برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

عاطفه موسوی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تامین مالی کردن ١٣٩٩/٠١/١٩
|

2 مطالبه گر ١٣٩٩/٠١/١٩
|

3 برآمده . بیرون زده ١٣٩٩/٠١/١٨
|

4 نرمه ی گوش ١٣٩٩/٠١/١٧
|

5 ارزان و تزئینی ١٣٩٩/٠١/١٢
|

6 غیرقابل باور ١٣٩٩/٠١/٠٦
|

7 دسته ی بازی ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

8 به طور مبهم ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

9 چوب بری ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

10 مشترک . گروهی . در جمع ١٣٩٩/٠١/٠١
|

11 سایه ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

12 سیگار ماری جووانا ١٣٩٨/١٢/٢٧
|

13 Disposable ١٣٩٨/١٢/٢٦
|

14 توهم ١٣٩٨/١٢/٢٥
|

15 تلاش کردن ١٣٩٨/١٢/٢٥
|

16 مفاهیم ١٣٩٨/١٢/٢٢
|

17 با صدای زیر حرف زدن ١٣٩٨/١٢/٢٠
|

18 ثبت شدن ١٣٩٨/١٢/١٨
|

19 سربازگیری ١٣٩٨/١٢/١٨
|

20 جهت یابی ١٣٩٨/١٢/١٦
|

21 مکان یابی ١٣٩٨/١٢/١٦
|

22 سیاهی چشم . مردمک چشم . ١٣٩٨/١٢/١٤
|

23 Boiled sweet corn ١٣٩٨/١٢/١٤
|

24 تبدیل متقابل ١٣٩٨/١٢/١١
|

25 دسته ١٣٩٨/١٢/٠٤
|

26 دختر و پسر باهم هستند در مدرسه ١٣٩٨/١١/٢٩
|

27 جا خالی دادن ١٣٩٨/١١/٢١
|

28 پرهیز کردن . نخوردن ١٣٩٨/١١/٢١
|

29 از هر جهت ١٣٩٨/١١/١٩
|

30 اسناد
مجموعه ی اسناد
١٣٩٨/١١/١٠
|

31 بیحالی ١٣٩٨/١١/٠٧
|

32 قدرت فهم ١٣٩٨/١١/٠٤
|

33 نرخ مرگ و میر . آمار تلفات ١٣٩٨/١١/٠٣
|

34 سوراخ سوراخ شده . شطرنجی شده ١٣٩٨/١١/٠١
|

35 Emulate ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

36 فرار کننده ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

37 در نظر گرفتن ١٣٩٨/١٠/٢٢
|

38 گفتن چیزی به سختی به خاطر احساسات زیاد ١٣٩٨/١٠/٢٢
|

39 شروع کردن ١٣٩٨/١٠/٢٢
|

40 آتش گرفتن ١٣٩٨/١٠/٢٢
|

41 عوامل صوتی یا گرامر که ظاهر تکواژ را تغییر می دهند ١٣٩٨/١٠/٢١
|

42 هوس کردن ١٣٩٨/١٠/١٥
|

43 آرزو اشتیاق ١٣٩٨/١٠/٠٦
|

44 Shit fart ١٣٩٨/١٠/٠٤
|

45 وابسته ساز ١٣٩٨/١٠/٠٢
|

46 شاخ به شاخ ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

47 برای طفره رفتن به جای دیگه نگاه کردن ١٣٩٨/٠٩/١١
|

48 فاصله دار ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

49 نا مطمئن ١٣٩٨/٠٩/٠١
|

50 علامت گذاری ١٣٩٨/٠٨/١٨
|

51 ابله ١٣٩٨/٠٨/١٨
|

52 هر یک از گونه های مختلف یه واج ١٣٩٨/٠٨/١٧
|

53 صدا کردن ١٣٩٨/٠٨/١٥
|

54 محق ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

55 به دلیلی
١٣٩٨/٠٨/١٢
|

56 در نتیجه ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

57 احتمال برد ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

58 تابع کننده ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

59 عذاب وجدان ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

60 تظاهر کردن
الکی انجام دادن
ادا در آوردن
١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

61 قراردادن
گذاشتن
١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

62 لباس بیرون که باهم دیگه ست هستند ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

63 از نقطه نظرِ ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

64 نیازی به گفتن نیست که ١٣٩٨/٠٨/٠٥
|

65 به طور متفاوت ١٣٩٨/٠٨/٠٥
|

66 متمایز ١٣٩٨/٠٨/٠٥
|

67 جانوران ١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

68 پریدن به کسی . تشر زدن ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

69 پر اشتیاق، پر شور ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

70 سرگرمی ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

71 صرف نظر کردن ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

72 دل دادن و غلوه گرفتن ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

73 نامناسب ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

74 تحقق بخشیدن ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

75 ارائه دادن ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

76 مسیر صوتی ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

77 کنجکاوی ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

78 بهتر کردن
صیقل دادن
بهبود بخشیدن
١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

79 ایجاد صدا ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

80 شخصیت ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

81 جامعه . فرهنگ . تمدن ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

82 مستقیم ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

83 بهترین . مطلوب ترین ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

84 فکری ، منطقی ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

85 به طور مکرر ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

86 از موقعیت استفاده کردن ١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

87 سر و کار داشتن ١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

88 فطری ، ذاتی ١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

89 مطالعه ی ساختار و شکل زبان ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

90 بی فکر ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

91 اما آن
اما با آن
١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

92 به عبارت دیگر ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

93 ظاهر ١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

94 نه آن طور که دل بخواهمان است
نامطلوب
١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

95 مساوی شدن با ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

96 تحریک کردن ، برانگیختن ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

97 طرح چوبی یا فلزی که توسط اره ی مخصوص ایجاد میشود ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

98 غلبه کردن ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

99 راستی ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

100 قطعیت ، جبرگرایی ١٣٩٨/٠٧/١٢
|

101 قطعی ١٣٩٨/٠٧/١٢
|

102 بنفش متمایل به آبی ١٣٩٨/٠٧/١٢
|

103 احمقانه ١٣٩٨/٠٧/١١
|

104 ابلهانه ١٣٩٨/٠٧/١١
|

105 متوسل شدن ١٣٩٨/٠٧/١١
|

106 نظر کارشناسی ، نظر کارشناسانه ١٣٩٨/٠٧/١١
|

107 لطف ، فروتنی ، خودبزرگ بینی ١٣٩٨/٠٧/١٠
|

108 ممنون ، مدیون ١٣٩٨/٠٧/١٠
|

109 طالع بینی ، جدول طالع بینی ١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

110 رویداد ها ١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

111 چیز منتشر شده مثل روزنامه و مجله و ... ١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

112 گول زدن و بهتر از واقعیت نشان دادن ١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

113 رفع کردن نیاز ١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

114 به طور مستمر ١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

115 واحد بی نظمی ١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

116 وضوح ، شفافیت ١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

117 عواطف ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

118 کم نه، زیاد ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

119 با در نظر گرفتن اینکه ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

120 تخمین زدن در مورد گذشته با استفاده از اطلاعات حال و گذشته ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

121 مصحح ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

122 زبانزد (برای چیز منفی) ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

123 تکواژ ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

124 رفتار گرا ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

125 رفتار گرایانه ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

126 نگارش ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

127 برانگیختن
تحریک کردن
١٣٩٨/٠٧/٠٣
|

128 Adj :
شیوا، روان ، قادر به صحبت
V :
شیوا صحبت کردن
شمرده شمرده سخن گفتن
اداکردن ، به زبان آوردن ، صحبت کردن
١٣٩٨/٠٧/٠٣
|

129 بررسی ، مشاهده ١٣٩٨/٠٧/٠٣
|

130 الگو سازی ١٣٩٨/٠٧/٠٢
|

131 تعریف کردن ، مشخص کردن ١٣٩٨/٠٧/٠١
|

132 درونی ، درون قشایی ، زیرین ، زیر قشایی ١٣٩٨/٠٧/٠١
|

133 برانگیختگی ١٣٩٨/٠٧/٠١
|

134 گستره ی بینایی ١٣٩٨/٠٦/٣١
|

135 تا ١٣٩٨/٠٦/٣١
|

136 در هماهنگی برای ١٣٩٨/٠٦/٣١
|

137 در رابطه با
با توجه به
١٣٩٨/٠٦/٣١
|

138 تاثیر گذاشتن ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

139 تشخیص ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

140 به جلو راندن ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

141 مراقب بودن ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

142 در یک مرحله
در یک زمانی
زمانی
١٣٩٨/٠٦/٢٧
|

143 خردمندانه ١٣٩٨/٠٦/٢٧
|

144 ساکن خانه ای شدن ١٣٩٨/٠٦/٢٧
|

145 بی نظمی ١٣٩٨/٠٦/٢٦
|

146 مراقب ، هشیار ١٣٩٨/٠٦/٢٤
|

147 بحث ، تفسیر ١٣٩٨/٠٦/٢٣
|

148 به مدتی ١٣٩٨/٠٦/٢٣
|

149 در رابطه با
در مورد
١٣٩٨/٠٦/٢٢
|

150 نامیدن ١٣٩٨/٠٦/٢٢
|

151 تفهیم شده، واضح ، قابل فهم ١٣٩٨/٠٦/٢٢
|

152 تشخیص ها ١٣٩٨/٠٦/١٩
|

153 تمرین ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

154 به طور پیچیده سیم پیچی شده ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

155 با نگرانی ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

156 اما با وجود اینکه ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

157 اشتباه لپی ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

158 مستلزم ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

159 چه برسه به ... ١٣٩٨/٠٦/١٣
|

160 با احتیاط و آرام و بی درد ١٣٩٨/٠٦/١٢
|

161 زبان اشاره ١٣٩٨/٠٦/١٢
|

162 غیبت کردن ١٣٩٨/٠٦/١٢
|

163 جریان آب ١٣٩٨/٠٦/٠٨
|

164 گیج کننده ، مشکل ، سخت ١٣٩٨/٠٦/٠٨
|

165 برانگیخته ١٣٩٨/٠٦/٠٧
|

166 خالص ١٣٩٨/٠٦/٠٧
|

167 بدون موفقیت ١٣٩٨/٠٦/٠٦
|

168 دو آتشه ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

169 دنبال کسی آمدن یا رفتن ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

170 پیوسته ، لاینقطع ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

171 پریشان کننده ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

172 مایه ی خشنودی ، مایه ی مباهات ١٣٩٨/٠٥/٢٩
|

173 یکهو ، یک دفعه ١٣٩٨/٠٥/٢٩
|

174 قطعا ،بدون شک ١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

175 کم کم ١٣٩٨/٠٥/٢٧
|

176 اتصال ١٣٩٨/٠٥/٢٧
|

177 ولگرد، سالک ١٣٩٨/٠٥/٢٣
|

178 لجوجانه ،خودسرانه، از روی لجبازی ١٣٩٨/٠٥/٢٢
|

179 پا گذاشتن ١٣٩٨/٠٥/٢٢
|

180 نافذ ١٣٩٨/٠٥/٢١
|

181 ناموفق ١٣٩٨/٠٥/٢٠
|

182 شناور
جاری
متحرک
١٣٩٨/٠٥/٢٠
|

183 نشان دهنده
مشخص کننده
١٣٩٨/٠٥/١١
|

184 تحمل کننده ١٣٩٨/٠٥/١١
|

185 که با آن ١٣٩٨/٠٥/٠٥
|

186 قهوه ای طلایی ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

187 فضای پلکان ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

188 حفاظ ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

189 فشرده کردن ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

190 در هر صورت ١٣٩٨/٠٤/٢٦
|

191 گرفته ، بی حال ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

192 صدا کنی کسی بیاد پیشت، کنارت ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

193 با خوشحالی ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

194 لرزان ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

195 تحریک به کار بد ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

196 بسیار بی پول ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

197 قطع کردن صحبت ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

198 لغات، گروه لغات ١٣٩٨/٠١/١٣
|

199 بحث در مورد ١٣٩٧/١٢/٢٩
|

200 هیجان زده ١٣٩٧/١١/٢٤
|

201 ساکت شدن ، ساکت کردن ١٣٩٧/١١/١٥
|

202 دارای میل جنسی زیاد ١٣٩٧/١١/١٤
|

203 جلوتر ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

204 متهم کننده
شاکی
١٣٩٧/١٠/٢٤
|

205 متاثر ، شوکه و مستاصل ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

206 چیزهای خاطره انگیز ١٣٩٧/٠٩/١٢
|

207 به طوری که ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

208 نشان دادن ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

209 ایجاد کننده ی احساس دلتنگی ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

210 احساس دلتنگی ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

211 هم قافیه ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

212 منقضی، تاریخ انقضا گذشته ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

213 نیازمندِ
در نتیجه ی
به دلیلِ
A few
After a few
In a matter of
١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

214 کلی ١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

215 ۱.نیازمند ِ ، نتیجه ی
۲.به دلیلِ
۳.a few
4.after few
١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

216 جی کردن ١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

217 دستاورد ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

218 نقطه قوت
امتیاز
١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

219 تحصیل ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

220 عضو شایسته
امتیاز
١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

221 به ثبت رسیده ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

222 توضیح دادن،اشاره کردن ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

223 محل وقوع ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

224 ادبی ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

225 امر ، امور ،کار ،کارها ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

226 باملاحظه ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

227 On behalf of از طرف ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

228 برای اولین بار ١٣٩٧/٠٩/٠٢
|

229 طرح ١٣٩٧/٠٩/٠٢
|

230 وارد آورنده ی ضربه ی روانی ١٣٩٧/٠٩/٠١
|

231 ارزشمند
سودمند
١٣٩٧/٠٩/٠١
|

232 شک شونده ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

233 که برای آن ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

234 دور شدن ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

235 همین نزدیکیا
همون نزدیکیا
همین ورا
سر نبش
معادل آمریکایی این کلمه اینه around the corner
١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

236 همون ورا
همین نزدیکیا
همون نزدیکیا
١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

237 افزایش دادن ، گسترش دادن ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

238 مقرر ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

239 هیجان انگیز ١٣٩٧/٠٨/٢٨
|

240 درک کننده ١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

241 در نظر گرفته ١٣٩٧/٠٨/٢٥
|

242 شوکه ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

243 دیدن
١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

244 تجسم کردن ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

245 گذراندن وقت ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

246 الهام کردن ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

247 بدبخت ، ناراحت ،مصیبت بار ، بسیار بد ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

248 رگ دار ١٣٩٧/٠٨/١٨
|

249 دیگر ١٣٩٧/٠٨/١٦
|

250 همان لحظه
سریع
١٣٩٧/٠٨/١٥
|

251 قدیمی ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

252 کم کم
به تدریج
به مرور زمان
١٣٩٧/٠٨/١٥
|

253 به میزان
با بهره ی
١٣٩٧/٠٨/١٢
|

254 به دلیل
به خاطر
١٣٩٧/٠٨/١٢
|

255 مثال ١٣٩٧/٠٨/١١
|

256 آشنایی اولیه ١٣٩٧/٠٨/١١
|

257 اهداف عملکردی ١٣٩٧/٠٨/١١
|

258 توپیدن ، مواخذه کردن ١٣٩٧/٠٨/١١
|

259 به زودی ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

260 به عبارت دیگر ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

261 حال و هوا
مود
حس و حال
١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

262 ساختن
بالا بردن
ارائه دادن ،پیشنهاد دادن
ماندن
١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

263 لغزیدن
سر خوردن
١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

264 درک کردن ، فهمیدن ١٣٩٧/٠٨/٠٧
|

265 گمراه شده ، به غلط انداخته شده ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

266 تولید صدا ١٣٩٧/٠٨/٠٥
|

267 شجاعت ١٣٩٧/٠٨/٠٤
|

268 مکان دیدنی ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

269 تاریخ گذشته
کهنه
١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

270 قطعه قطعه
جدا شده
به قطعات کوچک تقسیم شده
١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

271 خویشاوندان ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

272 نظریه ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

273 مورد پسند ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

274 خودبرانگیز ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

275 متخصص طب سوزنی ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

276 ملزم به خدمت ١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

277 رفتن ،رفتن به ١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

278 غیر قابل حرکت
غیرقابل تغییر
١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

279 تحقیق کردن ، بررسی کردن ١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

280 در این لحظه
در این زمان
١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

281 نوشابه ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

282 جانشینی ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

283 متحد ، پیوسته ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

284 سهم
١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

285 سرزنده
پر جوش و خروش
پر حادثه
١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

286 نگران و ترسیده ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

287 پشت سر گذاشتن ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

288 صندوق نامه
صندوق پست
١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

289 در ضمن ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

290 در بر گرفتن ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

291 آشنایی ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

292 تخیل ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

293 آوردن، داخل کردن ، وارد کردن ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

294 به خود متکی ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

295 دست پایین ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

296 چیز ثبت شده ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

297 راه افتادن ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

298 در نظر گرفتن ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

299 بیرون جستن ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

300 به اصطلاح ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

301 راه پشتی ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

302 قرار داشتن ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

303 به سرعت دور شدن
به سرعت به راه افتادن
١٣٩٧/٠٧/٢١
|

304 Anno domini
In the year of our lord
١٣٩٧/٠٧/٢١
|

305 تعیین کننده ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

306 اشاره کردن ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

307 نهفته بودن ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

308 دل آزار ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

309 تصویر سازی ١٣٩٧/٠٧/٢٠
|

310 درب و داغان شدن ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

311 با خاک یکسان کردن ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

312 ضربه ی روانی ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

313 مصرانه ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

314 طبیعی و منطقی ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

315 حامی مونث ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

316 گورخری
زبان گور خری
١٣٩٧/٠٧/١٥
|

317 ایجاد صدا ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

318 خاص و متفاوت بودن ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

319 پیوسته ، دائمی ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

320 پس از مدتی ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

321 دعوت نامه ١٣٩٧/٠٧/١٣
|

322 اراسته کردن ١٣٩٧/٠٧/١٣
|

323 درب ورودی ١٣٩٧/٠٧/١٣
|

324 آثار ١٣٩٧/٠٧/١٢
|

325 برخوردن به
رودر رو شدن
١٣٩٧/٠٧/١٢
|

326 باتلاق ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

327 باز گشتن،دوباره آمدن ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

328 غیر قابل اعتماد ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

329 واضح نیست که؟ ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

330 جناح بندی شده ١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

331 دستگاه صوتی ١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

332 چیز هیجان انگیز ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

333 متعاقب ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

334 نجیب ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

335 بی مصرف ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

336 اجمالی و سریع خواندن ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

337 به دست آمده در تبع چیزی ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

338 استفاده کردن از ١٣٩٧/٠٧/٠١
|

339 مقایسه ای
١٣٩٧/٠٧/٠١
|

340 به تدریج ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

341 مغازه ی لوازم التحریر ١٣٩٧/٠٦/٢٩
|

342 پایبند بودن به ١٣٩٧/٠٦/٢٨
|

343 کم سود ١٣٩٧/٠٦/٢٨
|

344 بی عرضه ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

345 طبیعت گرا ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

346 رسیدن به ١٣٩٧/٠٦/١٩
|

347 به طور متوسط درآمد کردن ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

348 شیرینی پز
١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

349 بسیار مشتاق ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

350 یه نوع پرنده ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

351 ناظر ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

352 وسواسی ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

353 دردناک ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

354 چیز قدیمی
اشیا قدیمی
١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

355 قلدرانه ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

356 بد رفتاری شده، سوء استفاده شده ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

357 اهمیت دادن ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

358 درخشش ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

359 مانا
پایدار
١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

360 قبل از اینکه خداحافظی کنم بگم که... ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

361 افاده کننده ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

362 قطع کردن حرف کسی ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

363 سن انتظار رونده ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

364 جنجالی ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

365 دوباره رشد کردن ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

366 بی فایده ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

367 امتحان کنید ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

368 ازدیاد جمعیت ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

369 کارمند پاسخگوی بانک ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

370 عمر انتظار رونده ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

371 ناموفق ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

372 بد فهمیده ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

373 درشکه ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

374 استنباط کردن ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

375 کسی که پرش در آسمان انجام میدهد ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

376 از طرف دیگر ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

377 بی حس ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

378 پرمایگی ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

379 خیره کننده ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

380 تحسین شده ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

381 زمخت ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

382 جا افتاده ١٣٩٧/٠٤/٢٥
|

383 جذاب
١٣٩٧/٠٤/٢٥
|

384 عمق وجود ١٣٩٧/٠٤/٢٤
|

385 تعالیم مذهبی
١٣٩٧/٠٤/٢٣
|

386 احاطه کننده ١٣٩٧/٠٤/٢٠
|