برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

کیمیا گشایشی

کیمیا گشایشی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 آلرژی =Allergies
١٣٩٩/٠٤/٢٠
|

2 Coughing

چرا نمی گوییم cough؟ 🤔
خیلی دقت کنید چون گفته سرفه کنان زمان حال نشان می دهد و cough یعنی سرفه ولی چون گفته سرفه کنان از (ING)است ...
١٣٩٩/٠٤/٢٠
|

3 The flu ١٣٩٩/٠٤/٢٠
|

4 Aches and pains

Pains به تنهایی ام معنی درد ها را هم می دهد و می توان هم فقط از آن استفاده کرد و نیازی به نوشتن ......Aches and نیست
١٣٩٩/٠٤/٢٠
|

5 occasionally ١٣٩٩/٠٤/١٨
|