برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

لیلی موسوی

لیلی موسویMousavi77s@gmail.com

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 قابل درک، فهمیدنی ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

2 go a long way: موفق بودن ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

3 به درد نخور (دیکشنری هزاره) ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

4 to stay under the radar : توجه کسی را به خود جلب نکردن، انجام کاری مخفیانه و بدون جلب توجه ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

5 دچار سوءتفاهم یا بدفهمی شدن ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

6 منطقه ١٣٩٨/١٠/٢٦
|

7 از ... تبعیت کردن، پیروی کردن، (به قول‌های خود) وفادار ماندن ١٣٩٨/١٠/٢٦
|

8 up in arms about/over: عصبانی بودن از دست کسی یا چیزی: to be very angry ١٣٩٨/١٠/٢٦
|

9 آدم خائن ١٣٩٨/١٠/٢٦
|

10 پیگیر ١٣٩٨/١٠/٢٦
|

11 شیرین‌کاری ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

12 نابود شد، داغون شد،به گریه افتاد،در خودش فرو ریخت ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

13 dishpan hands:دستان ترک خورده ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

14 مطابق با انتظار یا توقع کسی بودن ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

15 speaks volumes to: شاهد ... بودن، گواه ... بودن، درمورد ... صادق بودن ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

16 کاری که به سختی می‌توان پذیرفت یا دیگری را برای انجام آن متقاعد کرد ١٣٩٨/١٠/٢٠
|

17 ناخوشایند،دوست‌نداشتنی،زننده ١٣٩٨/١٠/١٨
|

18 سِرِشت اصلی،ماهیت ١٣٩٨/١٠/١٧
|

19 مجتمع مسکونی ١٣٩٨/١٠/١٦
|

20 در تنگنا یا مخمصه قرار گرفتن ١٣٩٨/١٠/١٦
|

21 درجه یک،شاگرد اول،تک ١٣٩٨/١٠/١٥
|

22 متزلزل ١٣٩٨/١٠/١٠
|

23 رفع کردن ١٣٩٨/١٠/١٠
|

24 جورواجور،قاطی پاتی ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

25 تزکیه‌ی نفس ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

26 خواستار ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

27 سرسپرده،تحت کنترل و بدون اختیار ١٣٩٨/١٠/٠٨
|

28 بازپس‌گیری ١٣٩٨/١٠/٠٤
|

29 رک و روراست،صادق،بی شیله پیله ١٣٩٨/١٠/٠٤
|

30 کنار آمدن با ... ١٣٩٨/١٠/٠٤
|

31 نازپروردگی ١٣٩٨/١٠/٠٤
|

32 کنار آمدن و تحمل کردن ١٣٩٨/١٠/٠٤
|

33 خودباوری ١٣٩٨/١٠/٠٣
|

34 خودارزشمندی ١٣٩٨/١٠/٠٣
|

35 گیر دادن
١٣٩٨/١٠/٠٣
|

36 صداقت ١٣٩٨/١٠/٠٣
|

37 در اصل ١٣٩٨/١٠/٠٢
|

38 ضمنی ١٣٩٨/١٠/٠٢
|

39 hold sth card:To be in a strong position, possessing significant advantages over someone else
در موضع قدرت ... قرار داشتن
١٣٩٨/١٠/٠١
|

40 به شدت و قدرت ١٣٩٨/١٠/٠١
|

41 همپوشانی ١٣٩٨/١٠/٠١
|

42 کافه‌چی ١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

43 چندبخشی ١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

44 معتمد ١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

45 دوران آشنایی ١٣٩٨/٠٩/١٩
|

46 همخانه‌گی زن و مرد ١٣٩٨/٠٩/١٩
|

47 کنترل کردن،مدیریت کردن،مثل کنترل یا مدیریت خشم ١٣٩٨/٠٩/١٨
|

48 توافق، شرط ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

49 decidedly, definitely, really, undoubtedly, unquestionably
considerably, extensively, significantly, substantially, well،without doubt
١٣٩٨/٠٩/١٧
|

50 مستقل ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

51 بزنه زیرش، بزنه زیر حرفش،نامردی کنه
no one’s going to go off the rails:هیچ کس نمی خواهد زیر حرفش بزند(تا کاری که قرار گذاشته بود را انجام ندهد).
١٣٩٨/٠٩/١٦
|

52 مقادیر زیاد پول،ثروت،هنگفت ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

53 down the road: در آینده ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

54 نان‌آوری،کفالت ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

55 عدم وابستگی ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

56 خودآگاه ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

57 dial back: To restrain، To reduce
کاهش دادن، محدود کردن
١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

58 the state of being critical
انتقادگری
١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

59 عاطل و باطل ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

60 پیشقدم ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

61 رد و بدل کردن ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

62 leave nothing to the imagination : To show or describe all of the parts or details of something
همه چیز را با جزئیات شرح دادن
١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

63 Doesn't necessarily mean to take off all your clothes. It just means the "whole thing" or going the "whole way" not stopping at a point ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

64 همه فن حریف ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

65 نقصان ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

66 یادآوری،یادآور شدن ١٣٩٨/٠٨/١٨
|

67 ژیگولو ١٣٩٨/٠٨/١٨
|

68 بصیرت ١٣٩٨/٠٨/١٥
|

69 زبر و زرنگ ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

70 حامی،حمایت‌گر ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

71 سرسخت ١٣٩٨/٠٨/٠٧
|

72 طبقه‌ی کارگر ١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

73 حاصل از ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

74 خطر ١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

75 زوجیت ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

76 bottom fell out of something:The value of something reached a lower point or collapsed entirely
١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

77 the beliefs and feelings that influence how you think and behave:
اعتقادات و احساساتی که بر نحوه تفکر و رفتار شما تاثیر می‌گذارند
١٣٩٨/٠٦/٢٤
|

78 فرونشینی،ناکنشی ١٣٩٨/٠٦/٠٩
|

79 بی ثبات ١٣٩٨/٠٦/٠٩
|

80 افراط ١٣٩٨/٠٥/٢١
|

81 هزینه کننده ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

82 at one time or another: گاه و بیگاه، هر از گاهی
١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

83 گاه و بیگاه،هر از گاهی ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

84 پیش زمینه ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

85 از پیش تعیین شده ١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

86 متزلزل کننده ١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

87 حدنصاب ١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

88 طرد شدن یا طرد کردن ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

89 no news is good news: بی خبری خوش خبریست ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

90 تا جایی که ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

91 کاهش دادن ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

92 as it happens: از قضا،بر حسب اتفاق ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

93 برحسب اتفاق،از قضا ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

94 Hit the Skids:To decline or deteriorate; to become poor or enter a bad state ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

95 ثبت رکورد یا داده ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

96 شایع ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

97 در آینده ١٣٩٨/٠٤/١٤
|

98 برخورداری ١٣٩٨/٠٤/١٢
|

99 دست به کار شدن ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

100 از ابتدا ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

101 بی ثمر ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

102 پرتاب کننده:بازی بسکتبال ١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

103 حوزه،حیطه ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

104 in spades:خیلی زیاد ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

105 بازنگری بایدها و نبایدها ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

106 در رابطه با چیزی ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

107 سرزنش ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

108 سردرگمی ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

109 اوراق قرضه صادر شده توسط یک دولت محلی یا ایالتی. اوراق قرضه شهری،مخفف اوراق قرضه شهرداری:municipal bonds ١٣٩٨/٠٤/٠٣
|

110 گزینشگر ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

111 walk of life: در همه ی سطوح زندگی ١٣٩٨/٠٤/٠١
|

112 نامطلوب ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

113 بوجود آمدن یا بوجود آوردن ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

114 to hammer home
نکته یا مطلبی را مدام تکرار کردن،تلاش برای فهماندن چیزی با تکرار کردن
١٣٩٨/٠٣/٣١
|

115 Do sth drastic
شدت عمل به خرج دادن
١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

116 صرف نظر کردن از انجام کاری ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

117 منظور،هدف ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

118 دروازه بان ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

119 ادامه داشتن ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

120 قایقران ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

121 کلان ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

122 اقدام کردن ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

123 چه بخواهد چه نخواهد ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

124 سرپرست ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

125 اقتصادسنجی ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

126 to part with
از خیر چیزی گذشتن،بیخیال چیزی شدن
١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

127 پیشکسوت ١٣٩٨/٠٣/٢٤
|

128 to come up with sth
پول چیزی را ظرف مهلت مقرر جور کردن
١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

129 سفرنامه ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

130 بلعیدن ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

131 اضافی،اضافه تر ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

132 حداقلی ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

133 کوشا ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

134 سرویس میز و صندلی نهارخوری ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

135 آسیب زدن،ناخونک ردن ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

136 از لحاظ ذهنی ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

137 گول زننده،پیچیده ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

138 حیف و میل کردن ١٣٩٨/٠٣/٢١
|

139 درمانگرها،شیوه های درمانی،راه حل ها ١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

140 herding:گله وار،رفتار گله ای ١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

141 فضای باز ١٣٩٨/٠٣/١٨
|

142 نماینده بودن،معرف ١٣٩٨/٠٣/١٨
|

143 بدوی ١٣٩٨/٠٣/١٨
|

144 خلوت اختیار کردن ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 catch
• Did you catch my meaning?
• منظورم رو متوجه شدی؟
١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

2 product
• The London factory assembles the finished product .
• کارخانه لندن محصول نهایی را مونتاژ می کند
١٣٩٨/٠٤/٠٢
|