انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

عاطفه موسوی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Overwhelmed متاثر ، شوکه و مستاصل ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

2 Nostalgic چیزهای خاطره انگیز ١٣٩٧/٠٩/١٢
|

3 But that به طوری که ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

4 Modify نشان دادن ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

5 Nostalgic ایجاد کننده ی احساس دلتنگی ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

6 Nostalgia احساس دلتنگی ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

7 Rhyming هم قافیه ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

8 Expired منقضی، تاریخ انقضا گذشته ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

9 In the point of نیازمندِ
در نتیجه ی
به دلیلِ
A few
After a few
In a matter of
١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

10 Rough کلی ١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

11 As a matter of ۱.نیازمند ِ ، نتیجه ی
۲.به دلیلِ
۳.a few
4.after few
١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

12 BoPeep جی کردن ١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

13 Accomplishment دستاورد ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

14 Asset نقطه قوت
امتیاز
١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

15 Coursework تحصیل ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

16 Assent عضو شایسته
امتیاز
١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

17 Inc به ثبت رسیده ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

18 Address توضیح دادن،اشاره کردن ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

19 Setting محل وقوع ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

20 Stylistic ادبی ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

21 Business امر ، امور ،کار ،کارها ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

22 Thoughtful باملاحظه ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

23 Behalf On behalf of از طرف ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

24 For once برای اولین بار ١٣٩٧/٠٩/٠٢
|

25 Storyline طرح ١٣٩٧/٠٩/٠٢
|

26 Traumatic وارد آورنده ی ضربه ی روانی ١٣٩٧/٠٩/٠١
|

27 Worth while ارزشمند
سودمند
١٣٩٧/٠٩/٠١
|

28 Suspect شک شونده ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

29 For which که برای آن ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

30 Clear out دور شدن ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

31 Round the corner همین نزدیکیا
همون نزدیکیا
همین ورا
سر نبش
معادل آمریکایی این کلمه اینه around the corner
١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

32 Round a corner همون ورا
همین نزدیکیا
همون نزدیکیا
١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

33 Grow up افزایش دادن ، گسترش دادن ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

34 Doomed مقرر ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

35 Galvanizing هیجان انگیز ١٣٩٧/٠٨/٢٨
|

36 Appreciative درک کننده ١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

37 Regarded در نظر گرفته ١٣٩٧/٠٨/٢٥
|

38 Struck شوکه ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

39 Make out دیدن
١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

40 Make out تجسم کردن ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

41 Hang about گذراندن وقت ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

42 Appeal الهام کردن ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

43 Wretched بدبخت ، ناراحت ،مصیبت بار ، بسیار بد ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

44 Veinous رگ دار ١٣٩٧/٠٨/١٨
|

45 Otherwise دیگر ١٣٩٧/٠٨/١٦
|

46 Right off همان لحظه
سریع
١٣٩٧/٠٨/١٥
|

47 Staid قدیمی ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

48 In course of time کم کم
به تدریج
به مرور زمان
١٣٩٧/٠٨/١٥
|

49 At the rate of به میزان
با بهره ی
١٣٩٧/٠٨/١٢
|

50 For which به دلیل
به خاطر
١٣٩٧/٠٨/١٢
|

51 Representation مثال ١٣٩٧/٠٨/١١
|

52 Primary Approach آشنایی اولیه ١٣٩٧/٠٨/١١
|

53 Behavioural purpose اهداف عملکردی ١٣٩٧/٠٨/١١
|

54 Tell off توپیدن ، مواخذه کردن ١٣٩٧/٠٨/١١
|

55 By and by به زودی ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

56 That is to say به عبارت دیگر ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

57 Spirits حال و هوا
مود
حس و حال
١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

58 Put up ساختن
بالا بردن
ارائه دادن ،پیشنهاد دادن
ماندن
١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

59 Trip up لغزیدن
سر خوردن
١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

60 Appreciate درک کردن ، فهمیدن ١٣٩٧/٠٨/٠٧
|

61 Misled گمراه شده ، به غلط انداخته شده ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

62 Articulation تولید صدا ١٣٩٧/٠٨/٠٥
|

63 Gumption شجاعت ١٣٩٧/٠٨/٠٤
|

64 Landmark مکان دیدنی ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

65 Out of date تاریخ گذشته
کهنه
١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

66 Articulatory قطعه قطعه
جدا شده
به قطعات کوچک تقسیم شده
١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

67 Folks خویشاوندان ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

68 Thesis نظریه ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

69 Favourable مورد پسند ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

70 Self motivated خودبرانگیز ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

71 Acupuncturist متخصص طب سوزنی ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

72 Articled ملزم به خدمت ١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

73 Come up رفتن ،رفتن به ١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

74 Immoveable غیر قابل حرکت
غیرقابل تغییر
١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

75 Ascertain تحقیق کردن ، بررسی کردن ١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

76 At this point در این لحظه
در این زمان
١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

77 Cola نوشابه ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

78 Paradigmatic جانشینی ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

79 Unified متحد ، پیوسته ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

80 Quarter سهم
١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

81 High spirited سرزنده
پر جوش و خروش
پر حادثه
١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

82 Alarmed نگران و ترسیده ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

83 Pass over پشت سر گذاشتن ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

84 Letterbox صندوق نامه
صندوق پست
١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

85 By the bye در ضمن ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

86 Concern در بر گرفتن ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

87 Approach آشنایی ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

88 Imagery تخیل ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

89 Get in آوردن، داخل کردن ، وارد کردن ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

90 Self Reliant به خود متکی ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

91 Undervalued دست پایین ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

92 Entry چیز ثبت شده ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

93 Go off راه افتادن ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

94 Treat در نظر گرفتن ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

95 Flow out بیرون جستن ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

96 So to speak به اصطلاح ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

97 Back way راه پشتی ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

98 Spot قرار داشتن ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

99 Buzz off به سرعت دور شدن
به سرعت به راه افتادن
١٣٩٧/٠٧/٢١
|

100 Ad Anno domini
In the year of our lord
١٣٩٧/٠٧/٢١
|

101 Defining تعیین کننده ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

102 Appeal اشاره کردن ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

103 Embody نهفته بودن ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

104 Heartsickeing دل آزار ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

105 Imagery تصویر سازی ١٣٩٧/٠٧/٢٠
|

106 Collapse درب و داغان شدن ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

107 Flatten با خاک یکسان کردن ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

108 Traumatic ضربه ی روانی ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

109 Emphatically مصرانه ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

110 Matter of course طبیعی و منطقی ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

111 Patroness حامی مونث ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

112 Zebraic گورخری
زبان گور خری
١٣٩٧/٠٧/١٥
|

113 Vocalization ایجاد صدا ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

114 Being set apart خاص و متفاوت بودن ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

115 Lingering پیوسته ، دائمی ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

116 By and by پس از مدتی ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

117 Invitation دعوت نامه ١٣٩٧/٠٧/١٣
|

118 Fit up اراسته کردن ١٣٩٧/٠٧/١٣
|

119 Side door درب ورودی ١٣٩٧/٠٧/١٣
|

120 Publications آثار ١٣٩٧/٠٧/١٢
|

121 Come cross برخوردن به
رودر رو شدن
١٣٩٧/٠٧/١٢
|

122 Mudbank باتلاق ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

123 Come round باز گشتن،دوباره آمدن ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

124 Mistrusted غیر قابل اعتماد ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

125 Surely واضح نیست که؟ ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

126 Lateralized جناح بندی شده ١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

127 Vocal tract دستگاه صوتی ١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

128 Thriller چیز هیجان انگیز ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

129 Consequential متعاقب ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

130 Gentle Folked نجیب ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

131 Washed up بی مصرف ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

132 Read through اجمالی و سریع خواندن ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

133 Resulting به دست آمده در تبع چیزی ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

134 Draw on استفاده کردن از ١٣٩٧/٠٧/٠١
|

135 Contrastive مقایسه ای
١٣٩٧/٠٧/٠١
|

136 By degrees به تدریج ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

137 Stationer's مغازه ی لوازم التحریر ١٣٩٧/٠٦/٢٩
|

138 Keep up پایبند بودن به ١٣٩٧/٠٦/٢٨
|

139 Unremunerative کم سود ١٣٩٧/٠٦/٢٨
|

140 Ninny بی عرضه ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

141 Naturalistic طبیعت گرا ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

142 Fulfilling رسیدن به ١٣٩٧/٠٦/١٩
|

143 Average به طور متوسط درآمد کردن ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

144 Pastrycook شیرینی پز
١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

145 Burning بسیار مشتاق ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

146 Corncrake یه نوع پرنده ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

147 Voyeur ناظر ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

148 Obsessed وسواسی ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

149 Aching دردناک ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

150 Antique چیز قدیمی
اشیا قدیمی
١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

151 Bullying قلدرانه ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

152 Illused بد رفتاری شده، سوء استفاده شده ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

153 Caring اهمیت دادن ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

154 Glistening درخشش ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

155 Restraining مانا
پایدار
١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

156 By the bye قبل از اینکه خداحافظی کنم بگم که... ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

157 Patronizing افاده کننده ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

158 Cut short قطع کردن حرف کسی ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

159 Expectancy سن انتظار رونده ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

160 Controversial جنجالی ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

161 Regrow دوباره رشد کردن ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

162 Unremunerative بی فایده ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

163 Give it a go امتحان کنید ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

164 Overcrowding ازدیاد جمعیت ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

165 Bank teller کارمند پاسخگوی بانک ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

166 Life Expectancy عمر انتظار رونده ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

167 Mismanaged ناموفق ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

168 Misunderstood بد فهمیده ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

169 Chaise cart درشکه ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

170 Suppose استنباط کردن ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

171 Skydiver کسی که پرش در آسمان انجام میدهد ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

172 Otherwise از طرف دیگر ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

173 Blankly بی حس ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

174 Richness پرمایگی ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

175 Riveting خیره کننده ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

176 Acclaimed تحسین شده ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

177 Raspy زمخت ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

178 Embedded جا افتاده ١٣٩٧/٠٤/٢٥
|

179 Intriguing جذاب
١٣٩٧/٠٤/٢٥
|

180 Deep down عمق وجود ١٣٩٧/٠٤/٢٤
|

181 Indoctrination تعالیم مذهبی
١٣٩٧/٠٤/٢٣
|

182 Enclosing احاطه کننده ١٣٩٧/٠٤/٢٠
|