برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فرهاد سليمان‌نژاد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 امور واقع ١٣٩٩/٠٤/١٧
|

2 ثقيل ١٣٩٩/٠٤/١٧
|

3 استاد حق‌التدريس ١٣٩٩/٠٤/١٦
|

4 اندوه‌بار، رنج‌آور، دردناك، مصيبت‌بار، غم‌انگيز، دلخراش، محنت‌بار، اندوه‌بار ١٣٩٩/٠٤/١٦
|

5 عهده‌دار ١٣٩٩/٠٤/١٥
|

6 حاشيه‌نويسی كردن بر چيزی، مثلا: حاشيه نوشتن بر يك كتاب ١٣٩٩/٠٤/١٥
|

7 نشانه شروع، علامت نخست ١٣٩٩/٠٤/١٣
|

8 به معنی دقيق/واقعی كلمه ١٣٩٩/٠٤/١٣
|

9 عدم قطعيت ١٣٩٩/٠٤/١٢
|

10 به غايت چيزی رسيدن/دست‌يافتن، ته و توی چيزی را درآوردن ١٣٩٩/٠٤/١١
|

11 به ته رساندن ١٣٩٩/٠٤/١١
|

12 به‌تنهایی، به خودی خود، خود به خود ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

13 مانند گذشته ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

14 ناخوشايند، ملال‌آور ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

15 عبارت كلی و مبهم ١٣٩٩/٠٤/٠٨
|

16 بازماندن از كاری ١٣٩٩/٠٤/٠٧
|

17 بركناری، عزل ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

18 طبق وعده ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

19 پايبندی ١٣٩٩/٠٣/٢٤
|

20 روزافزون ١٣٩٩/٠٣/٢٤
|

21 هم‌پايه ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

22 پيكارجويی، جنگ‌طلبی ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

23 فزاينده، رو به رشد/افزايش، در راه، پيش رو ١٣٩٩/٠٣/١١
|

24 ارزش‌شناختی ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

25 يك‌سويگی ١٣٩٩/٠٢/١٩
|

26 زايل كردن ١٣٩٩/٠٢/١٩
|

27 مضمون ١٣٩٩/٠٢/١١
|

28 طعنه ١٣٩٩/٠٢/١١
|

29 تكرارشونده ١٣٩٩/٠٢/١١
|

30 مردودشمردن ١٣٩٩/٠٢/١١
|

31 ديدرس ١٣٩٩/٠٢/١٠
|

32 خلط كردن ١٣٩٩/٠٢/١٠
|

33 شكل بخشيدن ١٣٩٩/٠٢/١٠
|

34 به غور دربارۀ چيزی پرداختن، تعمق كردن، غوررسی كردن، به عمق موضوعی پرداختن ١٣٩٩/٠٢/١٠
|

35 فرهيختگی ١٣٩٩/٠١/١٧
|

36 مستلزم بودن ١٣٩٩/٠١/١١
|

37 تراوش فكری ١٣٩٩/٠١/١١
|

38 تكان‌دهنده ١٣٩٩/٠١/١١
|

39 تضعيف ١٣٩٩/٠١/١١
|

40 تخريب ١٣٩٩/٠١/١١
|

41 مقدر ١٣٩٩/٠١/١١
|

42 سخن گزنده، حرف دردآلود، كلام زهرآگين ١٣٩٩/٠١/١١
|

43 روی دادن ١٣٩٩/٠١/١٠
|

44 يگانه، تكين ١٣٩٩/٠١/١٠
|

45 پيشوا، رهبر، پدرخوانده ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

46 محور ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

47 شالوده، بنيان، بن‌مايه، موضوع بنيادی ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

48 از مردی انداختن، خواجه‌كردن، اخته‌‌سازی، مخنث‌كردن، اختگی، (مجازا) تضعيف، بی‌خاصيت‌كردن ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

49 حقانيت، راستی، بی‌نقصی، درست‌بودن، بر حق بودن، بر صواب بودن، ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

50 سابقه (در جمع: سوابق) ١٣٩٩/٠١/٠٩
|