برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

بیژن یزدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 جانبی، مانند breakout room یعنی اتاق جانبی ١٣٩٩/٠٣/١١
|