برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Hossain Adamzad

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 روی چیزی یا کسی حساب کردن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

2 راضی شدن ١٣٩٩/٠١/٠٦
|

3 در یک مکانی پنهان شدن ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

4 در شرف چیزی بودن ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

5 دیوانه ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

6 وارد گروهی کردن ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

7 کشاندن ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

8 سفراش آمادست ١٣٩٨/١٢/٢٧
|

9 به جای اینکه ١٣٩٨/١٢/٢٢
|

10 روشن شدن موضوع ١٣٩٨/١٢/٢١
|

11 بی حرمتی ١٣٩٨/١٢/٢١
|

12 خمس کردن ١٣٩٨/١٢/٢٠
|

13 باز جویی ١٣٩٨/١٢/٢٠
|

14 پیش روی کردن ١٣٩٨/١٢/٢٠
|

15 گذشتن . عبور کردن ١٣٩٨/١٢/٢٠
|

16 فکر کردن ١٣٩٨/١٢/٢٠
|

17 نی نی ١٣٩٨/١٢/٢٠
|

18 مدت ١٣٩٨/١٢/٢٠
|

19 فرو بردن - داخل کردن ١٣٩٨/١٢/١٩
|

20 جور در درآمدن با ١٣٩٨/١٢/١٩
|

21 همراهی کردن ١٣٩٨/١٢/١٩
|