برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

عاطفه موسوی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 قدرت فهم ١٣٩٨/١١/٠٤
|

2 نرخ مرگ و میر . آمار تلفات ١٣٩٨/١١/٠٣
|

3 سوراخ سوراخ شده . شطرنجی شده ١٣٩٨/١١/٠١
|

4 Emulate ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

5 فرار کننده ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

6 در نظر گرفتن ١٣٩٨/١٠/٢٢
|

7 گفتن چیزی به سختی به خاطر احساسات زیاد ١٣٩٨/١٠/٢٢
|

8 شروع کردن ١٣٩٨/١٠/٢٢
|

9 آتش گرفتن ١٣٩٨/١٠/٢٢
|

10 عوامل صوتی یا گرامر که ظاهر تکواژ را تغییر می دهند ١٣٩٨/١٠/٢١
|

11 هوس کردن ١٣٩٨/١٠/١٥
|

12 آرزو اشتیاق ١٣٩٨/١٠/٠٦
|

13 Shit fart ١٣٩٨/١٠/٠٤
|

14 وابسته ساز ١٣٩٨/١٠/٠٢
|

15 شاخ به شاخ ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

16 برای طفره رفتن به جای دیگه نگاه کردن ١٣٩٨/٠٩/١١
|

17 فاصله دار ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

18 نا مطمئن ١٣٩٨/٠٩/٠١
|

19 علامت گذاری ١٣٩٨/٠٨/١٨
|

20 ابله ١٣٩٨/٠٨/١٨
|

21 هر یک از گونه های مختلف یه واج ١٣٩٨/٠٨/١٧
|

22 صدا کردن ١٣٩٨/٠٨/١٥
|

23 محق ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

24 به دلیلی
١٣٩٨/٠٨/١٢
|

25 در نتیجه ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

26 احتمال برد ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

27 تابع کننده ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

28 عذاب وجدان ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

29 تظاهر کردن
الکی انجام دادن
ادا در آوردن
١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

30 قراردادن
گذاشتن
١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

31 لباس بیرون که باهم دیگه ست هستند ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

32 از نقطه نظرِ ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

33 نیازی به گفتن نیست که ١٣٩٨/٠٨/٠٥
|

34 به طور متفاوت ١٣٩٨/٠٨/٠٥
|

35 متمایز ١٣٩٨/٠٨/٠٥
|

36 جانوران ١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

37 پریدن به کسی . تشر زدن ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

38 پر اشتیاق، پر شور ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

39 سرگرمی ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

40 صرف نظر کردن ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

41 دل دادن و غلوه گرفتن ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

42 نامناسب ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

43 تحقق بخشیدن ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

44 ارائه دادن ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

45 مسیر صوتی ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

46 کنجکاوی ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

47 بهتر کردن
صیقل دادن
بهبود بخشیدن
١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

48 ایجاد صدا ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

49 شخصیت ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

50 جامعه . فرهنگ . تمدن ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

51 مستقیم ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

52 بهترین . مطلوب ترین ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

53 فکری ، منطقی ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

54 به طور مکرر ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

55 از موقعیت استفاده کردن ١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

56 سر و کار داشتن ١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

57 فطری ، ذاتی ١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

58 مطالعه ی ساختار و شکل زبان ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

59 بی فکر ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

60 اما آن
اما با آن
١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

61 به عبارت دیگر ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

62 ظاهر ١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

63 نه آن طور که دل بخواهمان است
نامطلوب
١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

64 مساوی شدن با ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

65 تحریک کردن ، برانگیختن ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

66 طرح چوبی یا فلزی که توسط اره ی مخصوص ایجاد میشود ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

67 غلبه کردن ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

68 راستی ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

69 قطعیت ، جبرگرایی ١٣٩٨/٠٧/١٢
|

70 قطعی ١٣٩٨/٠٧/١٢
|

71 بنفش متمایل به آبی ١٣٩٨/٠٧/١٢
|

72 احمقانه ١٣٩٨/٠٧/١١
|

73 ابلهانه ١٣٩٨/٠٧/١١
|

74 متوسل شدن ١٣٩٨/٠٧/١١
|

75 نظر کارشناسی ، نظر کارشناسانه ١٣٩٨/٠٧/١١
|

76 لطف ، فروتنی ، خودبزرگ بینی ١٣٩٨/٠٧/١٠
|

77 ممنون ، مدیون ١٣٩٨/٠٧/١٠
|

78 طالع بینی ، جدول طالع بینی ١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

79 رویداد ها ١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

80 چیز منتشر شده مثل روزنامه و مجله و ... ١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

81 گول زدن و بهتر از واقعیت نشان دادن ١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

82 رفع کردن نیاز ١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

83 به طور مستمر ١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

84 واحد بی نظمی ١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

85 وضوح ، شفافیت ١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

86 عواطف ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

87 کم نه، زیاد ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

88 با در نظر گرفتن اینکه ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

89 تخمین زدن در مورد گذشته با استفاده از اطلاعات حال و گذشته ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

90 مصحح ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

91 زبانزد (برای چیز منفی) ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

92 تکواژ ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

93 رفتار گرا ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

94 رفتار گرایانه ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

95 نگارش ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

96 برانگیختن
تحریک کردن
١٣٩٨/٠٧/٠٣
|

97 Adj :
شیوا، روان ، قادر به صحبت
V :
شیوا صحبت کردن
شمرده شمرده سخن گفتن
اداکردن ، به زبان آوردن ، صحبت کردن
١٣٩٨/٠٧/٠٣
|

98 بررسی ، مشاهده ١٣٩٨/٠٧/٠٣
|

99 الگو سازی ١٣٩٨/٠٧/٠٢
|

100 تعریف کردن ، مشخص کردن ١٣٩٨/٠٧/٠١
|

101 درونی ، درون قشایی ، زیرین ، زیر قشایی ١٣٩٨/٠٧/٠١
|

102 برانگیختگی ١٣٩٨/٠٧/٠١
|

103 گستره ی بینایی ١٣٩٨/٠٦/٣١
|

104 تا ١٣٩٨/٠٦/٣١
|

105 در هماهنگی برای ١٣٩٨/٠٦/٣١
|

106 در رابطه با
با توجه به
١٣٩٨/٠٦/٣١
|

107 تاثیر گذاشتن ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

108 تشخیص ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

109 به جلو راندن ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

110 مراقب بودن ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

111 در یک مرحله
در یک زمانی
زمانی
١٣٩٨/٠٦/٢٧
|

112 خردمندانه ١٣٩٨/٠٦/٢٧
|

113 ساکن خانه ای شدن ١٣٩٨/٠٦/٢٧
|

114 بی نظمی ١٣٩٨/٠٦/٢٦
|

115 مراقب ، هشیار ١٣٩٨/٠٦/٢٤
|

116 بحث ، تفسیر ١٣٩٨/٠٦/٢٣
|

117 به مدتی ١٣٩٨/٠٦/٢٣
|

118 در رابطه با
در مورد
١٣٩٨/٠٦/٢٢
|

119 نامیدن ١٣٩٨/٠٦/٢٢
|

120 تفهیم شده، واضح ، قابل فهم ١٣٩٨/٠٦/٢٢
|

121 تشخیص ها ١٣٩٨/٠٦/١٩
|

122 تمرین ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

123 به طور پیچیده سیم پیچی شده ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

124 با نگرانی ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

125 اما با وجود اینکه ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

126 اشتباه لپی ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

127 مستلزم ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

128 چه برسه به ... ١٣٩٨/٠٦/١٣
|

129 با احتیاط و آرام و بی درد ١٣٩٨/٠٦/١٢
|

130 زبان اشاره ١٣٩٨/٠٦/١٢
|

131 غیبت کردن ١٣٩٨/٠٦/١٢
|

132 جریان آب ١٣٩٨/٠٦/٠٨
|

133 گیج کننده ، مشکل ، سخت ١٣٩٨/٠٦/٠٨
|

134 برانگیخته ١٣٩٨/٠٦/٠٧
|

135 خالص ١٣٩٨/٠٦/٠٧
|

136 بدون موفقیت ١٣٩٨/٠٦/٠٦
|

137 دو آتشه ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

138 دنبال کسی آمدن یا رفتن ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

139 پیوسته ، لاینقطع ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

140 پریشان کننده ١٣٩٨/٠٦/٠١
|

141 مایه ی خشنودی ، مایه ی مباهات ١٣٩٨/٠٥/٢٩
|

142 یکهو ، یک دفعه ١٣٩٨/٠٥/٢٩
|

143 قطعا ،بدون شک ١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

144 کم کم ١٣٩٨/٠٥/٢٧
|

145 اتصال ١٣٩٨/٠٥/٢٧
|

146 ولگرد، سالک ١٣٩٨/٠٥/٢٣
|

147 لجوجانه ،خودسرانه، از روی لجبازی ١٣٩٨/٠٥/٢٢
|

148 پا گذاشتن ١٣٩٨/٠٥/٢٢
|

149 نافذ ١٣٩٨/٠٥/٢١
|

150 ناموفق ١٣٩٨/٠٥/٢٠
|

151 شناور
جاری
متحرک
١٣٩٨/٠٥/٢٠
|

152 نشان دهنده
مشخص کننده
١٣٩٨/٠٥/١١
|

153 تحمل کننده ١٣٩٨/٠٥/١١
|

154 که با آن ١٣٩٨/٠٥/٠٥
|

155 قهوه ای طلایی ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

156 فضای پلکان ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

157 حفاظ ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

158 فشرده کردن ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

159 در هر صورت ١٣٩٨/٠٤/٢٦
|

160 گرفته ، بی حال ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

161 صدا کنی کسی بیاد پیشت، کنارت ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

162 با خوشحالی ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

163 لرزان ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

164 تحریک به کار بد ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

165 بسیار بی پول ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

166 قطع کردن صحبت ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

167 لغات، گروه لغات ١٣٩٨/٠١/١٣
|

168 بحث در مورد ١٣٩٧/١٢/٢٩
|

169 هیجان زده ١٣٩٧/١١/٢٤
|

170 ساکت شدن ، ساکت کردن ١٣٩٧/١١/١٥
|

171 دارای میل جنسی زیاد ١٣٩٧/١١/١٤
|

172 جلوتر ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

173 متهم کننده
شاکی
١٣٩٧/١٠/٢٤
|

174 متاثر ، شوکه و مستاصل ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

175 چیزهای خاطره انگیز ١٣٩٧/٠٩/١٢
|

176 به طوری که ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

177 نشان دادن ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

178 ایجاد کننده ی احساس دلتنگی ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

179 احساس دلتنگی ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

180 هم قافیه ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

181 منقضی، تاریخ انقضا گذشته ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

182 نیازمندِ
در نتیجه ی
به دلیلِ
A few
After a few
In a matter of
١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

183 کلی ١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

184 ۱.نیازمند ِ ، نتیجه ی
۲.به دلیلِ
۳.a few
4.after few
١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

185 جی کردن ١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

186 دستاورد ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

187 نقطه قوت
امتیاز
١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

188 تحصیل ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

189 عضو شایسته
امتیاز
١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

190 به ثبت رسیده ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

191 توضیح دادن،اشاره کردن ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

192 محل وقوع ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

193 ادبی ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

194 امر ، امور ،کار ،کارها ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

195 باملاحظه ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

196 On behalf of از طرف ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

197 برای اولین بار ١٣٩٧/٠٩/٠٢
|

198 طرح ١٣٩٧/٠٩/٠٢
|

199 وارد آورنده ی ضربه ی روانی ١٣٩٧/٠٩/٠١
|

200 ارزشمند
سودمند
١٣٩٧/٠٩/٠١
|

201 شک شونده ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

202 که برای آن ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

203 دور شدن ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

204 همین نزدیکیا
همون نزدیکیا
همین ورا
سر نبش
معادل آمریکایی این کلمه اینه around the corner
١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

205 همون ورا
همین نزدیکیا
همون نزدیکیا
١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

206 افزایش دادن ، گسترش دادن ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

207 مقرر ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

208 هیجان انگیز ١٣٩٧/٠٨/٢٨
|

209 درک کننده ١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

210 در نظر گرفته ١٣٩٧/٠٨/٢٥
|

211 شوکه ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

212 دیدن
١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

213 تجسم کردن ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

214 گذراندن وقت ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

215 الهام کردن ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

216 بدبخت ، ناراحت ،مصیبت بار ، بسیار بد ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

217 رگ دار ١٣٩٧/٠٨/١٨
|

218 دیگر ١٣٩٧/٠٨/١٦
|

219 همان لحظه
سریع
١٣٩٧/٠٨/١٥
|

220 قدیمی ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

221 کم کم
به تدریج
به مرور زمان
١٣٩٧/٠٨/١٥
|

222 به میزان
با بهره ی
١٣٩٧/٠٨/١٢
|

223 به دلیل
به خاطر
١٣٩٧/٠٨/١٢
|

224 مثال ١٣٩٧/٠٨/١١
|

225 آشنایی اولیه ١٣٩٧/٠٨/١١
|

226 اهداف عملکردی ١٣٩٧/٠٨/١١
|

227 توپیدن ، مواخذه کردن ١٣٩٧/٠٨/١١
|

228 به زودی ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

229 به عبارت دیگر ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

230 حال و هوا
مود
حس و حال
١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

231 ساختن
بالا بردن
ارائه دادن ،پیشنهاد دادن
ماندن
١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

232 لغزیدن
سر خوردن
١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

233 درک کردن ، فهمیدن ١٣٩٧/٠٨/٠٧
|

234 گمراه شده ، به غلط انداخته شده ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

235 تولید صدا ١٣٩٧/٠٨/٠٥
|

236 شجاعت ١٣٩٧/٠٨/٠٤
|

237 مکان دیدنی ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

238 تاریخ گذشته
کهنه
١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

239 قطعه قطعه
جدا شده
به قطعات کوچک تقسیم شده
١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

240 خویشاوندان ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

241 نظریه ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

242 مورد پسند ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

243 خودبرانگیز ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

244 متخصص طب سوزنی ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

245 ملزم به خدمت ١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

246 رفتن ،رفتن به ١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

247 غیر قابل حرکت
غیرقابل تغییر
١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

248 تحقیق کردن ، بررسی کردن ١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

249 در این لحظه
در این زمان
١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

250 نوشابه ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

251 جانشینی ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

252 متحد ، پیوسته ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

253 سهم
١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

254 سرزنده
پر جوش و خروش
پر حادثه
١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

255 نگران و ترسیده ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

256 پشت سر گذاشتن ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

257 صندوق نامه
صندوق پست
١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

258 در ضمن ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

259 در بر گرفتن ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

260 آشنایی ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

261 تخیل ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

262 آوردن، داخل کردن ، وارد کردن ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

263 به خود متکی ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

264 دست پایین ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

265 چیز ثبت شده ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

266 راه افتادن ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

267 در نظر گرفتن ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

268 بیرون جستن ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

269 به اصطلاح ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

270 راه پشتی ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

271 قرار داشتن ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

272 به سرعت دور شدن
به سرعت به راه افتادن
١٣٩٧/٠٧/٢١
|

273 Anno domini
In the year of our lord
١٣٩٧/٠٧/٢١
|

274 تعیین کننده ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

275 اشاره کردن ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

276 نهفته بودن ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

277 دل آزار ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

278 تصویر سازی ١٣٩٧/٠٧/٢٠
|

279 درب و داغان شدن ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

280 با خاک یکسان کردن ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

281 ضربه ی روانی ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

282 مصرانه ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

283 طبیعی و منطقی ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

284 حامی مونث ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

285 گورخری
زبان گور خری
١٣٩٧/٠٧/١٥
|

286 ایجاد صدا ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

287 خاص و متفاوت بودن ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

288 پیوسته ، دائمی ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

289 پس از مدتی ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

290 دعوت نامه ١٣٩٧/٠٧/١٣
|

291 اراسته کردن ١٣٩٧/٠٧/١٣
|

292 درب ورودی ١٣٩٧/٠٧/١٣
|

293 آثار ١٣٩٧/٠٧/١٢
|

294 برخوردن به
رودر رو شدن
١٣٩٧/٠٧/١٢
|

295 باتلاق ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

296 باز گشتن،دوباره آمدن ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

297 غیر قابل اعتماد ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

298 واضح نیست که؟ ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

299 جناح بندی شده ١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

300 دستگاه صوتی ١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

301 چیز هیجان انگیز ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

302 متعاقب ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

303 نجیب ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

304 بی مصرف ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

305 اجمالی و سریع خواندن ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

306 به دست آمده در تبع چیزی ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

307 استفاده کردن از ١٣٩٧/٠٧/٠١
|

308 مقایسه ای
١٣٩٧/٠٧/٠١
|

309 به تدریج ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

310 مغازه ی لوازم التحریر ١٣٩٧/٠٦/٢٩
|

311 پایبند بودن به ١٣٩٧/٠٦/٢٨
|

312 کم سود ١٣٩٧/٠٦/٢٨
|

313 بی عرضه ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

314 طبیعت گرا ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

315 رسیدن به ١٣٩٧/٠٦/١٩
|

316 به طور متوسط درآمد کردن ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

317 شیرینی پز
١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

318 بسیار مشتاق ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

319 یه نوع پرنده ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

320 ناظر ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

321 وسواسی ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

322 دردناک ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

323 چیز قدیمی
اشیا قدیمی
١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

324 قلدرانه ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

325 بد رفتاری شده، سوء استفاده شده ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

326 اهمیت دادن ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

327 درخشش ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

328 مانا
پایدار
١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

329 قبل از اینکه خداحافظی کنم بگم که... ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

330 افاده کننده ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

331 قطع کردن حرف کسی ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

332 سن انتظار رونده ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

333 جنجالی ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

334 دوباره رشد کردن ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

335 بی فایده ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

336 امتحان کنید ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

337 ازدیاد جمعیت ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

338 کارمند پاسخگوی بانک ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

339 عمر انتظار رونده ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

340 ناموفق ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

341 بد فهمیده ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

342 درشکه ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

343 استنباط کردن ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

344 کسی که پرش در آسمان انجام میدهد ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

345 از طرف دیگر ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

346 بی حس ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

347 پرمایگی ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

348 خیره کننده ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

349 تحسین شده ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

350 زمخت ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

351 جا افتاده ١٣٩٧/٠٤/٢٥
|

352 جذاب
١٣٩٧/٠٤/٢٥
|

353 عمق وجود ١٣٩٧/٠٤/٢٤
|

354 تعالیم مذهبی
١٣٩٧/٠٤/٢٣
|

355 احاطه کننده ١٣٩٧/٠٤/٢٠
|