انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

عاطفه موسوی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Stony broke بسیار بی پول ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

2 Break off قطع کردن صحبت ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

3 Lexicon لغات، گروه لغات ١٣٩٨/٠١/١٣
|

4 Argue بحث در مورد ١٣٩٧/١٢/٢٩
|

5 Thrilled هیجان زده ١٣٩٧/١١/٢٤
|

6 Quieten ساکت شدن ، ساکت کردن ١٣٩٧/١١/١٥
|

7 Sexed دارای میل جنسی زیاد ١٣٩٧/١١/١٤
|

8 Alonger جلوتر ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

9 Denouncer متهم کننده
شاکی
١٣٩٧/١٠/٢٤
|

10 Overwhelmed متاثر ، شوکه و مستاصل ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

11 Nostalgic چیزهای خاطره انگیز ١٣٩٧/٠٩/١٢
|

12 But that به طوری که ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

13 Modify نشان دادن ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

14 Nostalgic ایجاد کننده ی احساس دلتنگی ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

15 Nostalgia احساس دلتنگی ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

16 Rhyming هم قافیه ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

17 Expired منقضی، تاریخ انقضا گذشته ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

18 In the point of نیازمندِ
در نتیجه ی
به دلیلِ
A few
After a few
In a matter of
١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

19 Rough کلی ١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

20 As a matter of ۱.نیازمند ِ ، نتیجه ی
۲.به دلیلِ
۳.a few
4.after few
١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

21 BoPeep جی کردن ١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

22 Accomplishment دستاورد ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

23 Asset نقطه قوت
امتیاز
١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

24 Coursework تحصیل ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

25 Assent عضو شایسته
امتیاز
١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

26 Inc به ثبت رسیده ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

27 Address توضیح دادن،اشاره کردن ١٣٩٧/٠٩/٠٥
|

28 Setting محل وقوع ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

29 Stylistic ادبی ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

30 Business امر ، امور ،کار ،کارها ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

31 Thoughtful باملاحظه ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

32 Behalf On behalf of از طرف ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

33 For once برای اولین بار ١٣٩٧/٠٩/٠٢
|

34 Storyline طرح ١٣٩٧/٠٩/٠٢
|

35 Traumatic وارد آورنده ی ضربه ی روانی ١٣٩٧/٠٩/٠١
|

36 Worth while ارزشمند
سودمند
١٣٩٧/٠٩/٠١
|

37 Suspect شک شونده ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

38 For which که برای آن ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

39 Clear out دور شدن ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

40 Round the corner همین نزدیکیا
همون نزدیکیا
همین ورا
سر نبش
معادل آمریکایی این کلمه اینه around the corner
١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

41 Round a corner همون ورا
همین نزدیکیا
همون نزدیکیا
١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

42 Grow up افزایش دادن ، گسترش دادن ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

43 Doomed مقرر ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

44 Galvanizing هیجان انگیز ١٣٩٧/٠٨/٢٨
|

45 Appreciative درک کننده ١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

46 Regarded در نظر گرفته ١٣٩٧/٠٨/٢٥
|

47 Struck شوکه ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

48 Make out دیدن
١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

49 Make out تجسم کردن ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

50 Hang about گذراندن وقت ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

51 Appeal الهام کردن ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

52 Wretched بدبخت ، ناراحت ،مصیبت بار ، بسیار بد ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

53 Veinous رگ دار ١٣٩٧/٠٨/١٨
|

54 Otherwise دیگر ١٣٩٧/٠٨/١٦
|

55 Right off همان لحظه
سریع
١٣٩٧/٠٨/١٥
|

56 Staid قدیمی ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

57 In course of time کم کم
به تدریج
به مرور زمان
١٣٩٧/٠٨/١٥
|

58 At the rate of به میزان
با بهره ی
١٣٩٧/٠٨/١٢
|

59 For which به دلیل
به خاطر
١٣٩٧/٠٨/١٢
|

60 Representation مثال ١٣٩٧/٠٨/١١
|

61 Primary Approach آشنایی اولیه ١٣٩٧/٠٨/١١
|

62 Behavioural purpose اهداف عملکردی ١٣٩٧/٠٨/١١
|

63 Tell off توپیدن ، مواخذه کردن ١٣٩٧/٠٨/١١
|

64 By and by به زودی ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

65 That is to say به عبارت دیگر ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

66 Spirits حال و هوا
مود
حس و حال
١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

67 Put up ساختن
بالا بردن
ارائه دادن ،پیشنهاد دادن
ماندن
١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

68 Trip up لغزیدن
سر خوردن
١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

69 Appreciate درک کردن ، فهمیدن ١٣٩٧/٠٨/٠٧
|

70 Misled گمراه شده ، به غلط انداخته شده ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

71 Articulation تولید صدا ١٣٩٧/٠٨/٠٥
|

72 Gumption شجاعت ١٣٩٧/٠٨/٠٤
|

73 Landmark مکان دیدنی ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

74 Out of date تاریخ گذشته
کهنه
١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

75 Articulatory قطعه قطعه
جدا شده
به قطعات کوچک تقسیم شده
١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

76 Folks خویشاوندان ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

77 Thesis نظریه ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

78 Favourable مورد پسند ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

79 Self motivated خودبرانگیز ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

80 Acupuncturist متخصص طب سوزنی ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

81 Articled ملزم به خدمت ١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

82 Come up رفتن ،رفتن به ١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

83 Immoveable غیر قابل حرکت
غیرقابل تغییر
١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

84 Ascertain تحقیق کردن ، بررسی کردن ١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

85 At this point در این لحظه
در این زمان
١٣٩٧/٠٧/٣٠
|

86 Cola نوشابه ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

87 Paradigmatic جانشینی ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

88 Unified متحد ، پیوسته ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

89 Quarter سهم
١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

90 High spirited سرزنده
پر جوش و خروش
پر حادثه
١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

91 Alarmed نگران و ترسیده ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

92 Pass over پشت سر گذاشتن ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

93 Letterbox صندوق نامه
صندوق پست
١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

94 By the bye در ضمن ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

95 Concern در بر گرفتن ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

96 Approach آشنایی ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

97 Imagery تخیل ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

98 Get in آوردن، داخل کردن ، وارد کردن ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

99 Self Reliant به خود متکی ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

100 Undervalued دست پایین ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

101 Entry چیز ثبت شده ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

102 Go off راه افتادن ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

103 Treat در نظر گرفتن ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

104 Flow out بیرون جستن ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

105 So to speak به اصطلاح ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

106 Back way راه پشتی ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

107 Spot قرار داشتن ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

108 Buzz off به سرعت دور شدن
به سرعت به راه افتادن
١٣٩٧/٠٧/٢١
|

109 Ad Anno domini
In the year of our lord
١٣٩٧/٠٧/٢١
|

110 Defining تعیین کننده ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

111 Appeal اشاره کردن ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

112 Embody نهفته بودن ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

113 Heartsickeing دل آزار ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

114 Imagery تصویر سازی ١٣٩٧/٠٧/٢٠
|

115 Collapse درب و داغان شدن ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

116 Flatten با خاک یکسان کردن ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

117 Traumatic ضربه ی روانی ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

118 Emphatically مصرانه ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

119 Matter of course طبیعی و منطقی ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

120 Patroness حامی مونث ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

121 Zebraic گورخری
زبان گور خری
١٣٩٧/٠٧/١٥
|

122 Vocalization ایجاد صدا ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

123 Being set apart خاص و متفاوت بودن ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

124 Lingering پیوسته ، دائمی ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

125 By and by پس از مدتی ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

126 Invitation دعوت نامه ١٣٩٧/٠٧/١٣
|

127 Fit up اراسته کردن ١٣٩٧/٠٧/١٣
|

128 Side door درب ورودی ١٣٩٧/٠٧/١٣
|

129 Publications آثار ١٣٩٧/٠٧/١٢
|

130 Come cross برخوردن به
رودر رو شدن
١٣٩٧/٠٧/١٢
|

131 Mudbank باتلاق ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

132 Come round باز گشتن،دوباره آمدن ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

133 Mistrusted غیر قابل اعتماد ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

134 Surely واضح نیست که؟ ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

135 Lateralized جناح بندی شده ١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

136 Vocal tract دستگاه صوتی ١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

137 Thriller چیز هیجان انگیز ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

138 Consequential متعاقب ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

139 Gentle Folked نجیب ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

140 Washed up بی مصرف ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

141 Read through اجمالی و سریع خواندن ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

142 Resulting به دست آمده در تبع چیزی ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

143 Draw on استفاده کردن از ١٣٩٧/٠٧/٠١
|

144 Contrastive مقایسه ای
١٣٩٧/٠٧/٠١
|

145 By degrees به تدریج ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

146 Stationer's مغازه ی لوازم التحریر ١٣٩٧/٠٦/٢٩
|

147 Keep up پایبند بودن به ١٣٩٧/٠٦/٢٨
|

148 Unremunerative کم سود ١٣٩٧/٠٦/٢٨
|

149 Ninny بی عرضه ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

150 Naturalistic طبیعت گرا ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

151 Fulfilling رسیدن به ١٣٩٧/٠٦/١٩
|

152 Average به طور متوسط درآمد کردن ١٣٩٧/٠٦/١٠
|

153 Pastrycook شیرینی پز
١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

154 Burning بسیار مشتاق ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

155 Corncrake یه نوع پرنده ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

156 Voyeur ناظر ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

157 Obsessed وسواسی ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

158 Aching دردناک ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

159 Antique چیز قدیمی
اشیا قدیمی
١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

160 Bullying قلدرانه ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

161 Illused بد رفتاری شده، سوء استفاده شده ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

162 Caring اهمیت دادن ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

163 Glistening درخشش ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

164 Restraining مانا
پایدار
١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

165 By the bye قبل از اینکه خداحافظی کنم بگم که... ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

166 Patronizing افاده کننده ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

167 Cut short قطع کردن حرف کسی ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

168 Expectancy سن انتظار رونده ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

169 Controversial جنجالی ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

170 Regrow دوباره رشد کردن ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

171 Unremunerative بی فایده ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

172 Give it a go امتحان کنید ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

173 Overcrowding ازدیاد جمعیت ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

174 Bank teller کارمند پاسخگوی بانک ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

175 Life Expectancy عمر انتظار رونده ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

176 Mismanaged ناموفق ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

177 Misunderstood بد فهمیده ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

178 Chaise cart درشکه ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

179 Suppose استنباط کردن ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

180 Skydiver کسی که پرش در آسمان انجام میدهد ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

181 Otherwise از طرف دیگر ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

182 Blankly بی حس ١٣٩٧/٠٥/٠٤
|

183 Richness پرمایگی ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

184 Riveting خیره کننده ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

185 Acclaimed تحسین شده ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

186 Raspy زمخت ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

187 Embedded جا افتاده ١٣٩٧/٠٤/٢٥
|

188 Intriguing جذاب
١٣٩٧/٠٤/٢٥
|

189 Deep down عمق وجود ١٣٩٧/٠٤/٢٤
|

190 Indoctrination تعالیم مذهبی
١٣٩٧/٠٤/٢٣
|

191 Enclosing احاطه کننده ١٣٩٧/٠٤/٢٠
|