انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

عاطفه موسوی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بهتر کردن
صیقل دادن
بهبود بخشیدن
١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

2 ایجاد صدا ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

3 شخصیت ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

4 جامعه . فرهنگ . تمدن ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

5 مستقیم ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

6 بهترین . مطلوب ترین ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

7 فکری ، منطقی ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

8 به طور مکرر ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

9 از موقعیت استفاده کردن ١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

10 سر و کار داشتن ١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

11 فطری ، ذاتی ١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

12 مطالعه ی ساختار و شکل زبان ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

13 بی فکر ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

14 اما آن
اما با آن
١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

15 به عبارت دیگر ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

16 ظاهر ١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

17 نه آن طور که دل بخواهمان است
نامطلوب
١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

18 مساوی شدن با ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

19 تحریک کردن ، برانگیختن ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

20 طرح چوبی یا فلزی که توسط اره ی مخصوص ایجاد میشود ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

21 غلبه کردن ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

22 راستی ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

23 قطعیت ، جبرگرایی ١٣٩٨/٠٧/١٢
|

24 قطعی ١٣٩٨/٠٧/١٢
|

25 بنفش متمایل به آبی ١٣٩٨/٠٧/١٢
|

26 احمقانه ١٣٩٨/٠٧/١١
|

27 ابلهانه ١٣٩٨/٠٧/١١
|

28 متوسل شدن ١٣٩٨/٠٧/١١
|

29 نظر کارشناسی ، نظر کارشناسانه ١٣٩٨/٠٧/١١
|

30 لطف ، فروتنی ، خودبزرگ بینی ١٣٩٨/٠٧/١٠
|

31 ممنون ، مدیون ١٣٩٨/٠٧/١٠
|

32 طالع بینی ، جدول طالع بینی ١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

33 رویداد ها ١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

34 چیز منتشر شده مثل روزنامه و مجله و ... ١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

35 گول زدن و بهتر از واقعیت نشان دادن ١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

36 رفع کردن نیاز ١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

37 به طور مستمر ١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

38 واحد بی نظمی ١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

39 وضوح ، شفافیت ١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

40 عواطف ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

41 کم نه، زیاد ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

42 با در نظر گرفتن اینکه ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

43 تخمین زدن در مورد گذشته با استفاده از اطلاعات حال و گذشته ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

44 مصحح ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

45 زبانزد (برای چیز منفی) ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

46 تکواژ ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

47 رفتار گرا ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

48 رفتار گرایانه ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

49 نگارش ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

50 برانگیختن
تحریک کردن
١٣٩٨/٠٧/٠٣
|

51 Adj :
شیوا، روان ، قادر به صحبت
V :
شیوا صحبت کردن
شمرده شمرده سخن گفتن
اداکردن ، به زبان آوردن ، صحبت کردن
١٣٩٨/٠٧/٠٣
|

52 بررسی ، مشاهده ١٣٩٨/٠٧/٠٣
|

53 الگو سازی ١٣٩٨/٠٧/٠٢
|

54 تعریف کردن ، مشخص کردن ١٣٩٨/٠٧/٠١
|

55 درونی ، درون قشایی ، زیرین ، زیر قشایی ١٣٩٨/٠٧/٠١
|

56 برانگیختگی ١٣٩٨/٠٧/٠١
|

57 گستره ی بینایی ١٣٩٨/٠٦/٣١
|

58 تا ١٣٩٨/٠٦/٣١
|

59 در هماهنگی برای ١٣٩٨/٠٦/٣١
|

60 در رابطه با
با توجه به
١٣٩٨/٠٦/٣١
|

61 تاثیر گذاشتن ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

62 تشخیص ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

63 به جلو راندن ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

64 مراقب بودن ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

65 در یک مرحله
در یک زمانی
زمانی
١٣٩٨/٠٦/٢٧
|

66 خردمندانه ١٣٩٨/٠٦/٢٧
|

67 ساکن خانه ای شدن ١٣٩٨/٠٦/٢٧
|

68 بی نظمی ١٣٩٨/٠٦/٢٦
|

69 مراقب ، هشیار ١٣٩٨/٠٦/٢٤
|

70 بحث ، تفسیر ١٣٩٨/٠٦/٢٣
|

71 به مدتی ١٣٩٨/٠٦/٢٣
|

72 در رابطه با
در مورد
١٣٩٨/٠٦/٢٢
|

73 نامیدن ١٣٩٨/٠٦/٢٢
|

74 تفهیم شده، واضح ، قابل فهم ١٣٩٨/٠٦/٢٢
|

75 تشخیص ها ١٣٩٨/٠٦/١٩
|

76 تمرین ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

77 به طور پیچیده سیم پیچی شده ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

78 با نگرانی ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

79 اما با وجود اینکه ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

80 اشتباه لپی ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

81 مستلزم ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

82 چه برسه به ... ١٣٩٨/٠٦/١٣
|

83 با احتیاط و آرام و بی درد ١٣٩٨/٠٦/١٢
|

84 زبان اشاره ١٣٩٨/٠٦/١٢
|

85 غیبت کردن ١٣٩٨/٠٦/١٢
|

86 جریان آب ١٣٩٨/٠٦/٠٨
|

87 گیج کننده ، مشکل ، سخت ١٣٩٨/٠٦/٠٨
|

88 برانگیخته ١٣٩٨/٠٦/٠٧
|

89 خالص ١٣٩٨/٠٦/٠٧
|

90 بدون موفقیت ١٣٩٨/٠٦/٠٦
|

91 دو آتشه ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

92 دنبال کسی آمدن یا رفتن ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

93 پیوسته ، لاینقطع ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

94 پریشان کننده ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

95 مایه ی خشنودی ، مایه ی مباهات ١٣٩٨/٠٥/٢٩
|

96 یکهو ، یک دفعه ١٣٩٨/٠٥/٢٩
|

97 قطعا ،بدون شک ١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

98 کم کم ١٣٩٨/٠٥/٢٧
|

99 اتصال ١٣٩٨/٠٥/٢٧
|

100 ولگرد، سالک ١٣٩٨/٠٥/٢٣
|

101 لجوجانه ،خودسرانه، از روی لجبازی ١٣٩٨/٠٥/٢٢
|

102 پا گذاشتن ١٣٩٨/٠٥/٢٢
|

103 نافذ ١٣٩٨/٠٥/٢١
|

104 ناموفق ١٣٩٨/٠٥/٢٠
|

105 شناور
جاری
متحرک
١٣٩٨/٠٥/٢٠
|

106 نشان دهنده
مشخص کننده
١٣٩٨/٠٥/١١
|

107 تحمل کننده ١٣٩٨/٠٥/١١
|

108 که با آن ١٣٩٨/٠٥/٠٥
|

109 قهوه ای طلایی ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

110 فضای پلکان ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

111 حفاظ ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

112 فشرده کردن ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

113 در هر صورت ١٣٩٨/٠٤/٢٦
|

114 گرفته ، بی حال ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

115 صدا کنی کسی بیاد پیشت، کنارت ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

116 با خوشحالی ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

117 لرزان ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

118 تحریک به کار بد ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

119 بسیار بی پول ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

120 قطع کردن صحبت ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

121 لغات، گروه لغات ١٣٩٨/٠١/١٣
|

122 بحث در مورد ١٣٩٧/١٢/٢٩
|

123 هیجان زده ١٣٩٧/١١/٢٤
|

124 ساکت شدن ، ساکت کردن ١٣٩٧/١١/١٥
|

125 دارای میل جنسی زیاد ١٣٩٧/١١/١٤
|

126 جلوتر ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

127 متهم کننده
شاکی
١٣٩٧/١٠/٢٤
|

128 متاثر ، شوکه و مستاصل ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

129 چیزهای خاطره انگیز ١٣٩٧/٠٩/١٢
|

130 به طوری که ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

131 نشان دادن ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

132 ایجاد کننده ی احساس دلتنگی ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

133 احساس دلتنگی ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

134 هم قافیه ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

135 منقضی، تاریخ انقضا گذشته ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

136 نیازمندِ
در نتیجه ی
به دلیلِ
A few
After a few
In a matter of
١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

137 کلی ١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

138 ۱.نیازمند ِ ، نتیجه ی
۲.به دلیلِ
۳.a few
4.after few
١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

139 جی کردن ١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

140 دستاورد ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

141 نقطه قوت
امتیاز
١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

142 تحصیل ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

143 عضو شایسته
امتیاز
١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

144 به ثبت رسیده ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

145 توضیح دادن،اشاره کردن ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

146 محل وقوع ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

147 ادبی ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

148 امر ، امور ،کار ،کارها ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

149 باملاحظه ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

150 On behalf of از طرف ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

151 برای اولین بار ١٣٩٧/٠٩/٠٢
|

152 طرح ١٣٩٧/٠٩/٠٢
|

153 وارد آورنده ی ضربه ی روانی ١٣٩٧/٠٩/٠١
|

154 ارزشمند
سودمند
١٣٩٧/٠٩/٠١
|

155 شک شونده ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

156 که برای آن ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

157 دور شدن ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

158 همین نزدیکیا
همون نزدیکیا
همین ورا
سر نبش
معادل آمریکایی این کلمه اینه around the corner
١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

159 همون ورا
همین نزدیکیا
همون نزدیکیا
١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

160 افزایش دادن ، گسترش دادن ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

161 مقرر ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

162 هیجان انگیز ١٣٩٧/٠٨/٢٨
|

163 درک کننده ١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

164 در نظر گرفته ١٣٩٧/٠٨/٢٥
|

165 شوکه ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

166 دیدن
١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

167 تجسم کردن ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

168 گذراندن وقت ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

169 الهام کردن ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

170 بدبخت ، ناراحت ،مصیبت بار ، بسیار بد ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

171 رگ دار ١٣٩٧/٠٨/١٨
|

172 دیگر ١٣٩٧/٠٨/١٦
|

173 همان لحظه
سریع
١٣٩٧/٠٨/١٥
|

174 قدیمی ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

175 کم کم
به تدریج
به مرور زمان
١٣٩٧/٠٨/١٥
|

176 به میزان
با بهره ی
١٣٩٧/٠٨/١٢
|

177 به دلیل
به خاطر
١٣٩٧/٠٨/١٢
|

178 مثال ١٣٩٧/٠٨/١١
|

179 آشنایی اولیه ١٣٩٧/٠٨/١١
|

180 اهداف عملکردی ١٣٩٧/٠٨/١١
|

181 توپیدن ، مواخذه کردن ١٣٩٧/٠٨/١١
|

182 به زودی ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

183 به عبارت دیگر ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

184 حال و هوا
مود
حس و حال
١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

185 ساختن
بالا بردن
ارائه دادن ،پیشنهاد دادن
ماندن
١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

186 لغزیدن
سر خوردن
١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

187 درک کردن ، فهمیدن ١٣٩٧/٠٨/٠٧
|

188 گمراه شده ، به غلط انداخته شده ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

189 تولید صدا ١٣٩٧/٠٨/٠٥
|

190 شجاعت ١٣٩٧/٠٨/٠٤
|

191 مکان دیدنی ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

192 تاریخ گذشته
کهنه
١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

193 قطعه قطعه
جدا شده
به قطعات کوچک تقسیم شده
١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

194 خویشاوندان ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

195 نظریه ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

196 مورد پسند ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

197 خودبرانگیز ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

198 متخصص طب سوزنی ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

199 ملزم به خدمت ١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

200 رفتن ،رفتن به ١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

201 غیر قابل حرکت
غیرقابل تغییر
١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

202 تحقیق کردن ، بررسی کردن ١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

203 در این لحظه
در این زمان
١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

204 نوشابه ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

205 جانشینی ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

206 متحد ، پیوسته ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

207 سهم
١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

208 سرزنده
پر جوش و خروش
پر حادثه
١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

209 نگران و ترسیده ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

210 پشت سر گذاشتن ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

211 صندوق نامه
صندوق پست
١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

212 در ضمن ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

213 در بر گرفتن ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

214 آشنایی ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

215 تخیل ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

216 آوردن، داخل کردن ، وارد کردن ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

217 به خود متکی ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

218 دست پایین ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

219 چیز ثبت شده ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

220 راه افتادن ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

221 در نظر گرفتن ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

222 بیرون جستن ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

223 به اصطلاح ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

224 راه پشتی ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

225 قرار داشتن ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

226 به سرعت دور شدن
به سرعت به راه افتادن
١٣٩٧/٠٧/٢١
|

227 Anno domini
In the year of our lord
١٣٩٧/٠٧/٢١
|

228 تعیین کننده ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

229 اشاره کردن ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

230 نهفته بودن ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

231 دل آزار ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

232 تصویر سازی ١٣٩٧/٠٧/٢٠
|

233 درب و داغان شدن ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

234 با خاک یکسان کردن ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

235 ضربه ی روانی ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

236 مصرانه ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

237 طبیعی و منطقی ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

238 حامی مونث ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

239 گورخری
زبان گور خری
١٣٩٧/٠٧/١٥
|

240 ایجاد صدا ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

241 خاص و متفاوت بودن ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

242 پیوسته ، دائمی ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

243 پس از مدتی ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

244 دعوت نامه ١٣٩٧/٠٧/١٣
|

245 اراسته کردن ١٣٩٧/٠٧/١٣
|

246 درب ورودی ١٣٩٧/٠٧/١٣
|

247 آثار ١٣٩٧/٠٧/١٢
|

248 برخوردن به
رودر رو شدن
١٣٩٧/٠٧/١٢
|

249 باتلاق ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

250 باز گشتن،دوباره آمدن ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

251 غیر قابل اعتماد ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

252 واضح نیست که؟ ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

253 جناح بندی شده ١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

254 دستگاه صوتی ١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

255 چیز هیجان انگیز ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

256 متعاقب ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

257 نجیب ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

258 بی مصرف ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

259 اجمالی و سریع خواندن ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

260 به دست آمده در تبع چیزی ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

261 استفاده کردن از ١٣٩٧/٠٧/٠١
|

262 مقایسه ای
١٣٩٧/٠٧/٠١
|

263 به تدریج ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

264 مغازه ی لوازم التحریر ١٣٩٧/٠٦/٢٩
|

265 پایبند بودن به ١٣٩٧/٠٦/٢٨
|

266 کم سود ١٣٩٧/٠٦/٢٨
|

267 بی عرضه ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

268 طبیعت گرا ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

269 رسیدن به ١٣٩٧/٠٦/١٩
|

270 به طور متوسط درآمد کردن ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

271 شیرینی پز
١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

272 بسیار مشتاق ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

273 یه نوع پرنده ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

274 ناظر ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

275 وسواسی ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

276 دردناک ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

277 چیز قدیمی
اشیا قدیمی
١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

278 قلدرانه ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

279 بد رفتاری شده، سوء استفاده شده ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

280 اهمیت دادن ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

281 درخشش ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

282 مانا
پایدار
١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

283 قبل از اینکه خداحافظی کنم بگم که... ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

284 افاده کننده ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

285 قطع کردن حرف کسی ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

286 سن انتظار رونده ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

287 جنجالی ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

288 دوباره رشد کردن ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

289 بی فایده ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

290 امتحان کنید ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

291 ازدیاد جمعیت ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

292 کارمند پاسخگوی بانک ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

293 عمر انتظار رونده ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

294 ناموفق ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

295 بد فهمیده ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

296 درشکه ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

297 استنباط کردن ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

298 کسی که پرش در آسمان انجام میدهد ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

299 از طرف دیگر ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

300 بی حس ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

301 پرمایگی ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

302 خیره کننده ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

303 تحسین شده ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

304 زمخت ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

305 جا افتاده ١٣٩٧/٠٤/٢٥
|

306 جذاب
١٣٩٧/٠٤/٢٥
|

307 عمق وجود ١٣٩٧/٠٤/٢٤
|

308 تعالیم مذهبی
١٣٩٧/٠٤/٢٣
|

309 احاطه کننده ١٣٩٧/٠٤/٢٠
|