برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ابراهیم جباری منجیلی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دور دست ها، اقصی نقاط ١٣٩٧/٠٣/١٩
|

2 استقساء در معنی سقا را خواستن و طلب کردن است و در مفهوم نوعی مرض است که در آن شکم باد کرده و بزرگ میشود و شخص بیمار از نوشیدن آب سیراب نمیرود و از تش ... ١٣٩٧/٠٢/٢٥
|

3 فعل ماضی نوشتن با نشانه تاء کشیده ساکن ١٣٩٧/٠١/١٧
|

4 به اشخاص خوش لباسی که دارای رفتاری متشخصانه و البته با چهره ای متبسم بودند اطلاق میشد ١٣٩٦/١٢/١٩
|

5 1)در معنی مصدری:کثرت.فراوانی
2 )تبحر
١٣٩٦/١٢/١٨
|

6 محتاج. برهنه. ١٣٩٦/١١/١٦
|

7 نوعی انگور که مزه آن ترش است ١٣٩٦/١١/١٥
|

8 پیروز. مظفر. غالب. ١٣٩٦/١١/١٥
|

9 در گذشته به دو کار زشت زن بارگی و غلام بارگی انجام دادن را میگفتند. ١٣٩٦/١١/١٥
|

10 ناسزا گفتن.زشت کردار و گفتار گردیدن.بذائت زبان:بد زبانی ١٣٩٦/١١/١٣
|

11 جدید واژه ای فارسی است و تنوین که مختص زبان عربی است بکار بردنش در چنین حالت هایی غلط است. بجای نوشتن واژه تصادفا باید بنویسیم از روی تصادف.بجای اشتب ... ١٣٩٦/١١/١١
|

12 خیک و مشک آب یا شیر و یا هر مایع و نوشیدنی را وطن می نامند و جمع آن وطاب است ١٣٩٦/١١/١٠
|

13 یراعت به معنی نی ١٣٩٦/١١/١٠
|

14 (عربی اسم مرکب) بنگ که از نام هندی آن یعنی نهنگ گرفته شده.انرا از برگ و روغن دانه شاهدانه تهیه میکنند. ١٣٩٦/١١/١٠
|

15 با سلاح سرد به جان هم افتادن. مرافعه دو نفر با هم بوسیله عصا ، چوب دستی یا شمشیر ١٣٩٦/١١/٠٨
|

16
حلقه زدن به چیزی،شیء حلقه زده شده.
شاهد:آقا عبدالحسین از گروس تا نجف آباد با قبای منمنم و عمامه ململم ...میرود
١٣٩٦/١١/٠٧
|

17 از ماده فصل به معنی حساب را صفر کردن ، حساب را تصفیه نمودن ١٣٩٦/١١/٠٧
|

18 مرگ ناگهانی. ١٣٩٦/١١/٠٦
|

19 شدت و قوت هرچیز در آغاز و ابتدا.حمیای باده:سورت راب و قوت و پیچیدن نشئه آن در سر.شاهد:نه محیا ی ساده را آن نور است و نه حمیای باده را این زور. (منشآت ... ١٣٩٦/١١/٠٦
|

20 محل فرود آمدن بارها. بار انداز. کاروانسرا.بنکداری ها. انبارها ١٣٩٦/١١/٠٦
|

21 آنچه زیر جامه است. مراد آلت رجولیت است.مافی الضمیر:آنچه در دل است. ١٣٩٦/١١/٠٦
|

22 نکوهیده شده.مذمت شده ١٣٩٦/١١/٠٣
|

23 شتران ماده.جمع قلوص به معنی شتر ماده بلند دراز دست. ١٣٩٦/١١/٠٣
|

24 سخن منظوم.سخن دارای وزن و قافیه. ١٣٩٦/١١/٠٣
|

25 مرواریدهای درشت برگرفته از دریا ی عمان ١٣٩٦/١١/٠٢
|

26 گلیم ١٣٩٦/١١/٠٢
|

27 کسی که موقع خندیدن دندانهایش نمایان شود. مجازا خنده رو.شاداب و شادان ١٣٩٦/١١/٠٢
|

28 غیم به معنی ابر و ممطره به معنی بارنده پس غیم ممطره به معنی ابر بارنده است. ١٣٩٦/١١/٠٢
|

29 شتر بچه ماده ١٣٩٦/١١/٠١
|

30 قراغات باید همان نام ترکی میوه درختی شبیه زرشک و به اندازه فلفل که قراقاط و گاهی قراقاط نامیده میشود. ١٣٩٦/١١/٠١
|

31 خونریز. ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

32 شیشه هایی که دالیان نفت پر میگردند و در جنگ به قلعه ها پرتاب میگردند. ١٣٩٦/١٠/٢٩
|

33 جمع شق،بخش ها،جزئیات. ١٣٩٦/١٠/٢٨
|

34 نوعی کجاوه، نوعی از هودج معمول اهالی حجاز(عربستان فعلی). ١٣٩٦/١٠/٢٨
|

35 سر مشک شیر را بستن. کنایه از فیصله دادن به مشکل است. ١٣٩٦/١٠/٢٨
|

36 دندان مزوشبچره مترادف هم هستند و به میوه و آجیل و گردو و خصوصا نخود کشمش و گاه خرما که شب ها بعد از غذا به مهمان ها داده میشد و یا اهل خانه خود صرف م ... ١٣٩٦/١٠/٢٨
|

37 نور ماه یک دو شبه. نور اندک ماه ١٣٩٦/١٠/٢٧
|

38 جلوگیری از ورود به منزل.بستن در. کنایه از فیصله دادن به مسئله ١٣٩٦/١٠/٢٦
|

39 شراب تقطیر شده. ١٣٩٦/١٠/٢٥
|

40 گلو بریده. ذبیح الله:گلوی قربانی را برای خدا بریدن. بریدن سر قربانی برای خدا و تقسیم گوشت آن. ١٣٩٦/١٠/٢٤
|

41 میوه و نخود و کشمش و خرما که بعد از غذا خصوصا در زمستان شب ها در پای کرسی ها در حال گوش دادن به قصه ها و داستان هایی که بزرگان نقل میگردند خورده می ... ١٣٩٦/١٠/٢٤
|

42 خواهش. اراده . در متون قدیمی معمولا به معنی ادعا ی حکو مت و سلطنت داشتن است. ١٣٩٦/١٠/٢٢
|

43 مراد از <<باد به چنبر بستن >>کار بی فایده و بیهوده انجام دادن است ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

44 نوعی کشتی چوبی بادبانی که در زمان هخامنشیان برای نیروی دریایی ساخته میشود که بعدها برای تجارت توسط ایرانیان نیز بکار گرفته شد. تا در قرن اخیر که در ج ... ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

45 ملخ پراکنده. ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

46 مونث جانم به معنی اقدام کننده ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

47 روییدن موی بر پشت لب جوانان است. ماد بالغ شدن پسران میباشد. ١٣٩٦/١٠/١٩
|

48 مراد امام حسین (ع)میباشد: خاصه که شخص شفیع در آن حضرت رفیع باشد که خاصه موجودات و خلاصه کائنات است. (منشآت فرهاد میرزا ص 146 ). ١٣٩٦/١٠/١٩
|

49 باطل کردن شهادت شهود ١٣٩٦/١٠/١٨
|

50 بسیار فریاد زن.شخصی که حرف زدنش با داد و فریاد است. ١٣٩٦/١٠/١٨
|