انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

عاطفه موسوی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Thrilled هیجان زده ١٣٩٧/١١/٢٤
|

2 Quieten ساکت شدن ، ساکت کردن ١٣٩٧/١١/١٥
|

3 Sexed دارای میل جنسی زیاد ١٣٩٧/١١/١٤
|

4 Alonger جلوتر ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

5 Denouncer متهم کننده
شاکی
١٣٩٧/١٠/٢٤
|

6 Overwhelmed متاثر ، شوکه و مستاصل ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

7 Nostalgic چیزهای خاطره انگیز ١٣٩٧/٠٩/١٢
|

8 But that به طوری که ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

9 Modify نشان دادن ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

10 Nostalgic ایجاد کننده ی احساس دلتنگی ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

11 Nostalgia احساس دلتنگی ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

12 Rhyming هم قافیه ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

13 Expired منقضی، تاریخ انقضا گذشته ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

14 In the point of نیازمندِ
در نتیجه ی
به دلیلِ
A few
After a few
In a matter of
١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

15 Rough کلی ١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

16 As a matter of ۱.نیازمند ِ ، نتیجه ی
۲.به دلیلِ
۳.a few
4.after few
١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

17 BoPeep جی کردن ١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

18 Accomplishment دستاورد ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

19 Asset نقطه قوت
امتیاز
١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

20 Coursework تحصیل ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

21 Assent عضو شایسته
امتیاز
١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

22 Inc به ثبت رسیده ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

23 Address توضیح دادن،اشاره کردن ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

24 Setting محل وقوع ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

25 Stylistic ادبی ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

26 Business امر ، امور ،کار ،کارها ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

27 Thoughtful باملاحظه ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

28 Behalf On behalf of از طرف ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

29 For once برای اولین بار ١٣٩٧/٠٩/٠٢
|

30 Storyline طرح ١٣٩٧/٠٩/٠٢
|

31 Traumatic وارد آورنده ی ضربه ی روانی ١٣٩٧/٠٩/٠١
|

32 Worth while ارزشمند
سودمند
١٣٩٧/٠٩/٠١
|

33 Suspect شک شونده ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

34 For which که برای آن ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

35 Clear out دور شدن ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

36 Round the corner همین نزدیکیا
همون نزدیکیا
همین ورا
سر نبش
معادل آمریکایی این کلمه اینه around the corner
١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

37 Round a corner همون ورا
همین نزدیکیا
همون نزدیکیا
١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

38 Grow up افزایش دادن ، گسترش دادن ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

39 Doomed مقرر ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

40 Galvanizing هیجان انگیز ١٣٩٧/٠٨/٢٨
|

41 Appreciative درک کننده ١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

42 Regarded در نظر گرفته ١٣٩٧/٠٨/٢٥
|

43 Struck شوکه ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

44 Make out دیدن
١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

45 Make out تجسم کردن ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

46 Hang about گذراندن وقت ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

47 Appeal الهام کردن ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

48 Wretched بدبخت ، ناراحت ،مصیبت بار ، بسیار بد ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

49 Veinous رگ دار ١٣٩٧/٠٨/١٨
|

50 Otherwise دیگر ١٣٩٧/٠٨/١٦
|

51 Right off همان لحظه
سریع
١٣٩٧/٠٨/١٥
|

52 Staid قدیمی ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

53 In course of time کم کم
به تدریج
به مرور زمان
١٣٩٧/٠٨/١٥
|

54 At the rate of به میزان
با بهره ی
١٣٩٧/٠٨/١٢
|

55 For which به دلیل
به خاطر
١٣٩٧/٠٨/١٢
|

56 Representation مثال ١٣٩٧/٠٨/١١
|

57 Primary Approach آشنایی اولیه ١٣٩٧/٠٨/١١
|

58 Behavioural purpose اهداف عملکردی ١٣٩٧/٠٨/١١
|

59 Tell off توپیدن ، مواخذه کردن ١٣٩٧/٠٨/١١
|

60 By and by به زودی ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

61 That is to say به عبارت دیگر ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

62 Spirits حال و هوا
مود
حس و حال
١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

63 Put up ساختن
بالا بردن
ارائه دادن ،پیشنهاد دادن
ماندن
١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

64 Trip up لغزیدن
سر خوردن
١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

65 Appreciate درک کردن ، فهمیدن ١٣٩٧/٠٨/٠٧
|

66 Misled گمراه شده ، به غلط انداخته شده ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

67 Articulation تولید صدا ١٣٩٧/٠٨/٠٥
|

68 Gumption شجاعت ١٣٩٧/٠٨/٠٤
|

69 Landmark مکان دیدنی ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

70 Out of date تاریخ گذشته
کهنه
١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

71 Articulatory قطعه قطعه
جدا شده
به قطعات کوچک تقسیم شده
١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

72 Folks خویشاوندان ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

73 Thesis نظریه ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

74 Favourable مورد پسند ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

75 Self motivated خودبرانگیز ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

76 Acupuncturist متخصص طب سوزنی ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

77 Articled ملزم به خدمت ١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

78 Come up رفتن ،رفتن به ١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

79 Immoveable غیر قابل حرکت
غیرقابل تغییر
١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

80 Ascertain تحقیق کردن ، بررسی کردن ١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

81 At this point در این لحظه
در این زمان
١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

82 Cola نوشابه ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

83 Paradigmatic جانشینی ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

84 Unified متحد ، پیوسته ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

85 Quarter سهم
١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

86 High spirited سرزنده
پر جوش و خروش
پر حادثه
١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

87 Alarmed نگران و ترسیده ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

88 Pass over پشت سر گذاشتن ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

89 Letterbox صندوق نامه
صندوق پست
١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

90 By the bye در ضمن ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

91 Concern در بر گرفتن ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

92 Approach آشنایی ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

93 Imagery تخیل ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

94 Get in آوردن، داخل کردن ، وارد کردن ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

95 Self Reliant به خود متکی ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

96 Undervalued دست پایین ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

97 Entry چیز ثبت شده ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

98 Go off راه افتادن ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

99 Treat در نظر گرفتن ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

100 Flow out بیرون جستن ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

101 So to speak به اصطلاح ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

102 Back way راه پشتی ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

103 Spot قرار داشتن ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

104 Buzz off به سرعت دور شدن
به سرعت به راه افتادن
١٣٩٧/٠٧/٢١
|

105 Ad Anno domini
In the year of our lord
١٣٩٧/٠٧/٢١
|

106 Defining تعیین کننده ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

107 Appeal اشاره کردن ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

108 Embody نهفته بودن ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

109 Heartsickeing دل آزار ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

110 Imagery تصویر سازی ١٣٩٧/٠٧/٢٠
|

111 Collapse درب و داغان شدن ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

112 Flatten با خاک یکسان کردن ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

113 Traumatic ضربه ی روانی ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

114 Emphatically مصرانه ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

115 Matter of course طبیعی و منطقی ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

116 Patroness حامی مونث ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

117 Zebraic گورخری
زبان گور خری
١٣٩٧/٠٧/١٥
|

118 Vocalization ایجاد صدا ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

119 Being set apart خاص و متفاوت بودن ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

120 Lingering پیوسته ، دائمی ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

121 By and by پس از مدتی ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

122 Invitation دعوت نامه ١٣٩٧/٠٧/١٣
|

123 Fit up اراسته کردن ١٣٩٧/٠٧/١٣
|

124 Side door درب ورودی ١٣٩٧/٠٧/١٣
|

125 Publications آثار ١٣٩٧/٠٧/١٢
|

126 Come cross برخوردن به
رودر رو شدن
١٣٩٧/٠٧/١٢
|

127 Mudbank باتلاق ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

128 Come round باز گشتن،دوباره آمدن ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

129 Mistrusted غیر قابل اعتماد ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

130 Surely واضح نیست که؟ ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

131 Lateralized جناح بندی شده ١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

132 Vocal tract دستگاه صوتی ١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

133 Thriller چیز هیجان انگیز ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

134 Consequential متعاقب ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

135 Gentle Folked نجیب ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

136 Washed up بی مصرف ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

137 Read through اجمالی و سریع خواندن ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

138 Resulting به دست آمده در تبع چیزی ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

139 Draw on استفاده کردن از ١٣٩٧/٠٧/٠١
|

140 Contrastive مقایسه ای
١٣٩٧/٠٧/٠١
|

141 By degrees به تدریج ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

142 Stationer's مغازه ی لوازم التحریر ١٣٩٧/٠٦/٢٩
|

143 Keep up پایبند بودن به ١٣٩٧/٠٦/٢٨
|

144 Unremunerative کم سود ١٣٩٧/٠٦/٢٨
|

145 Ninny بی عرضه ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

146 Naturalistic طبیعت گرا ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

147 Fulfilling رسیدن به ١٣٩٧/٠٦/١٩
|

148 Average به طور متوسط درآمد کردن ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

149 Pastrycook شیرینی پز
١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

150 Burning بسیار مشتاق ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

151 Corncrake یه نوع پرنده ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

152 Voyeur ناظر ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

153 Obsessed وسواسی ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

154 Aching دردناک ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

155 Antique چیز قدیمی
اشیا قدیمی
١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

156 Bullying قلدرانه ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

157 Illused بد رفتاری شده، سوء استفاده شده ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

158 Caring اهمیت دادن ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

159 Glistening درخشش ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

160 Restraining مانا
پایدار
١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

161 By the bye قبل از اینکه خداحافظی کنم بگم که... ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

162 Patronizing افاده کننده ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

163 Cut short قطع کردن حرف کسی ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

164 Expectancy سن انتظار رونده ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

165 Controversial جنجالی ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

166 Regrow دوباره رشد کردن ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

167 Unremunerative بی فایده ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

168 Give it a go امتحان کنید ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

169 Overcrowding ازدیاد جمعیت ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

170 Bank teller کارمند پاسخگوی بانک ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

171 Life Expectancy عمر انتظار رونده ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

172 Mismanaged ناموفق ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

173 Misunderstood بد فهمیده ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

174 Chaise cart درشکه ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

175 Suppose استنباط کردن ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

176 Skydiver کسی که پرش در آسمان انجام میدهد ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

177 Otherwise از طرف دیگر ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

178 Blankly بی حس ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

179 Richness پرمایگی ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

180 Riveting خیره کننده ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

181 Acclaimed تحسین شده ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

182 Raspy زمخت ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

183 Embedded جا افتاده ١٣٩٧/٠٤/٢٥
|

184 Intriguing جذاب
١٣٩٧/٠٤/٢٥
|

185 Deep down عمق وجود ١٣٩٧/٠٤/٢٤
|

186 Indoctrination تعالیم مذهبی
١٣٩٧/٠٤/٢٣
|

187 Enclosing احاطه کننده ١٣٩٧/٠٤/٢٠
|