برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فرهام جلالی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نام موتور جست جویی است که نام ان برگرفته از واژهgoogol به معنی عددی با 100 صفر است ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

2 بیشتر معنی وقتی که میدهد ولی بعضی اوقات نیز معانیی مانند در همین موقع در زمانی که و... ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

3 در حین ،در اثنا ،در بین ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

4 دو نوع معنی دارد که یکی از آن ها به معنی راستگو و دیگر را معمولا در آخر نامه به معنی ارادتمند شما مینویسند ١٣٩٨/١١/٢٧
|

5 پرداخت دادن پول به کسی و گرفتن چیزی ١٣٩٨/١١/٢٦
|

6 غیره ١٣٩٨/١١/٢٦
|