برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

اکرم هادی‌نژاد

اکرم هادی‌نژاد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Emitting light from silicon has been the Holy Grail in the microelectronics industry for decades.
برای چندین دهه، ساطع کردن نور از سیلیکون در صنعت ...
١٣٩٩/٠١/٢٢
|

2 Silk is a natural protein-based biopolymer that has long been recognized for its superior mechanical properties in fiber and textile form, producing ... ١٣٩٨/١١/٠٤
|

3 اصلاح و دست بردن
به عنوان مثال اصلاح ژنتیک گیاهان:
How different fruits and vegetables used to look before humans came around to tamper with t ...
١٣٩٨/١٠/١٩
|

4 Quick Response code
کد پاسخ سریع
١٣٩٨/٠٩/٠٢
|

5 to follow another's lead especially in going from one place to another ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

6 If you are in the chair or take the chair at a meeting, you are the person in charge of it.
مسئول و متصدی جایی بودن
١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

7 just an example:
Big congrats to Hani and Rohit on successfully passing their Master thesis defenses!
١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

8 Following is an excerpt from the project abstract.
در ادامه گزیده‌ای از چکیده‌ی پروژه آمده است.
١٣٩٨/٠٦/١٦
|

9 دفاع کردن از پایان‌نامه یا تز دکتری
مثال:
He will defend his PhD thesis "Plasmonics and Light–Matter Interactions in Two-dimensional Materials" ...
١٣٩٨/٠٦/١٢
|

10 مثالی از این واژه در مهندسی برق:
A material with a purely real and negative permittivity would be an ideal candidate to replace metals in most of ...
١٣٩٨/٠٦/١١
|

11 S دو بار منفی، آنیون معدنی گوگرد است که با فلزات گوناگون واکنش داده و سولفید فلزی می‌سازد.
این واژه به معنای سولفید شدن است.
مثال:
While co ...
١٣٩٨/٠٦/١١
|

12 از کاربردهای این واژه در مهندسی برق:
unoccupied conduction/valence band
نوار هدایت/ظرفیت اشغال‌نشده
١٣٩٨/٠٦/١٠
|