برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فاطمه فاطمه

فاطمه فاطمه

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 آسان گیری ١٣٩٧/٠٤/٢٥
|

2 خسیس ١٣٩٧/٠٤/٢٥
|

3 دقیق ١٣٩٧/٠١/٠٢
|

4 talkative. wordy ١٣٩٦/١٢/٢٩
|

5 نافرجام ١٣٩٦/١٢/٢٧
|

6 غیرمنطقی ١٣٩٦/١٢/٢٦
|

7 مشخص . بارز ١٣٩٦/١٢/٢٤
|

8 برنامه سری پلیس برا دستگیری مجرمان ١٣٩٦/١٢/٢٠
|

9 ناودان های زشت و ترسناک بشکل انسان یا حیوانات در کلیسا ١٣٩٦/١٢/١٩
|

10 مترادف outlandish ١٣٩٦/١٢/١٩
|

11 در ابعاد و مقیاس کوچک ١٣٩٦/١٢/١٩
|

12 بطور مفید و سودمند ١٣٩٦/١٢/١٩
|

13 رضایت و خرسندی ١٣٩٦/١٢/١٩
|

14 کارگر یدی ١٣٩٦/١٢/١٩
|

15 یادکردن ١٣٩٦/١٢/١٧
|

16 گردشگر یک روزه ١٣٩٦/١٢/١٦
|

17 اثر هنری سه گانه ١٣٩٦/١٢/١٥
|

18 counterfeit ١٣٩٦/١٢/١٤
|

19 رکود=slump ١٣٩٦/١٢/١٤
|

20 دو وجهی . متزلزل ١٣٩٦/١٢/١٤
|

21 تعداد . عده ١٣٩٦/١٢/١٣
|

22 تلفنخانه ١٣٩٦/١٢/١٣
|

23 شگفت انگیز . پندارگونه ١٣٩٦/١٢/١٣
|

24 به مدت زمان ١٣٩٦/١٢/٠١
|

25 mock exam
ازمون ازمایشی
١٣٩٦/١١/٢٤
|

26 افزایش یافتن
.کپه شدن
١٣٩٦/١١/٢٣
|

27 فصل نامه ١٣٩٦/١١/٢٢
|

28 جنجال برانگیز ١٣٩٦/١١/١٧
|

29 خدمتکار ١٣٩٦/١١/١٥
|

30 جنگ داخلی، civil war ١٣٩٦/١١/١٤
|

31 بطور نامنظم ١٣٩٦/١١/١٠
|

32 without prejudice=without admitting guilt ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

33 جنبش ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

34 مصون ساختن ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

35 حمل کردن با گاری ١٣٩٦/١٠/٢٧
|

36 SYN:realm ١٣٩٦/١٠/٢٦
|

37 SYN:seam ١٣٩٦/١٠/١٠
|

38 SYN:vein ١٣٩٦/١٠/١٠
|