برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

گریسل تهرانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بهترین معادل I can do it myself هست
خودم میتونم انجامش بدم ، خودم از پسش برمیام
I can peddle my canoe
١٣٩٩/٠٤/١٧
|

2 قسر در رفتن
Would you like me to help you get off scot free?
میخوای کمکت کنم قسر در ری؟
١٣٩٩/٠٤/١٧
|

3 Lease به معنای قرارداد اجاره ست
یعنی بعد از انجام مثلا یه کاری، قرارداد جدیدی از زندگی رو بستم.
مثلا وسط گرمای سر ظهر تابستون، بعد از خوردن یه ...
١٣٩٩/٠٤/١٥
|

4 سگ جون
She drinks like a fish , smoks like a chimney but she's living to a ripe old
١٣٩٩/٠٤/١٥
|

5 You are past it !!!
از شما گذشته !!!!
.
از شما گذشته دوباره ازدواج کنی!
You are past it to get married again
١٣٩٩/٠٤/١٥
|

6 Have a contraction
Do you know when your sister is gonna have a contraction?
میدونی خواهرت کی قراره دردش بگیره؟ (یکم لاتی شد 🤭)
١٣٩٩/٠٤/١٥
|

7 تنظیم نبودن موتور ماشین
It's out of tune
١٣٩٩/٠٤/١٠
|

8 تنظیم موتور
Did u remember to tune up the car engine ?
یادت بود موتور ماشین رو تنظیم کنی؟
١٣٩٩/٠٤/١٠
|

9 مرتب بودن( جفت و جور بودن , راست و ریست بودن)
I have lined up everything
همه چیزارو مرتب( راست و ریست ) کردم
١٣٩٩/٠٤/١٠
|

10 سفارش کسی رو پیش کس دیگه کردن
Did you remember to put in a good word for me to your boss?
یادت بود سفارش من رو به رئیست بکنی؟
١٣٩٩/٠٤/١٠
|

11 To have a cheek
I wouldn't have a cheek to speak to him
روم نشد باهاش صحبت کنم
١٣٩٩/٠٤/١٠
|

12 Don't you think it's time to put your back into your life?
فکر نمیکنی وقتشه بچسبی به کارت تو زندگیت؟
١٣٩٩/٠٤/١٠
|

13 چاره ای نیست
Unfortunately there is no way out
متاسفانه چاره ای نیست
١٣٩٩/٠٤/٠٦
|

14 Make a will
باید قبل فوت وصیت کنی
You should make a will before your death
١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

15 ته توی قضیه رو درآوردم
قرار بود ته توی این قضیه رو دربیاری
You were supposed to probe this matter
١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

16 پارتی بازی کردن
شما قرار بود برای من پارتی بازی کنی
You were supposed to pull up the strings for me.
١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

17 همش گیر میده به من ، قول میدم تلافیش رو سرش دربیارم
He's always picking on me, I promise I will get it back at him.
١٣٩٩/٠٣/٣١
|

18 قول میدم جبران کنم برات
I promise I will compensate for you
١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

19 تذکر دادن
If it bothers u so much, why don't u mention it to him ?
اگر این مسئله انقدر اذیتت میکنه، چرا بهش تذکر نمیدی؟
١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

20 در کار کسی دخالت کردن ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

21 قیافه گرفتن
Your sister is always making a face for me
خواهرت همش برای من قیافه میگیره
١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

22 دو بهم زنی کردن / آدم ها رو به جون هم انداختن ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

23 Make someone a lose face ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

24 دنبال نخود سیاه فرستادن ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

25 کاری رو سمبل کردن ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

26 چتر بودن / تلپ شدن خونه کسی
١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

27 سوتی دادن ، بند رو آب دادن ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

28 زیگیل(آدم گیر بده)
She's very importunate, she's always picking on me.
خیلی آدم زیگیلیه، همش بهم گیر میده
١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

29 Double cross
برادرت همش منو دودره میکنه
Your brother is always double crossing me
١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

30 I'm dab hand at driving
رانندگیم حرف نداره
١٣٩٩/٠٣/١١
|

31 دمت گرم ١٣٩٩/٠٣/١١
|

32 قربون دهنت
دمت گرم(زمانی که عملی گفتاری باشه)
ایول
١٣٩٩/٠٣/١١
|

33 همون چیزی هست که میخواستم (آرزویش را داشتم )
It is just what the doctor ordered
١٣٩٩/٠٣/١١
|

34 درد زایمان
I've got a contraction
١٣٩٩/٠٣/١٠
|

35 چه برسه به اینکه ... ١٣٩٩/٠٣/١٠
|

36 if you call the nature on foot , it called loo

زمانی که ماهیت دستشویی مشخص نیست ، میگیم loo
دستشویی بین راه ، تو جنگل ... درحالت ایستاده اس ...
١٣٩٩/٠٣/١٠
|

37 Buff .... Buffy ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

38 To and fro
رفت و آمد
_How are u doing?
_It's all the same, going to and fro to the office to get a signature.
_چیکارا میکنی؟
_مثل همیش ...
١٣٩٩/٠٢/٠٣
|

39 زهره ترک شدن
I was about to be scared stiff
نزدیک بود زهره ترک شم!
١٣٩٩/٠١/٢٨
|

40 علاف و بی عار داره می چرخه.
He is standing about doing nothing
علاف و بی عار برای خودش می چرخه
١٣٩٩/٠١/٢٦
|

41 به حساب کسی رسیدن ١٣٩٩/٠١/٢٥
|

42 خیلی خرشانسی
You are lucky in the nick of time
١٣٩٩/٠١/١٦
|