برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

عاطفه موسوی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 یهویی ١٣٩٩/٠٤/٢٠
|

2 دارو . زهر ١٣٩٩/٠٤/٢٠
|

3 Rumble ١٣٩٩/٠٤/٢٠
|

4 افسون شده . مجذوب ١٣٩٩/٠٤/٢٠
|

5 آت و آشغال ١٣٩٩/٠٤/٢٠
|

6 A twinge in one's conscience ١٣٩٩/٠٤/١٩
|

7 جنگ بین خروس ها
١٣٩٩/٠٤/١٩
|

8 Corkscrew
١٣٩٩/٠٤/١٩
|

9 Lest ١٣٩٩/٠٤/١٩
|

10 منزوی . گوشه گیر ١٣٩٩/٠٤/١٧
|

11 دلفین ها و نهنگ ها ١٣٩٩/٠٤/١٦
|

12 تفاله
آشغال
کف روی غذا و ....
١٣٩٩/٠٤/١٥
|

13 دامن چین دار ١٣٩٩/٠٤/١٥
|

14 Pound sign ١٣٩٩/٠٤/١٥
|

15 Twins. Triplet.quartet.quintet.sextet.septet ١٣٩٩/٠٤/١٢
|

16 Concise ١٣٩٩/٠٤/١٢
|

17 از خود گذشتگی ١٣٩٩/٠٤/١٢
|

18 رشته ی مو
١٣٩٩/٠٤/٠٧
|

19 جوی آب ١٣٩٩/٠٣/٣١
|

20 تدبیر رزمی کردن ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

21 به تعویق افتاده . معوقه ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

22 غیر قابل سرزنش ١٣٩٩/٠٣/٢٨
|

23 دستگاه کپی ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

24 خاطره انگیز ١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

25 به طور گویایی ١٣٩٩/٠٣/٢٤
|

26 روانشناسی زبانی ١٣٩٩/٠٣/٢٣
|

27 عصب شناسی زبانی ١٣٩٩/٠٣/٢٣
|

28 معین و تعریف شده ١٣٩٩/٠٣/٢٣
|

29 تابش حرارتی ١٣٩٩/٠٣/٢١
|

30 Cotton swab ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

31 صحت تاریخی ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

32 افسانه ای . داستانی ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

33 بی طرف ١٣٩٩/٠٣/١٨
|

34 محترم ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

35 گل مینا ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

36 Remorse ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

37 چیز خاطره انگیز ١٣٩٩/٠٣/١٢
|

38 بسته بندی کردن ١٣٩٩/٠٣/١٢
|

39 یه لحظه ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

40 یهو ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

41 منحرف شده ١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

42 داده ی آماری ١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

43 دادن ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

44 ارائه کردن . ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

45 خفه و مبهم (صدا) ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

46 پرفروش= best selling
پرفروشترین=best seller
١٣٩٩/٠٢/١٦
|

47 دیگه نیازی به ذکر نیست .... ١٣٩٩/٠٢/١٥
|

48 اشتباه در ترتیب زمانی ١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

49 به هم چسبیدن ١٣٩٩/٠٢/٠١
|

50 پروتز ١٣٩٩/٠١/٢٧
|