برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

جوادقیاسوند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بشقاب ١٣٩٨/٠٨/٢٥
|

2 رادیوگرافی ١٣٩٨/٠٨/٢٥
|

3 اتشکده خورموج ١٣٩٨/٠٨/٢٥
|

4 روراستی ١٣٩٨/٠٨/٢٥
|

5 ترویج ١٣٩٨/٠٨/٢٥
|

6 بانو ١٣٩٨/٠٨/٢٥
|

7 بیتا ١٣٩٨/٠٨/٢٥
|

8 گشتاسپ نامه ١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

9 دست کسی را گرفتن ١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

10 مدید ١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

11 اره ١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

12 ادا ١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

13 دررو ١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

14 لنز ١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

15 بنان ١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

16 اسنوکر ١٣٩٨/٠٨/٠٥
|

17 دوا ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

18 تروآ ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

19 توسکانا ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

20 نورون ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

21 کلن ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

22 فانی ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

23 فایل ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

24 جایی که خورشید غروب میکند(زبان لکی ) ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

25 خورشید (زبان لکی) ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

26 جایی که خورشید طلوع میکند (زبان لکی ) ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

27 بوقلمون (لکی) ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

28 آبی (لری) ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

29 قرمز ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

30 نوعی گیاه دارویی خاص که در مناطق کوهستانی غرب بخصوص ایلام و لرستان یافت میشود و به خاطر قرمز بودن ریشه آن به بوسور یعنی ریشه قرمز نام گرفته ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

31 در زبان لکی گاو ماده ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

32 نرو ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

33 هندوچین ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

34 کازیئن ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

35 اجلاس ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

36 لبه ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

37 یارمند ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

38 ائینه ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

39 محارب ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

40 بدنام ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

41 ینیسیی ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

42 وبا ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

43 وبا
١٣٩٨/٠٧/١٩
|

44 ارباب
١٣٩٨/٠٧/١٩
|

45 می ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

46 تریبون ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

47 امنیت ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

48 جلگه ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

49 رایزن ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

50 جلگه ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

51 مورسیا ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

52 فایده ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

53 مردن و زنده شدن ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

54 اولین جایی که اریو برزن راه را بر اسکندر مقدونی بست و مقاومت کرد در این غار بود . ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

55 اولین جایی که اریو برزن راه را بر اسکندر مقدونی بست و مقاومت کرد در این غار بود . ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

56 مقبره امام زاده حضرت احمد ابن موسی (ع ) شاهچراغ برادر امام رضا (ع ) که در شهر بیدروه ما بین شهر اندیمشک و پلدختر واقع است .
بدن مبارک حضرت در این ...
١٣٩٨/٠٧/١٨
|

57 مقبره امام زاده حضرت احمد ابن موسی (ع ) شاهچراغ برادر امام رضا (ع ) که در شهر بیدروه ما بین شهر اندیمشک و پلدختر واقع است .
بدن مبارک حضرت در این ...
١٣٩٨/٠٧/١٨
|

58 غار باستانی در شمال غربی شهر پلدختر .
شیشمین گنجینه بزرگ دنیا در این غار پیدا شد .
این غار در سال 68 اتفاقی توسط یک شکارچی پیدا شد .تما م گنجین ...
١٣٩٨/٠٧/١٨
|

59 کوهی در شمال شهر پلدختر ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

60 شبی که ماه کامل است ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

61 شب سرد زمستان بعد از بارش برف هنگامی که ماه بیرون است .(لری )
سرمای شدید
١٣٩٨/٠٧/١٨
|

62 درخت (لری) ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

63 سگ ماده ای که تازه زایمان کرده .(لری)
نوعی راسوی کوچک
١٣٩٨/٠٧/١٨
|

64 پل آناهیتا بر روی رودخانه کشکان .
بنای اولیه دوره ساسانیان
بعد از اسلام بارها مرمت شده است .
محلی به آن پل دختر میگویند
١٣٩٨/٠٧/١٨
|

65 نام محلی شهر پلدختر ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

66 برگرفته از نام شیخ محمد خان قیاسوند (شیخ مخو )حاکم لرستان پبشکوه در زمان زندیه ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

67 شیخ مکان -شیخ ماخو :نام روستایی باستانی در لرستان پشتکوه (ایلام ) ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

68 کره الاغ ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

69 گراز ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

70 جوجه جوجه تیغی (زبان لری ) ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

71 توله گراز (زبان لری) ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

72 در زبان لری خارپشت بزرگ ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

73 در زبان لری خارپشت بزرگ ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

74 دالکه در زبان لکی مادر ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

75 مام ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

76 مترسک سر جالیز ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

77 وانک ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

78 در زبان لری آرزو ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

79 دهر ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

80 سالمند ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

81 اتر ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

82 رجال ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

83 گرد ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

84 مداهنه ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

85 نابجا ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

86 فکور ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

87 کالا ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

88 امونیاک ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

89 لالا ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

90 بیسواد ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

91 همانند ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

92 هشت کتاب ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

93 کلیدر ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

94 بارومتر ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

95 بیزار ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

96 الا ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

97 لالا ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

98 کاری ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

99 پشتکوه
پیشکوه
اشترانکوه
کبیرکوه
محله کوه
مخمل کوه
اسپی کوه
سپیدکوه
١٣٩٨/٠٧/١٦
|

100 نایروبی ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

101 خرمدره ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

102 کائنات ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

103 رند-رای ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

104 ارسنجان ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

105 کاناپه ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

106 اسانس ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

107 حیدرآباد ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

108 ابرکوه ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

109 شیردان ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

110 شیخ ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

111 سیردریا ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

112 یا ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

113 رئیس ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

114 نیم دانه ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

115 استکبار ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

116 فدام ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

117 سندبادنامه ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

118 ستم ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

119 صادق بیرانی ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

120 اقرار ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

121 ناپیدا ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

122 زرینه رود ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

123 وارسته ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

124 چهارشانه ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

125 سریانی ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

126 رها ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

127 آرام بخش ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

128 ربا ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

129 هماهنگ ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

130 انگ ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

131 سفرنامه ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

132 زامیاد ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

133 موات ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

134 ریش نامه ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

135 نومید ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

136 همکاره ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

137 وخیم ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

138 ورامین ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

139 تالانک ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

140 آرزومند ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

141 رم ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

142 نیازمند ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

143 مرو-سمرقند-بخارا-هرات-قندهار ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

144 اند ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

145 منت ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

146 ار ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

147 هفت تیر ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

148 دوات ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

149 هفت تیر ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

150 تمبر ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

151 کشباف ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

152 تپه های سبز آفریقا ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

153 رسا ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

154 داو ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

155 هواساز ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

156 رامکلی ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

157 از ایلات پهلوی ایران .
فرزندان قیاس
در عراق القیسی
به زبان لری (لکی .فیلی .بختیاری )و عربی تکلم میکنند
از لوشان و قزوین تا لرستان و ای ...
١٣٩٨/٠٧/١٣
|

158 در زبان محلی لرستان به تالاب یا مرداب گفته میشود ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

159 افترا ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

160 اشرار ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

161 تیراندازی با کمان ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

162 آینه ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

163 بدگویی ١٣٩٨/٠٧/١٣
|

164 تصرف ١٣٩٨/٠٧/١٢
|

165 معارفه ١٣٩٨/٠٧/١٢
|

166 نوکار ١٣٩٨/٠٧/١٢
|

167 وی ١٣٩٨/٠٧/١٢
|

168 یک لول .دولول ١٣٩٨/٠٧/١٢
|

169 اصلا ١٣٩٨/٠٧/١٢
|

170 نورتاب .سایه بان ١٣٩٨/٠٧/١٢
|

171 رابر ١٣٩٨/٠٧/١١
|

172 هروله ١٣٩٨/٠٧/١١
|

173 عنوان
١٣٩٨/٠٧/١١
|

174 امد و شد ١٣٩٨/٠٧/١١
|

175 پنجمین های افرینش ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

176 ورع ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

177 مربا ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

178 اسکالر ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|