برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امیرحسین خفن زاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 باعث چیزی شدن ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

2 اگر بخواهیم نگاهی دقیق تر داشته باشیم، دقیقا بگوییم ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

3 مبهم، چیزی که شما درباره آن هیچی نمی دانید ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

4 پیانویی که روش میرقصی و می تونی با رقصیدن روش آهنگ درست کنی😃 ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

5 manicure میتونه به معنای وضعیت مالی هم باشه😉😀 ١٣٩٨/٠٤/١٦
|