برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حبیب مسعودی

حبیب مسعودی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نوعی موسیقی است که برای کودکان ضرر دارد. ١٣٩٩/٠٣/٢٢
|

2 کسی که با همجنس خود فقط رابطه احساسی، علاقمند بطور کاملا صحیح، علاقمند، به رفتار،عملکرد، کردار ، اخلاق همجنس خود میباشد. همجنسگرا با همجنس باز بسیار ... ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

3 نام مکانی در کشوریونان که در عصر لیکورگوس قانوگذار
یونانی، لیکورگوس با این اندیشه که کسی با اراده خود
خویشتن را وقف کار میکند ، به شخصه به ژیم ...
١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

4 فرماندهان سپاه، اربابان اسب ١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

5 علت و اصل نتیجه نهایی ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

6 معنی رفعزیان: از میان بردن ضرر ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

7 بدون ترس ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

8 ترس نداشتن ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

9 بطور معمول ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

10 یک ذهن بطور معمول بی‌فایده ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

11 مکتب مشایی :پدید آورنده آن ارسطو فیلسوف یونانی است و دلیل این نام گذاری تمایل ارسطو به قدم زدن در حال تدریس بود. ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

12 مراحل لازم برای رسیدن هدف خاص ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

13 افسار به هوس های زیان آور ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|