برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فرهاد سليمان‌نژاد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 قاطع، مثلا staunch opposition : مخالفت قاطع ١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

2 inferior to : مادون چيزي بودن ١٣٩٨/٠٤/٢٦
|

3 به طرز تكان‌دهنده‌اي، به نحو تأثرآوري، به طور رقت‌انگيزي ١٣٩٨/٠٤/٢٦
|

4 به تباهي كشاندن، فاسد كردن ١٣٩٨/٠٤/٢٦
|

5 قاطبه‌ي، اكثريت، بيشينه‌ي ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

6 محافظه‌كار ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

7 تاب آوردن ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

8 بي‌كرانگي ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

9 پيچ و تاب ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

10 متمايزكننده ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

11 بر جاي ماندن (مثلاً : ميراث بر جاي مانده از ...) ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

12 بچه مدرسه‌اي ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

13 درهم‌آميزي ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

14 كورسو ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

15 روزمرگي ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

16 پرتاب‌شدگي ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

17 بي‌عيب و نقص ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

18 be tribute to : مرهون چيزي بودن ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

19 با تبختر، متبخترانه ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

20 رساله‌ي استادي ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

21 ارج‌نامه ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

22 كارشكني ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

23 استقامت ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

24 خلوص ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

25 نقض غرض، نتيجه‌ي عكس دادن ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

26 سازشكار، مصالحه‌گر ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

27 التقاطي ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

28 از بيخ و بن، از فرق سر تا نوك پا، افراطي، سرسخت، خشك، متعصب، تمام‌عيار، دو آتشه، پروپاقرص ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

29 با اكراه، با بي‌ميلي ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

30 [انسان] سرخورده ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

31 اعلام‌شده ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

32 jumpe on the bandwagon : [فرصت‌طلبانه] به قافله‌ي چيزي پيوستن ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

33 ضربه‌ي شديد خوردن / زدن ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

34 [انسان] معتقد ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

35 بنيان‌فكنانه ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

36 تماميت، كليت، يكپارچگي، انسجام ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

37 ثنوي ١٣٩٨/٠٤/١٢
|

38 تشرف ١٣٩٨/٠٤/١٢
|

39 مربوط به باغ عدن، بهشتي ١٣٩٨/٠٤/١١
|

40 في‌نفسه، به خوديِ خود، لزوماً ١٣٩٨/٠٤/١١
|

41 طولاني و نفس‌گير ١٣٩٨/٠٤/١١
|

42 ملايم، آرام، مؤدب، متين، موقر ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

43 رخوت ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

44 chink in sb's armour : [مجازا] نقطه ضعف كسي ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

45 ولع ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

46 در يك كلام ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

47 walk the walk : حرف كسي با عملش جور درآمدن ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

48 شادخوارانه ١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

49 به سبك، به شيوه‌ي، به سياق ١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

50 غايت، هدف نهايي ١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

51 ايجاز ١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

52 تفويض كردن، بخشيدن، واگذار كردن، وانهادن ١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

53 برگزيده، منتخب، دست‌چين، گلچين، گزيده، برگزيده ١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

54 بي‌اعتنا، بي‌توجه ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

55 دلخراش ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

56 بهت و حيرت ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

57 [صف] تاج‌ور ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

58 منزوي، يكه و تنها، تك‌افتاده، دور از مردم ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

59 ابطال‌ناپذير ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

60 جور در آمدن، چفت و بست شدن، هماهنگ شدن ١٣٩٨/٠٤/٠٣
|

61 فزاينده ١٣٩٨/٠٤/٠٣
|

62 شدت يافتن، تشديد شدن ١٣٩٨/٠٤/٠٣
|

63 متمول ١٣٩٨/٠٤/٠٣
|

64 معني‌دار ١٣٩٨/٠٤/٠٣
|

65 از بند رسته ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

66 زيبايي‌شناسانه كردن ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

67 اتفاق، پيشامد ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

68 مخرب ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

69 دربه‌دري، انزواي سياسي ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

70 بي‌مقدار، بي‌ارزش ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

71 از ميان برداشتن ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

72 شورمندانه ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

73 طوري ... كه انگار ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

74 باورپذيري، صحت، اعتبار، درستي، موجه‌نمايي، خوش‌ظاهر بودن، فريبندگي ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

75 به لحاظ سبكي ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

76 مردم‌ستيز، مردم‌گريز ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

77 افسانه ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

78 مهارناپذير، غير قابل مهار ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

79 خودپالودگي ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

80 ناآزموده، نسنجيده، بررسي‌نشده ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

81 ارزش عملي ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

82 of the extent to which : تا چه حد ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

83 مستدل ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

84 بي‌رمق ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

85 اَبَر ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

86 ادبي ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

87 سرامد ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

88 رجزخواني ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

89 فرياد هل من مبارزطلبي ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

90 تورم، ورم كردن ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

91 غير قابل هضم، غير قابل پذيرش ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

92 كشف و شهود ١٣٩٨/٠٣/٢٥
|

93 به طرز بي‌مانندي، به طرز منحصربه‌فردي، به طرز بي‌نظيري ١٣٩٨/٠٣/٢٥
|

94 ويژه‌خوار ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

95 موروثي ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

96 نظارت ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

97 بي‌لياقتي ١٣٩٨/٠٣/٢١
|

98 سر دادن، مثلا brandishing the prospect : نويد سر دادن ١٣٩٨/٠٣/١٤
|

99 عرض اندام كردن ١٣٩٨/٠٣/١٤
|

100 [لاتين] نامطلوب، persona non grata : عنصر يا چهره‌ي نامطلوب ١٣٩٨/٠٣/١٤
|

101 فرهيخته ١٣٩٨/٠٣/١٣
|

102 زيبايي‌شناسانه كردن ١٣٩٨/٠٣/١٣
|

103 خون‌خوار ١٣٩٨/٠٣/١٣
|

104 بي‌اختيار، بي‌اراده ١٣٩٨/٠٣/١٢
|

105 دليري، تهور، شجاعت ١٣٩٨/٠٣/١٠
|

106 داستان، روايت، شرح ١٣٩٨/٠٣/١٠
|

107 بي‌دريغ ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

108 شرح، روايت ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

109 تيزبين، نكته‌سنج، تيزفهم، باريك‌بين ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

110 اتفاقي، في‌البداهه ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

111 نشانگر چيزي بودن ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

112 پركاربرد، مصطلح ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

113 توضيح ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

114 ظهور دوباره ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

115 آزارنده، رنج‌آور، دردآور ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

116 tip of the iceberg : (تحت‌الفظي) نوك كوه يخ، (استعاري) مشتي از خروار، يك جنبه يا گوشه از ماجرا، بخشي از قضيه ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

117 sink to depth : به قهقرا رفتن ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

118 (آدم) مشهور، سرشناس، چهره، (در جمع) مشاهير، اعاظم، اكابر ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

119 تعلق (مثل cultural belonging : تعلق فرهنگي) ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

120 نگرش، منظر، ديد ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

121 ادبيات (مثلا: در ادبيات سياسي فلان حزب يا گروه) ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

122 When all is said and done : با در نظر گرفتن همه‌ي جوانب، بعد از همه‌ي اينها، همه‌ي اينها به كنار، هر چه باشد، با همه‌ي اينها، آخرالامر، عاقبت، سرانجام ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

123 When all is said and done : با در نظر گرفتن همه‌ي جوانب، بعد از همه‌ي اينها، همه‌ي اينها به كنار، هر چه باشد، با همه‌ي اينها، آخرالامر، عاقبت، سرانجام ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

124 نقض كردن، زير پا گذاشتن ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

125 شرح حال ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

126 دلبخواهي بودن ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

127 احياء كردن ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

128 مقهور ساختن ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

129 طيف ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

130 (جمع) دسته‌جات ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

131 زمينه‌مند ١٣٩٨/٠٣/٠٥
|

132 خودسازي ١٣٩٨/٠٣/٠٥
|

133 مؤمن، مريد، سرسپرده ١٣٩٨/٠٣/٠٥
|

134 كارامد ١٣٩٨/٠٣/٠٥
|

135 نسبي، مثلا qualified successes : موفقيهاي نسبي ١٣٩٨/٠٣/٠٥
|

136 نامعلوم، نامشخص، گنگ، مبهم ١٣٩٨/٠٣/٠٥
|

137 منتفع ١٣٩٨/٠٣/٠٥
|

138 خودمدار، خودمحور، خودبين، خودپرست ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

139 درون‌گرا ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

140 انزوا ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

141 سرسختانه، متعصبانه، موشكفانه ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

142 مساوات‌طلبي ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

143 مهمل، توهم، واهي، باطل، تخيلي ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

144 بي‌كفايتي، ناشايستگي، بي‌جربزگي، ناكارآمدي ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

145 فكري، نظري ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

146 (در منطق) مغالطه تكرار، طرح پياپي يك مدعا بدون ذكر دليل. (مجازا) تكراري ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

147 سلف، (در جمع) اسلاف ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

148 [مجازاً] : آزمون دشوار ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

149 خط‌شكن ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

150 جان خوش كردن ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

151 لميدن ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

152 تبارشناسي ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

153 ديرينه، ديرين، كهن ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

154 شايع، فراگير، همه‌گير ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

155 تحت پژوهش، مورد مطالعه يا بررسي ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

156 هوشمندانه ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

157 آميزش نژادي ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

158 موضع خصمانه يا سرسختانه، انتقاد تند و تيز ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

159 تما‌م‌عيار ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

160 با هياهو، با جنجال، با صداي بلند، [مجازا] با صراحت، بي‌پرده ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

161 اغوا، افسون، وسوسه، اغواگري، افسون‌گري، فريفتگي ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

162 خاص‌بودگي ١٣٩٨/٠٣/٠١
|

163 بسندگي، كفايت ١٣٩٨/٠٣/٠١
|

164 تمام‌عيار ١٣٩٨/٠٣/٠١
|

165 cross the Rubicon : قدم در راه بي‌بازگشت گذاشتن، پل‌هاي پشت سر را خراب كردن، دست به كار جبران‌ناپذير زدن ١٣٩٨/٠٣/٠١
|

166 نامحدود، لجام‌گسيخته، افسارگسيخته، بدون محدوديت، بدون نظارت ١٣٩٨/٠٢/٣١
|

167 گام به گام ١٣٩٨/٠٢/٣١
|

168 in conjunction with : همزمان با، مقارن با ١٣٩٨/٠٢/٣١
|

169 طبق انتظار ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

170 to be) bound to) : محكوم به چيزي بودن ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

171 ناشي‌گري ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

172 house of cards : خانه پوشالي ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

173 حجيت ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

174 زائده ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

175 بي‌قاعده، متغير ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

176 twist and turn : پيچ و تاب ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

177 twist and turn : پيچ و تاب ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

178 ثبات ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

179 پابرجا، برجا، استوار، قدبرافراشته ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

180 [قدرت] مطلق، [رهبر] معظم ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

181 در چارچوب چيزي. مثلاً in rational terms : در چارچوب عقل، يا در چارچوبي عقلاني ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

182 [تباهي يا ويراني] دو چندان، مضاعف ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

183 تباهي، ويراني ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

184 با صلابت ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

185 [انسان] سست‌عنصر، سست‌نهاد، ضعيف‌النفس، بي‌رگ، بي‌جربزه ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

186 رانه ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

187 root-and-branch : همه‌جانبه ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

188 root-and-branch : همه‌جانبه ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

189 پيشروي ١٣٩٨/٠٢/٢١
|

190 رو به آينده ١٣٩٨/٠٢/٢١
|

191 مخلوق ١٣٩٨/٠٢/٢١
|

192 تعين، تحقق، واقعيت يافتن، به عين درآمدن، عينيت يافتن، تجسد يافتن و از اين قبيل ١٣٩٨/٠٢/٢١
|

193 خصيصه ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

194 محاسبه‌گر ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

195 سهمگين ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

196 سنجيده ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

197 [ادبيات] اثر تخيلي ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

198 به‌غايت، بي‌نهايت ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

199 سرشت‌نما ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

200 بي‌فرهنگي، نافرهيختگي، هنرنشناسي، هنرستيزي ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

201 نازل ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

202 بي‌رمق، بي‌بنيه ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

203 نامحسوس، نامشهود، ناملموس ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

204 محصور شدن، محدود شدن ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

205 سودجو، منفعت‌طلب ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

206 زاد و ولد، توليد مثل ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

207 گسست‌ناپذير ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

208 [مجازا] خصيصه، ويژگي، منش، طبع ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

209 هماهنگ، منسجم، نظام‌يافته، يكپارچه، به‌هم‌پيوسته ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

210 [انسان] حقير، بي‌مقدار، بي‌مايه ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

211 خوشايند بودن ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

212 خفت‌بار، ذلالت‌بار ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

213 (مجازا) تنگنا، قيد و بند ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

214 بداهت ١٣٩٨/٠٢/١٦
|

215 بي‌حد و حصر ١٣٩٨/٠٢/١٦
|

216 مالامال، انبوه، بسيار، سرشار، غرقه، انباشته ١٣٩٨/٠٢/١٦
|

217 خودگرداني ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

218 مشهود ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

219 دامن زدن ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

220 فتوي ١٣٩٨/٠٢/١١
|

221 بي‌مايه ١٣٩٨/٠٢/١١
|

222 استاد/متبحر (كاري) بودن، در (كاري) استاد/متبحر بودن ١٣٩٨/٠٢/١١
|

223 مشهود ١٣٩٨/٠٢/١١
|

224 رسا، گويا، بَيِن ١٣٩٨/٠٢/١١
|

225 people in general: مردم عادي، عوام ١٣٩٨/٠٢/١١
|

226 به جوش آوردن ١٣٩٨/٠٢/١١
|

227 رنگ و لعاب، جلوه، نقش ١٣٩٨/٠٢/١١
|

228 بي‌خردي ١٣٩٨/٠٢/١١
|

229 پيرو ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

230 هم‌فكر، هم‌نظر ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

231 خشك‌مغزي ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

232 در امان ماندن ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

233 حزن‌انگيز ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

234 ضايعه ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

235 بي‌وقفه ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

236 دست و دلبازانه ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

237 گشاده‌دستانه ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

238 اپرايي، نمايشي، (مجازي) پرقيل و قال ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

239 به‌طور مغرضانه، متعصبانه، يكجانبه، منفي ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

240 revealed religion: دين وحياني ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

241 هم‌آواز، هم‌صدا، هم‌نوا، (مجازا) هم‌نظر، هم‌عقيده ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

242 ارتباط تنگاتنگ ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

243 سردمداري، بيرق‌داري، طلايه‌داري ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

244 تقديس، تقدس بخشيدن، در زمره‌ي اولياءالله در آوردن (پانتئون معبدي است در پاريس كه از قرن هجدهم به بعد به محل دفن مشاهير و بزرگان فرانسه بدل شد.) ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

245 آميزه، مخلوط، آشفته‌بازار ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

246 بدنام ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

247 فرا گرفتن ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

248 سخن‌ور، بليغ ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

249 آرايشگر، سلماني ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

250 ميانجي، رابط ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

251 متجسم ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

252 در بر گرفتن ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

253 بي‌وقفه ١٣٩٨/٠١/٣١
|

254 در گرفتن ١٣٩٨/٠١/٣١
|

255 نامطبوع، ناخوشايند، عاري از جذابيت، ناشايست، ملال‌آور، ناجور، رنجش‌آور ١٣٩٨/٠١/٣١
|

256 رفته رفته، كم‌كم، روز به روز، گام به گام، به‌طور فزاينده يا مستمر ١٣٩٨/٠١/٣١
|

257 سير، مسير ١٣٩٨/٠١/٣٠
|

258 دلبستگي ١٣٩٨/٠١/٣٠
|

259 تعالي‌بخش ١٣٩٨/٠١/٣٠
|

260 محاط بودن، در احاطه بودن ١٣٩٨/٠١/٣٠
|

261 حايل بودن [ميان دو چيز] ١٣٩٨/٠١/٣٠
|

262 تقدس‌زدايي ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

263 محسوس ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

264 سه گانه ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

265 چندپاره ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

266 ماندگاري، ثبات، پايداري، جاودانگي، فسخ‌ناپذير بودن، ناگسستني بودن ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

267 پر سوز و گداز، به طرزي غمگنانه، اندوهبار، حزن‌انگيز، يا جانسوز ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

268 نشئت گرفتن ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

269 هجو، هجويه ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

270 يكدست، بدون استثناء، سراسر، تماماً ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

271 گرامي داشتن ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

272 گزين‌گويه ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

273 بر آمدن (مثلا: As its title implies: همانطور كه از عنوان آن بر مي‌آيد) ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

274 ناپايدار ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

275 دوران‌ساز ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

276 هموار كردن. مثلا paving the way: هموار كردن مسير ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

277 دوره‌ي اوج ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

278 فرجام، عاقبت ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

279 سامان‌مند كردن، مدون كردن، سر و سامان دادن، سر و شكل بخشيدن، متشكل ساختن ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

280 نغمه سر دادن ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

281 سترون، عقيم ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

282 گسست ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

283 [مجازا] زير و رو كننده، بنيان‌برافكن، بنيان‌برانداز ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

284 بنيان‌فكن ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

285 لجام‌گسيخته، افسارگسيخته ١٣٩٨/٠١/٢١
|

286 روحانيت‌ستيزي ١٣٩٨/٠١/٢١
|

287 معيار، شاخص ١٣٩٨/٠١/٢١
|

288 [باور، ادعا، سخن] ناموجه، بي‌اعتبار، نامستدل ١٣٩٨/٠١/٢١
|

289 كاوش ١٣٩٨/٠١/٢١
|

290 مبالغه‌آميز، اغراق آميز، غير قابل باور ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

291 خودسرانه، خودخواسته ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

292 خودفرموده، خودگماشته ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

293 بنيان نهادن، [براي نخستين بار] پيش كشيدن، باب كردن، آغاز كردن ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

294 گرته‌برداري ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

295 تمام‌عيار ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

296 man of letters: اديب، اهل سخن، سخندان، سخن‌پرداز ١٣٩٨/٠١/١٩
|

297 ناچيز ١٣٩٨/٠١/١٩
|

298 بي‌مايه ١٣٩٨/٠١/١٩
|

299 بي‌روح، سردمزاج، بي‌عاطفه، بي‌احساس، خشك ١٣٩٨/٠١/١٩
|

300 قانون‌مند، قانون‌مدار [مثلا در: ordered liberty به معني �آزادي قانون‌مند�، در برابر آزادي لجام‌گسيخته] ١٣٩٨/٠١/١٩
|

301 سرراست، مستقيم ١٣٩٨/٠١/١٩
|

302 [حمله‌ي] بي‌امان ١٣٩٨/٠١/١٩
|

303 پرشور ١٣٩٨/٠١/١٩
|

304 جعل ١٣٩٨/٠١/١٧
|

305 درازمدت ١٣٩٨/٠١/١٧
|

306 خودبرانداز، خودويرانگر ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

307 عزم، اراده، شجاعت، تهور، بي‌باكي، روحيه ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

308 بي‌پروا، لجوج، مصر، پرقيل‌وقال ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

309 تصميم‌گرايي ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

310 درگير ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

311 رخ‌داده ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

312 توسل ١٣٩٧/١٢/٢١
|

313 سودا ١٣٩٧/١٢/٢١
|

314 استمداد ١٣٩٧/١٢/٢١
|

315 شاكله ١٣٩٧/١٢/٢١
|

316 مغالطه ١٣٩٧/١٢/٢١
|

317 مصون ماندن ١٣٩٧/١٢/٢١
|

318 بهروزي ١٣٩٧/١٢/٢١
|

319 آشوب، بلوا، شورش، طغيان، اغتشاش ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

320 شرطي‌سازي ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

321 مغزشويي، شستشوي مغزي، تلقين فكري ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

322 ديرهنگام ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

323 لاينحل ١٣٩٧/١٢/١٩
|

324 خودبنيادي ١٣٩٧/١٢/١٨
|

325 به طرز تزلزل‌ناپذير، قاطعانه، محكم، استوار ١٣٩٧/١٢/١٣
|

326 مدارج ١٣٩٧/١٢/١٣
|

327 مراحل، مراتب ١٣٩٧/١٢/١٣
|

328 بي‌دوام، ناپايدار ١٣٩٧/١٢/١٣
|

329 به حداقل رساندن، دستيابي به كمترين، رسيدن به كمترين ١٣٩٧/١٢/١٣
|

330 به حداكثر رساندن، گسترش هر چه بيشتر، رسيدن به حداكثر، دستيابي هر چه بيشتر ١٣٩٧/١٢/١٣
|

331 به يك معنا، به‌طور مترادف ١٣٩٧/١٢/١٣
|

332 دوپهلو، گنگ، مبهم ١٣٩٧/١٢/١٣
|

333 ناسازگار، ناموافق، ضد (با چيزي يا كسي)، ناخوشايند، نامطبوع، ناگوار (به عنوان صفت) ١٣٩٧/١٢/١٣
|

334 آنگونه كه بايد و شايد، به قدر كفايت، به‌طور بسنده ١٣٩٧/١٢/١٣
|

335 حصار، محدوده ١٣٩٧/١٢/١٢
|

336 پرورش، تربيت ١٣٩٧/١٢/١١
|

337 قرينه‌پردازي ١٣٩٧/١٢/١١
|

338 نامحتمل ١٣٩٧/١٢/١١
|

339 يار غار، دوست بسيار نزديك ١٣٩٧/١٢/١١
|

340 نامنسجم ١٣٩٧/١٢/١٠
|

341 خودخوانده ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

342 طرد ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

343 اظهار و بيان (در جمع اظهارات و بيانات) ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

344 سرسخت، انعطاف‌ناپذير، متعصب، لجوج، قاطع ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

345 آزاردهنده ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

346 فراز (يا قطعه‌اي از يك نوشته) ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

347 به دست دادن ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

348 به‌طور روز افزون ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

349 روز به روز، با گذر زمان، با مرور زمان ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

350 جانانه، از ته قلب، با صميم دل، با دل و جان، از اعماق وجود ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

351 قياس‌ناپذيري ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

352 راهنمايي ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

353 مشروعيت‌زدايي ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

354 مشخصه ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

355 بلامنازع ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

356 درنده‌خو ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

357 ياوه‌گويي، ياوه‌سرايي ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

358 بيراهه، كج‌راهه ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

359 درهم‌تنيدگي ١٣٩٧/٠٩/١٧
|

360 به بيان دقيق‌تر ١٣٩٧/٠٩/١٧
|

361 نيرو- قوت- توان-روح بخشيدن، جان دادن، سر حال آوردن ١٣٩٧/٠٩/١٥
|

362 بلامنازع ١٣٩٧/٠٩/١٥
|

363 سرسختانه، لجوجانه، با سرسختي ١٣٩٧/٠٩/١٤
|

364 شوكه‌كننده، برق‌آسا، ميخكوب‌كنند، بهت‌آور، خيره‌كننده ١٣٩٧/٠٩/١٤
|

365 حيرت‌آور، شگفت‌انگيز ١٣٩٧/٠٩/١٤
|

366 تباني ١٣٩٧/٠٩/١٤
|

367 مشكل‌دار، مسئله‌مند ١٣٩٧/٠٩/١٤
|

368 خودسانسوري ١٣٩٧/٠٩/١٤
|

369 از كار انداختن، تخريب كردن، متزلزل كردن ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

370 آشوب‌زده، پرآشوب ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

371 تحت فشار ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

372 سعه‌ي صدر، رافت، بلندنظري ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

373 تند ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

374 صريح، روشن، واضح، بي‌پرده،آشكار، بي‌ابهام ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

375 بي هيچ ملاحظه‌اي ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

376 آفت، عفونت ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

377 سنجش‌ناپذير، غيرقابل‌فهم، مبهم، دور از دسترس ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

378 پيش‌داورانه ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

379 متزلزل ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

380 زيرمتن ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

381 ميراث ١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

382 منسوخ ١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

383 پشتكار ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

384 To this end: بدين منظور ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

385 همخواني ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

386 مغازله ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

387 آشفتگي، نابه‌ساماني، اغتشاش، اختلال، بي‌نظمي ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

388 روا داشتن، رسميت بخشيدن ١٣٩٧/٠٩/٠١
|

389 گستاخي، تعدي‌گري، پررويي ١٣٩٧/٠٩/٠١
|

390 پرشتاب ١٣٩٧/٠٩/٠١
|

391 بي‌بديل، منحصربه‌فرد، يگانه ١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

392 فراگير، شايع ١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

393 ترهات، سخنان لغو و بي‌پايه و اساس، مزخرف‌گويي، مهمل‌بافي ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

394 تعرض، تاخت و تاز ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

395 تدافعي، پدافندي، پشتيباني ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

396 بي‌قيدوشرط ١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

397 پيشگويي كردن، غيب‌گويي كردن ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

398 طالع‌بينانه ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

399 خودخواسته كاري كردن، چيزي را به ميان آوردن، مطلبي را با تأكيد مطرح كردن ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

400 بي‌جهت، بي‌خود، بي‌مورد، بي‌جا، بي‌دليل ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

401 فرستاده، حوالت، ارسال‌شده ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

402 اهريمني ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

403 فرضيه‌پردازي ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

404 comes to grief: (توام با تأسف و اندوه، حتي به‌طعنه) به نتيجه‌اي نرسيدن، به بار ننشستن، به فرجام نرسيدن، به شكست انجاميدن، نقش بر آب شدن، ناكام ماندن، ... ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

405 به‌طرز لاينفكي، جدايي‌ناپذيري، ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

406 محاسبه‌گري، محاسبه‌پذيري ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

407 تعين، شكل ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

408 هوشمندانه، داهيانه ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

409 انتقادسرسختانه، نكوهش، سرزنش ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

410 وسواس‌گون، وسواس‌برانگيز، مضطربانه، نگران‌كننده، دغدغه‌ساز ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

411 مجرا، مسير، راه، طريق، جهت، معبر، بستر، كانال، شبكه، نهر، رود، جوي
١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

412 صاحب‌نظر، آگاه، مطلع، استاد در كاري،(تعبير عاميانه) اينكاره‌بودن در چيزي، چيره‌دست ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

413 ويرانگر ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

414 فهرست شايع ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

415 پرسوز و گداز ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

416 مصيبت‌نامه، سوگ‌رنج‌نامه، رنج‌نامه ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

417 (صف) قوام‌يافته، (فعل) قوام يافتن ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

418 تنبل، تن‌پرور، عاطل و باطل، بيكاره، بي‌مسئوليت ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

419 مريدپروري ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

420 غير قابل شرح، غير قابل توضيح، بيان‌ناپذير، تبيين‌ناپذير، اثبات‌ناپذیر ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

421 to / for all intents and purposes: از هر لحاظ، از تمامي جهات، از هر حيث، در تمامي ابعاد ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

422 to / for all intents and purposes: از هر لحاظ، از تمامي جهات، از هر حيث، در تمامي ابعاد ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

423 موهوم، مهمل، هپروتي ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

424 (قيد) اجتناب‌ناپذير، حتمي، محتوم، ناگزير ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

425 متضمن چيزي يا كسي بودن ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

426 هوشمندانه، با ذكاوت، با تيزفهمي ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

427 رقيق، (به‌طعنه) والامقام، والاجاه، بلندمرتبه، رفيع، متعالي ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

428 بي‌وقفه، پيگير، هميشگي، باثبات، دائمي، مستمر ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

429 في‌البداهه ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

430 صيقل‌نيافته، پرداخت‌نشده، جلانيافته، نپخته، خام ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

431 گزيده ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

432 عزلت ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

433 نوشته، مقاله، اثر ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

434 مصاحبه‌كننده ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

435 از قضا ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

436 اهميت فوق‌العاده، علو مقام، بزرگي، عظمت، ارزش بسيار ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

437 متفاوت (با قيد مختصر، نامحسوس و جزئي) ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

438 يكنواخت ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

439 به‌طرز معقول، منطقي، موجه، درست، قابل‌قبول، پذيرفتني، باوركردني ١٣٩٧/٠٨/١٦
|

440 آغازين ١٣٩٧/٠٨/١٦
|

441 در مقام صفت: محيرالعقول ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

442 صوري ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

443 متوهم، خودفريب ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

444 خودآفرينش‌گر ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

445 خودابرازگر، خوداظهارگر، ابراز وجود ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

446 پرونده‌سازي كردن، پرونده ساختن ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

447 نام‌ناپذير ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

448 مقدس‌مأبي، زهدفروشي ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

449 ايجاد اختلال كردن، مختل كردن ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

450 به‌طرز تكان‌دهنده‌اي ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

451 وجه مشخصه ١٣٩٧/٠٨/١٣
|

452 اراده‌باورانه، اراده‌گرايانه (مربوط به فلسفه‌ي اراده‌باوري) ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

453 افشاكننده، برملاكننده، گويا، بيانگر (بين) ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

454 رويگرداني، گسست ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

455 متعالي ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

456 پايبندي ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

457 بصيرت‌كش ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

458 نتيجه، تبعات، حاصل، عواقب ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

459 شگرد، ترفند، اقدام ردندانه ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

460 متعالي ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

461 كيفرخواست ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

462 تفصيل، مفصل ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

463 مثلا:
?After the collapse of the Soviet Union, whither socialism
پس از فروپاشي شوروي، عاقبت سوسياليسم چه خواهد شد؟
١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

464 معيار، مبنا، آغازين ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

465 ديگ درهم‌جوش ١٣٩٧/٠٨/٠٥
|

466 سبوعانه، شرارت‌بار، پليد، وحشيانه، شقاوت‌آميز ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

467 اختلاط نژادي ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

468 جنبه، وجه ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

469 طلايه‌دار، بيرق‌دار، علمدار ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

470 رديه، تكذيبيه ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

471 هاي و هوي، قيل و داد، داد و بيداد، قشقرق، جنجال ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

472 كين‌توزانه ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

473 في‌البداهه ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

474 به احتمال زياد ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

475 نقد يك متفكر بر مبناي زندگي شخصي‌اش نه افكارش ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

476 معيار سنجش ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

477 واشكافي كردن ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

478 سنجيدگي ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

479 نسخه‌ي بدلي يا تحريف‌شده‌ي هر چيزي ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

480 جناح، جريان، شاخه، شعبه ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

481 روشن كردن مطلبي يا امري ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

482 ارج‌نامه ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

483 في‌البداهه، الله‌بختگي، باري‌به‌هرجهت، همين‌جوري، بدون‌حساب‌وكتاب ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

484 نظري يا تزي از پيش مسلم ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

485 آغشته بودن ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

486 at face value : ارزش و اعتبار چيزي يا كسي را همان‌طوركه هست، بي‌چون‌وچرا، بي‌قيدوشرط، مطلقا، پذيرفتن و تأييد كردن
١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

487 قوا، لشگر، قشون ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

488 احياشده ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

489 برنامه‌ريزي‌شده، طراحي‌شده ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

490 مشاجره، برخورد، رويارويي، درگيري، تصادم ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

491 سخني يا كلامي يا نقلي كه زياد نقل مي‌شود، به‌كرات نقل‌شده، كلام متواتر ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

492 هم‌تبار ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

493 به‌طور غيرمتعارف، به‌طرز نامرسوم ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

494 رندانه، زيركانه، نكته‌سنجانه، به صورت ظريف، حساب‌شده، با باريك‌بيني، موشكافانه ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

495 بي‌پرده، صريح، رك ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

496 زوال ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

497 خودجوش ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

498 در علم: حرفه‌اي ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

499 متخصص ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

500 هدفمند ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

501 نيت‌مند، جهت‌دار ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

502 بي‌قيدوبند ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

503 بي‌حساب‌وكتاب، بي‌برنامه، بي‌هدف ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

504 خودبزرگ‌بين، خودبرتربين ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

505 شيطان‌پرست ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

506 (صفت) خرابكار، خرابكارانه ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

507 عمل شرم‌آور ١٣٩٧/٠٧/١٧
|

508 تقدس، ربوبيت، الوهيت
de-divination: تقدس‌زدايي
١٣٩٧/٠٧/١٧
|

509 تقدس‌زدايي ١٣٩٧/٠٧/١٧
|

510 متمايز كردن ١٣٩٧/٠٧/١٧
|

511 نواله‌خور (جمع: نواله‌خوران) ١٣٩٧/٠٧/١٧
|

512 قد علم كردن، قامت برافراشتن ١٣٩٧/٠٧/١٧
|

513 خودكمال‌بخشي، خودتعالي‌بخشي ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

514 از ميان برداشتن ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

515 (تحت‌الفظي) بدون ابر، روشن، صاف، شفاف، كامل، آرام، بي‌دغدغه‌ي، عاري از چيزي، تهي از چيزي، پالوده از ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

516 جماعت اوباش، اراذل ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

517 سخت درگير كاري بودن ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

518 تجلي ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

519 در جمع: (طالبان) ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

520 هوادار افرطي، بنيادگرا، منزه‌طلب ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

521 مبهم ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

522 مستقر (مثلا established institutions به معني نهادهاي مستقر) ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

523 انحصارگرا ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

524 زير پا گذاشتن، مخالفت كردن، اعتراض كردن ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

525 بديل چيزي يا كسي بودن، نسخه‌ي ثانوي چيزي يا كسي بودن، بازسازي كردن، همانند ساختن، تكثير كردن ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

526 يكپارچگي ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

527 مجموعه ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

528 تعدادي كثير ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

529 آخرالزماني، موعودگرايانه ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

530 فن‌سالار ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

531 جبهه گرفتن بر ضد چيزي يا كسي ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

532 متضمن، متقبل ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

533 حقه‌باز، نيرنگ‌باز، شياد ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

534 دچار چيزي بودن، گرفتار چيزي بودن، از چيزي رنج بردن،دستخوش چيزي بودن ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

535 نسخه‌ي تايپ‌شده ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

536 مظهر (جمع: مظاهر) ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

537 مغشوش ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

538 خويشتن‌داري ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

539 آسيب، مرض، درد ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

540 متداول‌شدن، مقبوليت، رواج، تداول ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

541 مقبوليت ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

542 بدوي‌گرا ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

543 منادي چيزي بودن ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

544 بز ك كردن ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

545 سرخوش ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

546 كامجويي ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

547 جانورخو ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

548 خودمحوري ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

549 اغواگري، وسوسه‌انگيزي ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

550 خودپرستي، خودشيفتگي ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

551 زمين‌گير كردن ١٣٩٧/٠٧/٠٧
|

552 بي‌وقفه ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

553 نوشكفته، نوبنياد، نوپا ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

554 علي‌القاعده ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

555 طبق انتظار ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

556 متناوب، تكراري، مكرر ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

557 شاهد ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

558 توحش ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

559 قدرقدرت ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

560 رواج‌دهنده، گسترش‌دهنده، شايع‌كننده، متداول‌كننده، كسي كه چيزي را فراگير مي‌كند و گسترش مي‌دهد، محبوب‌كننده، همه‌فهم‌كننده ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

561 غالب، مستولي، مسلط، چيره، فائق، برتر، رو به تعالي، رو به صعود، سير صعودي، در حال برتري، رو به ترقي، بلارونده، رو به خيزش ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

562 مصون، محفوظ، در امان، دست‌نخورد، بكر ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

563 نسنجيده، حساب‌نشده، بي‌حساب‌وكتاب، باري‌به‌هرجهت ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

564 عبرت‌آموز، پندآموز، آموزنده ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

565 از اين جهت ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

566 [پاداش] نصيب شدن / كردن، اعطا شدن / كردن، [مجازات] اعمال كردن، تعيين كردن، مقرر كردن، در نظر گرفتن ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

567 عجز، ناتواني، ضعف، انفعال ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

568 بنيادي ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

569 غايب ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

570 مقدر ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

571 (forming or characterizing an epoch; epoch-making) : دوران‌ساز ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

572 تقديرباورانه ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

573 مشيت‌انگارانه، تقديرباورانه، سرنوشت‌باورانه ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

574 بلوا، آشوب، هرج‌ومرج ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

575 lump in with : چيزهايي / كساني را در يك جرگه قرار دادن، يك‌كاسه كردن ١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

576 به‌طور اخص ١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

577 انگيختار ١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

578 بي‌وقفه ١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

579 سلف ١٣٩٧/٠٧/٠١
|

580 دامنه‌گستر شدن، فراگير شدن ١٣٩٧/٠٧/٠١
|

581 تندخو ١٣٩٧/٠٧/٠١
|

582 كارامدي ١٣٩٧/٠٧/٠١
|

583 تحديد، محدود كردن ١٣٩٧/٠٦/٣١
|

584 پيشبرد ١٣٩٧/٠٦/٣١
|

585 بازار مكاره ١٣٩٧/٠٦/٣١
|

586 در مجموع ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

587 بدهيبت ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

588 انبوه، توده، مجموعه، خيل كثير ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

589 كارگزار ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

590 استادانه، با مهارت، با چيره‌دستي، با زبردستي ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

591 بانگ ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

592 پرفروش، پرخواننده ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

593 عامل پيونددهنده، عنصروحدت‌بخش ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

594 (به لحاظ مذهبي، فرد) با اعتقاد راستين، معتقد ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

595 هتك حرمت ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

596 مبنايي ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

597 فرقه ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

598 by progress: به مروز زمان، تدريجاً، رفته‌رفت، بيش از پيش ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

599 اتحاديه ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

600 هيات حاكمه ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

601 بي‌تدبير ١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

602 تغيير و تحول ١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

603 حشرونشر داستن، رابطه داشتن، گرم گرفتن، محبت كردن، توجه داشتن، جلب محبت كردن، تقرب جستن، نزديك بودن، صميمت داشتن ١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

604 سنجه ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

605 از سر موافقت، به نشانه‌ي تأييد، با نيت تصديق ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

606 سلسله‌مراتب ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

607 اطاعت، اطاعت‌پذيري، مطيع شدن ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

608 واقع‌بيني، عملي‌بودن، معقول بودن، (در جمع) واقعيات، امور واقعي و عملي، ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

609 سازوكار ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

610 در صورت لزوم ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

611 كفرآميز ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

612 جوشيده ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

613 نامتعارف ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

614 ازمدافتاده، نامتداول‌گشته، ازرده‌خارج‌شده، نامرسوم گشته ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

615 In the circumstances: از اين حيث ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

616 خلق‌وخو ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

617 خطاب كردن ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

618 رياكار ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

619 دمدمي‌مزاج ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

620 آرام آرام ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

621 نمونه‌ي ناب يا بار ز هر چيزي، مظهر، اسوه، تجسم، زبده ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

622 دست‌يازي ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

623 وحشت‌زده، تهديدكنان ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

624 از طرف ديگر ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

625 خودسر، خودسرانه ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

626 كسي يا چيزي را تحريف كردن ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

627 ناگوار ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

628 دمساز بودن با كسي يا چيزي ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

629 با تشريفات، رسماً، به‌طوررسمي ١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

630 تعديل كردن، ملايم كردن ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

631 بنابه‌ادعا ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

632 در معرض تهاجم، در تنگنا ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

633 تحت حمله، مورد هجمه ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

634 (در فلسفه): تعالي بخشيدن، متعالي كردن، بالا بردن ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

635 مغشوش ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

636 سال‌ها قبل از چيزي، مدت‌ها پيش ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

637 گزافه‌گويي ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

638 چيزي رل به جاي چيز ديگري جا زدن، (به‌طعنه) قالب كردن ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

639 پرقيل‌وقال، جنجالي (به عنوان صفت) ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

640 ناكرانمند، بي‌حدوحصر، بيكران، بي‌پايان، بي‌حد، بي‌حدومرز، بيكرانه
١٣٩٧/٠٦/١٨
|

641 فقط، صرفاً، تنها ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

642 مادون ١٣٩٧/٠٦/١٧
|

643 نداي درون (در رساله‌هاي افلاطون صدايي سري و رازآلود است كه سقراط مدعي است او را خطاب قرار مي‌دهد و نسبت به حقيقت منور مي‌سازد.) ١٣٩٧/٠٦/١٧
|

644 هزارتو، گمراهه ١٣٩٧/٠٦/١٧
|

645 دين‌خويي ١٣٩٧/٠٦/١٧
|

646 زهدفروشي، مقدس‌مآبي، زاهد‌مآبي، خشكه‌مقدسي ١٣٩٧/٠٦/١٧
|

647 زهدباور ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

648 توانمندي ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

649 كليات يا مباني يا اصول هر چيزي، مثلاً catechism of Fiqh: اصول فقه.
توضيح‌المسائل.
١٣٩٧/٠٦/١٦
|

650 حكومت ديني ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

651 خودمحور ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

652 خودبين ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

653 مدني‌الطبع ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

654 خلاصه ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

655 نفع ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

656 منفعت ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

657 تسري دادن ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

658 به‌سامان، مثل well-ordered society: جامعه‌ي به‌سامان ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

659 متكي‌به‌خود، به‌خودمتكي، خودكفا ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

660 ميل، تمايل ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

661 دخيل دانستن ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

662 تضعيف كردن، از رمق انداختن ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

663 يادگيري ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

664 خودگردان ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

665 خودمختار ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

666 نرينه‌نحوري ١٣٩٧/٠٦/١٢
|

667 سرهم‌بندي‌شده، سمبل‌شده، وصله‌پينه‌شده ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

668 پريده‌رنگ ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

669 ازرمق‌افتاده، بي‌رمق، ضعيف ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

670 شورمندانه ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

671 معرفت ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

672 متكبرانه، متبخترانه، با تبختر، با كبر، خودخواهانه ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

673 بديل ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

674 با اذعان به، با امعان نظر به ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

675 هم‌ذات‌پنداري، حس داشتن هويتي مشترك ميان خود با كسي يا چيزي ١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

676 تصنعي ١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

677 اختلاف عقيده، جروبحث، مشاجره، نفاق، دعوا، بگوبگو ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

678 هيچ مجالي وجود نداشته باشد، هيچ جايي وجود نداشته باشد، هيچ امكاني وجود نداشته باشد ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

679 پيوستن به، ملحق شدن به، اضافه شدن، رفتن به ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

680 الگوبرداري كردن، درست كردن از روي چيزي، تقليد كردن از ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

681 poured scorn on
به ديد تحقير نگريستن، مورد تحقير قرار دادن، به سخره گرفتن
١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

682 به ديده‌ي تحقير نگريستن، به سخره گرفتن ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

683 در چارچوب، در حدودف در محدوده‌ي، با امعان نظر به، با مد نظر قرار دادن ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

684 پر شور و حرارت ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

685 باشكوه، شكوهمند ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

686 شور و احساس درونيِ عميق ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

687 نهفته بودن ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

688 مناسك و آداب و رسوم ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

689 متلاشي كردن ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

690 خودپرور، خودنگهدار ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

691 اجتماعي‌شدن ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

692 اجبارا، ناگزير، به‌طور اصلاح‌ناپذير، درمان‌ناپذير ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

693 به‌طرز اصلاح‌ناپذيري، به‌نحو چاره‌ناپذيري، به‌طرز غيرقابل‌جبراني، به‌نحو جبران‌ناپذيري ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

694 the" backward"
ممالك يا هر چيز عقب‌مانده يا واپس‌مانده يا قهقرايي
١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

695 بديل ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

696 good taste
لطافت طبع
١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

697 لطافت طبع ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

698 at the sight of
به محض ديدن، به مجرد روئيت، به محض مشاهده
١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

699 با در نظر داشتن ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

700 پرسه‌زن، خيابان‌گرد ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

701 به‌كرات ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

702 زدودن، از ميان بردن، ردي از چيزي باقي نگذاشتن ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

703 عموميت، عموميت يافتن، عموميت بخشيدن ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

704 تهاجمي، غيرتدافعي ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

705 تلويحاً ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

706 خودپرستي، نخوت، خودستايي
esteem self دلالت منفي اصطلاح فرانسوي amour-propre را نمي‌رساند.esteem self معادل بهتري براي amour de soi است كه مي‌توان ...
١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

707 گرايش، تمايل، ميل، علاقه، رغبت ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

708 حق ذاتي ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

709 اولويت، ارجيحت ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

710 تفرقه‌برانگيز ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

711 برعكس، برخلاف ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

712 تفرقه افكندن، از هم جدا كردن ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

713 take sth or sb for granted
وجود كسي يا چيزي را مسلم فرض گرفتن
١٣٩٧/٠٥/٢١
|

714 مقدر، مثلا مشيت مقدر الهي ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

715 خودمحوري، خودخواهي ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

716 متفق كردن، تجميع كردن ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

717 بي‌دروپيكر، ولنگار، گل‌وگشاد ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

718 as much ... as براي مقايسه‌ي دو چيز:
(مثلاً) تهران همانقدر شهري شلوغي است كه نائين خلوت است.
١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

719 متحول ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

720 وراجي، ياوه‌گويي ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

721 كسي كه ابتدا از چيزي يا كسي حمايت مي‌كند اما بعد از آن دست مي‌كشد، خائن به حزب و مسلك و مرام، بريده، مرتد، پناهنده ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

722 پرفروش، پرخواننده ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

723 مفروض ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

724 set the tone for
(مجازا) حال و هواي چيزي را تعيين كردن، بر جو چيزي تأثير گذاشتن
(مصداقا) لحن چيزي را تعيين كردن
١٣٩٧/٠٥/١٥
|

725 (مجازاً) بر حال و هواي چيزي تأثير گذاشت، حال و هواي چيزي را تعيين كردند، (مصداقا) لحن چيزي را مشخص كردن ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

726 سرآمد ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

727 بي‌قيدوشرط، رها، آزاد، بدون محدوديت و مزاحمت ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

728 جايگاه خداي‌گونه داشتن ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

729 شهرت يا اشتهار بيشتري به چيزي بخشيدن، چيزي يا كسي شديدا مشهور بودند، در زمره يا جرگه مشاهير بودن يا جاي دادن ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

730 lump in with : چيزي را با چيز يا چيزهايي، كسي را با كس يا كساني جمع بستن، يكي كردن ١٣٩٧/٠٥/١١
|

731 صحت ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

732 دنبال چيزي بودن ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

733 در برخي موارد، از برخي جهات. در مواردي مرتبط ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

734 متكثر كردن، از وحدت در آوردن، (مثلا درك‌ متكثري از چيزي به دست آوردن) ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

735 دربرگيرنده ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

736 سرجمع ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

737 فزاينده يا درحال‌افزايش (مثل تورم فزاينده، خشونت فزاينده و ... ) ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

738 در عرف عام، در زبان متداول، به اصطلاح عاميانه، به‌طور كوچه‌بازاري ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

739 Grub Street" literature"
ادبيات كوچه بازي، ادبيات عامه‌پسند. در قرن هجدهم Grub نام خياباني بود در لندن كه عمده‌ي نويسندگان معمولي كه مخاطبانشان ع ...
١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

740 سايه سنگين ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

741 افسون‌زدايي‌شده ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

742 سهل‌گير ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

743 وضوح و گويايي ١٣٩٧/٠٥/٠١
|

744 نظام‌بخش ١٣٩٧/٠٥/٠١
|

745 زينت ١٣٩٧/٠٤/٣١
|

746 تبادل (هر چيزي) ١٣٩٧/٠٤/٣١
|

747 كمال و خوشبختي ١٣٩٧/٠٢/١٥
|

748 كلي ١٣٩٧/٠٢/٠٨
|

749 پيرامون ١٣٩٧/٠١/٢٨
|

750 اين‌چنيني ١٣٩٧/٠١/٢٥
|

751 اتفاقا، از قضا، بر حسب تصادف ١٣٩٦/١٢/٢٩
|

752 در عمل، عملاً ١٣٩٦/١٢/٠٨
|

753 به عبارت دقيق‌تر، در معناي دقيق كلمه، صراحتاً ١٣٩٦/١٢/٠٣
|

754 سرنخ (راهنما) ١٣٩٦/١٢/٠٣
|

755 كوتاه سخن ١٣٩٦/١١/٢٩
|

756 تقرب ١٣٩٦/١١/٢٨
|

757 تغييرناپذير ١٣٩٦/١١/٢٣
|

758 مقبول ١٣٩٦/١١/١٢
|

759 بنا بودن كه، قرار بودن كه، ملزم بودن كه، مي‌بايست، بايد، ضروري بودن، اجازه داشتن كه، حق داشتن كه ١٣٩٦/١١/١١
|

760 (ادبي‌تر): دوشادوش هم ١٣٩٦/١١/١٠
|

761 درخور پيروي، شايستة تقليد، (عمل يا هر آن چيزي كه ارزش تقليد داشته باشد) ١٣٩٦/١١/١٠
|

762 مرز و بوم ١٣٩٦/١١/١٠
|

763 مورد استفاده قرار دادن، به كار گرفتن ١٣٩٦/١١/٠٩
|

764 توفق‌ناپذير، چيره‌ناشدني، غير قابل عبور ١٣٩٦/١١/٠٥
|

765 شبه تمدن، تمدن دروغين ١٣٩٦/١١/٠٢
|

766 كار يا وظيفه كسي بودن، مناسب كاري يا چيزي بودن ١٣٩٦/١١/٠٢
|

767 مناسب چيزي بودن، به درد كاري يا چيزي خوردن ١٣٩٦/١١/٠٢
|

768 (انجام كاري يا تحقق چيزي) بسته به خواست يا ميل كسي بودن، به كسي مربوط شدن ١٣٩٦/١١/٠٢
|

769 پوشيده، مستور ١٣٩٦/١١/٠٢
|

770 سخاوتمندانه، بي‌مضايقه، بي‌دريغ، بي‌رحمانه، سنگدلانه ١٣٩٦/١١/٠١
|

771 واقف كردن يا متوجه ساختن (نسبت به چيزي يا كسي)، بيدار كرد، برانگيختن ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

772 ايضاح ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

773 به حساب آمدن، مهم تلقي شدن، مؤثر پنداشتن (يكي چيزي يا يك كسي) ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

774 مؤثر واقع شدن، تأثير داشتن ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

775 تدقيق كردن، با دقت بررسي كردن، مداقه كردن ١٣٩٦/١٠/٢٧
|

776 مداقه كردن، لحاظ كردن ١٣٩٦/١٠/٢٧
|

777 پشتگرمي به، پشتيباني با، ضمانت توسط، تأمين با ١٣٩٦/١٠/٢٦
|

778 التزام و تعهد ١٣٩٦/١٠/٢٦
|

779 (در مقام صفت): عيان، مثلا a grounded truth : حقيقي عيان
مقصود هر آن چيزي است كه بر زمينه‌اي مشخص استوار باش، بر واقعيتي ملموس و مشخص
١٣٩٦/١٠/٢٦
|

780 مشخص، معني‌دار، شناخته‌شده ١٣٩٦/١٠/٢٦
|

781 ثابت‌قدمي، ايستادگي، تزلزل‌ناپذيري ١٣٩٦/١٠/٢٦
|

782 انباشه، لبريز، پر از، سرشار ١٣٩٦/١٠/٢٥
|

783 فقط، تنها، صرفا ١٣٩٦/١٠/٢٥
|

784 خلاصه‌سازي، چكيده كردن ١٣٩٦/١٠/٢٥
|

785 فشرده كردن، انباشتن ١٣٩٦/١٠/٢٥
|

786 گذشته‌هاي دور ١٣٩٦/١٠/٢٤
|

787 بيرون ريختن (محتواي چيزي)، تعين يافتن ١٣٩٦/١٠/٢٤
|

788 پرسش‌گري ١٣٩٦/١٠/٢٤
|

789 جمله قصار ١٣٩٦/١٠/٢٣
|

790 رواج داشتن (داستاني يا شايعه‌اي) ١٣٩٦/١٠/٢٣
|

791 ايستادن در برابر، مقاومت كردن در برابر، قدبرافراشتن در مقابل ١٣٩٦/١٠/٢٣
|

792 به منصة ظهور رسيدن ١٣٩٦/١٠/٢٣
|

793 تجلي يا نمود يافتن ١٣٩٦/١٠/٢٣
|

794 قاطعانه، سرسختانه، بدون چون و چرا ١٣٩٦/١٠/٢٢
|

795 خودگرداني ١٣٩٦/١٠/٢٢
|

796 خودگرداني ١٣٩٦/١٠/٢٢
|

797 در قالب، بر سبيل، در مسير ١٣٩٦/١٠/٢٢
|

798 سرسختي ١٣٩٦/١٠/٢١
|

799 پيش از هر چيز و بيش از هر زمان ١٣٩٦/١٠/٢١
|

800 The following of: تبعيت از كسي يا چيزي ١٣٩٦/١٠/٢١
|

801 خودسرانه ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

802 نشان دادن، آشكار ساختن، برملاء كردن، ثابت كردن، معرفي كردن ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

803 ناشي‌شده از، منبعث‌شده از، برآمده از، برخاسته از، ساطع‌شده از، سرچشمه‌گرفته از ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

804 صورتبندي كردن ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

805 مادام كه ١٣٩٦/١٠/١٩
|

806 نتيجه ثانوي، نتيجه ناخواسته ١٣٩٦/١٠/١٨
|

807 پديده ثانوي ١٣٩٦/١٠/١٨
|

808 در صف اول، پيشاپيش (همه)
The general had been fighting at the front of all soldiers
ژنرال پيشاپيش همة سربازان مبارزه كرده بود
١٣٩٦/١٠/١٨
|

809 معلق در هوا
١٣٩٦/١٠/١٨
|

810 مرامنامه، خط مشي ١٣٩٦/١٠/١٨
|

811 نامطمئن، غير قابل اعتماد ١٣٩٦/١٠/١٦
|

812 نغمه ستايش سر دادن ١٣٩٦/١٠/١٦
|

813 بازبيني‌نشده، اصلاح‌نشده، تجديدنظر نشده، مرور نشده ١٣٩٦/١٠/١٦
|

814 پيشگويي، غيبگويي ١٣٩٦/١٠/١٦
|

815 خوش‌آتيه، نويدبخش ١٣٩٦/١٠/١٦
|

816 آماده پذيرش (هر چيزي)، ١٣٩٦/١٠/١٣
|

817 به سهم خودمان، تا آنجا كه به ما ربط دارد ١٣٩٦/١٠/١٣
|

818 با امعان نظر به، نظر به ١٣٩٦/١٠/١٣
|

819 واگويي، تجديد، تسلسل ١٣٩٦/١٠/١٢
|

820 گرفتار، درمانده، گيرافتاده
stuck in repetition: گرفتار تكرار
١٣٩٦/١٠/١٢
|

821 پيش رو بودن، ادامه يافتن، تداوم يا امتداد داشتن، برقرار بودن (چيزي از گذشته) ١٣٩٦/١٠/١٢
|

822 به‌طور مستمر ١٣٩٦/١٠/١٢
|

823 روي هم رفته، عاقبت، بالاخره ١٣٩٦/١٠/١٢
|

824 جرح و تعديل، اصلاح ١٣٩٦/١٠/١٢
|