برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

لیلی موسوی

لیلی موسویMousavi77s@gmail.com

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 به‌شدت ١٣٩٩/٠٤/١٤
|

2 امیدوارم که آمادگی شنیدن‌اش را داشته باشید ١٣٩٩/٠٤/١٤
|

3 موجب . . . شدن ١٣٩٩/٠٤/١٣
|

4 کمتر بودن از، نرسیدن به حد، بدتر بودن از، برنیاوردن ١٣٩٩/٠٤/١٣
|

5 طاق شدن طاقت، کاسه صبر کسی لبریز شدن، کارد به استخوان رسیدن ١٣٩٩/٠٤/١١
|

6 صعب‌العبور
١٣٩٩/٠٤/١٠
|

7 تقویت‌شده ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

8 افزایش ارزش سرمایه ١٣٩٩/٠٤/٠٩
|

9 قابل‌توجه، در خور توجه یا اهمیت ١٣٩٩/٠٤/٠١
|

10 قانون سکوت ١٣٩٩/٠٣/٣٠
|

11 ممتد ١٣٩٩/٠٣/٣٠
|

12 دوز و کلک ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

13 رنگ‌و‌لعاب، شاخ‌وبرگ ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

14 طلوع و افول، اوج و حضیض ١٣٩٩/٠٣/٢١
|

15 مبهم ١٣٩٩/٠٣/١٨
|

16 عقل‌کل ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

17 اسرارآمیز ١٣٩٩/٠٣/١٢
|

18 منفعلانه ١٣٩٩/٠٣/١٢
|

19 زیانبار بودن، نتیجه‌ی عکس ١٣٩٩/٠٣/١٢
|

20 فاتح شدن، پیروز شدن ١٣٩٩/٠٣/١٢
|

21 ساز مخالف ١٣٩٩/٠١/١٨
|

22 A very large amount of something, especially something valuable ١٣٩٩/٠١/١٤
|

23 جزئیات کار ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

24 Certified Financial Planner: برنامه ریز مالی معتبر ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

25 قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

26 وقت‌کُشی ١٣٩٨/١٢/٢١
|

27 بدقلق، بدعنق، نحس ١٣٩٨/١٢/١٢
|

28 به هر کجا بروی آسمان همین رنگ است
١٣٩٨/١٢/١٠
|

29 a rapid or cursory survey or review
بررسی یا مرور سریع یا سرسری
١٣٩٨/١٢/٠٨
|

30 بار عاطفی یا احساسی ١٣٩٨/١٢/٠٨
|

31 ساز مخالف زدن ١٣٩٨/١٢/٠٥
|

32 to fall over continuously
١٣٩٨/١٢/٠١
|

33 وسواس ١٣٩٨/١٢/٠١
|

34 mooch off :وبال گردن کسی بودن، تَلَکه کردن ١٣٩٨/١١/٣٠
|

35 strike against : جبهه‌گیری بر علیه . . . ١٣٩٨/١١/٣٠
|

36 عیب‌جو ١٣٩٨/١١/٢٨
|

37 دست کشیدن از کاری،جلوگیری،ممانعت ١٣٩٨/١١/٢٨
|

38 سمبوسه ١٣٩٨/١١/٢٧
|

39 پاسخ دندان‌شکن ١٣٩٨/١١/٢٧
|

40 سَرَک کشیدن ١٣٩٨/١١/٢٧
|

41 speechless
١٣٩٨/١١/٢٦
|

42 اَلکَن ١٣٩٨/١١/٢٦
|

43 بر سر راه کسی یا چیزی قرار داشتن، مانع بودن ١٣٩٨/١١/٢٤
|

44 منوط به ١٣٩٨/١١/٢٤
|

45 بیست و چهار ساعته و هرهفته ١٣٩٨/١١/٢٤
|

46 فرو نشاندن ١٣٩٨/١١/٢٤
|

47 بی‌خبر بودن، در جریان نبودن ١٣٩٨/١١/٢٣
|

48 آینده‌نگر ١٣٩٨/١١/٢٣
|

49 کنترل کردن ١٣٩٨/١١/٢٣
|

50 آسان‌گیرانه ١٣٩٨/١١/٢٣
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 catch
• Did you catch my meaning?
• منظورم رو متوجه شدی؟
١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

2 product
• The London factory assembles the finished product .
• کارخانه لندن محصول نهایی را مونتاژ می کند
١٣٩٨/٠٤/٠٢
|