برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

شهریار آریابد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 در پارسی " دگلباز " ١٣٩٨/٠٩/٢٧
|

2 در پارسی " دگلور" ، " دگلکار " ١٣٩٨/٠٩/٢٧
|

3 در اوستا " تهم اروپی " ، در پارسی " تهمورس" و به ریخت تازی " طهمورث " شده است ١٣٩٨/٠٩/٢٧
|

4 برابر سنگ نوشته داریوش بزرگ هخامنشی در پارسه " کامبادیا " می باشد . ١٣٩٨/٠٩/٢٧
|

5 از واژه پارسی " گربال" ١٣٩٨/٠٩/٢٧
|

6 در پارسی " بیشه بان" ١٣٩٨/٠٩/٢٧
|

7 در پارسی " اسپست زار" ١٣٩٨/٠٩/٢٧
|

8 پسودنی ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

9 دگرگون شده و یا تالشی واژه پارسی " ارس بلندگاه " به چم درخت ارسی که در جای بلند روییده است ، جای خوش آب و هوایی در استان گیلان ، شهرستان ماسال و ویژه ... ١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

10 وارش دگرگون شده و یا گویشی دیگر از همان بارش پارسی است ، در گویش های پارسی واژگانی چون باد ، آب ، وار ، زبان ، زمان و ... که از ریشه اوستایی : وات ، ... ١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

11 این واژه از دو بخش ساخته شده که بخش نخست واژه" زام " به چم زمین و بخش دوم " یاد " به چم یادگار و یادمان می باشد . مانند : شهیاد ، مهریاد ، بهیاد و . ... ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

12 ساخته شده از " کوه راد " به چم جوانمرد کوه ، کسی که در کوهستان به رادی و دهش نامور است. ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

13 ساخته شده از " کوه یاد " به چم یادگار کوه . ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

14 ساخته شده از " کوه رام " به چم کوه آرام یا آرامش کوه . ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

15 ساخته شده از " کوه پات " به چم نگهبان کوه ، کوپات = کوهپاد ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

16 کوهرام : این واژه در زبان پارسی از دو بخش " کوه رام " به چم کوه آرام یا آرامش کوه ساخته شده و بگونه کوتاه شده " کهرام " نیز خوانده می شود. ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

17 این نام دگرگون شده واژه اوستایی " ورثرغنه " ، پهلوی " ورهرام " آرمنی " وارام " و پارسی" بهرام " می باشد. ١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

18 " میازار " ١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

19 برخی از واژه نگاران و زبان شناسان به اشتباه نام " شاهین دژ " را واژه و نام امروزین پنداشته اند ، این در حالی است که واژه " سائین قلا " خود دگرگون شده ... ١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

20 در پارسی " دروند "
اوستایی "دریکونت "
١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

21 در پارسی " بیساری ، باستاری" ١٣٩٨/٠٩/٠٢
|

22 در پارسی " ددزیست " زیستگاه ددان ١٣٩٨/٠٩/٠٢
|

23 در پارسی " نیهیپان " از بن نهیپیدن به چم هراسیدن
نهیب زدن = نیهیپ زدن = ترساندن
١٣٩٨/٠٩/٠٢
|

24 در پارسی " نیهیپناک"
نیهیپیدن= وحشت کردن
١٣٩٨/٠٩/٠٢
|

25 در پهلوی " دهیوپت" ١٣٩٨/٠٩/٠٢
|

26 در پارسی " رانا " برابر نسک لغت فرس اسدی توسی.
رانایان = مدافعان
١٣٩٨/٠٩/٠٢
|

27 در پارسی " نهمار :nahmar " برابر نسک لغت فرس اسدی توسی. ١٣٩٨/٠٩/٠٢
|

28 در پارسی " رند "
رندیک= سیاست
١٣٩٨/٠٩/٠٢
|

29 در پارسی : فند
ترفند= نیرنگ
١٣٩٨/٠٨/٢٠
|

30 پارسی :چینشگر ، چیدمانگر ١٣٩٨/٠٨/٢٠
|

31 در اوستا " آرمئیتی " در واژه آمیخته : سپنتا آرمئیتی به چم شیدای پاک. ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

32 در اوستا " گئوشا " ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

33 در پارسی " سئن دژ " دژ و کلات هما یا عقاب. ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

34 برگرفته از واژه پارسی " داریگ" یکان پولی داریوش بزرگ هخامنشی. ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

35 در پارسی باستان " داریگ " یکان پولی که در روزگار داریوش هخامنشی برای داد و ستدهای بازرگانی جایگزین شیوه پایاپای گردید و در گذر روزگاران به ، داریک ، ... ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

36 در اوستا " تخسا " به چم زیرک و باهوش ، این واژه به هیچ روی دشنام نبوده و یک واژه ستودنی است که امروزه بنادرست بکار برده می شود ، ولی واژه شیطان و شرو ... ١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

37 در پارسی " پانیذدان ، کنددان" ١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

38 در پارسی " پرآمون " به چم پسر آمون : که آمون نام یکی از ایزدان مودرایی ( مصر باستان ) بوده و فرمانروایان آن سرزمین خود را با پسوند یا پیشوندهایی به ... ١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

39 در پارسی" تلخک بازی " ١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

40 در پارسی " پیشمرگ " ١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

41 این نام در زبان پارسی " بارآگین" بوده و به چم آکنده از میوه که پس از تاخت تازیان به باراجین دگرگون شده است. ١٣٩٨/٠٦/٠٦
|

42 در پارسی " کارپ ها " ١٣٩٨/٠٦/٠٦
|

43 این واژه تازی شده " کارپ " پارسی می باشد که در گذر روزگاران " کالبد" گردیده است. ١٣٩٨/٠٦/٠٦
|

44 به پارسی " کوه های تارخ " نام اینجا که بخشی از کشور اسپانیا در روزگار باستان بوده و بدست تازیان به فرماندهی طارق پسر زیاد افتادو سالیان بسیار در دست ... ١٣٩٨/٠٦/٠٦
|

45 ریشه نام این شهر به آغاز فرمانروایی اردشیر پاپکان ساسانی برمی گردد ، اردشیر ساسانی و اردوان پنجم اشکانی در اینجا باهم نبرد " مردامرد ( دوئل ) " انجام ... ١٣٩٨/٠٦/٠٦
|

46 در پارسی" تارخ " که یک نام آرامی و پدر پراهام (ابراهیم ) پیامبر می باشد . ١٣٩٨/٠٦/٠٦
|

47 در پارسی " آزارندگی " ١٣٩٨/٠٦/٠٤
|

48 در پارسی " آزارنده" ١٣٩٨/٠٦/٠٤
|

49 این نام یک نام کهن آریایی است و از دوبخش " آریو سئن " ساخته شده و به چم عقاب آریایی و همچنین نیرومند و رزم آور می باشد. ١٣٩٨/٠٦/٠٣
|

50 در اوستا " سئن " به چم عقاب و پرنده شکاری است و " رام " به چم آرامش ، بنابر این رامسین به چم عقاب آرام می باشد، مانند سیمرغ(سئن مرغ ) ، سنندج (سئن د ... ١٣٩٨/٠٦/٠٣
|

51 دیده ور ١٣٩٨/٠٦/٠٣
|

52 در پارسی " سرخورشگر " ١٣٩٨/٠٦/٠٣
|

53 در پارسی " اوری " ، " آمیغی " ١٣٩٨/٠٦/٠٣
|

54 نوردش ١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

55 پیوس ها ، چشمداشت ها ١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

56 در پارسی " پیوسیدن " ١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

57 ناسهشدار ١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

58 در پارسی " گریب " ١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

59 در روزگار اردشیر پاپکان ساسانی هفت خاندان بنام ایرانی که در پایه گذاری و شکوفایی دولت ساسانی دست اندرکار بودند بدین گونه اند : ساسان -مهران-کارن پهلو ... ١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

60 این واژه از دو بخش تازی (امیر ) و ترکی (چخماق) ساخته شده و به چم " فرمانروای آتشزنه" است که واژه ای نارسا و بدساخت می باشد. ١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

61 در پارسی کهن " پسیچ " از بن پسیچیدن به چم تجهیز کردن ، گرهم آوردن. ١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

62 در پارسی " مادشهر " به چم شهر مادها بوده که پس از آمدن تازیان به ایران به ماهشهر دگرگون شده و تازیان به شهرها و روستاهایی که با پسوند " ماد " ساخته ... ١٣٩٨/٠٥/٢٢
|

63 کاسی ها یک خاندان و ویس بزرگ ایرانی بودند که در کرانه های دریای اپاختری ایران می زیستند که با افزایش چپیره ( جمعیت ) به دو گروه کاسی های زرم آور و ک ... ١٣٩٨/٠٥/٢٢
|

64 نام درست این دریا در زبان پارسی " کاسپیان" است که از نام یک خاندان کهن ایرانی به نام " کاسی و کاس پی " گرفته شده و به چم " سرزمین کاسی های دشت نشین" ... ١٣٩٨/٠٥/٢٢
|

65 در پارسی " زیرآوا" ١٣٩٨/٠٥/٠٥
|

66 همچنین نام پدر داریوش بزرگ هخامنشی در سنگ نوشته های به یادگار مانده از او که خود را : داریوش پسر ویشتاسپ پسر آرشام پسر آریارمن پسر چیش پیش هخامنشی" م ... ١٣٩٨/٠٥/٠٥
|

67 این واژه نه ترکی است و نه پیوندی با ترکان آلتایی دارد ، بلکه بر پایه نوشته های معتبر یونانی و رومی که آنرا " آراکس " خوانده اند ، دگرگون شده واژه " ا ... ١٣٩٨/٠٥/٠٥
|

68 در پارسی " اباز " به چم بازنشونده: پسوند " ا " در پارسی واژه را منفی می کند ، مانند : اسر به چم بی آغاز در برابر سر به چم آغاز.
١٣٩٨/٠٤/٣١
|

69 دژم ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

70 این واژه در پارسی " پای جامه " بوده که به فرانسوی پیژاما گردیده است. ١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

71 در پارسی " هازه گرایی " ١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

72 در اوستا " آتویان" ١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

73 این واژه یونانی شده " آتروپاتگان " است که از نام سپهسالار مادی داریوش سوم هخامنشی یعنی " آتروپات " گرفته شده که در سال 332 پیش از میلاد در ماد آپاخت ... ١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

74 در پارسی " سپساریک " همان کالای سمساری به چم کالای دست دوم و فرسوده .
سپساری = استوک فروشی ، دست دوم فروشی
١٣٩٨/٠٤/١٩
|

75 در پارسی " سپوزنده ، سپوزشگر " ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

76 در پارسی " سپوختن " ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

77 در پارسی " سپوزشگر "
از بن سپوختن به چم سرپیچی کردن
١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

78 " پرماسش" از بن پرماسیدن ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

79 نا ریمنی ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

80 ناخوشگرایی ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

81 کاناگرایی ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

82 دنباله دار ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

83 " دش گذر " ، دژگذر " ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

84 در پارسی " چنب شکنی ، چنب ستیزی " ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

85 در پارسی " ترامون پرهون "
پرهون = دایره
ترامون = قطر
١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

86 در پارسی " بهیاری ها ، یاریهای نخستین" ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

87 شگای سیاه ، کیپوت سیاه ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

88 در پارسی " کیپوت بهیاری ها " ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

89 در پارسی" چرندی ها "
چرند = خرافه
چرندگرایی = خرافاتی، خرافه گرایی
١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

90 پرگوت گزیتی ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

91 در پارسی" آسه اهریمنی" ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

92 در پارسی " سپزهای گوالندگی " ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

93 در پارس " پیتاک و اوناک" ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

94 بونک دانش آموزی ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

95 در پارسی " گربزی "
گربزه = جربزه
١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

96 در پارسی " رانایان مشکوی "
رانا= مدافع
مشکوی= حرم
١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

97 در پارسی " رستادی " ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

98 در پارسی " شورباگ " ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

99 در پارسی " بتویی " ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

100 در پارسی " مردامرد" برابر کارنامه اردشیر پاپکان ، نبردی که میان اردوان اشکانی و اردشیر ساسانی در شهر بوخت اردشیر ( بوشهر ) رویداد و به پایان کار اشکا ... ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

101 نگریستار ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

102 در پهلوی " مغیک " به چم پیروان مغ و رهروان موبد می باشد ، این واژه در زبان لاتین " مژیک ، ماژیک " شده و رومیان به شوند کینه ای که از مزدیسنان داشتند ... ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

103 دگرگون شده " کارپ " پهلوی ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

104 اندرنگری ،درون نگری ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

105 فرانگر ، فرابین ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

106 در پارسی " سیاه چشمه " ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

107 در پارسی " سرخدژ " ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

108 در پارسی " اپرگری" ١٣٩٨/٠٣/٢١
|

109 در پارسی " رواگندگان ، رواگوران" ١٣٩٨/٠٣/٢١
|

110 در پارسی " دروند شمردن" ١٣٩٨/٠٣/٢١
|

111 ستیزش ١٣٩٨/٠٣/٢١
|

112 در پارسی " ویژانش " از بن ویژاندن به چم ویژه کاری و انجام کار گزیده. ١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

113 در پارسی" سیژش " از بن سیژیدن به چم هلاک کردن. ١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

114 روشن نگر ١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

115 وچر خواستن ١٣٩٨/٠٣/١٣
|

116 در پارسی " پیوندهای همگانی "
پیوند = رابطه
١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

117 در پارسی " راینش همگانی " ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

118 در پارسی " بی راینشی ، بی سامانی " ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

119 در پارسی " راینیدن " ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

120 در پارسی " سامانمند ، راینشمند " ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

121 در پارسی " راینشدار " از بن راینیدن به چم نظم دادن ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

122 در پارسی " اوبارش " ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

123 در پارسی " اوبارنده " از بن اوباریدن ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

124 در پارسی " نا زینهاری " ، " بی ارمندی " ١٣٩٨/٠٣/٠٥
|

125 یسنا ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

126 در پارسی " واپسانده" ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

127 در پارسی " هنایش ها " از بن هناییدن به چم اثر کردن. ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

128 در پارسی " پروه های رزمی " ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

129 در پارسی " خنزک سازی" ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

130 در پارسی " زونی ویژه" ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

131 در پارسی " زونی همگانی" ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

132 در پارسی " زون رشن " ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

133 در پارسی " کارپ تهی کردن " کالبد تهی کردن به چم جان باختن و مردن است. ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

134 در پارسی " کارپ ریزی " ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

135 در پارسی " کارپ بندی " ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

136 در پارسی " کارپ سازی" ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

137 در پارسی " آسه کوپالی " ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

138 در پارسی " پتدار ، گلیزدار " در نسک: فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

139 در پارسی " رچن ها " در نسک: فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

140 در پارسی " تبستیدن " ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

141 در پارسی " تبست ها " در نسک: فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

142 در پارسی " پرهون ها " پرهون به چم دایره ،در نسک: فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

143 در پارسی " تریزان " از تریز به چم مثلث ،در نسک: فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

144 در پارسی " پرورتاری " از بن پروردن ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

145 نهیپیدن ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

146 نهیپ آور ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

147 در پارسی " نهیپناک" ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

148 آپشین بستاک اپاختری ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

149 در پارسی " نشاختن " ١٣٩٨/٠٢/٢٩
|

150 در پارسی " نشاختگی " ١٣٩٨/٠٢/٢٩
|

151 دگرش های آب و هوایی ١٣٩٨/٠٢/٢٩
|

152 نوانش های بازار ارز
ورتش های بازار ارز
١٣٩٨/٠٢/٢٩
|

153 هنرهای پیکرسازی ١٣٩٨/٠٢/٢٩
|

154 هاختار کهربایی
رسانای کهربایی
١٣٩٨/٠٢/٢٩
|

155 برهیزش توپال های کانی.
برهیختن= استخراج کردن
١٣٩٨/٠٢/٢٩
|

156 رایشکده پهرم کار و دروت هازمانی ١٣٩٨/٠٢/٢٩
|

157 رایشکده پهرم پدافند پاترمی ١٣٩٨/٠٢/٢٩
|

158 کاچار ، کاچال ١٣٩٨/٠٢/٢٥
|

159 در پهلو و پارسی " پرگست " در نسک : لغت فرس اسدی ١٣٩٨/٠٢/٢٥
|

160 در اوستا " خرفستران " ١٣٩٨/٠٢/٢٥
|

161 در پارسی " دفزکی " ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

162 در پارسی " موتکانه "
موتک = موذی
١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

163 در پارسی " سیژگاه " از بن سیژیدن به چم هلاک کردن ، در نسک: فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

164 در پارسی " نایی باف " ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

165 در پارسی" کرویز پرندگان " ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

166 در پارسی " دندش " از بن دندیدن به چم خیانت کردن ، در نسک: فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
دند = خائن
دندشگر = خیانتکار
١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

167 در پارسی " چنب گرایی " ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

168 در پارسی " اوریک خواهی ، آمیغ خواهی " ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

169 در پارسی " هدمانگر " ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

170 در پارسی " پلمه ها" ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

171 در پارسی " پرناسی" ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

172 در پارسی " ریستگ گرایی " ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

173 در پارسی " زمخت ، ستبر " ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

174 درود بر هم میهنان فرهیخته
نخست اینکه آبادیس یک رسانه ایرانی و ویژه زبان پارسی می باشد و نه ترکی، پس وابسته به هیچ ، قوم ، قبیله و طایفه ای نیست ...
١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

175 در پارسی " هک هک " که به نادرست هق هق شده است ،
مانند : نغ نغ = نق نق
تخ تخ = تق تق
١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

176 در پارسی " بیم " ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

177 در پارسی " هفت روز "
کیوان شید= شنبه
مهرشید = یک شنبه
مهشید= دوشنبه
تیرشید = چهارشنبه
اورمزدشید = پنجشنبه
ناهیدشید( آدینه ) = ...
١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

178 در پارسی " هفت وات " ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

179 در پارسی " هلگ ، ژاژ ، یان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
هلگ گویی ، ژاژگویی = هذیان گویی
١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

180 در پهلوی " هاخت ، هاچش " از بن هاختن و هاچیدن به چم هدایت کردن ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
هاختار = هادی
١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

181 در پارسی " واج گفتن " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

182 در پهلوی " آوات " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

183 در پارسی " زاب ها " ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

184 در پارسی " بی کژاری ، ناشکیبایی" در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

185 در پارسی " جاورها ، نهش ها " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

186 در پارسی " وژنگ " در نسک ، فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
وژنگیدن = وصله کردن
١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

187 در پارسی " زابش " از بن زابیدن به چم وصف کردن. ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

188 دروت هازمانی ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

189 هستار ، نهش کنونی ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

190 در پارسی " وادنگ " ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

191 در اوستا " ویسپ " ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

192 در پهلوی " اتم etom ، ایو " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

193 در پارسی " بایابود" ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

194 در پارسی " نیمپادک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
نیمپادک اپاختری = نیمکره شمالی
نیمپادک اواخشتری = نیمکره جن ...
١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

195 هستی هماد ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

196 بودش خردیک ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

197 بودش آهیخته ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

198 در پهلوی " ریتاک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

199 خمش سنج کهربایی ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

200 چدن سپید ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

201 توپال سپید ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

202 شید سپید ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

203 در پارسی " شید"
١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

204 از ریشه پهلوی " انوی ، نیوه " از بن انوییدن به چم مویه کردن و سوگ سرود ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه ازابوالقاسم پرتو .
نیوه خوان ...
١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

205 در پارسی " نیمپر " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه ازابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

206 در پارسی " نوانش " از بن نوانیدن
نوسان قیمت = نوانش نرخ
١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

207 در پهلوی " پتستیدن "
پتست ، پدست = قول ، عهد
١٣٩٨/٠٢/٢١
|

208 در پارسی " سازمان پاترمان یگانیک " ١٣٩٨/٠٢/٢١
|

209 نام این فرمانروایی مادی از دو بخش: " هو " به چم خوب و نیک و " خشثریه یا خشتر " به چم شهریار ساخته شده و روی هم به چم شهریار خوب می باشد. ١٣٩٨/٠٢/٢١
|

210 در پهلوی " تورتیز " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

211 در پارسی " پلاو ، شیدان" ، در پهلوی " فرهدهش " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

212 در پارسی " راینیتار ، نهشگر " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

213 در پارسی " نهش ، سامان " ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

214 در پارسی " راینش " از بن راینیدن به چم نظم دادن ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

215 این نام تازی شده " نتنز " پارسی و به چم شهر غنچه ها می باشد، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

216 در پارسی " پروزنامه " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
پروزشناسی = نسب شناسی
١٣٩٨/٠٢/١٩
|

217 در پارسی " فرودش ، نشیبش " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

218 در پارسی " کویکستان" ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

219 در پارسی " نابیخته " ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

220 در پهلوی " مرخشه marakhshe " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
مرخشگی = نحوست
١٣٩٨/٠٢/١٩
|

221 در پارسی " آکیده ، ابوند ، نارسا " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

222 در پارسی " نیستگر ، پاچنگر " ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

223 این واژه تازی شده واژه پهلوی " نکاپ " به چم روپوش و روبند می باشد، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
نکاپدار = نقابد ...
١٣٩٨/٠٢/١٩
|

224 در پارسی " نارواگ " ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

225 این واژه تازی شده واژه پهلوی " نپیر " به چم گاودم است ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

226 در پارسی " نیگرایی ، نایستن " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

227 در پارسی " بستاک ، افسردگ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

228 در پارسی " سرهیده sarahide " از بن سرهیدن به چیم نقد کردن ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
سرهیدگان = منتقدین
١٣٩٨/٠٢/١٧
|

229 در پارسی " پیوسنده " از بن پیوسیدن به چیم انتظار کشیدن، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

230 در پارسی " پیوسندگان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

231 در پهلوی " ازدا azda " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

232 در پارسی " وسیار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

233 در پارسی " وسان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

234 در پارسی " وساندار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

235 در پارسی " گرز " به چیم افزار لوله ای، مانند : گرزلنگ = میل لنگ،گرزباستانی = میل باستانی
" گرایش ، مانند : گرایش به نیکی = میل به نیکی "
د ...
١٣٩٨/٠٢/١٧
|

236 در اوستا " تمیک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
تمیکی = میکربی
تمیک شناسی = میکرب شناسی
١٣٩٨/٠٢/١٧
|

237 در پهلوی " پسچک pasachak " از بن پسیچیدن به چیم آماده کردن ،در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

238 در پارسی " هندازوران " ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

239 در اوستا " میتخت mitokht "در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

240 در پهلوی " فاتورا ، فروایشگر " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
فاتورایان ، فروایشگران = مهاجران
فاتوراپذیری = مه ...
١٣٩٨/٠٢/١٧
|

241 در پهلوی " فاتورش ، فروایش " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
فاتوریدن ، فرواییدن = مهاجرت کردن ، کوچیدن
١٣٩٨/٠٢/١٧
|

242 در پهلوی " پتان " در نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
طنین انداز = پتان انداز
١٣٩٨/٠٢/١٦
|

243 در پهلوی " ویتوپت " در نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/١٦
|

244 در پارسی �نیوند" در نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/١٦
|

245 در پهلوی "ویشفتن " در نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/١٦
|

246 در پهلوی " آوام ها " ١٣٩٨/٠٢/١٦
|

247 در پهلوی " اوام ، آوام "در فرهنگ پهلوی به پارسی از استاد بهرام فره وشی.
١٣٩٨/٠٢/١٦
|

248 در پهلوی " ویچک " در فرهنگ پهلوی به پارسی از استاد بهرام فره وشی. ١٣٩٨/٠٢/١٦
|

249 در پارسی" بایا " ، در پهلوی " فریجپان" در فرهنگ پهلوی به پارسی از استاد بهرام فره وشی. ١٣٩٨/٠٢/١٦
|

250 در پهلوی " نیهیپ " در فرهنگ پهلوی به پارسی از استاد بهرام فره وشی.
نیهیپناک= وحشتناک
١٣٩٨/٠٢/١٦
|

251 در پارسی " واتگیس" ١٣٩٨/٠٢/١٦
|

252 در پارسی " نارودی ، ناروندیک "
غیرعادی شدن = ناروندیدن
١٣٩٨/٠٢/١٦
|

253 در پارسی " روندی ،روندیک "
عادی شدن = روندیدن
١٣٩٨/٠٢/١٦
|

254 در پارسی" ترازنش ، همسنگی " ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

255 سوگیر ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

256 در پارسی " ماژانش" از بن ماژاندن ، در نسک: فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

257 در پارسی " ماژانش همیان " ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

258 در پارسی " زیناوندیدن" در نسک: فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

259 در پارسی " زینگ" در نسک: فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
زیناوند = مسلح
زینگدار= سلاحدار
زیناوندیدن = مسلح کردن
ز ...
١٣٩٨/٠٢/١٥
|

260 در پارسی " زینگان کشتار گروهی " ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

261 در پارسی " پدستان اوزداهیک" ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

262 در پارسی " پدستان اندر پاترمانی" ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

263 در پارسی " وینارش داتیکی دریای کاسپیان" ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

264 در پارسی " وینارش پخش دادمندانه سرمایه" ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

265 در پارسی " وینارش پخش "
سامانه پخش
١٣٩٨/٠٢/١٥
|

266 در پارسی " وردک " در نسک: فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

267 در پارسی " سختی آبریک "
تنگنای آبریک
١٣٩٨/٠٢/١٥
|

268 در پارسی " چیستای آبریک " ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

269 در پهلوی " آبریک " در نسک: فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

270 در پارسی " وینارش آبریک" ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

271 در پارسی " پاترمان شهریگر "
مردمان شهریگر
١٣٩٨/٠٢/١٥
|

272 در پارسی " وینارش فرمانروایی "
وینارش دولتی
١٣٩٨/٠٢/١٥
|

273 در پارسی " وینارش اندرپاترمانی " ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

274 در پارسی " وینارش هازمانی " ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

275 در پارسی " وینارش داتیکی" ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

276 در پارسی " بایاوند " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

277 در پارسی " باییده " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

278 در پهلوی " تفتیک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

279 در پهلوی " پاترم " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
١٣٩٨/٠٢/١٤
|

280 در پارسی " ویندمند " از بن ویندن به چم تحصیل و بدست آوردن . ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

281 در پهلوی " نیوندک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

282 در پارسی " سستکار " ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

283 در پهلوی " چینا " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

284 در پهلوی " برهنیده " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
برهنیدگان = مقدرات
١٣٩٨/٠٢/١٤
|

285 در پارسی " بایسته " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
مقتضیات = بایستگان
١٣٩٨/٠٢/١٤
|

286 در پهلوی " پتوک ،پتران ، نستوه " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

287 در پارسی " فرابود ، فرهست " ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

288 در پارسی " ترازبند " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١١
|

289 در پارسی " تارک ، هباک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١١
|

290 ای واژه تازی شده " مکنا " در پارسی است ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١١
|

291 در پارسی " کالیده " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١١
|

292 پارسی " دگل بازی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١١
|

293 در پارسی " بادسار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١١
|

294 در پارسی " مینوگان " از ریشه مینوی به چم آن جهانی و باور فراسهشی( مافوق حسی) ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
می ...
١٣٩٨/٠٢/١١
|

295 در پارسی " نامویگ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١١
|

296 در پارسی " دفزک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١١
|

297 در پارسی " خست ، اپستامیک" در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١١
|

298 در پارسی " ورتش " از بن ورتیدن به چم تعویض کردن ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١١
|

299 پهلوی " پرگوت " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
پرگوتش= معافیت
پرگوتیدن= معاف کردن
١٣٩٨/٠٢/١١
|

300 در پارسی " گنجان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١١
|

301 در پارسی " تافت " به چم نگاشتن ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١١
|

302 در پارسی " تافت ها " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/١١
|

303 در پهلوی " میت " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
امیت = بی غلط
١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

304 در پارسی " پاسادش " پاسادی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

305 در پهلوی " شاهیدگ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
شاهیدگان = مصلحان
١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

306 در پهلوی " ورنیک varanik " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

307 در اوستا " نپی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

308 در پهلوی " سوتینیتار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

309 در پارسی " داتیک ، روا " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . " ١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

310 در پهلوی " گوکانیک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

311 در پارسی " وخشاک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

312 در پارسی " روفان ، چوچ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

313 در پارسی " همبست " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

314 در پهلوی " ویچستاران " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
ویچست = سروده
ویچستار = سرایش ورزی
١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

315 در پارسی " زهرناک ، مستوک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

316 در پارسی " زیناوندیدن " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
مسلح = زیناوند
سلاح = زینگ
١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

317 در پارسی " تاشتکی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

318 از واژه اوستایی " سلهشور " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

319 در پارسی " پرشیان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

320 در پارسی " مزگتی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

321 در پارسی " خریش " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

322 در پارسی " پرواسیدن ، پرماسیدن " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

323 در پارسی " مولش " از بن مولیدن به چم مهلت گرفتن ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

324 در پارسی " پروهاندار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

325 در پارسی " روامند ، روادار" ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

326 در پهلوی " جتکساز ، وهانیک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
سبب= جتک ، وهان
١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

327 در پهلوی " جتک jatak، وهان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

328 در پارسی " زیوردار ، فرخار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

329 در پارسی " ماندارو " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

330 در پارسی " رخامی ، ارژنین" ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

331 گمیختگان سرشتی ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

332 داتاهای پهرم هازمانی ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

333 برترین نگریستار ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

334 زاوریهای هازمانی سودهمگانی ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

335 پیشاران تبهکاریهای رزمیک ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

336 پیشاران کشتار گروهی ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

337 در پارسی " افدستا" در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

338 در پارسی پیشار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
پیشاران = مرتکبین
١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

339 در پهلوی " پتوستpatvast " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
پتوستان = مرتبطین
١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

340 در پارسی " پرورتار" ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

341 در پارسی " پایشگر " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
پایش = مراقبت
پایندگان ، پایشگران= مراقبین
١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

342 این واژه تازی شده واژه پهلوی " مروستن " به چم تمرین کردن است ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

343 در پهلوی " واستر ، راغ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

344 این واژه تازی شده واژه پهلوی " مرکmarak " به چم بار ، کرت می باشد ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

345 در پارسی " کرپانگاه " ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

346 در پارسی " هازه شناسی ، چپیره شناسی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
هازه ، هازمان = جامعه
١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

347 در پارسی " سرراینیتار ، سر راستار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
سر رایشور
١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

348 در پارسی " ورزیتار "در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
راینیتار کارگزار
راستارکارگزار
١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

349 واژه های دیگر پارسی " سترت ، هاژی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

350 در پارسی " ویژیدگان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

351 در پارسی " مولیده " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

352 در پارسی " آژیانه " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

353 در پارسی " هو فرورتhofarvart ، ویترکvitartak " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

354 در پارسی " هاوشتان دانشکده چیستایی گشم"
هاوشت = طلبه
چیستا = علم
١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

355 در پهلوی " ویتار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

356 یارمند ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

357 در پهلوی " هرپاتستان ها " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

358 در پارسی " گمانیده ها " ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

359 در پارسی" نهفت " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

360 در پارسی " پای اورنگ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

361 در پارسی " کمخا kamkha " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

362 دورک کانایی ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

363 در پارسی " ویژاندن " به چم خصوصی کردن ،ویژه خود ساختن ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

364 در پارسی " سروین " ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

365 در پارسی " خراشدار " ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

366 در پارسی " پردگیان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

367 در پارسی " یوت گهر " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

368 در پارسی " یوت خوی" در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

369 در اوستا " کبادور kobador " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

370 در پارسی " خازا ، سرشته " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

371 رایشکده پهرم رستاخیز فرهنگی ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

372 انجمن پهرم داوران ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

373 دادگاه خدایی ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

374 ای دگرگون کننده پیرامون و جاورها ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

375 در پارسی " پترنیدن " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
پتیرکان= همیستاران = مخالفان
پتیرک= مخالف
١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

376 در پارسی " پرکان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

377 در پهلوی " ایراخت " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

378 در پارسی " ارسن ، آیشگاه ، جرگ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

379 در پارسی " پروندیش "در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

380 در پارسی " برگستوان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

381 در اوستا " موتار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

382 در پارسی " مرزینی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

383 در پارسی " سرواینده " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
سروایندگان = محدثین
١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

384 در پارسی " آزرم دار ، فرنافت " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

385 در پهلوی " استیکان ostikan " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

386 در پارسی " آگش " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

387 در پارسی " نمیدگان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

388 در پارسی " نمیده " از بن نمیدن ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
نمیدگان = متوجهات
١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

389 در پارسی " پایاندار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

390 در پارسسی " آگسار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

391 در پهلوی " فرکست farakast " که گفته می شود واژه فکستنی پارسی نیز از همین ریشه می باشد، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ... ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

392 در پارسی " دگل ور ، دگلباز " واژه دگل همان دغل می باشد ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

393 در پارسی " ورتناک " از بن ورتیدن ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

394 در پارسی " روزندار ، کاوکدار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

395 در پارسی " کاوک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

396 در پارسی " کینگر " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو
کینورز
١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

397 در پارسی " تریز " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

398 در پهلوی " ویهزک vihezak " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٣١
|

399 در پارسی " همگن " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٣١
|

400 در پارسی " توپالیک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
متال = فلز = توپال
١٣٩٨/٠١/٣١
|

401 در پهلوی " کوپ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٣١
|

402 mablagh در پارسی " پزوارش ، رساد "
mobalegh در پارسی " رساننده "
در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
١٣٩٨/٠١/٣١
|

403 در پارسی پترانگر paterangar " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٣١
|

404 در پارسی " پروهان دار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٣١
|

405 فرمانور ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

406 در پارسی " فرهیختار ، فرهدار " ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

407 در پارسی " یگانستگ " از بن یگانستن به چم هم پیمان شدن ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

408 در پارسی " ماهی زکاب " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

409 در پهلوی " سپز sepoz" در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
موانع = سپزها
ممانعت =سپزیدن
١٣٩٨/٠١/٢٧
|

410 ماهی کوات ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

411 در پارسی " سیاه دریم " گونه ای بیماری روانی که از پندار های خام برمی آید.در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

412 در پارسی " داشتار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

413 در پارسی " هیرپرست " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

414 در پهلوی " هیر ، آورتاک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

415 در پهلوی " ماتک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
ماتکان = مواد
١٣٩٨/٠١/٢٦
|

416 پارسی " فراتاو " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

417 در پارسی " سنگ نگاری ، چاپ سنگی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

418 در پارسی " ماژ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

419 در پارسی " تلک tolek " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
تلک سرخ = لوبیا قرمز
تلک بوبردی = لوبیا بلبلی
١٣٩٨/٠١/٢٦
|

420 در پارسی " پسودن به چم دست مالیدن ، بی سهش به چم بی حسی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

421 در پهلوی " ژودش jodesh ، تمندگی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

422 بازگشایی ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

423 در پارسی " بارورسازی ساختگی ،وپیک دستی "
وپیک در پهلوی به چم لقاح
١٣٩٨/٠١/٢٦
|

424 در پهلوی " وپیک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

425 در پارسی " پردک ، آک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
آک گوی = لغز خواندن
١٣٩٨/٠١/٢٦
|

426 در پارسی " گلیز ، خیوک ، پت " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
پتدار ، گلیزدار = لعابدار
١٣٩٨/٠١/٢٦
|

427 در پارس " ترفندهای نغز" در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

428 در پارسی " نغزها " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

429 در پارسی " ژد " در نسک: فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

430 در پارسی " گند gond " در نسک: فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
لژیونر = گندور
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

431 در پارسی " لخت ها " از لخت lakht
لحظه ای = لختی
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

432 در پارسی " وستاری ، ستیهش "
لجباز = وستار
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

433 واژه پیشنهادی پارسی " شش تار " ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

434 در پارسی " انگشتال " از ساخته های استاد گرامی ، آقای میر جلال الدین کزازی.
در پارسی پسوند " ال " همانند انگلیسی بسیار پرکاربرد می باشد ، مانند : ...
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

435 در پهلوی " رچن rochan " برابر با واژه انگلیسی grade ، در نسک: فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
رچنبندی = رتبه بندی ، درجه ...
١٣٩٨/٠١/٢٥
|

436 در پارسی " پاساد " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

437 در پارسی " پاتار ، پاسپا " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

438 در پارسی " گوال ، هنبان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
گوال هوا = کیسه هوا
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

439 در پارسی " کنپ kanap " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

440 در پهلوی و پارسی " پرماس " به چم اتصال و تماس گرفتن است ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
کنتاکتور = پرماسار
کنت ...
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

441 در پهلوی " تونک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

442 در پارسی " لورک ، شفشاهنگ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

443 در پهلوی " ریتاک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

444 در پهلوی " بریستاری " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

445 در پارسی " سرماهی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

446 در پارسی " بی رواگ " به چم بی رونقی ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

447 در پهلوی " وتیرگ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

448 در پارسی " گاویال " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

449 در پارسی " خمش " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
خمیدن = کرنش کردن
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

450 در پارسی " کربک" در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

451 در پارسی " پایا ، پاینده " ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

452 در پارسی " بنگهر bangohar " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

453 در پارسی " لت خور " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

454 در پارسی " هایی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

455 در پراسی " بزرک bazrak " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

456 در پارسی " کپست kapast " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

457 در پهلوی " ورتیون " درنسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
ورتیونران = کالسکه چی
١٣٩٨/٠١/٢٢
|

458 در پهلوی " اهستیک ahastik " ، اهستی
فضای مجازی = اسپاش اهستی
١٣٩٨/٠١/٢٢
|

459 در پارسی " منگیاکده ، منگسرا " درنسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

460 در پهلوی " اهستکار " ، اهست ahast به چم غیر حقیقی ، مجازی ، درنسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

461 در پارسی " گش نگاری کهربایی" ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

462 در پارسی " گش شناسی " درنسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

463 در پارسی " گش نگاری کهربایی " درنسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
کاردیو گرافی = گش نگاری
١٣٩٨/٠١/٢٢
|

464 در پارسی " پهرستار " درنسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

465 در پارسی " پوشن " درنسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

466 در پارسی افزون بر خشم گ غژم ، غراش ، دژند " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
قهراً = غراشی ، دژندی
قهر آمیز = د ...
١٣٩٨/٠١/٢١
|

467 در پارسی " کومش " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢١
|

468 در پارسی " کیوت " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢١
|

469 در پارسی " پیاک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٢١
|

470 در پارسی " پانیذگری ، غندگری " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو ١٣٩٨/٠١/٢١
|

471 در پارسی " کژ ، کولگ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
قناسی = کولگی ، کژی
١٣٩٨/٠١/٢١
|

472 در پارسی " پاوند " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو ١٣٩٨/٠١/٢١
|

473 در پارسی " گرده سنگ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو ١٣٩٨/٠١/٢١
|

474 در پارسی " بنکخانه " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
قهوه ساز = بنک ساز
قهوه چی = بنکور
١٣٩٨/٠١/٢١
|

475 دگرگون شده واژه پارسی " غلغلی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو ١٣٩٨/٠١/٢١
|

476 دگرگون شده واژه پهلوی " گابگه " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
١٣٩٨/٠١/٢١
|

477 در پارسی " تاشتی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو
بطور قطع = تاشتکی
١٣٩٨/٠١/٢١
|

478 در پارسی " پالادگان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو ١٣٩٨/٠١/٢١
|

479 در پارسی " کتران " به چم شیره درخت ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو ١٣٩٨/٠١/٢١
|

480 در پارسی " میخش " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو
قطبش پذیری = میخش پذیری
١٣٩٨/٠١/٢١
|

481 در پارسی " گژف اندود " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
قیرگون = گژفگون
قیرپاش = گژف پاش
١٣٩٨/٠١/٢١
|

482 ترکی شده واژه پارسی " غژک ، پکاوچ "، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو ١٣٩٨/٠١/٢١
|

483 در پارسی " بی ویچار " ١٣٩٨/٠١/٢١
|

484 در پارسی " زینه " ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

485 در پارسی " افزار و زینه " ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

486 در پهلوی " پینوک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
سیاه پینوک = قراقروت
١٣٩٨/٠١/٢٠
|

487 در پارسی " جور ، اخت " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
جوران ، هم اخت = قراین
١٣٩٨/٠١/٢٠
|

488 در پارسی " خوانش " ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

489 در پارسی " ژگال اخته " ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

490 نادرست نویسی واژه " غدغد " پارسی ، پس از چیرگی تازیان و ترکان آلتایی بسیاری از آواها و واژگان پارسی ریخت ترکی و تازی بخود گرفتند ، مانند :
اواو = ...
١٣٩٨/٠١/٢٠
|

491 در پارسی " ابر توان ، ابر پادیاوند" ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

492 قالب :نادرست نویسی واژه " کارپ ، کرپ " پارسی ، در نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
کارپ گیری = قالب گیری
کارپ زدن = ...
١٣٩٨/٠١/٢٠
|

493 در پارسی " ورتیدنی ، ورتش پذیر " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/١٩
|

494 در پارسی " گیتیکدان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/١٩
|

495 در پارسی " فشانش " از بن فشاندن ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/١٩
|

496 در اوستا " هایان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/١٩
|

497 در پارسی " پیشار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/١٩
|

498 درست ان در پارسی " غارچ " است ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/١٩
|

499 در پارسی " توپال ها " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
فلزات قلیایی = توپال های شخاری
١٣٩٨/٠١/١٩
|

500 در پارسی " خشکنا " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/١٩
|

501 در پارسی " نمودک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/١٩
|

502 در پارسی" پهنای گیتایی " ١٣٩٨/٠١/١٩
|

503 در پارسی " خرد نخست ، پارن خرد " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/١٩
|

504 در پارسی " پاپیچال " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/١٩
|

505 در پهلوی " هوفراتو " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/١٩
|

506 در پارسی "فشنگدان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/١٩
|

507 در پهلوی " پوپ ، ویسترگ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/١٩
|

508 در پهلوی " ستاکیsotaki " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/١٩
|

509 در پارسی " غرغره " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/١٨
|

510 در پهلوی " اونaven، اوناک avenak " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/١٨
|

511 در پهلوی " نیوک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/١٨
|

512 در پارسی " ورتنیدن " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/١٨
|

513 در پارسی " فندشناسی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/١٧
|

514 در پارسی " بوبرد" در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/١٧
|

515 در پارسی " رنگاور " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/١٧
|

516 در پارسی " دانش نهفتگان" ١٣٩٨/٠١/١٧
|

517 فرهمند ١٣٩٨/٠١/١٧
|

518 در پارسی " ترازین " ، " مرزدار " ١٣٩٨/٠١/١٧
|

519 در پارسی " فنج " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از الوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

520 در پارسی " چنگک " ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

521 پارسی تازی شده " اتسه " از " اتس " ، در پهلوی " شنوسک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از الوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

522 در پارسی " دورک زرین " ، روزگار تلایی ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

523 در پارسی " دورک پارینه سنگی " ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

524 در پارسی " شمارگان دهگانی " ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

525 در پهلوی " وزک ، پیوارگ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از الوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

526 در پارسی " شوس " به چم آب گشنی ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از الوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

527 در پهلوی " ویچست " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از الوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

528 در پارسی " آرمون " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از الوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

529 در پارسی " فراپویی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از الوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

530 در پارسی " وردک" به چم جهاز و " وردک دار " به چم مجهز ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از الوالقاسم پرتو .
وردکی ها = تجهیزات
١٣٩٨/٠١/٠٧
|

531 در پارسی " سپردگ ، سپنجی " ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

532 در پارسی " هودگ " ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

533 در پهلوی " پیتاک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
پیتاکیدن = ظاهر شدن
١٣٩٨/٠١/٠٦
|

534 در پهلوی " پسمار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

535 در پارسی " جاور " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
جاوری = حال
خوشجاوری = خوشحالی
جاورها = حالات
١٣٩٨/٠١/٠٦
|

536 این واژه پارسی تازی شده " تراک و ترنب " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
ترنب = طم : بلندی و برجستگی
تراک = طر ...
١٣٩٨/٠١/٠٦
|

537 در پهلوی " شسن " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

538 در پارسی " هراش " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
هراشیدن = قی کردن
١٣٩٨/٠١/٠٦
|

539 سپاسداری ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

540 آوای سگ در پارسی " هاپ هاپ " است نه پارس ، پارس و پارسی نام سپند و ارزشمند در فرهنگ ایرانی می باشدکه افزون بر نام یک ویس بزرگ آریایی نام زبان شکوهم ... ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

541 در پارسی " هاپ هاپ " گفته می شود ،چنانکه به سگ در گفتار کودکانه و کوچه بازاری " هاپو " نیز گویند. ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

542 در پارسی " تغ تغ ، تخ تخ " آوای برخوردن چیزی به چیز دیگر که تازی شده آن طقمی باشد، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

543 در پهلوی " پایدام " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

544 پارسی " تراک " تازی گشته ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
تراک تراک = طراق طراق، آوایی که از شکستن چیزی پدید آید.
١٣٩٨/٠١/٠٥
|

545 در پهلوی " هنداختار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
هنداخ = طرح
١٣٩٨/٠١/٠٥
|

546 در پهلوی " پشک ، کاست " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
وینارتار کاستی = نظام طبقاتی
١٣٩٨/٠١/٠٥
|

547 در پهلوی " اژ ozh " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو "
با اژ = با انرژی
اژزا = انرژی زا
١٣٩٨/٠١/٠٥
|

548 در پارسی " تپگ کش "
تپگ دار ، تپودار =مطبق ، دارای اشکوب
١٣٩٨/٠١/٠٥
|

549 در پارسی " تاگ خسرو " ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

550 در پارسی " تاگدار " ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

551 در پارسی " تاک پیروزی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

552 در پهلوی " تبست tabast " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
تبست ها = ضایعات
١٣٩٨/٠١/٠٣
|

553 در پارسی " تپنک topank " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

554 در پهلوی " ویستاخ ، خواتیک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
ویستاخی = صمیمیت
١٣٩٨/٠١/٠٣
|

555 در پارسی " چاشت " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

556 تازی شده پارسی " هلا " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

557 در پارسی رک ، رشناک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

558 در پارسی " تنگ tong، تکوکtagok " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

559 در پارسی " تنگبیز " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

560 در پارسی " پخکار " کسی که پخی و کژی ها را بهینه می کند ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
پخکاری = صافکاری
١٣٩٨/٠١/٠٣
|

561 تازی شده واژه پهلوی " سرات " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
سرات چینوت = صراط مستقیم
١٣٩٨/٠١/٠٣
|

562 در پهلوی " داشن " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

563 در پارسی " برهو barho " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

564 در پارسی " سپاوگ ، پایگاه " ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

565 در پارسی " سپاوگان ، پایگاه ها " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

566 در پهلوی " وینوک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
وینوک چشمی = عدسی چشمی
وینوک گوژ = عدسی محدب
١٣٩٨/٠١/٠٣
|

567 در پارسی : سپندارک = شمع کوچک
پادیر گ = ستون
١٣٩٨/٠١/٠٣
|

568 در پهلوی " وخش " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
وخشان = شعله ور
شعله ورشدن = وخشیدن
١٣٩٨/٠١/٠٣
|

569 در پهلوی " اوارک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

570 در پارسی " پایندی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
هنبازینک پایندی = شرکت تضامنی
١٣٩٨/٠١/٠٢
|

571 در پهلوی " اپار apar " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
١٣٩٨/٠١/٠٢
|

572 در گذر روزگاران واژگان پارسی دگرگونی های بسیار پیدا کرده و " پاپانوروز " یکی از آن واژگان است .
- در فرنگی " پاپانوئل "
- در پارسی نوین " باب ...
١٣٩٧/١٢/٢٩
|

573 فزونش ، بسش : از بن بسیدن .
فزونگرایی = تکثر
١٣٩٧/١٢/٢٩
|

574 در پارسی " پرخو ، خنبگ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٢٩
|

575 در پهلوی " دورک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٢٩
|

576 در پهلوی " ساخن " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٢٩
|

577 در پهلوی " زون zovan ، ذانگ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
زوندار = سهامدار
هنبازیک زونی = شرکت سهامی
١٣٩٧/١٢/٢٩
|

578 در پهلوی " نواک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٢٩
|

579 در پهلوی " زپاکانگر " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابو القاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢٩
|

580 در پهلوی " شخار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
شخاری = قلیایی
گهر شخاری = جوهر قلیایی
١٣٩٧/١٢/٢٧
|

581 در پهلوی " پیگال " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢٧
|

582 در پهلوی " سنبک " به چم کرجی و زورق در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢٧
|

583 در پهلوی " گزپ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢٧
|

584 در پارسی " جوشار" ١٣٩٧/١٢/٢٧
|

585 در پهلوی " سپسار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢٧
|

586 در پهلوی " نانوک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢٧
|

587 در پهلوی " سنبوسک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢٧
|

588 در پهلوی " پرک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
پرکیدن = ضرب سکه
١٣٩٧/١٢/٢٧
|

589 در پهلوی " زپاکان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢٧
|

590 در پهلوی " زاوری ، پرستک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
زاوریدن = سرویس دادن ، ارائه خدمت
خودزاوری - سلف سر ...
١٣٩٧/١٢/٢٧
|

591 در پارسی " رسش " از بن رسیدن .
همرسش = بهم رسیدن
١٣٩٧/١٢/٢٧
|

592 در پارسی " نایی " در نسک: فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
ناییدن = منفی کردن ، منتفی
نایش = نفی
نایاگرایی = منفی بافی
١٣٩٧/١٢/٢٧
|

593 در پهلوی " چنب " در نسک: فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٢٧
|

594 در پارسی " چمانیگری " در نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
چمانیگران = ساقیان
١٣٩٧/١٢/٢٦
|

595 در پارسی " دوساگ " در نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
ساگ بلند = ساق بلند
ساگ دار = ساقدار
١٣٩٧/١٢/٢٦
|

596 در پارسی " شخیدن " در نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
شخید = ساقط کرد
١٣٩٧/١٢/٢٦
|

597 در پارسی " ساگ پا " در نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢٦
|

598 در پهلوی " بوم ویناریک " در نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢٦
|

599 در پهلوی " مسینش " از بن مسیدن ، درنسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
مسیتگاه=زیارتگاه
١٣٩٧/١٢/٢٥
|

600 در پارسی " زرگان " ، درنسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢٥
|

601 در پارسی " همرای " نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

602 در پارسی " ستاوند " نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

603 در پهلوی " روز اسر " نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

604 در پهلوی " زیت " نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

605 در پهلوی " همال " نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

606 در پهلوی "وشتنده " از بن وشتن به چم پایکوبی کردن، نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
وشتان = رقصان
وشتندگان = رقاصان
١٣٩٧/١٢/٢٢
|

607 در پهلوی " دروت " نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
دروت هازمانی = رفاه اجتماعی
فراهمش هازمانی = تامین هازمانی
١٣٩٧/١٢/٢٢
|

608 در پهلوی " یازش " از بن یازیدن نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

609 در پهلوی " آپچک " نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
نمی آپچک = رطوبت مطلق
فرمانروایی آپچکی = حکومت مطلقه
١٣٩٧/١٢/٢٢
|

610 در پهلوی " سهیک " نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

611 در پارسی " گواژش " از بن گواژیدن ، نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

612 در پارسی " گوالیده " نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

613 در پارسی " سپندگان " است که به چم جای سپندو پاک می باشد و در پی دگردیسی زبان پارسی به اسپندگان و اسفنجان دگرگون شده است . ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

614 در پهلوی " وشت " ، نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
وشتیدن = رقصیدن
وشتان = رقصان
١٣٩٧/١٢/٢١
|

615 در پارسی " رانا ، سپوزک " ، نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
رانای بدی = دافع شر
١٣٩٧/١٢/٢١
|

616 در پارسی " ددسار " ، نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢١
|

617 " شادبهر " ، نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢١
|

618 این واژه تازی شده " خنزک " پهلوی است ، نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
خنزکیدن = خنثی سازی ، خنثی کردن
١٣٩٧/١٢/٢١
|

619 در پهلوی " کرویز " ، نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢١
|

620 در پهلوی " داسار " ، نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
داساری = دلالی ، سوداگری
١٣٩٧/١٢/٢١
|

621 در پهلوی " نزومانش " از بن نزومانیدن ، نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
نزومان = دقیق
نزومانیدن = دقت کردن
پا ...
١٣٩٧/١٢/٢١
|

622 در پارسی " ناروا " ، نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
نارواکاری = خلاف کاری
نارواگری = تخلف
داتاز ناروایی = خل ...
١٣٩٧/١٢/٢١
|

623 در پارسی " تهیک " ، نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢١
|

624 در پارسی " هشتن ، فرویش " ، نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
هشتیدن = تعطیل کردن
هشتاندن = به تعطیلی کشاندن
١٣٩٧/١٢/٢١
|

625 در پارسی " همبندی ئ" ، نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢١
|

626 در پارسی " شنگرک " ، نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢١
|

627 در پهلوی " دند" در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
دندیدن = خیانت کردن
دندش = خیانت
١٣٩٧/١٢/٢٠
|

628 در پارسی " تالابک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

629 در پهلوی " نیخشادش ، شگانک ، کژار " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

630 درست این واژه در پارسی " هلیم " است ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

631 در پهلوی " خلش " به چم رخنه ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
خلیدن = حلول کردن ، رخنه کردن
١٣٩٧/١٢/٢٠
|

632 در پارسی " همسنگ ، همتراز "
همترازی یا همسنگی = موازنه
١٣٩٧/١٢/١٩
|

633 در پارسی " زیبش گرایی " یار پایبند به زیبش ١٣٩٧/١٢/١٩
|

634 در پارسی " گوالگی " کلندر پشمینه پوش و گوال به دوش، درنسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٩
|

635 در پهلوی " ارتیک " درنسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
ارتیک بزرگ = جهاد اکبر
ارتیک کوچک = جهاد اصغر
ارتیک راه ...
١٣٩٧/١٢/١٩
|

636 در پارسی " ویو ، پناد " درنسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
دگرگونی پنادی یا ویوی = تغییرات جوی
١٣٩٧/١٢/١٩
|

637 در پهلوی " گناد " از بن گن به چم جنس و نوع ، در نسک " فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابئالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٩
|

638 در پهلوی " ریپتکی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٩
|

639 در پهلوی " هنج " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
هنجیدن = به حج رفتن
هنجی = حاجی
١٣٩٧/١٢/١٩
|

640 در پارسی " تفتن " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٩
|

641 در پهلوی " هاسیس " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
در پارسی " خس "
١٣٩٧/١٢/١٩
|

642 در پارسی " چهارتاکی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٩
|

643 در پهلوی " کدفت ، مسترگ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٩
|

644 این واژه تازی شده " گفری " پارسی است ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٩
|

645 در پهلوی " چیتک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
چیتک فنگ = چاتمه فنگ
١٣٩٧/١٢/١٩
|

646 در پهلوی " کانا " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
کانایش = جهالت
١٣٩٧/١٢/١٩
|

647 در پارسی " خاز " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٩
|

648 در پارسی " ورشیم " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٩
|

649 در پارسی " آگاشت گتگ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٩
|

650 پارسی " سپزگی ، چفته " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٩
|

651 در پارسی " برآویز " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٩
|

652 " درنگیدن " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٩
|

653 افزون بر واژه " زند " واژه " هویداگری " نیز به چم تفسیر می باشد.
هویدا = آشکار
١٣٩٧/١٢/١٦
|

654 در پهلوی و اوستا " پتیت یا پتت" به چم توبه می باشد از اینرو " پتتگر " به چم توبه کننده و " پتتگران " به چم توابین بکار می رود،از نسک " فرهنگ برابرهای ... ١٣٩٧/١٢/١٦
|

655 در پارسی " پستایش " از بن پستاییدن به چم به نوبت انجام دادن ، از نسک " فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٦
|

656 در پارسی " وندساری " از نسک " فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
وندسارگرایی = تمرکز گرایی
برپایه نسک اوستا می توان واژه " ...
١٣٩٧/١٢/١٦
|

657 در پهلوی " هلش helesh " از نسک " فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
هلیدن = طلاق دادن
هلیده = مطلقه
١٣٩٧/١٢/١٦
|

658 در پارسی " ناسانی " از نسک " فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٦
|

659 در پارسی " بینش "
تماشاچی = بینشگر
تماشاخانه = بینش سرا
١٣٩٧/١٢/١٦
|

660 در پارسی " ژاویدن " از نسک " فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
ژاوشگر =خلاصه ککنده
١٣٩٧/١٢/١٦
|

661 در پهلوی " ژاو " از نسک " فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٦
|

662 در پارسی " ناسرگی " در نسک :فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
١٣٩٧/١٢/١٥
|

663 آوای سگ در زبان پارسی " هاپ هاپ " درست است ، که در گویش توده ها با سگ هاپو گویند. ١٣٩٧/١٢/١٥
|

664 در پهلوی " بونش" در نسک :فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
بوناندن = تفاوت گذاشتن
بونیدن = تفاوت داشتن
١٣٩٧/١٢/١٥
|

665 در پارسی " واپساندن" در نسک :فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٥
|

666 در پهلوی " نیسارش " در نسک :فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٥
|

667 در پهلوی " آگیش " در نسک :فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٥
|

668 در پهلوی " آموک " در نسک :فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٥
|

669 در پهلوی " پتمانش" در نسک :فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٥
|

670 در پهلوی " زیگ " در نسک :فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٥
|

671 در پارسی " خمانش " از بن خمانیدن ،در نسک :فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
خمانشگر= مقلد
١٣٩٧/١٢/١٥
|

672 در پارسی " آمیغ ، اور evar " در نسک :فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
اوری=رئالی = حقیقی
اورگر = رئالیست = حقیفت گرا
ا ...
١٣٩٧/١٢/١٥
|

673 در پارسی " رامگ " در نسک " فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. به چم توشمند ١٣٩٧/١٢/١٥
|

674 این واژه یک نام مغولی است که در "اولان باتور (جای دلیران) " پایتخت مغولستان دیده می شود ، و در پارسی :باتور به بهادر دگرگون شده و با هیچ واژه هندوار ... ١٣٩٧/١٢/١٥
|

675 هر گفته و نوشته ای باید دانش پایه باشد تا ماندگار و جاودانه شود ،واژه " دایان " به هیچ روی واژه ای ایرانی نیست که بتوان بر روی یک ایران گذاشت ، بلکه ... ١٣٩٧/١٢/١٥
|

676 در پارسی " ویدایش " از بن ویداییدن " به چم تصمیم گرفتن : از نسک فرهنگ برابرهای پاسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١٥
|

677 در پارسی " زریابی" ١٣٩٧/١٢/١٥
|

678 در زبان پارسی برای گونه های کفش ، ایرانیان نام هایی گوناگون داشتند ، چراکه از نخستین مردمانی بودند که برای سازگاری با آب و هوای چندگانه کفشهای درخور ... ١٣٩٧/١٢/١٤
|

679 در پاارسی " موک " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٤
|

680 در پارسی " زیبش" برابر نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
زیبش گرایی = تجمل گرایی
١٣٩٧/١٢/١٤
|

681 در پهلوی " استوانش" از بن استوانیدن به چم تامین کردن : کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٣
|

682 در پارسی " پیشیار" ١٣٩٧/١٢/١٣
|

683 در پارسی " ستردن " برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٢
|

684 در پهلوی " گروش " برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٢
|

685 در پهلوی " ارمندیدن " برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٢
|

686 در پهلوی " هدمان " برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٢
|

687 در پارسی " یگانستن "برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٢
|

688 در پهلوی " درستادها " در اوستا " روانکان ، برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
رایشکده برتر درستادها= شورای عالی اوقاف
١٣٩٧/١٢/١٢
|

689 در پارسی " پوزه دراز ، بینی دراز " برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٢
|

690 در پهلوی " ویستارش " برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٢
|

691 در پهلوی " فراسودگ " برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٢
|

692 در پهلوی " دستکارگان " برابر نسک فرهنگ برابرهایپارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٢
|

693 در پهلوی " ویسان " برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٢
|

694 در پهلوی " ایرمان " برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٢
|

695 در پهلوی " پلمه " برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٢
|

696 در پهلوی " آگاشتن " برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو . ١٣٩٧/١٢/١٢
|

697 در پارسی " خستو " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
خستویدن= اعتراف کردن
١٣٩٧/١٢/١١
|

698 در پارسی " خستونامه " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١١
|

699 در پهلوی " پتمانش " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١١
|

700 در پهلوی " ورسنگ ، ویچور " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
ورسنگ بایگی = اعتبار بانکی
١٣٩٧/١٢/١١
|

701 در پهلوی " ازدنامه " از بن ازدنیدن به چم اطلاع دادن ، برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
ازدنش = اطلاع
١٣٩٧/١٢/١١
|

702 در پارسی " سامه های ناگزیری " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١١
|

703 در پارسی " سامه ها" برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو ١٣٩٧/١٢/١١
|

704 در پهلوی " کتک کرنتار ، کتک نیشکار " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١١
|

705 در پهلوی " کتک " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
پیشه وران کتک = اطاق اصناف
١٣٩٧/١٢/١١
|

706 در پارسی " بیشکار" برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو ١٣٩٧/١٢/١١
|

707 در پارسی " داتا ویرایی" برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو ١٣٩٧/١٢/١١
|

708 در پارسی " گیاه ویرایی " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١١
|

709 در پارسی " ویرایگ " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو
ویراینده = اصلاح کننده
١٣٩٧/١٢/١١
|

710 در پارسی " پژوهان " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١١
|

711 در پهلوی " همی ، همباگی " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
همباگیک = اشتراکی
همباگی دانستارها = اشتراک اطلاعا ...
١٣٩٧/١٢/١١
|

712 در پهلوی و پارسی " رمژک " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
رمژکیدن = اشتباه کردن
١٣٩٧/١٢/١١
|

713 در پراسی " تاردیس " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١١
|

714 در پارسی " نمایک " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١١
|

715 در پارسی " بونک " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
اردو یک واژه ترکی است
١٣٩٧/١٢/١١
|

716 در پهلوی " وچک " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١١
|

717 در پارسی " مانداک " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١١
|

718 در پهلوی " دورک " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/١١
|

719 در پارسی "وینارتار " از بن وینارتن ١٣٩٧/١٢/١١
|

720 پذیراک ١٣٩٧/١٢/١١
|

721 در پهلوی " ویش " برابر کتاب فرهنگ برابرهای پارسی واژه های بیگانه از ابوالقاسم پرتو ١٣٩٧/١٢/١١
|

722 در پارس" منگ باز" ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

723 در پارسی " واکاونده ، واکاوگر " ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

724 در پارسی " پساخت ، فرجامین . ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

725 در پارسی " بایاها " از بن بایستن به چم بایسته بودن ، واجب بودن. ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

726 در پارسی "گزیت ها " ، " ناخوشی ها" ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

727 در پارسی " یوزش ها " از بن یوختن به چم طلب کردن است.
یوزشگر = خواهنده = مطالبه ککنده
١٣٩٧/١٢/٠٧
|

728 در پارسی " هموند نشیناد زبرگان " ، " زبروند" ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

729 در پارسی " نشیناد زبرگان " یا مهستان بزرگان. ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

730 در پارسی " باستار و بیسار " ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

731 در پارسی " خودکاری" برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

732 در پارسی " سپزگی " برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

733 در پارسی " چپیرگان " و " هازمان " برابر فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه - جلد نخست از ابوالقاسم پرتو. ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

734 " باهماد " واژه نوساخت شاد روان احمد کسروی تبریزی.
١٣٩٧/١٢/٠٧
|

735 در ست این نام در زبان پارسی " آریو برزین " است ، ولی در ترزبانی نسک های یونانی به پارسی این کژی رخ داده و آریوبرزوس را آریو برزن برگردانده اند . ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

736 در پهلوی " افدم " ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

737 در پارسی " چندسویه "
چندسوگرایی = چندجانبه گرایی
١٣٩٧/١٢/٠٦
|

738 در پارسی " پالیک" ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

739 در پارسی " گرازگان" : گراز نام جانوری مقدس در آیین مزدیسنا است که در اوستا به گونه " ویراز: آمده از اینرو این شهر را سرزمین گراز نام نهاده اند و تاز ... ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

740 در پارسی " کاخ شیرین" : برابر تاریخ ایران در زمان ساسانیان (نوشته کریستین سن) خسرو جوان ساسانی پیش از تاجگذاری و شورش بهرام چوبین با شیرین ارمنی آشنا ... ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

741 در پارسی " چهرگان " چهر یا چهره پارسی در اوستا �چیترا �آمده و بچم رخسار است و با پسوند گان به چم جای رخسار است. ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

742 اندوهگرد= اندوهجرد: اندوه برابر است با درد و دژم و با پسوند �گرد� ساخته و یا آفریده اندوه معنا میدهد و در زبان تازی اندوهجرد شده است. ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

743 مهرانگان = مهرنجان :� میترا� در زبان اوستایی و مهر درپارسی بمعنای عهد و پیمان و فرشته نگاهبان در دین مزدیسنایی است و در اینجا بمعنای سرزمین پیمان ها ... ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

744 در پارسی " کهندژ " به چم کلات و دژ باستانی که پس از چیرگی تازیان " قندوز " شده است. ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

745 پارسی شده آن " کیبر " و یونانی آن " کیبروس" که در زبان تازی قبرس شده است. ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

746 پارسی شده آن " مکدونی" ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

747 در نسک های کهن پارسی به " خبوشان " نامور است که تازی آن " قوچان" شده . ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

748 این واژه یونانی شده " شیراز " بوده و به هیچ روی نام باستانی شیراز نمی باشد، نویسندگان یونانی همه نام های ایرانی را ریخت یونانی داده و در نوشتارهای ... ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

749 در پارسی " شاهین کلات یا شاهین دژ " ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

750 در پارسی " زندیگان " این نام از سه بخش " زند: تفسیر اوستا ، یک : پسوند و ان پسوند جا و سرزمین که روهم به چم سرزمین مفسران اوستا می باشد .
زندیک ...
١٣٩٧/١٢/٠٥
|

751 در پارسی " تالگان " به چم سرزمین ویس تات و تالشی زبان. ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

752 سرزمین ویس دیلمی زیار ، مرداویچ زیاری یکی از ایرانیان میهن پرست و پایه گذار دودمان زیاریان و زنده کننده آیین های ناب ایرانی که در پی زدودن زبان و فره ... ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

753 " شوش" از نام خدای هتمتی ( ایلام ) بنام " این شوشیناگ " گرفته شده و سوسا یونانی شده آن می باشد و هرگز در فرهنگ ایرانی روایی نداشته است . در نسک ها ... ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

754 در پهلوی " ارتکان " به چم چشمه پاک است که در زبان یونانی و مکدونی (مقدونی ) پوتیکارا شده و به هیچ روی ریشه ایرانی ندارد .
همانگونه که " ایساتیس " ...
١٣٩٧/١٢/٠٤
|

755 پدیدگان ،هستیان ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

756 کوتاه شده " پاد آفند " به چم رویارویی با آفند و تازش. ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

757 تازش ، تاخت ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

758 " توران به چم سرزمین دلاوران " آریایی نژادان آنسوی آمودریا که به ساکاها نامور بودند و همواره با دیگر هم نژادان خویش برای زندگی برخوردار پیکار می ک ... ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

759 سرخوش ،سرخوشانه، افدوار ( شگفت وار) ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

760 در پارسی " نوآزادگرایی ، نورستاگرایی " ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

761 در پارسی " پست post" ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

762 در پارسی " فرسپ " ، همچنین تیرک یا دیرک .
فرسپ نفتی = دکل نفتی
١٣٩٧/١٢/٠٤
|

763 واژه پیشنهادی " کویاد koyad " از واژه کوی با پسوند جا و مکان " اد" به چم جای کوی و برزن ، در ایران هر شهر به چند بخش تقسیم می شود که عبارتند از: کو ... ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

764 سهمناک ، سهمگین ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

765 در پهلوی " پدیستاگ " برابر فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی.
پدیستاگان = معاهدات
پدیستیدن= معاهده بستن
١٣٩٧/١٢/٠٤
|

766 در اوستا ، پهلوی و پارسی " چیچست " آمده ولی ارومیه نامی بیگانه است . ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

767 در پارسی " کاسپیان " که در لاتین کاسپین شده است ، این نام از یک ویس ایرانی بنام کاس پی یعنی کاسی های دشت نشین گرفته شده، کاسی ها یک ویس بزرگ باستانی ... ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

768 " پروز " در شاهنامه فردوسی بزرگ. ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

769 " بیستگان" در شاهنامه فردوسی بزرگ. ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

770 در اوستا سه تن رهایی بخش بنام های هوشیدر ، هوشیدر ماه و استوت ارت از پشت ایست واستر پسر اشو زرتشت سپیتمان می باشند و مادران آنها به ترتیب : سروتت فذر ... ١٣٩٧/١٢/٠١
|

771 در پارسی " وه اندیش ، به اندیش " کسی که اندیشه او نیرو بخش و افزاینده باشد . ١٣٩٧/١٢/٠١
|

772 در پهخلوی " اوپرتات " برابر نسک اردویراف نامه از رشید یاسمی. ١٣٩٧/١٢/٠١
|

773 در پهلوی " سیچ " برابر نسک اردویراف نامه از رشید یاسمی.
أسیچ = بی رنج و محنت
١٣٩٧/١٢/٠١
|

774 در پهلوی " هنیام " برابر نسک اردویراف نامه از رشید یاسمی ١٣٩٧/١٢/٠١
|

775 در پهلوی " موک " گونه ای کفش که در ترکی به آن چکمه گویند، برابر نسک اردویراف نامه از رشید یاسمی ١٣٩٧/١٢/٠١
|

776 در پهلوی " هماک " برابر نسک اردویراف نامه از رشید یاسمی. ١٣٩٧/١٢/٠١
|

777 در پارسی باستان " باختریش " برابر سنگ نوشته های درایوش هخامنشی در پارسه (تخت جمشید). ١٣٩٧/١١/٣٠
|

778 در پارسی باستان " مودرای " نام کشور پرآمون ها یا پسران آمون( فرعون ها) ، خدای مودرای باستان. ١٣٩٧/١١/٣٠
|

779 در اوستا " یاتو " ١٣٩٧/١١/٣٠
|

780 " هری آباد" به چم آبادی و روستای آریایی . ١٣٩٧/١١/٣٠
|

781 در پهلوی " گیلپان " یا گیلبان به چم نگهبان سرزمین ومردم گیل ١٣٩٧/١١/٣٠
|

782 آشوبگران ١٣٩٧/١١/٣٠
|

783 همراستا ١٣٩٧/١١/٢٩
|

784 اواخشتر باختری ١٣٩٧/١١/٢٩
|

785 اواخشتر خاوری ١٣٩٧/١١/٢٩
|

786 اپاختر خاوری ١٣٩٧/١١/٢٩
|

787 اپاختر باختری ١٣٩٧/١١/٢٩
|

788 هموندان ١٣٩٧/١١/٢٩
|

789 در پارسی " رواگیدن " از بن رو ، رواگ به چم رواگ دادن .
رواگ کار = مروج
١٣٩٧/١١/٢٩
|

790 این نام و این واژه ریشه در زبان و تاریخ ایران داردو هیچ پیوندی با واژه کوت تازی ندارد ، از سویی آبادیس یک رسانه ایرانی و ویژه پارسی زبانان است ، پس د ... ١٣٩٧/١١/٢٩
|

791 در پارسی " تبنگوی اندرمرتیانی پول" ١٣٩٧/١١/٢٩
|

792 در پارسی " سازمان برساخت های پدافندی" وابسته به ورزیناد پدافند ( وزارت دفاع). ١٣٩٧/١١/٢٩
|

793 در اوستا " ژین" در پهلوی " گیان " و در پارسی امروز به گونه "جان " بکار می رود که با واژه های زی ، زیو ، زیست ، زندگی ، ژیوار و زاتو هم ریشه می باشد. ... ١٣٩٧/١١/٢٨
|

794 در پارسی " کوات " گویند که در زبان تازی قباد شده است.
کوی کوات = کیکوات = کیقباد
کواتیان = قبادیان
١٣٩٧/١١/٢٨
|

795 در پهلوی " مانستان " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی با برگردان خانم مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٨
|

796 در پهلوی " هوروم" برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی با برگردان خانم مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٨
|

797 در پهلوی " مانیستن " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی با برگردان خانم مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٨
|

798 در پهلوی " پزدگی " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان خانم مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٨
|

799 کاربرد درست در پارسی " روس" است ، هر کشوری درخور زبان و فرهنگ کشور خود نام های بیگانه را بومی سازی می کند ، رویه ای که از روزگار باستان تاکنون برجای ... ١٣٩٧/١١/٢٨
|

800 در پارسی " تبنگوچه " ١٣٩٧/١١/٢٨
|

801 در پهلوی " سودگ " برابر فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٧
|

802 در پهلوی " هزوارش ، اوزوارش " از بن هزواریدن به چم فهمیدن برابر فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی.
هزواریدن = فهماندن
١٣٩٧/١١/٢٧
|

803 در پهلوی " باگ " برابر فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی.
سپیدباگ " آش دوغ
باگ خور =آش خور
١٣٩٧/١١/٢٧
|

804 در پهلوی " پزدینیدن " برابر فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٧
|

805 در پهلوی " ویزورد" برابر فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٧
|

806 در پهلوی " ونیستگ " برابر فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٧
|

807 در پهلوی " ایاسش " از بن ایاسیدن به چم متوجه شدن، برابر فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی.
ایاسنده = توجه کننده
ای ...
١٣٩٧/١١/٢٧
|

808 در پهلوی " ایاسیدن" برابر فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٧
|

809 در پهلوی " ریستگ " برابر فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٧
|

810 در پهلوی " آهوگ " برابر فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٧
|

811 در پهلوی " پدیستاگ " برابر فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٧
|

812 در پهلوی " هنداختار " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی . ١٣٩٧/١١/٢٧
|

813 در پهلوی " رازیگ " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی.
١٣٩٧/١١/٢٧
|

814 درود بر هم میهنان فرهیخته
زبان و فرهنگ ناب آریایی ریشه در هزاران سال داشته و بدور از قوم ، قبیله ، فرقه ، تیره و تبار ، بنیادی روشن و سرچشمه ای ...
١٣٩٧/١١/٢٧
|

815 در پهلوی " پدیشخوار" برابر نسک فرهنگ کوچک پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٧
|

816 در پهلوی " بریزن " برابر نسک فرهنگ کوچک پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٧
|

817 در پهلوی " زینیگ " و در پارسی " رزم افزاردار" برابر نسک فرهنگ کوچک پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٧
|

818 در پهلوی " ویزگ " برابر نسک فرهنگ کوچک پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٧
|

819 در پهلوی " دایگ " برابر نسک فرهنگ کوچک پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٧
|

820 در پهلوی " وشگ " برابر نسک فرهنگ کوچک پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٧
|

821 در پهلوی " هیر " برابر کارنامه اردشیر پاپکان ساسانی و نگارش استاد بهرام فره وشی به چم ثروت و دارایی است و کسانی که در آتشکده ها برزارش ها (خیرات و نذ ... ١٣٩٧/١١/٢٧
|

822 در پارسی افزون بر " آوند " ، " کبارگ " نیز به چم ظرف می باشد برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٤
|

823 در پارسی " سپیدباگ " ١٣٩٧/١١/٢٤
|

824 در پهلوی " مروگ " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٤
|

825 در پهلوی " واستر " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٤
|

826 در پهلوی " پهست " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٤
|

827 در پهلوی " هیزگ : برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٤
|

828 در پهلوی " أچارگ" برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٤
|

829 در پهلوی " کپیگ" برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٤
|

830 در پهلوی " نبیگ " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی.
در اوستا " نسک"
١٣٩٧/١١/٢٤
|

831 در پهلوی " سوراگ " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٤
|

832 در پهلوی " وژگ ، ویدست " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٤
|

833 در پارسی " ترازش " از بن ترازیدن به چم وزن کردن ١٣٩٧/١١/٢٤
|

834 در پهلوی " بیدخش " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٤
|

835 در پهلوی " داسر " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٤
|

836 در پهلوی " هم سردگ " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی . ١٣٩٧/١١/٢٤
|

837 در پهلوی " ایوار " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی ١٣٩٧/١١/٢٤
|

838 در پهلوی " ایکانگ " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی . ١٣٩٧/١١/٢٤
|

839 در پهلوی " تورگ " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٤
|

840 در پهلوی " چیمیگ " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٤
|

841 در پهلوی " زدار " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی ١٣٩٧/١١/٢٤
|

842 در پهلوی " بهرگ " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٣
|

843 در پهلوی " ایارش " از بن ایاریدن به چم جرات کردن است، برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٣
|

844 در پهلوی و پارسی " اوبارش " از بن اوباریدن به چم بلعیدن است ، برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٣
|

845 در پهلوی " آبگینگ " که همان آبگینه امروزی است، برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٣
|

846 در پهلوی " روگ " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی
این واژه هم چیم واژه تچن و روان است.
١٣٩٧/١١/٢٣
|

847 در پهلوی " ویشگ " که در زبان پارسی بیشه شده است، برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی.
که از واژه می توان واژ ...
١٣٩٧/١١/٢٣
|

848 در پهلوی " چیپاک ،شیباگ " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٣
|

849 در پهلوی همچنین واژه " أگومگ" از بن گمیختن به چم آمیختن و آمیغ و ترکیب کردن گرفته شده و با پسوند منفی ساز " أ" به مفهوم خالص است ، برابر نسک فرهنگ ک ... ١٣٩٧/١١/٢٣
|

850 در پهلوی " گیانی " از بن گیان (جان) برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید فخرایی.
١٣٩٧/١١/٢٣
|

851 در پهلوی " پیش پارگ" برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٣
|

852 در پهلوی " بی سهش " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٣
|

853 در پهلوی " اپی روگ " یا بی روگ ، أروگ ١٣٩٧/١١/٢٣
|

854 در پهلوی " بی روگ " ١٣٩٧/١١/٢٣
|

855 در پهلوی " ویزایش " از بن ویزاییدن به چم آسیب و صدمه زدن می باشد، برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی.
بر هم ...
١٣٩٧/١١/٢٣
|

856 در پهلوی " ویم " برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی از مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢٣
|

857 در پهلوی " اوزنیگ" از بن اوزیدن به چم برون رفتن و خارج شدن است که واژه" اوزداهیک " به چم خارجی و بیگانه نیز از همین بنیاد می باشد، برابر نسک فرهنگ ک ... ١٣٩٧/١١/٢٣
|

858 در پهلوی " وانیگر " از ریشه وانی به چم اسراف کردن و تلف کردن آمده ، برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢١
|

859 در پهلوی " وانش " از بن وانیدن به چم غلبه کردن و چیره شده است ، برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢١
|

860 در پهلوی " وندگ" برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢١
|

861 در پهلوی " داشتار " از بن داشتن برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی و برگردان بانو مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢١
|

862 در پهلوی " تبرزد" ١٣٩٧/١١/٢١
|

863 در پهلوی " پاذگس یا پاگس " برا بر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی با برگردان خانم مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢١
|

864 در پهلوی " پادیاب " برا بر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی با برگردان خانم مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢١
|

865 در پهلوی " پدست " هم به چم تعهد و هم قول ، برابر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی با برگردان خانم مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢١
|

866 در پهلوی " پدست" برا بر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی با برگردان خانم مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢١
|

867 در پهلوی " مانش " برا بر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی با برگردان خانم مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢١
|

868 در پهلوی " کاکم " برا بر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی با برگردان خانم مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢١
|

869 در پهلوی " هندمان " برا بر نسک فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته مکنزی با برگردان خانم مهشید میرفخرایی. ١٣٩٧/١١/٢١
|

870 در پهلوی " چاروگ" ١٣٩٧/١١/٢١
|

871 در اوستا " پیتر " ، در پهلوی " پاپ و پاپا " و در پارسی " باب و بابا"
مانند : پاپکان = بابکان ، پاپی =بابی
١٣٩٧/١١/٢١
|

872 در پهلوی " روچیک " که همان روزیک یا روزی می باشد، این واژه به زبان تازی رفته و رزق شده ، برابر نسک فرهنگ واژه های فارسی در عربی نوشته محمدعلی امام ش ... ١٣٩٧/١١/١٨
|

873 زاده آریایی ١٣٩٧/١١/١٨
|

874 در پهلوی : پری بزر " به چم دارای بلندی و قامت چون پریان، پری قامت ، خوش اندام . ١٣٩٧/١١/١٨
|

875 در پهلوی " پرورتیش " به چم پیشگام و پیشرو می باشد که از پیشوند فرا که در اوستا و پهلوی به گونه "پرور ، فرور " و واژه " تیش " به چم " گام" آمیخته و س ... ١٣٩٧/١١/١٧
|

876 به چم " نگهبان جوانمرد " ١٣٩٧/١١/١٧
|

877 به چم " جوانمرد نیکوسرشت " ١٣٩٧/١١/١٧
|

878 به چم " جوانمرد پاک و مقدس " ١٣٩٧/١١/١٧
|

879 به چم " شاه چهر ، شاهرو " می باشد.
مانند : شاهرخ
١٣٩٧/١١/١٧
|

880 به چم " نگهبان شاه ، پاینده امیر و فرمانروا است . ١٣٩٧/١١/١٧
|

881 به چم : شاه نام ، امیرنام . ١٣٩٧/١١/١٧
|

882 از واژه اوستایی " کوی سار " و پهلوی " کیسار " به چم سرفرمانروا شاه شاهان. ١٣٩٧/١١/١٧
|

883 به چم " شاه زاده " که از واژه " کی " به چم امیر و شاه با پسوند " زاد" ساخته شده است . ١٣٩٧/١١/١٧
|

884 این واژه نوساخت به چم " جوانمرد زمین " می باشد ، واژه " زام " به چم زمین است ، مانند : زامیاد ( یادگار زمین) که فرشته نگهبان زمین در آیین مزدیسنا می ... ١٣٩٧/١١/١٦
|

885 بن واژه " راد " به چم جوانمرد و کریم می باشد که با پسوند " یار " به چم یار و انسان جوانمرد است. ١٣٩٧/١١/١٦
|

886 این واژه به چم " بزرگان و مردمان شریف و نجیب بکار رفته و برابر نسک فرهنگ واژه های فارسی در عربی نوشته محمدعلی امام شوشتری در زبان تازی زبرجان شده است ١٣٩٧/١١/١٦
|

887 در پارسی " خناپگان " به چم جایی که آب و هوای خنک دارد،برابر نسک فرهنگ واژه های فارسی در عربی نوشته محمدعلی امام شوشتری.
این واژه از این بخشها ساخ ...
١٣٩٧/١١/١٦
|

888 در پارسی " خناگ " به چم خفگی، برابر نسک فرهنگ واژه های فارسی در عربی نوشته محمدعلی امام شوشتری. ١٣٩٧/١١/١٦
|

889 در پارسی " گوژگ " به چم برجستگی و برآمدگی پا.برابر نسک فرهنگ واژه های فارسی در عربی نوشته محمدعلی امام شوشتری. ١٣٩٧/١١/١٦
|

890 در پارسی " گوژگان " به چم جای برآمده و بلندی می باشد، برابر نسک فرهنگ واژه های فارسی در عربی نوشته محمدعلی امام شوشتری. ١٣٩٧/١١/١٦
|

891 در پارسی " دبستان " ١٣٩٧/١١/١٥
|

892 در پارسی " دهشمند " ١٣٩٧/١١/١٥
|

893 در پارسی " فرنفش " از بن فرنفتن به چم گام برداشتن ، انجام دادن ، اجرا کردن.
فرنفت = اقدام کرد
١٣٩٧/١١/١٥
|

894 در پارسی " تچش " از بن تچیدن به چم روانش و روان شدن. ١٣٩٧/١١/١٥
|

895 در پارسی " تختگ " یکان شمارش پارچه برابر نسک فرهنگ واژه های فارسی در عربی نوشته محمدعلی امام شوشتری. ١٣٩٧/١١/١٤
|

896 در پارسی " پتک " یا بتک یا پته برابر نسک فرهنگ واژه های فارسی در عربی نوشته محمدعلی امام شوشتری. ١٣٩٧/١١/١٤
|

897 در پارسی " برگیس " که همان اورمزد و مشتری باشد،برابر نسک فرهنگ واژه های فارسی در عربی نوشته محمدعلی امام شوشتری. ١٣٩٧/١١/١٤
|

898 در پارسی " پختگ " برابر نسک فرهنگ واژه های فارسی در عربی نوشته محمدعلی امام شوشتری. ١٣٩٧/١١/١٤
|

899 پارسی " باشگ " برابر نسک فرهنگ واژه های فارسی در عربی نوشته محمدعلی امام شوشتری. ١٣٩٧/١١/١٤
|

900 در پارسی " باگ " که کوتاه شده آن " با " به چم آش می باشد، برابر نسک فرهنگ واژه های فارسی در عربی نوشته محمدعلی امام شوشتری. ١٣٩٧/١١/١٤
|

901 پارسی " بادگ " ١٣٩٧/١١/١٤
|

902 در پهلوی " اپس " این واژه از پسوند " ا"منفی ساز چون : بی ، نا با افزودن به پس به چم بعد و پشت ساخته شده و نمونه آن : امرداد (بی مرگی) می باشد و رو ... ١٣٩٧/١١/١٤
|

903 در اوستا و پهلوی " افد" به چم شگفت است و بر این پایه می توان واژه های زیر را پیشنهاد کرد:
افد= عجیب ، شگفت
افد آور= تعجب آور ، شگفت آور
افد ...
١٣٩٧/١١/١٤
|

904 از بن " یزتن" و " یشتن " اوستایی به چم ستایش که واژه های یزد و جشن از آن گرفته شده است. ١٣٩٧/١١/١٤
|

905 در زبان پارسی امروز واژه " زینهاری" بجای ایمنی روایی دارد و در نوشته های سده های گذشته بسیار پرکاربرد بوده است ، از اینرو می توان برپایه واژه سازی و ... ١٣٩٧/١١/١٤
|

906 واژه پارسی پیشنهادی " روادار"
مانند: بن مایه روادار= منبع معتبر
١٣٩٧/١١/١٣
|

907 واژه پارسی پیشنهادی " رواییک " از بن روا ١٣٩٧/١١/١٣
|

908 در پارسی " تاگ بوستان " سازه ای گنبدی مانند که در کنار سرچشمه و بوستان زیبا بر دل کوه نگاره هایی از پیروزی ها ، باورها و رخدادهای روزگار ساسانی کند ... ١٣٩٧/١١/١٣
|

909 در پارسی " تاگ کوچک" ١٣٩٧/١١/١٣
|

910 در پارسی " تاگ " به چم سازه ای گنبدی .
تاگچه= طاقچه
١٣٩٧/١١/١٣
|

911 " کولاکچال " نام یکی از چکادهای رشته کوه البرز اواخشتری (جنوبی) به چم گودی و مغاک کولاک با بلندای 3350 متر در اپاختر (شمال) تهران که از راه بوستان ج ... ١٣٩٧/١١/١٣
|

912 بر پایه نسک (کتاب) نام دیه ها و شهرهای ایران نوشته احمد کسروی تبریزی " نهاوند" به چم جایی در پیش رو . ١٣٩٧/١١/١٠
|

913 در پارسی " شانگان " برپایه نسک( کتاب) نام دیه ها و شهرهای ایران نوشته احمد کسروی تبریزی.این نام کوتاه شده شاهنگان بوده به چم جای شاهنگ. ١٣٩٧/١١/١٠
|

914 در پارسی " پورگان " به چم جا و سرزمین پسر ، برپایه نام دیه ها و شهرهای ایران نوشته احمد کسروی تبریزی. ١٣٩٧/١١/١٠
|

915 در پارسی " ارسنگان " به چم جای خوش آب و هوا که از دو بخش " ارسن = خوش آب وهوا پسوند جا و مکان " گان " ساخته شده است. ١٣٩٧/١١/١٠
|

916 در پارسی " ارگان " که کوتاه شده " آریاگان " به معنای سرزمین آریایی است و امروزه بهبهان نامیده می شود .
این نام هیچ پیوند ریشه ای با واژگان : ارزن ...
١٣٩٧/١١/٠٩
|

917 برابر نوشته های رومی و یونانی سرزمین های فراسوی رود ارس که گروهی از آریایی ها باشندگان آن بودند " آران " نام گرفت ولی پس از جدایی از ایران و با ا ... ١٣٩٧/١١/٠٧
|

918 در زبان پهلوی " پارد " که در پی دگرگونی زبان پارسی پل شده است . ١٣٩٧/١١/٠٧
|

919 در پارسی " بادگان " ١٣٩٧/١١/٠٧
|

920 در پارسی " ورزگ " از بن ورزیدن به چم ورزیده و نیرومند. ١٣٩٧/١١/٠٧
|

921 در پارسی " دهگ" ١٣٩٧/١١/٠٧
|

922 کاستی ١٣٩٧/١١/٠٦
|

923 در پارسی " برساخت ها " ١٣٩٧/١١/٠٦
|

924 در پارسی " برساخت "
برساخت های پدافندی = صنایع دفاعی
برساخت گردشگری =صنعت توریسم
١٣٩٧/١١/٠٦
|

925 در پارسی " هینگان " : هینگ به چم مجهز و در اینجا به چم جای مجهز. ١٣٩٧/١١/٠٢
|

926 در پار سی " پریمان " به چم خانه پریان ١٣٩٧/١١/٠٢
|

927 در پارسی " آروسان " به چم جای آروس و جای زیبا. ١٣٩٧/١١/٠٢
|

928 در پهلوی " ریژآپ" و در پارسی " ریزآب " و در کردی " ریژآو " به چم آب روان . ١٣٩٧/١١/٠٢
|

929 در پارسی " گیان " به چم جان ١٣٩٧/١١/٠٢
|

930 در پارسی " رازگان" به چم سرزمین رازها ١٣٩٧/١١/٠٢
|

931 در پارسی " چاکرود " به چم شکاف رود. ١٣٩٧/١١/٠٢
|

932 در پارسی " کلات نو " ، نودژ ١٣٩٧/١١/٠٢
|

933 در پارسی " گمیزش " از بن گمیختن ١٣٩٧/١١/٠١
|

934 در پهلوی " ویژن کرت" و در پارسی " بیژنگرد" به چم ساخته بیژن . ١٣٩٧/١١/٠١
|

935 در پارسی " برزگان " به چم جای کشت و کار می باشد. ١٣٩٧/١١/٠١
|

936 در پارسی " کوشکگان " یا " جوشگان" ، کوشک به تختگاه فرمانروای و جایگاه دیوانی گفته می شود و با پسوند " گان " به چم جای کوشک ها و یا جای چشمه های جو ... ١٣٩٧/١١/٠١
|

937 در زبان پارسی " هری " به چم آریایی می باشد و هریرود به چم " رود آریایی " ، واژه آریا در اوستا و سانسکریت به گونه ، ایر ، هری ، هاریانا ، آریانا ، آ ... ١٣٩٧/١٠/٣٠
|

938 نام درختی است در اوستای اشو زرتشت وخشور آریایی که بنیاد و ریشه همه درختان از آن دانسته شده است و خود این واژه به چم (معنی ) همه درختان ، همه بیشه ها ... ١٣٩٧/١٠/٣٠
|

939 سزش: از بن سزیدن ١٣٩٧/١٠/٣٠
|

940 در پارسی " بادنگان" ١٣٩٧/١٠/٢٩
|

941 در پارسی " خورشگر "
سرخورشگر= سر آشپز
١٣٩٧/١٠/٢٩
|

942 در پارس " خورشخانه" ١٣٩٧/١٠/٢٩
|

943 رستاخیزگر و رهبر پایداری ایرانیان در برابر تازیان در تپورستان ( مازندران ) کهن پسر کارن و از خاندان بلند آوازه کارنوندیان. ١٣٩٧/١٠/٢٩
|

944 در اوستا " نریمنه " به چم مرد اندیشه و منش ، پدر سام و نیای رستم دستان. ١٣٩٧/١٠/٢٩
|

945 ابر پهلوان ایرانی پسر زال ، سام ، نریمان از تبار گرشاسب و به چم رستگار . ١٣٩٧/١٠/٢٩
|

946 در پارسی " تهم " به چم نیرو و تخم آمده که با پسوند " ینه " به چم نیرومند و نژاده می باشد ، مانند : تهمتن = دارای تن نیرومند . ١٣٩٧/١٠/٢٩
|

947 به چم دارنده روی سرخ ، مانند سهرورد : گل سرخ. ١٣٩٧/١٠/٢٩
|

948 در پارسی " بربت" ١٣٩٧/١٠/٢٦
|

949 این واژه کوتاه و دگرگون شده " شاهان تار " پارسی است ، چراکه این ساز از تارهای بسیار ساخته شده و بزرگترین گروه از سازهای زهی ایرانی می باشد. ١٣٩٧/١٠/٢٦
|

950 در اوستا " کویان " از بن کوی (kavi ) در پارسی " کیان " ، کی و کیا
کوی آرش = کیارش
١٣٩٧/١٠/٢٦
|

951 در پارسی " کوی زاد" در اوستا کوی ( kavi ) به چم امیر و فرمانروا می باشد که امروزه به گونه " کی ، کیا " دگرگون شده است : مانند :
کوی کوات= کیکوات ...
١٣٩٧/١٠/٢٦
|

952 زیبش: از بن زیبیدن ، کاری زیبنده ، در خور ، سزاوار ١٣٩٧/١٠/٢٦
|

953 در سنگ نوشته داریوش بزرگ یکی از هفت تنان می باشد و در پارسی " بغابوخش " به چم رهایی یافته خداوند است و یک نام ایرانی که به یونایی دگرگون شده و مگابیز ... ١٣٩٧/١٠/٢٦
|

954 سام اندر : درون آتش ١٣٩٧/١٠/٢٦
|

955 در پارسی " استودان" به چم استخوان دان ، در ایران باستان پیکر مردگان را در سازه ای سفالی دو تیکه می گذاشتند و در دل کوه می نهادند ولی بیشتر مردم مردگ ... ١٣٩٧/١٠/٢٦
|

956 اختریاب ، ستاره یاب ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

957 هماورد خواهی ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

958 واکاونده ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

959 ستوهندگان : کسانی که بستوه آمده اند. ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

960 " ستوهش " از بن ستوهیدن به چم ناتوان ساختن ، سست کردن. ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

961 ستوه ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

962 آریایی های وارسته و پاک سرشت و بدور از ویسگرایی و نژادستیزی باید بپذیرند که نام سرزمین های باختری ایران بزرگ همواره بنام " خراسان " و " آریانا " بوده ... ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

963 زبان پشتو یا پختو از زبان های ایران خاوری بوده و ریشه در پهلوی دارد و مانند زبان های سغدی و سکایی از یک سرچشمه می باشند و گویشوران آن بیشتر از ویس ( ... ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

964 شاه پیچو ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

965 واژه پارسی پیشنهادی " پیچو " از بن پیچیدن به چم پیچیده کوچک ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

966 پیچویار ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

967 کوبش ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

968 در پارسی سره " پریماه " به چم پری و فرشته ماهرو ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

969 پیدار ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

970 بر پایه یافته های باستانی و نوشته های کهن : کاسی ها یکی از دیرین ترین ویسهای ایرانی باشنده در کرانه های دریای کاسپیان بودند که پس از افزایش جمعیت به ... ١٣٩٧/١٠/٢٢
|

971 فتراک ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

972 ربایش ، تارش ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

973 تارانش : از بن تاراندن ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

974 تاراندن ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

975 دیوان برید ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

976 مستمند ١٣٩٧/١٠/١٩
|

977 گش ١٣٩٧/١٠/١٩
|

978 نکوهش ١٣٩٧/١٠/١٩
|

979 مانستگی ١٣٩٧/١٠/١٩
|

980 مانستن ، همانندی ١٣٩٧/١٠/١٩
|

981 در پهلوی " ایرپان " به معنای نگهبان آریایی ، که در پارسی به ایربان و سپس ایروان دگرگون شده است . ١٣٩٧/١٠/١٨
|

982 در پارسی " باران دژ " بوده که پس از چیرگی ترکان آلتایی و مغولان به ایران، واژه " دژ " در ترکی به " دوز " دگرگون و روی هم به معنای دژ و کلات بارانی م ... ١٣٩٧/١٠/١٨
|

983 در اوستا " رتو " ، در پارسی " رد " ١٣٩٧/١٠/١٨
|

984 این واژه تازی شده " ترز " پارسی است. ١٣٩٧/١٠/١٨
|

985 در پارسی " افشنگ " ١٣٩٧/١٠/١٨
|

986 نهاد ، هموند ،هندام. ١٣٩٧/١٠/١٧
|

987 پیزیو،زیست پایه ، بن زیست ، به فرآورده هایی گفته میشود که زیست پایه بوده و از هرگونه آلایش ناسازگار با زیست انسانی بدور می باشند. ١٣٩٧/١٠/١٧
|

988 در پارسی " چرخان " که در ترکی به آن " چویرما " گویند که تازی آن " شاورما " شده است و گونه ای کباب ترکی عثمانی می باشد با واژه دونر (چرخان ) از یک ر ... ١٣٩٧/١٠/١٧
|

989 پوست میانی ١٣٩٧/١٠/١٧
|

990 زیوسپهر : یکی از لایه های هوا و به معنای هوازیست ، بخش های دیگر : فام سپهر ، هواسپهر ١٣٩٧/١٠/١٧
|

991 زیویک : زی ، زیو ، ژیوار و زیست همگی معنای زندگی را می رسانند و پسوند " یک" در زبان پارسی ، مانند پارسیک ، داتیک ، گاسانیک و ... وابستگی و نسبت را ... ١٣٩٧/١٠/١٧
|

992 واژه پیشنهادی " زیپار " به معنای قطعه و پاره ای از بافت زنده. ١٣٩٧/١٠/١٧
|

993 گزیت ، ساو ١٣٩٧/١٠/١٧
|

994 شیدایی : در " سپنتا آمئیتی " به معنای شیدایی پاک ١٣٩٧/١٠/١٦
|

995 پردانش ١٣٩٧/١٠/١٦
|

996 در اوستا " یاماسپ " در پارسی " ژاماسپ " ١٣٩٧/١٠/١٦
|

997 این نام در سنگ نبشته های داریوش بزرگ هخامنشی به گونه " بغابوخش " آمده که به معنی رهایی یافته خداوند است.
نام یکی از هفت تنان در کنار : هوتن ، ار ...
١٣٩٧/١٠/١٦
|

998 در سنگ نبشته های داریوش بزرگ به گونه " کامبادیا" آمده و در زبان تازی کمبوجیه و فرانسوی کامبیز گردیده است. ١٣٩٧/١٠/١٦
|

999 اسپهبدان تپورستان (مازندران) از نوادگان پیروز یکم ساسانی بودند که به باوندیان و پادوسپانیان نامور شدند ، پس از مرگ پیروز یکم پادشاهی از میان سه پسر و ... ١٣٩٧/١٠/١٦
|

1000 باوندیان شاخه ای از دودمان ساسانی بودندکه نام خود را از باو برادرزاده انوشیروان دادگر فرزند کوات (قباد) فرزند پیروز یکم ساسانی گرفته اند و با پادوسپا ... ١٣٩٧/١٠/١٦
|

1001 خوش ریخت ١٣٩٧/١٠/١٦
|

1002 ریخت
بدریخت = بد شکل
١٣٩٧/١٠/١٦
|

1003 نیرنگ ١٣٩٧/١٠/١٦
|

1004 در پارسی " پچین برداری ، گرته برداری " ١٣٩٧/١٠/١٦
|

1005 در پارسی " گرته برداری " ١٣٩٧/١٠/١٦
|

1006 در پارسی " فروز گرته " ١٣٩٧/١٠/١٦
|

1007 در پارسی " گرته "
فروز گرته = فتو کپی
چندگرته = پلی کپی
١٣٩٧/١٠/١٦
|

1008 گمانیک ١٣٩٧/١٠/١٥
|

1009 کژروی ١٣٩٧/١٠/١٥
|

1010 هویداگر ، زندیک ١٣٩٧/١٠/١٥
|

1011 نارو ١٣٩٧/١٠/١٢
|

1012 میانورها ١٣٩٧/١٠/١٢
|

1013 کورنگ ١٣٩٧/١٠/١٢
|

1014 گاسونیک ، گاسونی. ١٣٩٧/١٠/١٢
|

1015 در پارسی درست آن " افسران " به معنای جایگاه نیروی ارتشی ، افسر به تاج شاهی نیز گفته می شودو امروزه نام کویی در بخش خاوری شهر تهران چسبیده به کوهای ... ١٣٩٧/١٠/١١
|

1016 در پارسی " سده مند " دارنده سده ها ١٣٩٧/١٠/١١
|

1017 کاخ خورشید ، کوشک خورشید. ١٣٩٧/١٠/١١
|

1018 در پارسی " کاخ پیروزگ" کاخی که گنبد آن رنگ پیروزه دارد. ١٣٩٧/١٠/١١
|

1019 این واژه ترکی شده ، واژه " سرخ بارو " است چنانکه : قزلباش به معنای سرخ سر ، قزل قلعه به معنای سرخ دژ می باشد . ١٣٩٧/١٠/١١
|

1020 در پارسی " گریوه " به معنای جای ناهموار ، پستی و بلندی . ١٣٩٧/١٠/١١
|

1021 ایدون باد ١٣٩٧/١٠/١١
|

1022 تیمچه ١٣٩٧/١٠/١١
|

1023 دژدرمان یا دش درمان ١٣٩٧/١٠/١١
|

1024 اندر مرتیان ١٣٩٧/١٠/١١
|

1025 گزندها ١٣٩٧/١٠/١١
|

1026 ناپایداری ، نوسان ١٣٩٧/١٠/١١
|

1027 سالگرد رستاخیز اسلامی ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

1028 تاکنون ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

1029 ارتاک ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

1030 تلخک بازی ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

1031 هازمان بومی ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

1032 مانندگی ها ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

1033 افتان و خیزان ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

1034 بارو ، پرچین ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

1035 نماد گردونه خورشید یا گیسوی یار ، که در اوستا به گونه " هو استی" و در سانسکریت " سواستیکا " به چم خوب بودن است. ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

1036 دگرگون شده واژه پارسی " سوسن گین =سوسنگین" به معنای آکنده از گل سوسن ، نام یکی از روستاهای باستانی شهرستان ساوه (براده های زر) می باشد . ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

1037 دگرگون شده " ورگان " به معنای جای سرپوشیده ، جای دژ : در اوستا واژه " ور " که در " وریم کرت =ورجم کرت( دژ ساخته جمشید " به معنای جای سرپوشیده و دژ ... ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

1038 ترکی شده " اسپید دژ " پارسی و به معنای دژ سپید ، نام یکی از بخش های تاریخی تپورستان (مازندران کنونی ) که در تقسیمات کشوری دولت جمهوری اسلامی بخشی از ... ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

1039 به یونانی " کوراکی " به ارمنی " گئورگی یا گیراگی" به معنای یک شنبه و رویهم به معنای یکشنبه بازار می باشد، برابر کتاب نام شهرها و دیه های ایران نوشته ... ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

1040 در پارسی " گوروان " ، " گورپان" به معنای نگهبان گور ، برابر کتاب نام شهرها و دیه های ایران نوشته احمد کسروی تبریزی. ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

1041 در پارسی " مزدگان " به معنای جای نیایش و ستایش خداوند است، برابر کتاب نام شهر ها و دیه ها ی ایران نوشته احمد کسروی تبریزی. ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

1042 دگرگون شده " گهک " برابر کتاب نام شهر ها و دیه های ایران نوشته احمد کسروی به معنای جای گرم است. ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

1043 روشن اندیش ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

1044 ریز زیست شناسی =زیوریزشناسی: زیو = زی، زیست ، ژیوار - ریز= میکرو ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

1045 روش شناسی ، شیوه شناسی ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

1046 اندام شناسی ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

1047 " استو بهی " بهبود دادن استخوان ها ، بهسازی استخوان ها.
استوبهور = ارتوپد، بهبودی دهنده استخوان ها
١٣٩٧/١٠/٠٨
|

1048 دندان ویناری : رشته ای از پزشکی که به وینارش یا مرتب کردن دندان ها می پردازد .
دندان وینار =ارتو دنس ، وینارشگر دندان
١٣٩٧/١٠/٠٨
|

1049 اندازور ، هندازور ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

1050 زیر سرخ " نام پرتویی است. ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

1051 فراسرشتیک ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

1052 پارسی ناب : رایزنی ، سگالش ، رایش از بن راییدن. ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

1053 کهرباییک ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

1054 " کهربایی " از کهربا به معنای رباینده کاه که در لاتین "الکترا " به همین معنا بکار رفته است.
کهربا افزار = ابزار الکتریکی یا ابزار برقی
١٣٩٧/١٠/٠٨
|

1055 تکاور : نیرویی رزمی که به ناگهانی تاخت آورد . ١٣٩٧/١٠/٠٥
|

1056 هماورد ١٣٩٧/١٠/٠٥
|

1057 پیکار ١٣٩٧/١٠/٠٥
|

1058 نیک مانثر ، نیکو گفتار ١٣٩٧/١٠/٠٥
|

1059 دژی که به فرمان اهورا مزدا و بدست جمشید پیشدادی در آریاویچ ساخته شد و به چم جای سرپوشده و ساخته جمشید است ، یک آرمان شهر که نه سر د بود و نه گرم ، ب ... ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

1060 کندور ( kandvar ) ، پانیذور
کندوری= قنادی
کنداب = آب قند
کاخ کند = قصر قند
١٣٩٧/١٠/٠٤
|

1061 خورشکده ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

1062 ژرفارو ، ژرف نورد ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

1063 نیوشا ، نیوشور، نیوشک ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

1064 نگرین : وابسته به چشم و نگریستن. ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

1065 گزیت بار ، باژبار : مالیاتی که از بار دریافت می شود ، گزیتی که از کالا دریافت می شود . ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

1066 کوبگ، کوبه از بن کوبیدن ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

1067 کوبش ،کوبید ، کوبیک ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

1068 کوبیده ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

1069 کوبش از بن کوبیدن. ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

1070 تبنکوی وام نیکان ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

1071 رویارویی ١٣٩٧/١٠/٠٢
|

1072 ترابرد ١٣٩٧/١٠/٠٢
|

1073 ترابری ١٣٩٧/١٠/٠٢
|

1074 به پارسی نام میوه ای است که آنرا " نارنگ" گویندکه به تازی نارنج شده و نارنگی از آن خانواده است.
نام درست کشور اروپایی " پرتوکال " است که به معن ...
١٣٩٧/١٠/٠٢
|

1075 پیکارگر ، کوشنده. ١٣٩٧/١٠/٠٢
|

1076 این نام یونانی شده " ایزت " همان یزد است و از ریشه یزتن ، یشتن اوستای می باشد. ١٣٩٧/١٠/٠١
|

1077 نکوهشگر ، نکوهنده ١٣٩٧/١٠/٠١
|

1078 در اوستا " سپنتا آمئیتی " به معنای شیدایی پاک ، عشق مقدس. ١٣٩٧/١٠/٠١
|

1079 در اوستا " دتشو " detesho به معنای خالق ، آفریننده . ١٣٩٧/١٠/٠١
|

1080 در اوستا " آتر " در پهلوی " آدر " و در پارسی " آذر " که همان آتش است. ١٣٩٧/١٠/٠١
|

1081 در اوستا " اپم نپات " ، آپان به معنای آبها . ١٣٩٧/١٠/٠١
|

1082 در اوستا " امرتات " بی مرگی ، جاودانگی .
مرداد به معنای مرگ و نیستی
١٣٩٧/١٠/٠١
|

1083 در اوستا " هورتات " به معنای رسایی و کمال. ١٣٩٧/١٠/٠١
|

1084 " ارتا وهیشتا" به معنای بهترین راستی ١٣٩٧/١٠/٠١
|

1085 این نام در اوستا " ورثرغنه" ، در پهلوی" ورهرام" ، در ارمنی" وارام" و در گرجی" گورام " می باشد. ١٣٩٧/١٠/٠١
|

1086 این نام تازی شده " مزدکت " پارسی و به معنای جای نیایش است . ١٣٩٧/١٠/٠١
|

1087 این نام کوتاه شده " کیا کلات " به معنای دژ کیا می باشد. ١٣٩٧/١٠/٠١
|

1088 در اوستایی " سئن " در پارسی " سین " در نام های ایرانی بسیار پرکاربرد می باشد.
رامسین= عقاب آرام
سیمرغ = پرنده عقاب مانند ، پرنده افسانه ای
١٣٩٧/١٠/٠١
|

1089 در پارسی " وشم " ١٣٩٧/١٠/٠١
|

1090 منگین ، کرخت آور ١٣٩٧/١٠/٠١
|

1091 پلشتی ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

1092 در پهلوی " بی تچن " ، بی تچش از بن تچیدن به معنای روان شدن . ١٣٩٧/٠٩/٢٨
|

1093 تبنکوی پشتیبانی از کودکان ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

1094 تبنکوی اندرمرتیان پول ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

1095 مرتیان یگانیک ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

1096 تبنکوی هنبارش ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

1097 در پارسی " سات " ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

1098 در اوستا " اشتود " (oshtvad ) ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

1099 در پهلوی" پاتیابی" ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

1100 در زبان پهلوی " ژوژک " ، خارپشت ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

1101 آلونک ١٣٩٧/٠٩/٢٥
|

1102 شاپورخواست: برپایه نسک " ایران در زمان ساسانیا نوشته کریستین سن " به خواست شاپور ساسانی بر بالای تپه ای در نزدیکی شهر خرم آباد کنونی دژی ساخته شد ک ... ١٣٩٧/٠٩/٢٥
|

1103 هخامنش به معنای نیک منش ، کسی که دارای سرشت و خوی نیکوست ، برپای لوح سیمین و زرین که بدستور داریوش سوم هخامنشی نوشته و به یادگار مانده است ، هخامنش ، ... ١٣٩٧/٠٩/٢٥
|

1104 به معنای خوشگام ، خوش قدم و نیک گام، نام یکی از سرداران داریوش سوم هخامنشی در نبرد با اسکندر مقدونی در بندر صیدای لبنان در 332 پیش از میلاد و پس از ... ١٣٩٧/٠٩/٢٥
|

1105 بر پایه بنیاد دانشی و نگره های استوار نام این شهر " مادی دشت " به معنای دشت مادها می باشد ، شادروان احمد کسروی تبریزی در نسک گرانسنگ خود " نام دیه ها ... ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

1106 به باور دانشمند فرهیخته شادروان احمد کسروی تبریزی نام این شهر در زبان پارسی و گویش مادی به گونه " ماداوه " یا " مادآباد " به معنای شهر و آبادی ویس ما ... ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

1107 نام این شهر در پارسی " هیردژ" به معنای دژ و کلات ثروت و دارایی است. ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

1108 درود بر هم میهنان فرهیخته
واژه " آریو " که درست آن " آریو برزین " است به معنای آریایی بلند بالا : آریو = آریایی ، بزر = قامت و بلندی و ین پسوند ...
١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

1109 خردمندانه ، خردین ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

1110 سپاس از همه کوشندگان و پایندگان زبان پارسی رسا و بالنده
دوست ارجمندی که واژه دریکونت را بررسی و آنرا با داریک یا دریک (darik )، یگان پول روزگار د ...
١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

1111 بوختن : رهایی ، رستن
بوخت ادرشیر = بوشهر = رهایی یافته بدست اردشیر
بوختاور= ناجی
١٣٩٧/٠٩/٢١
|

1112 در پارسی " رهش " از بن رهیدن به معنای رها شدن ، آزاد شدن ، رستن. ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

1113 رستاخیز
١٣٩٧/٠٩/٢١
|

1114 ناهمسو با برداشت های بی پایه برخی از هم میهنان ، واژه " ایلام " نه یک واژه ایرانی بلکه یک واژه آرامی و به معنای سرزمین کوهستانی است ، مردمانی که در ... ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

1115 در پارسی کهن " گرد " به معنای دلیر و بی پروا
گردان = گروه دلاوران
سرگرد = فرمانده گروه دلاوران
گردکوی( کردکوی) = محله دلاوران
شهر کرد ...
١٣٩٧/٠٩/٢١
|

1116 بهره مند ، بهره ور ، ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

1117 بندنیجین . [ ب َ دِ ] (اِخ ) مندلیج یا مندلی حالیه است که در سرحد ایران و عراق قرار گرفته ، نزدیک کرمانشاه واقع در صدکیلومتری مشرق مایل بشمال بغداد. ... ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

1118 در پارسی " ازگ " برپایه نسک فرهنگ واژه های فارسی در زبان عربی نوشته محمد علی امام شوشتری -تهران - تیر 1347 که به زبان تازی راه یافته و سق شده است. ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

1119 شهر گنبد کاووس بنام فرمانروای زیاری " کاووس پسر وشمگیر و نوه مرداویچ زیاری که مردی دانش پرور و میهن پرست بود نام گذاری شده، از این فرمانروای فرهیخته ... ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

1120 در پهلوی " بزروکرت " در پارسی " برزوگرد " به معنای شهر و ساخته بزرو که تازی آن بروجرده شده و از نام سپهسالار داریوش سوم هخامنشی ، آریوبرزین (آریو برز ... ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

1121 در پارسی " برزوگان " به معنای سرزمین برزو یا آریوبرزین که یکی از سپهسالاران داریوش سوم هخامنشی بوده و در سال 332 پیش از میلاد پس از نبردی سخت با نیرو ... ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

1122 در پارسی " پیرگند " که تازی شده آن بیرجند و به معنای " پیر دلاور یا بزرگ دلاوران است ، واژه گند ، گندی و گندو در زبان پارسی به معنای سپاهی ، نیروی ر ... ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

1123 در آیین مزدیسنا سمت های دینی از هاوشت (طلبه) ، آتربان (نگهبان آتش ) ، هیربد( نگهبان دارایی) آغاز و به موبد( پیشوایی دینی ) و موبدان موبد ( بزرگ همه ... ١٣٩٧/٠٩/٢٠
|

1124 در اوستا " ورکان" و در پارسی کهن " هیرکان" یک واژه و نام کهن ایرانی است که از آمیخته شدن واژه " هیر " به معنا ی ثروت و دارایی با پسوند " کان " به ... ١٣٩٧/٠٩/٢٠
|

1125 در پارسی " اروسک" ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1126 " زیر ،خرده ، پایین "
خرده فرهنگ = subculture
زیرگروه =subgroup
١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1127 " فرا ، ابر "
فراسدا = مافوق صوت
فرامشیمن = مافوق بشر
فراسرشتیک = مافوق طبیعی
١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1128 واک نگار ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1129 فرزیناد برید، دورنگار و دورواک ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1130 فرزیناد اوزداهیک ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1131 فرزیناد ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1132 گماشتارها ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1133 در پارسی "گماشتار " از بن گماشتن به معنای به خدمت گرفتن ، استخدام کردن.
گمارش = استخدام
گماشته = مستخدم
١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1134 فرنفش دستورها : انجام دستورها ، اقدام فرمان ها. ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1135 سازمان دانستار و دمناییک ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1136 رایشکده دمناییک ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1137 " یوخنده " از بن یوختن به معنای جفت شدن.
یوخندگان = مزدوجین
١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1138 در پارسی " جفت " از ریشه اوستای " یوخت " به معنای دوگان.
یوختن = ازدواج کردن
یوزش = ازدواج
دفتر یوزش= دفتر ازدواج
١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1139 هواناو ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1140 در اوستا " خیون" ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1141 داتاگذاری ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1142 نشیناد توده ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1143 همگن ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1144 آژیدهاک : اژدها پیکر ، به فرانسوی آستیاگ ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1145 نسک ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1146 زادآوری ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1147 همبافت ،یگانیک،همبستگی ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

1148 در پارسی " پرخیده " ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

1149 در پارسی " یوزش ": از بن یوزیدن به معنای طلب کردن است .
یوزش ها = مطالبات
١٣٩٧/٠٩/١٨
|

1150 در پارسی " نوردش " از بن نوردیدن به معنای سفر کردن ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

1151 در پارسی و پهلوی " واس ، ویس "
ویس ها = قبایل
واسپور = پسر قبیله ، نجیب زاده
١٣٩٧/٠٩/١٨
|

1152 " شاهنگ " ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

1153 " سپوزش " : از بن سپوختن به معنای طغیان کردن . ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

1154 " چرندگرا" : گراینده به سوی چرندی و پوچی. ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

1155 واژه پیشنهادی " پذیرفتار " به معنای پذیرفته شده ، قبول شده ، که خود واژه قباله نیز از قبول تازی آمده است . ١٣٩٧/٠٩/١٧
|

1156 در پارسی همان " کاریز " است که هم به معنای کانال و هم به معنای شبکه می باشد و در زبان تازی به آن قنات گویند .
کاریز برون مرزی = کانال یا شبکه خار ...
١٣٩٧/٠٩/١٧
|

1157 پایگاه ١٣٩٧/٠٩/١٧
|

1158 واژه پیشنهادی " تارگاه " ١٣٩٧/٠٩/١٧
|

1159 واژه پیشنهادی " تارنما " : وب= تار لوگو به معنای نما ونشان . ١٣٩٧/٠٩/١٧
|

1160 در اوستا " ویسپرد" به معنای بزرگ همه : ویسپ به معنا همه و رتو و رد به معنا بزرگ می باشد. ١٣٩٧/٠٩/١٧
|

1161 دودناک ١٣٩٧/٠٩/١٧
|

1162 در پارسی " تخته سپید" ١٣٩٧/٠٩/١٧
|

1163 در پارسی " نمایه ، نمایا "
نمایه فرتورگری=تابلوی عکاسی
نمایه های راهنمایی= تابلوهای راهنمایی
نمایه ساز = تابلوساز
١٣٩٧/٠٩/١٧
|

1164 " باشندگان" از بن باشیدن به معنای بودن و هستن ،
در نزد باشنده = در محضر کسی
باشندگی = حضور ، سکونت داشتن
در باشندگی = در حضور
١٣٩٧/٠٩/١٤
|

1165 " رایشکده " از بن راییدن به معنای مشورت کردن ، رایش به معنای مشورت .
نیشنادرایشکده = مجلس شورا
هموند رایشکده = عضو شورا
١٣٩٧/٠٩/١٤
|

1166 در پارسی " رایشور" از بن راییدن به معنای مشورت کردن ، شور کردن .
١٣٩٧/٠٩/١٤
|

1167 دستوران ، دستورگران ، فرمانداران ، فرمانروایان. ١٣٩٧/٠٩/١٤
|

1168 سگالشکده دستوران ، رایشکده دستوران : واژه سگالیدن و راییدن هر دو به معنای مشورت کردن و شور کردن است.
سگالش= مشورت
رایش= مشورت
رایزن = مش ...
١٣٩٧/٠٩/١٤
|

1169 دستورها ، فرمان ها ،
دستورهای مزدی = احکام حقوق
انجام دستورها = اجرای احکام
١٣٩٧/٠٩/١٤
|

1170 در پهلوی " خشرپات " دگرگون شده خشثرپاون به معنای نگهبان شهر ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

1171 در پهلوی " افدم " ، افدمین بجای آخرین ، زمان افدم بجای آخر الزمان. ١٣٩٧/٠٩/١٢
|

1172 در پارسی " بهیزگ ، وهیزگ " و اندرگاه : در آیین مزدیسنا سال را 360 روز می گرفتند و در پایان 5 روز به آن می افزودند و به آن پنجه تنتره یا پنجه دزیده می ... ١٣٩٧/٠٩/١٢
|

1173 در اوستا " مید ،میدیو " که در واژه های میدیوماه ، میدیو زرم ، میدیو شم و میدیارم دیده می شود و معنای آنها به ترتیب : میانه ماه یا چهاردم ماه ، میانه ... ١٣٩٧/٠٩/١٢
|

1174 در پارسی " زایک " از بن زاییدن . ١٣٩٧/٠٩/١٢
|

1175 " فرهی ها " ، فرهی های توده = ادبیات عامه . ١٣٩٧/٠٩/١١
|

1176 در پارسی" فره " از بن فرهیختن که آنرا با " خره = فره= فر به معنای شکوه " نباید یکی پنداشت ، از واژه " فره " فرهنگ و فرهیخته ساخته شده است .
با ...
١٣٩٧/٠٩/١١
|

1177 " داونده" از بن داویدن به معنای نامزد شدن ، داوطلب شدن ، داوندگی = داوطلبی ، داوندگان = داوطلبان ١٣٩٧/٠٩/١١
|

1178 " گردال " ١٣٩٧/٠٩/١١
|

1179 " فراژکش " از بن فراژکیدن به معنای به تندی گراییدن ، بیان خواسته با روشی تند که از واژه ژکیدن گرفته شده ، ژکیدن یعنی زیر لب غر و لند کردن ، نمود بی ... ١٣٩٧/٠٩/١١
|

1180 " گمارش " از بن گماشتن به معنای استخدام کردن ، بکار گماردن ، گمارشگر = استخدام کننده. ١٣٩٧/٠٩/١١
|

1181 در پهلوی " افدمین " ، افدم = آخر ، افدمین پگاه = آخرین صبح ، حرف آخر = سخن افدم . ١٣٩٧/٠٩/١١
|

1182 " ارزگر " کسی که داد و ستد ازر انجام می دهد ، ارزشناس ، ارزگری = صرافی ١٣٩٧/٠٩/١١
|

1183 در پارسی " دهشت " ، دهشت پرگوار زیستی = فاجعه محیط زیستی ، دهشت های نبرد= فجایع جنگ ١٣٩٧/٠٩/١١
|

1184 " سهمناک" ١٣٩٧/٠٩/١١
|

1185 در پارسی " گماشتمان " از بن گماشتن به معنای انتصاب کردن ، منصوب کردن . ١٣٩٧/٠٩/١١
|

1186 اژدها پیکر : آژی= اژدها و دهاک = پیکر ، که در زبان تازی " ضحاک" شده است ، در زبان فرانسوی آستیاگ و لاتین آستیاگس گردیده . ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

1187 " ریختار" از بن ریختن به معنا شکل دادن ، ریختارها=فرم ها و اشکال ، قالب ها ، ریختاربندی = قالبندی ، فرم بندی ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

1188 نام گروهی از ابرمردان آریایی که پس از درگذشت کامبادیا (کموجیه ) باهم سوگند یاد کردند ایران را از نابسامانی برهانند و گئومات یا همان بردیای دروغین را ... ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

1189 در اوستا " وی دیو دات" به معنای قانون ضد دیو که بخشی از نسک اوستا و در بردارنده راه و روش های زندگی درست و باید ها و نبایدهای رفتار پیروان دین م ... ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

1190 شانه بسر : نام پرنده ای است . ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

1191 در پارسی " والایش " از بن والاییدن به معنای تقدیر کردن ، ارج نهادن. ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

1192 در پارسی " خجش " khajesh ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

1193 در زبان پارسی " ستوهش " از بن ستوهیدن " یعنی تسلیم شدن . ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

1194 در پارسی " آرنگ " ، آرنگ های رستاخیزی = شعائر انقلابی ، سخنان آرنگی = حرف های شعاری و بی مایه. ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

1195 آهار یک واژه پارسی بجای " جلا" است ، آهار دادن = جلا دادن ، شمشیرش را آهار داده بود یعنی شمشیر خود را جلا داده بود ، آهار نام روستایی در شهرستان شمی ... ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

1196 در زبان پارسی " پیوس " ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

1197 در پارسی " آسن " ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

1198 " نگروری " ، نگریستن = نظارت کردن ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

1199 " نگرور " ، " دیده ور" ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

1200 " ورتش " از بن ورتیدن (معاوضه کردن). ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

1201 " هموند " ، هموند سازمان = عضو سازمان ، هموند نگرمند = عضو ناظر ، هموندی = عضویت ، هموندان = اعضا ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

1202 رنج آور ، نژندبار ، دژم آور ، اندوهبار ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

1203 این پیشوند در زبان پارسی " زام " به معنای زمین است ، مانند: زامیاد به معنای یادگار زمین و نام فرشته نگهبان زمین در آیین مزدیسنا می باشد.
زامنگاری ...
١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

1204 " پارس یاد" به معنای یادگار پارس ، یادمان پارس و ایران. ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

1205 در پهلوی " اپیژک " ، اپیژکین = خلوص ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

1206 یوزیدن = طلبیدن ، یوزش = مطالبه ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

1207 " دانستار " از بن دانستن :یعنی داده های پردازش شده، اطلاعات ، information ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

1208 پیشتر ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

1209 " هری " به معنای آریایی و " راد " به معنای جوانمرد که روی هم می شود" آریایی جوانمرد" هری در نام های پارسی کهن بسیار دیده می شود :
هریانا=هاریانا= ...
١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

1210 ایل یک واژه ترکی و به معنای ویس و مردم است، از اینرو هر واژه ای با این نام آمیخته گردد. بنیاد و ریشه ترکی خواهد داشت ،مانند:
ایلراه =کوچراه
ا ...
١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

1211 " پارس پات " نگهبان پارس ، کسی که از مردم پارس ، فرهنگ پارس و زبان پارسی نگهبانی می کند ، واژه ای رسا و بجای پرسپولیس که یونانی شده " پارس شهر" می ... ١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

1212 واژه مانیاد را برپایه ساختار آن می توان معنا کرد ، از اینرو اگر : " مانی" با پسوند " اد" آمیخته گرد به معنای سرزمین مانی و اگر " مان " با " یاد " ... ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

1213 در پهلوی " یوت " ، اجزا = یوت ها ، بجز ، به غیز از = یوتر ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

1214 در پارسی " وینارکده ، وینار اد، وینارگاه "
وینارتن = اداره کردن
وینارش = اداره امور
١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

1215 در پارسی " وینارتن " ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

1216 در پهلوی" ریمن " و در پارسی " ریم " ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

1217 افزون بر واژه های سرگشته ، مات و سردرگم ، واژه پهلوی " سترت " start نیز همین معنا را دارد، ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

1218 در پارسی " دخشک" dakhshak ، دخشک ها = علایم . ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

1219 در پهلوی " گافش " از بن گافتن به معنای منفجر کردن .
گافنده = منفجر کننده، ترکاننده
گافه = منفجره
١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

1220 در زبان پارسی و پهلوی " پروستار " به معنای محاصره شده و تحریم شده از بن پروستن به معنای محاصره کزدن می باشد . ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

1221 در پهلوی واژه " اوزداهیک " به معنای بیگانه ، غریبه و خارجه است .
فرزیناد اوزداهیک = وزارت امور خارجه
١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

1222 واژه نوساخت " گردال" از گرد ال به معنای گرد شده و دایره پیشنهاد می گردد. ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

1223 در پهلوی " پرگوار" به معنای محیط و گرداگرد است ، پرگوار زیست= محیط زیست ، پرگوار گردال= محیط دایره ، گزندهای پرگواری = خطرات محیطی و ... ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

1224 در پارسی " سهستن " به نظر رسیدن ، به نظر آمدن ، سهست = به نظر آمد . ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

1225 در پهلوی " ثورس " برش و قطع. ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

1226 در پهلوی " زیمن " ، زیمندار ی= مواظبت ، مراقبت . ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

1227 در پهلوی " مورک " به معنای کودن و بی خرد. ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

1228 در پارسی " ویندار" به معنای دستاورد و محصول از بن " ویندن " به معنی تحصیل کردن ، بدست آوردن . ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

1229 در اوستا" وینش" برابر تحصیل از بن " ویندن " به معنای تحصیل کردن است.
وینشمند = تحصیل کرده
وینشگر = محصل ، تحصیل کننده
وینشدار= تحصیل د ...
١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

1230 در پارسی " فرنفتن " ، فرنفت = اقدام کرد ، فرنفشگر= اقدام کننده. ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

1231 در پهلوی " ارتاک " ، ارتاک رو = سریع السیر ، ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

1232 در پارسی " راینش" از بن " راینیدن" به معنای مرتب کردن، منظم کردن .
راینشگر = مرتب کننده ، ترتیب دهنده ، ناظم.
١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

1233 در پهلوی " اپاکی " یعنی همراهی و در معیت. ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

1234 در پارسی " بالستن " ، بالست= صعود کرد . ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

1235 در زبان پارسی" نهازیگان" می باشد. ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

1236 در پارسی " ایستش " و" توشت" به معنای سکوه ، قرارگرفتن و آرام گرفتن است. ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

1237 در زبان پهلوی و در متن کارنامه اردشیر پاپکان " ویاپان " و " دوشارم " آمده و هردو به معنای عشق و محبت است .
در اوستا واژه" آرمئیتی" به معنای عشق ...
١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

1238 در پارسی " نابین " ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

1239 در پارسی : فرهیختن = تربیت کردن ، فرهیزش= تربیت ، فرهخت = تربیت شد ، فرهیخته = ادیب . ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

1240 " پروستار " از بن پروستن به معنای محاصره کردن . ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

1241 در پهلوی " بناک " به معنای بنه ، بار ، اسباب ، وسایل. ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

1242 در پهلوی " پتخوی " به معنای توشه ، آذوقه ، برگرفته از کارنامه اردشیر بابکان ساسانی با گردآوری بهرام فره وشی. ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

1243 " پچین" رونوشت ، نسخه
نسخ = پچین ها
نسخه برداری = پچین برداری
١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

1244 خط در زبان اوستایی" تپیریه" ، پهلوی " دیپ " و پارسی که از سرچشمه زبان های اوستایی و پهلوی می باشد " دبیر" شده و از همین واژه : دبستان ،
دبیرس ...
١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

1245 در پارسی " آبزن " نام آوند بزرگی است که روی تون گرمابه نهاده می شود . ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

1246 " داشتارها " به معنای همه داشته ها.
امکانات رفاهی=داشتارهای آسایشی.
امکانات موجود = داشتارهای پدیدار.
١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

1247 " اندرش " واژه نوساخت از " اندر شدن" ، ورود ، داخل شدن .
وی اندرش = خروج ، ضد ورود : پسوند " وی " در آغاز واژه به معنای نفی ، ضد است ، مانند : و ...
١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

1248 " ابرپادیاوند" از واژه پهلوی : پادیاوندبه معنای قدرت گرفته شده و با پیشوند " ابر " به معنای فرا نیرو ، فرا توان و فراقدرت است. ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

1249 در پهلوی " پادیاوند " به معنای زور ، توانایی ، یارا و قدرت است.
پادیاوندگری = قدرت طلبی
پادیاوند رزمی = قدرت نظامی
١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

1250 بجای واژه تازی " دخانیات " که از " دخانی " به معنای دود و دودی گرفته شده، واژه" دودناک " که از دود با افزودن پسوند " ناک " ساخته شده و به معنای آل ... ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

1251 واژه پیشنهادی " اندرسپارش " از بن اندرسپاردن به معنای به داخل واگذاردن ، به داخل آوردن : از واژه " اندر" یعنی داخل و سپارش یعنی واگذاری.

١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

1252 " فراسپارش" واژه ای نوساخت از بن فراسپاردن و به معنای واگذاری به بیرون ، به بیرون سپاردن ، به خارج فرستادن.
فراسپاری = صدور
١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

1253 " آوریژوند" و " آویژدار " اختصاصی و خصوصی ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

1254 در پارسی کهن " مشی " ، " مرت " و در اوستا " گئومرت " : به باور ایرانیان باستان مشی (آدم) و مشیانه (حوا)و سپس مرت و مرتیانه شده و در پایان گئومرت به ... ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

1255 " مشیان هوده " در باور ایرانیان باستان : مشی و مشیانه و مرت و مرتیانه همان آدم و حوا در باور سریانی و آرامی است که در نسک های تورات و قران راه یافته ... ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

1256 کویجان تازی شده " کویگان" پارسی است که از واژه کوی و کویگ به معنای محله با افزوده پسوند جا و مکان " ان " ساخته شده و روی هم به معنای محلات، کویستان ... ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

1257 " سهشدار" از واژه سهش به معنای حس. ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

1258 " سهشگر " ، در زبان پارسی ، سهش برابر با حس و احساس است. ١٣٩٧/٠٩/٠٣
|

1259 این واژه دگرگون شده " گاه گاه" پارسی است ، آوایی که به هنگام خنده بلند می پیچد،.
بسیاری از آواها در پارسی امروز ریخت تازی به خود گرفته اند ، ما ...
١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

1260 فرافکنی ، دروغ پردازی ١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

1261 " سپوزش " از بن سپوختن به معنای فروبردن .
سپوزشگر = تزریق کننده
١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

1262 فرمانفرما ١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

1263 واژه اندر دگرگون شده " هندر " پهلوی و به معنای درون و درون شدن است ، مانند : اندرون ،اندرونی ، اندر کار ، اندرگاه و..
این واژه با enter انگلیسی ...
١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

1264 برج دگرگون شده واژه " بیرتا " پهلوی و " بارو " پارسی است که امروزه به گونه آمیخته بکار میرود : برج و بارو
برابر نسک ( کتاب ) : تاریخ سیاسی و اج ...
١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

1265 واژه پارسی " برزش" از بن" برزیدن ، ورزیدن " پارسی بجای تمرین پیشنهاد می گردد.
برزیدن = تمرین کردن
برزین ها = تمرینات
١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

1266 واژه" ورزندگ " از بن ورزیدن پارسی بجای " ریاضی " و " ورزندگی" بجای" ریاضت" پیشنهاد می گردد.
ورزندگر= ریاضی دان
چیستاهای ورزندگ = علوم ری ...
١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

1267 رونق تازی شده " روندگ " پارسی و از ریشه رفتن ، که واژه های دیگر مانند : روند ، روایی ، رواگ (رواج) ، روارو . ... از آن ساخته شده است.
روندگ بوستا ...
١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

1268 خودپرداز ، پرداختار، پردازور . ١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

1269 واژه " رند " یک واژه پارسی و به معنای زیرک و باهوش است که در سروده های حافظ بسیار بکار رفته و همگی گویای همین معانی می باشند ، از اینرو بجای واژه سیا ... ١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

1270 سیاست یک واژه تازی و از ریشه " سئس و سیاس" و برابر با واژه " رند " پارسی است و واژه هایی چون :زیرک ، باهوش و... فرانمود آن می باشد .
رندیک =سیاس ...
١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

1271 رند به معنای " سیاس ، زیرک ، هوشمند "
رندیک = سیاست
رندی =سیاسی و زیرکی
١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

1272 خانقین تازی شده " خانگان (خانگ ان) پارسی است . ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

1273 تازی شده " وسم" و" وشم" پارسی می باشد. ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

1274 قراقروت یک واژه ترکی است که به آن در زبان پارسی " تربگ" گویند. ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

1275 در پارسی" پرزگ " گویند. ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

1276