برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Dariush Alagha

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 موضوع را بررسی کردن ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

2 راهبردی کردن ١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

3 Gated content
هر نوع محتوا (متن، فیلم، عکس و ...) در وب سایت که کاربر برای مشاهده کامل آن ملزم به پرداخت یا نام نویسی، پر کردن فرم و یا غیره است.
١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

4 اوج گرفتن ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

5 دلیل اصلی شهرت ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

6 ناپسند ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

7 وجه مثبت ١٣٩٩/٠٢/٢٣
|

8 Blindside somebody
کسی را غافلگیر کردن، شوکه کردن
١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

9 سر کار گذاشتن، قال گذاشتن

My friends are waiting for me, I.have to go. I .don't want to flake out on them
١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

10 پرخاش کردن ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 habitual
• Interrupting is one her annoying habitual behaviors.
• پریدن وسط حرف دیگران یکی از رفتارهای آزاردهنده همیشگی اوست
١٣٩٨/١٢/١٥
|