برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فرهاد سليمان‌نژاد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 فرهيختگی ١٣٩٩/٠١/١٧
|

2 مستلزم بودن ١٣٩٩/٠١/١١
|

3 تراوش فكری ١٣٩٩/٠١/١١
|

4 تكان‌دهنده ١٣٩٩/٠١/١١
|

5 تضعيف ١٣٩٩/٠١/١١
|

6 تخريب ١٣٩٩/٠١/١١
|

7 مقدر ١٣٩٩/٠١/١١
|

8 سخن گزنده، حرف دردآلود، كلام زهرآگين ١٣٩٩/٠١/١١
|

9 روی دادن ١٣٩٩/٠١/١٠
|

10 يگانه، تكين ١٣٩٩/٠١/١٠
|

11 پيشوا، رهبر، پدرخوانده ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

12 محور ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

13 شالوده، بنيان، بن‌مايه، موضوع بنيادی ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

14 از مردی انداختن، خواجه‌كردن، اخته‌‌سازی، مخنث‌كردن، اختگی، (مجازا) تضعيف، بی‌خاصيت‌كردن ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

15 حقانيت، راستی، بی‌نقصی، درست‌بودن، بر حق بودن، بر صواب بودن، ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

16 سابقه (در جمع: سوابق) ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

17 به رخ كشيدن، اغراق كردن ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

18 (به‌عنوان صفت): سودمحور، سودجو، پولكی ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

19 رويه، روند، مشی ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

20 مزورانه ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

21 (در برخی موارد به معنی) مستور، پنهان، نامشهود ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

22 (در برخی موارد به معنی) مشهود ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

23 استاد ممتاز (مرتبه‌ای بالاتر از استاد تمام) ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

24 درخور ... بودن، مناسب ... بودن، ارزش ... داشتن ١٣٩٩/٠١/٠٦
|

25 با تأخير، ديرتر از موعد ١٣٩٩/٠١/٠٦
|

26 مصيبت، محنت، ادبار ١٣٩٩/٠١/٠٦
|

27 استردادطلبانه، الحاق‌گرايانه ١٣٩٩/٠١/٠٦
|

28 نگرانی ١٣٩٩/٠١/٠٦
|

29 ناگوار، تندخويانه ١٣٩٩/٠١/٠٦
|

30 بروز دادن ١٣٩٩/٠١/٠٦
|

31 قاعده‌مند كردن/شدن ١٣٩٩/٠١/٠٦
|

32 علی‌القاعده، اصولا ١٣٩٩/٠١/٠٦
|

33 هر چه باشد ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

34 انبوه ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

35 توحش ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

36 شعائر ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

37 نوشته‌ای موجز و بدون اطناب و زياده‌گویی و در عين حال پرمغز
نوشته‌ی مختصر و مفيد
١٣٩٩/٠١/٠٥
|

38 خنثی كردن ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

39 تازه‌تأسيس ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

40 غريب ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

41 خلق و خو، روحيه، طبع ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

42 اظهارات نابهنجار ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

43 مكاتبات ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

44 مشعر بر ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

45 محسوس ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

46 اشاعه دادن ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

47 رخداد جنجالی ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

48 سردرگم ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

49 بلوا/قيل‌وقال به راه افتادن، دچار آشوب/آشوب‌زده شدن ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

50 به همان اندازه ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

51 نه چندان ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

52 محتوم ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

53 بن‌مايه ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

54 بی‌پروایی، جسارت، گستاخی ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

55 يادداشت روزانه ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

56 افراد ذی‌صلاح ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

57 اشغال‌گری ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

58 به صورت حساب‌شده ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

59 قهرمانانه ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

60 اثر منتشرشده/به‌چاپ‌رسيده ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

61 بی‌چون‌وچرا ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

62 نابخشودنی ١٣٩٩/٠١/٠١
|

63 آلوده بودن/ساختن ١٣٩٩/٠١/٠١
|

64 ناخوشايند ١٣٩٩/٠١/٠١
|

65 دردسرساز ١٣٩٩/٠١/٠١
|

66 مصالحه ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

67 عرصه ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

68 با حُسن نظر، با نظر مساعد، با نظر موافق ١٣٩٨/١٢/٢٧
|

69 راه‌گشا ١٣٩٨/١٢/٢٧
|

70 مضحك، خنده‌دار ١٣٩٨/١٢/٢٥
|

71 ريشه‌دار ١٣٩٨/١٢/٢٤
|

72 وسواس‌گون ١٣٩٨/١٢/٢٢
|

73 مقدمه، ديباچه، درآمد ١٣٩٨/١٢/٢٢
|

74 مدحيه ١٣٩٨/١٢/٢٢
|

75 محقق ساختن ١٣٩٨/١٢/٢١
|

76 وهم‌آلود، خيالين، متوهمانه ١٣٩٨/١٢/٢١
|

77 ناظر، نظاره‌گر، تماشاگر ١٣٩٨/١٢/١٩
|

78 هويت‌طلبانه ١٣٩٨/١٢/١٩
|

79 سلب كردن ١٣٩٨/١٢/١٨
|

80 تسخير ١٣٩٨/١٢/١٨
|

81 وامدار/مرهون/ مقروض/مديون كسی يا چيزی ١٣٩٨/١٢/١٨
|

82 تحديد ١٣٩٨/١٢/١٨
|

83 (بسته به سياق عبارت) پديدار/هويدا/ ظاهر شدن يا كردن، پيشِ چشم داشتن، در ديد داشتن، جلوی چشم كسی ظاهر شدن ١٣٩٨/١٢/١٧
|

84 در جملات گذشته: تا آن زمان ١٣٩٨/١٢/١٥
|

85 ثمربخش ١٣٩٨/١٢/١٥
|

86 مضمون‌پردازی ١٣٩٨/١٢/١٥
|

87 تلويحاً ١٣٩٨/١٢/١٤
|

88 به منصۀ ظهور رسیدن ١٣٩٨/١٢/١٣
|

89 به‌درآوردن، مثلاً retrieve sth from oblivion: چيزی را از فراموشی به‌درآوردن ١٣٩٨/١٢/١٣
|

90 قلمداد كردن ١٣٩٨/١٢/١٣
|

91 قاطع، مثلا staunch opposition : مخالفت قاطع ١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

92 inferior to : مادون چيزي بودن ١٣٩٨/٠٤/٢٦
|

93 به طرز تكان‌دهنده‌اي، به نحو تأثرآوري، به طور رقت‌انگيزي ١٣٩٨/٠٤/٢٦
|

94 به تباهي كشاندن، فاسد كردن ١٣٩٨/٠٤/٢٦
|

95 قاطبه‌ي، اكثريت، بيشينه‌ي ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

96 محافظه‌كار ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

97 تاب آوردن ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

98 بي‌كرانگي ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

99 پيچ و تاب ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

100 متمايزكننده ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

101 بر جاي ماندن (مثلاً : ميراث بر جاي مانده از ...) ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

102 بچه مدرسه‌اي ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

103 درهم‌آميزي ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

104 كورسو ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

105 روزمرگي ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

106 پرتاب‌شدگي ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

107 بي‌عيب و نقص ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

108 be tribute to : مرهون چيزي بودن ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

109 با تبختر، متبخترانه ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

110 رساله‌ي استادي ١٣٩٨/٠٤/٢٠
|

111 ارج‌نامه ١٣٩٨/٠٤/١٩
|

112 كارشكني ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

113 استقامت ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

114 خلوص ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

115 نقض غرض، نتيجه‌ي عكس دادن ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

116 سازشكار، مصالحه‌گر ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

117 التقاطي ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

118 از بيخ و بن، از فرق سر تا نوك پا، افراطي، سرسخت، خشك، متعصب، تمام‌عيار، دو آتشه، پروپاقرص ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

119 با اكراه، با بي‌ميلي ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

120 [انسان] سرخورده ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

121 اعلام‌شده ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

122 jumpe on the bandwagon : [فرصت‌طلبانه] به قافله‌ي چيزي پيوستن ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

123 ضربه‌ي شديد خوردن / زدن ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

124 [انسان] معتقد ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

125 بنيان‌فكنانه ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

126 تماميت، كليت، يكپارچگي، انسجام ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

127 ثنوي ١٣٩٨/٠٤/١٢
|

128 تشرف ١٣٩٨/٠٤/١٢
|

129 مربوط به باغ عدن، بهشتي ١٣٩٨/٠٤/١١
|

130 في‌نفسه، به خوديِ خود، لزوماً ١٣٩٨/٠٤/١١
|

131 طولاني و نفس‌گير ١٣٩٨/٠٤/١١
|

132 ملايم، آرام، مؤدب، متين، موقر ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

133 رخوت ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

134 chink in sb's armour : [مجازا] نقطه ضعف كسي ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

135 ولع ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

136 در يك كلام ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

137 walk the walk : حرف كسي با عملش جور درآمدن ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

138 شادخوارانه ١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

139 به سبك، به شيوه‌ي، به سياق ١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

140 غايت، هدف نهايي ١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

141 ايجاز ١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

142 تفويض كردن، بخشيدن، واگذار كردن، وانهادن ١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

143 برگزيده، منتخب، دست‌چين، گلچين، گزيده، برگزيده ١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

144 بي‌اعتنا، بي‌توجه ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

145 دلخراش ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

146 بهت و حيرت ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

147 [صف] تاج‌ور ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

148 منزوي، يكه و تنها، تك‌افتاده، دور از مردم ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

149 ابطال‌ناپذير ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

150 جور در آمدن، چفت و بست شدن، هماهنگ شدن ١٣٩٨/٠٤/٠٣
|

151 فزاينده ١٣٩٨/٠٤/٠٣
|

152 شدت يافتن، تشديد شدن ١٣٩٨/٠٤/٠٣
|

153 متمول ١٣٩٨/٠٤/٠٣
|

154 معني‌دار ١٣٩٨/٠٤/٠٣
|

155 از بند رسته ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

156 زيبايي‌شناسانه كردن ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

157 اتفاق، پيشامد ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

158 مخرب ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

159 دربه‌دري، انزواي سياسي ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

160 بي‌مقدار، بي‌ارزش ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

161 از ميان برداشتن ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

162 شورمندانه ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

163 طوري ... كه انگار ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

164 باورپذيري، صحت، اعتبار، درستي، موجه‌نمايي، خوش‌ظاهر بودن، فريبندگي ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

165 به لحاظ سبكي ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

166 مردم‌ستيز، مردم‌گريز ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

167 افسانه ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

168 مهارناپذير، غير قابل مهار ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

169 خودپالودگي ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

170 ناآزموده، نسنجيده، بررسي‌نشده ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

171 ارزش عملي ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

172 of the extent to which : تا چه حد ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

173 مستدل ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

174 بي‌رمق ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

175 اَبَر ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

176 ادبي ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

177 سرامد ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

178 رجزخواني ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

179 فرياد هل من مبارزطلبي ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

180 تورم، ورم كردن ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

181 غير قابل هضم، غير قابل پذيرش ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

182 كشف و شهود ١٣٩٨/٠٣/٢٥
|

183 به طرز بي‌مانندي، به طرز منحصربه‌فردي، به طرز بي‌نظيري ١٣٩٨/٠٣/٢٥
|

184 ويژه‌خوار ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

185 موروثي ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

186 نظارت ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

187 بي‌لياقتي ١٣٩٨/٠٣/٢١
|

188 سر دادن، مثلا brandishing the prospect : نويد سر دادن ١٣٩٨/٠٣/١٤
|

189 عرض اندام كردن ١٣٩٨/٠٣/١٤
|

190 [لاتين] نامطلوب، persona non grata : عنصر يا چهره‌ي نامطلوب ١٣٩٨/٠٣/١٤
|

191 فرهيخته ١٣٩٨/٠٣/١٣
|

192 زيبايي‌شناسانه كردن ١٣٩٨/٠٣/١٣
|

193 خون‌خوار ١٣٩٨/٠٣/١٣
|

194 بي‌اختيار، بي‌اراده ١٣٩٨/٠٣/١٢
|

195 دليري، تهور، شجاعت ١٣٩٨/٠٣/١٠
|

196 داستان، روايت، شرح ١٣٩٨/٠٣/١٠
|

197 بي‌دريغ ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

198 شرح، روايت ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

199 تيزبين، نكته‌سنج، تيزفهم، باريك‌بين ١٣٩٨/٠٣/٠٩
|

200 اتفاقي، في‌البداهه ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

201 نشانگر چيزي بودن ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

202 پركاربرد، مصطلح ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

203 توضيح ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

204 ظهور دوباره ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

205 آزارنده، رنج‌آور، دردآور ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

206 tip of the iceberg : (تحت‌الفظي) نوك كوه يخ، (استعاري) مشتي از خروار، يك جنبه يا گوشه از ماجرا، بخشي از قضيه ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

207 sink to depth : به قهقرا رفتن ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

208 (آدم) مشهور، سرشناس، چهره، (در جمع) مشاهير، اعاظم، اكابر ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

209 تعلق (مثل cultural belonging : تعلق فرهنگي) ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

210 نگرش، منظر، ديد ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

211 ادبيات (مثلا: در ادبيات سياسي فلان حزب يا گروه) ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

212 When all is said and done : با در نظر گرفتن همه‌ي جوانب، بعد از همه‌ي اينها، همه‌ي اينها به كنار، هر چه باشد، با همه‌ي اينها، آخرالامر، عاقبت، سرانجام ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

213 When all is said and done : با در نظر گرفتن همه‌ي جوانب، بعد از همه‌ي اينها، همه‌ي اينها به كنار، هر چه باشد، با همه‌ي اينها، آخرالامر، عاقبت، سرانجام ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

214 نقض كردن، زير پا گذاشتن ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

215 شرح حال ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

216 دلبخواهي بودن ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

217 احياء كردن ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

218 مقهور ساختن ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

219 طيف ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

220 (جمع) دسته‌جات ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

221 زمينه‌مند ١٣٩٨/٠٣/٠٥
|

222 خودسازي ١٣٩٨/٠٣/٠٥
|

223 مؤمن، مريد، سرسپرده ١٣٩٨/٠٣/٠٥
|

224 كارامد ١٣٩٨/٠٣/٠٥
|

225 نسبي، مثلا qualified successes : موفقيهاي نسبي ١٣٩٨/٠٣/٠٥
|

226 نامعلوم، نامشخص، گنگ، مبهم ١٣٩٨/٠٣/٠٥
|

227 منتفع ١٣٩٨/٠٣/٠٥
|

228 خودمدار، خودمحور، خودبين، خودپرست ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

229 درون‌گرا ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

230 انزوا ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

231 سرسختانه، متعصبانه، موشكفانه ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

232 مساوات‌طلبي ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

233 مهمل، توهم، واهي، باطل، تخيلي ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

234 بي‌كفايتي، ناشايستگي، بي‌جربزگي، ناكارآمدي ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

235 فكري، نظري ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

236 (در منطق) مغالطه تكرار، طرح پياپي يك مدعا بدون ذكر دليل. (مجازا) تكراري ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

237 سلف، (در جمع) اسلاف ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

238 [مجازاً] : آزمون دشوار ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

239 خط‌شكن ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

240 جان خوش كردن ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

241 لميدن ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

242 تبارشناسي ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

243 ديرينه، ديرين، كهن ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

244 شايع، فراگير، همه‌گير ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

245 تحت پژوهش، مورد مطالعه يا بررسي ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

246 هوشمندانه ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

247 آميزش نژادي ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

248 موضع خصمانه يا سرسختانه، انتقاد تند و تيز ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

249 تما‌م‌عيار ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

250 با هياهو، با جنجال، با صداي بلند، [مجازا] با صراحت، بي‌پرده ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

251 اغوا، افسون، وسوسه، اغواگري، افسون‌گري، فريفتگي ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

252 خاص‌بودگي ١٣٩٨/٠٣/٠١
|

253 بسندگي، كفايت ١٣٩٨/٠٣/٠١
|

254 تمام‌عيار ١٣٩٨/٠٣/٠١
|

255 cross the Rubicon : قدم در راه بي‌بازگشت گذاشتن، پل‌هاي پشت سر را خراب كردن، دست به كار جبران‌ناپذير زدن ١٣٩٨/٠٣/٠١
|

256 نامحدود، لجام‌گسيخته، افسارگسيخته، بدون محدوديت، بدون نظارت ١٣٩٨/٠٢/٣١
|

257 گام به گام ١٣٩٨/٠٢/٣١
|

258 in conjunction with : همزمان با، مقارن با ١٣٩٨/٠٢/٣١
|

259 طبق انتظار ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

260 to be) bound to) : محكوم به چيزي بودن ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

261 ناشي‌گري ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

262 house of cards : خانه پوشالي ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

263 حجيت ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

264 زائده ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

265 بي‌قاعده، متغير ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

266 twist and turn : پيچ و تاب ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

267 twist and turn : پيچ و تاب ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

268 ثبات ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

269 پابرجا، برجا، استوار، قدبرافراشته ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

270 [قدرت] مطلق، [رهبر] معظم ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

271 در چارچوب چيزي. مثلاً in rational terms : در چارچوب عقل، يا در چارچوبي عقلاني ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

272 [تباهي يا ويراني] دو چندان، مضاعف ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

273 تباهي، ويراني ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

274 با صلابت ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

275 [انسان] سست‌عنصر، سست‌نهاد، ضعيف‌النفس، بي‌رگ، بي‌جربزه ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

276 رانه ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

277 root-and-branch : همه‌جانبه ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

278 root-and-branch : همه‌جانبه ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

279 پيشروي ١٣٩٨/٠٢/٢١
|

280 رو به آينده ١٣٩٨/٠٢/٢١
|

281 مخلوق ١٣٩٨/٠٢/٢١
|

282 تعين، تحقق، واقعيت يافتن، به عين درآمدن، عينيت يافتن، تجسد يافتن و از اين قبيل ١٣٩٨/٠٢/٢١
|

283 خصيصه ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

284 محاسبه‌گر ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

285 سهمگين ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

286 سنجيده ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

287 [ادبيات] اثر تخيلي ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

288 به‌غايت، بي‌نهايت ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

289 سرشت‌نما ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

290 بي‌فرهنگي، نافرهيختگي، هنرنشناسي، هنرستيزي ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

291 نازل ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

292 بي‌رمق، بي‌بنيه ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

293 نامحسوس، نامشهود، ناملموس ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

294 محصور شدن، محدود شدن ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

295 سودجو، منفعت‌طلب ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

296 زاد و ولد، توليد مثل ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

297 گسست‌ناپذير ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

298 [مجازا] خصيصه، ويژگي، منش، طبع ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

299 هماهنگ، منسجم، نظام‌يافته، يكپارچه، به‌هم‌پيوسته ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

300 [انسان] حقير، بي‌مقدار، بي‌مايه ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

301 خوشايند بودن ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

302 خفت‌بار، ذلالت‌بار ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

303 (مجازا) تنگنا، قيد و بند ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

304 بداهت ١٣٩٨/٠٢/١٦
|

305 بي‌حد و حصر ١٣٩٨/٠٢/١٦
|

306 مالامال، انبوه، بسيار، سرشار، غرقه، انباشته ١٣٩٨/٠٢/١٦
|

307 خودگرداني ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

308 مشهود ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

309 دامن زدن ١٣٩٨/٠٢/١٢
|

310 فتوي ١٣٩٨/٠٢/١١
|

311 بي‌مايه ١٣٩٨/٠٢/١١
|

312 استاد/متبحر (كاري) بودن، در (كاري) استاد/متبحر بودن ١٣٩٨/٠٢/١١
|

313 مشهود ١٣٩٨/٠٢/١١
|

314 رسا، گويا، بَيِن ١٣٩٨/٠٢/١١
|

315 people in general: مردم عادي، عوام ١٣٩٨/٠٢/١١
|

316 به جوش آوردن ١٣٩٨/٠٢/١١
|

317 رنگ و لعاب، جلوه، نقش ١٣٩٨/٠٢/١١
|

318 بي‌خردي ١٣٩٨/٠٢/١١
|

319 پيرو ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

320 هم‌فكر، هم‌نظر ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

321 خشك‌مغزي ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

322 در امان ماندن ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

323 حزن‌انگيز ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

324 ضايعه ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

325 بي‌وقفه ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

326 دست و دلبازانه ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

327 گشاده‌دستانه ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

328 اپرايي، نمايشي، (مجازي) پرقيل و قال ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

329 به‌طور مغرضانه، متعصبانه، يكجانبه، منفي ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

330 revealed religion: دين وحياني ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

331 هم‌آواز، هم‌صدا، هم‌نوا، (مجازا) هم‌نظر، هم‌عقيده ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

332 ارتباط تنگاتنگ ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

333 سردمداري، بيرق‌داري، طلايه‌داري ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

334 تقديس، تقدس بخشيدن، در زمره‌ي اولياءالله در آوردن (پانتئون معبدي است در پاريس كه از قرن هجدهم به بعد به محل دفن مشاهير و بزرگان فرانسه بدل شد.) ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

335 آميزه، مخلوط، آشفته‌بازار ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

336 بدنام ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

337 فرا گرفتن ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

338 سخن‌ور، بليغ ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

339 آرايشگر، سلماني ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

340 ميانجي، رابط ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

341 متجسم ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

342 در بر گرفتن ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

343 بي‌وقفه ١٣٩٨/٠١/٣١
|

344 در گرفتن ١٣٩٨/٠١/٣١
|

345 نامطبوع، ناخوشايند، عاري از جذابيت، ناشايست، ملال‌آور، ناجور، رنجش‌آور ١٣٩٨/٠١/٣١
|

346 رفته رفته، كم‌كم، روز به روز، گام به گام، به‌طور فزاينده يا مستمر ١٣٩٨/٠١/٣١
|

347 سير، مسير ١٣٩٨/٠١/٣٠
|

348 دلبستگي ١٣٩٨/٠١/٣٠
|

349 تعالي‌بخش ١٣٩٨/٠١/٣٠
|

350 محاط بودن، در احاطه بودن ١٣٩٨/٠١/٣٠
|

351 حايل بودن [ميان دو چيز] ١٣٩٨/٠١/٣٠
|

352 تقدس‌زدايي ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

353 محسوس ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

354 سه گانه ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

355 چندپاره ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

356 ماندگاري، ثبات، پايداري، جاودانگي، فسخ‌ناپذير بودن، ناگسستني بودن ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

357 پر سوز و گداز، به طرزي غمگنانه، اندوهبار، حزن‌انگيز، يا جانسوز ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

358 نشئت گرفتن ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

359 هجو، هجويه ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

360 يكدست، بدون استثناء، سراسر، تماماً ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

361 گرامي داشتن ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

362 گزين‌گويه ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

363 بر آمدن (مثلا: As its title implies: همانطور كه از عنوان آن بر مي‌آيد) ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

364 ناپايدار ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

365 دوران‌ساز ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

366 هموار كردن. مثلا paving the way: هموار كردن مسير ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

367 دوره‌ي اوج ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

368 فرجام، عاقبت ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

369 سامان‌مند كردن، مدون كردن، سر و سامان دادن، سر و شكل بخشيدن، متشكل ساختن ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

370 نغمه سر دادن ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

371 سترون، عقيم ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

372 گسست ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

373 [مجازا] زير و رو كننده، بنيان‌برافكن، بنيان‌برانداز ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

374 بنيان‌فكن ١٣٩٨/٠١/٢٥
|

375 لجام‌گسيخته، افسارگسيخته ١٣٩٨/٠١/٢١
|

376 روحانيت‌ستيزي ١٣٩٨/٠١/٢١
|

377 معيار، شاخص ١٣٩٨/٠١/٢١
|

378 [باور، ادعا، سخن] ناموجه، بي‌اعتبار، نامستدل ١٣٩٨/٠١/٢١
|

379 كاوش ١٣٩٨/٠١/٢١
|

380 مبالغه‌آميز، اغراق آميز، غير قابل باور ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

381 خودسرانه، خودخواسته ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

382 خودفرموده، خودگماشته ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

383 بنيان نهادن، [براي نخستين بار] پيش كشيدن، باب كردن، آغاز كردن ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

384 گرته‌برداري ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

385 تمام‌عيار ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

386 man of letters: اديب، اهل سخن، سخندان، سخن‌پرداز ١٣٩٨/٠١/١٩
|

387 ناچيز ١٣٩٨/٠١/١٩
|

388 بي‌مايه ١٣٩٨/٠١/١٩
|

389 بي‌روح، سردمزاج، بي‌عاطفه، بي‌احساس، خشك ١٣٩٨/٠١/١٩
|

390 قانون‌مند، قانون‌مدار [مثلا در: ordered liberty به معني �آزادي قانون‌مند�، در برابر آزادي لجام‌گسيخته] ١٣٩٨/٠١/١٩
|

391 سرراست، مستقيم ١٣٩٨/٠١/١٩
|

392 [حمله‌ي] بي‌امان ١٣٩٨/٠١/١٩
|

393 پرشور ١٣٩٨/٠١/١٩
|

394 جعل ١٣٩٨/٠١/١٧
|

395 درازمدت ١٣٩٨/٠١/١٧
|

396 خودبرانداز، خودويرانگر ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

397 عزم، اراده، شجاعت، تهور، بي‌باكي، روحيه ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

398 بي‌پروا، لجوج، مصر، پرقيل‌وقال ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

399 تصميم‌گرايي ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

400 درگير ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

401 رخ‌داده ١٣٩٧/١٢/٢٢
|

402 توسل ١٣٩٧/١٢/٢١
|

403 سودا ١٣٩٧/١٢/٢١
|

404 استمداد ١٣٩٧/١٢/٢١
|

405 شاكله ١٣٩٧/١٢/٢١
|

406 مغالطه ١٣٩٧/١٢/٢١
|

407 مصون ماندن ١٣٩٧/١٢/٢١
|

408 بهروزي ١٣٩٧/١٢/٢١
|

409 آشوب، بلوا، شورش، طغيان، اغتشاش ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

410 شرطي‌سازي ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

411 مغزشويي، شستشوي مغزي، تلقين فكري ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

412 ديرهنگام ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

413 لاينحل ١٣٩٧/١٢/١٩
|

414 خودبنيادي ١٣٩٧/١٢/١٨
|

415 به طرز تزلزل‌ناپذير، قاطعانه، محكم، استوار ١٣٩٧/١٢/١٣
|

416 مدارج ١٣٩٧/١٢/١٣
|

417 مراحل، مراتب ١٣٩٧/١٢/١٣
|

418 بي‌دوام، ناپايدار ١٣٩٧/١٢/١٣
|

419 به حداقل رساندن، دستيابي به كمترين، رسيدن به كمترين ١٣٩٧/١٢/١٣
|

420 به حداكثر رساندن، گسترش هر چه بيشتر، رسيدن به حداكثر، دستيابي هر چه بيشتر ١٣٩٧/١٢/١٣
|

421 به يك معنا، به‌طور مترادف ١٣٩٧/١٢/١٣
|

422 دوپهلو، گنگ، مبهم ١٣٩٧/١٢/١٣
|

423 ناسازگار، ناموافق، ضد (با چيزي يا كسي)، ناخوشايند، نامطبوع، ناگوار (به عنوان صفت) ١٣٩٧/١٢/١٣
|

424 آنگونه كه بايد و شايد، به قدر كفايت، به‌طور بسنده ١٣٩٧/١٢/١٣
|

425 حصار، محدوده ١٣٩٧/١٢/١٢
|

426 پرورش، تربيت ١٣٩٧/١٢/١١
|

427 قرينه‌پردازي ١٣٩٧/١٢/١١
|

428 نامحتمل ١٣٩٧/١٢/١١
|

429 يار غار، دوست بسيار نزديك ١٣٩٧/١٢/١١
|

430 نامنسجم ١٣٩٧/١٢/١٠
|

431 خودخوانده ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

432 طرد ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

433 اظهار و بيان (در جمع اظهارات و بيانات) ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

434 سرسخت، انعطاف‌ناپذير، متعصب، لجوج، قاطع ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

435 آزاردهنده ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

436 فراز (يا قطعه‌اي از يك نوشته) ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

437 به دست دادن ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

438 به‌طور روز افزون ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

439 روز به روز، با گذر زمان، با مرور زمان ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

440 جانانه، از ته قلب، با صميم دل، با دل و جان، از اعماق وجود ١٣٩٧/١٢/٠٤
|

441 قياس‌ناپذيري ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

442 راهنمايي ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

443 مشروعيت‌زدايي ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

444 مشخصه ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

445 بلامنازع ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

446 درنده‌خو ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

447 ياوه‌گويي، ياوه‌سرايي ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

448 بيراهه، كج‌راهه ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

449 درهم‌تنيدگي ١٣٩٧/٠٩/١٧
|

450 به بيان دقيق‌تر ١٣٩٧/٠٩/١٧
|

451 نيرو- قوت- توان-روح بخشيدن، جان دادن، سر حال آوردن ١٣٩٧/٠٩/١٥
|

452 بلامنازع ١٣٩٧/٠٩/١٥
|

453 سرسختانه، لجوجانه، با سرسختي ١٣٩٧/٠٩/١٤
|

454 شوكه‌كننده، برق‌آسا، ميخكوب‌كنند، بهت‌آور، خيره‌كننده ١٣٩٧/٠٩/١٤
|

455 حيرت‌آور، شگفت‌انگيز ١٣٩٧/٠٩/١٤
|

456 تباني ١٣٩٧/٠٩/١٤
|

457 مشكل‌دار، مسئله‌مند ١٣٩٧/٠٩/١٤
|

458 خودسانسوري ١٣٩٧/٠٩/١٤
|

459 از كار انداختن، تخريب كردن، متزلزل كردن ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

460 آشوب‌زده، پرآشوب ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

461 تحت فشار ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

462 سعه‌ي صدر، رافت، بلندنظري ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

463 تند ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

464 صريح، روشن، واضح، بي‌پرده،آشكار، بي‌ابهام ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

465 بي هيچ ملاحظه‌اي ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

466 آفت، عفونت ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

467 سنجش‌ناپذير، غيرقابل‌فهم، مبهم، دور از دسترس ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

468 پيش‌داورانه ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

469 متزلزل ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

470 زيرمتن ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

471 ميراث ١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

472 منسوخ ١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

473 پشتكار ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

474 To this end: بدين منظور ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

475 همخواني ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

476 مغازله ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

477 آشفتگي، نابه‌ساماني، اغتشاش، اختلال، بي‌نظمي ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

478 روا داشتن، رسميت بخشيدن ١٣٩٧/٠٩/٠١
|

479 گستاخي، تعدي‌گري، پررويي ١٣٩٧/٠٩/٠١
|

480 پرشتاب ١٣٩٧/٠٩/٠١
|

481 بي‌بديل، منحصربه‌فرد، يگانه ١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

482 فراگير، شايع ١٣٩٧/٠٨/٣٠
|

483 ترهات، سخنان لغو و بي‌پايه و اساس، مزخرف‌گويي، مهمل‌بافي ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

484 تعرض، تاخت و تاز ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

485 تدافعي، پدافندي، پشتيباني ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

486 بي‌قيدوشرط ١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

487 پيشگويي كردن، غيب‌گويي كردن ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

488 طالع‌بينانه ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

489 خودخواسته كاري كردن، چيزي را به ميان آوردن، مطلبي را با تأكيد مطرح كردن ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

490 بي‌جهت، بي‌خود، بي‌مورد، بي‌جا، بي‌دليل ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

491 فرستاده، حوالت، ارسال‌شده ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

492 اهريمني ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

493 فرضيه‌پردازي ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

494 comes to grief: (توام با تأسف و اندوه، حتي به‌طعنه) به نتيجه‌اي نرسيدن، به بار ننشستن، به فرجام نرسيدن، به شكست انجاميدن، نقش بر آب شدن، ناكام ماندن، ... ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

495 به‌طرز لاينفكي، جدايي‌ناپذيري، ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

496 محاسبه‌گري، محاسبه‌پذيري ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

497 تعين، شكل ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

498 هوشمندانه، داهيانه ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

499 انتقادسرسختانه، نكوهش، سرزنش ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

500 وسواس‌گون، وسواس‌برانگيز، مضطربانه، نگران‌كننده، دغدغه‌ساز ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

501 مجرا، مسير، راه، طريق، جهت، معبر، بستر، كانال، شبكه، نهر، رود، جوي
١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

502 صاحب‌نظر، آگاه، مطلع، استاد در كاري،(تعبير عاميانه) اينكاره‌بودن در چيزي، چيره‌دست ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

503 ويرانگر ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

504 فهرست شايع ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

505 پرسوز و گداز ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

506 مصيبت‌نامه، سوگ‌رنج‌نامه، رنج‌نامه ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

507 (صف) قوام‌يافته، (فعل) قوام يافتن ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

508 تنبل، تن‌پرور، عاطل و باطل، بيكاره، بي‌مسئوليت ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

509 مريدپروري ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

510 غير قابل شرح، غير قابل توضيح، بيان‌ناپذير، تبيين‌ناپذير، اثبات‌ناپذیر ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

511 to / for all intents and purposes: از هر لحاظ، از تمامي جهات، از هر حيث، در تمامي ابعاد ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

512 to / for all intents and purposes: از هر لحاظ، از تمامي جهات، از هر حيث، در تمامي ابعاد ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

513 موهوم، مهمل، هپروتي ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

514 (قيد) اجتناب‌ناپذير، حتمي، محتوم، ناگزير ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

515 متضمن چيزي يا كسي بودن ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

516 هوشمندانه، با ذكاوت، با تيزفهمي ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

517 رقيق، (به‌طعنه) والامقام، والاجاه، بلندمرتبه، رفيع، متعالي ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

518 بي‌وقفه، پيگير، هميشگي، باثبات، دائمي، مستمر ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

519 في‌البداهه ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

520 صيقل‌نيافته، پرداخت‌نشده، جلانيافته، نپخته، خام ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

521 گزيده ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

522 عزلت ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

523 نوشته، مقاله، اثر ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

524 مصاحبه‌كننده ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

525 از قضا ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

526 اهميت فوق‌العاده، علو مقام، بزرگي، عظمت، ارزش بسيار ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

527 متفاوت (با قيد مختصر، نامحسوس و جزئي) ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

528 يكنواخت ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

529 به‌طرز معقول، منطقي، موجه، درست، قابل‌قبول، پذيرفتني، باوركردني ١٣٩٧/٠٨/١٦
|

530 آغازين ١٣٩٧/٠٨/١٦
|

531 در مقام صفت: محيرالعقول ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

532 صوري ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

533 متوهم، خودفريب ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

534 خودآفرينش‌گر ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

535 خودابرازگر، خوداظهارگر، ابراز وجود ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

536 پرونده‌سازي كردن، پرونده ساختن ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

537 نام‌ناپذير ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

538 مقدس‌مأبي، زهدفروشي ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

539 ايجاد اختلال كردن، مختل كردن ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

540 به‌طرز تكان‌دهنده‌اي ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

541 وجه مشخصه ١٣٩٧/٠٨/١٣
|

542 اراده‌باورانه، اراده‌گرايانه (مربوط به فلسفه‌ي اراده‌باوري) ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

543 افشاكننده، برملاكننده، گويا، بيانگر (بين) ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

544 رويگرداني، گسست ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

545 متعالي ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

546 پايبندي ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

547 بصيرت‌كش ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

548 نتيجه، تبعات، حاصل، عواقب ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

549 شگرد، ترفند، اقدام ردندانه ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

550 متعالي ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

551 كيفرخواست ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

552 تفصيل، مفصل ١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

553 مثلا:
?After the collapse of the Soviet Union, whither socialism
پس از فروپاشي شوروي، عاقبت سوسياليسم چه خواهد شد؟
١٣٩٧/٠٨/٠٩
|

554 معيار، مبنا، آغازين ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

555 ديگ درهم‌جوش ١٣٩٧/٠٨/٠٥
|

556 سبوعانه، شرارت‌بار، پليد، وحشيانه، شقاوت‌آميز ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

557 اختلاط نژادي ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

558 جنبه، وجه ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

559 طلايه‌دار، بيرق‌دار، علمدار ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

560 رديه، تكذيبيه ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

561 هاي و هوي، قيل و داد، داد و بيداد، قشقرق، جنجال ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

562 كين‌توزانه ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

563 في‌البداهه ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

564 به احتمال زياد ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

565 نقد يك متفكر بر مبناي زندگي شخصي‌اش نه افكارش ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

566 معيار سنجش ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

567 واشكافي كردن ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

568 سنجيدگي ١٣٩٧/٠٧/٢٨
|

569 نسخه‌ي بدلي يا تحريف‌شده‌ي هر چيزي ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

570 جناح، جريان، شاخه، شعبه ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

571 روشن كردن مطلبي يا امري ١٣٩٧/٠٧/٢٧
|

572 ارج‌نامه ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

573 في‌البداهه، الله‌بختگي، باري‌به‌هرجهت، همين‌جوري، بدون‌حساب‌وكتاب ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

574 نظري يا تزي از پيش مسلم ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

575 آغشته بودن ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

576 at face value : ارزش و اعتبار چيزي يا كسي را همان‌طوركه هست، بي‌چون‌وچرا، بي‌قيدوشرط، مطلقا، پذيرفتن و تأييد كردن
١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

577 قوا، لشگر، قشون ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

578 احياشده ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

579 برنامه‌ريزي‌شده، طراحي‌شده ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

580 مشاجره، برخورد، رويارويي، درگيري، تصادم ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

581 سخني يا كلامي يا نقلي كه زياد نقل مي‌شود، به‌كرات نقل‌شده، كلام متواتر ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

582 هم‌تبار ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

583 به‌طور غيرمتعارف، به‌طرز نامرسوم ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

584 رندانه، زيركانه، نكته‌سنجانه، به صورت ظريف، حساب‌شده، با باريك‌بيني، موشكافانه ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

585 بي‌پرده، صريح، رك ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

586 زوال ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

587 خودجوش ١٣٩٧/٠٧/١٩
|

588 در علم: حرفه‌اي ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

589 متخصص ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

590 هدفمند ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

591 نيت‌مند، جهت‌دار ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

592 بي‌قيدوبند ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

593 بي‌حساب‌وكتاب، بي‌برنامه، بي‌هدف ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

594 خودبزرگ‌بين، خودبرتربين ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

595 شيطان‌پرست ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

596 (صفت) خرابكار، خرابكارانه ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

597 عمل شرم‌آور ١٣٩٧/٠٧/١٧
|

598 تقدس، ربوبيت، الوهيت
de-divination: تقدس‌زدايي
١٣٩٧/٠٧/١٧
|

599 تقدس‌زدايي ١٣٩٧/٠٧/١٧
|

600 متمايز كردن ١٣٩٧/٠٧/١٧
|

601 نواله‌خور (جمع: نواله‌خوران) ١٣٩٧/٠٧/١٧
|

602 قد علم كردن، قامت برافراشتن ١٣٩٧/٠٧/١٧
|

603 خودكمال‌بخشي، خودتعالي‌بخشي ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

604 از ميان برداشتن ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

605 (تحت‌الفظي) بدون ابر، روشن، صاف، شفاف، كامل، آرام، بي‌دغدغه‌ي، عاري از چيزي، تهي از چيزي، پالوده از ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

606 جماعت اوباش، اراذل ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

607 سخت درگير كاري بودن ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

608 تجلي ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

609 در جمع: (طالبان) ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

610 هوادار افرطي، بنيادگرا، منزه‌طلب ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

611 مبهم ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

612 مستقر (مثلا established institutions به معني نهادهاي مستقر) ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

613 انحصارگرا ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

614 زير پا گذاشتن، مخالفت كردن، اعتراض كردن ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

615 بديل چيزي يا كسي بودن، نسخه‌ي ثانوي چيزي يا كسي بودن، بازسازي كردن، همانند ساختن، تكثير كردن ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

616 يكپارچگي ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

617 مجموعه ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

618 تعدادي كثير ١٣٩٧/٠٧/١٦
|

619 آخرالزماني، موعودگرايانه ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

620 فن‌سالار ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

621 جبهه گرفتن بر ضد چيزي يا كسي ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

622 متضمن، متقبل ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

623 حقه‌باز، نيرنگ‌باز، شياد ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

624 دچار چيزي بودن، گرفتار چيزي بودن، از چيزي رنج بردن،دستخوش چيزي بودن ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

625 نسخه‌ي تايپ‌شده ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

626 مظهر (جمع: مظاهر) ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

627 مغشوش ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

628 خويشتن‌داري ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

629 آسيب، مرض، درد ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

630 متداول‌شدن، مقبوليت، رواج، تداول ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

631 مقبوليت ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

632 بدوي‌گرا ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

633 منادي چيزي بودن ١٣٩٧/٠٧/١٠
|

634 بز ك كردن ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

635 سرخوش ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

636 كامجويي ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

637 جانورخو ١٣٩٧/٠٧/٠٩
|

638 خودمحوري ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

639 اغواگري، وسوسه‌انگيزي ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

640 خودپرستي، خودشيفتگي ١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

641 زمين‌گير كردن ١٣٩٧/٠٧/٠٧
|

642 بي‌وقفه ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

643 نوشكفته، نوبنياد، نوپا ١٣٩٧/٠٧/٠٥
|

644 علي‌القاعده ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

645 طبق انتظار ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

646 متناوب، تكراري، مكرر ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

647 شاهد ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

648 توحش ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

649 قدرقدرت ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

650 رواج‌دهنده، گسترش‌دهنده، شايع‌كننده، متداول‌كننده، كسي كه چيزي را فراگير مي‌كند و گسترش مي‌دهد، محبوب‌كننده، همه‌فهم‌كننده ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

651 غالب، مستولي، مسلط، چيره، فائق، برتر، رو به تعالي، رو به صعود، سير صعودي، در حال برتري، رو به ترقي، بلارونده، رو به خيزش ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

652 مصون، محفوظ، در امان، دست‌نخورد، بكر ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

653 نسنجيده، حساب‌نشده، بي‌حساب‌وكتاب، باري‌به‌هرجهت ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

654 عبرت‌آموز، پندآموز، آموزنده ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

655 از اين جهت ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

656 [پاداش] نصيب شدن / كردن، اعطا شدن / كردن، [مجازات] اعمال كردن، تعيين كردن، مقرر كردن، در نظر گرفتن ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

657 عجز، ناتواني، ضعف، انفعال ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

658 بنيادي ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

659 غايب ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

660 مقدر ١٣٩٧/٠٧/٠٤
|

661 (forming or characterizing an epoch; epoch-making) : دوران‌ساز ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

662 تقديرباورانه ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

663 مشيت‌انگارانه، تقديرباورانه، سرنوشت‌باورانه ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

664 بلوا، آشوب، هرج‌ومرج ١٣٩٧/٠٧/٠٣
|

665 lump in with : چيزهايي / كساني را در يك جرگه قرار دادن، يك‌كاسه كردن ١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

666 به‌طور اخص ١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

667 انگيختار ١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

668 بي‌وقفه ١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

669 سلف ١٣٩٧/٠٧/٠١
|

670 دامنه‌گستر شدن، فراگير شدن ١٣٩٧/٠٧/٠١
|

671 تندخو ١٣٩٧/٠٧/٠١
|

672 كارامدي ١٣٩٧/٠٧/٠١
|

673 تحديد، محدود كردن ١٣٩٧/٠٦/٣١
|

674 پيشبرد ١٣٩٧/٠٦/٣١
|

675 بازار مكاره ١٣٩٧/٠٦/٣١
|

676 در مجموع ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

677 بدهيبت ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

678 انبوه، توده، مجموعه، خيل كثير ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

679 كارگزار ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

680 استادانه، با مهارت، با چيره‌دستي، با زبردستي ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

681 بانگ ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

682 پرفروش، پرخواننده ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

683 عامل پيونددهنده، عنصروحدت‌بخش ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

684 (به لحاظ مذهبي، فرد) با اعتقاد راستين، معتقد ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

685 هتك حرمت ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

686 مبنايي ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

687 فرقه ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

688 by progress: به مروز زمان، تدريجاً، رفته‌رفت، بيش از پيش ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

689 اتحاديه ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

690 هيات حاكمه ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

691 بي‌تدبير ١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

692 تغيير و تحول ١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

693 حشرونشر داستن، رابطه داشتن، گرم گرفتن، محبت كردن، توجه داشتن، جلب محبت كردن، تقرب جستن، نزديك بودن، صميمت داشتن ١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

694 سنجه ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

695 از سر موافقت، به نشانه‌ي تأييد، با نيت تصديق ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

696 سلسله‌مراتب ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

697 اطاعت، اطاعت‌پذيري، مطيع شدن ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

698 واقع‌بيني، عملي‌بودن، معقول بودن، (در جمع) واقعيات، امور واقعي و عملي، ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

699 سازوكار ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

700 در صورت لزوم ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

701 كفرآميز ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

702 جوشيده ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

703 نامتعارف ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

704 ازمدافتاده، نامتداول‌گشته، ازرده‌خارج‌شده، نامرسوم گشته ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

705 In the circumstances: از اين حيث ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

706 خلق‌وخو ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

707 خطاب كردن ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

708 رياكار ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

709 دمدمي‌مزاج ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

710 آرام آرام ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

711 نمونه‌ي ناب يا بار ز هر چيزي، مظهر، اسوه، تجسم، زبده ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

712 دست‌يازي ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

713 وحشت‌زده، تهديدكنان ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

714 از طرف ديگر ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

715 خودسر، خودسرانه ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

716 كسي يا چيزي را تحريف كردن ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

717 ناگوار ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

718 دمساز بودن با كسي يا چيزي ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

719 با تشريفات، رسماً، به‌طوررسمي ١٣٩٧/٠٦/٢٠
|

720 تعديل كردن، ملايم كردن ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

721 بنابه‌ادعا ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

722 در معرض تهاجم، در تنگنا ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

723 تحت حمله، مورد هجمه ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

724 (در فلسفه): تعالي بخشيدن، متعالي كردن، بالا بردن ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

725 مغشوش ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

726 سال‌ها قبل از چيزي، مدت‌ها پيش ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

727 گزافه‌گويي ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

728 چيزي رل به جاي چيز ديگري جا زدن، (به‌طعنه) قالب كردن ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

729 پرقيل‌وقال، جنجالي (به عنوان صفت) ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

730 ناكرانمند، بي‌حدوحصر، بيكران، بي‌پايان، بي‌حد، بي‌حدومرز، بيكرانه
١٣٩٧/٠٦/١٨
|

731 فقط، صرفاً، تنها ١٣٩٧/٠٦/١٨
|

732 مادون ١٣٩٧/٠٦/١٧
|

733 نداي درون (در رساله‌هاي افلاطون صدايي سري و رازآلود است كه سقراط مدعي است او را خطاب قرار مي‌دهد و نسبت به حقيقت منور مي‌سازد.) ١٣٩٧/٠٦/١٧
|

734 هزارتو، گمراهه ١٣٩٧/٠٦/١٧
|

735 دين‌خويي ١٣٩٧/٠٦/١٧
|

736 زهدفروشي، مقدس‌مآبي، زاهد‌مآبي، خشكه‌مقدسي ١٣٩٧/٠٦/١٧
|

737 زهدباور ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

738 توانمندي ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

739 كليات يا مباني يا اصول هر چيزي، مثلاً catechism of Fiqh: اصول فقه.
توضيح‌المسائل.
١٣٩٧/٠٦/١٦
|

740 حكومت ديني ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

741 خودمحور ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

742 خودبين ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

743 مدني‌الطبع ١٣٩٧/٠٦/١٥
|

744 خلاصه ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

745 نفع ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

746 منفعت ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

747 تسري دادن ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

748 به‌سامان، مثل well-ordered society: جامعه‌ي به‌سامان ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

749 متكي‌به‌خود، به‌خودمتكي، خودكفا ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

750 ميل، تمايل ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

751 دخيل دانستن ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

752 تضعيف كردن، از رمق انداختن ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

753 يادگيري ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

754 خودگردان ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

755 خودمختار ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

756 نرينه‌نحوري ١٣٩٧/٠٦/١٢
|

757 سرهم‌بندي‌شده، سمبل‌شده، وصله‌پينه‌شده ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

758 پريده‌رنگ ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

759 ازرمق‌افتاده، بي‌رمق، ضعيف ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

760 شورمندانه ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

761 معرفت ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

762 متكبرانه، متبخترانه، با تبختر، با كبر، خودخواهانه ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

763 بديل ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

764 با اذعان به، با امعان نظر به ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

765 هم‌ذات‌پنداري، حس داشتن هويتي مشترك ميان خود با كسي يا چيزي ١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

766 تصنعي ١٣٩٧/٠٥/٢٥
|

767 اختلاف عقيده، جروبحث، مشاجره، نفاق، دعوا، بگوبگو ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

768 هيچ مجالي وجود نداشته باشد، هيچ جايي وجود نداشته باشد، هيچ امكاني وجود نداشته باشد ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

769 پيوستن به، ملحق شدن به، اضافه شدن، رفتن به ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

770 الگوبرداري كردن، درست كردن از روي چيزي، تقليد كردن از ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

771 poured scorn on
به ديد تحقير نگريستن، مورد تحقير قرار دادن، به سخره گرفتن
١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

772 به ديده‌ي تحقير نگريستن، به سخره گرفتن ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

773 در چارچوب، در حدودف در محدوده‌ي، با امعان نظر به، با مد نظر قرار دادن ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

774 پر شور و حرارت ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

775 باشكوه، شكوهمند ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

776 شور و احساس درونيِ عميق ١٣٩٧/٠٥/٢٤
|

777 نهفته بودن ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

778 مناسك و آداب و رسوم ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

779 متلاشي كردن ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

780 خودپرور، خودنگهدار ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

781 اجتماعي‌شدن ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

782 اجبارا، ناگزير، به‌طور اصلاح‌ناپذير، درمان‌ناپذير ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

783 به‌طرز اصلاح‌ناپذيري، به‌نحو چاره‌ناپذيري، به‌طرز غيرقابل‌جبراني، به‌نحو جبران‌ناپذيري ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

784 the" backward"
ممالك يا هر چيز عقب‌مانده يا واپس‌مانده يا قهقرايي
١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

785 بديل ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

786 good taste
لطافت طبع
١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

787 لطافت طبع ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

788 at the sight of
به محض ديدن، به مجرد روئيت، به محض مشاهده
١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

789 با در نظر داشتن ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

790 پرسه‌زن، خيابان‌گرد ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

791 به‌كرات ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

792 زدودن، از ميان بردن، ردي از چيزي باقي نگذاشتن ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

793 عموميت، عموميت يافتن، عموميت بخشيدن ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

794 تهاجمي، غيرتدافعي ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

795 تلويحاً ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

796 خودپرستي، نخوت، خودستايي
esteem self دلالت منفي اصطلاح فرانسوي amour-propre را نمي‌رساند.esteem self معادل بهتري براي amour de soi است كه مي‌توان ...
١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

797 گرايش، تمايل، ميل، علاقه، رغبت ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

798 حق ذاتي ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

799 اولويت، ارجيحت ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

800 تفرقه‌برانگيز ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

801 برعكس، برخلاف ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

802 تفرقه افكندن، از هم جدا كردن ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

803 take sth or sb for granted
وجود كسي يا چيزي را مسلم فرض گرفتن
١٣٩٧/٠٥/٢١
|

804 مقدر، مثلا مشيت مقدر الهي ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

805 خودمحوري، خودخواهي ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

806 متفق كردن، تجميع كردن ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

807 بي‌دروپيكر، ولنگار، گل‌وگشاد ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

808 as much ... as براي مقايسه‌ي دو چيز:
(مثلاً) تهران همانقدر شهري شلوغي است كه نائين خلوت است.
١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

809 متحول ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

810 وراجي، ياوه‌گويي ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

811 كسي كه ابتدا از چيزي يا كسي حمايت مي‌كند اما بعد از آن دست مي‌كشد، خائن به حزب و مسلك و مرام، بريده، مرتد، پناهنده ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

812 پرفروش، پرخواننده ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

813 مفروض ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

814 set the tone for
(مجازا) حال و هواي چيزي را تعيين كردن، بر جو چيزي تأثير گذاشتن
(مصداقا) لحن چيزي را تعيين كردن
١٣٩٧/٠٥/١٥
|

815 (مجازاً) بر حال و هواي چيزي تأثير گذاشت، حال و هواي چيزي را تعيين كردند، (مصداقا) لحن چيزي را مشخص كردن ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

816 سرآمد ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

817 بي‌قيدوشرط، رها، آزاد، بدون محدوديت و مزاحمت ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

818 جايگاه خداي‌گونه داشتن ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

819 شهرت يا اشتهار بيشتري به چيزي بخشيدن، چيزي يا كسي شديدا مشهور بودند، در زمره يا جرگه مشاهير بودن يا جاي دادن ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

820 lump in with : چيزي را با چيز يا چيزهايي، كسي را با كس يا كساني جمع بستن، يكي كردن ١٣٩٧/٠٥/١١
|

821 صحت ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

822 دنبال چيزي بودن ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

823 در برخي موارد، از برخي جهات. در مواردي مرتبط ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

824 متكثر كردن، از وحدت در آوردن، (مثلا درك‌ متكثري از چيزي به دست آوردن) ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

825 دربرگيرنده ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

826 سرجمع ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

827 فزاينده يا درحال‌افزايش (مثل تورم فزاينده، خشونت فزاينده و ... ) ١٣٩٧/٠٥/٠٨
|

828 در عرف عام، در زبان متداول، به اصطلاح عاميانه، به‌طور كوچه‌بازاري ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

829 Grub Street" literature"
ادبيات كوچه بازي، ادبيات عامه‌پسند. در قرن هجدهم Grub نام خياباني بود در لندن كه عمده‌ي نويسندگان معمولي كه مخاطبانشان ع ...
١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

830 سايه سنگين ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

831 افسون‌زدايي‌شده ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

832 سهل‌گير ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

833 وضوح و گويايي ١٣٩٧/٠٥/٠١
|

834 نظام‌بخش ١٣٩٧/٠٥/٠١
|

835 زينت ١٣٩٧/٠٤/٣١
|

836 تبادل (هر چيزي) ١٣٩٧/٠٤/٣١
|

837 كمال و خوشبختي ١٣٩٧/٠٢/١٥
|

838 كلي ١٣٩٧/٠٢/٠٨
|

839 پيرامون ١٣٩٧/٠١/٢٨
|

840 اين‌چنيني ١٣٩٧/٠١/٢٥
|

841 اتفاقا، از قضا، بر حسب تصادف ١٣٩٦/١٢/٢٩
|

842 در عمل، عملاً ١٣٩٦/١٢/٠٨
|

843 به عبارت دقيق‌تر، در معناي دقيق كلمه، صراحتاً ١٣٩٦/١٢/٠٣
|

844 سرنخ (راهنما) ١٣٩٦/١٢/٠٣
|

845 كوتاه سخن ١٣٩٦/١١/٢٩
|

846 تقرب ١٣٩٦/١١/٢٨
|

847 تغييرناپذير ١٣٩٦/١١/٢٣
|

848 مقبول ١٣٩٦/١١/١٢
|

849 بنا بودن كه، قرار بودن كه، ملزم بودن كه، مي‌بايست، بايد، ضروري بودن، اجازه داشتن كه، حق داشتن كه ١٣٩٦/١١/١١
|

850 (ادبي‌تر): دوشادوش هم ١٣٩٦/١١/١٠
|

851 درخور پيروي، شايستة تقليد، (عمل يا هر آن چيزي كه ارزش تقليد داشته باشد) ١٣٩٦/١١/١٠
|

852 مرز و بوم ١٣٩٦/١١/١٠
|

853 مورد استفاده قرار دادن، به كار گرفتن ١٣٩٦/١١/٠٩
|

854 توفق‌ناپذير، چيره‌ناشدني، غير قابل عبور ١٣٩٦/١١/٠٥
|

855 شبه تمدن، تمدن دروغين ١٣٩٦/١١/٠٢
|

856 كار يا وظيفه كسي بودن، مناسب كاري يا چيزي بودن ١٣٩٦/١١/٠٢
|

857 مناسب چيزي بودن، به درد كاري يا چيزي خوردن ١٣٩٦/١١/٠٢
|

858 (انجام كاري يا تحقق چيزي) بسته به خواست يا ميل كسي بودن، به كسي مربوط شدن ١٣٩٦/١١/٠٢
|

859 پوشيده، مستور ١٣٩٦/١١/٠٢
|

860 سخاوتمندانه، بي‌مضايقه، بي‌دريغ، بي‌رحمانه، سنگدلانه ١٣٩٦/١١/٠١
|

861 واقف كردن يا متوجه ساختن (نسبت به چيزي يا كسي)، بيدار كرد، برانگيختن ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

862 ايضاح ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

863 به حساب آمدن، مهم تلقي شدن، مؤثر پنداشتن (يكي چيزي يا يك كسي) ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

864 مؤثر واقع شدن، تأثير داشتن ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

865 تدقيق كردن، با دقت بررسي كردن، مداقه كردن ١٣٩٦/١٠/٢٧
|

866 مداقه كردن، لحاظ كردن ١٣٩٦/١٠/٢٧
|

867 پشتگرمي به، پشتيباني با، ضمانت توسط، تأمين با ١٣٩٦/١٠/٢٦
|

868 التزام و تعهد ١٣٩٦/١٠/٢٦
|

869 (در مقام صفت): عيان، مثلا a grounded truth : حقيقي عيان
مقصود هر آن چيزي است كه بر زمينه‌اي مشخص استوار باش، بر واقعيتي ملموس و مشخص
١٣٩٦/١٠/٢٦
|

870 مشخص، معني‌دار، شناخته‌شده ١٣٩٦/١٠/٢٦
|

871 ثابت‌قدمي، ايستادگي، تزلزل‌ناپذيري ١٣٩٦/١٠/٢٦
|

872 انباشه، لبريز، پر از، سرشار ١٣٩٦/١٠/٢٥
|

873 فقط، تنها، صرفا ١٣٩٦/١٠/٢٥
|

874 خلاصه‌سازي، چكيده كردن ١٣٩٦/١٠/٢٥
|

875 فشرده كردن، انباشتن ١٣٩٦/١٠/٢٥
|

876 گذشته‌هاي دور ١٣٩٦/١٠/٢٤
|

877 بيرون ريختن (محتواي چيزي)، تعين يافتن ١٣٩٦/١٠/٢٤
|

878 پرسش‌گري ١٣٩٦/١٠/٢٤
|

879 جمله قصار ١٣٩٦/١٠/٢٣
|

880 رواج داشتن (داستاني يا شايعه‌اي) ١٣٩٦/١٠/٢٣
|

881 ايستادن در برابر، مقاومت كردن در برابر، قدبرافراشتن در مقابل ١٣٩٦/١٠/٢٣
|

882 به منصة ظهور رسيدن ١٣٩٦/١٠/٢٣
|

883 تجلي يا نمود يافتن ١٣٩٦/١٠/٢٣
|

884 قاطعانه، سرسختانه، بدون چون و چرا ١٣٩٦/١٠/٢٢
|

885 خودگرداني ١٣٩٦/١٠/٢٢
|

886 خودگرداني ١٣٩٦/١٠/٢٢
|

887 در قالب، بر سبيل، در مسير ١٣٩٦/١٠/٢٢
|

888 سرسختي ١٣٩٦/١٠/٢١
|

889 پيش از هر چيز و بيش از هر زمان ١٣٩٦/١٠/٢١
|

890 The following of: تبعيت از كسي يا چيزي ١٣٩٦/١٠/٢١
|

891 خودسرانه ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

892 نشان دادن، آشكار ساختن، برملاء كردن، ثابت كردن، معرفي كردن ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

893 ناشي‌شده از، منبعث‌شده از، برآمده از، برخاسته از، ساطع‌شده از، سرچشمه‌گرفته از ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

894 صورتبندي كردن ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

895 مادام كه ١٣٩٦/١٠/١٩
|

896 نتيجه ثانوي، نتيجه ناخواسته ١٣٩٦/١٠/١٨
|

897 پديده ثانوي ١٣٩٦/١٠/١٨
|

898 در صف اول، پيشاپيش (همه)
The general had been fighting at the front of all soldiers
ژنرال پيشاپيش همة سربازان مبارزه كرده بود
١٣٩٦/١٠/١٨
|

899 معلق در هوا
١٣٩٦/١٠/١٨
|

900 مرامنامه، خط مشي ١٣٩٦/١٠/١٨
|

901 نامطمئن، غير قابل اعتماد ١٣٩٦/١٠/١٦
|

902 نغمه ستايش سر دادن ١٣٩٦/١٠/١٦
|

903 بازبيني‌نشده، اصلاح‌نشده، تجديدنظر نشده، مرور نشده ١٣٩٦/١٠/١٦
|

904 پيشگويي، غيبگويي ١٣٩٦/١٠/١٦
|

905 خوش‌آتيه، نويدبخش ١٣٩٦/١٠/١٦
|

906 آماده پذيرش (هر چيزي)، ١٣٩٦/١٠/١٣
|

907 به سهم خودمان، تا آنجا كه به ما ربط دارد ١٣٩٦/١٠/١٣
|

908 با امعان نظر به، نظر به ١٣٩٦/١٠/١٣
|

909 واگويي، تجديد، تسلسل ١٣٩٦/١٠/١٢
|

910 گرفتار، درمانده، گيرافتاده
stuck in repetition: گرفتار تكرار
١٣٩٦/١٠/١٢
|

911 پيش رو بودن، ادامه يافتن، تداوم يا امتداد داشتن، برقرار بودن (چيزي از گذشته) ١٣٩٦/١٠/١٢
|

912 به‌طور مستمر ١٣٩٦/١٠/١٢
|

913 روي هم رفته، عاقبت، بالاخره ١٣٩٦/١٠/١٢
|

914 جرح و تعديل، اصلاح ١٣٩٦/١٠/١٢
|