برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

لنا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بعدا،ديرتر ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

2 نقاط قوت ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

3 راهنما ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

4 خيابان يا جاده هلالي ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

5 فاصله زماني ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

6 واحدهاي درسي ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

7 بحث و دعوا ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

8 مشتري خاص ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

9 گوش بزنگ بودن،منتظر بودن ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

10 پوستر ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

11 درسته ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

12 گرفتن،اجاره كردن ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

13 مجوز ساخت،مجوز برنامه ريزي ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

14 پيش از موعد ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

15 ميان باغ گل افتادن،منظور انتخاب ميان چيزهاي خوب است ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

16 بازار سرپوشيده ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

17 گذرگاه سرپوشيده ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

18 كسب درامد ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

19 اهو كار يا شغلي داشتن براي پول دراوردن ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

20 تامين نيازهاي يك فرد ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

21 ماجراجويي ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

22 داشتن هدف و تلاش براي رسيدن به ان ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

23 مادي گرا ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

24 اهن پرست ١٣٩٩/٠٥/١٤
|

25 درك كردن از طريق حس ١٣٩٩/٠٥/١٤
|

26 معامله پاياپاي ١٣٩٩/٠٥/١١
|

27 كالاي مصرفي ١٣٩٩/٠٥/١١
|

28 شستن چيزي با اب،با بخشي از بدن ١٣٩٩/٠٥/١١
|

29 رسيدگي كردن ١٣٩٩/٠٥/٠٢
|

30 تمايل ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

31 تجسم ذهني ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

32 نگاه به گذشته ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

33 ثبات تربيتي ١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

34 قانونگذار ١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

35 پوشش ١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

36 نوعي سوسمار ١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

37 شهرنشين ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

38 صدا سنج ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

39 عوارض ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

40 با بددهني ١٣٩٩/٠٤/٢٥
|

41 دست اول،درجه يك ١٣٩٩/٠٤/٢٥
|

42 خارج شدن ١٣٩٩/٠٤/٢٣
|

43 گروه سني ١٣٩٩/٠٤/١٩
|

44 مجهز به موتور ١٣٩٩/٠٤/١٩
|

45 دانشجوي مهمان ١٣٩٩/٠٤/١٨
|

46 مسافرخانه ١٣٩٩/٠٤/١٨
|

47 سهميه ١٣٩٩/٠٤/١٨
|

48 تو در تو ١٣٩٩/٠٤/١٨
|

49 قطع كردن يا قطع شدن ١٣٩٩/٠٤/١٨
|

50 سيستم كاري،سيستم تجاري ١٣٩٩/٠٤/١٧
|