برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

عليرضا جمال قاصدي

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 خیابان های عمومی ١٣٩٨/١١/٠١
|

2 فرزندخواندگی ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

3 تعویق اجراء حکم
تأخیر اجراء حکم
١٣٩٨/١٠/٢٨
|

4 دوران
سال ها
ایام
١٣٩٨/١٠/١٢
|

5 ضالمان
ستمکاران
کسانیکه به حق دیگران تجاوز می کنند
١٣٩٨/١٠/٠٩
|

6 منطق دانان
اهل منطق
١٣٩٨/١٠/٠٨
|

7 مداوم ١٣٩٨/١٠/٠٥
|