برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

لادن

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 جلو افتادن کار کسی برای چیزی، خوب پیش رفتن کاری، مفید بودن برای ... ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

2 تقصیر کسی بودن ١٣٩٩/٠٤/٢١
|

3 از چیزی بد آمدن، طاقت چیزی را نداشتن ١٣٩٩/٠٤/١٧
|

4 چند شغله بودن، با یک دست چند هندوانه را بلند کردن ١٣٩٩/٠٤/١٦
|

5 به گرد پای کسی رسیدن، به خوبی کسی بودن ١٣٩٩/٠٤/١٥
|

6 برگشتن سر پله (خانه) اول ١٣٩٩/٠٣/١٩
|

7 حافظه کوتاه مدت ١٣٩٩/٠٣/١٩
|

8 در برنامه گنجاندن/ گذاشتن ١٣٩٩/٠٢/١٣
|