برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محیااسعدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کشتی تفریحی ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

2 Disorganized ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

3 شلخته ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

4 ملاک ١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

5 نقطه ضعف ١٣٩٧/٠٤/١٦
|

6 مصمم ١٣٩٧/٠٤/١٦
|

7 Explanations ١٣٩٧/٠٤/٠٨
|