انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

عاطفه موسوی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Paradigmatic جانشینی ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

2 Unified متحد ، پیوسته ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

3 Quarter سهم
١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

4 High spirited سرزنده
پر جوش و خروش
پر حادثه
١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

5 Alarmed نگران و ترسیده ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

6 Pass over پشت سر گذاشتن ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

7 Letterbox صندوق نامه
صندوق پست
١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

8 By the bye در ضمن ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

9 Concern در بر گرفتن ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

10 Approach آشنایی ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

11 Imagery تخیل ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

12 Get in آوردن، داخل کردن ، وارد کردن ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

13 Self Reliant به خود متکی ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

14 Undervalued دست پایین ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

15 Entry چیز ثبت شده ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

16 Go off راه افتادن ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

17 Treat در نظر گرفتن ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

18 Flow out بیرون جستن ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

19 So to speak به اصطلاح ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

20 Back way راه پشتی ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

21 Spot قرار داشتن ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

22 Buzz off به سرعت دور شدن
به سرعت به راه افتادن
١٣٩٧/٠٧/٢١
|

23 Ad Anno domini
In the year of our lord
١٣٩٧/٠٧/٢١
|

24 Defining تعیین کننده ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

25 Appeal اشاره کردن ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

26 Embody نهفته بودن ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

27 Heartsickeing دل آزار ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

28 Imagery تصویر سازی ١٣٩٧/٠٧/٢٠
|

29 Collapse درب و داغان شدن ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

30 Flatten با خاک یکسان کردن ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

31 Traumatic ضربه ی روانی ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

32 Emphatically مصرانه ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

33 Matter of course طبیعی و منطقی ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

34 Patroness حامی مونث ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

35 Zebraic گورخری
زبان گور خری
١٣٩٧/٠٧/١٥
|

36 Vocalization ایجاد صدا ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

37 Being set apart خاص و متفاوت بودن ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

38 Lingering پیوسته ، دائمی ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

39 By and by پس از مدتی ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

40 Invitation دعوت نامه ١٣٩٧/٠٧/١٣
|

41 Fit up اراسته کردن ١٣٩٧/٠٧/١٣
|

42 Side door درب ورودی ١٣٩٧/٠٧/١٣
|

43 Publications آثار ١٣٩٧/٠٧/١٢
|

44 Come cross برخوردن به
رودر رو شدن
١٣٩٧/٠٧/١٢
|

45 Mudbank باتلاق ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

46 Come round باز گشتن،دوباره آمدن ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

47 Mistrusted غیر قابل اعتماد ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

48 Surely واضح نیست که؟ ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

49 Lateralized جناح بندی شده ١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

50 Vocal tract دستگاه صوتی ١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

51 Thriller چیز هیجان انگیز ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

52 Consequential متعاقب ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

53 Gentle Folked نجیب ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

54 Washed up بی مصرف ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

55 Read through اجمالی و سریع خواندن ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

56 Resulting به دست آمده در تبع چیزی ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

57 Draw on استفاده کردن از ١٣٩٧/٠٧/٠١
|

58 Contrastive مقایسه ای
١٣٩٧/٠٧/٠١
|

59 By degrees به تدریج ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

60 Stationer's مغازه ی لوازم التحریر ١٣٩٧/٠٦/٢٩
|

61 Keep up پایبند بودن به ١٣٩٧/٠٦/٢٨
|

62 Unremunerative کم سود ١٣٩٧/٠٦/٢٨
|

63 Ninny بی عرضه ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

64 Naturalistic طبیعت گرا ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

65 Fulfilling رسیدن به ١٣٩٧/٠٦/١٩
|

66 Average به طور متوسط درآمد کردن ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

67 Pastrycook شیرینی پز
١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

68 Burning بسیار مشتاق ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

69 Corncrake یه نوع پرنده ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

70 Voyeur ناظر ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

71 Obsessed وسواسی ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

72 Aching دردناک ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

73 Antique چیز قدیمی
اشیا قدیمی
١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

74 Bullying قلدرانه ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

75 Illused بد رفتاری شده، سوء استفاده شده ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

76 Caring اهمیت دادن ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

77 Glistening درخشش ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

78 Restraining مانا
پایدار
١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

79 By the bye قبل از اینکه خداحافظی کنم بگم که... ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

80 Patronizing افاده کننده ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

81 Cut short قطع کردن حرف کسی ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

82 Expectancy سن انتظار رونده ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

83 Controversial جنجالی ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

84 Regrow دوباره رشد کردن ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

85 Unremunerative بی فایده ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

86 Give it a go امتحان کنید ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

87 Overcrowding ازدیاد جمعیت ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

88 Bank teller کارمند پاسخگوی بانک ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

89 Life Expectancy عمر انتظار رونده ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

90 Mismanaged ناموفق ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

91 Misunderstood بد فهمیده ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

92 Chaise cart درشکه ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

93 Suppose استنباط کردن ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

94 Skydiver کسی که پرش در آسمان انجام میدهد ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

95 Otherwise از طرف دیگر ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

96 Blankly بی حس ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

97 Richness پرمایگی ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

98 Riveting خیره کننده ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

99 Acclaimed تحسین شده ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

100 Raspy زمخت ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

101 Embedded جا افتاده ١٣٩٧/٠٤/٢٥
|

102 Intriguing جذاب
١٣٩٧/٠٤/٢٥
|

103 Deep down عمق وجود ١٣٩٧/٠٤/٢٤
|

104 Indoctrination تعالیم مذهبی
١٣٩٧/٠٤/٢٣
|

105 Enclosing احاطه کننده ١٣٩٧/٠٤/٢٠
|