برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

لیلی موسوی

لیلی موسویMousavi77s@gmail.com

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ساز مخالف ١٣٩٩/٠١/١٨
|

2 A very large amount of something, especially something valuable ١٣٩٩/٠١/١٤
|

3 جزئیات کار ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

4 Certified Financial Planner: برنامه ریز مالی معتبر ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

5 قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

6 وقت‌کُشی ١٣٩٨/١٢/٢١
|

7 بدقلق، بدعنق، نحس ١٣٩٨/١٢/١٢
|

8 به هر کجا بروی آسمان همین رنگ است
١٣٩٨/١٢/١٠
|

9 a rapid or cursory survey or review
بررسی یا مرور سریع یا سرسری
١٣٩٨/١٢/٠٨
|

10 بار عاطفی یا احساسی ١٣٩٨/١٢/٠٨
|

11 ساز مخالف زدن ١٣٩٨/١٢/٠٥
|

12 to fall over continuously
١٣٩٨/١٢/٠١
|

13 وسواس ١٣٩٨/١٢/٠١
|

14 mooch off :وبال گردن کسی بودن، تَلَکه کردن ١٣٩٨/١١/٣٠
|

15 strike against : جبهه‌گیری بر علیه . . . ١٣٩٨/١١/٣٠
|

16 عیب‌جو ١٣٩٨/١١/٢٨
|

17 دست کشیدن از کاری،جلوگیری،ممانعت ١٣٩٨/١١/٢٨
|

18 سمبوسه ١٣٩٨/١١/٢٧
|

19 پاسخ دندان‌شکن ١٣٩٨/١١/٢٧
|

20 سَرَک کشیدن ١٣٩٨/١١/٢٧
|

21 speechless
١٣٩٨/١١/٢٦
|

22 اَلکَن ١٣٩٨/١١/٢٦
|

23 بر سر راه کسی یا چیزی قرار داشتن، مانع بودن ١٣٩٨/١١/٢٤
|

24 منوط به ١٣٩٨/١١/٢٤
|

25 بیست و چهار ساعته و هرهفته ١٣٩٨/١١/٢٤
|

26 فرو نشاندن ١٣٩٨/١١/٢٤
|

27 بی‌خبر بودن، در جریان نبودن ١٣٩٨/١١/٢٣
|

28 آینده‌نگر ١٣٩٨/١١/٢٣
|

29 کنترل کردن ١٣٩٨/١١/٢٣
|

30 آسان‌گیرانه ١٣٩٨/١١/٢٣
|

31 as it stands: در شرایط کنونی، با این وضعیت، اینطور که مشخصه، اینطور که بوش میاد ١٣٩٨/١١/٢٢
|

32 مراقبت‌های پزشکی ١٣٩٨/١١/٢٢
|

33 مطلع، آگاه، در جریان چیزی بودن ١٣٩٨/١١/٢٢
|

34 to be in the picture: مطلع، آگاه، در جریان چیزی بودن ١٣٩٨/١١/٢٢
|

35 صاحب اختیار بودن ١٣٩٨/١١/٢٠
|

36 used for telling someone to do something while they are doing something else. درحالیکه مشغول یا سرگرم انجام کاری هستید ١٣٩٨/١١/٢٠
|

37 بصورت جمع values: معیارها، اصول، ضوابط ١٣٩٨/١١/٢٠
|

38 بیش از حد کار و تقلا کردن ١٣٩٨/١١/١٩
|

39 بنا بر، تا جایی که ١٣٩٨/١١/١٨
|

40 to the best of: بنا بر ...، تا جاییکه ١٣٩٨/١١/١٨
|

41 جبران یک هزینه، بازپرداخت، به صرفه بودن ١٣٩٨/١١/١٨
|

42 پشتوانه‌ي امن ١٣٩٨/١١/١٨
|

43 پرداخت هزینه‌ی چیزی(فعل) ١٣٩٨/١١/١٨
|

44 کاری را به ثمر رساندن ١٣٩٨/١١/١٨
|

45 تیم دونفره ١٣٩٨/١١/١٨
|

46 در درجه‌ی اول ١٣٩٨/١١/١٨
|

47 درود فرستادن، تحسین کردن ١٣٩٨/١١/١٧
|

48 to give props: درود فرستادن، تحسین کردن ١٣٩٨/١١/١٧
|

49 نابه‌جا ١٣٩٨/١١/١٧
|

50 خیلی، زیاد، بسیار، سخت، گران ١٣٩٨/١١/١٦
|

51 at a moment’s notice: فوری، بی‌درنگ، بلافاصله، به محض اطلاع ١٣٩٨/١١/١٦
|

52 فوری، بی‌درنگ، بلافاصله، به محض اطلاع ١٣٩٨/١١/١٦
|

53 سر و سامان ١٣٩٨/١١/١٥
|

54 stop something or someone in its or their tracks: میخکوب شدن، مبهوت ماندن، برجای خشک شدن ١٣٩٨/١١/١٤
|

55 شیره‌ی چیزی/کسی را کشیدن، رمق کسی را گرفتن، پدر کسی/چیزی را درآوردن ١٣٩٨/١١/١٤
|

56 to remove, take away, or withdraw gradually ١٣٩٨/١١/١٤
|

57 فرعی، جاده خاکی، مسیر فرعی ١٣٩٨/١١/١٢
|

58 دوبخشی ١٣٩٨/١١/٠٧
|

59 آدم فصیح، خوش‌بیان، کسی که مطلبی را بخوبی منتقل می‌کند ١٣٩٨/١١/٠٧
|

60 quality time: وقت گذرانی ١٣٩٨/١١/٠٧
|

61 مشخص کردن، روشن کردن، واضح کردن، شرح دادن ١٣٩٨/١١/٠٧
|

62 لذت‌طلبانه ١٣٩٨/١١/٠٦
|

63 slush fund: پول ریخت و پاش، بودجه‌ی کارچاق‌کنی ١٣٩٨/١١/٠٦
|

64 to put sb/sth in/on the line of fire: کسی یا چیزی را در معرض خطر قرار دادن ١٣٩٨/١١/٠٦
|

65 به طرز نامتناسب ١٣٩٨/١١/٠٦
|

66 anyone's guess: الله‌اعلم، مشخص نیست، فقط خدا می‌داند ١٣٩٨/١١/٠٥
|

67 هرچه پیش آید، خوش آید ١٣٩٨/١١/٠٥
|

68 خود را از پای درآوردن ١٣٩٨/١١/٠٤
|

69 To call the shots : صاحب اختیار بودن ١٣٩٨/١١/٠٢
|

70 to keep toe in the door: از فرصت استفاده کردن ١٣٩٨/١١/٠١
|

71 eye-popping: بُهت‌آور ١٣٩٨/١١/٠١
|

72 بُهت‌آور ١٣٩٨/١١/٠١
|

73 put something on hold: to postpone something; to stop the progress of something ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

74 کمک، یاری، مساعدت ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

75 قابل درک، فهمیدنی ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

76 go a long way: موفق بودن ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

77 به درد نخور (دیکشنری هزاره) ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

78 to stay under the radar : توجه کسی را به خود جلب نکردن، انجام کاری مخفیانه و بدون جلب توجه ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

79 دچار سوءتفاهم یا بدفهمی شدن ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

80 منطقه ١٣٩٨/١٠/٢٦
|

81 از ... تبعیت کردن، پیروی کردن، (به قول‌های خود) وفادار ماندن ١٣٩٨/١٠/٢٦
|

82 up in arms about/over: عصبانی بودن از دست کسی یا چیزی: to be very angry ١٣٩٨/١٠/٢٦
|

83 آدم خائن ١٣٩٨/١٠/٢٦
|

84 پیگیر ١٣٩٨/١٠/٢٦
|

85 شیرین‌کاری ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

86 نابود شد، داغون شد،به گریه افتاد،در خودش فرو ریخت ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

87 dishpan hands:دستان ترک خورده ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

88 مطابق با انتظار یا توقع کسی بودن ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

89 speaks volumes to: شاهد ... بودن، گواه ... بودن، درمورد ... صادق بودن ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

90 کاری که به سختی می‌توان پذیرفت یا دیگری را برای انجام آن متقاعد کرد ١٣٩٨/١٠/٢٠
|

91 ناخوشایند،دوست‌نداشتنی،زننده ١٣٩٨/١٠/١٨
|

92 سِرِشت اصلی،ماهیت ١٣٩٨/١٠/١٧
|

93 مجتمع مسکونی ١٣٩٨/١٠/١٦
|

94 در تنگنا یا مخمصه قرار گرفتن ١٣٩٨/١٠/١٦
|

95 درجه یک،شاگرد اول،تک ١٣٩٨/١٠/١٥
|

96 متزلزل ١٣٩٨/١٠/١٠
|

97 رفع کردن ١٣٩٨/١٠/١٠
|

98 جورواجور،قاطی پاتی ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

99 تزکیه‌ی نفس ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

100 خواستار ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

101 سرسپرده،تحت کنترل و بدون اختیار ١٣٩٨/١٠/٠٨
|

102 بازپس‌گیری ١٣٩٨/١٠/٠٤
|

103 رک و روراست،صادق،بی شیله پیله ١٣٩٨/١٠/٠٤
|

104 کنار آمدن با ... ١٣٩٨/١٠/٠٤
|

105 نازپروردگی ١٣٩٨/١٠/٠٤
|

106 کنار آمدن و تحمل کردن ١٣٩٨/١٠/٠٤
|

107 خودباوری ١٣٩٨/١٠/٠٣
|

108 خودارزشمندی ١٣٩٨/١٠/٠٣
|

109 گیر دادن
١٣٩٨/١٠/٠٣
|

110 صداقت ١٣٩٨/١٠/٠٣
|

111 در اصل ١٣٩٨/١٠/٠٢
|

112 ضمنی ١٣٩٨/١٠/٠٢
|

113 hold sth card:To be in a strong position, possessing significant advantages over someone else
در موضع قدرت ... قرار داشتن
١٣٩٨/١٠/٠١
|

114 به شدت و قدرت ١٣٩٨/١٠/٠١
|

115 همپوشانی ١٣٩٨/١٠/٠١
|

116 کافه‌چی ١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

117 چندبخشی ١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

118 معتمد ١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

119 دوران آشنایی ١٣٩٨/٠٩/١٩
|

120 همخانه‌گی زن و مرد ١٣٩٨/٠٩/١٩
|

121 کنترل کردن،مدیریت کردن،مثل کنترل یا مدیریت خشم ١٣٩٨/٠٩/١٨
|

122 توافق، شرط ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

123 decidedly, definitely, really, undoubtedly, unquestionably
considerably, extensively, significantly, substantially, well،without doubt
١٣٩٨/٠٩/١٧
|

124 مستقل ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

125 بزنه زیرش، بزنه زیر حرفش،نامردی کنه
no one’s going to go off the rails:هیچ کس نمی خواهد زیر حرفش بزند(تا کاری که قرار گذاشته بود را انجام ندهد).
١٣٩٨/٠٩/١٦
|

126 مقادیر زیاد پول،ثروت،هنگفت ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

127 down the road: در آینده ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

128 نان‌آوری،کفالت ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

129 عدم وابستگی ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

130 خودآگاه ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

131 dial back: To restrain، To reduce
کاهش دادن، محدود کردن
١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

132 the state of being critical
انتقادگری
١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

133 عاطل و باطل ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

134 پیشقدم ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

135 رد و بدل کردن ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

136 leave nothing to the imagination : To show or describe all of the parts or details of something
همه چیز را با جزئیات شرح دادن
١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

137 Doesn't necessarily mean to take off all your clothes. It just means the "whole thing" or going the "whole way" not stopping at a point ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

138 همه فن حریف ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

139 نقصان ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

140 یادآوری،یادآور شدن ١٣٩٨/٠٨/١٨
|

141 ژیگولو ١٣٩٨/٠٨/١٨
|

142 بصیرت ١٣٩٨/٠٨/١٥
|

143 زبر و زرنگ ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

144 حامی،حمایت‌گر ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

145 سرسخت ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

146 طبقه‌ی کارگر ١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

147 حاصل از ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

148 خطر ١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

149 زوجیت ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

150 bottom fell out of something:The value of something reached a lower point or collapsed entirely
١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

151 the beliefs and feelings that influence how you think and behave:
اعتقادات و احساساتی که بر نحوه تفکر و رفتار شما تاثیر می‌گذارند
١٣٩٨/٠٦/٢٤
|

152 فرونشینی،ناکنشی ١٣٩٨/٠٦/٠٩
|

153 بی ثبات ١٣٩٨/٠٦/٠٩
|

154 افراط ١٣٩٨/٠٥/٢١
|

155 هزینه کننده ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

156 at one time or another: گاه و بیگاه، هر از گاهی
١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

157 گاه و بیگاه،هر از گاهی ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

158 پیش زمینه ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

159 از پیش تعیین شده ١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

160 متزلزل کننده ١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

161 حدنصاب ١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

162 طرد شدن یا طرد کردن ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

163 no news is good news: بی خبری خوش خبریست ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

164 تا جایی که ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

165 کاهش دادن ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

166 as it happens: از قضا،بر حسب اتفاق ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

167 برحسب اتفاق،از قضا ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

168 Hit the Skids:To decline or deteriorate; to become poor or enter a bad state ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

169 ثبت رکورد یا داده ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

170 شایع ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

171 در آینده ١٣٩٨/٠٤/١٤
|

172 برخورداری ١٣٩٨/٠٤/١٢
|

173 دست به کار شدن ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

174 از ابتدا ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

175 بی ثمر ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

176 پرتاب کننده:بازی بسکتبال ١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

177 حوزه،حیطه ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

178 in spades:خیلی زیاد ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

179 بازنگری بایدها و نبایدها ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

180 در رابطه با چیزی ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

181 سرزنش ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

182 سردرگمی ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

183 اوراق قرضه صادر شده توسط یک دولت محلی یا ایالتی. اوراق قرضه شهری،مخفف اوراق قرضه شهرداری:municipal bonds ١٣٩٨/٠٤/٠٣
|

184 گزینشگر ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

185 walk of life: در همه ی سطوح زندگی ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

186 نامطلوب ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

187 بوجود آمدن یا بوجود آوردن ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

188 to hammer home
نکته یا مطلبی را مدام تکرار کردن،تلاش برای فهماندن چیزی با تکرار کردن
١٣٩٨/٠٣/٣١
|

189 Do sth drastic
شدت عمل به خرج دادن
١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

190 صرف نظر کردن از انجام کاری ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

191 منظور،هدف ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

192 دروازه بان ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

193 ادامه داشتن ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

194 قایقران ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

195 کلان ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

196 اقدام کردن ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

197 چه بخواهد چه نخواهد ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

198 سرپرست ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

199 اقتصادسنجی ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

200 to part with
از خیر چیزی گذشتن،بیخیال چیزی شدن
١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

201 پیشکسوت ١٣٩٨/٠٣/٢٤
|

202 to come up with sth
پول چیزی را ظرف مهلت مقرر جور کردن، همراه شدن، فکر یا طرحی را ارائه دادن، پول درآوردن یا گیر آوردن
١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

203 سفرنامه ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

204 بلعیدن ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

205 اضافی،اضافه تر ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

206 حداقلی ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

207 کوشا ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

208 سرویس میز و صندلی نهارخوری ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

209 آسیب زدن،ناخونک ردن ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

210 از لحاظ ذهنی ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

211 گول زننده،پیچیده ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

212 حیف و میل کردن ١٣٩٨/٠٣/٢١
|

213 درمانگرها،شیوه های درمانی،راه حل ها ١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

214 herding:گله وار،رفتار گله ای ١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

215 فضای باز ١٣٩٨/٠٣/١٨
|

216 نماینده بودن،معرف ١٣٩٨/٠٣/١٨
|

217 بدوی ١٣٩٨/٠٣/١٨
|

218 خلوت اختیار کردن ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 catch
• Did you catch my meaning?
• منظورم رو متوجه شدی؟
١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

2 product
• The London factory assembles the finished product .
• کارخانه لندن محصول نهایی را مونتاژ می کند
١٣٩٨/٠٤/٠٢
|