برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

قلی قائدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 به احتمال قوی اوراتوراها شعبه ای از اقوام ایلام وهیت وهوریها هستند درکتاب مقدس نام این قوم ارارات نوشته شده ودراثارهرودوت حکومت آنها الارودی نوشته ش ... ١٣٩٩/٠٤/١٩
|