برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

shiva_sisi‌

➷iŋ tɦε ŋamε σƒ crεatεr σƒ ℓσvε √
━━━━━━❥✿❥━━━━━━
آدمی که روزهاست در انتظار تو مانده
بی کس نیست!
دور و برش پر است از آدم هایی،که شاید خیلی بهتر از تو راه و رسم عاشقی را بلد باشند
منتظرت مانده چون وفادار است
وفادار به آدمی،که با تمام خوب و بدش
روزی انتخاب دلش بوده…!
نمیدانم اسمش چیست
شجاعت…
یا حماقت…
اما بعضی ها عجیب،به انتخاب های دلشان پایبندند…tࣹࣸ꙰҈꙰҈꙰҈꙰❰̶ུࣹࣸ͟͞꙰҈҈҈꙰҈꙰ࣹ🔥ࣹࣸ꙰҈꙰҈꙰҈꙰̶ུࣹࣸ͟͞꙰҈҈❱ུࣹࣸꪲ꙰҈꙰҈꙰҈꙰҈꙰꙰̸̸̷̶͟͞⟦
‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌━━━━━━❥✿❥━━━━
مَعرِفَـت دآشتیحـ🚶🖤
تَنهآممـ نِمیذآشتیحـ😒🖤
هِی قَهـر و هِـی آشتیحـ😏🖤
دیگِحـ شورِش دراومـد😐🖤
تـو دِلِـت چیحـ هَـس؟🥀🖤
آیَندَموونـ چیـ پَـس؟🙇🖤
یِهو بِهَممـ زَدیحـ از قَـصد🌚🖤
عآخِحــ دِلِـت میومَـد😞🖤

.....

ببیـن تـا پـر شدممـ از نآ امیدییـ،غمو از تـو دلممــ
بیرونـ کشیدییـ،دآرممـ دنیآ رو زیبآتـرر میبینممـ،عجـب جآییــ ب دآد مـن رسیدییـ..!*G‌OD*


#وَلیی مِنِ حُتًیً بُيِ تْفُاٌوُتْيً هَاِمّمٌ بٌوَيٍ دْوٌسُتٌ دَاّشِتْنًشِوّ رٌوّ مّيًدْاْدٍ عٌاّقَاًیّ قًاّضِیّ..!🌚🖤


** تَِوَِ هَِمَِوَِنَِیَِ کَِهَِ اَِگَِهَِ اَِزَِمَِ بَِپَِرَِسَِنَِ
َِاَِمَِنَِیَِتَِ یَِعَِنَِیَِ چَِیَِ!َِ؟َِ
َِمَِیَِگَِمَِ آَِغَِوَِشَِشَِ:)🙊sɦ🖤‌


(:A_Tomboy_&_‌A_Novelist _girl#
❤perspolisii#
(:#

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 هلیوممـ ‌& هیدروژن ١٣٩٨/١١/٢٦
|

2 کدامم یک؟
کدومــش؟
١٣٩٨/١١/٢٤
|

3 کجـا؟

وقتیی سوالموون در رابطه با مکان هســـت:)
١٣٩٨/١١/٢٤
|

4 (:i'm a lesbian & a Tomboy girl# ١٣٩٨/١١/٢٤
|

5 (:i'm Tomboy & lezbian# ١٣٩٨/١١/٢٤
|

6 قطـب شمآل *the north pole*
≠ ≠
قطـب جنووب *the south pole*
١٣٩٨/١١/٢٤
|

7 قُـطب شمآل *the north pole*

قُـطب جنووب *the south pole*
١٣٩٨/١١/٢٤
|

8 کشـور سوئـد ک پایتختـش استکهلمم هســت..! ١٣٩٨/١١/٢٤
|

9 the capital of Swedenاستکهلمم،پآیتخــت سوئـد:)
١٣٩٨/١١/٢٤
|

10 سئـول،پآیتخـت کــره جنوبی💋🌙Seoul,capital of south korea
١٣٩٨/١١/٢٤
|

11 پـرآک،پآیتخــت چــک:) ١٣٩٨/١١/٢٤
|

12 شهـر لیسبوون ، پآیتخـت پـرتغآل


شهـری ک کرستیانو رونآلدوو در آن ب دنیآ امده اســت..!
١٣٩٨/١١/٢٤
|

13 پآیـتخـت چیـن ، پـکـن

the capital of China ، Peking.
١٣٩٨/١١/٢٤
|

14 بآرسلونآ،نآمم شهـری در اسپآنیآ & نآمم تیمم فوتبآل ، بسکتبآل ، والیبآل ، ... ١٣٩٨/١١/٢٤
|

15 آشکار


پیــدآ


مشخـص
١٣٩٨/١١/٢٣
|

16 ترآنح ١٣٩٨/١١/٢٣
|

17 دسـت نیآفتنییی

غیـر قآبل نفوذ
١٣٩٨/١١/٢٣
|

18 وسیــع،بــزرگ،جـا دار ١٣٩٨/١١/٢١
|

19 بـــزرگ،عظیممــ ١٣٩٨/١١/٢١
|

20 تـآبنآک🌙 ١٣٩٨/١١/٢١
|

21 اگاهی،اعلان،تبلیــــغ ١٣٩٨/١١/٢١
|

22 احـمقآنه:/ ١٣٩٨/١١/١٧
|

23 مستطیـل‌،چهآرگـوش ١٣٩٨/١١/١٧
|

24 آخـر،انتهـا ١٣٩٨/١١/١٧
|

25 نَمـآیشگـآه هنـــر:) ١٣٩٨/١١/١٧
|

26 مسآوی

1 & 1
2 & 2
3 & 3
١٣٩٨/١١/١٤
|

27 پریشان،سـردرگــممم ١٣٩٨/١١/٠٧
|

28 مقـدار کمی سرد ١٣٩٨/١١/٠٧
|

29 سآلـن اجتمآعآت
سآلـن همآیش
سآلـن سخنرآنی
سآلـن کنفرآنــس


محل سخنرانی:)
١٣٩٨/١١/٠٧
|

30 شــوخ طبع


RAMBOD JAVAN is the humor Man and the people laugh him:)
١٣٩٨/١١/٠٧
|

31 تـا حدودی ســـرد
نبستـا ســـرد
کمی ســرد
مقداری ســــرد
مقـدار کمی ســرد

Maybe cold
١٣٩٨/١١/٠٧
|

32 بسیـار یخبنــــــدان! ١٣٩٨/١١/٠٧
|

33 شــــنوندهـ &تمـاشــا چیی ١٣٩٨/١١/٠٧
|

34 زشـــت،بد شکل،بد ریخــت ١٣٩٨/١١/٠٣
|

35 شک داشتـن

گمان کردن
١٣٩٨/١١/٠٣
|

36 خلـــــوت! ١٣٩٨/١١/٠٣
|

37 مسلـــــط ١٣٩٨/١١/٠٣
|

38 روآن ١٣٩٨/١١/٠٣
|

39 شمرده و قابل فهممم ١٣٩٨/١١/٠٣
|

40 not paying enough attention to what you are doing, so that you make mistakes, damage things etc ١٣٩٨/١١/٠٣
|

41 فرآمـووش کــار:) ١٣٩٨/١١/٠٣
|

42 Always he or she forgot everything ١٣٩٨/١١/٠٣
|

43 بَـــرنآمِـه ریــزی

فهرسـت کردن


جَـدوَل زَمآنی

**
١٣٩٨/١٠/٣٠
|

44 پیشنهآد دآدن


خوآستـن نظردرخوآست کردن
١٣٩٨/١٠/٣٠
|

45 کوبیدنِ دررر ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

46 اعترآض،شکآیـــــت� ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

47 To cry suddenly ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

48 زیـر گریهـ زدنـ:)
گریهـ یهویی
١٣٩٨/١٠/٣٠
|

49 اقای مهدی


من فکر میکنممم شما حق دخالت تو کار خانم یار دلواری رو نداشتین البته هر انسانی شخصیت خودشوو داره و با این حرفاتون ما با شخصیتتون ...
١٣٩٨/١٠/٣٠
|

50 to make a high sound by blowing into a whistle: ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

51 صـورت حِسآب:) ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

52 سـوت زدن،صدآیی ضریف:) ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

53 a written list showing how much you have to pay for services you have received, work that has been done etc ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

54 Eating celery helps to lose weight ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

55 کَرَفـــس! ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

56 من بهـ هـر چیحـ ک بخواممـ میرسممـ:) ١٣٩٨/١٠/٢٣
|

57 کادو،هدیه

Gift❤
١٣٩٨/١٠/٢٣
|

58 کسیحـ میدونحـ اینـ کلمحـ معنیش چیحـ؟البتحـ اگحـ دآرآے معنیحـ بآشحـ ـ:/ ١٣٩٨/١٠/٢٢
|

59 کَلَممـ:) ١٣٩٨/١٠/٢٢
|

60 اضطرآری،اورژآنسی:) ١٣٩٨/١٠/٢٢
|

61 بــآل🌁 ١٣٩٨/١٠/١٩
|

62 آتَـشفِشآن:) ١٣٩٨/١٠/١٩
|

63 سَنجـآقَک:) ١٣٩٨/١٠/١٩
|

64 زَرآفِـه! ١٣٩٨/١٠/١٩
|

65 لآک پُـشت! ١٣٩٨/١٠/١٩
|

66 سَـنجآقَـک:) ١٣٩٨/١٠/١٩
|

67 ‌سَـــرو:) ١٣٩٨/١٠/١٩
|

68 یوز وحشی


‌√نپسندیدن نظرآتممم نشونحـ قدرتمحـ:)
١٣٩٨/١٠/١٨
|

69 یـوز پلنــگ وحشیـ** ١٣٩٨/١٠/١٨
|

70 پروانه ١٣٩٨/١٠/١٨
|

71 نهنـگ آبی:) ١٣٩٨/١٠/١٨
|

72 نظممـ،روی برنامه،رسممـ ١٣٩٨/١٠/١٨
|

73 زیبا روی:) ١٣٩٨/١٠/١٨
|

74 منتخـب،دآرآی ستآره ١٣٩٨/١٠/١٨
|

75 لیمو ترررش ١٣٩٨/١٠/١٨
|

76 لیسه! ١٣٩٨/١٠/١٨
|

77 بچحـ،فـرزنـد! ١٣٩٨/١٠/١٨
|

78 مخالفــــــت! ١٣٩٨/١٠/١٨
|

79 خوبی،مهربانی،خوش رفتاری ١٣٩٨/١٠/١٨
|

80 قفـسه،طآقچـه:) ١٣٩٨/١٠/١٦
|

81 نا هنجار،چیزی ک موزون یا طبیعی نیســـت! ١٣٩٨/١٠/١٦
|

82 اسممـ خواننده مـآکــآن*تنهآ کسی ڪ اسمش واقعا لآیقشحـــ*

شـرآب نــــآب🙈💫
١٣٩٨/١٠/١٦
|

83 خوب نیســت! ١٣٩٨/١٠/١٦
|

84 افــردا خــــــــاصّ:) ١٣٩٨/١٠/١٦
|

85 دلیــل زندگیــ ١٣٩٨/١٠/١٦
|

86 Show performance** ١٣٩٨/١٠/١٦
|

87 بیش از حــــد بودن دمـــای بــــدن** ١٣٩٨/١٠/١٦
|

88 عملکرد،کارایی** ١٣٩٨/١٠/١٦
|

89 کاهش،کم شده ١٣٩٨/١٠/١٦
|

90 پرداخت شدحـ:) ١٣٩٨/١٠/١٦
|

91 خوابگاه،اتاق کوچک:) ١٣٩٨/١٠/١٦
|

92 دویدن،راه رفتن با سرعتتت ١٣٩٨/١٠/١٦
|

93 جدول زمانی،ساعت پرواز و نشست هواپیما:) ١٣٩٨/١٠/١٦
|

94 جایگاه اجتماعی** ١٣٩٨/١٠/١٦
|

95 عطر مخصوص اقایان ک در شهر کلن المان درست میشود:) ١٣٩٨/١٠/١٦
|

96 کسی ک دارای کاهش وزن شدیدی است:‌|
ـ
لاغری شدید**
١٣٩٨/١٠/١٦
|

97 چک کردن ساعت های فرودگاه(ساعت پرواز و نشستن هواپیما)
**
١٣٩٨/١٠/١٦
|

98 در بالای:) ١٣٩٨/١٠/١٦
|

99 تحیلی کردن،ازمایش کردن** ١٣٩٨/١٠/١٦
|

100 تحلیل کردنــ،ازمایشـ. کردنــ ١٣٩٨/١٠/١٦
|

101 بزرگ مـــرد،اسمیحــ پسرآنحـ:) ١٣٩٨/١٠/١٦
|

102 در نآبآوریح،در تعجــب** ١٣٩٨/١٠/١٦
|

103 پیآمـد،بآزده،پآیآن کـــارررر** ١٣٩٨/١٠/١٦
|

104 کمک کننده* ١٣٩٨/١٠/١٦
|

105 دوره،مــدت،تنآوب** ١٣٩٨/١٠/١٦
|

106 نآامیـــــد بودنـــ** ١٣٩٨/١٠/١٦
|

107 بد قولیحـ،نآامید کردنـــ فردیحــ:) ١٣٩٨/١٠/١٦
|

108 اسمیحـ دخترانحـ و یونانیحـ:) ١٣٩٨/١٠/١٦
|

109 رسیده،جآ افتآده** ١٣٩٨/١٠/١٦
|

110 ایرآد گیررر ١٣٩٨/١٠/١٦
|

111 to become impossible to see any longer ١٣٩٨/١٠/١٦
|

112 someone who is creative is very good at using their imagination to make things ١٣٩٨/١٠/١٦
|

113 خـــلآقــــ ــــــ** ١٣٩٨/١٠/١٦
|

114 involving the use of imagination to produce new ideas or things: ١٣٩٨/١٠/١٦
|

115 کفش دوزڪ:) ١٣٩٨/١٠/١٥
|

116 دلوآپـس،نگــرآنــ*-* ١٣٩٨/١٠/١٥
|

117 not afraid of taking risks or trying new things ١٣٩٨/١٠/١٥
|

118 مآجرآجــــوووو*گردشگـــررر* ١٣٩٨/١٠/١٥
|

119 دِلیـــــــرررر** ١٣٩٨/١٠/١٥
|

120 پـروآنحــ،مجـوز ١٣٩٨/١٠/١٥
|

121 فـرد بآ هوشــ** ١٣٩٨/١٠/١٥
|

122 معبود:) ١٣٩٨/١٠/١٥
|

123 بحـ دنبآل هممـ** ١٣٩٨/١٠/١٥
|

124 بیحـ کیفیتـــ:/ ١٣٩٨/١٠/١٥
|

125 آتـش،جهنممـ ١٣٩٨/١٠/١٥
|

126 وانمود کردنــ:) ١٣٩٨/١٠/١٢
|

127 فکر کردن بحــ ١٣٩٨/١٠/١٢
|

128 تصــــور کردنِ . . . ١٣٩٨/١٠/١٢
|

129 چشمم انتظآریحـ:) ١٣٩٨/١٠/١٢
|

130 امیدوآر بودن ١٣٩٨/١٠/١٢
|

131 I can’t help the way I feel about you. ١٣٩٨/١٠/١٢
|

132 used to say that someone is unable to change their behaviour or feelings, or to prevent themselves from doing something: ١٣٩٨/١٠/١٢
|

133 پیش بینے اوضآع جَـــوے:( ١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

134 رهـآ کـــــردن ١٣٩٨/٠٩/٠٣
|

135 #کآرآگآه


کسے کهـ بهـ دنبآل سرنخ برآے حل پروندع میگردد:)
١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

136 پیروزے** ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

137 فآرغ التحصیــل ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

138 شروع کنید بهـ انجآم کآرے:)) ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

139 نآخوشآینـد ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

140 غیــر دوستآنح** ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

141 نــآ خوشآینـــد** ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

142 The old man looked cross and unfriendly. ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

143 ســـرد،غیـر دوستآنهــ،رسمـے ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

144 خلــوت،سآکـــت ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

145 ایـن مبل بسیآر نآخوشآیند است*
نشستن روش رآحــت نیســت*
١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

146 نـآ خوشآینــد ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

147 نآ آسـوده ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

148 That’s a terrific idea! ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

149 فوق العآده،محــشر،معرکهـ ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

150 Their son had been injured in a terrible accident. ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

151 Very bad and awful ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

152 تــرسنآڪ** ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

153 It had been a pleasant evening. ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

154 دلپــذیــر مطبوع دوســت دآشتنـے** ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

155 The food looked horrible, but it tasted OK. ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

156 چنــدش آور،حـآ بهم زن:/ ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

157 لــذیذ،دلچــــسب** ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

158 رآحــــت** ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

159 Sit down and make yourself comfortable. ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

160 someone who has invented something, or whose job is to invent things ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

161 متخــــرع**کشف کــردن** ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

162 کسے کهـ چیز جدیدے رآ درستــ یـآ کشف میکنــد(مخترع) ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

163 the person who directs or controls a group, organization, country ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

164 رهبر سیآسے** ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

165 someone who writes poems ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

166 کسے کهـ شعـر میگهــ
شآعـــر از منـــ بهتــــرر؟؟:)
١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

167 someone who writes books, stories, or articles in as a job ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

168 someone who writes novels ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

169 رمآن نویس ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

170 کسے کهـ دآستآنــ هآے طولآنے(رمــآن) مینویسد** ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

171 someone who writes novels ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

172 someone who writes music ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

173 someone who writes music ⇒ ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

174 آهنگـــ سآز** ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

175 شنبهـــ:/ ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

176 هــــر یڪ!" ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

177 پنجشنبهـ و جمعهــ
معمولا شآمل روزآیے کهـ تعطــیل هسنــ...میشح:)
١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

178 شقایقا دل رحمن روح لطیفی دارن
مغرورن عاشق هرکسی نمیشن یعنی محدود افراد هستن ک میتونن دل شقایقا رو ببرن
مهربونن ولی زود ازرده خاطر میشن
شق ...
١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

179 نــوجوآنــ
حدودا 13 تــآ 18 ســآل
١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

180 فروتـــن ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

181 someone you tell your secrets to or who you talk to about personal things ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

182 رآزدآر:) ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

183 مطمئینـــــ
Selfish اشتبآست:/
١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

184 متکبــر ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

185 پـــآڪ و بے ریـــآ** ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

186 حقوق،وکآلتـــــ** ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

187 تـــــآریخ:) ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

188 مخآبرآط و ارتبآطآتـــــــــ** ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

189 مهـندسے عمـــرآنــ*** ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

190 بزینــس،تجآرتــ ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

191 عـــــــــزیزمـــــ** ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

192 بــرنآمــهــ یآ مسآبقهــ ے تلویزیونــے:)مثل:برندهـ بآشــ ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

193 هــرگــز،هیچوقــتـــ ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

194 شوهــر بے مصرفــــ(مجسمهــ)😹 ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

195 تخیــلــے👽 ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

196 دآستآنــ عآشقآنهــ(دلممم خوآس یهـو)😞😍 ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

197 فیلمــ تــرسنآڪ:( ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

198 مستنـــد:) ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

199 فیلمـ اکشنـ ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

200 نوشتــــن پســت کآرتــــ ١٣٩٨/٠٧/١١
|

201 ت خونع بآ اقوام مآندن:) ١٣٩٨/٠٧/١١
|

202 پـــرواز بآ هوآپیمآ:))) ١٣٩٨/٠٧/١١
|

203 خودخوآه
در ضمــن خود خوآه بآ مغرور متفآوتع:)
١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

204 بــرون گـــرآ ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

205 برو گـــرآ ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

206 ســـر و صــدآ:) ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

207 مـضطـرب ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

208 منظمم ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

209 *حــسود*
کسے کہ حاضرع هـر کآرے کنہ ک خودش و زندگیش مث ت بشہ و اگ مـوفق نشد،دسـت ب هر کآرے میزنع ک زندگے ت رو ب آتیــش بڪشــہ:/
١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

210 خـوش پــوش:) ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

211 سخــآوتمــند:) ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

212 دوستـــــآنــہ😻s😻 ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

213 Friendly and thoughtful about what other peopel want or need ١٣٩٨/٠٦/١٢
|

214 someone who gets news or writes about happenings for a newspaper radio or television ١٣٩٨/٠٦/١١
|

215 pull somebody or something along with difficulty ١٣٩٨/٠٦/١١
|

216 attend means go to or present at a place ١٣٩٨/٠٦/١٠
|

217 provide means give or supply something to somebody ١٣٩٨/٠٦/١٠
|

218 تہیہ کردن ١٣٩٨/٠٦/١٠
|

219 recite means say a piece of written or a list from memory ١٣٩٨/٠٦/١٠
|

220 a streamer is a long piece of colored paper that you use for decorating ١٣٩٨/٠٦/١٠
|

221 A box bottle package etc in which something is kept ١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

222 a group of objects of a particular type
that somebody has collected
١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

223 A policeman or police woman ١٣٩٨/٠٥/٢٧
|

224 A sign with three colored lights used for controlling traffic ١٣٩٨/٠٥/٢٧
|

225 an area of land in a town which has streets on four sides ١٣٩٨/٠٥/٢٧
|

226 a piece of writing in short lines with similar sounds at the end of lines ١٣٩٨/٠٥/٢٧
|

227 A long piece of cloth with words or singns on it ١٣٩٨/٠٥/٢٧
|

228 Change from solid to liquid ١٣٩٨/٠٥/٢٧
|

229 Is customs and ideas of a group of people ١٣٩٨/٠٥/٢٢
|

230 A person who receives visitors is called a host ١٣٩٨/٠٥/٢٢
|

231 A program is a set of planned activities in education or training ١٣٩٨/٠٥/٢٢
|

232 دانشــ آموز یآ دانشــ جویے کـــ بدلیلــ تحصیلــ بہ مکانے دیگر مہآجرتــ میکند:) ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

233 a student who visits another counry ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

234 piece of metal, usually flat and round, that is used as money ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

235 نوعے پولــ ساختہ شده توسطــ فلز(سکہ)
**Shiva_sisi**
١٣٩٨/٠٥/١٥
|

236 a piece of money made of metal ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

237 a wooden frame that holds a black bord or a picture that is being painted ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

238 A painter's board for mixing colors ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

239 What you do regularly in your free time for enjoyament ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

240 The pieces used to play chess and the board on wich game is played ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

241 A seat that does not have a back or arms ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

242 Other people or things that are left ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

243 bring a number of things together
جمع اوردے کردنـــ
١٣٩٨/٠٥/١٥
|

244 a piece of paper money ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

245 Barbecue is an outdoor party in wich food is cooked over fire ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

246 disgusting things cause a strong feeling or dislike. ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

247 disgusting things cause a strong feeling or dislike. ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

248 a book in which you write down the things that happen to you each day ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

249 a fire made outdoors by people who are camping ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

250 A counselor gives advice to people ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

251 a fire made outdoors by people who are camping ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

252 آتشے کـــ تـوسط دستـــ خودمونـــ درستــ میشہ جہتــ گرمــ کردنــ یا روشنــ کردنــ مکانے☺ ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

253 A campfire is a 🔥 made outdoors by people who are camping (⛺) ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

254 A ghost is the spirit of a dead person. ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

255 Least means the smallest in size or amount ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

256 Make you angry and sad ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

257 Put up a tent or a group of tents in a place ١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

258 . a container in which something, especially drinks, is cooled or kept cold: ١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

259 a box with ice init that is usedfor keeping foods or drink cool ١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

260 someone who drops paper, cans etc on the ground in public places ١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

261 A person that drops litter in a public place ١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

262 means calm and quiet ١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

263 An animal like a small hairy worm with very small leg ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

264 verb: try to win in a game ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

265 Problem difficulty worry ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

266 مشکلــ ــــ☺ ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

267 A hot or cold drink ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

268 پاشیدنــ ــ ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

269 That student did not follow the rules ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

270 on official statement that tells what you must or mustn`t do ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

271 I never throw clothes away. ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

272 Studios means spending a lot of time for studying ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

273 worry means be anxious or make someone anxious ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

274 attention is a synonym for "care" ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

275 afraid means worried ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

276 هراسیدنــــ ـــــ ،ترسیدنــــ ـــــ ، ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

277 is the way you think,feel,or behave ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

278 from or relating to a country that is not your own: ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

279 تمامــ ــــ کشور هآ بہ جز کشورے کہ در آنـــ ــــ زندگے مےکنیمــــ ـــــ🍃🙈 ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

280 نکتہ،نصیحتــ ـــ ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

281 a tip is a piece of useful advice ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

282 unable to understand or think clearly about what someone is saying ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

283 a class in school in which you do physical exercises and play sports ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

284 the geography of a building, city etc is the way all its parts are arranged ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

285 the general condition of your body and how healthy you are ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

286 the study of natural world ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

287 کارنامہ،گزارش تحصیلے ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

288 Powder used to make bread pr cake ١٣٩٧/١١/١١
|

289 آرد ١٣٩٧/١١/١١
|

290 ذرات سازنده ی مواد(اتم) ١٣٩٧/١١/١١
|

291 کیکی برای صبحانه(پنکیک) ١٣٩٧/١١/١١
|

292 قهرمان ١٣٩٧/١١/٠٨
|

293 @ریحانه
اشتباست competition is a synonym for race
١٣٩٧/١١/٠٨
|

294 رقبت ١٣٩٧/١١/٠٨
|

295 Without hope ١٣٩٧/١١/٠٨
|

296 لنگر ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

297 A tube that a swimmer uses to breathe air under water ١٣٩٧/١٠/١٧
|

298 What you hope for and want to happen but it is not very likely ١٣٩٧/١٠/١٧
|

299 Not long ago ; recently ١٣٩٧/١٠/١٦
|

300 Not long ago ; recently ١٣٩٧/١٠/١٦
|

301 درد ١٣٩٧/١٠/١٢
|

302 کسی که مردم اورا دوست دارند مثل ارتیست یا هنرمند ها خواننده ها و بازیگر ها و . . .😄 ١٣٩٧/١٠/١٢
|

303 Enormous means very large or great ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

304 پیاده روے ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

305 hiking is a long walk in the mountains or the country ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

306 Jogging means running slowly ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

307 Sightseeing means visiting interesting places of a city ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

308 ســِیر ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

309 Soon means early or quickly ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

310 Sand box is a hole or box in the garden with sand in it ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

311 Funny things make you smile or laugh ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

312 Recess is free time during the day at school ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

313 نقل مکان کردن ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

314 to not go somewhere or do something, especially when you want to but cannot: ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

315 خرمن گاه ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

316 متفاوت ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

317 پیمان ازدواج بستن قرار داد زناشویی را منعقد کردن . ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

318 سفت، روزنه، سوراخ، خندق، غار، گودی، غول، منفذ، رخنه، فرجه، نقب، حفره، گودال، چال، فرج، لانه خرگوش و امثال ان، روزنه کندن، در لانه کردن، سوراخ سوراخ ک ... ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

319 His coat caught in the doorPeel and dice the potatoesa very large strong building, built in the past as a safe place that could be easily defended ag ... ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

320 جذاب،تودل برو،دلربا،زیبا ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

321 علائم ماه های تولد ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

322 درخواست ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

323 بهره برداری
سوءاستفاده
١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

324 مو خوره ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

325 مردن از لحاظ احساسات و عاطفی ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

326 to cut a shape from a piece of paper, cloth etc: ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

327 Give something to each one of a group of people ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

328 Take the skin off a fruit or vegetable ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

329 A large building with high walls and towers ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

330 An empty ball of air or gas ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

331 Remove marks or writing ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

332 Make or shape something by sending air out of mouth ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

333 Stop trying ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

334 A class for little children ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

335 از نظر من زرقان به معنی زر سیم است چرا که تخت جمشید در کنار او و زمینهای کشاورزی در اطراف او است به همین دلیل آن را زرقان خوانده اند ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

336 هرگز تسلیم نشو
هرگز نا امید نشو
همیشه امیدوار باش
ایمان داشته باش
١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

337 عشقی طولانی مدت
عشقی که خیلی مدت است،وجود دارد اما در دل هنوز جوان است
١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

338 زاغه نشین. ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

339 مرتبط ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

340 ستاره روشن
اسمی برای دختران
١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

341 مکمل ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

342 frightened ;afraid a lot ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

343 A person who steals things from other people


فردے که بدون اجازه به وسایل دیگران دست میزند و ان را برای خود بر میدارد
١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

344 مثال
👀😂😂😂😂He stole money from his parents
١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

345 Take other people's things without permission

دزدیدن
بدون اجازه چیزی را برای خود برداشتن
١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

346 Of a dog) make a loud short noise) ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

347 پارس کردن سگ ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

348 Move and press your hand over something ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

349 Make a sudden loud noise ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

350 ماه درخشنده ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

351 ببخشید بیژن اسم دخترا هم هست؟ ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

352 a piece of paper with questions or exercises on it
برگه یادداشت اشتباه هستش
١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

353 A restaurant that sells food which you eat some where else is a take out
بیرون بردن
رستوران مرکزی که غذا سرو نمی کند و باید غذا را بخریم و بیرو ...
١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

354 پیرامون ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

355 دنبال کردن،فالو کردن البته در فعل ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

356 بدون وقت قبلی،بدو فکر کردن،بدون پیش نیاز ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

357 سرزنده ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

358 اعمال عشق
ببخشید یه سوال شما اقا محسن عشق ستاره خانوم هستید؟ببخشید پرسیدم
١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

359 با ماشین نقل مکان کردن ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

360 مسلمانان،مومنان،ایزدپرستان ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

361 عصب کشی ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

362 زیباروی،خجسته ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

363 Something you hold in your hand and use to do a job ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

364 سرنخ و مدرک ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

365 A piece of information that helps you solve a problem or find an answer ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

366 Things for people to see ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

367 گویشوران محلی،زبان سرشتی بومی ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

368 منفجر شدن مخزن مایعات بر اثر گرم شدن مایع و تبدیل به بخار و افزایش فشار ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

369 ماهیچه هــا ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

370 لوند،کیوت،زیبا و دل انگیز،دلربا ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

371 مرحبا ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

372 آفرین،احسنت،سپاس و ستایش برای خدا ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

373 کنار هم قرار دادن ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

374 خودنمایی ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

375 معالجه ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

376 راستشو بخوای،رک بگم که،راست گو،کسی که دروغ نمگوید ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

377 Around means a little more or less than ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

378 در قید حیات،زنده است،نفس میکشد ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

379 Hibernate means spend the winter in deep sleep ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

380 خوشبحالت عشقتم به اندازه ی خودت دوست داره؟
کاش به هم برسین ایشالله همه ی عاشقا به هم برسن
کاش عشق منم دوسم داشت
کاش یکی عاشقم بود
@محسن❤ر ...
١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

381 Bamboo is a tall plant of the grass family ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

382 Is 0.454 kilograms ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

383 مقدار کم ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

384 An ounce is 28.35 grams ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

385 Weigh means have or show a certain weight ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

386 Real ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

387 A fact is something that you think is true or correct ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

388 چیاکو یعنی کوهستان.وبه معنی بلندترین نقطه کوه میگویند.یک نفرکوردهم فرمانده بوده که اسمش چیاکوبوده. ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

389 حکومت ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

390 برنده ی جایزه نوبل ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

391 رده بالا،best ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

392 دوستانه،خواهرانه،برادرانه،صمیمی ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

393 دیوث،کسی که ادب ندارد ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

394 .Giant means extremely large ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

395 تکاندن قالیچه ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

396 الهه عشق،مظهر عشق ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

397 پادری،قالیچه ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

398 انباشته ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

399 تجاوز،دست از پا خطا کردن ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

400 سرآشپز ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

401 مواظب،هشدار،اخطار ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

402 تک اهنگ ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

403 living and growing in nature ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

404 to move by jumping on one foot ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

405 عشقم،عزیزم،همه ی دار و ندارم ،وجودم ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

406 a large wild animal that has yellow and black lines on its body and is a member of the cat family ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

407 پلنگ ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

408 عینا،دقیقا،زدی تو هدف ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

409 به نظر من هم مسیحا کاملا اسم پسرونه ای هست و خیلی اسم ها هستن که پسرونه هستن اما روی دخترا هم گذاشته شدن مثل متین که خیلی از خانم های ایرانی اسمشون م ... ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

410 سالنی که در آن مردم به طور زنده یک داستان کوتاهی را مورد اجرا قرار میدهند و میتوان ان را به طور زنده تماشا کرد ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

411 نیم پز،متوسط،کم،نادر کمیاب ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

412 a large monkey that lives in Africa and South Asia ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

413 نوعی میمون که از شامپانزه‌ها کوچک تر است وخود را به درخت ها و اشیا دیگر آویزان میکند ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

414 انواع گربه سانان درشت اندام و درنده که بومی افریقا و آسیای جنوبی می باشند و زمینه ی بدنشان زرد مایل به قهوه ای و دارای خال های سیاه است. ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

415 A large wild animal of the cat family that has yellow fur with dark spots. ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

416 a large brown animal like a deer that has very large flat antlers (=horns that grow like branches) and lives in North America, northern Europe, and p ... ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

417 نوعی گوزن که از گوزن معمولی نسبتا بزرگتر است،و در شمال زندگی میکند ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

418 یوزپلنگ وحشی،یوز پلنگ اهلی نشده ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

419 پیمان،عهدنامه،قرارداد ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

420 ابتدایی،مقدماتی،دوره های اولیه ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

421 Endangered animals are in danger of disappearing from the world
در معرض انقراض،در مرز نابود شدن
١٣٩٧/٠٧/١٩
|

422 بستنی کره ای،کره سازی،دستگاه کره سازی ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

423 از بين رفته،نابود شده،منقرض شده،وجود نداره،بوده ولي الان نيست،نسلش انقراض شده و وجود نداره،برای همیشه از بین رفته. . ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

424 مرام،چشم داشت،معرفت،منظره ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

425 پیشرو،اینده،جلو،رو به رو،در مقابل،پیشاپیش ،رخ نداده،اینده و. . . ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

426 دوشیزه،زنی که مجرد است،زن ناکام ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

427 تخصصی،شرکت تعاونی،همکاری،مشارکت،مشارکتی ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

428 کفش پاشنه دار،کفشی که پاشنه اش بلند است ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

429 جایی را ترک کردن ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

430 موضوع،درباره،در رابطه با ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

431 Not worried or angry ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

432 an area of land behind a house, often covered with grass ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

433 حیاط پشت منزل
بالکن
حیاط خلوت
حیاط پشتی
باغچه ی پشت خانه
١٣٩٧/٠٧/١٩
|

434 behaving in an uncontrolled, sometimes violent way ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

435 A serious happening that needs quick attention ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

436 مبالات ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

437 sentry animals ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

438 gravity ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

439 کنایه از سخن بیهوده گفتن
به زبان عامیامه
زر زدن
١٣٩٧/٠٧/١٨
|

440 حمله،تجاوز،شکار ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

441 در آغوش کسی که اورا دوست داری و عاشقشیییی
عاشقتممم
١٣٩٧/٠٧/١٨
|

442
instrumental music is for musical instruments without voices
١٣٩٧/٠٧/١٥
|

443 Vocal means connected with voice ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

444 رهبر ارکستر
معمولا کسی که با اشاره برای نمایش اهنگ کمک میکند
١٣٩٧/٠٧/١٥
|

445 مقطع تحصیلی ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

446
One of the levels in the school is called a
١٣٩٧/٠٧/١٥
|

447 concerning the first and easiest part of a subject ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

448 ابتدایی ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

449 نیاز کسی یا چیزی را بر طرف کردن
تامیین کردن نیاز😊
١٣٩٧/٠٧/١٥
|

450 به تحقق پیوستن ارزو ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

451 ارکست ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

452 A chorus is a large group of people singing together ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

453
Singing, acting,or dancing in front of people is called performance
١٣٩٧/٠٧/١٥
|

454 دوستان
با کسره و بدون کسره فرقی نداره و در ثبت احوال هم با نظر والدین هستش البته بهشون یاداوری کنین ک بزارن یا نزارن
البته فکر کنم بشه؟!😕😕😕
١٣٩٧/٠٧/١٥
|

455 سنگین
کم شنوا
سخت شنوا
کسی که صدارا ب سختی یا بسیار کم میشنود👍👍
١٣٩٧/٠٧/١٥
|

456 غیر عادی
فرا طبیعی
عجیب
مختلف
غیر عادی
خارق العاده
تضاد عادت
😞😞😞
١٣٩٧/٠٧/١٥
|

457 انجام تکمیل اجرا ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

458 حیواناتی ک در دریا زندگی میکنند
حیوانات دریای مانند ماهی و کوسه و...
١٣٩٧/٠٧/١٥
|

459 دندانی ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

460 اجاق اتشدان کوره ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

461 بازاریابی ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

462 A hollow musical instrument with plastic or skin stretched across it round frame ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

463 اجرای زنده خواننده ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

464 کنسرت ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

465 Hold up
Move up
١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

466 به قول معروف نمکش رو زیاد کردن،بزرگ کردن بیش از حد ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

467 محاصره کردن ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

468 روزانه ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

469 نهایت زیبایی ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

470 بزرگ مردان ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

471 رود نیل ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

472 خالکوب ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

473 تلاش برای رسیدن به عشقی کع ارزش دارد ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

474 اعتقاد،تدبیر ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

475 سرماخوردگی شدید
١٣٩٧/٠٦/١٣
|

476 تو همه چیزمی
کَس و کار
١٣٩٧/٠٦/١٣
|

477 واژگونی، شکست غیر منتظره، نژند، ناراحت، اشفته، اشفته کردن، اشفتن، مضطرب کردن، بر گرداندن، واژگون کردن، چپه کردن ١٣٩٧/٠٦/١٣
|

478 تحریک کردن، ازردن، خشمگین کردن، رنجاندن، عذاب دادن، دلخور کردن، اذیت کردن، بستوه اوردن، مزاحم شدن، عاجز کردن، عصبانی کردن ١٣٩٧/٠٦/١٣
|

479 خورد، خورش، علوفه، خوراک، خوراندن، قورت دادن، غذا دادن، چراندن، تغذیه کردن، خواربار تامین کردن، پروردن، سیر کردن، خوردن، جلو بردن، طعمه کردن، خوراک د ... ١٣٩٧/٠٦/١٣
|

480 مجنون، مجنون، دیوانه، شوریده، شکاف دار، خیلی ١٣٩٧/٠٦/١٣
|

481 ضعیف و ناتوان، سالخورده و فرتوت، خیلی پیر،کسی یا چیزی که سالهای زیادی است وجود دارد ١٣٩٧/٠٦/١٣
|

482 یعنی الهی،چون توحاضری چه جویم وچون توناظری چه گویم به قول باباطاهربه دریا بنگرم دریاته بینم به صحرابنگرم صحراته بینم؛به هرجابنگرم کوه و درودشت نشان ا ... ١٣٩٧/٠٦/١٣
|

483 اهنمایی، سبقت، رهبری، تقدم، سر پوش، مدرک، هدایت، راه آب، سرب، شاقول گلوله، پیش افت، سرب دار، رنگ سربی، بردن، سوق دادن، رهبری کردن، سرب پوش کردن، با س ... ١٣٩٧/٠٦/١٣
|

484 مسئولیت، دین، استعداد، فرض، شمول، بدهی، بدهکاری ١٣٩٧/٠٦/١٣
|

485 حکومت، طرز حکومت، حدود و چگونگی حکومت، طرز اداره کردن، فرمانبرداری، حکمرانی، اختیارداری، نظارت
the way that organizations or countries are managed ...
١٣٩٧/٠٦/١٣
|

486 نیز، بعلاوه، همچنین، و همچنین، و نیز، همینطور، گذشته از این
ما اینجا نیومدیم کره ای یاد بگیریماااا
شما برو تو کره ای بنویس خواهشا
١٣٩٧/٠٦/١٣
|

487 نیز، بعلاوه، همچنین، و همچنین، و نیز، همینطور، گذشته از این ١٣٩٧/٠٦/١٣
|

488 گفتن، تمرین کردن، تکرار کردن ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

489 تجزیه کردن،فاسد شدن ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

490 science-fiction television program ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

491 تا آخر (چیزی) دوام آوردن، تا پایان چیزی زنده بودن ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

492 Unflammability ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

493 سنجش اقبال،امتحان کردن شانس،بخت ازمایی،شانس،سرنوشت،شانسی،قرعه کشی،قمار ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

494 استخدام، سرباز گیری ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

495 مخففvisual basic exel ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

496 چیزی که علف میکشد یا میبلعد ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

497 You're crazy to go out in this weather.
شما دیوانه هستید در این آب و هوا بیرون بیایید
١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

498 means change from a child to an adult
Roshd kardan
Bozorg shodan
Ghad keshidan
١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

499 صرف کردن، خرج کردن، تمام شدن، صرف شدن، سودن ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

500 منصفانه ، نمایشگاه کالا ، زیبا ، لطیف ، نسبتا خوب ، متوسط ، بور ، بدون ابر ، منصف ، نمایشگاه ، بازار مکاره ، بی طرفانه ، علوم مهندسی: نمایشگاه کالا ، ... ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

501 کسی که صبور است .
کسی که بردبار است .
کسی که از روی بردباری تصمیم می گیرد .
مریض و بیمار
١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

502 رابطه
دوست شدن
١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

503 حل کردن، تدبیر کردن، تعبیه کردن، از کار دراوردن، در اثر زحمت و کار ایجاد کردن
١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

504 امید، امیدواری چشم داشت، چشم انتظاری، امیدوار بودن، پشت گرمی داشتن به، انتظار داشتن، ارزو داشتن ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

505 سیوند امروزه نام روستایی معروف در استان فارس در 75 کیلومتری شمال شرقی است، در گذشته ماهیت قومی داشته است؛ بدین معنا که نام طایفه ای در نقطه ای نامشخص ... ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

506 مال اندوز
کسی ک پول جمع میاورد
١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

507 دستمزد خوب
درآمد بالا
شغلی با در امد بالا
پول زیادی که ظرف یکماه گیرما میاید😊😊
١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

508 معنی اباد به خاطر زمینهای حاصلخیز که این روستا دارد در بخش مرکزی شهرستان بروجرد میباشد زمینهای این روستا مثل دینار باارزش میباشد ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

509 اسمی کردی که معنای کلیش جمع آور سرزمین هاست ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

510 نگهداری و پرورش وتعلیم کودکان ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

511 خواندن طالع کسی از روی دستش ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

512 تهی خالی پوچ تو خالی ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

513 a small animal or insect that destroys crops or food supplies ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

514 مضافالیه، حالت مضاف الیه ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

515 متوجه شدم،اهان،اوکی،باشه ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

516 ب جای کسی بودن،در جایگاه کسی قرار داشتن ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

517 حیوانی شبیه کروکودیل که در رودخانه زندگی میکرده و ۱۳۲ دندان داشته وطول آن ۱۲ متر و وزن آن ۸۰۰۰ کیلو گرم بوده است ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

518 شنا در اب ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

519 هیاهو، انفجار، سر و صدا، بیرون ریزی ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

520 متولد اسفندااااا دستا بالاااااااا بیاین وسط یه چیزی بگماسفند به معنی:گفتار نیک پندار نیک

ممنون
١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

521 چرا واقعا این اسم با این زیبایی که لیاقت هر فردی رو نداره رو هر کَس ک شد میزارن من عاشق این اسم بودم اما روی یه دختر ولووو و بی ادب گذاشتن ک اصلا بدر ... ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

522 شبنم قطره ای از اب است که بروی گل مینشیند و زیبایی گل را بیشتر میکند😘😘😘 ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

523 ریحان گیاهی خوشبویست که در زمین نرم روید و آن گیاهی سهلی یا آزریون بری است و ریحانه به معنای گل خوشبو میباشد ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

524 دلنشین خوش صدا ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

525 اره واقعا شقایق گل همیشه عاشق و داغدار و گلی ک تو سخترین شرایط رشد میکنه دقیقا مثل من ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

526 تلخ،تند یا فرد بد عنق بد اخلاق... ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

527 من بعضی جاها شنیدم در پزشکی معنی خوبی ندارع،خب چ ربطی دارع مگع مامیخوایم این اسمو تو پزشکی به کار ببریم؟مهم معنی اسمشه که خیعلی معنی خوبی دارع وقتی ا ... ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

528 پستی و بلندی، کوه پایه، تپه، تپه زار،عاشق این اسمم ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

529 اسم اصیل دخترانه کردی به معنای ،نفس ،امید ،پناه ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

530 حالا باس چشمای رنگیتو به رخ همه بکشیـــــ؟
مهکامه!اما ما اینجا داریم در مورد ملیکا صحبت میکنیم.برو تو مهکامه(اسمی خیلی مزخرف) نظر بده خانوووم...😂 ...
١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

531 جزیره، ابخست، جزیره ساختن، جزیره دار کردن،جزیره(سرزمینی کوچک در اب مثل جزیره ایسلند یا استرالیا و اقیانوسیه) ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

532 اینده، وارد ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

533 Make one's peace with something ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

534 زایش، تولد، فهمیدن، فراهم کردن، کسب کردن، تصرف کردن، ربودن، رسیدن، تحصیل کردن، بدست اوردن، حاصل کردن، تهیه کردن، زدن ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

535 سازش، ارامش، اشتی، سلامت، سلامتی، صلح، صلح و صفا
١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

536 حلما یعنی صبورویکی از القاب حضرت زینب است ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

537 چانه، ذقن، زنخدان،زر زر کردن ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

538 فراز، صریح، دایر، باز، اشکار، بی ابر، مفتوح، ازاد، روباز، در معرض، رک گو، بی الایش، فاش، علنی، سرگشاده، گشوده، واریز نشده، بی پناه، باز شدن، اشکار کر ... ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

539 ابگوشت، سوپ، غذای مایع ١٣٩٧/٠٦/٠٦
|

540 خالص، صمیمی، بی ریا، قلبی، از روی صمیمیت ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

541 اشتباه، خبط، خطا، سقط ، سقیم، غلط، نادرست، ناصواب ، لغزش، نسیان، غفلت، فراموشی، فراموش کردن، خبط کردن، خطا کردن ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

542 فریاد، ناله، ادراک، استنباط، درک، فهم، هوش، به خاطرسپاری، حافظه، یادگیری، میل، ویار، هوس ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

543 سود نیاوردن ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

544 نور افکن ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

545 لباس مخصوص پارتی های دختر و پسر قاطی ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

546 کلاه گیس، موی مصنوعی، گیس ساختگی، دارای گیس مصنوعی کردن ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

547 باشگاه یا سالن ورزشی ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

548 میکروفون ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

549 شرکت فیلم سازی ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

550 خسارت، خرابی، زیان، ضرر، اسیب، خدشه، خلل، خسران، گزنده، خسارت وارد کردن، ضایع کردن، عیب دار کردن، خسارت زدن، خسارت رساندن، زیان زدن، معیوب کردن، لطمه ... ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

551 علمی تخیلی ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

552 فلون فلون شده
نوعی فحش یا دشنام
١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

553 با هم شباهت داشتن پیدا کردن نقاط مشترک در همدیگر ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

554 حالت چطوره؟خوبی؟ ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

555 خیلی احمقی،خیلی خنگول هستی،خیلی بی عقلی،خیلی نفهمی ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

556 آره جون عمت،مسخره گرفتن ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

557 عجله نکن... ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

558 دستخط خود، خط یا امضای خود شخص، دستخط نوشتن، توشیح کردن، از روی دستخطی رونویسی کردن ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

559 امضا،امضا کردن،پاراف ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

560 دست خط،هر فرد دست خطی دارد ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

561 میزان، روش، نرخ، درچند، سرعت، شمردن، نرخ بستن بر چیزی، بها گذاشتن بر، ارزیابی کردن، سنجیدن، بر اورد کردن ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

562 دم های ابگریز ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

563 دوزخ،جهنم ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

564 نامی قرآنی و به معنی روشن
ببخشید شما در مورد اقا متین و امیرعلی چی گفتین اگه میخواین تصمیمی بگیرین من کمکتون میکنم فقط برام توضیح بدین ممنون
١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

565 دست کشیدن از، ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

566 in only a small amount of time ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

567 گامبوزیا ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

568 آرامش دهنده دل ها ، رنگ گلبهی ، شکرگزار ، قدر شناس ، عسل کوچولو ، مروارید ، باوفا ، درخت پر بار سیب قرمز ، نازبانو ، اتش مهربان ، گل فرانسوی ، دختر ک ... ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

569 عزیزم از طرز صحبتت معلومه هنوز بچه هستی.ملیکا مگه اسم پسره؟که میگین پادشاه!خب عزیزم بگو ملکه
معنی اسم ملیکا
ملکه زیبایی ها،اسمی خوش اهنگ و زیب ...
١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

570 two times ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

571 کسی که چیزی را باخود حمل میکند مثلا کسی زنی که حامله است بچه ی خود را با خود حمل میکند ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

572 همیشگی،دائماً ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

573 روی ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

574 بسته به ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

575 مہم نیست ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

576 Something in the shape of a box used for cooking in the kitchen ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

577 امتحان،پرسش و ... ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

578 A shop where bread,cakes,etc are cooked and sold ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

579 متفاوت،اختلاف،چیزی کهــ باعثــ تفاوت میشوو ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

580 اینجا بچه وجود داره هااا،bf.مخاطب خاص.boy friend,just friend ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

581 کسی که وقتی دستت را میگیرد احساس ارامش داری کسی که او را دوست داری کسی که وقتی نزدیکت میشود دمای بدنت بالا میرود و قلبت شروع به تپیدن میکند.کسی که او ... ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

582 در حال تولید،تهیه،پیشرفت و ... ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

583 سالن رقص،سالنی پر از توپ،استخر توپ ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

584 not sweet ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

585 تالار کراوات ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

586 پینه دور،نوعی سوسک که بالهایی قرمز با نقطه سیاه دارد و کمی پرواز میکند،سوسکی قشنگ،کفش دوزگ ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

587 اشیاییی که خانم ها لوازنی که نیاز دارند را داخل ان قرار داده و با خود حمل میکنند ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

588 ارائه دادن،رفتن با... ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

589 a formal talk ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

590 very bad , dangerous,making you worried and afraid ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

591 a unit of measurement ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

592 an illness like a bad cold ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

593 به معنی بزرگ و با شکوه. اسم با مصما و بزرگیه. سوسول نیس.اصیله. ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

594 اسم ماهی،اسم شهاب حسینی در شهرزاد ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

595 معنی کرکینی= پسر کی هستی. این طایفه بزرگ از زمان کهن جز ایل دریکوند بوده و هست ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

596 صبور و عاشق ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

597 توجه به آنچه که در اطراف شما اتفاق می افتد توجه کنید ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

598 Pay attention to what is happening around you ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

599 Give permission ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

600 دستگاهی که به ماشین شباهت دارد و مردم را به طبقه ی مورد نظر میرساند ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

601 A machine that takes people up and down in a building ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

602 A nut that grows under the groud ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

603 move your tongue across something in order to eat or clean it
١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

604 all the things in the world that were not made or caused by people
١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

605 a moving staircase in a store ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

606 نگاه کن ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

607 تماشا کن،بنگر ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

608 a mark that is left by a foot or a shoe ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

609 sound the horn of a car ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

610 در بعضی جمله ها به معنی بوق،در برخی دیگر به معنی شاخ ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

611 something in a car that gives a loud sound ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

612 پله برقی ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

613 اجازه دادن،صادر کردن اجازه ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

614 واقعا شقایق به معنای گل همیشه عاشق و داغدار است.با تجربه شخصی به این نتیجه رسیدم ازونجایی که اسم شقایق جز زیباترین اسمهای دخترانه است ولی توصیه میکنم ... ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

615 ایستادگی،مقاومت ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

616 کنترل مجدد ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

617 باهوش،فهمیده،آرام اما زرنگ،کوشا ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

618 دست حاضر ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

619 A nut (a dry fruit with a hard shell)that grows under the ground ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

620 باعاطفه،رئوف ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

621 توهین شده،سوءاستفاده شده،بد رفتار شده‌،ناراحت کردن ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

622 شلاق زدن،گربه،حیوانی ملوس با پشم های نرم ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

623 تحقیر،اهانت،بی احترامی،کسی را کوچک کردن ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

624 هتل،مهمان سرا،با عرض پوزش از مردهای سرزمینم(مرد هرزه) ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

625 پریشان شدن ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

626 صورت دیگرگون شده بر روشنان است که در برهان آمده به معنی مطلق امت از هر پیغمبری که باشد یا گروههای مردمان از هر جنس که باشند . ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

627 فلکه،ساحت، عرصه، فضا، گستره، محوطه، جولانگاه، صحنه، معرکه، رزمگاه، مصافگاه، زمینه فعالیت و... ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

628 سازی است کوچک تر از گیتار و تا حدی گلابی شکل | دارای هشت سیم است که دو به دو به هم جفت شده اند ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

629 سریالی که ادامه دارد و قسمت های ان زیاد است ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

630 خوف دار،هراس داشتن،ترسیدن،خفن، ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

631 قبول تشکر از کسی.خواهش میکنم
حتما چرا که نه
نظر قطعی
مطمئینا
البته
حتما
چرا قبول نکنم؟
١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

632 محیطی که به دو الی ده نفر تعلق دارد و همزمان از ان محیط استفاده میشود،محیط مشترک ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

633 درب آهنی چون این نام گذاری برمیگرددبه گذشته که ورودی آن یک درب آهنی وجودداشته که علت نام گذاری آن بوده ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

634 فنجان بزرگ یعنی:بزرگتر از فنجان و کوچکتر از لیوان ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

635 ماجرا ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

636 تند،سردو... ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

637 چاییدن به دلیل سرما ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

638 نزول ناگهانی و عظیم هر چیزی😧😧 ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

639 زپرتی،کسی که استقامت ندارد ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

640 دلسردی،ناامیدی،از دست دادن شوق،دست از کار کشیدن به دلیل نا امید بود،کسی که فکر کند خدا وجود ندارد،😦😦😦 ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

641 رواج داشتن،تضاد کساد ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

642 جهان و هستی،کائنات،هر موجودی غیر از شیطان،
کائنات یعنی ایمان داشتن به شاهد وناظر بودن خد اوند درهمه حال وهمه جا.
١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

643 دوست داشتنی،معرکه و محشر، ایول ، خیلی توپ بود، ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

644 تکرار کردن،گفتن،بیان کردن،تکرار کردن ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

645 سرگذشت،حادثه،ماجراجویی،ماجراجو،مخاطره امیز،دل به دریا زدن ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

646 Well done:very good,excelent,well done ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

647 اب یا نعمت های فراوان
چشمه های پر اب
١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

648 درمانده،خسته،تمام شده،تحلیل رفته،مصرف شده
زیست شناسی؛لوله خروجی گاز
١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

649 فرار کردن،طفره رفتن،run away,تا بینهایت ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

650 صاف،پر زرق و برق،دارای درخشش بالا ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

651 rebound off،منعکس کردن،بازتاب کردن ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

652 متخصص ها،افراد حرفه ای،افرادی که در یک کار تخصص دارند ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

653 بوک
بوک (به مجاری: B�k) یک منطقهٔ مسکونی در مجارستان است که در Kőszeg District واقع شده است. بوک ۲۰٫۸۸ کیلومتر مربع مساحت و ۳٬۵۴۴ نفر جمعیت دارد.
١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

654 دهاتی ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

655 انواع،مهربانی،گونه،جور،دسته،کیفیت ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

656 کرگدن،اسب آبی،هیپو ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

657 کسی که واقعا خنگول(اسکل،خنگول)است ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

658 کسی که یک چهره دارد،تک چهره ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

659 حق نداری خودتو وسط بیندازی!،شفقت، بست ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

660 اهل دل ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

661 گریه های فرمان روا ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

662 گذراندن،دفع کردن،بیزار کردن،منحرف کردن،برگرداندن ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

663 استخوانی،کسی که چربی ندارد🙊 ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

664 An experience or activity that is very enjoyable and exciting ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

665 سرخوش ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

666 اسمی پسرانه که از زبان عربی ریشه میگیرد ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

667 تراش کار ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

668 شجاع ، نیرومند ، دلیر ،دلاور ، پهلوان ، قهرمان، قوی ، پیروز ، موفق ، جنگجو ، مرد جنگی ،جسور،اسمی مناسب برای پسر ها، ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

669 استرکی ها از طوایف بزرگ لر است ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

670 خانم یا اقای مهر شما چه کار به خانم محمدیان دارید.شاید بعضی از عضو این سایت خوب،نیاز به معنی خارجی دارند،شاید تازه وارد اموزش زبان شده اند!شاید معنی ... ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

671 ابزار مورد نیاز برای بازی کردن با شطرنج ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

672 پابه پای کسی یا چیزی رفتن، عقب نیافتادن،مسابقه دادن،بالا نگه داشتن،از افتادن چیزی جلوگیری کردن ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

673 Close:یعنی بسته
اما
Closed:معنی بسته در زمان گذشته را میدهد اما دربرخی جمله
١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

674 شما وقتی تخم مرغی را میشکنید از سالم بودن او خبر ندارید فقط ظاهر ان تخم مرغ را دیده اید و فکر میکنید که تخم مرغ سالم است اما تخم مرغ خراب و گندیده اس ... ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

675 ضعیف شدن ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

676 زندگی تجملاتی،زندگی که ریخت و پاش زیادی دارد، زندگی پر دردسر،زندگی که بیشتر پولدار ها تشکیل میدهند ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

677 اسمی مناسب برای دخترها به معنی سیراب این اسم،اسم یکی از فرشته های زرتشت بوده ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

678 یک جفت کفش مخصوص پیاده روی یا کوهنوردی که معمولا این کفش ها کفش ورزشی است ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

679 دانش آموز یا دانشجو که به دلیل بورسیه به جایی دیگر سفر میکند ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

680 راز پرونده ای که به پایان رسیده است ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

681 گران،باکیفیت،قیمت بالا،مدل بالا،در بعضی جمله ها به در بالای خط ترجمه میشود ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

682 چیزی که به گوش می آویزند ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

683 The persons that they travel to other cities ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

684 ناخوشایند،زشت ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

685 در کلمه به معنی فوق العاده حالا بستگی به جایگاهش در جمله دارد این کلمه میتواند جمله را هم مثبت کند و هم منفی.... ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

686 وقت کاری ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

687 رکو،مندرس،قدیمی،د مده ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

688 راحت.خودمانی.صمیمی.جون جونی.آسوده.بی خیال ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

689 موسیقی پاپlisten to pop music ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

690 امضای فردِ معروف برای طرفدارانش که باید قابلِ خواندن باشد و آسان و سریع نوشته شود ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

691 The signature of a famous person ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

692 برای خانمی که اطلاع نداریم ازدواج کرده (مجرد است یا متاهل)بکار میرود.در کنار اسم خانم مورد نظر برای ادای احترام میز میاوریم. ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

693 ضربه خوردن،سقوط کردن،مثلا میگوییم که ماشین از دره سقوط کرد،یا به درخت خورد. ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

694 حادثه ناگوار،رخداد،پیشامد ناگهانی،حادثه،اتفاقی ناگوار،اتفاق وحشتناک،اتفاق ناگهانی یا پیش بینی نشده،واقعه ناگوار... ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

695 با مزه.شیرین.خون گرم ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

696 حوصله سر بر عصبی کننده کاری که باعث عصبی شدن افراد میشود ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

697 اتاقی که در آن لباس تعویض میگردد اتاق پرو ١٣٩٧/٠٥/١٨
|

698 I miss youمعنی من دلتنگ تو شدم
اما missبرای دختری که ازدواج نکرده است به کار میرود دوشیزه بستگی دارد در کدام جمله به کار گرفته شده است در هر جمله ...
١٣٩٧/٠٥/١٨
|

699 در همسایگی کسی قرار داشتن ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

700 درست یا جبران کردن ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

701 کاملا پخته شده ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

702 گریم یا آرایش کردن ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

703 پیامک.میسیج.اس ام اس.متنی که از کسی دریافت میکنید،میگوییم ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

704 اتاق فیلم سازی ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

705 خواستنی.کمیاب.زیبا روی.جذاب.خوشمل.سوگلی ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

706 دوست داشتنی لوس ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

707 آلوده ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

708 دست ورداشتن از ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

709 برچسبی که قیمت و بقیه اطلاعات مانندتاریخ تولید و انقضا و نام کامل کالا روی ان نوشته شده است ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

710 A machine used in shops to keep the money in and record the amount of money from each sale ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

711 در صورتی که یک لباس مورد پسند قرار بگیرد اتاقی وجود دارد که لباس تعویض شود و در صورت پسند خریداری شود ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

712 Someone whose job is to receive or pay out money in a shop ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

713 خط ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

714 Cut into pieces ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

715 Cut into pieces ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 shabby
• a shabby old drunkard
• یک دآئم الخمـر قدیمییی:)
١٣٩٨/١١/٢١
|

2 spacious
• a spacious mind
• یــک ذهـن وسیع و بزرگ:)
١٣٩٨/١١/٢١
|

3 wing
• the wing of an airplane
• یکی از بال های هواپــیـــما:)
١٣٩٨/١٠/١٩
|

4 wing
• the wing of a penguin
• بال یک پنگوئـن
١٣٩٨/١٠/١٩
|

5 volcano
• You can hike to the top of the volcano since it's not active.
• شمآ میتوانیـــد از کوه بآلآ بروید وقتی که اتش فشان ان کوه فعال نیســـت
١٣٩٨/١٠/١٩
|

6 volcano
• Many of Japan's mountains are volcanoes.
• بسیآری از کوه هآے ژآپـن،کوه هآے آتش فشآنی هستنــد�
١٣٩٨/١٠/١٩
|

7 volcano
• Lava spilled out of the volcano.
• موآد مذآب(گدآزه) از آتشفشآن خآرج شـــد�
١٣٩٨/١٠/١٩
|

8 blue whale
• Which is bigger, a blue whale or a dinosaur?
• کدوممـ یک بزرگ تـرر اسـت؟یک نهنگ آبی یآ یک دآیناسورر؟
١٣٩٨/١٠/١٨
|

9 blue whale
• The blue whale is the largest living thing on the planet.
• نهنـگ آبی یکی از بزرگ تریـن موجودات زنـده روی سیاره اســـت!
١٣٩٨/١٠/١٨
|

10 ripe
• A green banana is not ripe enough to eat.
• موز سبز نرسیده است و برای خوردن مناسب نیســت!
١٣٩٨/١٠/١٦
|

11 fussy
• Our teacher is very fussy about punctuation.
• معلمم ما برای نشانه گذاری بسیار ایراد میگیرد!
١٣٩٨/١٠/١٦
|

12 fussy
• She is not fussy about her food.
• او برآے غذآیش ایراد نمیگیرد!
١٣٩٨/١٠/١٦
|

13 fussy
• She is very fussy about how the table is set for her dinner parties.
• او خیلی درمورد چیدن میز شام برای مهمانی ایراد میگیرد!
١٣٩٨/١٠/١٦
|

14 vet
• We need to take the dog to the vet.
• ما باید سگ را پیش دامپزشک ببریممـ*_*
١٣٩٨/١٠/١٢
|

15 uncrowded
• During this special period, the buses are uncrowded .
• در طول این دوره خآص،اتوبوس هآ خـــلوت هستـند:)
١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

16 uncrowded
• I want have an uncrowded house for my family.
• من خـونهـ اے سآکـــت برآے خآنوآدممم میخوآهمممم;)
١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

17 jealous
• She becomes jealous when her mother kisses and holds the new baby.
• او حسآدت میڪنــد،وقتـے مآدرش کودک دیگـرے رآ بغل میڪند و مےبوســد:/
١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

18 cute
• What a cute baby she is!
• چه دختر بچه ی بانمکی
١٣٩٧/١٠/١٧
|

19 popular
• I always wanted to be popular at school, but I was too shy.
• من همیشه دوست داشتم در مدرسه طرفدار داشته باشم ولی خیلی خجالتی بودم.
١٣٩٧/١٠/١٢
|

20 funny
• It's not funny! Someone could have been hurt.
• این اصلا خنده دار نیست،زیرا ممکن است کسی اسیب ببیند
١٣٩٧/٠٨/١٠
|

21 funny
• a funny smell in the attic
• صدای خنده در اتاق زیر شیروانی به گوش میرسد
١٣٩٧/٠٨/١٠
|

22 funny
• 'What's so funny?' she demanded.
• چه چیزی اینقد خنده دار است؟او یک خواستگار است(اخطار برای اینکه کمی جدی باش)
١٣٩٧/٠٨/١٠
|

23 funny
• The movie is a comedy, and it's very funny.
• این یک فیلم کمدی،وبسیار خنده دار است
١٣٩٧/٠٨/١٠
|

24 funny
• She told us a very funny joke that had us all rolling with laughter.
• او یک جک بسیار قشنگ و خنده دار گفت که همه ی ما از خندیدن زیاد خسته شدیم
١٣٩٧/٠٨/١٠
|

25 tool
• What do you want with a tool kit ?
• با جعبه ابزار چه کاری دارید؟
١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

26 bamboo
• This chair is made of bamboo.
• جنس این صندلــے از چوب بامبو است
١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

27 leopard
• A leopard cannot change its spots.
• پلنگ وحشی هیچوقت نمیتواند لکه هایش را تعویض کند.
١٣٩٧/٠٧/١٩
|

28 feed
• We should manage to house and feed the poor.
• ما باید به فقرا خانه و غذا بدهیم
١٣٩٧/٠٦/١٣
|

29 feed
• Feed by measure and defy physician.
• به اندازه کافی غذا بخورید تا به دکتر نیازی نداشته باشید
١٣٩٧/٠٦/١٣
|

30 spend • چه مقدار پول خرج کردی ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

31 follow • یک سگ تا خانه همراه ما امد ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

32 pest
• That child is an absolute pest he keeps ringing the doorbell and then running away!
• این کودک یک افت است او زنگ در را میزند و فرار میکند
١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

33 once
• He calls his mother once a month.
• او مادر خودیکبار در ماه میدید
١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

34 speech
• I'm nervous about having to make a speech at the wedding.
• من به خاطر سخنرانی عروسی عصبانی هستمـــ
١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

35 speech • من به اجبار در عروسی برادرم سخنرانی کردم ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

36 speech
• I'm nervous about having to make a speech at the wedding.
• من به خاطر سخنرانی عروسی عصبانی هستمـــ
١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

37 degree
• Marry a wife of thine own degree.
• ازدواج با مردی که هم درجه(سطح) او هستید
١٣٩٧/٠٦/٠١
|

38 allow
• The hospital does not allow smoking anywhere on the premises.
• بیماریستان کشیدن سیگار را در ساختمان ممنوع کرده است
١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

39 lick
• The dog licked up the water.
• سگ آب را لیسید
١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

40 lick
• She licked her ice cream cone.
• او بستنی خود را لیسید
١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

41 lick
• The dog licked the boy's face.
• سگ صورت پسر را لیسید
١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

42 honk • بوق زدن یا ایجاد سروصدای بلند در نزدیکی بیمارستان ممنوع است ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

43 horn • بعضی از گاو ها دارای شاخ هستند♥ ١٣٩٧/٠٥/٢٦
|

44 horror
• The sight of the corpse filled them with horror.
• ان جسد چشم ها را به خود گرفت
١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

45 movie star • یک ستاره سینمای مشهور بازیگری که مشهور است ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

46 cool
• You'll need to wear a light jacket on cool spring days.
• شما باید در روز های سرد ژاکت بپوشید
١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

47 adventure • آیا فیلمی دیده ای که موضوعش ماجراجویی باشد؟ ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

48 fun • در اینجا کارهای جالب زیادی وجود دارد که انجامش بدهی ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

49 pop music
• A radio belted out pop music.
• یک رادیو موسیقی پاپ را اجرا نکرد.
١٣٩٧/٠٥/١٨
|