برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

خانه ژورنال دانشجویان ایران ( entofa.net )

خانه ژورنال دانشجویان ایران ( entofa.net ) "خانه ژورنال دانشجویان ایران" به آدرس entofa.net ارائه دهنده مقالات علمی معتبر جهان در کلیه ی رشته های دانشگاهی با ترجمه فارسی بر اساس چیدمان و دپارتمان رشته های علمی سایت معتبر ELSEVIER . (با افتخار همکار اولین دیکشنری چند زبانه کشور... دیکشنری آنلاین آبادیس)

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 توسباغا (به تورکی) ، tusbağa ١٣٩٩/٠٤/١٨
|

2 Son of a gun ١٣٩٩/٠٤/٠٦
|

3 ستون ماتریس ١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

4 ردیف ماتریس ١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

5 گلدان کوچک / ظرف کشت ١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

6 مورد مناقشه ، مورد بررسی ١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

7 منابع ١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

8 Murashige and Skoog medium : یک محیط رشد گیاه است که در آزمایشگاه ها برای کشت گیاه سلولی استفاده می شود. MSO (مخفف) توسط دانشمندان گیاهان Toshio Mura ... ١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

9 Murashige and Skoog medium : یک محیط رشد گیاه است که در آزمایشگاه ها برای کشت گیاه سلولی استفاده می شود. MSO (مخفف) توسط دانشمندان گیاهان Toshio Mura ... ١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

10 پنجره لغزان
sliding window analysis : تجزیه و تحلیل پنجره لغزان یک روش متداول برای مطالعه خواص توالی های مولکولی است: داده ها به عنوان میانگین حر ...
١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

11 تنظیم شدن ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

12 ستیل، ستیلیک ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

13 انحراف، آشفتگی ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

14 متشابه ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

15 فوق غالبیت ، فوق بارزیت ، فوق غلبه ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

16 مغلوب (recessive allele : آللی مغلوب) یا (recessive gene : ژن مغلوب) ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

17 ریشه، ریشه کردن ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

18 دیکشنری آبادیس به آدرس dictionary.abadis.ir ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

19 دیکشنری آبادیس به آدرس: dictionary.abadis.ir ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

20 دیکشنری آبادیس به آدرس dictionary.abadis.ir ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

21 فرهنگ لغت، لغت نامه، (در ایران برای زبان فارسی دیکشنری جامع و قدرتمند زیادی وجود ندارد. در میان این کمبودها تنها دیکشنری قدرتمندی که این خلاء را برای ... ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

22 نام رسمی و ثبت شده پایگاه اینترنتی با آدرس www.entofa.net است. "خانه ژورنال دانشجویان ایران" اولین پایگاه علمی پژوهشی کشور است که مقالات علمی را در ... ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

23 مخفف Murashige and Skoog medium با مفهوم: یک محیط رشد گیاه است که در آزمایشگاه ها برای کشت گیاه سلولی استفاده می شود. MSO (مخفف) توسط دانشمندان گیاها ... ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

24 یک محیط رشد گیاه است که در آزمایشگاه ها برای کشت گیاه سلولی استفاده می شود. MSO (مخفف) توسط دانشمندان گیاهان Toshio Murashige و Folke K. Skoog در سال ... ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

25 خودگشنی، خود گرده افشانی (Autogamy) ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

26 چندریختی تک-نوکلئوتیدی ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

27 مستقل از والدین ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

28 الگو ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

29 توالی ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

30 خود لقاحی ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

31 مربوط به گامت، گامتی ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

32 سه بعدی ١٣٩٩/٠٣/٣٠
|

33 عملگر حداقل مربعات ١٣٩٩/٠٣/٣٠
|

34 تنظیم کننده ١٣٩٩/٠٣/٣٠
|

35 انقباض کمترین قدرمطلق ١٣٩٩/٠٣/٣٠
|

36 مخفف linear discriminant analysis به معنی آنالیز تشخیص خطی ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

37 آنالیز تشخیص خطی ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

38 کمومتری ، کمومتریکس، (شیمی آماری) ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

39 مجزا شده ١٣٩٩/٠٣/٢٨
|

40 محدودیت پراکندگی ١٣٩٩/٠٣/٢٨
|

41 مخفف supervised Kohonen networks به معنای" شبکه های تحت نظارت کوهونن" ١٣٩٩/٠٣/٢٨
|

42 شبکه های تحت نظارت کوهونن ١٣٩٩/٠٣/٢٨
|

43 مخفف counter propagation artificial neural networks به معنای "شبکه های عصبی مصنوعی انتشار متقابل" ١٣٩٩/٠٣/٢٨
|

44 مخفف counter propagation network به معنای "شبکه انتشار متقابل" ١٣٩٩/٠٣/٢٨
|

45 شبکه انتشار متقابل ١٣٩٩/٠٣/٢٨
|

46 انتشار متقابل ١٣٩٩/٠٣/٢٨
|

47 مخفف id est به معنای "که هست" ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

48 به طور نامتوازن ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

49 مخفف partial least square discriminant analysis به معنای " آنالیز تشخیصی حداقل مربعات جزئی" ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

50 آنالیز تشخیصی حداقل مربعات جزئی ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 azerbaijan
• Nagorno-Karabakh is an Armenian enclave inside Azerbaijan.
• قره باغ همان گونه که از ریشه کلمه پیداست سرزمین مسلمانان آذربایجانی بوده که توسط ارمنستان اشغال شده است
١٣٩٨/٠٩/٠٢
|