برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سید محمد علوی نسب اشکذری

به قول استاد حقیقت عاشقتونم..
s.m.alavinasabashkezari@gmail.com
عمر گران میگذرد خواهی نخواهی
سعی بر ان کن نرود رو به تباهی
مطلب دل را طلب از سوی خدا کن
زان که بود رحمت او لایتناهی..

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 محسوب شدن ١٣٩٨/١٠/١٢
|

2 چیز یا کار مورد علاقه
١٣٩٨/١٠/١٠
|

3 رشته تحصیلی فقط در دانشگاه..
١٣٩٨/١٠/١٠
|

4 تفریح ١٣٩٨/١٠/١٠
|

5 سرگرمی به معنای انجام کار مورد علاقه مثلا ماهیگیری..
١٣٩٨/١٠/١٠
|

6 توهم ١٣٩٨/١٠/٠٨
|

7 نسبی ١٣٩٨/١٠/٠٨
|

8 عقل
١٣٩٨/١٠/٠٨
|

9 اگر بعد از کلمه insurance کلمه company بیاید به معنای شرکت بیمه میباشد
واگر insurance به تنهایی بیاید به معنای خسارتی است که بیمه گر باید پرداخت ک ...
١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

10 اقای متین support financially به معنای ساپورت مالی کردن است
و اینکه اصولا اصطلاح پوشش مالی اصلا مناسب نیست و یه کلمه بی معنایی است
١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

11 به معنای ساختگی میباشد
ساختگی ای که جهت فریب دادن باشد
١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

12 whether or not خواه یا ناخواه ١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

13 صرف
١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

14 در راستای ١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

15 حقوق: معاونت در جرم عمدی یا غیر عمدی ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

16 حدود
١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

17 تسهیل کننده ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

18 مشاور ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

19 معاون در جرم
١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

20 مشارکت ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

21 تجدید نظر
١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

22 شرکت ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

23 رفت و آمد مکرر ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

24 دستگاه ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

25 استخدام کردن ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

26 زن بدکاره
١٣٩٨/٠٩/١٧
|

27 منتسب ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

28 قانونا
١٣٩٨/٠٩/١٧
|

29 مسئولیت مدنی ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

30 تلقی کردن یا تلقی شدن ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

31 در علم حقوق به معنی قانون هم میباشد ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

32 دلایل اثبات ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

33 تصمیم گیری ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

34 سرزنش ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

35 بی مبالاتی {درحقوق} ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

36 بی پروا ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

37 محسوب کردن
١٣٩٨/٠٩/١٥
|

38 پیش بینی ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

39 عمد ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

40 ویژگی اصلی ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

41 قتل غیر عمد ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

42 تعهد کردن ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

43 نیابتی
١٣٩٨/٠٩/١٥
|

44 اقای جهانگرد murder همون قتل عمد هست..
١٣٩٨/٠٩/١٥
|

45 خوش رفتار و با ادب
١٣٩٨/٠٩/١٣
|

46 تزیین کردن یک مکان ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

47 محلی
١٣٩٨/٠٩/١٣
|

48 مکانی پر از جمعیت ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

49 ادم های لات
کسانی که تیپشان متفات از بقیه هست
١٣٩٨/٠٩/١٣
|

50 مسابقه سرعت ماشین ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

51 I have not idea ١٣٩٨/٠٩/١١
|

52 ارتباط جنسی ١٣٩٨/٠٩/١١
|

53 آتش
١٣٩٨/٠٩/١١
|

54 تنبل ١٣٩٨/٠٩/١١
|

55 عنصر معنوی
سوء نیت
١٣٩٨/٠٩/٠٦
|

56 در حقوق بیشتر معنی مسئول میدهد
١٣٩٨/٠٩/٠٦
|

57 قصد { درحقوق } ١٣٩٨/٠٩/٠٦
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 perpetrator
• The perpetrator of this crime must be traced.
• مرتکب این جرم باید ردیابی شود
١٣٩٨/٠٩/٢٧
|