برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فرید دشتی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 سامان بخشی ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

2 بعدازظهر ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

3 در استرالیایی به معنای مریض ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

4 رفتار ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

5 شخص منظم و مرتب در ظاهر ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

6 ساعی,کوشا ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

7 اغوا کردن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

8 نوشته ١٣٩٩/٠١/٠٦
|

9 مراقبت از کودکان در نبود والدین ١٣٩٩/٠١/٠٦
|

10 بشاش ١٣٩٩/٠١/٠٦
|

11 میان بند , نطاق ١٣٩٩/٠١/٠٤
|