
|

506 قلیا در پهلوی " شخار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
شخاری = قلیایی
گهر شخاری = جوهر قلیایی
١٣٩٧/١٢/٢٧
|

507 سندروس در پهلوی " پیگال " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢٧
|

508 سنبوق در پهلوی " سنبک " به چم کرجی و زورق در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢٧
|

509 آسفالت در پهلوی " گزپ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢٧
|

510 سماور در پارسی " جوشار" ١٣٩٧/١٢/٢٧
|

511 سمسار در پهلوی " سپسار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢٧
|

512 نعنا در پهلوی " نانوک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢٧
|

513 قطاب در پهلوی " سنبوسک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢٧
|

514 سکه در پهلوی " پرک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
پرکیدن = ضرب سکه
١٣٩٧/١٢/٢٧
|

515 سفسطه در پهلوی " زپاکان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢٧
|

516 سرویس در پهلوی " زاوری ، پرستک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
زاوریدن = سرویس دادن ، ارائه خدمت
خودزاوری - سلف سر ...
١٣٩٧/١٢/٢٧
|

517 وصال در پارسی " رسش " از بن رسیدن .
همرسش = بهم رسیدن
١٣٩٧/١٢/٢٧
|

518 منفی در پارسی " نایی " در نسک: فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
ناییدن = منفی کردن ، منتفی
نایش = نفی
نایاگرایی = منفی بافی
١٣٩٧/١٢/٢٧
|

519 سنت در پهلوی " چنب " در نسک: فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٢٧
|

520 ساقیگری در پارسی " چمانیگری " در نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
چمانیگران = ساقیان
١٣٩٧/١٢/٢٦
|

521 ساقین در پارسی " دوساگ " در نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
ساگ بلند = ساق بلند
ساگ دار = ساقدار
١٣٩٧/١٢/٢٦
|

522 ساقط در پارسی " شخیدن " در نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
شخید = ساقط کرد
١٣٩٧/١٢/٢٦
|

523 ساق پا در پارسی " ساگ پا " در نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢٦
|

524 ژئوپلیتیک در پهلوی " بوم ویناریک " در نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢٦
|

525 زیارت در پهلوی " مسینش " از بن مسیدن ، درنسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
مسیتگاه=زیارتگاه
١٣٩٧/١٢/٢٥
|

526 زرقان در پارسی " زرگان " ، درنسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢٥
|

527 رفیق در پارسی " همرای " نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

528 رواق در پارسی " ستاوند " نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

529 روز ازل در پهلوی " روز اسر " نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

530 زیتون در پهلوی " زیت " نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

531 رقیب در پهلوی " همال " نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

532 رقاص در پهلوی "وشتنده " از بن وشتن به چم پایکوبی کردن، نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
وشتان = رقصان
وشتندگان = رقاصان
١٣٩٧/١٢/٢٢
|

533 رفاه در پهلوی " دروت " نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
دروت هازمانی = رفاه اجتماعی
فراهمش هازمانی = تامین هازمانی
١٣٩٧/١٢/٢٢
|

534 رغبت در پهلوی " یازش " از بن یازیدن نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

535 مطلق در پهلوی " آپچک " نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
نمی آپچک = رطوبت مطلق
فرمانروایی آپچکی = حکومت مطلقه
١٣٩٧/١٢/٢٢
|

536 شفاف در پهلوی " سهیک " نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

537 کنایه در پارسی " گواژش " از بن گواژیدن ، نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

538 رشید در پارسی " گوالیده " نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

539 اسفنجان در پارسی " سپندگان " است که به چم جای سپندو پاک می باشد و در پی دگردیسی زبان پارسی به اسپندگان و اسفنجان دگرگون شده است . ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

540 رقص در پهلوی " وشت " ، نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
وشتیدن = رقصیدن
وشتان = رقصان
١٣٩٧/١٢/٢١
|

541 دافع در پارسی " رانا ، سپوزک " ، نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
رانای بدی = دافع شر
١٣٩٧/١٢/٢١
|

542 دجال در پارسی " ددسار " ، نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢١
|

543 خوشحال " شادبهر " ، نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢١
|

544 خنثی این واژه تازی شده " خنزک " پهلوی است ، نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
خنزکیدن = خنثی سازی ، خنثی کردن
١٣٩٧/١٢/٢١
|

545 منطق در پهلوی " کرویز " ، نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢١
|

546 دلال در پهلوی " داسار " ، نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
داساری = دلالی ، سوداگری
١٣٩٧/١٢/٢١
|

547 دقت در پهلوی " نزومانش " از بن نزومانیدن ، نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
نزومان = دقیق
نزومانیدن = دقت کردن
پا ...
١٣٩٧/١٢/٢١
|

548 خلاف در پارسی " ناروا " ، نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
نارواکاری = خلاف کاری
نارواگری = تخلف
داتاز ناروایی = خل ...
١٣٩٧/١٢/٢١
|

549 خلاء در پارسی " تهیک " ، نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢١
|

550 تعطیل در پارسی " هشتن ، فرویش " ، نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
هشتیدن = تعطیل کردن
هشتاندن = به تعطیلی کشاندن
١٣٩٧/١٢/٢١
|

551 مونتاژ در پارسی " همبندی ئ" ، نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢١
|

552 خرطوم در پارسی " شنگرک " ، نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢١
|

553 خائن در پهلوی " دند" در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
دندیدن = خیانت کردن
دندش = خیانت
١٣٩٧/١٢/٢٠
|

554 حوضچه در پارسی " تالابک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

555 حوصله در پهلوی " نیخشادش ، شگانک ، کژار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

556 حلیم درست این واژه در پارسی " هلیم " است ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

557 حلول در پهلوی " خلش " به چم رخنه ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
خلیدن = حلول کردن ، رخنه کردن
١٣٩٧/١٢/٢٠
|

558 موازن در پارسی " همسنگ ، همتراز "
همترازی یا همسنگی = موازنه
١٣٩٧/١٢/١٩
|

559 تشریفاتی در پارسی " زیبش گرایی " یار پایبند به زیبش ١٣٩٧/١٢/١٩
|

560 جولقی در پارسی " گوالگی " کلندر پشمینه پوش و گوال به دوش، درنسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٩
|

561 جهاد در پهلوی " ارتیک " درنسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
ارتیک بزرگ = جهاد اکبر
ارتیک کوچک = جهاد اصغر
ارتیک راه ...
١٣٩٧/١٢/١٩
|

562 جو در پارسی " ویو ، پناد " درنسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
دگرگونی پنادی یا ویوی = تغییرات جوی
١٣٩٧/١٢/١٩
|

563 جناس در پهلوی " گناد " از بن گن به چم جنس و نوع ، در نسک " فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابئالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٩
|

564 جنایت در پهلوی " ریپتکی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٩
|

565 حج در پهلوی " هنج " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
هنجیدن = به حج رفتن
هنجی = حاجی
١٣٩٧/١٢/١٩
|

566 حرارت دادن در پارسی " تفتن " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٩
|

567 حشیش در پهلوی " هاسیس " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
در پارسی " خس "
١٣٩٧/١٢/١٩
|

568 چارطاقی در پارسی " چهارتاکی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٩
|

569 جمجمه در پهلوی " کدفت ، مسترگ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٩
|

570 جعفری این واژه تازی شده " گفری " پارسی است ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٩
|

571 چاتمه در پهلوی " چیتک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
چیتک فنگ = چاتمه فنگ
١٣٩٧/١٢/١٩
|

572 جاهل در پهلوی " کانا " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
کانایش = جهالت
١٣٩٧/١٢/١٩
|

573 خمیر در پارسی " خاز " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٩
|

574 جزوه در پارسی " ورشیم " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٩
|

575 ثبت اسناد در پارسی " آگاشت گتگ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٩
|

576 تهمت پارسی " سپزگی ، چفته " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٩
|

577 حمایل در پارسی " برآویز " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٩
|

578 توقف " درنگیدن " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٩
|

579 تفسیر افزون بر واژه " زند " واژه " هویداگری " نیز به چم تفسیر می باشد.
هویدا = آشکار
١٣٩٧/١٢/١٦
|

580 توابین در پهلوی و اوستا " پتیت یا پتت" به چم توبه می باشد از اینرو " پتتگر " به چم توبه کننده و " پتتگران " به چم توابین بکار می رود،از نسک " فرهنگ برابرهای ... ١٣٩٧/١٢/١٦
|

581 تناوب در پارسی " پستایش " از بن پستاییدن به چم به نوبت انجام دادن ، از نسک " فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٦
|

582 تمرکز در پارسی " وندساری " از نسک " فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
وندسارگرایی = تمرکز گرایی
برپایه نسک اوستا می توان واژه " ...
١٣٩٧/١٢/١٦
|

583 طلاق در پهلوی " هلش helesh " از نسک " فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
هلیدن = طلاق دادن
هلیده = مطلقه
١٣٩٧/١٢/١٦
|

584 تمایز در پارسی " ناسانی " از نسک " فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٦
|

585 تماشا در پارسی " بینش "
تماشاچی = بینشگر
تماشاخانه = بینش سرا
١٣٩٧/١٢/١٦
|

586 تلخیص کردن در پارسی " ژاویدن " از نسک " فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
ژاوشگر =خلاصه ککنده
١٣٩٧/١٢/١٦
|

587 خلاصه در پهلوی " ژاو " از نسک " فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٦
|

588 تقلبی در پارسی " ناسرگی " در نسک :فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
١٣٩٧/١٢/١٥
|

589 واق واق آوای سگ در زبان پارسی " هاپ هاپ " درست است ، که در گویش توده ها با سگ هاپو گویند. ١٣٩٧/١٢/١٥
|

590 تفاوت در پهلوی " بونش" در نسک :فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
بوناندن = تفاوت گذاشتن
بونیدن = تفاوت داشتن
١٣٩٧/١٢/١٥
|

591 تعویق در پارسی " واپساندن" در نسک :فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٥
|

592 تعمیر در پهلوی " نیسارش " در نسک :فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٥
|

593 تعلیق در پهلوی " آگیش " در نسک :فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٥
|

594 تعلیم در پهلوی " آموک " در نسک :فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٥
|

595 رگلاژ در پهلوی " پتمانش" در نسک :فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٥
|

596 تقویم در پهلوی " زیگ " در نسک :فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٥
|

597 تقلید در پارسی " خمانش " از بن خمانیدن ،در نسک :فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
خمانشگر= مقلد
١٣٩٧/١٢/١٥
|

598 حقیقت در پارسی " آمیغ ، اور evar " در نسک :فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
اوری=رئالی = حقیقی
اورگر = رئالیست = حقیفت گرا
ا ...
١٣٩٧/١٢/١٥
|

599 رامق در پارسی " رامگ " در نسک " فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. به چم توشمند ١٣٩٧/١٢/١٥
|

600 بهادر این واژه یک نام مغولی است که در "اولان باتور (جای دلیران) " پایتخت مغولستان دیده می شود ، و در پارسی :باتور به بهادر دگرگون شده و با هیچ واژه هندوار ... ١٣٩٧/١٢/١٥
|

601 دایان هر گفته و نوشته ای باید دانش پایه باشد تا ماندگار و جاودانه شود ،واژه " دایان " به هیچ روی واژه ای ایرانی نیست که بتوان بر روی یک ایران گذاشت ، بلکه ... ١٣٩٧/١٢/١٥
|

602 تصمیم در پارسی " ویدایش " از بن ویداییدن " به چم تصمیم گرفتن : از نسک فرهنگ برابرهای پاسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٥
|

603 تذهیب در پارسی " زریابی" ١٣٩٧/١٢/١٥
|

604 پوتین در زبان پارسی برای گونه های کفش ، ایرانیان نام هایی گوناگون داشتند ، چراکه از نخستین مردمانی بودند که برای سازگاری با آب و هوای چندگانه کفشهای درخور ... ١٣٩٧/١٢/١٤
|

605 چکمه در پاارسی " موک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٤
|

606 تجمل در پارسی " زیبش" برابر نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
زیبش گرایی = تجمل گرایی
١٣٩٧/١٢/١٤
|

607 تامین در پهلوی " استوانش" از بن استوانیدن به چم تامین کردن : کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٣
|

608 پیشخدمت در پارسی " پیشیار" ١٣٩٧/١٢/١٣
|

609 باطل کردن در پارسی " ستردن " برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٢
|

610 ایمان در پهلوی " گروش " برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٢
|

611 ایمن کردن در پهلوی " ارمندیدن " برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٢
|

612 ایثار در پهلوی " هدمان " برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٢
|

613 ائتلاف در پارسی " یگانستن "برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٢
|

614 اوقاف در پهلوی " درستادها " در اوستا " روانکان ، برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
رایشکده برتر درستادها= شورای عالی اوقاف
١٣٩٧/١٢/١٢
|

615 ازون برون در پارسی " پوزه دراز ، بینی دراز " برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٢
|

616 انبساط در پهلوی " ویستارش " برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٢
|

617 عام المنفعه در پهلوی " فراسودگ " برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٢
|

618 اموال منقول در پهلوی " دستکارگان " برابر نسک فرهنگ برابرهایپارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٢
|

619 اموال غیرمنقول در پهلوی " ویسان " برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٢
|

620 امانت در پهلوی " ایرمان " برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٢
|

621 لوح در پهلوی " پلمه " برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٢
|

622 ثبت در پهلوی " آگاشتن " برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٢
|

623 اعتراف در پارسی " خستو " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
خستویدن= اعتراف کردن
١٣٩٧/١٢/١١
|

624 اعتراف نامه در پارسی " خستونامه " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١١
|

625 اعتدال در پهلوی " پتمانش " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١١
|

626 اعتبار در پهلوی " ورسنگ ، ویچور " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
ورسنگ بایگی = اعتبار بانکی
١٣٩٧/١٢/١١
|

627 اطلاعیه در پهلوی " ازدنامه " از بن ازدنیدن به چم اطلاع دادن ، برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
ازدنش = اطلاع
١٣٩٧/١٢/١١
|

628 شرایط اضطراری در پارسی " سامه های ناگزیری " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١١
|

629 شرایط در پارسی " سامه ها" برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو ١٣٩٧/١٢/١١
|

630 اطاق عمل در پهلوی " کتک کرنتار ، کتک نیشکار " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١١
|

631 اطاق در پهلوی " کتک " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
پیشه وران کتک = اطاق اصناف
١٣٩٧/١٢/١١
|

632 اضافه کار در پارسی " بیشکار" برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو ١٣٩٧/١٢/١١
|

633 اصلاح قانون در پارسی " داتا ویرایی" برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو ١٣٩٧/١٢/١١
|

634 اصلاح نباتات در پارسی " گیاه ویرایی " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١١
|

635 اصلاحیه در پارسی " ویرایگ " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو
ویراینده = اصلاح کننده
١٣٩٧/١٢/١١
|

636 اشتها در پارسی " پژوهان " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١١
|

637 اشتراک در پهلوی " همی ، همباگی " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
همباگیک = اشتراکی
همباگی دانستارها = اشتراک اطلاعا ...
١٣٩٧/١٢/١١
|

638 اشتباه در پهلوی و پارسی " رمژک " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
رمژکیدن = اشتباه کردن
١٣٩٧/١٢/١١
|

639 شبح در پراسی " تاردیس " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١١
|

640 اسلاید در پارسی " نمایک " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١١
|

641 اردوگاه در پارسی " بونک " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
اردو یک واژه ترکی است
١٣٩٧/١٢/١١
|

642 مصدر در پهلوی " وچک " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١١
|

643 ارثیه در پارسی " مانداک " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١١
|

644 دوره در پهلوی " دورک " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١١
|

645 اداره کننده در پارسی "وینارتار " از بن وینارتن ١٣٩٧/١٢/١١
|

646 استقبال پذیراک ١٣٩٧/١٢/١١
|

647 صفرا در پهلوی " ویش " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو ١٣٩٧/١٢/١١
|

648 قمارباز در پارس" منگ باز" ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

649 آنالیزور در پارسی " واکاونده ، واکاوگر " ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

650 اتمام در پارسی " پساخت ، فرجامین . ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

651 واجبات در پارسی " بایاها " از بن بایستن به چم بایسته بودن ، واجب بودن. ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

652 عوارض در پارسی "گزیت ها " ، " ناخوشی ها" ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

653 مطالبات در پارسی " یوزش ها " از بن یوختن به چم طلب کردن است.
یوزشگر = خواهنده = مطالبه ککنده
١٣٩٧/١٢/٠٧
|

654 سناتور در پارسی " هموند نشیناد زبرگان " ، " زبروند" ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

655 مجلس سنا در پارسی " نشیناد زبرگان " یا مهستان بزرگان. ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

656 فلان در پارسی " باستار و بیسار " ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

657 اتوماسیون در پارسی " خودکاری" برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

658 اتهام در پارسی " سپزگی " برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

659 اجتماعات در پارسی " چپیرگان " و " هازمان " برابر فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه - جلد نخست از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

660 اتحادیه " باهماد " واژه نوساخت شاد روان احمد کسروی تبریزی.
١٣٩٧/١٢/٠٧
|

661 آریو برزن در ست این نام در زبان پارسی " آریو برزین " است ، ولی در ترزبانی نسک های یونانی به پارسی این کژی رخ داده و آریوبرزوس را آریو برزن برگردانده اند . ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

662 نهایت در پهلوی " افدم " ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

663 چندجانبه در پارسی " چندسویه "
چندسوگرایی = چندجانبه گرایی
١٣٩٧/١٢/٠٦
|

664 چارق در پارسی " پالیک" ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

665 برازجان در پارسی " گرازگان" : گراز نام جانوری مقدس در آیین مزدیسنا است که در اوستا به گونه " ویراز: آمده از اینرو این شهر را سرزمین گراز نام نهاده اند و تاز ... ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

666 قصر شیرین در پارسی " کاخ شیرین" : برابر تاریخ ایران در زمان ساسانیان (نوشته کریستین سن) خسرو جوان ساسانی پیش از تاجگذاری و شورش بهرام چوبین با شیرین ارمنی آشنا ... ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

667 چهرقان در پارسی " چهرگان " چهر یا چهره پارسی در اوستا �چیترا �آمده و بچم رخسار است و با پسوند گان به چم جای رخسار است. ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

668 اندوهجرد اندوهگرد= اندوهجرد: اندوه برابر است با درد و دژم و با پسوند �گرد� ساخته و یا آفریده اندوه معنا میدهد و در زبان تازی اندوهجرد شده است. ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

669 مهرنجان مهرانگان = مهرنجان :� میترا� در زبان اوستایی و مهر درپارسی بمعنای عهد و پیمان و فرشته نگاهبان در دین مزدیسنایی است و در اینجا بمعنای سرزمین پیمان ها ... ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

670 قندوز در پارسی " کهندژ " به چم کلات و دژ باستانی که پس از چیرگی تازیان " قندوز " شده است. ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

671 قبرس پارسی شده آن " کیبر " و یونانی آن " کیبروس" که در زبان تازی قبرس شده است. ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

672 مقدونیه پارسی شده آن " مکدونی" ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

673 قوچان در نسک های کهن پارسی به " خبوشان " نامور است که تازی آن " قوچان" شده . ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

674 تیرازیس این واژه یونانی شده " شیراز " بوده و به هیچ روی نام باستانی شیراز نمی باشد، نویسندگان یونانی همه نام های ایرانی را ریخت یونانی داده و در نوشتارهای ... ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

675 صائین قلعه در پارسی " شاهین کلات یا شاهین دژ " ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

676 زنجان در پارسی " زندیگان " این نام از سه بخش " زند: تفسیر اوستا ، یک : پسوند و ان پسوند جا و سرزمین که روهم به چم سرزمین مفسران اوستا می باشد .
زندیک ...
١٣٩٧/١٢/٠٥
|

677 طالقان در پارسی " تالگان " به چم سرزمین ویس تات و تالشی زبان. ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

678 زیاران سرزمین ویس دیلمی زیار ، مرداویچ زیاری یکی از ایرانیان میهن پرست و پایه گذار دودمان زیاریان و زنده کننده آیین های ناب ایرانی که در پی زدودن زبان و فره ... ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

679 سوسا " شوش" از نام خدای هتمتی ( ایلام ) بنام " این شوشیناگ " گرفته شده و سوسا یونانی شده آن می باشد و هرگز در فرهنگ ایرانی روایی نداشته است . در نسک ها ... ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

680 پوتیکارا در پهلوی " ارتکان " به چم چشمه پاک است که در زبان یونانی و مکدونی (مقدونی ) پوتیکارا شده و به هیچ روی ریشه ایرانی ندارد .
همانگونه که " ایساتیس " ...
١٣٩٧/١٢/٠٤
|

681 موجودات پدیدگان ،هستیان ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

682 پدافند کوتاه شده " پاد آفند " به چم رویارویی با آفند و تازش. ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

683 آفند تازش ، تاخت ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

684 توران " توران به چم سرزمین دلاوران " آریایی نژادان آنسوی آمودریا که به ساکاها نامور بودند و همواره با دیگر هم نژادان خویش برای زندگی برخوردار پیکار می ک ... ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

685 لاکچری سرخوش ،سرخوشانه، افدوار ( شگفت وار) ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

686 نئولیبرالیسم در پارسی " نوآزادگرایی ، نورستاگرایی " ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

687 حلوا در پارسی " پست post" ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

688 دکل در پارسی " فرسپ " ، همچنین تیرک یا دیرک .
فرسپ نفتی = دکل نفتی
١٣٩٧/١٢/٠٤
|

689 منطقه واژه پیشنهادی " کویاد koyad " از واژه کوی با پسوند جا و مکان " اد" به چم جای کوی و برزن ، در ایران هر شهر به چند بخش تقسیم می شود که عبارتند از: کو ... ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

690 خطرناک سهمناک ، سهمگین ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

691 معاهده در پهلوی " پدیستاگ " برابر فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی.
پدیستاگان = معاهدات
پدیستیدن= معاهده بستن
١٣٩٧/١٢/٠٤
|

692 دریاچه ارومیه در اوستا ، پهلوی و پارسی " چیچست " آمده ولی ارومیه نامی بیگانه است . ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

693 دریای خزر در پارسی " کاسپیان " که در لاتین کاسپین شده است ، این نام از یک ویس ایرانی بنام کاس پی یعنی کاسی های دشت نشین گرفته شده، کاسی ها یک ویس بزرگ باستانی ... ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

694 نسب " پروز " در شاهنامه فردوسی بزرگ. ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

695 جیره " بیستگان" در شاهنامه فردوسی بزرگ. ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

696 سوشیانت در اوستا سه تن رهایی بخش بنام های هوشیدر ، هوشیدر ماه و استوت ارت از پشت ایست واستر پسر اشو زرتشت سپیتمان می باشند و مادران آنها به ترتیب : سروتت فذر ... ١٣٩٧/١٢/٠١
|

697 مثبت اندیش در پارسی " وه اندیش ، به اندیش " کسی که اندیشه او نیرو بخش و افزاینده باشد . ١٣٩٧/١٢/٠١
|

698 رجحان در پهخلوی " اوپرتات " برابر نسک اردویراف نامه از رشید یاسمی. ١٣٩٧/١٢/٠١
|

699 سیج در پهلوی " سیچ " برابر نسک اردویراف نامه از رشید یاسمی.
أسیچ = بی رنج و محنت
١٣٩٧/١٢/٠١
|

700 معاصر در پهلوی " هنیام " برابر نسک اردویراف نامه از رشید یاسمی ١٣٩٧/١٢/٠١
|

701 موزه در پهلوی " موک " گونه ای کفش که در ترکی به آن چکمه گویند، برابر نسک اردویراف نامه از رشید یاسمی ١٣٩٧/١٢/٠١
|

702 کمال در پهلوی " هماک " برابر نسک اردویراف نامه از رشید یاسمی. ١٣٩٧/١٢/٠١
|

703 بلخ در پارسی باستان " باختریش " برابر سنگ نوشته های درایوش هخامنشی در پارسه (تخت جمشید). ١٣٩٧/١١/٣٠
|

704 مصر در پارسی باستان " مودرای " نام کشور پرآمون ها یا پسران آمون( فرعون ها) ، خدای مودرای باستان. ١٣٩٧/١١/٣٠
|

705 جادو در اوستا " یاتو " ١٣٩٧/١١/٣٠
|

706 هروآباد " هری آباد" به چم آبادی و روستای آریایی . ١٣٩٧/١١/٣٠
|

707 گیلوان در پهلوی " گیلپان " یا گیلبان به چم نگهبان سرزمین ومردم گیل ١٣٩٧/١١/٣٠
|

708 اوباش آشوبگران ١٣٩٧/١١/٣٠
|

709 موازات همراستا ١٣٩٧/١١/٢٩
|

710 جنوب غربی اواخشتر باختری ١٣٩٧/١١/٢٩
|

711 جنوب شرقی اواخشتر خاوری ١٣٩٧/١١/٢٩
|

712 شمال شرقی اپاختر خاوری ١٣٩٧/١١/٢٩
|

713 شمال غربی اپاختر باختری ١٣٩٧/١١/٢٩
|

714 اعضاء هموندان ١٣٩٧/١١/٢٩
|

715 ترویج در پارسی " رواگیدن " از بن رو ، رواگ به چم رواگ دادن .
رواگ کار = مروج
١٣٩٧/١١/٢٩
|

716 قباد این نام و این واژه ریشه در زبان و تاریخ ایران داردو هیچ پیوندی با واژه کوت تازی ندارد ، از سویی آبادیس یک رسانه ایرانی و ویژه پارسی زبانان است ، پس د ... ١٣٩٧/١١/٢٩
|

717 صندوق بین المللی پول در پارسی " تبنگوی اندرمرتیانی پول" ١٣٩٧/١١/٢٩
|

718 سازمان صنایع دفاع در پارسی " سازمان برساخت های پدافندی" وابسته به ورزیناد پدافند ( وزارت دفاع). ١٣٩٧/١١/٢٩
|

719 گیان در اوستا " ژین" در پهلوی " گیان " و در پارسی امروز به گونه "جان " بکار می رود که با واژه های زی ، زیو ، زیست ، زندگی ، ژیوار و زاتو هم ریشه می باشد. ... ١٣٩٧/١١/٢٨
|

720 قباد در پارسی " کوات " گویند که در زبان تازی قباد شده است.
کوی کوات = کیکوات = کیقباد
کواتیان = قبادیان
١٣٩٧/١١/٢٨
|

721 منزل در پهلوی " مانستان " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی با برگردان خانم مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٨
|

722 روم در پهلوی " هوروم" برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی با برگردان خانم مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٨
|

723 مستقر در پهلوی " مانیستن " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی با برگردان خانم مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٨
|

724 اخراج در پهلوی " پزدگی " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان خانم مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٨
|

725 روسیه کاربرد درست در پارسی " روس" است ، هر کشوری درخور زبان و فرهنگ کشور خود نام های بیگانه را بومی سازی می کند ، رویه ای که از روزگار باستان تاکنون برجای ... ١٣٩٧/١١/٢٨
|

726 صندوقچه در پارسی " تبنگوچه " ١٣٩٧/١١/٢٨
|

727 اهمال در پهلوی " سودگ " برابر فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٧
|

728 فهم در پهلوی " هزوارش ، اوزوارش " از بن هزواریدن به چم فهمیدن برابر فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی.
هزواریدن = فهماندن
١٣٩٧/١١/٢٧
|

729 آش در پهلوی " باگ " برابر فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی.
سپیدباگ " آش دوغ
باگ خور =آش خور
١٣٩٧/١١/٢٧
|

730 تعقیب در پهلوی " پزدینیدن " برابر فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٧
|

731 واقعی در پهلوی " ویزورد" برابر فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٧
|

732 فاسد در پهلوی " ونیستگ " برابر فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٧
|

733 توجه در پهلوی " ایاسش " از بن ایاسیدن به چم متوجه شدن، برابر فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی.
ایاسنده = توجه کننده
ای ...
١٣٩٧/١١/٢٧
|

734 متوجه شدن در پهلوی " ایاسیدن" برابر فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٧
|

735 فرقه در پهلوی " ریستگ " برابر فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٧
|

736 عیب در پهلوی " آهوگ " برابر فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٧
|

737 عهد در پهلوی " پدیستاگ " برابر فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٧
|

738 طرح در پهلوی " هنداختار " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی . ١٣٩٧/١١/٢٧
|

739 سری در پهلوی " رازیگ " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی.
١٣٩٧/١١/٢٧
|

740 جنگل درود بر هم میهنان فرهیخته
زبان و فرهنگ ناب آریایی ریشه در هزاران سال داشته و بدور از قوم ، قبیله ، فرقه ، تیره و تبار ، بنیادی روشن و سرچشمه ای ...
١٣٩٧/١١/٢٧
|

741 بشقاب در پهلوی " پدیشخوار" برابر نسک فرهنگ کوچک پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٧
|

742 اجاق در پهلوی " بریزن " برابر نسک فرهنگ کوچک پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٧
|

743 مسلح در پهلوی " زینیگ " و در پارسی " رزم افزاردار" برابر نسک فرهنگ کوچک پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٧
|

744 قرعه در پهلوی " ویزگ " برابر نسک فرهنگ کوچک پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٧
|

745 دایه در پهلوی " دایگ " برابر نسک فرهنگ کوچک پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٧
|

746 آبجو در پهلوی " وشگ " برابر نسک فرهنگ کوچک پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٧
|

747 ثروت در پهلوی " هیر " برابر کارنامه اردشیر پاپکان ساسانی و نگارش استاد بهرام فره وشی به چم ثروت و دارایی است و کسانی که در آتشکده ها برزارش ها (خیرات و نذ ... ١٣٩٧/١١/٢٧
|

748 ظرف در پارسی افزون بر " آوند " ، " کبارگ " نیز به چم ظرف می باشد برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٤
|

749 آش دوغ در پارسی " سپیدباگ " ١٣٩٧/١١/٢٤
|

750 فال در پهلوی " مروگ " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٤
|

751 علوفه در پهلوی " واستر " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٤
|

752 طویله در پهلوی " پهست " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٤
|

753 سطل در پهلوی " هیزگ : برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٤
|

754 مجبور در پهلوی " أچارگ" برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٤
|

755 میمون در پهلوی " کپیگ" برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٤
|

756 کتاب در پهلوی " نبیگ " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی.
در اوستا " نسک"
١٣٩٧/١١/٢٤
|

757 نقب در پهلوی " سوراگ " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٤
|

758 وجب در پهلوی " وژگ ، ویدست " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٤
|

759 توزین در پارسی " ترازش " از بن ترازیدن به چم وزن کردن ١٣٩٧/١١/٢٤
|

760 صدراعظم در پهلوی " بیدخش " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٤
|

761 هدیه در پهلوی " داسر " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٤
|

762 همنوع در پهلوی " هم سردگ " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی . ١٣٩٧/١١/٢٤
|

763 یقین در پهلوی " ایوار " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی ١٣٩٧/١١/٢٤
|

764 باوفا در پهلوی " ایکانگ " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی . ١٣٩٧/١١/٢٤
|

765 شغال در پهلوی " تورگ " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٤
|

766 بامعنی در پهلوی " چیمیگ " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٤
|

767 مخرب در پهلوی " زدار " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی ١٣٩٧/١١/٢٤
|

768 امتیاز در پهلوی " بهرگ " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٣
|

769 جرات در پهلوی " ایارش " از بن ایاریدن به چم جرات کردن است، برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٣
|

770 بلع در پهلوی و پارسی " اوبارش " از بن اوباریدن به چم بلعیدن است ، برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٣
|

771 بلور در پهلوی " آبگینگ " که همان آبگینه امروزی است، برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٣
|

772 جاری در پهلوی " روگ " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی
این واژه هم چیم واژه تچن و روان است.
١٣٩٧/١١/٢٣
|

773 جنگل در پهلوی " ویشگ " که در زبان پارسی بیشه شده است، برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی.
که از واژه می توان واژ ...
١٣٩٧/١١/٢٣
|

774 افعی در پهلوی " چیپاک ،شیباگ " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٣
|

775 خالص در پهلوی همچنین واژه " أگومگ" از بن گمیختن به چم آمیختن و آمیغ و ترکیب کردن گرفته شده و با پسوند منفی ساز " أ" به مفهوم خالص است ، برابر نسک فرهنگ ک ... ١٣٩٧/١١/٢٣
|

776 حیاتی در پهلوی " گیانی " از بن گیان (جان) برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید فخرایی.
١٣٩٧/١١/٢٣
|

777 پیش غذا در پهلوی " پیش پارگ" برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٣
|

778 بی حس در پهلوی " بی سهش " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٣
|

779 بی حرکت در پهلوی " اپی روگ " یا بی روگ ، أروگ ١٣٩٧/١١/٢٣
|

780 راکد در پهلوی " بی روگ " ١٣٩٧/١١/٢٣
|

781 صدمه در پهلوی " ویزایش " از بن ویزاییدن به چم آسیب و صدمه زدن می باشد، برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی.
بر هم ...
١٣٩٧/١١/٢٣
|

782 صخره در پهلوی " ویم " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٣
|

783 خروج در پهلوی " اوزنیگ" از بن اوزیدن به چم برون رفتن و خارج شدن است که واژه" اوزداهیک " به چم خارجی و بیگانه نیز از همین بنیاد می باشد، برابر نسک فرهنگ ک ... ١٣٩٧/١١/٢٣
|

784 مسرف در پهلوی " وانیگر " از ریشه وانی به چم اسراف کردن و تلف کردن آمده ، برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢١
|

785 غلبه در پهلوی " وانش " از بن وانیدن به چم غلبه کردن و چیره شده است ، برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢١
|

786 طناب در پهلوی " وندگ" برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢١
|

787 محافظ در پهلوی " داشتار " از بن داشتن برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢١
|

788 نبات در پهلوی " تبرزد" ١٣٩٧/١١/٢١
|

789 ناحیه در پهلوی " پاذگس یا پاگس " برا بر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی با برگردان خانم مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢١
|

790 تطهیر در پهلوی " پادیاب " برا بر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی با برگردان خانم مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢١
|

791 قول در پهلوی " پدست " هم به چم تعهد و هم قول ، برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی با برگردان خانم مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢١
|

792 تعهد در پهلوی " پدست" برا بر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی با برگردان خانم مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢١
|

793 مقیم در پهلوی " مانش " برا بر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی با برگردان خانم مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢١
|

794 قاقم در پهلوی " کاکم " برا بر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی با برگردان خانم مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢١
|

795 در حضور در پهلوی " هندمان " برا بر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی با برگردان خانم مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢١
|

796 ساروج در پهلوی " چاروگ" ١٣٩٧/١١/٢١
|

797 ابوی در اوستا " پیتر " ، در پهلوی " پاپ و پاپا " و در پارسی " باب و بابا"
مانند : پاپکان = بابکان ، پاپی =بابی
١٣٩٧/١١/٢١
|

798 رزق در پهلوی " روچیک " که همان روزیک یا روزی می باشد، این واژه به زبان تازی رفته و رزق شده ، برابر نسک فرهنگ واژه های فارسی در عربی نوشته محمدعلی امام ش ... ١٣٩٧/١١/١٨
|

799 آریوزاد زاده آریایی ١٣٩٧/١١/١٨
|

800 فریبرز در پهلوی : پری بزر " به چم دارای بلندی و قامت چون پریان، پری قامت ، خوش اندام . ١٣٩٧/١١/١٨
|

801 فرورتیش در پهلوی " پرورتیش " به چم پیشگام و پیشرو می باشد که از پیشوند فرا که در اوستا و پهلوی به گونه "پرور ، فرور " و واژه " تیش " به چم " گام" آمیخته و س ... ١٣٩٧/١١/١٧
|

802 رادبد به چم " نگهبان جوانمرد " ١٣٩٧/١١/١٧
|

803 نیکراد به چم " جوانمرد نیکوسرشت " ١٣٩٧/١١/١٧
|

804 سپندراد به چم " جوانمرد پاک و مقدس " ١٣٩٧/١١/١٧
|

805 کیارخ به چم " شاه چهر ، شاهرو " می باشد.
مانند : شاهرخ
١٣٩٧/١١/١٧
|

806 کیابد به چم " نگهبان شاه ، پاینده امیر و فرمانروا است . ١٣٩٧/١١/١٧
|

807 کینام به چم : شاه نام ، امیرنام . ١٣٩٧/١١/١٧
|

808 کیسار از واژه اوستایی " کوی سار " و پهلوی " کیسار " به چم سرفرمانروا شاه شاهان. ١٣٩٧/١١/١٧
|

809 کیزاد به چم " شاه زاده " که از واژه " کی " به چم امیر و شاه با پسوند " زاد" ساخته شده است . ١٣٩٧/١١/١٧
|

810 رادزام این واژه نوساخت به چم " جوانمرد زمین " می باشد ، واژه " زام " به چم زمین است ، مانند : زامیاد ( یادگار زمین) که فرشته نگهبان زمین در آیین مزدیسنا می ... ١٣٩٧/١١/١٦
|

811 رادیار بن واژه " راد " به چم جوانمرد و کریم می باشد که با پسوند " یار " به چم یار و انسان جوانمرد است. ١٣٩٧/١١/١٦
|

812 زبرگان این واژه به چم " بزرگان و مردمان شریف و نجیب بکار رفته و برابر نسک فرهنگ واژه های فارسی در عربی نوشته محمدعلی امام شوشتری در زبان تازی زبرجان شده است ١٣٩٧/١١/١٦
|

813 خنیفقان در پارسی " خناپگان " به چم جایی که آب و هوای خنک دارد،برابر نسک فرهنگ واژه های فارسی در عربی نوشته محمدعلی امام شوشتری.
این واژه از این بخشها ساخ ...
١٣٩٧/١١/١٦
|

814 خناق در پارسی " خناگ " به چم خفگی، برابر نسک فرهنگ واژه های فارسی در عربی نوشته محمدعلی امام شوشتری. ١٣٩٧/١١/١٦
|

815 غوزک در پارسی " گوژگ " به چم برجستگی و برآمدگی پا.برابر نسک فرهنگ واژه های فارسی در عربی نوشته محمدعلی امام شوشتری. ١٣٩٧/١١/١٦
|

816 جوزجان در پارسی " گوژگان " به چم جای برآمده و بلندی می باشد، برابر نسک فرهنگ واژه های فارسی در عربی نوشته محمدعلی امام شوشتری. ١٣٩٧/١١/١٦
|

817 سبک ادبی یا هنری در پارسی " دبستان " ١٣٩٧/١١/١٥
|

818 کریم در پارسی " دهشمند " ١٣٩٧/١١/١٥
|

819 اقدام در پارسی " فرنفش " از بن فرنفتن به چم گام برداشتن ، انجام دادن ، اجرا کردن.
فرنفت = اقدام کرد
١٣٩٧/١١/١٥
|

820 جریان در پارسی " تچش " از بن تچیدن به چم روانش و روان شدن. ١٣٩٧/١١/١٥
|

821 قواره در پارسی " تختگ " یکان شمارش پارچه برابر نسک فرهنگ واژه های فارسی در عربی نوشته محمدعلی امام شوشتری. ١٣٩٧/١١/١٤
|

822 حواله در پارسی " پتک " یا بتک یا پته برابر نسک فرهنگ واژه های فارسی در عربی نوشته محمدعلی امام شوشتری. ١٣٩٧/١١/١٤
|

823 برجیس در پارسی " برگیس " که همان اورمزد و مشتری باشد،برابر نسک فرهنگ واژه های فارسی در عربی نوشته محمدعلی امام شوشتری. ١٣٩٧/١١/١٤
|

824 مطبوخ در پارسی " پختگ " برابر نسک فرهنگ واژه های فارسی در عربی نوشته محمدعلی امام شوشتری. ١٣٩٧/١١/١٤
|

825 قرقی پارسی " باشگ " برابر نسک فرهنگ واژه های فارسی در عربی نوشته محمدعلی امام شوشتری. ١٣٩٧/١١/١٤
|

826 با در پارسی " باگ " که کوتاه شده آن " با " به چم آش می باشد، برابر نسک فرهنگ واژه های فارسی در عربی نوشته محمدعلی امام شوشتری. ١٣٩٧/١١/١٤
|

827 باده پارسی " بادگ " ١٣٩٧/١١/١٤
|

828 ابد در پهلوی " اپس " این واژه از پسوند " ا"منفی ساز چون : بی ، نا با افزودن به پس به چم بعد و پشت ساخته شده و نمونه آن : امرداد (بی مرگی) می باشد و رو ... ١٣٩٧/١١/١٤
|

829 عجایب در اوستا و پهلوی " افد" به چم شگفت است و بر این پایه می توان واژه های زیر را پیشنهاد کرد:
افد= عجیب ، شگفت
افد آور= تعجب آور ، شگفت آور
افد ...
١٣٩٧/١١/١٤
|

830 یشت از بن " یزتن" و " یشتن " اوستایی به چم ستایش که واژه های یزد و جشن از آن گرفته شده است. ١٣٩٧/١١/١٤
|

831 امنیت در زبان پارسی امروز واژه " زینهاری" بجای ایمنی روایی دارد و در نوشته های سده های گذشته بسیار پرکاربرد بوده است ، از اینرو می توان برپایه واژه سازی و ... ١٣٩٧/١١/١٤
|

832 معتبر واژه پارسی پیشنهادی " روادار"
مانند: بن مایه روادار= منبع معتبر
١٣٩٧/١١/١٣
|

833 اعتبار واژه پارسی پیشنهادی " رواییک " از بن روا ١٣٩٧/١١/١٣
|

834 طاق بستان در پارسی " تاگ بوستان " سازه ای گنبدی مانند که در کنار سرچشمه و بوستان زیبا بر دل کوه نگاره هایی از پیروزی ها ، باورها و رخدادهای روزگار ساسانی کند ... ١٣٩٧/١١/١٣
|

835 طاقچه در پارسی " تاگ کوچک" ١٣٩٧/١١/١٣
|

836 طاق در پارسی " تاگ " به چم سازه ای گنبدی .
تاگچه= طاقچه
١٣٩٧/١١/١٣
|

837 کلکچال " کولاکچال " نام یکی از چکادهای رشته کوه البرز اواخشتری (جنوبی) به چم گودی و مغاک کولاک با بلندای 3350 متر در اپاختر (شمال) تهران که از راه بوستان ج ... ١٣٩٧/١١/١٣
|

838 نهاوند بر پایه نسک (کتاب) نام دیه ها و شهرهای ایران نوشته احمد کسروی تبریزی " نهاوند" به چم جایی در پیش رو . ١٣٩٧/١١/١٠
|

839 شانجان در پارسی " شانگان " برپایه نسک( کتاب) نام دیه ها و شهرهای ایران نوشته احمد کسروی تبریزی.این نام کوتاه شده شاهنگان بوده به چم جای شاهنگ. ١٣٩٧/١١/١٠
|

840 فورجان در پارسی " پورگان " به چم جا و سرزمین پسر ، برپایه نام دیه ها و شهرهای ایران نوشته احمد کسروی تبریزی. ١٣٩٧/١١/١٠
|

841 ارسنجان در پارسی " ارسنگان " به چم جای خوش آب و هوا که از دو بخش " ارسن = خوش آب وهوا پسوند جا و مکان " گان " ساخته شده است. ١٣٩٧/١١/١٠
|

842 ارجان در پارسی " ارگان " که کوتاه شده " آریاگان " به معنای سرزمین آریایی است و امروزه بهبهان نامیده می شود .
این نام هیچ پیوند ریشه ای با واژگان : ارزن ...
١٣٩٧/١١/٠٩
|

843 آران برابر نوشته های رومی و یونانی سرزمین های فراسوی رود ارس که گروهی از آریایی ها باشندگان آن بودند " آران " نام گرفت ولی پس از جدایی از ایران و با ا ... ١٣٩٧/١١/٠٧
|

844 پل در زبان پهلوی " پارد " که در پی دگرگونی زبان پارسی پل شده است . ١٣٩٧/١١/٠٧
|

845 بادجان در پارسی " بادگان " ١٣٩٧/١١/٠٧
|

846 ورزق در پارسی " ورزگ " از بن ورزیدن به چم ورزیده و نیرومند. ١٣٩٧/١١/٠٧
|

847 دهق در پارسی " دهگ" ١٣٩٧/١١/٠٧
|

848 عیب کاستی ١٣٩٧/١١/٠٦
|

849 مصنوعات در پارسی " برساخت ها " ١٣٩٧/١١/٠٦
|

850 صنعت در پارسی " برساخت "
برساخت های پدافندی = صنایع دفاعی
برساخت گردشگری =صنعت توریسم
١٣٩٧/١١/٠٦
|

851 هونجان در پارسی " هینگان " : هینگ به چم مجهز و در اینجا به چم جای مجهز. ١٣٩٧/١١/٠٢
|

852 فریمان در پار سی " پریمان " به چم خانه پریان ١٣٩٧/١١/٠٢
|

853 عروسان در پارسی " آروسان " به چم جای آروس و جای زیبا. ١٣٩٧/١١/٠٢
|

854 ریجاب در پهلوی " ریژآپ" و در پارسی " ریزآب " و در کردی " ریژآو " به چم آب روان . ١٣٩٧/١١/٠٢
|

855 جیان در پارسی " گیان " به چم جان ١٣٩٧/١١/٠٢
|

856 رازقان در پارسی " رازگان" به چم سرزمین رازها ١٣٩٧/١١/٠٢
|

857 جاجرود در پارسی " چاکرود " به چم شکاف رود. ١٣٩٧/١١/٠٢
|

858 قلعه نو در پارسی " کلات نو " ، نودژ ١٣٩٧/١١/٠٢
|

859 مخلوط در پارسی " گمیزش " از بن گمیختن ١٣٩٧/١١/٠١
|

860 بجنورد در پهلوی " ویژن کرت" و در پارسی " بیژنگرد" به چم ساخته بیژن . ١٣٩٧/١١/٠١
|

861 ورزقان در پارسی " برزگان " به چم جای کشت و کار می باشد. ١٣٩٧/١١/٠١
|

862 جوشقان در پارسی " کوشکگان " یا " جوشگان" ، کوشک به تختگاه فرمانروای و جایگاه دیوانی گفته می شود و با پسوند " گان " به چم جای کوشک ها و یا جای چشمه های جو ... ١٣٩٧/١١/٠١
|

863 هریرود در زبان پارسی " هری " به چم آریایی می باشد و هریرود به چم " رود آریایی " ، واژه آریا در اوستا و سانسکریت به گونه ، ایر ، هری ، هاریانا ، آریانا ، آ ... ١٣٩٧/١٠/٣٠
|

864 ویسپوبیش نام درختی است در اوستای اشو زرتشت وخشور آریایی که بنیاد و ریشه همه درختان از آن دانسته شده است و خود این واژه به چم (معنی ) همه درختان ، همه بیشه ها ... ١٣٩٧/١٠/٣٠
|

865 حقانیت سزش: از بن سزیدن ١٣٩٧/١٠/٣٠
|

866 بادمجان در پارسی " بادنگان" ١٣٩٧/١٠/٢٩
|

867 آشپز در پارسی " خورشگر "
سرخورشگر= سر آشپز
١٣٩٧/١٠/٢٩
|

868 آشپزخانه در پارس " خورشخانه" ١٣٩٧/١٠/٢٩
|

869 مازیار رستاخیزگر و رهبر پایداری ایرانیان در برابر تازیان در تپورستان ( مازندران ) کهن پسر کارن و از خاندان بلند آوازه کارنوندیان. ١٣٩٧/١٠/٢٩
|

870 نریمان در اوستا " نریمنه " به چم مرد اندیشه و منش ، پدر سام و نیای رستم دستان. ١٣٩٧/١٠/٢٩
|

871 رستم ابر پهلوان ایرانی پسر زال ، سام ، نریمان از تبار گرشاسب و به چم رستگار . ١٣٩٧/١٠/٢٩
|

872 تهمینه در پارسی " تهم " به چم نیرو و تخم آمده که با پسوند " ینه " به چم نیرومند و نژاده می باشد ، مانند : تهمتن = دارای تن نیرومند . ١٣٩٧/١٠/٢٩
|

873 سهراب به چم دارنده روی سرخ ، مانند سهرورد : گل سرخ. ١٣٩٧/١٠/٢٩
|

874 بربط در پارسی " بربت" ١٣٩٧/١٠/٢٦
|

875 سنتور این واژه کوتاه و دگرگون شده " شاهان تار " پارسی است ، چراکه این ساز از تارهای بسیار ساخته شده و بزرگترین گروه از سازهای زهی ایرانی می باشد. ١٣٩٧/١٠/٢٦
|

876 امیران در اوستا " کویان " از بن کوی (kavi ) در پارسی " کیان " ، کی و کیا
کوی آرش = کیارش
١٣٩٧/١٠/٢٦
|

877 میرزا در پارسی " کوی زاد" در اوستا کوی ( kavi ) به چم امیر و فرمانروا می باشد که امروزه به گونه " کی ، کیا " دگرگون شده است : مانند :
کوی کوات= کیکوات ...
١٣٩٧/١٠/٢٦
|

878 تشریفات زیبش: از بن زیبیدن ، کاری زیبنده ، در خور ، سزاوار ١٣٩٧/١٠/٢٦
|

879 مکابیز در سنگ نوشته داریوش بزرگ یکی از هفت تنان می باشد و در پارسی " بغابوخش " به چم رهایی یافته خداوند است و یک نام ایرانی که به یونایی دگرگون شده و مگابیز ... ١٣٩٧/١٠/٢٦
|

880 سمندر سام اندر : درون آتش ١٣٩٧/١٠/٢٦
|

881 تابوت در پارسی " استودان" به چم استخوان دان ، در ایران باستان پیکر مردگان را در سازه ای سفالی دو تیکه می گذاشتند و در دل کوه می نهادند ولی بیشتر مردم مردگ ... ١٣٩٧/١٠/٢٦
|

882 استرلاب اختریاب ، ستاره یاب ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

883 تحدی هماورد خواهی ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

884 تحلیل گر واکاونده ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

885 مستضعفین ستوهندگان : کسانی که بستوه آمده اند. ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

886 تضعیف " ستوهش " از بن ستوهیدن به چم ناتوان ساختن ، سست کردن. ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

887 ضعف ستوه ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

888 افغان آریایی های وارسته و پاک سرشت و بدور از ویسگرایی و نژادستیزی باید بپذیرند که نام سرزمین های باختری ایران بزرگ همواره بنام " خراسان " و " آریانا " بوده ... ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

889 پشتو زبان پشتو یا پختو از زبان های ایران خاوری بوده و ریشه در پهلوی دارد و مانند زبان های سغدی و سکایی از یک سرچشمه می باشند و گویشوران آن بیشتر از ویس ( ... ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

890 شاه فنر شاه پیچو ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

891 فنر واژه پارسی پیشنهادی " پیچو " از بن پیچیدن به چم پیچیده کوچک ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

892 کمک فنر پیچویار ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

893 ضربان کوبش ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

894 فریما در پارسی سره " پریماه " به چم پری و فرشته ماهرو ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

895 مستمر پیدار ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

896 کاشان بر پایه یافته های باستانی و نوشته های کهن : کاسی ها یکی از دیرین ترین ویسهای ایرانی باشنده در کرانه های دریای کاسپیان بودند که پس از افزایش جمعیت به ... ١٣٩٧/١٠/٢٢
|

897 تسمه فتراک ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

898 یغما ربایش ، تارش ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

899 چپاول تارانش : از بن تاراندن ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

900 چاپیدن تاراندن ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

901 چاپارخانه دیوان برید ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

902 مسکین مستمند ١٣٩٧/١٠/١٩
|

903 قلب گش ١٣٩٧/١٠/١٩
|

904 تقبیح نکوهش ١٣٩٧/١٠/١٩
|

905 تشابه مانستگی ١٣٩٧/١٠/١٩
|

906 شباهت مانستن ، همانندی ١٣٩٧/١٠/١٩
|

907 ایروان در پهلوی " ایرپان " به معنای نگهبان آریایی ، که در پارسی به ایربان و سپس ایروان دگرگون شده است . ١٣٩٧/١٠/١٨
|

908 باراندوز در پارسی " باران دژ " بوده که پس از چیرگی ترکان آلتایی و مغولان به ایران، واژه " دژ " در ترکی به " دوز " دگرگون و روی هم به معنای دژ و کلات بارانی م ... ١٣٩٧/١٠/١٨
|

909 رئیس در اوستا " رتو " ، در پارسی " رد " ١٣٩٧/١٠/١٨
|

910 طرز این واژه تازی شده " ترز " پارسی است. ١٣٩٧/١٠/١٨
|

911 نسیم در پارسی " افشنگ " ١٣٩٧/١٠/١٨
|

912 ارگان نهاد ، هموند ،هندام. ١٣٩٧/١٠/١٧
|

913 ارگانیک پیزیو،زیست پایه ، بن زیست ، به فرآورده هایی گفته میشود که زیست پایه بوده و از هرگونه آلایش ناسازگار با زیست انسانی بدور می باشند. ١٣٩٧/١٠/١٧
|

914 شاورما در پارسی " چرخان " که در ترکی به آن " چویرما " گویند که تازی آن " شاورما " شده است و گونه ای کباب ترکی عثمانی می باشد با واژه دونر (چرخان ) از یک ر ... ١٣٩٧/١٠/١٧
|

915 مزودرم پوست میانی ١٣٩٧/١٠/١٧
|

916 بیوسفر زیوسپهر : یکی از لایه های هوا و به معنای هوازیست ، بخش های دیگر : فام سپهر ، هواسپهر ١٣٩٧/١٠/١٧
|

917 بیونیک زیویک : زی ، زیو ، ژیوار و زیست همگی معنای زندگی را می رسانند و پسوند " یک" در زبان پارسی ، مانند پارسیک ، داتیک ، گاسانیک و ... وابستگی و نسبت را ... ١٣٩٧/١٠/١٧
|

918 بیوپسی واژه پیشنهادی " زیپار " به معنای قطعه و پاره ای از بافت زنده. ١٣٩٧/١٠/١٧
|

919 تاکس گزیت ، ساو ١٣٩٧/١٠/١٧
|

920 آرمئیتی شیدایی : در " سپنتا آمئیتی " به معنای شیدایی پاک ١٣٩٧/١٠/١٦
|

921 پروچیستا پردانش ١٣٩٧/١٠/١٦
|

922 جاماسپ در اوستا " یاماسپ " در پارسی " ژاماسپ " ١٣٩٧/١٠/١٦
|

923 مگابیز این نام در سنگ نبشته های داریوش بزرگ هخامنشی به گونه " بغابوخش " آمده که به معنی رهایی یافته خداوند است.
نام یکی از هفت تنان در کنار : هوتن ، ار ...
١٣٩٧/١٠/١٦
|

924 کامبیز در سنگ نبشته های داریوش بزرگ به گونه " کامبادیا" آمده و در زبان تازی کمبوجیه و فرانسوی کامبیز گردیده است. ١٣٩٧/١٠/١٦
|

925 پادوسپان اسپهبدان تپورستان (مازندران) از نوادگان پیروز یکم ساسانی بودند که به باوندیان و پادوسپانیان نامور شدند ، پس از مرگ پیروز یکم پادشاهی از میان سه پسر و ... ١٣٩٧/١٠/١٦
|

926 باوندیان باوندیان شاخه ای از دودمان ساسانی بودندکه نام خود را از باو برادرزاده انوشیروان دادگر فرزند کوات (قباد) فرزند پیروز یکم ساسانی گرفته اند و با پادوسپا ... ١٣٩٧/١٠/١٦
|

927 شکیل خوش ریخت ١٣٩٧/١٠/١٦
|

928 شکل ریخت
بدریخت = بد شکل
١٣٩٧/١٠/١٦
|

929 دغل نیرنگ ١٣٩٧/١٠/١٦
|

930 نسخه برداری در پارسی " پچین برداری ، گرته برداری " ١٣٩٧/١٠/١٦
|

931 کپی برداری در پارسی " گرته برداری " ١٣٩٧/١٠/١٦
|

932 فتوکپی در پارسی " فروز گرته " ١٣٩٧/١٠/١٦
|

933 کپی در پارسی " گرته "
فروز گرته = فتو کپی
چندگرته = پلی کپی
١٣٩٧/١٠/١٦
|

934 مظنون گمانیک ١٣٩٧/١٠/١٥
|

935 انحراف کژروی ١٣٩٧/١٠/١٥
|

936 مفسر هویداگر ، زندیک ١٣٩٧/١٠/١٥
|

937 تقلب نارو ١٣٩٧/١٠/١٢
|

938 وسایط میانورها ١٣٩٧/١٠/١٢
|

939 قولنج کورنگ ١٣٩٧/١٠/١٢
|

940 کلاسیک گاسونیک ، گاسونی. ١٣٩٧/١٠/١٢
|

941 افسریه در پارسی درست آن " افسران " به معنای جایگاه نیروی ارتشی ، افسر به تاج شاهی نیز گفته می شودو امروزه نام کویی در بخش خاوری شهر تهران چسبیده به کوهای ... ١٣٩٧/١٠/١١
|

942 صاحبقران در پارسی " سده مند " دارنده سده ها ١٣٩٧/١٠/١١
|

943 شمس العماره کاخ خورشید ، کوشک خورشید. ١٣٩٧/١٠/١١
|

944 قصر فیروزه در پارسی " کاخ پیروزگ" کاخی که گنبد آن رنگ پیروزه دارد. ١٣٩٧/١٠/١١
|

945 قزل حصار این واژه ترکی شده ، واژه " سرخ بارو " است چنانکه : قزلباش به معنای سرخ سر ، قزل قلعه به معنای سرخ دژ می باشد . ١٣٩٧/١٠/١١
|

946 قروه در پارسی " گریوه " به معنای جای ناهموار ، پستی و بلندی . ١٣٩٧/١٠/١١
|

947 آمین ایدون باد ١٣٩٧/١٠/١١
|

948 حجره تیمچه ١٣٩٧/١٠/١١
|

949 صعب العلاج دژدرمان یا دش درمان ١٣٩٧/١٠/١١
|

950 بین الملل اندر مرتیان ١٣٩٧/١٠/١١
|

951 مخاطرات گزندها ١٣٩٧/١٠/١١
|

952 تزلزل ناپایداری ، نوسان ١٣٩٧/١٠/١١
|

953 islamic revolution anniversary سالگرد رستاخیز اسلامی ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

954 until now تاکنون ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

955 quickly ارتاک ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

956 antics تلخک بازی ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

957 ecological community هازمان بومی ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

958 analogies مانندگی ها ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

959 stumbling افتان و خیزان ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

960 picket بارو ، پرچین ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

961 چلیپا نماد گردونه خورشید یا گیسوی یار ، که در اوستا به گونه " هو استی" و در سانسکریت " سواستیکا " به چم خوب بودن است. ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

962 سوسنقین دگرگون شده واژه پارسی " سوسن گین =سوسنگین" به معنای آکنده از گل سوسن ، نام یکی از روستاهای باستانی شهرستان ساوه (براده های زر) می باشد . ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

963 ورجان دگرگون شده " ورگان " به معنای جای سرپوشیده ، جای دژ : در اوستا واژه " ور " که در " وریم کرت =ورجم کرت( دژ ساخته جمشید " به معنای جای سرپوشیده و دژ ... ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

964 آق قلا ترکی شده " اسپید دژ " پارسی و به معنای دژ سپید ، نام یکی از بخش های تاریخی تپورستان (مازندران کنونی ) که در تقسیمات کشوری دولت جمهوری اسلامی بخشی از ... ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

965 قارقابازار به یونانی " کوراکی " به ارمنی " گئورگی یا گیراگی" به معنای یک شنبه و رویهم به معنای یکشنبه بازار می باشد، برابر کتاب نام شهرها و دیه های ایران نوشته ... ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

966 جورقان در پارسی " گوروان " ، " گورپان" به معنای نگهبان گور ، برابر کتاب نام شهرها و دیه های ایران نوشته احمد کسروی تبریزی. ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

967 مزلقان در پارسی " مزدگان " به معنای جای نیایش و ستایش خداوند است، برابر کتاب نام شهر ها و دیه ها ی ایران نوشته احمد کسروی تبریزی. ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

968 کهک دگرگون شده " گهک " برابر کتاب نام شهر ها و دیه های ایران نوشته احمد کسروی به معنای جای گرم است. ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

969 منورالفکر روشن اندیش ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

970 میکروبیولوژی ریز زیست شناسی =زیوریزشناسی: زیو = زی، زیست ، ژیوار - ریز= میکرو ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

971 متدلوژی روش شناسی ، شیوه شناسی ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

972 فیزیولوژی اندام شناسی ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

973 ارتوپدی " استو بهی " بهبود دادن استخوان ها ، بهسازی استخوان ها.
استوبهور = ارتوپد، بهبودی دهنده استخوان ها
١٣٩٧/١٠/٠٨
|

974 ارتودنسی دندان ویناری : رشته ای از پزشکی که به وینارش یا مرتب کردن دندان ها می پردازد .
دندان وینار =ارتو دنس ، وینارشگر دندان
١٣٩٧/١٠/٠٨
|

975 مهندس اندازور ، هندازور ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

976 مادون قرمز زیر سرخ " نام پرتویی است. ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

977 مابعدالطبیعه فراسرشتیک ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

978 کنکاش پارسی ناب : رایزنی ، سگالش ، رایش از بن راییدن. ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

979 الکتریسیته کهرباییک ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

980 الکتریکی " کهربایی " از کهربا به معنای رباینده کاه که در لاتین "الکترا " به همین معنا بکار رفته است.
کهربا افزار = ابزار الکتریکی یا ابزار برقی
١٣٩٧/١٠/٠٨
|

981 چریک تکاور : نیرویی رزمی که به ناگهانی تاخت آورد . ١٣٩٧/١٠/٠٥
|

982 تضارب هماورد ١٣٩٧/١٠/٠٥
|

983 عملیات پیکار ١٣٩٧/١٠/٠٥
|

984 خوش کلام نیک مانثر ، نیکو گفتار ١٣٩٧/١٠/٠٥
|

985 ورجم کرت دژی که به فرمان اهورا مزدا و بدست جمشید پیشدادی در آریاویچ ساخته شد و به چم جای سرپوشده و ساخته جمشید است ، یک آرمان شهر که نه سر د بود و نه گرم ، ب ... ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

986 قناد کندور ( kandvar ) ، پانیذور
کندوری= قنادی
کنداب = آب قند
کاخ کند = قصر قند
١٣٩٧/١٠/٠٤
|

987 رستوران خورشکده ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

988 غواص ژرفارو ، ژرف نورد ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

989 سمعک نیوشا ، نیوشور، نیوشک ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

990 عینک نگرین : وابسته به چشم و نگریستن. ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

991 گمرک گزیت بار ، باژبار : مالیاتی که از بار دریافت می شود ، گزیتی که از کالا دریافت می شود . ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

992 مضراب کوبگ، کوبه از بن کوبیدن ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

993 ضرب کوبش ،کوبید ، کوبیک ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

994 مضروب کوبیده ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

995 ضربت کوبش از بن کوبیدن. ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

996 صندوق قرض الحسنه تبنکوی وام نیکان ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

997 تقابل رویارویی ١٣٩٧/١٠/٠٢
|

998 انتقال ترابرد ١٣٩٧/١٠/٠٢
|

999 حمل و نقل ترابری ١٣٩٧/١٠/٠٢
|

1000 پرتغال به پارسی نام میوه ای است که آنرا " نارنگ" گویندکه به تازی نارنج شده و نارنگی از آن خانواده است.
نام درست کشور اروپایی " پرتوکال " است که به معن ...
١٣٩٧/١٠/٠٢
|

1001 مجاهد پیکارگر ، کوشنده. ١٣٩٧/١٠/٠٢
|

1002 ایساتیس این نام یونانی شده " ایزت " همان یزد است و از ریشه یزتن ، یشتن اوستای می باشد. ١٣٩٧/١٠/٠١
|

1003 لوامه نکوهشگر ، نکوهنده ١٣٩٧/١٠/٠١
|

1004 اسفند در اوستا " سپنتا آمئیتی " به معنای شیدایی پاک ، عشق مقدس. ١٣٩٧/١٠/٠١
|

1005 دی در اوستا " دتشو " detesho به معنای خالق ، آفریننده . ١٣٩٧/١٠/٠١
|

1006 آذر در اوستا " آتر " در پهلوی " آدر " و در پارسی " آذر " که همان آتش است. ١٣٩٧/١٠/٠١
|

1007 آبان در اوستا " اپم نپات " ، آپان به معنای آبها . ١٣٩٧/١٠/٠١
|

1008 مرداد در اوستا " امرتات " بی مرگی ، جاودانگی .
مرداد به معنای مرگ و نیستی
١٣٩٧/١٠/٠١
|

1009 خرداد در اوستا " هورتات " به معنای رسایی و کمال. ١٣٩٧/١٠/٠١
|

1010 اردیبهشت " ارتا وهیشتا" به معنای بهترین راستی ١٣٩٧/١٠/٠١
|

1011 بهرام این نام در اوستا " ورثرغنه" ، در پهلوی" ورهرام" ، در ارمنی" وارام" و در گرجی" گورام " می باشد. ١٣٩٧/١٠/٠١
|

1012 مسقط این نام تازی شده " مزدکت " پارسی و به معنای جای نیایش است . ١٣٩٧/١٠/٠١
|

1013 کیاکلا این نام کوتاه شده " کیا کلات " به معنای دژ کیا می باشد. ١٣٩٧/١٠/٠١
|

1014 عقاب در اوستایی " سئن " در پارسی " سین " در نام های ایرانی بسیار پرکاربرد می باشد.
رامسین= عقاب آرام
سیمرغ = پرنده عقاب مانند ، پرنده افسانه ای
١٣٩٧/١٠/٠١
|

1015 بلدرچین در پارسی " وشم " ١٣٩٧/١٠/٠١
|

1016 مخدر منگین ، کرخت آور ١٣٩٧/١٠/٠١
|

1017 نجاست پلشتی ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

1018 راکد در پهلوی " بی تچن " ، بی تچش از بن تچیدن به معنای روان شدن . ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

1019 صندوق حمایت از کودکان تبنکوی پشتیبانی از کودکان ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

1020 صندوق بین المللی پول تبنکوی اندرمرتیان پول ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

1021 ملل متحد مرتیان یگانیک ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

1022 صندوق ذخیره تبنکوی هنبارش ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

1023 صفحه در پارسی " سات " ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

1024 عافیت در اوستا " اشتود " (oshtvad ) ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

1025 طهارت در پهلوی" پاتیابی" ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

1026 جوجه تیغی در زبان پهلوی " ژوژک " ، خارپشت ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

1027 آلاچیق آلونک ١٣٩٧/٠٩/٢٥
|

1028 فلک الافلاک شاپورخواست: برپایه نسک " ایران در زمان ساسانیا نوشته کریستین سن " به خواست شاپور ساسانی بر بالای تپه ای در نزدیکی شهر خرم آباد کنونی دژی ساخته شد ک ... ١٣٩٧/٠٩/٢٥
|

1029 achaemenian هخامنش به معنای نیک منش ، کسی که دارای سرشت و خوی نیکوست ، برپای لوح سیمین و زرین که بدستور داریوش سوم هخامنشی نوشته و به یادگار مانده است ، هخامنش ، ... ١٣٩٧/٠٩/٢٥
|

1030 بهتیش به معنای خوشگام ، خوش قدم و نیک گام، نام یکی از سرداران داریوش سوم هخامنشی در نبرد با اسکندر مقدونی در بندر صیدای لبنان در 332 پیش از میلاد و پس از ... ١٣٩٧/٠٩/٢٥
|

1031 ماهیدشت بر پایه بنیاد دانشی و نگره های استوار نام این شهر " مادی دشت " به معنای دشت مادها می باشد ، شادروان احمد کسروی تبریزی در نسک گرانسنگ خود " نام دیه ها ... ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

1032 مراغه به باور دانشمند فرهیخته شادروان احمد کسروی تبریزی نام این شهر در زبان پارسی و گویش مادی به گونه " ماداوه " یا " مادآباد " به معنای شهر و آبادی ویس ما ... ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

1033 هیدج نام این شهر در پارسی " هیردژ" به معنای دژ و کلات ثروت و دارایی است. ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

1034 آریو درود بر هم میهنان فرهیخته
واژه " آریو " که درست آن " آریو برزین " است به معنای آریایی بلند بالا : آریو = آریایی ، بزر = قامت و بلندی و ین پسوند ...
١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

1035 معقول خردمندانه ، خردین ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

1036 کافر سپاس از همه کوشندگان و پایندگان زبان پارسی رسا و بالنده
دوست ارجمندی که واژه دریکونت را بررسی و آنرا با داریک یا دریک (darik )، یگان پول روزگار د ...
١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

1037 نجات بوختن : رهایی ، رستن
بوخت ادرشیر = بوشهر = رهایی یافته بدست اردشیر
بوختاور= ناجی
١٣٩٧/٠٩/٢١
|

1038 استقلال در پارسی " رهش " از بن رهیدن به معنای رها شدن ، آزاد شدن ، رستن. ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

1039 انقلاب رستاخیز
١٣٩٧/٠٩/٢١
|

1040 ایلام ناهمسو با برداشت های بی پایه برخی از هم میهنان ، واژه " ایلام " نه یک واژه ایرانی بلکه یک واژه آرامی و به معنای سرزمین کوهستانی است ، مردمانی که در ... ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

1041 کرد در پارسی کهن " گرد " به معنای دلیر و بی پروا
گردان = گروه دلاوران
سرگرد = فرمانده گروه دلاوران
گردکوی( کردکوی) = محله دلاوران
شهر کرد ...
١٣٩٧/٠٩/٢١
|

1042 using بهره مند ، بهره ور ، ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

1043 مندلیج بندنیجین . [ ب َ دِ ] (اِخ ) مندلیج یا مندلی حالیه است که در سرحد ایران و عراق قرار گرفته ، نزدیک کرمانشاه واقع در صدکیلومتری مشرق مایل بشمال بغداد. ... ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

1044 سق در پارسی " ازگ " برپایه نسک فرهنگ واژه های فارسی در زبان عربی نوشته محمد علی امام شوشتری -تهران - تیر 1347 که به زبان تازی راه یافته و سق شده است. ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

1045 گنبد کاووس شهر گنبد کاووس بنام فرمانروای زیاری " کاووس پسر وشمگیر و نوه مرداویچ زیاری که مردی دانش پرور و میهن پرست بود نام گذاری شده، از این فرمانروای فرهیخته ... ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

1046 بروجرد در پهلوی " بزروکرت " در پارسی " برزوگرد " به معنای شهر و ساخته بزرو که تازی آن بروجرده شده و از نام سپهسالار داریوش سوم هخامنشی ، آریوبرزین (آریو برز ... ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

1047 بروجن در پارسی " برزوگان " به معنای سرزمین برزو یا آریوبرزین که یکی از سپهسالاران داریوش سوم هخامنشی بوده و در سال 332 پیش از میلاد پس از نبردی سخت با نیرو ... ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

1048 بیرجند در پارسی " پیرگند " که تازی شده آن بیرجند و به معنای " پیر دلاور یا بزرگ دلاوران است ، واژه گند ، گندی و گندو در زبان پارسی به معنای سپاهی ، نیروی ر ... ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

1049 هیربد در آیین مزدیسنا سمت های دینی از هاوشت (طلبه) ، آتربان (نگهبان آتش ) ، هیربد( نگهبان دارایی) آغاز و به موبد( پیشوایی دینی ) و موبدان موبد ( بزرگ همه ... ١٣٩٧/٠٩/٢٠
|

1050 گرگان در اوستا " ورکان" و در پارسی کهن " هیرکان" یک واژه و نام کهن ایرانی است که از آمیخته شدن واژه " هیر " به معنا ی ثروت و دارایی با پسوند " کان " به ... ١٣٩٧/٠٩/٢٠
|

1051 عروسک در پارسی " اروسک" ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1052 مادون " زیر ،خرده ، پایین "
خرده فرهنگ = subculture
زیرگروه =subgroup
١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1053 مافوق " فرا ، ابر "
فراسدا = مافوق صوت
فرامشیمن = مافوق بشر
فراسرشتیک = مافوق طبیعی
١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1054 گرامافون واک نگار ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1055 وزارت پست و تلکراف و تلفن فرزیناد برید، دورنگار و دورواک ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1056 وزارت خارجه فرزیناد اوزداهیک ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1057 وزارت خانه فرزیناد ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1058 خدمات گماشتارها ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1059 خدمت در پارسی "گماشتار " از بن گماشتن به معنای به خدمت گرفتن ، استخدام کردن.
گمارش = استخدام
گماشته = مستخدم
١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1060 اجرای احکام فرنفش دستورها : انجام دستورها ، اقدام فرمان ها. ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1061 سازمان اطلاعات امنیت سازمان دانستار و دمناییک ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1062 شورای امنیت رایشکده دمناییک ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1063 مزدوج " یوخنده " از بن یوختن به معنای جفت شدن.
یوخندگان = مزدوجین
١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1064 زوج در پارسی " جفت " از ریشه اوستای " یوخت " به معنای دوگان.
یوختن = ازدواج کردن
یوزش = ازدواج
دفتر یوزش= دفتر ازدواج
١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1065 وسیله نقلیه آبی خاکی هواناو ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1066 قوم آتیلا در اوستا " خیون" ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1067 مقننه داتاگذاری ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1068 مجلس عوام نشیناد توده ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1069 همجنس همگن ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1070 پادشاه ماردوش آژیدهاک : اژدها پیکر ، به فرانسوی آستیاگ ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1071 book نسک ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1072 breed زادآوری ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1073 منسجم همبافت ،یگانیک،همبستگی ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1074 اشاره در پارسی " پرخیده " ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

1075 مطالبه در پارسی " یوزش ": از بن یوزیدن به معنای طلب کردن است .
یوزش ها = مطالبات
١٣٩٧/٠٩/١٨
|

1076 سفر در پارسی " نوردش " از بن نوردیدن به معنای سفر کردن ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

1077 قبیله در پارسی و پهلوی " واس ، ویس "
ویس ها = قبایل
واسپور = پسر قبیله ، نجیب زاده
١٣٩٧/٠٩/١٨
|

1078 ملکه " شاهنگ " ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

1079 طغیان " سپوزش " : از بن سپوختن به معنای طغیان کردن . ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

1080 خرافاتی " چرندگرا" : گراینده به سوی چرندی و پوچی. ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

1081 قباله واژه پیشنهادی " پذیرفتار " به معنای پذیرفته شده ، قبول شده ، که خود واژه قباله نیز از قبول تازی آمده است . ١٣٩٧/٠٩/١٧
|

1082 شبکه در پارسی همان " کاریز " است که هم به معنای کانال و هم به معنای شبکه می باشد و در زبان تازی به آن قنات گویند .
کاریز برون مرزی = کانال یا شبکه خار ...
١٣٩٧/٠٩/١٧
|

1083 سایت پایگاه ١٣٩٧/٠٩/١٧
|

1084 وبسایت واژه پیشنهادی " تارگاه " ١٣٩٧/٠٩/١٧
|

1085 وبلاگ واژه پیشنهادی " تارنما " : وب= تار لوگو به معنای نما ونشان . ١٣٩٧/٠٩/١٧
|

1086 رییس جمهور در اوستا " ویسپرد" به معنای بزرگ همه : ویسپ به معنا همه و رتو و رد به معنا بزرگ می باشد. ١٣٩٧/٠٩/١٧
|

1087 دخانیات دودناک ١٣٩٧/٠٩/١٧
|

1088 وایت برد در پارسی " تخته سپید" ١٣٩٧/٠٩/١٧
|

1089 تابلو در پارسی " نمایه ، نمایا "
نمایه فرتورگری=تابلوی عکاسی
نمایه های راهنمایی= تابلوهای راهنمایی
نمایه ساز = تابلوساز
١٣٩٧/٠٩/١٧
|

1090 حضار " باشندگان" از بن باشیدن به معنای بودن و هستن ،
در نزد باشنده = در محضر کسی
باشندگی = حضور ، سکونت داشتن
در باشندگی = در حضور
١٣٩٧/٠٩/١٤
|

1091 شورا " رایشکده " از بن راییدن به معنای مشورت کردن ، رایش به معنای مشورت .
نیشنادرایشکده = مجلس شورا
هموند رایشکده = عضو شورا
١٣٩٧/٠٩/١٤
|

1092 مشاور در پارسی " رایشور" از بن راییدن به معنای مشورت کردن ، شور کردن .
١٣٩٧/٠٩/١٤
|

1093 حکام دستوران ، دستورگران ، فرمانداران ، فرمانروایان. ١٣٩٧/٠٩/١٤
|

1094 شورای حکام سگالشکده دستوران ، رایشکده دستوران : واژه سگالیدن و راییدن هر دو به معنای مشورت کردن و شور کردن است.
سگالش= مشورت
رایش= مشورت
رایزن = مش ...
١٣٩٧/٠٩/١٤
|

1095 احکام دستورها ، فرمان ها ،
دستورهای مزدی = احکام حقوق
انجام دستورها = اجرای احکام
١٣٩٧/٠٩/١٤
|

1096 پلیس در پهلوی " خشرپات " دگرگون شده خشثرپاون به معنای نگهبان شهر ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

1097 آخر در پهلوی " افدم " ، افدمین بجای آخرین ، زمان افدم بجای آخر الزمان. ١٣٩٧/٠٩/١٢
|

1098 خمسه مسترقه در پارسی " بهیزگ ، وهیزگ " و اندرگاه : در آیین مزدیسنا سال را 360 روز می گرفتند و در پایان 5 روز به آن می افزودند و به آن پنجه تنتره یا پنجه دزیده می ... ١٣٩٧/٠٩/١٢
|

1099 مرکز در اوستا " مید ،میدیو " که در واژه های میدیوماه ، میدیو زرم ، میدیو شم و میدیارم دیده می شود و معنای آنها به ترتیب : میانه ماه یا چهاردم ماه ، میانه ... ١٣٩٧/٠٩/١٢
|

1100 نسل در پارسی " زایک " از بن زاییدن . ١٣٩٧/٠٩/١٢
|

1101 ادبیات " فرهی ها " ، فرهی های توده = ادبیات عامه . ١٣٩٧/٠٩/١١
|

1102 ادب در پارسی" فره " از بن فرهیختن که آنرا با " خره = فره= فر به معنای شکوه " نباید یکی پنداشت ، از واژه " فره " فرهنگ و فرهیخته ساخته شده است .
با ...
١٣٩٧/٠٩/١١
|

1103 داوطلب " داونده" از بن داویدن به معنای نامزد شدن ، داوطلب شدن ، داوندگی = داوطلبی ، داوندگان = داوطلبان ١٣٩٧/٠٩/١١
|

1104 فلکه " گردال " ١٣٩٧/٠٩/١١
|

1105 اعتراض " فراژکش " از بن فراژکیدن به معنای به تندی گراییدن ، بیان خواسته با روشی تند که از واژه ژکیدن گرفته شده ، ژکیدن یعنی زیر لب غر و لند کردن ، نمود بی ... ١٣٩٧/٠٩/١١
|

1106 استخدام " گمارش " از بن گماشتن به معنای استخدام کردن ، بکار گماردن ، گمارشگر = استخدام کننده. ١٣٩٧/٠٩/١١
|

1107 آخرین در پهلوی " افدمین " ، افدم = آخر ، افدمین پگاه = آخرین صبح ، حرف آخر = سخن افدم . ١٣٩٧/٠٩/١١
|

1108 صراف " ارزگر " کسی که داد و ستد ازر انجام می دهد ، ارزشناس ، ارزگری = صرافی ١٣٩٧/٠٩/١١
|

1109 فاجعه در پارسی " دهشت " ، دهشت پرگوار زیستی = فاجعه محیط زیستی ، دهشت های نبرد= فجایع جنگ ١٣٩٧/٠٩/١١
|

1110 فجیع " سهمناک" ١٣٩٧/٠٩/١١
|

1111 انتصابات در پارسی " گماشتمان " از بن گماشتن به معنای انتصاب کردن ، منصوب کردن . ١٣٩٧/٠٩/١١
|

1112 ضحاک اژدها پیکر : آژی= اژدها و دهاک = پیکر ، که در زبان تازی " ضحاک" شده است ، در زبان فرانسوی آستیاگ و لاتین آستیاگس گردیده . ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

1113 فرم " ریختار" از بن ریختن به معنا شکل دادن ، ریختارها=فرم ها و اشکال ، قالب ها ، ریختاربندی = قالبندی ، فرم بندی ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

1114 هفت تنان نام گروهی از ابرمردان آریایی که پس از درگذشت کامبادیا (کموجیه ) باهم سوگند یاد کردند ایران را از نابسامانی برهانند و گئومات یا همان بردیای دروغین را ... ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

1115 وندیداد در اوستا " وی دیو دات" به معنای قانون ضد دیو که بخشی از نسک اوستا و در بردارنده راه و روش های زندگی درست و باید ها و نبایدهای رفتار پیروان دین م ... ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

1116 پوپک شانه بسر : نام پرنده ای است . ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

1117 تقدیر در پارسی " والایش " از بن والاییدن به معنای تقدیر کردن ، ارج نهادن. ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

1118 غده در پارسی " خجش " khajesh ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

1119 تسلیم در زبان پارسی " ستوهش " از بن ستوهیدن " یعنی تسلیم شدن . ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

1120 شعار در پارسی " آرنگ " ، آرنگ های رستاخیزی = شعائر انقلابی ، سخنان آرنگی = حرف های شعاری و بی مایه. ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

1121 آهار آهار یک واژه پارسی بجای " جلا" است ، آهار دادن = جلا دادن ، شمشیرش را آهار داده بود یعنی شمشیر خود را جلا داده بود ، آهار نام روستایی در شهرستان شمی ... ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

1122 انتظار در زبان پارسی " پیوس " ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

1123 غریزه در پارسی " آسن " ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

1124 نظارت " نگروری " ، نگریستن = نظارت کردن ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

1125 ناظر " نگرور " ، " دیده ور" ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

1126 تعویض " ورتش " از بن ورتیدن (معاوضه کردن). ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

1127 عضو " هموند " ، هموند سازمان = عضو سازمان ، هموند نگرمند = عضو ناظر ، هموندی = عضویت ، هموندان = اعضا ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

1128 کسالت آور رنج آور ، نژندبار ، دژم آور ، اندوهبار ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

1129 geo این پیشوند در زبان پارسی " زام " به معنای زمین است ، مانند: زامیاد به معنای یادگار زمین و نام فرشته نگهبان زمین در آیین مزدیسنا می باشد.
زامنگاری ...
١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

1130 پارسیاد " پارس یاد" به معنای یادگار پارس ، یادمان پارس و ایران. ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

1131 خالص در پهلوی " اپیژک " ، اپیژکین = خلوص ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

1132 یوزیدن یوزیدن = طلبیدن ، یوزش = مطالبه ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

1133 اطلاعات " دانستار " از بن دانستن :یعنی داده های پردازش شده، اطلاعات ، information ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

1134 ماقبل پیشتر ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

1135 هریراد " هری " به معنای آریایی و " راد " به معنای جوانمرد که روی هم می شود" آریایی جوانمرد" هری در نام های پارسی کهن بسیار دیده می شود :
هریانا=هاریانا= ...
١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

1136 ایلماه ایل یک واژه ترکی و به معنای ویس و مردم است، از اینرو هر واژه ای با این نام آمیخته گردد. بنیاد و ریشه ترکی خواهد داشت ،مانند:
ایلراه =کوچراه
ا ...
١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

1137 پارسپات " پارس پات " نگهبان پارس ، کسی که از مردم پارس ، فرهنگ پارس و زبان پارسی نگهبانی می کند ، واژه ای رسا و بجای پرسپولیس که یونانی شده " پارس شهر" می ... ١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

1138 مانیاد واژه مانیاد را برپایه ساختار آن می توان معنا کرد ، از اینرو اگر : " مانی" با پسوند " اد" آمیخته گرد به معنای سرزمین مانی و اگر " مان " با " یاد " ... ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

1139 جز در پهلوی " یوت " ، اجزا = یوت ها ، بجز ، به غیز از = یوتر ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

1140 اداره در پارسی " وینارکده ، وینار اد، وینارگاه "
وینارتن = اداره کردن
وینارش = اداره امور
١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

1141 اداره کردن در پارسی " وینارتن " ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

1142 کثیف در پهلوی" ریمن " و در پارسی " ریم " ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

1143 متحیر افزون بر واژه های سرگشته ، مات و سردرگم ، واژه پهلوی " سترت " start نیز همین معنا را دارد، ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

1144 علامت در پارسی " دخشک" dakhshak ، دخشک ها = علایم . ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

1145 انفجار در پهلوی " گافش " از بن گافتن به معنای منفجر کردن .
گافنده = منفجر کننده، ترکاننده
گافه = منفجره
١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

1146 تحریم در زبان پارسی و پهلوی " پروستار " به معنای محاصره شده و تحریم شده از بن پروستن به معنای محاصره کزدن می باشد . ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

1147 خارجه در پهلوی واژه " اوزداهیک " به معنای بیگانه ، غریبه و خارجه است .
فرزیناد اوزداهیک = وزارت امور خارجه
١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

1148 دایره واژه نوساخت " گردال" از گرد ال به معنای گرد شده و دایره پیشنهاد می گردد. ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

1149 محیط در پهلوی " پرگوار" به معنای محیط و گرداگرد است ، پرگوار زیست= محیط زیست ، پرگوار گردال= محیط دایره ، گزندهای پرگواری = خطرات محیطی و ... ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

1150 به نظر در پارسی " سهستن " به نظر رسیدن ، به نظر آمدن ، سهست = به نظر آمد . ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

1151 قطع در پهلوی " ثورس " برش و قطع. ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

1152 مواظب در پهلوی " زیمن " ، زیمندار ی= مواظبت ، مراقبت . ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

1153 احمق در پهلوی " مورک " به معنای کودن و بی خرد. ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

1154 محصول در پارسی " ویندار" به معنای دستاورد و محصول از بن " ویندن " به معنی تحصیل کردن ، بدست آوردن . ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

1155 تحصیل در اوستا" وینش" برابر تحصیل از بن " ویندن " به معنای تحصیل کردن است.
وینشمند = تحصیل کرده
وینشگر = محصل ، تحصیل کننده
وینشدار= تحصیل د ...
١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

1156 اقدام کردن در پارسی " فرنفتن " ، فرنفت = اقدام کرد ، فرنفشگر= اقدام کننده. ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

1157 سریع در پهلوی " ارتاک " ، ارتاک رو = سریع السیر ، ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

1158 مرتب در پارسی " راینش" از بن " راینیدن" به معنای مرتب کردن، منظم کردن .
راینشگر = مرتب کننده ، ترتیب دهنده ، ناظم.
١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

1159 معیت در پهلوی " اپاکی " یعنی همراهی و در معیت. ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

1160 صعود در پارسی " بالستن " ، بالست= صعود کرد . ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

1161 ستاره جدی در زبان پارسی" نهازیگان" می باشد. ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

1162 سکون در پارسی " ایستش " و" توشت" به معنای سکوه ، قرارگرفتن و آرام گرفتن است. ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

1163 عاشق در زبان پهلوی و در متن کارنامه اردشیر پاپکان " ویاپان " و " دوشارم " آمده و هردو به معنای عشق و محبت است .
در اوستا واژه" آرمئیتی" به معنای عشق ...
١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

1164 نامرئی در پارسی " نابین " ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

1165 تربیت در پارسی : فرهیختن = تربیت کردن ، فرهیزش= تربیت ، فرهخت = تربیت شد ، فرهیخته = ادیب . ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

1166 محاصره " پروستار " از بن پروستن به معنای محاصره کردن . ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

1167 اسباب در پهلوی " بناک " به معنای بنه ، بار ، اسباب ، وسایل. ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

1168 آذوقه در پهلوی " پتخوی " به معنای توشه ، آذوقه ، برگرفته از کارنامه اردشیر بابکان ساسانی با گردآوری بهرام فره وشی. ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

1169 نسخه " پچین" رونوشت ، نسخه
نسخ = پچین ها
نسخه برداری = پچین برداری
١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

1170 خطاط خط در زبان اوستایی" تپیریه" ، پهلوی " دیپ " و پارسی که از سرچشمه زبان های اوستایی و پهلوی می باشد " دبیر" شده و از همین واژه : دبستان ،
دبیرس ...
١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

1171 وان در پارسی " آبزن " نام آوند بزرگی است که روی تون گرمابه نهاده می شود . ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

1172 امکانات " داشتارها " به معنای همه داشته ها.
امکانات رفاهی=داشتارهای آسایشی.
امکانات موجود = داشتارهای پدیدار.
١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

1173 ورود " اندرش " واژه نوساخت از " اندر شدن" ، ورود ، داخل شدن .
وی اندرش = خروج ، ضد ورود : پسوند " وی " در آغاز واژه به معنای نفی ، ضد است ، مانند : و ...
١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

1174 ابرقدرت " ابرپادیاوند" از واژه پهلوی : پادیاوندبه معنای قدرت گرفته شده و با پیشوند " ابر " به معنای فرا نیرو ، فرا توان و فراقدرت است. ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

1175 قدرت در پهلوی " پادیاوند " به معنای زور ، توانایی ، یارا و قدرت است.
پادیاوندگری = قدرت طلبی
پادیاوند رزمی = قدرت نظامی
١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

1176 دودناک بجای واژه تازی " دخانیات " که از " دخانی " به معنای دود و دودی گرفته شده، واژه" دودناک " که از دود با افزودن پسوند " ناک " ساخته شده و به معنای آل ... ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

1177 واردات واژه پیشنهادی " اندرسپارش " از بن اندرسپاردن به معنای به داخل واگذاردن ، به داخل آوردن : از واژه " اندر" یعنی داخل و سپارش یعنی واگذاری.

١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

1178 صادرات " فراسپارش" واژه ای نوساخت از بن فراسپاردن و به معنای واگذاری به بیرون ، به بیرون سپاردن ، به خارج فرستادن.
فراسپاری = صدور
١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

1179 خصوصی " آوریژوند" و " آویژدار " اختصاصی و خصوصی ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

1180 انسان در پارسی کهن " مشی " ، " مرت " و در اوستا " گئومرت " : به باور ایرانیان باستان مشی (آدم) و مشیانه (حوا)و سپس مرت و مرتیانه شده و در پایان گئومرت به ... ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

1181 حقوق بشر " مشیان هوده " در باور ایرانیان باستان : مشی و مشیانه و مرت و مرتیانه همان آدم و حوا در باور سریانی و آرامی است که در نسک های تورات و قران راه یافته ... ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

1182 کویجان کویجان تازی شده " کویگان" پارسی است که از واژه کوی و کویگ به معنای محله با افزوده پسوند جا و مکان " ان " ساخته شده و روی هم به معنای محلات، کویستان ... ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

1183 محسوس " سهشدار" از واژه سهش به معنای حس. ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

1184 حسگر " سهشگر " ، در زبان پارسی ، سهش برابر با حس و احساس است. ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

1185 قهقهه این واژه دگرگون شده " گاه گاه" پارسی است ، آوایی که به هنگام خنده بلند می پیچد،.
بسیاری از آواها در پارسی امروز ریخت تازی به خود گرفته اند ، ما ...
١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

1186 شایعه فرافکنی ، دروغ پردازی ١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

1187 تزریق " سپوزش " از بن سپوختن به معنای فروبردن .
سپوزشگر = تزریق کننده
١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

1188 مطاع فرمانفرما ١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

1189 اندر واژه اندر دگرگون شده " هندر " پهلوی و به معنای درون و درون شدن است ، مانند : اندرون ،اندرونی ، اندر کار ، اندرگاه و..
این واژه با enter انگلیسی ...
١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

1190 برج برج دگرگون شده واژه " بیرتا " پهلوی و " بارو " پارسی است که امروزه به گونه آمیخته بکار میرود : برج و بارو
برابر نسک ( کتاب ) : تاریخ سیاسی و اج ...
١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

1191 تمرین واژه پارسی " برزش" از بن" برزیدن ، ورزیدن " پارسی بجای تمرین پیشنهاد می گردد.
برزیدن = تمرین کردن
برزین ها = تمرینات
١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

1192 ریاضی واژه" ورزندگ " از بن ورزیدن پارسی بجای " ریاضی " و " ورزندگی" بجای" ریاضت" پیشنهاد می گردد.
ورزندگر= ریاضی دان
چیستاهای ورزندگ = علوم ری ...
١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

1193 رونق رونق تازی شده " روندگ " پارسی و از ریشه رفتن ، که واژه های دیگر مانند : روند ، روایی ، رواگ (رواج) ، روارو . ... از آن ساخته شده است.
روندگ بوستا ...
١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

1194 cash machine خودپرداز ، پرداختار، پردازور . ١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

1195 رندیک واژه " رند " یک واژه پارسی و به معنای زیرک و باهوش است که در سروده های حافظ بسیار بکار رفته و همگی گویای همین معانی می باشند ، از اینرو بجای واژه سیا ... ١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

1196 سیاست سیاست یک واژه تازی و از ریشه " سئس و سیاس" و برابر با واژه " رند " پارسی است و واژه هایی چون :زیرک ، باهوش و... فرانمود آن می باشد .
رندیک =سیاس ...
١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

1197 رند رند به معنای " سیاس ، زیرک ، هوشمند "
رندیک = سیاست
رندی =سیاسی و زیرکی
١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

1198 خانقین خانقین تازی شده " خانگان (خانگ ان) پارسی است . ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

1199 وسمه تازی شده " وسم" و" وشم" پارسی می باشد. ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

1200 قراقروت قراقروت یک واژه ترکی است که به آن در زبان پارسی " تربگ" گویند. ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

1201 شیاف در پارسی" پرزگ " گویند. ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

1202 طبق تازی شده " تپگ و تپو" پارسی ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

1203 سفته تازی شده " سفتگ " پارسی است. ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

1204 زنجبیل زنجبیل تازی شده " زنگویر " و" زنگباری" پارسی می باشد و منسوب به شهر زنگبار و خشکاد آفریقا و خود واژه " زنگ " در زبان پارسی به معنای ساهپوست و تیره ... ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

1205 زبرقان این واژه تازی شده" زبرگان" پارسی است. ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

1206 قاچاقچی " گریزشگر " کسی که دادو ستد ناروا کند و همواره در پی دررفتن باشد. ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

1207 قاچاق واژه" گریزش" پارسی از بن گریختن بجای واژه " قاچاق " ترکی به همان معنای در رفتن پیشنهاد می گردد.
گریزشی = قاچاقی
گریزشگر = قاچاقچی
گریزش کا ...
١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

1208 مروج مروج از رواج با ریشه پارسی" رواگ" می شود" رواگر " یعنی رواکننده ، ترویج =رواگری ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

1209 توربین در زبان پارسی به چرخ آبی " سرن " گفته می شود که در روزگار ساسانی کاربرد داشته و می توان آنرا به جای" توربین " پیشنهادنمود >
سرن بادی= توربین باد ...
١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

1210 بواسیر بواسیر تازی شده " باسورگ " پهلوی است. ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

1211 سرمه در پارسی" راسخت" ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

1212 دلق دلق تازی شده " دنگ " پارسی است به معنای رخت درویشان. ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

1213 خیرات در پارسی" برزارش " ، خیر = برزارشگر ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

1214 بندر بندر دگرگون شده "بندودر " پهلوی است که به زبان تازی راه یافته . ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

1215 مربا مربا تازی شده " انبگ " پارسی است. ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

1216 تسوج واژه پارسی " تسو " به معنای ساعت و " تسوگ" که در زبان تازی تسوج گردیده در روزگار ساسانیان به بخش از استان گفته می شد . ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

1217 خیمه خیمه تازی شده " گومه " پارسی و به معنای سراپرده و چادر . ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

1218 صحت در پارسی " بهبودی " و در اوستا " ایشت " هر دو به معنای صحت و سلامت .
ایشتمند = سلامت و دارای صحت
١٣٩٧/٠٨/٢٨
|

1219 صف در پارسی " رسمن ، رده " ، صفی = رسمنی . ١٣٩٧/٠٨/٢٨
|

1220 نقره در اوستا " ارزت " به معنای نقره که واژه آرژانتین به معنای سرزمین ارزت از آن گرفته شده است. ١٣٩٧/٠٨/٢٨
|

1221 مسکن در اوستا " شینت " یعنی مسکن ، زیستگاه ، کاشانه . ١٣٩٧/٠٨/٢٨
|

1222 قطعه افزون بر آنچه که دوستان در معنی قطعه آورده اند ، واژه " هندات " پهلوی و پارسی نیز پیشنهاد می گردد ، قطعات =هنداتها . ١٣٩٧/٠٨/٢٨
|

1223 جراحی جراحی در زبان پارسی " کرنت " ، جراح " کرنتور" و جراحت " افگار و زخمی " . ١٣٩٧/٠٨/٢٨
|

1224 میکروویو ریز آوا ١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

1225 تلفن واژه پیشنهادی " دورواک " یعنی گفتگو ،گپ ، گفت و شنود از راه دور (دور واک) ، مانند : پژواک(بازتاب گفتار و آوا ) ، فرواک ( پیشگفتار ) . ١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

1226 گشواد گشواد به معنی فصیح و شیوا ١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

1227 فصیح فصیح در پارسی " گشواد" ، فصاحت = گشوادی . ١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

1228 عمود برابر عمود در زبان پارسی " کوپال " است. ١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

1229 عمو در زبان پارسی باستان " اودر " یعنی برادر پدر .
عمونوروز : نامی نادرست است ، در ایران باستان به پیر سپید مویی که در جشن های نوروزی ، پیشکش هایی را ...
١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

1230 مستشار در پارسی پناپند و رایزن ١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

1231 خرانق خرانق دگرگون شده" فرانک " است . ١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

1232 موسیقی تازی شده موزیک لاتین که در پارسی به آن " خنیا" گویند
خنیایی =موزیکال =موسیقایی
خنیاگر = موزیسین =موسیقدان
١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

1233 بلاشجرد ولخش ، بلاش ، ورخش نام چند تن از شاهان اشکانی و نام پسر پیروز یکم ساسانی می باشد و پسوند " کرت ، گرد " در پارسی و " گراد ، گارت " در اسلاوی و آلمان ... ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

1234 دولاب دولاب دگرگون شده " دورآب " یعنی جایی که از آب دور است ، نام چندین روستای ایران و بویژه در خاور دروازه دولاب یا خیابان 17 شهریور کنونی تهران، منطقه 1 ... ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

1235 نقشه رهنمون ، پینمون
نقشه راه = رهنما
نقشه برداری = رهنمون برداری
نقشه کشی = رهنمون کشی و ...
١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

1236 بابل نام شهر کهن آرامی " بابل" (با کسره ب دوم) که در کتاب تورات نیز آمده و در سنگ نوشته داریوش هخامنشی از آن بنام " بابیروش " یاد شده نباید با نام " باب ... ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

1237 زابل زابل بر پایه کتاب " نام شهرها و دیه های ایران " نوشته احمد کسروی تبریزی از شیوه دگردیسی واج های زبان پارسی چون : " ر " به " ل " دگرگون شده " زاور ... ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

1238 قهاوند قهاوند تازی شده" گهاوند ، کهاوند " پارسی و به معنای منسوب به کوه ، وابسته به کوه و کوه جای است. ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

1239 شاندیز شاندیز دگرگون شده" شاهاندژ " پارسی و به معنای دژ شاهان و فرمانروایان است ، مانند ، شازند که " شاه زند" بوده .
بن مایده : کتاب " نام شهرهای و دی ...
١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

1240 سهرورد سهرورد دگرگون شده " چیتراورت ، چهرورد" پارسی و به معنای گل چهر ، گل رخ و گل سرخ ، زادگاه دانشمند نامی ایران پیر شهاب دین (شیخ شهاب الدین )سهروردی نام ... ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

1241 ارونق ارونق تازی شده " آرانک " پارسی و به معنای آران کوچک و یا سزرمین کوچک آریایی است ، آران ، آلان ، به یونانی آبانیا ، به یک ویس (قوم) ایرانی گفته می شو ... ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

1242 بی ربط بی پی ، بی بنیاد ، بی ریشه ، ناپیوند ، اپی ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

1243 پاتاوه پاتاوه دگرگون شده " پاتابگ " از واژه " پا و تابیدن" یعنی دور پا پیچیدن، همانگونه که دوستان فرهیخته نیز آنرا معنا کرده اند، پارچه یا بافته ای بوده ... ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

1244 چوپق این واژه در زبان پارسی " چوبک " بوده که به زبان ترکی راه یافته و چوپق شده است ، و واژه چوبکی =چوپوقی نیز از این دست می باشد. ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

1245 ملایر ملایر ، مال ایر دگرگون شده "مان ایر =مانیر" پارسی به معنای جای ، خانه و مسکن آریایی است ، در این نام " مال یک واژه تازی و به معنای دارایی می باشد ... ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

1246 قصران قصران تازی شده " کوهسران " پارسی به معنای سرزمین کوهستانی است ، رودبار کوهسران (رودبار قصران) از بخش های استان تهران می باشد که منطقه ای کوهستانی و د ... ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

1247 خرقان در ریشه یابی نام شهرها و روستا ها و دیگر بخشهای ایران ، بر پایه ریخت کنونی و خواندن یک و یا دو کتاب با رویکردهای قومی و نژادی نمی تواند معنای درست را ... ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

1248 قهفرخ قهفرخ تازی شده " کهفرخ" و " کوه فرخ " پارسی و به معنای کوه خجسته و شکوهمند است. ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

1249 وردنجان واژه وردنجان تازی شده " وردنگان " پارسی و به معنای جا و سرزمین گل ها می باشد ، برپایه کتاب " نام شهرها و دیه های ایران " شادروان احمد کسروی تبریزی ،" ... ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

1250 اردهال دگرگون شده " اردهان ، اردگان " به معنای جای پاک و مقدس است ، در استان های یزد ، پیشوند " ارد " در نام برخی شهرها و روستا های ایران دیده می شودکه نما ... ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

1251 سمیرم برپایه کتاب " نام شهرها و دیه های ایران " نوشته شادروان احمد کسروی تبریزی : سمیرم ، شمیران هردو در واژگان " سمی ، شمی " به معنای سرد مشترکند و هم ر ... ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

1252 هیر هیر در واژگان " هیربد ، هیرکان ،هیران ، هیرمند " اگر درخت یا هیزم باشد به ترتیب معنای نگهبان درخت ، چشمه درخت یا جای هیزم ، جای درخت ، دارای درخت ر ... ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

1253 ارشق ارشق تازی شده " ارشگ " و " اشک " نام سردودمان اشکانی است که به ارد اشک ( اشک مقدس) نیز نامور می باشد ،
در زبان ارمنی " آرشاگ "
اشگ آباد (ع ...
١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

1254 جونقان جونقان تازی شده " گونگان " پارسی که از واژه " گونگ" پهلوی و " گونه " پارسی به معنای آفتاب و رخسار گرفته شده و با پسوند جا و مکان " ان" سرزمین آف ... ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

1255 بافق بافق از شهرهای کهن و باستانی است و نمی تواند ریشه تازی داشته باشد از اینرو و برابر ریخت شناسی واژگان پارسی که به زبان تازی دگرگون شده اند ، نام این ش ... ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

1256 تیرجرد در پهلوی " تیشتر کرت " ، در پارسی " تیرگرد " که تازی شده آن " تیرجرد" می باشد و از نام فرشته باران" تیشتر "در دین زرتشتی گرفته شده و به معنای شهر تیر ... ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

1257 راستقان این واژه تازی شده " راستگان " به معنای جا و مکان راستی و صداقت، از واژه " راست" و پسوند" گان " . ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

1258 تجن تجن تازی شده " تچن " پارسی از بن " تچیدن" به معنای روان و جاری شونده است. ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

1259 قهدریجان قهدریجان تازی شده " کهدریگان " پارسی و به معنای سرزمین و کو و دره ها و پستی و بلندی هاست ، برخی هم آنرا تازی شده " کدرگان " دانسته اند که به معنای جا ... ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

1260 قمصر برخی قمصر را تازی شده "کوم سر" ، "کمسر " دانسته اند که معنای درستی از آن بر نمی آید ولی برپایه ویژگی های کوهستانی می توان این واژه را دگرگون شده " که ... ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

1261 قهاب قهاب تازی شده " کهاب ، کوه آب " به معنای آب کوه است ، پیشوند" که یا کوه(قه) " در نام چندین روستا و شهر دیده می شود، مانند: کهرود (قهرود) ، کهستان ... ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

1262 قهرود قهرود دگرگون شده " کوهرود ،کهرود " به معنای رود کوهستانی یا رودی که از کوه سرازیر می شود. ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

1263 اوجان اوجان تازی شده " آبگان " پارسی است و به معنای سرزمین آب و فرشته نگهبان آب های روان در آیین زرتشتی می باشد که در اوستا " اپم نپات" آمده است و واژه های ... ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

1264 تیجان تیجان تازی شده " تیرگان " پارسی و به معنای سرزمین تیشتر یا تیر ، فرشته نگهبان باران در آیین زرتشتی است.
نام شهر ها و روستاهای ایران که از این د ...
١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

1265 منوجان منوجان تازی شده " مینوگان" پارسی و به معنای جایی چون بهشت و یا مکان بهشتی می باشد. ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

1266 فهلیان " پرثو " در سنگ نوشته داریوش بزرگ هخامنشی که نام یکی از خاندان های آریایی و یکی از سه شاخه بزرگ آریایی است که درپی دگردیسی واژگان پارسی " پهل و پهلوی ... ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

1267 بختاجرد " بختاکرت " در پهلوی و " بختاگرد " در پارسی که تازی شده آن " بختاجرد " شده و به معنای شهر ، ساخته و آفریده بخت می باشد. ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

1268 همایجان همایگان : هماو همای نام پرنده ای شکاری و نماد فر شاهنشاهی که با پسوند " گان " می شود " همایگان " به معنای جای هماو زیست گاه هما . ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

1269 رونیز رونیز دگرگون شده واژه اوستایی " ریونیز " به معنای نیست و نابود کننده ریا و نیرنگ است و همچنین فرنام فریدون پسر آبتین در شاهنامه . ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

1270 هریجان هریجان دگرگون شده واژه " هریگان " پارسی است به معنای جا و مکان آریایی ، " هری " در اوستا و سنسکریت همان آریا و آریو در زبان پارسی ئمی باشد .
ما ...
١٣٩٧/٠٨/٢١
|

1271 دزبن واژه "دزبن " دگرگون شده " دژبن " پارسی و به معنای دژپایه و کلات بنیاد است .
واژه های " دز ، دج ، دیز ، دوز " همگی همان " دژ " پارسی است که در نا ...
١٣٩٧/٠٨/٢١
|

1272 بیجار بیجار تازی شده واژه " بیدزار " پارسی است و نام نوین گروس باستانی که به علت داشتن درختان پرشمار بید بدین نام دگرگون و شناخته شده است.
اینکه برخی ...
١٣٩٧/٠٨/٢١
|

1273 کوچصفهان کوچصفهان دگرگون شده " کوی سپاهان " یا " کوچ اسپهان " به معنای محله سپاهیان و لشگریان است .
نام شهر اصفهان نیز در نگارش پارسی به گونه " سپاهان " و ...
١٣٩٧/٠٨/٢١
|

1274 کسما کسما : برابر نگره شادروان احمد کسروی تبریزی در کتاب گرانسنگ " نام های شهرها و دیه های ایران " دگرگون شده " کاسمان " یعنی خانه و جای ویس (قوم) کاسی ... ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

1275 هرسین واژه " سین " در پارسی همان واژه " سئن " اوستایی است و به معنای عقاب که در ساختار بسیاری از واژگان امروز نیز دیده می شود ، مانند : سئن دژ (سنندج) ، س ... ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

1276 چهریق چهریق : تازی شده واژه پارسی " چهرگ یا چهره " که در اوستا " چیترا" می باشد و به معنای سیما ، روی و رخسار است. ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

1277 برغان برغان : تازی شده " برگان" پارسی است و به معنای جای پربرگ می باشد، چراکه برگ در تازی" برغ و ورق " شده و اژه هایی چون : ورقه ، اوراق و تورق ساخته ش ... ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

1278 صائین صائین : تازی شده " شاهین " پارسی است که در نام شهر " صائین قلعه " استان زندیگان (زنجان ) نیز دیده می شود و به پارسی درست " شاهین کلات" و به معنای د ... ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

1279 بسطام بسطام :تازی شده واژه " گستهم " پارسی و به معنای منشور می باشد. ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

1280 دیزج رود دیزج رود : بخش نخست "دیزج " تازی شده واژه " دژک " به معنای کلات و دژ کوچک می باشد و پارسی سره آن " دژک رود " به معنای رودخانه دژ کوچک است . ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

1281 کارن کارن : برپایه اسناد و نوشته های معتبر تاریخی یک نام ایرانی است و کارن نخست ، یکی از سرداران اشکانی بوده که تبار او به یکی از پهلوانان نامی ایران با ... ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

1282 گرمادوز گرمادوز : از دو واژه " گرما و دژ " ساخته شده و به معنای دژ و کلات گرم است که در زبان ترکی و پس از سرازیر شدن ترکان آلتایی به ایران و جایگزین شدن زب ... ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

1283 ممقان ممقان : تازی شده " مامگان " پارسی است و به معنای سرزمین مادری که پس از رخنه تازی ها به ایران بسیاری از واژگان و نام های ایرانی دچار دگرگونی شده و ریخ ... ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

1284 جیرنده واژه " جیرنده " تازی شده " گیرنده " پارسی به معنای ستاننده و از بن گرفتن می باشد و به هیچ روی با جیران ترکی به معنای آهو هم معنی و هم ریشه نمی باشد، ... ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

1285 دابو اسپهبد " دابو " یا " دابویا " فرزند گیل گاوباره ( دارای کلاهخود گاوسر) پسر گیلانشاه پسر پیروز پسر نرسی پسر جاماسب پسر پیروز یکم ساسانی و یکی از اسپهب ... ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

1286 سقز سقز : تازی شده " سکازی " پارسی است که به معنای زیستگاه سکاها و از نام قوم سکاهای آریایی نژاد و باشندگان شمال ایران باستان گرفته شده که در روزگار هخام ... ١٣٩٧/٠٨/١٩
|

1287 سنجار "سنجار " و " سنقر " هردو تازی شده واژه " شنگار " پارسی است و گونه ای پرنده شکاری می باشد: سنجار از شهر های کردنشین عراق و مردم آنجا پیرو آیین ایزد ... ١٣٩٧/٠٨/١٩
|

1288 سناباد سناباد یک واژه پارسی و از ریشه " سئن آپات " پهلوی گرفته شده و به معنای آبادی عقاب و روستای عقاب می باشد و نام کهن شهر مشهد تا پیش از شهادت پیشوای هش ... ١٣٩٧/٠٨/١٩
|

1289 عشق آباد واژه " عشق آباد " دگرگون شده " اشگ آباد " پارسی است و نام پایه گذار این شهر باستانی خراسان بزرگ ، ارد اشگ نخست بنیاد گذار و سردودمان اشکانی و برا ... ١٣٩٧/٠٨/١٩
|

1290 بسیج واژه " پسیچ " از بن پسیچیدن یک واژه کهن پارسی است و به معنای مهیا کردن و آماده ساختن و فراهم نمودن برای یک کارسترگ رزمی یا رویدادهای پیش بینی نشده ، ... ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

1291 مدیر واژه " رایینیشور " پارسی از بن رایینیدن ( مدیریت کردن ، اداره کردن ) به جای " مدیر " پیشنهاد می گردد ،
رایینیش بجای مدیریت.
١٣٩٧/٠٨/١٥
|

1292 رئیس جمهور واژه " رئیس" یک واژه تازی است که در زبان پارسی برابر آن " فرنشین " برساخته و پیشنهاد گردیده ، واژه " جمهور " نیز به معنای هازه (جامعه) و توده مردم ا ... ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

1293 ویسپرد " ویسپرد " در اوستا به گونه " ویسپ رتو " آمده و به معنای همه سران ، همه بزرگان و کل ردان است، ویسپ= همه ، رتو و رد= بزرگ ، سرور ، مهتر .
١٣٩٧/٠٨/١٥
|

1294 تراژدی واژه " نژندبار " پارسی به معنای دربردارنده اندوه و دژم سخت به جای تراژدی پیشنهاد می گردد. ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

1295 آذربایجان " آتروپاتگان" در پهلوی و " آذرپاتگان " در پارسی که تازی شده آن " آذربایجان " گردیده است ، بخش شمال باختری ایران پیش از سال 332 میلادی بنام مادکوچک ... ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

1296 سورتمه لیزور : یک واژه پارسی نوساخت و به معنای لیزخورنده و لیزگر به جای واژه سورتمه ترکی پیشنهاد می گردد. ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

1297 گندی واژه " گند gond ، گندی gondi و گندو gondo هر سه واژه پارسی و به معنای دلاور است که در کتاب کهن کارنامه اردشیر پاپکان به گونه سپاه گند یعنی سپاه دلی ... ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

1298 قندهار قندهار : تازی شده " گندوپارس " و نام یکی از فرمانروایان روزگار اشکانی است ، برابر یافته های باستانی ، گندوپارس خود را در سکه های کشف شده به زبان ی ... ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

1299 ریزآوا واژه نوساخت " ریزآوا " از دوبخش ریز و آوا می باشد که به معنای سدای (صدای) خرد و پایین است و بجای واژه " میکروویو " پیشنهاد می گردد. ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

1300 میکروفون واژه " ریزواک " از واژه " ریز" به معنای خرد و کوچک و پایین و پسوند " واک" پارسی به معنای آوا و واج ساخته شده و در واژه فرواک (پیشگفتار ) و پژو ... ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

1301 آقای " خشای " و " خواجه یا خواجو " واژگانی پارسی هستند و به معنای سرور ، بزرگ و شاه بکار می رفته که جای آن را در زبان پارسی واژه مغولی " آقا یا آغا " گر ... ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

1302 کهرمان کارمان ، کهرمان به معنای کار اندیش که در زبان تازی قهرمان شده است. ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

1303 خشکاد واژه " خشکاد " از واژه " خشک " و پسوند " جا و مکان " اد " از سوی فرهنگستان زبان پارسی ساخته و بجای " قاره " بکار می رود و به معنای جای خشک است .< ... ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

1304 قاره واژه " خشکاد " از واژه " خشک " و پسوند " جا و مکان " اد " از سوی فرهنگستان زبان پارسی ساخته و بجای " قاره " بکار می رود و به معنای جای خشک است .< ... ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

1305 سریال واژه " پیمند" پارسی از واژه " پی " به معنای بن ، ریشه و دنباله که با افزودن پسوند " مند " ساخته شده به جای " سریال " با همان معنا پیشنهاد می گردد . ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

1306 هوگو " هوگو- hogav " در اوستا نام خانوادگی فرشوشتر فرزین گشتاسپ کیانی وجاماسپ داماد اشو زرتشت وخشور آریایی است و به معنای پهلوان خوب و دلاور نیک است و بع ... ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

1307 کویاد کویاد : از واژه " کوی ( koy )" پارسی و به معنای محله است که با پسوند جا و مکان " اد " واژه نوین " کویاد " را می سازد و به جای واژه تازی " منطقه " پ ... ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

1308 فرزیناد واژه " فرزین " یک واژه پارسی و همان " وزیر " است که با پسوند جا و مکان " اد " واژه نوین " فرزیناد " را می سازد و بجای " وزارت و وزارتخانه " پیشنها ... ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

1309 سپندارمذ " سپندار مذ " به معنای پارسایی و فروتنی پاک و " سپندارمذگان " جشنی از جشن های ایرانیان باستان و بویژه مزدیسنان بوده و امروزه برابر با جشن ولنتاین ارو ... ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

1310 دلقک " تلخک " یک واژه پارسی است که در زبان تازی " دلقک" شده و تلخک کسی است که دردها ، رنج ها و تلخی های مردمان را به زبان و نمایشی شوخ و زیرکانه بیان می ... ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

1311 سفیر " پتامبر " در پهلوی و پارسی به معنای سفیر است . ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

1312 صرف گسارش از بن گساردن در زبان پارسی به معنای صرف و صرف کردن است . ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

1313 معده در پارسی" اروسپر " به معنای معده. ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

1314 خبر در پارسی " ویچار " به معنای خبر است و " ویچارگزاری : خبرگزاری ، ویچاردن : مخابره ، ویچارگان : مخابرات . ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

1315 حلق در پارسی " زپر " به معنای حلق می باشد . ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

1316 ذات واژه " زاتو " در اوستا و " زاد" در پارسی به زبان تازی راه یافته و به گونه " ذات " در آمده و امروزه واژه های : زادآوری ، زادن ، زایش و ... از آن گ ... ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

1317 علم واژه علم در زبان اوستایی ، پارسی و پهلوی برابر با " چیستا " می باشد و در انگلیسی به آن " ساینس: scienc " گویند که جایگاهی بالاتر از " دانش یا know ... ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

1318 ذخیره در زبان پارسی واژه " تلنبار و هنبارش " نیز به معنای ذخیره بکار می رود. ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

1319 باغ وحش در پارسی " کنام " جایگزین واژه آمیخته ( ترکیبی ) پارسی - تازی " باغ وحش " و " zoo " می باشد که در سروده فردوسی بزرگ دیده می شود :
دریغ است که ...
١٣٩٧/٠٨/١٤
|

1320 باکو نام شهر باکو : برگرفته از واژه اوستای و پارسی باستان " بغ ،بگ و باگ " به معنای خدا می باشد و به گونه " بغپان، باگپان ، باکوان " به معنای نگهبان خد ... ١٣٩٧/٠٨/١٣
|

1321 عصر عصر : در اوستا " رپیتوین " آمده و به معنای پسینگاه می باشد. ١٣٩٧/٠٨/١٣
|

1322 مخلوق مخلوق : در پارسی " دهمان " آمده و به معنای آفریده شده و داده خداوند است. ١٣٩٧/٠٨/١٣
|

1323 کافر واژه " گبر و دریکونت " هر دو در اوستا ، پهلوی و پارسی به معنای کافر می باشند ، ولی بگونه ای روشن" دریکونت " به معنای دروغ گرا و کافر بکار می رود ... ١٣٩٧/٠٨/١٣
|

1324 عدل عدل : در اوستا " اشتاد و دات " آمده ، و واژه های دادگری ، دادستان ، دادور ، دادار ، دادگستری و.... از آن گرفته شده و از اینرو واژه های " اشتادور (د ... ١٣٩٧/٠٨/١٣
|

1325 قوزک قوزک : تازی شده واژه پارسی " گوژک" است به معنای برآمده کوچک و گوژ مانندمی باشد. ١٣٩٧/٠٨/١٣
|

1326 قانون در پهلوی " داتا و داد " به معنای قاون و عدالت آمده و از اینرو "داتا" جایگزین درستی برای قانون است و بر این پایه می توان : " داتاگذار " بجای قانونگذا ... ١٣٩٧/٠٨/١٣
|

1327 مسافر نوردشگر : از بن نوردیدن جایگزین واژه مسافر تازی پیشنهاد می گردد. ١٣٩٧/٠٨/١٣
|

1328 رکاب در زبان پارسی " وهنگ " بجای رکاب کاربرد داشته که در پی آلایش زبانی واژه رکاب تازی فراگیر شده است. ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

1329 وفا در زبان پارسی " توختن " برابر با وفادار شدن است و " توختار " برابر وفادار ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

1330 بودجه بودجه در زبان فرانسوی " بودجکت " است و به کیسه پولی گفته می شد که در آن اندوخته فرد نگهداری و بطور رایج به کمربند بسته می شد و برابر آن در زبان پا ... ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

1331 پاتوق واژه " پاتوق " یک واژه ترکی و مغولی استو به معنای جای گردهمایی، جایگاه رایزنی و هم اندیشی می باشد که برابر آن در زبان پارسی " باهماد " از واژه باهم ... ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

1332 باهماد واژه " باهماد " از ساخته های زبان شناس و دانشمند نامی شادروان احمد کسروی تبریزی است و به معنای پاتوق ، جای گردهمایی و جایگاه رایزنی و هم اندیشی می با ... ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

1333 مجلس نشیناد : بهترین ، خوشتراشترین و رساترین واژه جایگزین واژه " مجلس " تازی است، چراکه " نشیناد " از بن " نشین" با پسوند جا و مکان " اد " به معنای جای نش ... ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

1334 هازه هازه : یک واژه پارسی و به معنای جامعه است و واژه " هازمان" به معنای جمعیت می باشد. ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

1335 کورس واژه کورس به معنای میدان اسب دوانی را در زبان پارسی " اسپریس" گویند که بدون دگرگونی از زبان پهلوید برجای مانده و البته زبان پهلوی همان زبان پارسی است ... ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

1336 نخجیر نخجیر : تازی شده واژه " نخگیر ": پارسی است که از "نخ " به معنای رشته و ریسمان و ریشه " گرفتن " آمده و روی هم به معنای شکار شده و صید است و گاهی هم ب ... ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

1337 خارق العاده واژه " پادروند" از پسوند " پات و پاد " برابر با ضد و مخالف ، ناسازگار و واژه " روند " از ریشه رفتن و به معنای رویه و عادت ساخته شد و روی هم به معن ... ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

1338 فوق العاده فوق العاده: یک واژه پرکاربرد در زبان پارسی است و بسیاری از واژه های جایگزین پیشنهاد شده از سوی دوستداران زبان پارسی رسایی چندانی ندارد از اینرو پیش ... ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

1339 حاجت برابر واژه حاجت در زبان پارسی " آیفت" می باشد ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

1340 تهران تهران : ناهمسوی با نگره پردازی های انجام شده تا کنون به هیچ روی واژه تازی نبوده و از سویی برابر با نگره شادروان احمد کسروی که تهران را از دو بخش " ته ... ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

1341 برزخ برابر واژه تازی " برزخ " در زبان اوستایی و پارسی " همستکان " است. ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

1342 کلام همان گونه که دوستان فرهیخته گفنه اند " کلام " یک واژه تازی است و به معنای سخن ، گفتار و برابر آن در اوستا و پارسی " مانثر " است ، به کلام مقدس در ز ... ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

1343 فتوا فتوا : یک واژه تازی و برابر آن در اوستا و پارسی " وچر " می باشد . ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

1344 چرند " چرند " یک واژه پارسی و به معنای "خرافه " است و " چرندی ها" معادل " خرافات " و چرندگرایی" برابر با " خرافه گرایی " . ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

1345 زعفران بر پایه برخی پژوهش های انجام شده" زعفران " تازی شده واژه پارسی " زرپران " به معنای پرهای زرین و گرانبها می باشد و به هیچ روی ریشه تازی نداشته و با ... ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

1346 دیزج دیزج : تازی شده نام پارسی " دژک " به معنای دژ کوچک است و نام شهری در استان زندیگان (زنجان ) می باشد. ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

1347 مائده برابر واژه " مائده" در زبان پارسی که ریشه در زبان اوستایی دارد " میزد " است و همان معنای خوان آسمانی دارد که در آن خوراکی های مینوی نهاده می شود. ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

1348 سوق سوق : تازی شده " سو ، سوگ " پارسی است به معنای سمت و جهت و در زبان تازی بجای بازار کاربرد دارد، مانند : چهار سو به معنای بازار چها گوش یا بازاری که ... ١٣٩٧/٠٨/٠٥
|

1349 قرنطینه قرنطینه : تازی شده واژه " کارنتینا " در لاتین می باشد و از نام جزیره ای گرفته شده که بیماران دارای واگیری را در آن نگهداری می کردند تا از گسترش بیمار ... ١٣٩٧/٠٨/٠٥
|

1350 جغرافیا جغرافیا : تازی شده واژه " ژئو گرافی " در لاتین است که از دو بخش " ژئو به معنی زمین و گرافی به معنی نگاشتن است و در زبان پارسی برابر آن " زامنگاری " م ... ١٣٩٧/٠٨/٠٥
|