برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ع. پ

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 To cause someone to commit to doing something they had been considering or close to doing for a while before. ١٣٩٩/٠٢/١٥
|

2 ابراز نگرانی کردن ١٣٩٩/٠١/٢٢
|