انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

عاطفه موسوی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 شاخ به شاخ ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

2 برای طفره رفتن به جای دیگه نگاه کردن ١٣٩٨/٠٩/١١
|

3 فاصله دار ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

4 نا مطمئن ١٣٩٨/٠٩/٠١
|

5 علامت گذاری ١٣٩٨/٠٨/١٨
|

6 ابله ١٣٩٨/٠٨/١٨
|

7 هر یک از گونه های مختلف یه واج ١٣٩٨/٠٨/١٧
|

8 صدا کردن ١٣٩٨/٠٨/١٥
|

9 محق ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

10 به دلیلی
١٣٩٨/٠٨/١٢
|

11 در نتیجه ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

12 احتمال برد ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

13 تابع کننده ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

14 عذاب وجدان ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

15 تظاهر کردن
الکی انجام دادن
ادا در آوردن
١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

16 قراردادن
گذاشتن
١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

17 لباس بیرون که باهم دیگه ست هستند ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

18 از نقطه نظرِ ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

19 نیازی به گفتن نیست که ١٣٩٨/٠٨/٠٥
|

20 به طور متفاوت ١٣٩٨/٠٨/٠٥
|

21 متمایز ١٣٩٨/٠٨/٠٥
|

22 جانوران ١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

23 پریدن به کسی . تشر زدن ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

24 پر اشتیاق، پر شور ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

25 سرگرمی ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

26 صرف نظر کردن ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

27 دل دادن و غلوه گرفتن ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

28 نامناسب ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

29 تحقق بخشیدن ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

30 ارائه دادن ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

31 مسیر صوتی ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

32 کنجکاوی ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

33 بهتر کردن
صیقل دادن
بهبود بخشیدن
١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

34 ایجاد صدا ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

35 شخصیت ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

36 جامعه . فرهنگ . تمدن ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

37 مستقیم ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

38 بهترین . مطلوب ترین ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

39 فکری ، منطقی ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

40 به طور مکرر ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

41 از موقعیت استفاده کردن ١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

42 سر و کار داشتن ١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

43 فطری ، ذاتی ١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

44 مطالعه ی ساختار و شکل زبان ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

45 بی فکر ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

46 اما آن
اما با آن
١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

47 به عبارت دیگر ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

48 ظاهر ١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

49 نه آن طور که دل بخواهمان است
نامطلوب
١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

50 مساوی شدن با ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

51 تحریک کردن ، برانگیختن ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

52 طرح چوبی یا فلزی که توسط اره ی مخصوص ایجاد میشود ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

53 غلبه کردن ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

54 راستی ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

55 قطعیت ، جبرگرایی ١٣٩٨/٠٧/١٢
|

56 قطعی ١٣٩٨/٠٧/١٢
|

57 بنفش متمایل به آبی ١٣٩٨/٠٧/١٢
|

58 احمقانه ١٣٩٨/٠٧/١١
|

59 ابلهانه ١٣٩٨/٠٧/١١
|

60 متوسل شدن ١٣٩٨/٠٧/١١
|

61 نظر کارشناسی ، نظر کارشناسانه ١٣٩٨/٠٧/١١
|

62 لطف ، فروتنی ، خودبزرگ بینی ١٣٩٨/٠٧/١٠
|

63 ممنون ، مدیون ١٣٩٨/٠٧/١٠
|

64 طالع بینی ، جدول طالع بینی ١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

65 رویداد ها ١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

66 چیز منتشر شده مثل روزنامه و مجله و ... ١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

67 گول زدن و بهتر از واقعیت نشان دادن ١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

68 رفع کردن نیاز ١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

69 به طور مستمر ١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

70 واحد بی نظمی ١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

71 وضوح ، شفافیت ١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

72 عواطف ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

73 کم نه، زیاد ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

74 با در نظر گرفتن اینکه ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

75 تخمین زدن در مورد گذشته با استفاده از اطلاعات حال و گذشته ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

76 مصحح ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

77 زبانزد (برای چیز منفی) ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

78 تکواژ ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

79 رفتار گرا ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

80 رفتار گرایانه ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

81 نگارش ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

82 برانگیختن
تحریک کردن
١٣٩٨/٠٧/٠٣
|

83 Adj :
شیوا، روان ، قادر به صحبت
V :
شیوا صحبت کردن
شمرده شمرده سخن گفتن
اداکردن ، به زبان آوردن ، صحبت کردن
١٣٩٨/٠٧/٠٣
|

84 بررسی ، مشاهده ١٣٩٨/٠٧/٠٣
|

85 الگو سازی ١٣٩٨/٠٧/٠٢
|

86 تعریف کردن ، مشخص کردن ١٣٩٨/٠٧/٠١
|

87 درونی ، درون قشایی ، زیرین ، زیر قشایی ١٣٩٨/٠٧/٠١
|

88 برانگیختگی ١٣٩٨/٠٧/٠١
|

89 گستره ی بینایی ١٣٩٨/٠٦/٣١
|

90 تا ١٣٩٨/٠٦/٣١
|

91 در هماهنگی برای ١٣٩٨/٠٦/٣١
|

92 در رابطه با
با توجه به
١٣٩٨/٠٦/٣١
|

93 تاثیر گذاشتن ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

94 تشخیص ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

95 به جلو راندن ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

96 مراقب بودن ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

97 در یک مرحله
در یک زمانی
زمانی
١٣٩٨/٠٦/٢٧
|

98 خردمندانه ١٣٩٨/٠٦/٢٧
|

99 ساکن خانه ای شدن ١٣٩٨/٠٦/٢٧
|

100 بی نظمی ١٣٩٨/٠٦/٢٦
|

101 مراقب ، هشیار ١٣٩٨/٠٦/٢٤
|

102 بحث ، تفسیر ١٣٩٨/٠٦/٢٣
|

103 به مدتی ١٣٩٨/٠٦/٢٣
|

104 در رابطه با
در مورد
١٣٩٨/٠٦/٢٢
|

105 نامیدن ١٣٩٨/٠٦/٢٢
|

106 تفهیم شده، واضح ، قابل فهم ١٣٩٨/٠٦/٢٢
|

107 تشخیص ها ١٣٩٨/٠٦/١٩
|

108 تمرین ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

109 به طور پیچیده سیم پیچی شده ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

110 با نگرانی ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

111 اما با وجود اینکه ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

112 اشتباه لپی ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

113 مستلزم ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

114 چه برسه به ... ١٣٩٨/٠٦/١٣
|

115 با احتیاط و آرام و بی درد ١٣٩٨/٠٦/١٢
|

116 زبان اشاره ١٣٩٨/٠٦/١٢
|

117 غیبت کردن ١٣٩٨/٠٦/١٢
|

118 جریان آب ١٣٩٨/٠٦/٠٨
|

119 گیج کننده ، مشکل ، سخت ١٣٩٨/٠٦/٠٨
|

120 برانگیخته ١٣٩٨/٠٦/٠٧
|

121 خالص ١٣٩٨/٠٦/٠٧
|

122 بدون موفقیت ١٣٩٨/٠٦/٠٦
|

123 دو آتشه ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

124 دنبال کسی آمدن یا رفتن ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

125 پیوسته ، لاینقطع ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

126 پریشان کننده ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

127 مایه ی خشنودی ، مایه ی مباهات ١٣٩٨/٠٥/٢٩
|

128 یکهو ، یک دفعه ١٣٩٨/٠٥/٢٩
|

129 قطعا ،بدون شک ١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

130 کم کم ١٣٩٨/٠٥/٢٧
|

131 اتصال ١٣٩٨/٠٥/٢٧
|

132 ولگرد، سالک ١٣٩٨/٠٥/٢٣
|

133 لجوجانه ،خودسرانه، از روی لجبازی ١٣٩٨/٠٥/٢٢
|

134 پا گذاشتن ١٣٩٨/٠٥/٢٢
|

135 نافذ ١٣٩٨/٠٥/٢١
|

136 ناموفق ١٣٩٨/٠٥/٢٠
|

137 شناور
جاری
متحرک
١٣٩٨/٠٥/٢٠
|

138 نشان دهنده
مشخص کننده
١٣٩٨/٠٥/١١
|

139 تحمل کننده ١٣٩٨/٠٥/١١
|

140 که با آن ١٣٩٨/٠٥/٠٥
|

141 قهوه ای طلایی ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

142 فضای پلکان ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

143 حفاظ ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

144 فشرده کردن ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

145 در هر صورت ١٣٩٨/٠٤/٢٦
|

146 گرفته ، بی حال ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

147 صدا کنی کسی بیاد پیشت، کنارت ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

148 با خوشحالی ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

149 لرزان ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

150 تحریک به کار بد ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

151 بسیار بی پول ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

152 قطع کردن صحبت ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

153 لغات، گروه لغات ١٣٩٨/٠١/١٣
|

154 بحث در مورد ١٣٩٧/١٢/٢٩
|

155 هیجان زده ١٣٩٧/١١/٢٤
|

156 ساکت شدن ، ساکت کردن ١٣٩٧/١١/١٥
|

157 دارای میل جنسی زیاد ١٣٩٧/١١/١٤
|

158 جلوتر ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

159 متهم کننده
شاکی
١٣٩٧/١٠/٢٤
|

160 متاثر ، شوکه و مستاصل ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

161 چیزهای خاطره انگیز ١٣٩٧/٠٩/١٢
|

162 به طوری که ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

163 نشان دادن ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

164 ایجاد کننده ی احساس دلتنگی ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

165 احساس دلتنگی ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

166 هم قافیه ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

167 منقضی، تاریخ انقضا گذشته ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

168 نیازمندِ
در نتیجه ی
به دلیلِ
A few
After a few
In a matter of
١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

169 کلی ١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

170 ۱.نیازمند ِ ، نتیجه ی
۲.به دلیلِ
۳.a few
4.after few
١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

171 جی کردن ١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

172 دستاورد ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

173 نقطه قوت
امتیاز
١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

174 تحصیل ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

175 عضو شایسته
امتیاز
١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

176 به ثبت رسیده ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

177 توضیح دادن،اشاره کردن ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

178 محل وقوع ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

179 ادبی ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

180 امر ، امور ،کار ،کارها ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

181 باملاحظه ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

182 On behalf of از طرف ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

183 برای اولین بار ١٣٩٧/٠٩/٠٢
|

184 طرح ١٣٩٧/٠٩/٠٢
|

185 وارد آورنده ی ضربه ی روانی ١٣٩٧/٠٩/٠١
|

186 ارزشمند
سودمند
١٣٩٧/٠٩/٠١
|

187 شک شونده ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

188 که برای آن ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

189 دور شدن ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

190 همین نزدیکیا
همون نزدیکیا
همین ورا
سر نبش
معادل آمریکایی این کلمه اینه around the corner
١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

191 همون ورا
همین نزدیکیا
همون نزدیکیا
١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

192 افزایش دادن ، گسترش دادن ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

193 مقرر ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

194 هیجان انگیز ١٣٩٧/٠٨/٢٨
|

195 درک کننده ١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

196 در نظر گرفته ١٣٩٧/٠٨/٢٥
|

197 شوکه ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

198 دیدن
١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

199 تجسم کردن ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

200 گذراندن وقت ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

201 الهام کردن ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

202 بدبخت ، ناراحت ،مصیبت بار ، بسیار بد ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

203 رگ دار ١٣٩٧/٠٨/١٨
|

204 دیگر ١٣٩٧/٠٨/١٦
|

205 همان لحظه
سریع
١٣٩٧/٠٨/١٥
|

206 قدیمی ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

207 کم کم
به تدریج
به مرور زمان
١٣٩٧/٠٨/١٥
|

208 به میزان
با بهره ی
١٣٩٧/٠٨/١٢
|

209 به دلیل
به خاطر
١٣٩٧/٠٨/١٢
|

210 مثال ١٣٩٧/٠٨/١١
|

211 آشنایی اولیه ١٣٩٧/٠٨/١١
|

212 اهداف عملکردی ١٣٩٧/٠٨/١١
|

213 توپیدن ، مواخذه کردن ١٣٩٧/٠٨/١١
|

214 به زودی ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

215 به عبارت دیگر ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

216 حال و هوا
مود
حس و حال
١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

217 ساختن
بالا بردن
ارائه دادن ،پیشنهاد دادن
ماندن
١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

218 لغزیدن
سر خوردن
١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

219 درک کردن ، فهمیدن ١٣٩٧/٠٨/٠٧
|

220 گمراه شده ، به غلط انداخته شده ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

221 تولید صدا ١٣٩٧/٠٨/٠٥
|

222 شجاعت ١٣٩٧/٠٨/٠٤
|

223 مکان دیدنی ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

224 تاریخ گذشته
کهنه
١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

225 قطعه قطعه
جدا شده
به قطعات کوچک تقسیم شده
١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

226 خویشاوندان ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

227 نظریه ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

228 مورد پسند ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

229 خودبرانگیز ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

230 متخصص طب سوزنی ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

231 ملزم به خدمت ١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

232 رفتن ،رفتن به ١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

233 غیر قابل حرکت
غیرقابل تغییر
١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

234 تحقیق کردن ، بررسی کردن ١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

235 در این لحظه
در این زمان
١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

236 نوشابه ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

237 جانشینی ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

238 متحد ، پیوسته ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

239 سهم
١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

240 سرزنده
پر جوش و خروش
پر حادثه
١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

241 نگران و ترسیده ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

242 پشت سر گذاشتن ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

243 صندوق نامه
صندوق پست
١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

244 در ضمن ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

245 در بر گرفتن ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

246 آشنایی ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

247 تخیل ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

248 آوردن، داخل کردن ، وارد کردن ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

249 به خود متکی ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

250 دست پایین ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

251 چیز ثبت شده ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

252 راه افتادن ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

253 در نظر گرفتن ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

254 بیرون جستن ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

255 به اصطلاح ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

256 راه پشتی ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

257 قرار داشتن ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

258 به سرعت دور شدن
به سرعت به راه افتادن
١٣٩٧/٠٧/٢١
|

259 Anno domini
In the year of our lord
١٣٩٧/٠٧/٢١
|

260 تعیین کننده ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

261 اشاره کردن ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

262 نهفته بودن ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

263 دل آزار ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

264 تصویر سازی ١٣٩٧/٠٧/٢٠
|

265 درب و داغان شدن ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

266 با خاک یکسان کردن ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

267 ضربه ی روانی ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

268 مصرانه ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

269 طبیعی و منطقی ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

270 حامی مونث ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

271 گورخری
زبان گور خری
١٣٩٧/٠٧/١٥
|

272 ایجاد صدا ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

273 خاص و متفاوت بودن ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

274 پیوسته ، دائمی ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

275 پس از مدتی ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

276 دعوت نامه ١٣٩٧/٠٧/١٣
|

277 اراسته کردن ١٣٩٧/٠٧/١٣
|

278 درب ورودی ١٣٩٧/٠٧/١٣
|

279 آثار ١٣٩٧/٠٧/١٢
|

280 برخوردن به
رودر رو شدن
١٣٩٧/٠٧/١٢
|

281 باتلاق ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

282 باز گشتن،دوباره آمدن ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

283 غیر قابل اعتماد ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

284 واضح نیست که؟ ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

285 جناح بندی شده ١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

286 دستگاه صوتی ١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

287 چیز هیجان انگیز ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

288 متعاقب ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

289 نجیب ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

290 بی مصرف ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

291 اجمالی و سریع خواندن ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

292 به دست آمده در تبع چیزی ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

293 استفاده کردن از ١٣٩٧/٠٧/٠١
|

294 مقایسه ای
١٣٩٧/٠٧/٠١
|

295 به تدریج ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

296 مغازه ی لوازم التحریر ١٣٩٧/٠٦/٢٩
|

297 پایبند بودن به ١٣٩٧/٠٦/٢٨
|

298 کم سود ١٣٩٧/٠٦/٢٨
|

299 بی عرضه ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

300 طبیعت گرا ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

301 رسیدن به ١٣٩٧/٠٦/١٩
|

302 به طور متوسط درآمد کردن ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

303 شیرینی پز
١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

304 بسیار مشتاق ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

305 یه نوع پرنده ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

306 ناظر ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

307 وسواسی ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

308 دردناک ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

309 چیز قدیمی
اشیا قدیمی
١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

310 قلدرانه ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

311 بد رفتاری شده، سوء استفاده شده ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

312 اهمیت دادن ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

313 درخشش ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

314 مانا
پایدار
١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

315 قبل از اینکه خداحافظی کنم بگم که... ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

316 افاده کننده ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

317 قطع کردن حرف کسی ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

318 سن انتظار رونده ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

319 جنجالی ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

320 دوباره رشد کردن ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

321 بی فایده ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

322 امتحان کنید ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

323 ازدیاد جمعیت ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

324 کارمند پاسخگوی بانک ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

325 عمر انتظار رونده ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

326 ناموفق ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

327 بد فهمیده ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

328 درشکه ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

329 استنباط کردن ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

330 کسی که پرش در آسمان انجام میدهد ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

331 از طرف دیگر ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

332 بی حس ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

333 پرمایگی ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

334 خیره کننده ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

335 تحسین شده ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

336 زمخت ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

337 جا افتاده ١٣٩٧/٠٤/٢٥
|

338 جذاب
١٣٩٧/٠٤/٢٥
|

339 عمق وجود ١٣٩٧/٠٤/٢٤
|

340 تعالیم مذهبی
١٣٩٧/٠٤/٢٣
|

341 احاطه کننده ١٣٩٧/٠٤/٢٠
|