برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

گلی افجه

گلی افجه goliafjehei@gmail.com

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 منجر ١٣٩٩/٠١/١٩
|

2 منحصرا ١٣٩٩/٠١/١٧
|

3 نجیب ١٣٩٩/٠١/١٥
|

4 اولیه ١٣٩٩/٠١/١٥
|

5 به اختصار ١٣٩٩/٠١/١٢
|

6 بهبودی
بهتر شدن
١٣٩٩/٠١/١٢
|

7 بی ارزش شمردن ١٣٩٩/٠١/١٢
|

8 معنی آن برابر punch است .
ضربه ،،، کوبیدن و ،،،
١٣٩٩/٠١/١٢
|

9 تبعیض جنسیتی ، که معمولا در مورد زنان اعمال می شود ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

10 با شکوه
پر طمطراق
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

11 به فکر بودن ، توجه یا نگرانی ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

12 تازگی ، جدیدا ، همین اخیرا ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

13 تلقی کردن
قلمداد کردن
١٣٩٩/٠١/٠٥
|

14 بوجود آمدن
پدید آمدن
ظهور کردن
١٣٩٩/٠١/٠٥
|

15 هم چنین ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

16 سبک موسیقی ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

17 عقده
پیچیدگی
١٣٩٩/٠١/٠٥
|

18 Ran across ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

19 فزو رفتن ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

20 گریه کردن ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

21 با چیزی به خود توجه کنید ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

22 توده
انبوه
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

23 تمام شدن
بکلی خارج شدن ، دست کشیدن از کاری
١٣٩٨/١١/٢٤
|

24 تایید شده
اثبات شده
١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

25 به ترتیب
اینطوری
١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

26 نادیده گرفتن
رفتار سرد
بی اعتنایی
تحویل نگرفتن
١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

27 راه حل ١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

28 تکرار ١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

29 ایستادگی ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

30 خوشامد و تبریک ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

31 توجه ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

32 وسایل
ملزومات
تدارکات
١٣٩٨/٠٩/١٤
|

33 ایمنی
محافظت ، دفاع
١٣٩٨/٠٩/١٢
|

34 عملی
اجرایی
١٣٩٨/٠٩/١٢
|

35 فقرا ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

36 حمله یا اتفاق ناگهانی ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

37 جور کردن
جفت شدن
١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

38 صورت ها
شکل و قیافه
١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

39 دو قلو میشه twin
Twice دو بار
١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

40 میوه خشک ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

41 ضعیف
شل
بی حال
تنبل
١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

42 رسانه موسیقی ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

43 قادر بودن ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

44 دائمی ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

45 سوپ گوجه فرنگی ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

46 پاشیدن ١٣٩٨/٠٨/٢٥
|

47 شرایط سخت ١٣٩٨/٠٨/٢٥
|

48 Golnaz عزیز , چرا فقط روغن زیتون ؟!
جالبه 27 like !!!
١٣٩٨/٠٨/٢٥
|

49 تایپ کلمه ١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

50 نوعی پاکسازی(فروش اجناس قدیمی تر) ١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

51 هم سن و سال ١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

52 زود
سریع
فوری
اماده ( در مورد غذا)
١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

53 نوعی ژله غلیظ ( شبیه اب نبات ) ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

54 جور ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

55 رد کردن
شامل نشدن
دورش را خط کشیدن
١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

56 تاثیر پذیر
بی تفاوت
١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

57 بقیه اش
معنی استراحت هم هست , با توجه به موضوع
١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

58 مواج
دارای نوسان
١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

59 مصرانه ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

60 نقشی داشتن
قسمتی را بازی کردن
١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

61 بیرون پریدن ١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

62 خاموش شدن ١٣٩٨/٠٨/٢٠
|

63 جدا شدن
عزیمت
عبور
سفر
نقل مکان
مهاجرت
١٣٩٨/٠٨/١٩
|

64 کنترل
قانون
فرمان
١٣٩٨/٠٨/١٩
|

65 خلبان
ازمایشی
١٣٩٨/٠٨/١٩
|

66 مصرف , کاربرد , استفاده ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

67 یکایک ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

68 شبیه بودن
مثل اینکه
نگاه کردن
١٣٩٨/٠٨/١٩
|

69 لخت شدن ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

70 گروه مدیران اموزشی ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

71 مستعمره ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

72 تاسیس ١٣٩٨/٠٨/١٨
|

73 نهار
غذای ظهر
١٣٩٨/٠٨/١٨
|

74 بررسی جدول زمان بندی ١٣٩٨/٠٨/١٨
|

75 زایشگاه
تحویل
١٣٩٨/٠٨/١٧
|

76 بی تفاوت
بی دغدغه
بدون نگرانی
١٣٩٨/٠٨/١٧
|

77 کاهش دهنده ١٣٩٨/٠٨/١٧
|

78 پذیرش و هماهنگی ١٣٩٨/٠٨/١٧
|

79 جایی یا در وضعیتی باقی ماندن
ادامه داشتن
کاری انجام نشده مانده
١٣٩٨/٠٨/١٧
|

80 قسمت های اصلی ١٣٩٨/٠٨/١٦
|

81 فولاد
فلز سخت اهنی
١٣٩٨/٠٨/١٦
|

82 تعهد , ضمانت ١٣٩٨/٠٨/١٦
|

83 تحصیلات ١٣٩٨/٠٨/١٦
|

84 بدون فرصت
بی امکانات
فرصت شغلی ( No)
١٣٩٨/٠٨/١٦
|

85 یک لحظه صبر کن (اصطلاح) ١٣٩٨/٠٨/١٦
|

86 مفید , خوب , سودمند ١٣٩٨/٠٨/١٦
|

87 زن
شوهر میشه husbanD نه هازبنت
١٣٩٨/٠٨/١٥
|

88 شکم , معده , belly ١٣٩٨/٠٨/١٥
|

89 گم شده
باخته
از دست رفته
خراب شده
١٣٩٨/٠٨/١٥
|

90 I have no source of income
من ( منبع ) در امد ندارم
١٣٩٨/٠٨/١٥
|

91 تند و سریع ١٣٩٨/٠٨/١٥
|

92 سرمایه ١٣٩٨/٠٨/١٥
|

93 ناقص , نا تمام ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

94 ماهی و دیگر غذاهای دریایی ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

95 ماهی و دیگر غذاهای دریایی ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

96 متوجه , سریع فهمیدن , نکته سنج ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

97 مرجع یا زیر نویس (اختصاری) ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

98 شمارش ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

99 Hadise ارز نه (ارض)!!! ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

100 پیاپی ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

101 در همان حال ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

102 به دلیلی
یک جوری
١٣٩٨/٠٨/١٢
|

103 وراج ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

104 قصد داشتن ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

105 فکر می کنم اشتباه نوشتید چطور پذیرش شده ؟ ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

106 عدم سازماندهی ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

107 می دونم ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

108 معامله غیر قانونی ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

109 کار بدون مجوز ( قاچاقی یا یواشکی کار کردن) ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

110 لیست سیاه ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

111 کلمه , حرف , قول , ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

112 مسافرت در تعطیلات ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

113 سینه
مجسمه یا نقاشی نیم تنه و سر
١٣٩٨/٠٨/١٢
|

114 کوکایین
ولخرجی
١٣٩٨/٠٨/١٢
|

115 عدم توجه کافی
کوتاهی , غفلت , قصور
١٣٩٨/٠٨/١١
|

116 بدون استفاده ١٣٩٨/٠٨/١١
|

117 پهن کردن
گستردگی
١٣٩٨/٠٨/١١
|

118 جالب توجه ١٣٩٨/٠٨/١١
|

119 استثنایی
مطرح و قابل بحث
١٣٩٨/٠٨/١١
|

120 در همان ردیف ١٣٩٨/٠٨/١١
|

121 شخصا ١٣٩٨/٠٨/١١
|

122 مزخرف تحویل نده ١٣٩٨/٠٨/١١
|

123 سرنگ
امپول
١٣٩٨/٠٨/١١
|

124 سبکی از موسیقی ١٣٩٨/٠٨/١١
|

125 تعارف ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

126 پشت صحنه ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

127 فاجعه , مصیبت بزرگ ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

128 ظرف شیشه ای که در داشته باشد ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

129 یک ذره
کمی
١٣٩٨/٠٨/١٠
|

130 تداوم , مقاوم ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

131 تا جایی که ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

132 اسیب , جراحت , صدمه , زخم ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

133 درون چوب درخت ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

134 هنر تجسم فواصل و اندازه ها ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

135 گروه تبلیغی
١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

136 هم خانه
اقامت در منزل کسی
پانسیون خانگی
١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

137 سبک سنگین کردن موضوع ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

138 طبقه اجتماعی مختلف یا حتی متضاد ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

139 مداوا
درمان
رفتار کردن
١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

140 گیج , حیران ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

141 Little person ادم ضعیف ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

142 مرکز
مهمترین بخش
١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

143 کم , اندک , کوچک , ارزان ,کم سن , کوتاه ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

144 اندوه , غم , ناراحتی ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

145 راحت پیداش می کنی ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

146 مامان
مادر
١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

147 Apple pie نه pie apple ///
Abnoouse
شیرینی پای سیب
١٣٩٨/٠٨/٠٥
|

148 غذا خوری ١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

149 مسخره بازی
شوخی
سربه سر گذاشتن
١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

150 در باغ ١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

151 مرهم
پماد
نرم کننده
لوسیون , کرم
شاداب کننده
١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

152 بی احساس
سرد
١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

153 دام و طیور
حیوانات مزرعه
١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

154 جشن اهدا جایزه ١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

155 مجله ١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

156 عوض کردن
Bb فکر کنم منظور شماgive a chance باشه
١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

157 تامل ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

158 اتش افروزی
١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

159 مشابه ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

160 خطرناک
به مخاطره افتادن
١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

161 از دست دادن کنترل ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

162 وقت مناسب ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

163 امتحان یا بررسی دقیق ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

164 اتفاق, رویداد , مراسم خاص ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

165 ساکت ماندن
نگفتن
١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

166 راحت باش

خجالت نکش
ازاد باش
١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

167 ناراحت گننده ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

168 خصمانه ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

169 بخشی از مغز ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

170 Dont bet on it
اطمینان نداشته باش
١٣٩٨/٠٨/٠١
|

171 چروک ریز
خط باریک
١٣٩٨/٠٨/٠١
|

172 هزینه توسط مخاطب ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

173 بزرگ کردن تا حد امکان ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

174 کاهش دادن
کوچک کردن
به حداقل رساندن
١٣٩٨/٠٨/٠١
|

175 اظهار کردن ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

176 کاملا بر عکس ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

177 دزدی از محل کار
اختلاس
١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

178 ارتش ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

179 قضاوت غلط
نا داوری
١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

180 امیدوار کننده ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

181 کاهش اندازه ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

182 به بلوغ رسیدن
میانسالی
١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

183 خاطره نویسی ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

184 سرگردان
گیج
١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

185 خیلی متفاوت باش ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

186 بازی تمام شد ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

187 تنبلی
عدم تحرک
١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

188 ناراحتی یا درد در قسمتی از بدن ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

189 چرخاندن ( رقص)
پیچ و تاب
١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

190 مست
١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

191 پایین شهر ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

192 صبر نداشتن
بیقراری
عجله
١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

193 حتما ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

194 میزان تعیین شده (معیار) ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

195 سوخت تمام کردن ( موتور)
خستگی مفرط
١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

196 جدا شدن ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

197 زیر لب حرف زدن
زمزمه کردن
خیلی اهسته صحبت کردن

( دایه فکر نمی کنم صحیح باشد )
١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

198 رستوران یا کافه در فضای باز ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

199 کم و بیش ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

200 درس خوان
باهوش و استعداد
١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

201 جابجایی ١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

202 گزارشگر اخبار ١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

203 قابل انعطاف ١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

204 فصل سوم (بین تابستان و زمستان)
خزان
پیری
١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

205 مقررات , تعلیم و تربیت ١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

206 بلیط یکسره
تکی , یکنفره
١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

207 Leopard clothes لباس پلنگی ١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

208 وزنه برداری(مسابقه) ١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

209 حفظ کردن
از دست ندادن
١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

210 همین حالا
Right now
١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

211 درستکاری ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

212 خون رسانی ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

213 باد دادن (در مورد مو ها ) ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

214 تحریک کردن به کاری
هل دادن
١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

215 بدنیست
قابل تحمل
متوسط
١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

216 دار زدن ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

217 ناراحتی و غم
ناامیدی
١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

218 دور کردن ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

219 نیاز به اطلاع بیشتر برای تصمیم گیری
بستگی به اوضاع داشتن
١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

220 دست اول و تازه ( در مورد شایعه ) ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

221 زوج , جفت ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

222 ضربه زدن
کوبیدن
تپش
١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

223 کار زیاد
سخت کار کردن
سعی زیاد
١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

224 اطلاع داشتن ١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

225 کلاف , نخ , راهنما ١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

226 ضرر سرمایه ١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

227 سود حاصل از خرید و فروش ١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

228 لایق ١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

229 نگرش اجتماع ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

230 با توانایی خود و بدون کمک ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

231 سخت گیری , خشونت , دشواری hard time مشقت ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

232 فصل (در کتاب یا سریال) ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

233 احمق ها
نادان ها
١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

234 Face forming فرم صورت ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

235 بجا گذاشتن ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

236 دانه های سفید زیر پوستی
جوش سفید
١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

237 واقعیت
Reality check با حقیقت روبرو شدن ,
پذیرش حقایق دردناک
١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

238 اسمان ها بهشت ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

239 محل ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

240 بنایی با ساختار سنگی و محفوظ ( مانند دژ ) ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

241 به شوخی گرفتن
باور نکردن
شوخی می کنید ؟
١٣٩٨/٠٧/١٩
|

242 به شوخی گرفتن
باور نکردن
شوخی می کنید ؟
١٣٩٨/٠٧/١٩
|

243 دستگیره اشپزخانه ( برای بر داشتن ظرف داغ ) ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

244 بدرقه ,
See you later خداحافظی
١٣٩٨/٠٧/١٩
|

245 ملاقات ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

246 نوعی متد فیلم سازی ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

247 زینت الات , تزینات لباس
شریک جرم
لوازم یدکی
١٣٩٨/٠٧/١٩
|

248 انگیختن
تحریک کردن
راندن
١٣٩٨/٠٧/١٨
|

249 دوبار سعی کردن
امتحان دوباره
١٣٩٨/٠٧/١٨
|

250 به نمایش گذاشتن
اعلام حضور ( رسمی)
١٣٩٨/٠٧/١٨
|

251 البوم ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

252 بجای عزیزم یا sweetie بکار میرود Befor any one els قبل از هر کس دیگر
١٣٩٨/٠٧/١٨
|

253 تعریف کردن ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

254 بیرون شام خوردن ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

255 اعتراف , اقرار , پذیرش , رضایت دادن ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

256 دل پیچه ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

257 هماهنگ شدن ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

258 گسترده
دست و دلباز
ولخرج
١٣٩٨/٠٧/١٧
|

259 باورنکردنی ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

260 زیاد , هم چنین , ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

261 تحمل
کنار امدن , حریف شدن , گذراندن سختی
١٣٩٨/٠٧/١٧
|

262 افسانه ای
ماندنی,فراموش نشدنی
١٣٩٨/٠٧/١٧
|

263 دراکولا ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

264 سوگ , ماتم , عزا , داغداری ,جدایی ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

265 داغدار ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

266 هنر چسباندن قطعات ( عکس و پارچه و,,,) برای خلق کار هنری ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

267 هنر های بصری
هنرهای زیبا
١٣٩٨/٠٧/١٧
|

268 آبزیان
حیوانات و گیاهان دریایی
١٣٩٨/٠٧/١٧
|

269 پر کردن ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

270 تحقیر ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

271 بچه پرخاشگر
بچه عصبی و نا ارام
١٣٩٨/٠٧/١٧
|

272 فوریتی که در جریانی روی می دهد ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

273 مصاحبه ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

274 ساعت بیکاری ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

275 جمله ای معروف (از کسی که شهرت دارد) بعنوان تاکید بر موضوع
١٣٩٨/٠٧/١٧
|

276 گناه کسی را به گردن گرفتن ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

277 اعیان ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

278 بندر ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

279 Irrational غیر منطقی ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

280 Street walker زن ولگرد ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

281 هواپیما ربایی ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

282 اختصار , خلاصه , چکیده موضوع , بیان اصل مطلب ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

283 اشیاء بزرگ
اندازه بزرگ یا سایز بزرگ در مورد اعضاء بدن
١٣٩٨/٠٧/١٦
|

284 دفتر یادداشت
دفتر خاطرات
١٣٩٨/٠٧/١٦
|

285 پوشش حبابی ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

286 دلتنگی برای خانه
غم دوری از خانواده
افسردگی غربت
١٣٩٨/٠٧/١٦
|

287 تکنولوژی برتر
تکنولوژی پیشرفته , سطح بالا
١٣٩٨/٠٧/١٥
|

288 نا محدود
سطح عالی
١٣٩٨/٠٧/١٥
|

289 محل شستن ماشین ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

290 علیل , ناتوان , معلول , فلج ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

291 کسی که موهای قرمز اتشین دارد (به دلقک مو قرمز هم گفته میشود

اسم
١٣٩٨/٠٧/١٥
|

292 پرداخت نشدنی (بدهی) ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

293 سود بیشتر
درامد زیادتر
١٣٩٨/٠٧/١٥
|

294 کارگرانی که با دست و نیروی بدنی کار می کنند .
کار بدنی
کار بدون کمک ابزار ماشینی
١٣٩٨/٠٧/١٥
|

295 از بین بردن ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

296 ترکاندن ( عامیانه بر باد دادن ,) ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

297 Slef esteem =عزت نفس ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

298 وابسته
صمیمی
١٣٩٨/٠٧/١٤
|

299 شوهر بدرد نخور ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

300 در راستای,,, ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

301 تجارت الکترونیک ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

302 بی ارزش ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

303 روزهای اخر
رو به اتمام
١٣٩٨/٠٧/١٣
|

304 جدید , نو , مطابق مد
نوسازی , بازسازی به سبک جدید(remodern )
١٣٩٨/٠٧/١٢
|

305 شیک
با شخصیت
١٣٩٨/٠٧/١٢
|

306 دو نفر که در مواقع خاص ملاقات می کنند( مثل زوج هنری ) ١٣٩٨/٠٧/١٢
|

307 کیفیت بالا ١٣٩٨/٠٧/١٢
|

308 تاخیر
درنگ , تردید ,
١٣٩٨/٠٧/١١
|

309 درباره ١٣٩٨/٠٧/١١
|

310 خودت را حفظ کن
To keep your head above water
در شرایط سخت مراقب باش
سرت رو نگهدار
١٣٩٨/٠٧/١١
|

311 حمایت از حیوانات ١٣٩٨/٠٧/١١
|

312 زنده باد long life ١٣٩٨/٠٧/١١
|

313 نداشتن اعتماد به نفس ١٣٩٨/٠٧/١١
|

314 محضر , دفتر ثبت , registery ١٣٩٨/٠٧/١٠
|

315 آویز تزیینی ١٣٩٨/٠٧/١٠
|

316 معشوقه هر روزی ١٣٩٨/٠٧/١٠
|

317 گذشته average
معدل
متوسط
میانگین
حد وسط
١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

318 مخارج
مبلغی که خرج شود
١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

319 Coffee paper قهوه در لیوان کاغذی ١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

320 بی تفاوت بودن ١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

321 گلچهره
اسم دخترانه
١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

322 خمیر ,مایه ( مایه عامیانه پول ) ١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

323 ناراحت , عصبانی ( عامیانه _slang) ١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

324 تکمیلی ١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

325 گروه بزرگ huge team ١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

326 درمان , دارو (بیشتر درمان های خانگی) ١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

327 صورت کودکانه
جوان بنظر رسیدن
١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

328 تحسین ١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

329 کاتالوگ
برگه تبلیغاتی
١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

330 خطا کردن
کم اوردن در تلاش
کوتاه امدن
١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

331 تدارک دیدن
مهیا کردن
١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

332 اصولی ١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

333 غافلگیر نشدن ١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

334 مشاوره تخصصی ١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

335 وحشی گری , بی ادبی , شوخی تند (بعضی مواقع ) ١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

336 اختصاری jealous عامیانه , حسودی ١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

337 قدرتمند و زیبا
وحشتناک زیبا
١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

338 عینک دودی ١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

339 تبادل , ( بیشتر در تجربه ) ١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

340 تکامل ١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

341 جدول بندی ها ١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

342 زندگی پر نعمت ١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

343 More than is usual or expected

Food in generous portions
١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

344 عامیانه see you در محاوره اینترنتی ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

345 اختصاری قاشق چای خوری tea spoon ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

346 مهمترین هنرمند برنامه یا شو یا نمایش ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

347 هماهنگی صدا وتصویر

جور بودن
مطابقت
١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

348 طرفدار ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

349 نرمه جدا شده از میوه ابگیری
١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

350 پسماند ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

351 زمان حال , معرفی , هدیه , حضور , تقدیم , عرضه , ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

352 جمع بندی ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

353 صندلی دو نفره که می تواند به شکل S باشد ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

354 همراه با camp اردوگاه کار اجباری

زندان اعمال شاقه
١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

355 سمبل
نشانه
١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

356 هر چیزی وجود دارد

هر چه امکان دارد
١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

357 بجای عزیزم هم بکار می رود ,
شنگول
با حال
١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

358 معتبر کردن ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

359 در پی (بعنوان جواب) per your request

بدنبال

جهت
١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

360 بی دعوت رفتن
١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

361 دوشیزه
دلتنگی
از دست دادن (miss out)
گم کردن
سوء تفاهم ( misunderstand )
اشتباه املاء(misspell)
فرصت را از دست دادن
١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

362 نداشتن تعدد زوجات
یک همسر داشتن
١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

363 بهترین دورود ها ( پایان نامه ) ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

364 اوج گرفتن
کندن از جایی
١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

365 جدایی
از هم پاشیدن drift away
١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

366 بنظر رسیدن
لهجه ( صدای نشان دهنده زبان خاص)
١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

367 سر و وضع , لباس ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

368 لقبی اشرافی ١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

369 به فکر فرو رفتن
توجه
نگرانی
١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

370 فقط دوست
دوست ساده ,
دوستی بدون رابطه عاشقانه
١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

371 قابل تحسین
قابل احترام
با ارزش
لایق
١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

372 محافظ چربی
نگهدارنده چربی
مراقب ضد خشکی
١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

373 فراموش نشود که ,,,
با این وجود
بهر جهت
١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

374 زود بر داشتن ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

375 افزوده ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

376 مبتذل
ارزان
بی ارزش
١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

377 راه راست رفتن (نداشتن انحراف )
مستقیم
صاف
١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

378 حساب کردن
هزینه پرداختن
راه اندازی
سر حال اوردن
پول دادن
١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

379 قاشق غذا خوری ( اختصاری table spoon) ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

380 همراه ولی در تضاد
جمع اضداد
١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

381 توان

ظرفیت
١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

382 لگن خاصره ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

383 خودت باش ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

384 نصف پیمانه ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

385 اجرای موسیقی یا اواز ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

386 زیاد , فراوان ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

387 اسمی یونانی ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

388 نوعی باکتری ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

389 یاوه , مزخرف

سرگرم کننده
١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

390 خیلی خنده دار ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

391 با شرایط خودت ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

392 دانه های سفید زیر پوستی

جوش سفید پوست
١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

393 با ربری (هواپیما , کشتی , فطار ) ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

394 کیف پرواز
کیف مخصوص خلبان ها
١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

395 بیش از حد ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

396 یاس ارغوان ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

397 غذا خوری بدون پیشخدمت ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

398 داستان خیلی کوتاه

بیان معنی گسترده در کوتاهترین جملات

قصه کوتاه
١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

399 تنقلات ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

400 سه پایه تاج گل ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

401 می زدگی
افراط در مشروب
معلق بودن
١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

402 کفش پاشنه بلند ( اختصاری) ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

403 از هیجان یا تعجب پریدن ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

404 چرندیات ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

405 زیر میزی پرداخت کردن

پایین جدول

پایین فهرست
١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

406 اتفاق افتادن ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

407 پرداخت از طریق ایمیل

عملیات بانکی با ایمیل ( یا موبایل)
١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

408 ساحره (بعنوان فحش ) ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

409 مراقب بچه ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

410 پول دستی ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

411 پول دستی ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

412 خانم ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

413 خداحافظ ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

414 پیر شدن ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

415 ناشناس (پیام و ایمیل ناخواسته ) ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

416 بفهمی نفهمی ( عامیانه) ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

417 فیلم مبتذل
هرز نگاری
١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

418 پر نشاط

هلهله کردن
١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

419 امید های رویایی
ارزوهای واهی
١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

420 با هم زندگی کردن ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

421 پست عادی _ غیر الکترونیکی ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

422 مصرف بیش از حد ( معمولا دارو ) ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

423 در دسترس ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

424 تشبیه ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 belittle
• Don't belittle his achievements .
• دستاورد های او را کوچک به حساب نیاور
١٣٩٩/٠١/١٢
|

2 stingy
• He's fabulously wealthy but gives only stingy amounts to charity.
• او ثروتی افسانه ای دارد اما فقط با خسیسی مقداری از آنرا به خیریه می دهد
١٣٩٩/٠١/٠٥
|

3 snub
• High-schoolers will often snub anyone they feel is different or strange.
• دانش آموز به هر کسی که احساس کنند غریب یا متفاوت است اغلب بی اعتنایی می کنند
١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

4 snub
• Her absence was not intended as a snub.
• غیبت او به قصد بی اعتنایی نبود
١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

5 backache
• Backache is a constant complaint as I stoop over low baths, sinks, baby buggies and shopping trolleys.
• پشت درد وقتی روی وان کوتاه ، ظرفشویی کالسکه بچه یا چرخ دستی خرید خم می شوم شکایت دائمی من است
١٣٩٨/٠٩/١٤
|

6 drift
• Some people just drift through life.
• بعضی ها فقط دستخوش پیامدهای زندگی هستند
١٣٩٨/٠٩/١٤
|

7 marmalade
• We have just prepared some marmalade from the oranges grown on the farm.
• ما از پرتقال های مزرعه مقداری مارمالاد درست کردیم
١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

8 dominate
• The issue of gun control will dominate the next election.
• مساله کنترل سلاح بر انتخابات بعدی اثر می گذارد
١٣٩٨/٠٨/١٩
|

9 dominate
• A great man can dominate others by force of character.
• انسان بزرگ میتواند با قدرت شخصیت بر دیگران تسلط یابد
١٣٩٨/٠٨/١٩
|

10 dominate
• The strong usually dominate over the weak.
• قدرت معمولا بر ضعف غالب میشود
١٣٩٨/٠٨/١٩
|

11 as usual
• I found him in the garden, dreaming away as usual.
• او را در باغ یافتم , مثل همبشه در رویا
١٣٩٨/٠٨/١٣
|

12 as usual
• She had decided she must go on as usual, follow her normal routine, and hope and pray.
• او تصمیم گرفت مثل همیشه ادامه دهد , کارهای معمول را انجام دهد, دعا کند و امیدوار باشد
١٣٩٨/٠٨/١٣
|

13 sugarcoat
• There is no way to sugarcoat the bad news.
• هیچ راهی نبست که اخبار بد را خوب پوشش دهیم
١٣٩٨/٠٨/١٢
|

14 sugarcoat
• The movie offers a sugar-coated view of lower middle-class life.
• فیلم نگاهی تزیین شده به زندگی طبقه متوسط و فقیر را نشان داد
١٣٩٨/٠٨/١٢
|

15 saggy
• Is the mattress lumpy and saggy?
• ایا تشک نا هموار و شل است ؟
١٣٩٨/٠٨/١١
|

16 attract
• These flowers are brightly coloured in order to attract butterflies.
• این گل ها رنگ های درخشانی برای جلب پروانه ها دارند
١٣٩٨/٠٨/١١
|

17 disaster
• The prime minister will drop in at the disaster area.
• نخست وزیر بی خبر وارد منطقه حادثه دیده خواهد شد
١٣٩٨/٠٨/١٠
|

18 jar
• The news report jarred us.
• اخبار برای ما تکان دهنده بود
١٣٩٨/٠٨/١٠
|

19 as far as
• Turn left at the corner and keep on as far as the church.
• از سر پیچ سمت چپ بروید تا به کلیسا برسید
١٣٩٨/٠٨/١٠
|

20 respected
• He was a respected academic and above suspicion.
• او بدون شک یک دانشگاهی قابل احترام بود
١٣٩٨/٠٨/٠٥
|

21 respected
• The old should be well respected.
• افراد پیر باید مورد احترام باشند
١٣٩٨/٠٨/٠٥
|

22 respected
• All non-violent religious and political beliefs should be respected equally.
• تمام ادیان و سیاست های غیر خشونت امیز باید بطور مساوی مورد احترام باشند
١٣٩٨/٠٨/٠٥
|

23 dining
• The flowers on the dining table touched the place with spring and youth.
• گل های روی میز غذا خوری به ان طراوت و جوانی بهاری بخشید
١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

24 balm
• Her kind words were balm to his tortured soul.
• حرف های مهربان او مرهمی بر روح ازار دیده اش بود
١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

25 insensitively
• The police officer questioned the woman rather insensitively about the attack.
• افسر پلیس از زن غیر احساسی در مورد حمله سوال کرد
١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

26 check out
• We have to check out before noon.
• قبل از ظهر باید تسویه حساب کنیم
١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

27 keep mum
• Keep mum about our surprise party.
• راجع به مهمونی سورپرایز چیزی نگی
١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

28 keep mum
• In politics, as in life, truth hurts. Better to keep mum.
• در سیاست هم مثل زندگی حقیقت رنج آوره بهتر بیان نشه
١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

29 keep mum
• " Yes -- but you keep mum.
• بله اما تو زبونت رو نگهدار
١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

30 keep mum
• So, darling, keep mum about where we are.
• خب عزیزم , نگو ما کجا هستیم
١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

31 keep mum
• Please will everyone keep mum about Saturday. We want to give them a real surprise.
• لطفا همه در مورد روز شنبه حرفی نزنند می خواهیم انها را واقعا غافلگیر کنیم
١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

32 autobiography
• In her autobiography she occasionally refers to her unhappy schooldays.
• او در زندگی نامه اش گاهی به خاطرات تلخ دوران مدرسه اشاره می کند
١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

33 darling
• You really are a darling, Barney.
• تو واقعا نازنینی , بارنی
١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

34 darling
• She called him darling. It sounded so forced.
• او ان مرد را عزیزم صدا زد اما بنظر میرسید مجبور است
١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

35 darling
• This little outfit for the baby is just darling.
• این لباس بچه کوچولو خیلی مامانی است
١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

36 darling
• It's fine with me if you go off with your darling brother and leave me here all alone!
• اگر با برادر عزیزت بروی ومرا تنها بگذاری خوشحال می شوم
١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

37 discomfort
• If the exercise causes discomfort, stop immediately.
• اگر تمرینات سبب ناراحتی شما می شود فورا انرا قطع کتید
١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

38 overcome
• I overcame his lead on the last turn of the race.
• من در اخرین دور مسابقه به برتری او خاتمه دادم
١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

39 overcome
• We were overcome by the powerful images of suffering in the film.
• ما با قدرت به تصاویری از رنج در فیلم (بر احساس بیننده) چیره شدیم
١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

40 conscientiousness
• The motto of the company is unity, practicality, conscientiousness and aggressiveness.
• شعار شرکت وحدت , عملی بودن درستکاری و پشتکار است
١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

41 put away
• After what he did, he deserves to be put away for life.
• بعد از کاری که کرد مستحق مرگ است
١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

42 put away
• He was put away for ten years for armed robbery.
• او بخاطر سرقت مسلحانه ده سال زندانی شده بود
١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

43 put away
• He must have put away a bottle of whisky last night.
• او باید یک بطری ویسکی را دیشب تمام کرده باشد
١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

44 put away
• It's amazing the amount that child can put away.
• خیلی عجیب است این همه بچه می توانند کنار گذاشته شوند
١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

45 put away
• "Yes, Mum," replied Cheryl as she slowly put away her doll.
• شریل جواب داد بله مامان و عروسکش را کنار گذاشت
١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

46 put away
• She has a few thousand dollars put away for her retirement.
• او چندین هزار دلار برای بازنشستگی خود کنار گذاشته
١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

47 put away
• He has a nice sum of money put away.
• او مقدار قابل توجهی پول کنار گذاشته
١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

48 it depends
• Do you want to go to the movies? It depends. I might have to baby-sit.
• دوست داری بریم سینما ؟بستگی داره ممکنه مجبور باشم از بچه مراقبت کنم
١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

49 clue
• He had found the clue to unlock the whole mystery.
• او کلیدگشودن قفل تمام معما را پیدا کرد
١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

50 clue
• He happened on a clue to the mystery.
• او اتفاقی به یک سر نخ معما برخورد
١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

51 clue
• The only clue to the identity of the murderer was a half-smoked cigarette.
• تنها سر نخ یافته شده از جنایت یک ته سیگار بود
١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

52 diner
• He was known in every bar and diner in town, and tolerated in most.
• او در همه رستوران ها و مشروب فروشی ها شناخته شده بود وبیشتر اوقات تحمل می کرد
١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

53 adore
• I simply adore the way your hair is done!
• سادگی ارایش موهات رو دوست دارم
١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

54 subscribe
• Which journals does the library subscribe to?
• کتابخانه اشتراک کدام مجله ها را دارد
١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

55 subscribe
• You can subscribe here for your newspapers.
• شما می توانید اینجا اشتراک روزنامه ها را بگیرید
١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

56 subscribe
• You can subscribe to the magazine for as little as $32 a year.
• شما می توانید با مبلغ کمی ۳۲ دلار اشتراک سالانه مجله را بگیرید
١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

57 season
• The afternoon was seasoned with laughter.
• بعداز ظهر وقت خنده بود
١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

58 cope with
• I am afraid I cannot cope with this.
• میترسم نتوانم با این مشکل مقابله کنم
١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

59 cope with
• We needed to reskill our workforce to cope with massive technological change.
• ما باید نیروی کاری را مهارت تازه اموزش دهیم تا از عهده انبوهی از تغییرات تکنولوژی بر بیایند
١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

60 bereave
• Illness bereaved her of her husband.
• بیماری او را از شوهرش جدا کرد
١٣٩٨/٠٧/١٧
|

61 bereave
• The shock of his departure had left her feeling alone and bereft.
• شوک عزیمت او , زن را دچار احساس تنهایی و اندوه کرد
١٣٩٨/٠٧/١٧
|

62 bereave
• His death in 1990 left her completely bereft.
• مرگ او در ۱۹۹۰ ان زن را کاملا به سوگ نشاند
١٣٩٨/٠٧/١٧
|

63 bereave
• The plane crash bereaved her of her busband.
• سانحه هوایی او را سوگوار شوهرش کرد
١٣٩٨/٠٧/١٧
|

64 bereave
• He was bereaved of his wife last year.
• او سال گذشته سوگوار زنش شده بود
١٣٩٨/٠٧/١٧
|

65 bereave
• She expressed her sympathy to the bereaved family.
• او با خانواده سوگوار ابراز همدردی کرد
١٣٩٨/٠٧/١٧
|

66 master
• In need of cash, the master sold off some of the plantation's slaves.
• ارباب بخاطر نیاز به پول بعضی از برده ها را فروخت
١٣٩٨/٠٧/١٧
|

67 outgoing
• Underneath his outgoing behaviour Luke was shy.
• با وجود ظاهر و رفتار اجتماعی اش لوک خجالتی بود
١٣٩٨/٠٧/١٦
|

68 lie
• His clothes were lying all over the floor.
• لباس هایش روی کف زمین افتاده بود
١٣٩٨/٠٧/١٦
|

69 live on
• He has barely enough money to live on.
• او به ندرت پول کافی برای زندگی دارد
١٣٩٨/٠٧/١٦
|

70 live on
• I had to live on bread and water when I was a student.
• وقتی دانشجو بودم مجبور بودم با نان و اب زندگی کنم
١٣٩٨/٠٧/١٦
|

71 live on
• I can't live on my low pay.
• نمی توانم با حقوق کم زندگی کنم
١٣٩٨/٠٧/١٦
|

72 car wash
• We Supply to Hotels, Laundry Farming, Clubs, Restaurant CAR Wash Centre.
• ما برای هتل ها رختشورخانه , باشگاه , رستوران و محل شستن ماشین تدارک می بینیم
١٣٩٨/٠٧/١٥
|

73 canned
• a canned speech
• سخنرانی از پیش تعیین شده (اماده)
١٣٩٨/٠٧/١٥
|

74 blow
• How did you blow all that money?
• چطور ان همه پول را به باد دادی
١٣٩٨/٠٧/١٥
|

75 blow
• I learned how to blow a trumpet today.
• امروز یاد گرفتم چطور در ترومپت فوت کنم
١٣٩٨/٠٧/١٥
|

76 blow
• His mother blew him a kiss as he boarded the train.
• وقتی سوار قطار شد مادرش برای او بوسه فرستاد
١٣٩٨/٠٧/١٥
|

77 blow
• She blew the dust off the photograph.
• او غبار روی عکس را با فوت پاک کرد
١٣٩٨/٠٧/١٥
|

78 blow
• The leaves blew across the yard.
• باد برگ ها را به زمین ریخت
١٣٩٨/٠٧/١٥
|

79 beg
• The prisoner begged for mercy.
• زندانی تقاضای بخشش کرد
١٣٩٨/٠٧/١٤
|

80 beg
• The little girl begged for another ride on her father's shoulders.
• دخترک التماس کرد بار دیگر روی شانه های پدرش سوار شود
١٣٩٨/٠٧/١٤
|

81 regard
• He regards her as one of the best American playwrights.
• او ان زن را یکی از بهترین نمایشنامه نویسان امریکا بشمار می اورد
١٣٩٨/٠٧/١٢
|

82 repressed
• She repressed her desire to mention his name.
• او تمایل خود به دانستن اسم ان مردرا سرکوب کرد
١٣٩٨/٠٧/١٢
|

83 couple
• I always take a couple of aspirins when I feel a cold starting.
• من وقتی احساس سرما خوردگی می کنم دو تا اسپرین می خورم
١٣٩٨/٠٧/١٢
|

84 hyper
• Sometimes I can be hyper and sometimes I can be reserved, it just depends.
• گاهی میتوانم خیلی پر جنب و جوش باشم و گاهی ساکت , بستگی دارد
١٣٩٨/٠٧/١٢
|

85 bodybuilding
• Body-building Many women begin colouring their hair in their mid-30s.
• ساختار بدن بسیاری از زنان سبب میشود تا در دهه سی سالگی موهای خود را رنگ کنند
١٣٩٨/٠٧/١١
|

86 bodybuilding
• Sugar is positively detrimental to bodybuilding due to the fact that it causes a rise in insulin levels.
• قند در بدنسازی مضر است چرا که حقیقت این است که باعث بالا رفتن سطح انسولین در خون می شود
١٣٩٨/٠٧/١١
|

87 abnormality
• Poverty is an abnormality to rich people. It is very difficult to make out why people who want dinner do not ring the bell.
• فقر برای ثروتمندان غیر عادی است انها سر در نمی اورند چرا مردم وقتی شام می خواهند زنگ نمی زنند
١٣٩٨/٠٧/١٠
|

88 spend
• The great use of life is to spend it for something that overlasts it.
• استفاده عالی از زندگی صرف ان برای چیزی است که به ان تداوم بخشد
١٣٩٨/٠٧/١٠
|

89 spend
• Spare when you’re young, and spend when you’re old.
• تا جوان هستی پس انداز کن تا در پیری خرج کنی
١٣٩٨/٠٧/١٠
|

90 oversize
• Objective To search a new method to correct oversize chin and to evaluate the surgical results.
• هدف پیدا کردن یک روش جدید برای اصلاح بزرگی چانه و ارزیابی نتایج عمل جراحی است
١٣٩٨/٠٧/١٠
|

91 oversize
• My daughter loves to wear oversize clothes.
• دخترم دوست دارد لباس های بزرگتر از اندازه اش بپوشد
١٣٩٨/٠٧/١٠
|

92 contrast
• The company lost $7 million this quarter in contrast to a profit of $ 2 million a year earlier.
• شرکت در این سه ماه ۷ میلیون دلار از دست داد که با سود ۲ میلیون دلار در سال گذشته در تضاد است
١٣٩٨/٠٧/١٠
|

93 nonstop
• Radio Saigon played nonstop rock and roll, and it was on morning, noon, and night.
• رادیو سایگون بی وقفه راک اند رول (سبک موسیقی) پخش می کرد صبح , ظهر و شب
١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

94 hitchhike
• We had to hitchhike back to San Francisco.
• ما اجبارا با ماشین های گذری به سانفرانسیسکو برگشتیم
١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

95 impress
• The Grand Canyon never fails to impress people.
• گرند کنیون هرگز در تاثیر گذاری بر مردم خطا نمی کند
١٣٩٨/٠٧/٠٩
|

96 palm
• He palmed a watch from the jewelry counter.
• او از پیشخوان جواهر فروشی یک ساعت دزدید
١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

97 palm
• I saw it when he palmed that ace.
• من دیدم او ان تک خال (آس) را کف رفت
١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

98 train station
• A regular bus service connects the train station with the town centre.
• سرویس اتوبوس بطور منظم از ایستگاه قطار تا مرکز شهر وجود دارد
١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

99 train station
• We picked our cousins up at the train station.
• در ایستگاه قطار (خاله , عمو , دایی ,عمه زاده = cousin ) را سوار کردیم
١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

100 perfection
• Perfection is impossible to achieve in that kind of work.
• در این نوع کار به تکامل رسیدن غیر ممکن است
١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

101 force
• His captors forced a confession from him.
• اسیر گیرنده ها او را وادار به اعتراف کردند
١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

102 force
• The door was locked, so the firefighters had to force it open.
• در قفل بود واتش نشان ها بزور انرا باز کردند
١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

103 force
• A group of parents was the main force behind the change in the town's speed limit.
• گروهی از والدین فشار اصلی را برای محدودیت سرعت در شهر وارد اوردند
١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

104 bouquet
• The bride carried a beautiful bouquet of white roses.
• عروس دسته گل رز سفید زیبایی در دست داشت
١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

105 bouquet
• A large bouquet of roses arrived on her desk.
• یک دسته گل سرخ بزرگ روی میزش برای او گذاشتند
١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

106 bouquet
• This brandy has a fine bouquet.
• این برندی ( نوشیدنی) بوی خوبی دارد
١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

107 under the sun
• We sat there for hours talking about everything under the sun.
• ما ساعت ها انجا نشستیم و در مورد همه چیز دنیا حرف زدیم
١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

108 under the sun
• Where under the sun could I have put the purse?
• کجای دنیا می توانم ان کیف را گذاشته باشم ؟
١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

109 under the sun
• Nothing new under the sun.
• هیچ چیز در دنیا تعجب اور نیست
١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

110 under the sun
• You can buy jeans in every colour under the sun.
• می توانید هر رنگ جینی را که وجود دارد بخرید
١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

111 under the sun
• Cliff thinks he knows everything under the sun.
• کلیف فکر می کند همه چیز را در دنیا می داند
١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

112 under the sun
• What is there sadder under the sun than a day that is gone and notyhing done.
• چه چیز در دنیا غم انگیزتر از ان است که روزی بگذرد و کاری انجام نشود
١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

113 concerned
• The one point that concerned us a little was. . .
• تنها نکته ای که ما را نگران کرده بود
١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

114 concerned
• She's never been very concerned with her appearance.
• او هرگز به ظاهر خود توجه نمی کند
١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

115 every other
• My mother changes the sheets every other week.
• مادرم یک هفته در میان ملافه ها را عوض می کند
١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

116 every other
• I check my mailbox every other day.
• یکروز در میان صندوق پستی خود را نگاه می کنم
١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

117 every other
• I have a bath every other day.
• یکروز در میان حمام می کنم
١٣٩٨/٠٧/٠٧
|

118 plus
• Two plus three is five.
• دو به اضافه سه می شود پنج
١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

119 plus
• Our net profits were a plus this year.
• سود امسال ما بیشتر بود
١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

120 pamper
• Pamper yourself with a stay in one of our luxury hotels.
• با اقامت در یکی از هتل های لوکس ما خود را ناز پرورده کنید
١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

121 pamper
• Pamper yourself with our luxury gifts.
• با هدایای تجملی ما نازپرورده شوید
١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

122 pamper
• If you continue to pamper that child, he'll grow up spoiled and lazy.
• اگر به لوس کردن ان بچه ادامه دهی تنبل و بدرد نخور بار می اید
١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

123 pamper
• She loves to pamper her dog with special treats.
• او دوست دارد با رفتار خاص سگش را لوس کند
١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

124 emotional
• Abuse can lead to both psychological and emotional problems.
• پرخاشگری می تواند منجر به هر دو مشکل روحی و احساسی شود
١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

125 emotional
• Separation is a time of high emotional stress.
• جدایی فشار عاطفی زیادی در بر دارد
١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

126 snack
• Can I fix you a snack?
• می توان برایتان چیز مختصری برای خوردن درست کنم
١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

127 snack
• We stopped for a snack on the way here.
• در راه برای خوردن خوراکی مختصر توقف کردیم
١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

128 hang over
• Let that matter hang over until our next meeting.
• بگذار موضوع تا جلسه بعد معلق بماند
١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

129 hang over
• Cloudy skies hang over the city before a rainstorm in Beijing, China.
• قبل از طوفان پکن در چین ابر ها بر اسمان سایه افکنده بودند
١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

130 hang over
• It seems that the suit has to hang over till its next session.
• بنظر میرسد کت وشلوار باید تا جلسه بعدی اویزان بماند
١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

131 petty cash
• Setting up a petty cash account.
• یک حساب پس انداز کوچک باز کن
١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

132 petty cash
• He took to borrowing money from the petty cash.
• او از صنوق پس انداز پول قرض گرفت
١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

133 petty cash
• We now have to buy it from our petty cash.
• حالا باید انرا از پس انداز کوچکمان بخریم
١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

134 private
• They like to sunbathe on their private balcony.
• انها دوست دارند در بالکن خوصی خود حمام افتاب بگیرند
١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

135 private
• It's a private foundation dedicated to helping people move out of poverty.
• این بنیاد خصوصی وقف کمک به مردم برای رهایی از فقر است
١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

136 stubborn
• He bargained hard and was stubborn.
• او سخت معامله می کرد و لجباز بود
١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

137 fresh
• He looked fresh when he returned from his vacation.
• وقتی از تعطیلات برگشت سرحال بنظر می رسید
١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

138 face
• We must do this to save face.
• ما باید اینکار را برای حفظ ظاهر انجام دهیم
١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

139 sure
• Death and taxes are the only sure things.
• مرگ و مالیات تنها چیزهای حتمی هستند
١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

140 sure
• Now he could be sure she loved him.
• حالا می توانست اطمینان داشته باشد که او دوستش دارد
١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

141 sparkle
• The radiant smile and the sparkle in her blue eyes were the clear signs of a woman still deeply in love.
• لبخند بشاش و برق چشمان ابی او بوضوح نشان میداد که هنوز یک زن عاشق است
١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

142 sparkle
• A sparkle in his eyes animated his face whenever he smiled.
• درخشش چشمانش هر بار که می خندید به صورتش روح می بخشید
١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

143 sparkle
• There is plenty of fizz and sparkle in the show.
• هیجان و درخشش زیادی در نمایش وجود دارد
١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

144 sparkle
• There was little sparkle in their performance.
• اجرا ی انها درخشش کمی داشت
١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

145 sparkle
• There was a sudden sparkle as her diamond ring caught the light.
• انگشتر الماس او زیر نور ناگهان درخشید
١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

146 cheerful
• We enjoy a cheerful fire on a cold, rainy night.
• ما از اتش گرم در شبی سرد و بارانی لذت می بریم
١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

147 equal
• Last night's performance here in New York equaled the one I saw in London last year.
• اجرای دیشب اینجا در نیویورک با اجرای سال گذشته که در لندن دیدم برابری می کرد
١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

148 equal
• Three plus five is equal to five plus three.
• 3به اضافه 5 برابر است با 5 به اضافه 3
١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

149 day care
• Not all good day care is so costly.
• همه مراقبت های روزانه خوب گران نیستند
١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

150 day care
• Local authorities may provide day care for under fives.
• مقامات محلی ممکن است مراقبت روزانه برای بچه های زیر ۵ ساله را تامین کند
١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

151 day care
• There is an urgent need for more day care centres and more hospital beds.
• مراقبت روزانه و نیاز به تخت های بیشتر ضرورت است
١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

152 chain smoker
• I am a chain smoker.
• من زیاد سیگار می کشم
١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

153 image
• The dollar bill has an image of George Washington on one side of it.
• یک طرف اسکناس دلار تصویر جورج واشنگتن است
١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

154 stuff
• I don't know how you can eat that stuff!
• نمیدونم چطور میتونی این اشغال رو بخوری
١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

155 stuff
• There's some white stuff on this plate.
• مقداری اشغال سفید روی این بشقاب هست
١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

156 stuff
• We stuffed ourselves at dinner.
• ما خودمان را برای شام بزور جا کردیم
١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

157 stuff
• He knows his stuff.
• او وسایل خود را می شناسد
١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

158 complete
• The pass was complete, and the offense gains twenty yards.
• پیشروی کامل شد و مهاجم ۲۰ یارد را تسخیر کرد
١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

159 disappoint
• I can't disappoint my public by retiring.
• نمی توانم با بازنشستگی ملتم را نا امید کنم
١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

160 disappoint
• Lastly, I fear I may have to disappoint you when I say that the coin is more interesting than valuable.
• در اخر , میترسم اگر بگویم سکه جالبتر از ارزش ان است ممکن است شما را مایوس کنم
١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

161 disappoint
• Don't disappoint me by being late again.
• دوباره با دیر امدن مایوسم نکن
١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

162 disappoint
• I'm sorry to disappoint you, but I'm afraid I can't come after all.
• متاسفم نا امیدت کردم اما بهر حال می ترسم نتوانم بیایم
١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

163 hang out
• Do you still hang out with the same crew ?
• هنوز هم با همان گروه (خدمه هواپیما یا کشتی ) هستی
١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

164 hang out
• Where do the youngsters hang out?
• پاتوق جوانترین ها کجاست ؟
١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

165 hang out
• It dry-cleans beautifully and wrinkles hang out.
• این خشکی زیبایی را پاک و چروک ها را نمایان می کند
١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

166 hang out
• I often used to hang out in supermarkets.
• من اغلب عادت داشتم در سوپر مارکت ها پرسه بزنم
١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

167 hang out
• My job was to hang out the washing.
• شغل من برای زندگی نظافت کردن بود
١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

168 hang out
• You still hang out at the pool hall?
• شما هنوز هم در سالن بیلیارد وقت گذرانی می کنید
١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

169 hang out
• The kids hang out on the street corner.
• بچه ها کنار خیابان پاتوق کرده بودند
١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

170 snail mail
• Even though it is now called snail mail, regular mail is anything but slow.
• حتی با وجود انکه حالا به ان پست حلزونی می گویند پست عادی فقط کند تر است
١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

171 snail mail
• Email is much faster than snail mail.
• ایمیل بسیار سریعتر از پست است
١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

172 snail mail
• Mike : Any snail mail for me today?
• مایک : هیچ نامه پستی امروز برایم رسیده ؟
١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

173 snail mail
• I will email you with my snail mail address.
• ادرس پستی خود را برایتان ایمیل خواهم کرد
١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

174 chain smoker
• The actor is a chain smoker.
• بازیگر مرد یک سیگاری قهار است
١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

175 chain smoker
• He is no smoker, but his father is chain smoker.
• او سیگاری نیست اما پدرش مدام سیگار می کشد
١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

176 chain smoker
• Yes, he's a chain smoker.
• بله او یکسره سیگار می کشد
١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

177 poor
• The soil was poor for farming.
• خاک برای کشاورزی حاصلخیز نبود
١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

178 poor
• His family was poor and the children had barely enough to eat.
• خانواده او فقیر بودند و بچه ها بندرت غذای کافی می خوردند
١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

179 flaw
• The most serious flaw in his character is his dishonesty.
• بزرگترین عیب شخصیت او نداشتن صداقت است
١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

180 lack
• These children's diets lack calcium.
• رژیم غذایی این کودکان کمبود کلسیم دارد
١٣٩٨/٠٧/٠٤
|