برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمید مرگانی

حمید مرگانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مِرگان به معنای مردِ شکارچی ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

2 ۱-در مورد نام مِرگان یکی از شخصیّت های اصلی داستان جای خالی سلوچ ، آمده است : مرگان : مهرگان = میتراگانا، مرگان به فتح میم= میراننده، کشنده شکار (گر ... ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

3 hall=hall of residence=dorm=dormitory
همگی به معنای خوابگاه دانشجویی
١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

4 طی کردن قیمت چیزی یا در بهای آن توافق کردن
Always get a quote before proceeding with repair work.
١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

5 آماده بهره برداری شدن ١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

6 شخصی که عضو و یا شرکت کننده ی ثابت یک رویداد است. ١٣٩٩/٠٢/١٣
|

7 the proceedings of sth به معنای کتاب رسمی یک کنفراس یا همایش و ... می باشد که شامل مجموعه ای از مقالات ارائه شده در آن کنفراس می باشد. ١٣٩٩/٠٢/١٠
|

8 مترادف distinguish و differentiate به معنای تشخیص دادن تفاوت دو چیز که معمولا به علت شباهت زیاد به هم باعث گیج و سر در گم شدن می شود.
مثال: It's ...
١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

9 معنی saturate در حالت اسم برابر saturated fat یا همان چربی اشباع در فرآورده های گوشتی و لبنیاتی می باشد. ١٣٩٩/٠٢/٠١
|

10 چربی اشباع ١٣٩٩/٠٢/٠١
|

11 دانشجوی در حال تحصیل ١٣٩٩/٠١/٢٨
|

12 راهبندان شدن ١٣٩٩/٠١/٢٨
|