برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

رویا توحیدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Avert your eyes
Avery your gaze
١٣٩٩/٠١/٢٨
|

2 آزارش به مورچه هم نمی رسد ١٣٩٩/٠١/٢٧
|

3 :NIGHT HAG
A demon that gives rise to sleep paralysis
It a countable noun
١٣٩٩/٠١/٢٢
|

4 A WET MARKET is a marketplace
selling fresh meat fish,produce
which includes fruit and vegetables and other perishable goods١٣٩٩/٠١/٢٢
|