برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

زهرا میرزایی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بعد از کلمه while همیشه فعل بصورت past countinous بکار میره ١٣٩٨/٠٩/١٣
|