برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

هوشیار چناری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 آه،اَ، آوخ، ندای نشان دهنده ی تنفر ١٣٩٨/٠٥/٢٩
|

2 جا ١٣٩٨/٠٥/٢١
|

3 پیشنهادهای هدیه ١٣٩٨/٠٥/٢٠
|

4 چرخک بازی ١٣٩٨/٠٥/١٦
|

5 آموزشی ١٣٩٨/٠٣/١١
|

6 همرخداد، همرویداد، همروند، همگاه، همپدید ١٣٩٨/٠٣/١٠
|

7 آموزش دادن، آموزاندن، یاد دادن ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

8 نخستین، آغازین ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

9 بعد، دیگر ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

10 گزینه ی دوم، گزینه ی دیگر، گزینه ی جایگزین یا جانشین ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

11 رخنمون، رخنمونی ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

12 ناکارآمدی ١٣٩٨/٠٢/٣١
|

13 سخت کارآمد ١٣٩٨/٠٢/٣٠
|

14 بدجور ١٣٩٨/٠٢/٣٠
|

15 دریوری ١٣٩٨/٠٢/٢٨
|

16 همدردی کردن ١٣٩٨/٠٢/٢٧
|

17 معرفی کردن، ارائه کردن ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

18 پاینده باشی- عزت زیاد ١٣٩٨/٠٢/٢١
|

19 اختلاس کردن ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

20 دوست جانی ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

21 از هم گسیختن ١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

22 پشت سر گذاشتن ١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

23 فشار ترافیک، فشردگی راهبندان ١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

24 دیدار ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

25 رهگذران ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

26 از یک آغاز( زمان یا مکان) تاکنون. برای مکان، از فلان جا تا بهمان جا. برای زمان از فلان زمان تا کنون (به بعد) ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|