برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حسن فاطمی منش

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ترسیم سازی ١٣٩٨/١٢/٢١
|

2 بهبودی (بیماری) ١٣٩٨/١٢/٢١
|

3 راهبردی ١٣٩٨/١٢/٢٠
|

4 ذکر کردن ١٣٩٨/١٢/٢٠
|

5 بازسازی ١٣٩٨/١٢/٢٠
|

6 بر روی کاغذ (اصطلاح) ١٣٩٨/١٢/٢٠
|

7 صف آرایی ١٣٩٨/١٢/١٦
|

8 دفع (داروشناسی و پزشکی) ١٣٩٨/١٢/١٣
|

9 سر خط خبر ١٣٩٨/١٢/٠٧
|

10 تجمع ١٣٩٨/١٢/٠٦
|

11 تقلیل دادن ١٣٩٨/١١/٣٠
|

12 اعتبار ١٣٩٨/١١/٣٠
|

13 محرک (استفاده محدود این معنی) ١٣٩٨/١١/٢٩
|

14 هوشمندانه تر ١٣٩٨/١١/٢٩
|

15 کلیدی ١٣٩٨/١١/٢٩
|

16 واکنش زنجیره‌ای پلیمراز ١٣٩٨/١١/٢٧
|

17 بهره وری ١٣٩٨/١١/٢٢
|

18 بستر ی شدن به خاطر ... (شکل مجهول) ١٣٩٨/١١/١٨
|

19 تشخیص (در پزشکی) ١٣٩٨/١١/١٨
|

20 اندازه گیری (برای وزن) ١٣٩٨/١١/١٣
|

21 اختلالات ١٣٩٨/١١/١٣
|

22 توضیح ١٣٩٨/١١/١٣
|

23 افزایش (در مورد استفاده با حجم مواد) ١٣٩٨/١١/١٣
|

24 پزشکی قانونی غلط است
پزشکی-قانونی (چیزی که هر دو شاخه را شامل شود)
١٣٩٨/٠٩/٢٩
|

25 لوله (در تجهیزات آزمایشگاهی) ١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

26 محافظت کردن ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

27 پناهگاه ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

28 اختصاصی ١٣٩٨/٠٩/٢٠
|

29 نقص ایمنی ١٣٩٨/٠٩/٢٠
|

30 نامتعارف ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

31 الزام (حقوق) ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

32 بروز (بیماری) ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

33 مطرح شدن ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

34 شدت (بیماری) ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

35 پیشگام
روشن فکر
١٣٩٨/٠٨/٢٠
|

36 احیا (پزشکی) ١٣٩٨/٠٨/٢٠
|

37 وخیم (پزشکی) ١٣٩٨/٠٨/٢٠
|

38 الزام ١٣٩٨/٠٨/١٨
|

39 شکل گیری ١٣٩٨/٠٣/١٩
|

40 آینده (تصمیمات) ١٣٩٨/٠٣/١٩
|

41 گنگ ١٣٩٨/٠٣/١٩
|

42 میدانی ١٣٩٨/٠٣/١٩
|

43 دیدگاه ١٣٩٨/٠٣/١٥
|

44 واقف بودن ١٣٩٨/٠٢/٣٠
|

45 منحصر به فرد ١٣٩٨/٠٢/٢٩
|