برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

گلی گل گلی

گلی  گل گلی I wish nobody knew about the art
🎈 🎉 I had a shell in secret 🎉🎈

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 زمان گذشته ی فعل: begin، اغازکرده، شروع کرده، دست گرفته ١٣٩٨/١٢/١١
|

2 محل
مکان
جا
موقعیت
جایگاه
١٣٩٨/١٢/١١
|

3 در واقع پناهنده س معنیش که من جمعشو گفت ;) ^-^ ١٣٩٨/١٢/١١
|

4 پناهندگان
اردوگاه پناهندگان
١٣٩٨/١٢/١١
|

5 کلاس های قانون (اموزش پرورش)
کلاس های رسمی
کلاس های وابسته به مدرسه
١٣٩٨/١٢/١١
|

6 از میان
از عرض
از وسط
یکسره
ازاین طرف به آن طرف
از این سو بان سو
در میان
١٣٩٨/١٢/١١
|

7 در صد، فی صد، بقرار در صد ١٣٩٨/١٢/١١
|

8 من خيلي خوشحالم🌸♥️ ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

9 دکتر
پزشک
طبیب
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

10 ناهار
ظهرانه
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

11 قلم مو
علف هرزه
بروس لوله
لیف زدن
نقاشی کردن
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

12 عصرانه
شام
عشای ربانی یا شام خداوند
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

13 دیروز
روز پیش
زمان گذشته
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

14 وابسته به ریاضیات ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

15 بر فراز
روی
بالای
سرتاسر
بیرونی
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

16 موفقیت
پیروزی
کامیابی
نتیجه
ترقی
توفیق
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

17 بیماری
مرض
ناخوشی
کسالت
بدی
شرارت
خستگی
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

18 باستانی
کهن
دیرینه
قدیمی
پیر
دیر
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

19 کافی
بسنده
به قدر کافی
به اندازه ء کافی
بس
نسبتا
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

20 درجه چهار
یک چهارم
ربع
مربع سازی
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

21 کوربین ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

22 چت ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

23 ریختن
خرده
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

24 قفسه ی کتاب
(جایی که کوچکتر از کتابخانه است و تفاوت آن با کتابخانه این است که:کتابخانه دور تا دورش را کتاب فرا گرفته است اما قفسه ی کتاب ،یک شیئ ا ...
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

25 جولای
ماه ژوئیه
هفتمین ماه میلادی
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

26 سرو ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

27 قابل درمان
علاج پذیر
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

28 اطلاعات
موارد
دانستنی ها
سوابق
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

29 برو رژیم بگیر
رژیم گرفتن
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

30 بلند انگشت به انجام کاری
(برای انجام کاری انگشت خود را بلند کنید : Raise your finger to do something)
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

31 بیش از حد
بیش از اندازه
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

32 جدا کننده ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

33 کنار بگذار
کنار گذاردن
تمام غذا یا مشروبی را خوردن
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

34 استخدام کننده
همکاران
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

35 از انتهای عمیق خارج شوید
رفتن به اعماق
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

36 راهی به دور آن نیست
هیچ راهی به دور آن
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

37 آشفتگی
پریشانی
به هم خوردگی
غوغا
ناراحتی
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

38 در رفتن
آب شدن
بیرون رفتن
مردن
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

39 تشویق کردن
تشجیع کردن
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

40 دلتنگی
از دست یکی
دلتنگ بودن
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

41 به خاطر داشتن
مدیون بودن
بدهماری
دارا بودن
به علت
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

42 فریبنده
گول زننده
گمراه کننده
فریب آمیز
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

43 گوزن شمالی ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

44 مداوم
متوالی
پیوسته
ماندگار
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

45 دمدمی
هوس باز
لوس
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

46 تبریک می گویم
تبریک
١٣٩٨/١٢/٠٣
|

47 منابع کم مصرف هستند ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

48 خیابان بهار ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

49 (اسم ها) :
قطب نما
پرگار
حوزه
حیطه
دایره
گرد

(فعل ها) :
محدود کردن
جهت کردن
مدار چیزی را کامل نمودن
نقشه کشیدن ...
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

50 عکس سیاه ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

51 زغال سنگ
زغال
زغال کردن
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

52 چلسی
(باشگاه فوتبال چلسی)
.chelseaF.C
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

53 رای دهندگان
حوزه ی انتخابیه
هیئت انتخاب کنندگان
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

54 بردباری
طاقت
عزا
شکیبایی
تاب
صبر
شکیب
خودداری
حوصله
تحمل
پایداری
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

55 تاءسیس می کند
برقرار می کند
می سازد
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

56 مقامات محلی ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

57 خود را با چیزی نگران کنید ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

58 نگرانی شخص ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

59 ذهن را تشکیل می دهند ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

60 حیوان خانگی ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

61 خطا کردن
اشتباه کردن
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

62 خفه کردن
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

63 قرارداد ضبط ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

64 کارهای عادی و روزمره
کار مشکل
کار سخت وطاقت فرسا
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

65 مهربان ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

66 Adopte: متیو و الکسا پدر و مادرهای تولد آیدن نیستند
مبیناجون!بیا...
معنیش اینه؟؟؟
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

67 قبول کردن
اتخاذ کردن
نام گذاردن
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

68 کنتور را تغذیه کنید
تغذیه متر
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

69 دانش آموزان
شاگردان
مردمک چشم
حدقه
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

70 وصف ناپذیر
پایدار
خستگی ناپذیر
پایان ناپذیر
تهی نشدنی
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

71 واقع بین
تحقق گرای
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

72 پایش را می کشید
کشیدن پای خود
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

73 سرنخ
گوی
کلید
راهنما
مدرک
نشانه
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

74 نقاله بکشید ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

75 دیو
سرود مذهبی
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

76 گمراه کننده ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

77 به سمت ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

78 فحش دادن ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

79 بزرگتر
وسیع تر
فراوان تر
درشت تر
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

80 متراکم تر


١٣٩٨/١٢/٠٢
|

81 رسولان
فرستادگان
پیغمبران
١٣٩٨/١٢/٠٢
|

82 silver ١٣٩٨/١٢/٠٢
|

83 کاروان شادی ،کارناوال،نمایشگاه دواتی ١٣٩٨/١٢/٠٢
|