برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

کوروش عزیزی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 to try to forget about an unpleasant event or experience and think about the future
Longman Dictionary
١٣٩٨/١١/٠٤
|

2 Flag somebody/something down
to make the driver of a vehicle stop by waving at them
Longman dictionary
١٣٩٨/١١/٠٣
|

3 اخیراً
به تاز گی
١٣٩٨/١٠/٢٥
|

4 a large area of land that is designed for wild animals to live in safely
Longman Dictionary
١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

5 صوری، سطحی، ظاهری، سرسری ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|