برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

الهام خلیلی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اولین بار که خوندم فک کردم استاد برای مزاح نوشته بچه لر😂😂😂
Pachelor of public health: لیسانسیه بهداشت عمومی
١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

2 فردی که به او خدماتی ارائه نمی شود ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

3 ارائه خدمات ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

4 کسب کردیم ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

5 واحد سیاسی ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

6 هم افزایی ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

7 مربوط به خود ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

8 اجزا ١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

9 جزء ١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

10 ب یک مشکل پرداخته شده
به یک مشکل توجه شده
١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

11 دانش امروزی ١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

12 اهدا شده ١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

13 رویداد ها ١٣٩٩/٠٢/٢٢
|