برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سید محمد علوی نسب اشکذری

به قول استاد حقیقت عاشقتونم..<br>s.m.alavinasabashkezari@gmail.com<br>عمر گران میگذرد خواهی نخواهی<br>سعی بر ان کن نرود رو به تباهی<br>مطلب دل را طلب از سوی خدا کن<br>زان که بود رحمت او لایتناهی..

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 امر ١٣٩٩/٠١/١٨
|

2 غفلت ١٣٩٩/٠١/١٨
|

3 غفلتا ١٣٩٩/٠١/١٨
|

4 جهل به قانون
١٣٩٩/٠١/١٨
|

5 در حقوق به معنای جهل میباشد ١٣٩٩/٠١/١٨
|

6 منجر شدن ١٣٩٩/٠١/١٨
|

7 منجر شدن ١٣٩٩/٠١/١٨
|

8 اخلاقی ١٣٩٩/٠١/١٨
|

9 بچه سوسول
١٣٩٩/٠١/١٨
|

10 time flies
زمان زود گذر است..
١٣٩٩/٠١/١٨
|

11 پی بردن
متوجه شدن
درک کردن
١٣٩٩/٠١/١٨
|

12 مهارت کار یا هنری رو یاد گرفتن ١٣٩٩/٠١/١٨
|

13 قلق یه کاری رو یاد گرفتن
١٣٩٩/٠١/١٨
|

14 کلافه
کسل
١٣٩٩/٠١/١٨
|

15 it is out of hand
نمیشود کنترل کرد یا از دسترس خارج است
١٣٩٩/٠١/١٨
|

16 سوسک حمام ١٣٩٩/٠١/١٨
|

17 شکمو و پر خور ١٣٩٩/٠١/١٧
|

18 باقی مانده یا ما بقی یه چیزی
منظور همون اضافی هاست
١٣٩٩/٠١/١٧
|

19 زلزله
زمین لرزه
١٣٩٩/٠١/١٧
|

20 تکان خوردن
لرزیدن
١٣٩٩/٠١/١٧
|

21 به صورت ناگهانی
یهویی
١٣٩٩/٠١/١٧
|

22 واقعه
اتفاق
١٣٩٩/٠١/١٧
|

23 به معنی اجبار است
duress به معنی اکراه می باشد
١٣٩٩/٠١/١٧
|

24 جنگی
نظامی
١٣٩٩/٠١/١٧
|

25 تحت فشار ١٣٩٩/٠١/١٧
|

26 در علم حقوق:
اکراه
١٣٩٩/٠١/١٧
|

27 دزدی
سرقت
١٣٩٩/٠١/١٧
|

28 به معنی عقربه ساعت هم استفاده میشود
١٣٩٩/٠١/١٧
|

29 یاد بود
بزرگداشت
١٣٩٩/٠١/١٧
|

30 بزرگداشت عیسی مسیح ١٣٩٩/٠١/١٧
|

31 مارس
سومین ماه مسیحی
١٣٩٩/٠١/١٧
|

32 تقویم
سالنامه
١٣٩٩/٠١/١٧
|

33 در صد ١٣٩٩/٠١/١٧
|

34 بجای
در عوض
١٣٩٩/٠١/١٦
|

35 صرفا و تنها ١٣٩٩/٠١/١٦
|

36 نتیجه و پی آمد ١٣٩٩/٠١/١٦
|

37 با میل و آمادگی ١٣٩٩/٠١/١٦
|

38 در علم حقوق به معنای اساسی یا بنیادی میباشد ١٣٩٩/٠١/١٦
|

39 خاص یا ویژه
١٣٩٩/٠١/١٦
|

40 از ١٣٩٩/٠١/١٦
|

41 توانا و لایق ١٣٩٩/٠١/١٦
|

42 متهم ١٣٩٩/٠١/١٦
|

43 واقعی ١٣٩٩/٠١/١٦
|

44 شامل شدن
گنجاندن
١٣٩٩/٠١/١٦
|

45 به تنهایی ١٣٩٩/٠١/١٦
|

46 در حقوق به معنای مستی میباشد ١٣٩٩/٠١/١٦
|

47 ناشی از ١٣٩٩/٠١/١٦
|

48 عدم هوشیاری یا عدم کنترل اراده ١٣٩٩/٠١/١٦
|

49 در حالتی که انسان قدرت اراده خود را دارد ١٣٩٩/٠١/١٦
|

50 اقای علی کاملا صحیص نوشته اند
در حالت اسم..گرد وغبار
در حالت فعل.. گرد گیری کردن
١٣٩٩/٠١/١٥
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 perpetrator
• The perpetrator of this crime must be traced.
• مرتکب این جرم باید ردیابی شود
١٣٩٨/٠٩/٢٧
|