برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Zarymeidany

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 We are in sulk
ما با هم قهریم
١٣٩٩/٠٤/٠٩
|

2 I look up my family means I admire my family. I speak highly about them and I proud of then ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

3 رو حرفم می مونم ١٣٩٨/١٢/٢٠
|

4 بسپارش به من ١٣٩٨/١٢/١٤
|

5 One_third
A third
١٣٩٨/١١/٣٠
|

6 Flatter ١٣٩٨/١١/٢٦
|

7 Spilitting headache
معنی سردرد وحشتناک
١٣٩٨/١١/٢١
|

8 تیکه ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

9 هر جور عشقته ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

10 آوا شناسی ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

11 طرفدار یا مخالف بودن با چیزی ١٣٩٨/٠٧/٠٢
|

12 They lived happily ever after
به خوبی و خوشی زندگی کردند
١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

13 Interaction ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

14 Interaction ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

15 کمیته ١٣٩٨/٠٦/٢٧
|

16 به کسی چیزی نگو ١٣٩٨/٠٦/٢٦
|

17 خل
Have you gone nuts? خل شده ای؟
١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

18 باران سیل آسا ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

19 استراحت کردن ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

20 بدون آمادگی قبلی
ناگهانی
١٣٩٨/٠٤/١٢
|

21 همکار ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

22 Around of city ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

23 ادامه دادن
اتفاق افتادن
١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

24 موافقت کردن
راه آمدن
همراهی کردن
١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

25 Not important ١٣٩٨/٠٣/١٩
|

26 بی رحم
وحشی
١٣٩٨/٠٣/١٢
|

27 Expensive
گران
١٣٩٨/٠٣/١١
|

28 اصلاح است:
امتحانش کن
١٣٩٨/٠٣/١٠
|

29 بدهی ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

30 Peckish ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

31 رنج بردن
سوختن
١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

32 گرسنگی
از گرسنگی مردن
١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

33 خشونت ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

34 سرزنش ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

35 آخی ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

36 سرزدن به جایی و به کسی ١٣٩٨/٠٢/٣١
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 at all
• I'm not worried at all.
• من اصلا نگران نبودم
١٣٩٨/٠٥/٠١
|

2 take five
• Let's take five and get some coffee.
• بیایید استراحت کنیم و کمی قهوه بگیریم
١٣٩٨/٠٤/١٥
|