برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهدی حسینی نژاد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 آنچه که انتظارش می رود ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

2 قابل توجه ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

3 ثابت شدن
١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

4 کمک کردن به ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

5 دوباره تنظیم کردن ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

6 دوباره بیان کردن ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

7 ملموس ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

8 پیش رو ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

9 علوم مقدماتی ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

10 چشمگیر ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

11 بیماری های روانی ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

12 تشکیل یافتن ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

13 با عنوانِ ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

14 ابداع ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

15 تخلیه هیجانی ١٣٩٧/٠٦/٠١
|

16 به طور خلاصه بیان کردن ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

17 بد کارکردی ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

18 اطلاق شدن ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

19 شایسته ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

20 متعارف ١٣٩٧/٠٥/٣٠
|

21 غیرمتعارف ١٣٩٧/٠٥/٣٠
|

22 ارواح شریر ١٣٩٧/٠٥/٣٠
|

23 شیاطین،اجنّه ١٣٩٧/٠٥/٣٠
|

24 در اختیار قرار داشتن ١٣٩٧/٠٥/٣٠
|

25 پیش رفتن ١٣٩٧/٠٥/٣٠
|

26 تحقیقات ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

27 ظهور کردن ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

28 تحت حاکمیت ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

29 تسلط بر نفس ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

30 انتزاعی ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

31 روابط مشترک ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

32 زنجیره ای،پیاپی ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|