برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Bunny Gonzales

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 لاله گوش ١٣٩٨/١١/٢٥
|

2 شنوایی دیداری ، شامل علائم مخصوص کر و لال ها و لب خوانی ١٣٩٨/١١/٠١
|

3 یه بحث جدا ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

4 خجالتی و ترسو بودن در انجام کاری ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

5 اولویت های دیگری داشتن ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

6 مشغولیت ذهنی داشتن ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

7 به دنبال رفتن ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

8 متحمل شدن ، سازش کردن ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

9 Put s.o up = به کسی جا دادن ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

10 به هم زدن ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

11 حل کردن ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

12 وظیفه کسی بودن ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

13 از زیر انجام کاری در رفتن ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

14 تحت کنترل (اوضاع) ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

15 He just sat on it
پشت گوش انداختن
١٣٩٨/١٠/٣٠
|

16 مورد پسند واقع شدن ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

17 متوجه کردن کسی ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

18 پرینت گرفتن یا تکثیر متن ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

19 رد شدن ، پذیرفته نشدن ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

20 مشغول بودن ، درگیر کاری بودن ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

21 ... We can't CALL AT his home tonight
ملاقات کوتاه در جایی
١٣٩٨/١٠/٢٩
|

22 داوطلب شدن برای کاری یا چیزی ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

23 اگه بعدش اسم مکان بیاد به معنی عازم جایی بودن است ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

24 مرتکب قتل شدن ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

25 حظور پیدا کردن ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

26 آسیب زدن ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

27 ورود ممنوع ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

28 عقل سلیم ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

29 دیوان عدالت ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

30 جسم و روح ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

31 علنی ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

32 داخل یا خارج
(Collocation)
١٣٩٨/١٠/٢٩
|

33 دردسر به جون خریدن
(Collocation)
١٣٩٨/١٠/٢٩
|