برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

رایف یوسف نژاد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نیشتو ببند
١٣٩٦/٠٧/٠١
|

2 دودل بودن،شک داشتن ١٣٩٦/٠٦/٣١
|

3 منطقی بودن ١٣٩٦/٠٦/٣١
|

4 Pretend not to see or notice something, ١٣٩٦/٠٦/٣١
|

5 در این ضمن ١٣٩٦/٠٦/٣٠
|

6 در عین حال
١٣٩٦/٠٦/٣٠
|

7 طرفدار(کسی یا چیزی) ١٣٩٦/٠٦/٣٠
|

8 بدبین بودن ١٣٩٦/٠٦/٣٠
|

9 نگاه کردن،گشتی زدن ١٣٩٦/٠٦/٢٩
|

10 شما امر بفرمایید ١٣٩٦/٠٦/٢٩
|